THIẾT LẬP HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI TẠI NHÀ MÁY GIẤY TÂN MAI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN MAI

85 13 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 13:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THIẾT LẬP HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI TẠI NHÀ MÁY GIẤY TÂN MAI CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN TÂN MAI Sinh viên : BÙI VĂN CHUYỀN Ngành : QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNG Niên khóa : 2007 – 2011 Tháng 7/2011 THIẾT LẬP HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI TẠI NHÀ MÁY GIẤY TÂN MAI – CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN MAI Tác giả BÙI VĂN CHUYỀN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư Chuyên ngành Quản Lý Môi Trường GVHD: Th.S NGUYỄN MẠNH HIẾN Tháng 7/2011 Thiết lập hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước thải Nhà máy Giấy Tân Mai – Công ty CP Tập đoàn Tân Mai  LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin gửi lời cảm ơn vô hạn đến cha mẹ Cảm ơn cha mẹ bên con, truyền sức mạnh cho bước Em xin chân thành cảm ơn thầy cô Khoa Môi trường Tài nguyên – Trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức cho em suốt thời gian học trường Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy Nguyễn Mạnh Hiến tận tình hướng dẫn, bảo giúp đỡ em suốt thời gian qua Cảm ơn toàn thể ban lãnh đạo, anh chị làm việc công ty Phượng Hải giúp đỡ em suốt thời gian thực tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp Cảm ơn bạn lớp DH07QM Xin chân thành cảm ơn tất cả!!! TP.HCM, ngày 05 tháng 07 năm 2011 Sinh viên thực Bùi Văn Chuyền SVTH: BÙI VĂN CHUYỀN GVHD: Th.S NGUYỄN MẠNH HIẾN i Thiết lập hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước thải Nhà máy Giấy Tân Mai – Công ty CP Tập đồn Tân Mai  TĨM TẮT Đề tài nghiên cứu: “Thiết lập hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước thải Nhà máy Giấy Tân Mai - Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai” thực Nhà máy Giấy Tân Mai – Công ty Cổ phần Tập đồn Tân Mai, Cơng ty TNHH TMDV KHKT Phượng Hải, phòng thí nghiệm khoa Mơi trường Tài ngun – Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Thời gian từ ngày 15/03/2011 đến ngày 10/07/2011 Đề tài thực gồm chương với nội dung sau: Chương – Mở đầu: Giới thiệu mục tiêu đề tài; nội dung nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu; phạm vi nghiên cứu Chương – Tổng quan hệ thống quan trắc chất lượng nước: Tìm hiểu quan trắc mơi trường nước hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước Chương – Tổng quan Nhà máy Giấy Tân Mai – Hiện trạng môi trường nước khu vực Nhà máy: Giới thiệu Nhà máy Giấy Tân Mai – Công ty Cổ phần Tập đồn Tân Mai; trạng mơi trường; thành phần tính chất nước thải Chương – Thiết lập hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước thải Nhà máy Giấy Tân Mai – Cơng ty Cổ phần Tập đồn Tân Mai: Thiết kế chương trình quan trắc; đánh giá chất lượng nước thải Nhà máy Giấy Tân Mai; lựa chọn thông số, tần số vị trí đặt trạm quan trắc; lựa chọn thiết bị; đánh giá hiệu khả mở rộng Chương – Kết luận kiến nghị SVTH: BÙI VĂN CHUYỀN GVHD: Th.S NGUYỄN MẠNH HIẾN ii Thiết lập hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước thải Nhà máy Giấy Tân Mai – Công ty CP Tập đoàn Tân Mai  MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC HÌNH vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT viii Chương MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Nội dung 1.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.3.1 Phương pháp tham khảo tài liệu 1.3.2 Phương pháp khảo sát điều tra 1.3.3 Phương pháp phân tích mẫu phòng thí nghiệm 1.3.4 Phương pháp chuyên gia 1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Chương TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC 2.1 TỔNG QUAN VỀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 2.1.1 Mục tiêu việc thiết lập hệ thống quan trắc chất lượng môi trường nước 2.1.2 Các thông số đánh giá chất lượng nước 2.1.2.1 Các thông số thủy văn 2.1.2.2 Các thơng số hóa lý 2.1.2.3 Các thông số thủy sinh 2.1.3 Các trạm quan trắc chất lượng lượng nước 2.1.4 Tần số, thời gian quan trắc, kỹ thuật thu mẫu bảo quản mẫu 2.1.5 Phương pháp phân tích thơng số đánh giá chất lượng môi trường nước 2.1.5.1 Phương pháp phân tích phòng thí nghiệm SVTH: BÙI VĂN CHUYỀN GVHD: Th.S NGUYỄN MẠNH HIẾN iii Thiết lập hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước thải Nhà máy Giấy Tân Mai – Cơng ty CP Tập đồn Tân Mai  2.1.5.2 Phương pháp đo tự động 2.2 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI 2.2.1 Hệ thống đo thu thập liệu chất lượng nước trường 2.2.2 Bộ phận truyền dẫn liệu 2.2.3 Hệ thống giám sát trung tâm Chương TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY GIẤY TÂN MAI - CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN TÂN MAI 3.1 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN TÂN MAI 3.1.1 Vị trí địa lý 3.1.2 Lịch sử hình thành cấu tổ chức 3.1.3 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 3.1.4 Quy trình sản xuất Nhà máy Giấy Tân Mai 10 3.2 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC TẠI NHÀ MÁY GIẤY TÂN MAI 10 3.2.1 Chất lượng nguồn nước cấp 11 3.2.2 Nước thải 12 3.2.2.1 Nước thải sản xuất 12 3.2.2.2 Nước thải sinh hoạt 13 Chương THIẾT LẬP HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN MAI 18 4.1 THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CHO HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI 18 4.2 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI TẠI CÔNG TY 18 4.3 NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN VỊ TRÍ ĐẶT TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG 19 4.3.1 Căn lựa chọn 19 4.3.2 Khảo sát lựa chọn vị trí 20 4.4 LỰA CHỌN TẦN SỐ VÀ THỜI ĐIỂM QUAN TRẮC 21 4.5 NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN THIẾT BỊ QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG 21 4.5.1 Hệ thống đo thu thập liệu chất lượng nước trường 21 SVTH: BÙI VĂN CHUYỀN GVHD: Th.S NGUYỄN MẠNH HIẾN iv Thiết lập hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước thải Nhà máy Giấy Tân Mai – Công ty CP Tập đoàn Tân Mai  4.5.1.1 Hệ thống máy COD serie CX3000 tích hợp đo tiêu COD, BOD, độ màu – hãng AWA 22 4.5.1.2 Điện cực đo pH8000 – Hãng Sensorex 25 4.5.1.3 Điện cực đo tổng chất rắn lơ lửng serie 15SS – hãng Insiteig 27 4.5.2 Bộ phận truyền dẫn liệu 28 4.5.3 Hệ thống giám sát trung tâm 29 4.6 LẮP ĐẶT VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG TẠI NHÀ MÁY GIẤY TÂN MAI 29 4.6.1 Lắp đặt hệ thống quan trắc chất lượng nước thải tự động 29 4.6.2 Cài đặt thông số thiết bị 30 4.6.3 Vận hành hệ thống quan trắc tự động 31 4.6.4 Xuất xử lý liệu 32 4.7 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐO ĐẠC CỦA HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG 33 4.7.1 Kết phân tích mẫu phòng thí nghiệm 33 4.7.2 Kết vận hành hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước thải Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai 34 4.8 HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG CỦA HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI 35 4.8.1 Tính tốn chi phí 35 4.8.2 Khó khăn đầu tư hệ thống quan trắc tự động 36 4.8.3 Hiệu ứng dụng khả mở rộng cho tồn Cơng ty Cổ phần Tập đồn Tân Mai 36 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 37 5.1 KẾT LUẬN 37 5.2 KIẾN NGHỊ 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO 38 PHỤ LỤC 40 SVTH: BÙI VĂN CHUYỀN GVHD: Th.S NGUYỄN MẠNH HIẾN v Thiết lập hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước thải Nhà máy Giấy Tân Mai – Công ty CP Tập đoàn Tân Mai  DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Nhu cầu sử dụng nước 11 Bảng 3.2: Kết phân tích chất lượng nước sơng Đồng Nai trạm bơm nước cấp nhà máy ngày 14/ 09/ 2010 11 Bảng 3.3: Kết phân tích chất lượng nước sông Đồng Nai trạm bơm nước cấp nhà máy ngày 13/ 12/ 2010 12 Bảng 3.4: Kết phân tích chất lượng mơi trường nước công ty ngày 14/09/2010 13 Bảng 3.5: Kết phân tích chất lượng mơi trường nước công ty ngày 13/12/2010 14 Bảng 3.6: Kết phân tích chất lượng nước thải ngày 27/05/2011 (sau HTXLNT) 14 Bảng 3.7: Kết phân tích chất lượng nước thải ngày 28/05/2011 (sau HTXLNT) 15 Bảng 3.8: Kết phân tích chất lượng nước thải ngày 30/05/2011 (sau HTXLNT) 16 Bảng 4.1: Chú thích cấu tạo thiết bị phân tích chất lượng nước liên tục 22 Bảng 4.2: Chú thích nguyên lý hấp thụ tia UV 23 Bảng 4.3: Thông số kỹ thuật thiết bị COD serie CX3000 23 Bảng 4.4: Cấu tạo đầu đo pH 25 Bảng 4.5: Giá trị cài đặt ngưỡng báo động hệ thống quan trắc chất lượng nước thải nhà máy Giấy Tân Mai 30 Bảng 4.6: So sánh kết phân tích 33 Bảng 4.7: Kết quan trắc chất lượng nước thải sau HTXLNT ngày 27/05/2011 34 Bảng 4.8: Chi phí đầu tư ban đầu thiết bị quan trắc tự động 35 Bảng 4.9: Chi phí vận hành năm hệ thống quan trắc tự động 35 SVTH: BÙI VĂN CHUYỀN GVHD: Th.S NGUYỄN MẠNH HIẾN vi Thiết lập hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước thải Nhà máy Giấy Tân Mai – Cơng ty CP Tập đồn Tân Mai  DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Sơ đồ bước chủ yếu thiết lập hệ thống quan trắc mơi trường Hình 3.1: Cơ cấu tổ chức Cơng ty Cổ phần Tập đồn Tân Mai Hình 4.1: Cấu tạo thiết bị COD serie CX3000 22 Hình 4.2: Nguyên lý hấp thụ tia UV mẫu nước theo định luật Beer – Lamber 23 Hình 4.3: Cấu tạo đầu đo pH8000 25 Hình 4.4: Nguyên lý hoạt động đầu đo pH8000 26 Hình 4.5: Điện cực đo TSS serie 15SS 27 Hình 4.6: Nguyên lý hoạt động điện cực đo TSS 28 Hình 4.7: Thiết bị truyền dẫn liệu 29 Hình 4.8: Giao diện hình thu thập liệu hệ thống quan trắc nước thải tự động Cơng ty Cổ phần Tập đồn Tân Mai 31 Hình 4.9: Truy xuất liệu 32 Hình 4.10: Xử lý liệu 33 SVTH: BÙI VĂN CHUYỀN GVHD: Th.S NGUYỄN MẠNH HIẾN vii Thiết lập hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước thải Nhà máy Giấy Tân Mai – Công ty CP Tập đoàn Tân Mai  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT APHA : Hiệp hội Y tế Cộng đồng Mỹ (American Public Health Association) AWA : Thiết bị phân tích nước tự động (Advanced Water Analyzers) BOD : Nhu cầu oxy sinh hóa (Biochemical Oxygen Demand) BVMT : Bảo vệ mơi trường BYT : Bộ Y tế COD : Nhu cầu oxy hóa học (Chemical Oxygen Demand) CTMP : DIN : Tổ chức tiêu chuẩn Đức (Deutsches Institut fur Normung) DIP : Bột tái sinh DO : Nồng độ oxy hòa tan (Dissolved Oxygen) EGSM : Mở rộng hệ thống thơng tin di động tồn cầu (Extended Global System Phương pháp hóa nhiệt (Chemi-thermomechanical Pulp) for Mobile Communications) GEMS : Hệ thống quan trắc môi trường quy mô tồn cầu (Global Environment monitoring system) GPRS : Cơng nghệ chuyển mạch gói (General Packet Radio Service) GSM : Hệ thống thơng tin di động tồn cầu (Global System for Mobile Communications) HTXLNT : Hệ thống xử lý nước thải ISO : Tổ Chức Quốc Tế Tiêu Chuẩn Hóa (The International Organization for Standardization) KHKT : Khoa học kỹ thuật LCD : Màn hình tinh thể lỏng (Liquid Crystal Display) LED : Đèn phát quang (Light Emitting Diode) PLC : Bộ điều khiển cài đặt (Programmable Logic Controller) PTN : Phòng thí nghiệm SIM : Thiết bị nhận dạng thuê bao (Subscriber Identity Module) SMEWW : Phương pháp thử tiêu chuẩn cho nước nước thải Hiệp hội sức khoẻ cộng đồng Hoa Kỳ SVTH: BÙI VĂN CHUYỀN GVHD: Th.S NGUYỄN MẠNH HIẾN viii Thiết lập hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước thải Nhà máy Giấy Tân Mai – Công ty CP Tập đoàn Tân Mai  28/5/2011 13:15:00 PM 28/5/2011 13:14:00 PM 18 15 19 15 Bảng 6: Kết quan trắc chất lượng nước thải sau HTXLNT ngày 30/05/2011 Thời gian quan trắc 30/5/2011 14:42:00 PM 30/5/2011 14:41:00 PM 30/5/2011 14:40:00 PM 30/5/2011 14:39:00 PM 30/5/2011 14:38:00 PM 30/5/2011 14:37:00 PM 30/5/2011 14:36:00 PM 30/5/2011 14:35:00 PM 30/5/2011 14:34:00 PM 30/5/2011 14:33:00 PM 30/5/2011 14:32:00 PM 30/5/2011 14:31:00 PM 30/5/2011 14:30:00 PM SVTH: BÙI VĂN CHUYỀN BOD (mg/l) COD (mg/l) Độ Màu (Pt-Co) TSS (mg/l) pH 19 12 19 11 20 11 20 12 20 12 20 12 20 12 19 12 19 12 19 12 19 11 20 11 20 11 GVHD: Th.S NGUYỄN MẠNH HIẾN 60 Thiết lập hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước thải Nhà máy Giấy Tân Mai – Cơng ty CP Tập đồn Tân Mai  KẾT QUẢ XỬ LÝ DỮ LIỆU SVTH: BÙI VĂN CHUYỀN GVHD: Th.S NGUYỄN MẠNH HIẾN 61 Thiết lập hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước thải Nhà máy Giấy Tân Mai – Cơng ty CP Tập đồn Tân Mai  PHỤ LỤC 6: PHỤ LỤC QUY CHUẨN QCVN 12 : 2008/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ BỘT GIẤY QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn quy định giá trị tối đa cho phép thông số ô nhiễm nước thải công nghiệp giấy bột giấy thải môi trường 1.2 Đối tượng áp dụng Quy chuẩn áp dụng tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động thải nước thải công nghiệp giấy bột giấy môi trường QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 2.1 Giá trị tối đa cho phép thông số ô nhiễm nước thải công nghiệp giấy bột giấy Giá trị tối đa cho phép thông số ô nhiễm nước thải công nghiệp giấy bột giấy thải vào nguồn nước tiếp nhận nước thải không vượt giá trị Cmax tính tốn sau: Cmax = C x Kq x Kf Trong đó: Cmax nồng độ tối đa cho phép thông số ô nhiễm nước thải công nghiệp giấy bột giấy thải vào nguồn nước tiếp nhận nước thải, tính miligam lít nước thải (mg/l); C giá trị nồng độ thông số ô nhiễm quy định mục 2.2 Kq hệ số lưu lượng/dung tích nguồn nước tiếp nhận nước thải quy định mục 2.3 Kf hệ số lưu lượng nguồn thải quy định mục 2.4 Khơng áp dụng cơng thức tính nồng độ tối đa cho phép nước thải cho thông số pH SVTH: BÙI VĂN CHUYỀN GVHD: Th.S NGUYỄN MẠNH HIẾN 62 Thiết lập hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước thải Nhà máy Giấy Tân Mai – Cơng ty CP Tập đồn Tân Mai  2.2 Giá trị C thông số ô nhiễm làm sở tính tốn giá trị tối đa cho phép Giá trị C thông số ô nhiễm làm sở tính tốn giá trị tối đa cho phép Cmax nước thải công nghiệp giấy bột giấy thải vào nguồn nước tiếp nhận nước thải quy định Bảng Bảng 1: Giá trị thơng số nhiễm làm sở tính tốn giá trị tối đa cho phép Giá trị C B TT Thông số Đơn vị A Cơ sở Cơ sở có sản sản xuất xuất bột giấy giấy (B1) (B2) pH - 6-9 5,5 - 5,5 - BOD5 200C mg/l 30 50 100 mg/l 50 150 200 mg/l 80 200 300 mg/l 50 100 100 Pt-Co 20 50 100 Pt-Co 50 100 150 mg/l 7,5 15 15 Cơ sở COD Cơ sở hoạt động Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) Cơ sở Độ màu Cơ sở hoạt động Halogen hữu dễ bị hấp thụ (AOX) Trong đó: - Cột A quy định giá trị C thơng số nhiễm làm sở tính tốn giá trị tối đa cho phép nước thải công nghiệp giấy bột giấy thải vào nguồn nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (có chất lượng nước tương đương cột A1 A2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt) - Cột B quy định giá trị C thơng số làm sở tính tốn giá trị tối đa cho phép nước thải sở sản xuất giấy (không sản xuất bột giấy) sở sản xuất bột giấy, liên hợp sản xuất giấy bột giấy thải vào nguồn nước không dùng cho SVTH: BÙI VĂN CHUYỀN GVHD: Th.S NGUYỄN MẠNH HIẾN 63 Thiết lập hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước thải Nhà máy Giấy Tân Mai – Cơng ty CP Tập đồn Tân Mai  mục đích cấp nước sinh hoạt (có chất lượng nước tương đương cột B1 B2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt vùng nước biển ven bờ) - Đối với thông số COD độ màu, sở hoạt động trước ngày Quy chuẩn có hiệu lực thi hành áp dụng giá trị cao đến hết ngày 31/12/2014 Kể từ ngày 01/01/2015, áp dụng giá trị quy định cho sở tất sở sản xuất giấy bột giấy Bảng 2: Giá trị hệ số Kq ứng với lưu lượng dòng chảy sông, suối, kênh, mương, khe, rạch tiếp nhận nước thải Lưu lượng dòng chảy nguồn nước tiếp nhận nước thải (Q) Giá trị hệ số Đơn vị tính: mét khối/giây (m3/s) Kq Q ≤ 50 0,9 50 < Q ≤ 200 200 < Q ≤ 1000 1,1 Q > 1000 1,2 Bảng 3: Giá trị hệ số Kq ứng với dung tích hồ, ao, đầm tiếp nhận nước thải Dung tích nguồn nước tiếp nhận nước thải (V) Giá trị hệ Đơn vị tính: mét khối (m3) số Kq V ≤ 10 x 106 0,6 10 x 106 < V ≤ 100 x 106 0,8 V > 100 x 106 1,0 Bảng 4: Giá trị hệ số Kf ứng với lưu lượng nước thải Lưu lượng nước thải (F) Giá trị hệ Đơn vị tính: mét khối/ngày đêm (m3/24 h) số Kf F ≤ 50 1,2 50 < F ≤ 500 1,1 500 < F ≤ 5000 1,0 F > 5000 0,9 SVTH: BÙI VĂN CHUYỀN GVHD: Th.S NGUYỄN MẠNH HIẾN 64 Thiết lập hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước thải Nhà máy Giấy Tân Mai – Cơng ty CP Tập đồn Tân Mai  QCVN 24: 2009/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn quy định giá trị tối đa cho phép thông số ô nhiễm nước thải công nghiệp xả vào nguồn tiếp nhận 1.2 Đối tượng áp dụng 1.2.1 Quy chuẩn áp dụng tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xả nước thải công nghiệp vào nguồn tiếp nhận 1.2.2 Nước thải số ngành công nghiệp lĩnh vực hoạt động đặc thù quy định riêng QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 2.1 Giá trị tối đa cho phép thông số ô nhiễm nước thải cơng nghiệp tính tốn sau: Cmax = C x Kq x Kf Trong đó: - Cmax giá trị tối đa cho phép thông số ô nhiễm nước thải công nghiệp xả vào nguồn tiếp nhận nước thải, tính miligam lít (mg/l); - C giá trị thơng số ô nhiễm nước thải công nghiệp quy định mục 2.3; - Kq hệ số lưu lượng/dung tích nguồn tiếp nhận nước thải quy định mục 2.4; Kf hệ số lưu lượng nguồn thải quy định mục 2.5 2.2 Áp dụng giá trị tối đa cho phép Cmax = C (không áp dụng hệ số Kq Kf) thông số: nhiệt độ, pH, mùi, mầu sắc, coliform, tổng hoạt độ phóng xạ α, tổng hoạt độ phóng xạ β 2.3 Giá trị C thông số ô nhiễm nước thải công nghiệp quy định Bảng đây: SVTH: BÙI VĂN CHUYỀN GVHD: Th.S NGUYỄN MẠNH HIẾN 65 Thiết lập hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước thải Nhà máy Giấy Tân Mai – Cơng ty CP Tập đồn Tân Mai  Bảng 1: Giá trị C thông số ô nhiễm nước thải công nghiệp TT Thông số Nhiệt độ Giá trị C Đơn vị A B C 40 40 pH - 6-9 5,5-9 Mùi - Khơng khó Khơng khó chịu chịu Độ mầu (Co-Pt pH = 7) - 20 70 BOD5 (200C) mg/l 30 50 COD mg/l 50 100 Chất rắn lơ lửng mg/l 50 100 Asen mg/l 0,05 0,1 Thuỷ ngân mg/l 0,005 0,01 10 Chì mg/l 0,1 0,5 11 Cadimi mg/l 0,005 0,01 12 Crom (VI) mg/l 0,05 0,1 13 Crom (III) mg/l 0,2 14 Đồng mg/l 2 15 Kẽm mg/l 3 16 Niken mg/l 0,2 0,5 17 Mangan mg/l 0,5 18 Sắt mg/l 19 Thiếc mg/l 0,2 20 Xianua mg/l 0,07 0,1 21 Phenol mg/l 0,1 0,5 22 Dầu mỡ khoáng mg/l 5 23 Dầu động thực vật mg/l 10 20 24 Clo dư mg/l 25 PCB mg/l 0,003 0,01 SVTH: BÙI VĂN CHUYỀN GVHD: Th.S NGUYỄN MẠNH HIẾN 66 Thiết lập hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước thải Nhà máy Giấy Tân Mai – Cơng ty CP Tập đồn Tân Mai  26 Hoá chất bảo vệ thực vật lân hữu Hoá chất bảo vệ thực vật Clo 27 hữu mg/l 0,3 mg/l 0,1 0,1 28 Sunfua mg/l 0,2 0,5 29 Florua mg/l 10 30 Clorua mg/l 500 600 31 Amoni (tính theo Nitơ) mg/l 10 32 Tổng Nitơ mg/l 15 30 33 Tổng Phôtpho mg/l 34 Coliform MPN/100ml 3000 5000 35 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 0,1 0,1 36 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 1,0 1,0 Trong đó: - Cột A quy định giá trị C thông số ô nhiễm nước thải công nghiệp xả vào nguồn tiếp nhận nguồn nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt; - Cột B quy định giá trị C thông số ô nhiễm nước thải công nghiệp xả vào nguồn tiếp nhận nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt; Bảng 2: Hệ số Kq nguồn tiếp nhận nước thải sông, suối, kênh, mương, khe, rạch Lưu lượng dòng chảy nguồn tiếp nhận nước thải (Q) Đơn vị tính: mét khối/giây (m /s) Hệ số Kq Q  50 0,9 50 < Q  200 200 < Q  1000 1,1 Q > 1000 1,2 Bảng 3: Hệ số Kq hồ, ao, đầm SVTH: BÙI VĂN CHUYỀN GVHD: Th.S NGUYỄN MẠNH HIẾN 67 Thiết lập hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước thải Nhà máy Giấy Tân Mai – Cơng ty CP Tập đồn Tân Mai  Dung tích nguồn tiếp nhận nước thải (V) Đơn vị tính: mét khối (m3) Hệ số Kq V ≤ 10 x 106 0,6 10 x 106 < V ≤ 100 x 106 0,8 V > 100 x 106 1,0 Bảng 4: Hệ số lưu lượng nguồn thải Kf Lưu lượng nguồn thải (F) Đơn vị tính: mét khối/ngày đêm (m3/24h) Hệ số Kf F ≤ 50 1,2 50 < F ≤ 500 1,1 500 < F ≤ 5.000 1,0 F > 5.000 0,9 SVTH: BÙI VĂN CHUYỀN GVHD: Th.S NGUYỄN MẠNH HIẾN 68 Thiết lập hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước thải Nhà máy Giấy Tân Mai – Cơng ty CP Tập đồn Tân Mai  PHỤ LỤC 7: SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY GIẤY TÂN MAI SVTH: BÙI VĂN CHUYỀN GVHD: Th.S NGUYỄN MẠNH HIẾN 69 Thiết lập hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước thải Nhà máy Giấy Tân Mai – Công ty CP Tập đồn Tân Mai  PHỤ LỤC 8: HÌNH ẢNH Hình 1: Giải pháp truyền số liệu khơng Hình 2: Thiết bị phân tích AWA serie dây CX3000     Hình 3: Hố ga sau HTXLNT Hình 4: Hệ thống lọc trao đổi ion         SVTH: BÙI VĂN CHUYỀN GVHD: Th.S NGUYỄN MẠNH HIẾN 70 Thiết lập hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước thải Nhà máy Giấy Tân Mai – Công ty CP Tập đồn Tân Mai    Hình 5: Khảo sát Hình 6: Hệ thống xử lý nước thải nhà máy Giấy Tân Mai     Hình 7: Phân xưởng xử lý mơi trường      SVTH: BÙI VĂN CHUYỀN GVHD: Th.S NGUYỄN MẠNH HIẾN 71 Thiết lập hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước thải Nhà máy Giấy Tân Mai – Cơng ty CP Tập đồn Tân Mai  Hình 8: Lắp đặt thiết bị   SVTH: BÙI VĂN CHUYỀN GVHD: Th.S NGUYỄN MẠNH HIẾN 72 Thiết lập hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước thải Nhà máy Giấy Tân Mai – Cơng ty CP Tập đồn Tân Mai  Hình 9: Mơ hình lắp đặt phương án (phương án lựa chọn) SVTH: BÙI VĂN CHUYỀN GVHD: Th.S NGUYỄN MẠNH HIẾN 73 Thiết lập hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước thải Nhà máy Giấy Tân Mai – Cơng ty CP Tập đồn Tân Mai  Hình 10: Mơ hình lắp đặt phương án SVTH: BÙI VĂN CHUYỀN GVHD: Th.S NGUYỄN MẠNH HIẾN 74 ... Y tế Cộng đồng Mỹ (American Public Health Association) AWA : Thiết bị phân tích nước tự động (Advanced Water Analyzers) BOD : Nhu cầu oxy sinh hóa (Biochemical Oxygen Demand) BVMT : Bảo vệ mơi
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT LẬP HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI TẠI NHÀ MÁY GIẤY TÂN MAI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN MAI , THIẾT LẬP HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI TẠI NHÀ MÁY GIẤY TÂN MAI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN MAI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay