KHẢO SÁT, THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG KHU CÔNG NGHIỆP PHÍA ĐÔNG, KHU KINH TẾ DUNG QUẤT, TỈNH QUẢNG NGÃI

172 31 0
  • Loading ...
1/172 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 13:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT, THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG KHU CƠNG NGHIỆP PHÍA ĐƠNG, KHU KINH TẾ DUNG QUẤT, TỈNH QUẢNG NGÃI Họ tên sinh viên: BÙI THANH HẢI Ngành : KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG Niên khóa : 2007-2011 Tháng 7/2011 KHẢO SÁT, THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG KHU CÔNG NGHIỆP PHÍA ĐƠNG, KHU KINH TẾ DUNG QUẤT, TỈNH QUẢNG NGÃI Tác giả BÙI THANH HẢI Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kĩ sư ngành kỹ thuật môi trường Giáo viên hướng dẫn: ThS LÊ THỊ LAN THẢO Tháng năm 2011 Bộ Giáo Dục & Đào Tạo CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐH NÔNG LÂM TP HCM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc KHOA MÔI TRƯỜNG ===oOo=== & TÀI NGUYÊN ************** PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN KHOA: MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG HỌ VÀ TÊN SV: BÙI THANH HẢI MSSV: 07127039 NIÊN KHOÁ: 2007 – 2011 Tên đề tài: “KHẢO SÁT, THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯƠC THẢI TẬP TRUNG KCN PHÍA ĐÔNG, KHU KINH TẾ DUNG QUẤT, TỈNH QUẢNG NGÃI” Nội dung KLTN: − Tìm hiểu tính chất nước thải đầu vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp − Xem xét trạng mặt hệ thống xử lý nước thải qua vẽ có thực tiễn − Thu thập số liệu nước thải đầu vào công nghệ xử lý số khu công nghiệp, so sánh với tính ch ất nước thải khu cơng nghiệp khác để đưa tính chất nước thải cần xử lý − Đề xuất cơng nghệ, tính tốn thiết kế dự tốn kinh tế cho cơng nghệ − Hồn thiện công nghệ xử lý, triển khai vẽ công nghệ Thời gian thực hiện: Từ 03/2011 đến 07/2011 Họ tên Giáo viên hướng dẫn: ThS LÊ THỊ LAN THẢO Nội dung yêu cầu KLTN thông qua Khoa Bộ môn Ngày … tháng … năm 2010 Ban chủ nhiệm Khoa TS LÊ QUỐC TUẤN Ngày11 tháng 07 năm 2011 Giáo viên hướng dẫn ThS LÊ THỊ LAN THẢO Khảo sát, thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Phía Đơng KKT Dung Quất LỜI CẢM ƠN Sau tất cố gắng nỗ lực, cuối khóa luận tốt nghiệp tơi hồn thành Để có điều xin chân thành cảm ơn: - Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tạo cho môi trường, phương tiện phương pháp học tập tốt - ThS Lê Thị Lan Thảo tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình làm khóa luận - Các Thầy Cơ trường nói chung Khoa Mơi Trường Tài Ngun nói riêng trang bị cho tơi vốn kiến thức quý báu năm học qua - Xin cảm ơn Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất Trung tâm kỹ thuật quan trắc môi trường Dung Quất, cung cấp thông tin, tư liệu cần thiết cho tơi để hồn thành khóa luận tốt nghiệp - Và bố mẹ, anh chị, bạn động viên, giúp đỡ đóng góp ý kiến quý báu cho tơi suốt q trình vừa qua Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 01 tháng 08 năm 2011 GVHD : ThS Lê Thị Lan Thảo SVTH : Bùi Thanh Hải Trang i Khảo sát, thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Phía Đơng KKT Dung Quất TÓM TẮT Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội nước thúc đẩy kinh tế miền Trung phát triển mang lại diện mạo cho tỉnh Quảng Ngãi, KCN phía Đơng KKT Dung Quất đời với quy mô diện tích 5.054 huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Bất kì hoạt động sản xuất phát sinh chất thải làm ảnh hưởng đến môi trường Một vấn đề môi trường KCN, KCX cần quan tâm mức nước thải Xuất phát từ nhu cầu đó, đề tài “Khảo sát, thiết kế hệ thống xử lý nước thải KCN phía Đông KKT Dung Quất, công suất 15000 m3/ngày đêm” thực với mục tiêu sau:  Góp phần giảm thiểu việc gây ô nhiễm cho nguồn tiếp nhận  Giúp KCN phía Đơng Dung Quất hoạt động theo định hướng vừa phát triển kinh tế khơng qn bảo vệ mơi trường Do đề tài đưa phương án lựa chọn nhằm xử lý nước thải khu cơng nghiệp phía Đơng khu kinh tế dung quất đạt tiêu chuẩn loại B (QC24-2009/BTNMT) Phương án 1: Nước thải -> song chắn rác thô-> bể lắng cát-> Hầm bơm-> bể điều hòa-> bể tuyển nổi-> bể trộn-> bể phản ứng-> bể lắng 1-> bể Aerotank-> bể lắng 2-> bể khử trùng Phương án 2: Nước thải -> song chắn rác thô-> bể lắng cát-> Hầm bơm-> bể điều hòa-> bể tuyển nổi-> bể trộn-> bể phản ứng-> bể lắng 1-> bể SBR -> bể khử trùng GVHD : ThS Lê Thị Lan Thảo SVTH : Bùi Thanh Hải Trang ii Khảo sát, thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Phía Đơng KKT Dung Quất MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT ii MỤC LỤC iii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC HÌNH x Chương I MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.3 NỘI DUNG 1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4.3 Thời gian thực 1.5 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 1.6 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN Chương II TỔNG QUAN VỀ KHU CƠNG NGHIỆP PHÍA ĐƠNG, KHU KINH TẾ DUNG QUẤT 2.1 VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, ĐỊA HÌNH KHU CƠNG NGHIỆP PHÍA ĐƠNG 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Điều kiện tự nhiên 2.1.2.1 Địa hình địa mạo 2.1.2.2 Địa chất cơng trình địa chất thủy văn 2.1.2.3 Khí hậu 2.1.3 Cơ sở hạ tầng khu cơng nghiệp phía Đông 14 2.1.3.1 Giao thông 14 2.1.3.2 Hệ thống điện 14 2.1.3.3 Thông tin liên lạc 15 2.1.3.4 Hệ thống cấp nước 15 GVHD : ThS Lê Thị Lan Thảo SVTH : Bùi Thanh Hải Trang iii Khảo sát, thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Phía Đơng KKT Dung Quất 2.2 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA KHU CÔNG NGHIỆP 15 2.2.1 Quy mô hoạt động KCN 15 2.2.2 Các ngành công nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp 15 2.3 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP PHÍA ĐƠNG 21 2.3.1 Về kết đầu tư cơng trình xử lý chất thải 21 2.3.1.1 Thu gom, xử lý chất thải rắn 21 2.3.1.2 Các hệ thống xử lý nước thải 22 2.3.1.3 Đầu tư thiết bị quan trắc môi trường 22 2.3.2 Về tình hình thực cơng tác bảo vệ mơi trường 22 2.3.2.1 Về tình hình thu gom xử lý chất thải rắn 23 2.3.2.2 Tình hình thu gom xử lý nước thải 23 2.3.2.3 Tình hình kiểm sốt xử lý khí thải 23 2.3.2.4 Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bảo vệ môi trường, tăng cường công tác tra, kiểm tra 24 Chương III TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP 25 3.1 TỔNG QUAN NƯỚC THẢI KCN TẠI VIỆT NAM 25 3.1.1 Các khái niệm 25 3.1.2 Tổng quan KCN Việt Nam 25 3.1.3 Hiện trạng xử lý nước thải KCN 26 3.1.4 Đặc điểm đặc trưng nước thải KCN 29 3.1.5 Một số phương pháp ứng dụng 29 3.2 CÁC CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI KCN ĐANG ÁP DỤNG HIỆN NAY 31 3.2.1 Khu cơng nghiệp Biên Hòa II 31 3.2.3 Khu công nghiệp Tân Tạo 33 3.2.4 Khu công nghiệp Amata 34 Chương IV TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CƠNG NGHIỆP PHÍA ĐƠNG, KKT DUNG QUẤT 37 4.1 CƠ SỞ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI 37 4.1.1 Lưu lượng nước thải 37 4.1.2 Tính chất nước thải 42 GVHD : ThS Lê Thị Lan Thảo Trang iv SVTH : Bùi Thanh Hải Khảo sát, thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Phía Đơng KKT Dung Quất 4.1.3 Tiêu chuẩn xử lý 44 4.2 PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI KCN PHÍA ĐƠNG –KKT DUNG QUẤT 46 4.2.1 Phương án 46 4.2.1.1 Thuyết minh phương án 47 4.2.1.2 Hiệu suất xử lý: 48 4.2.2 Phương án 51 4.2.2.1 Thuyết minh phương án 52 4.2.2.2.Hiệu suất xử lý 53 4.3 TÍNH TỐN THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN 55 4.3.1 Tính tốn lưu lượng 55 4.3.2 Song chắn rác 55 4.3.3 Hầm bơm 55 4.3.4 Thiết bị chắn rác tinh 57 4.3.5 Bể lắng cát ngang 55 4.3.6 Bể tuyển DAF 57 4.3.7 Bể điều hòa 57 4.3.8 Bể keo tụ - tạo 58 4.3.8.1 Bể trộn khí 58 4.3.8.3 Bể phản ứng tạo cặn 58 4.3.9 Bể lăng I ( lắng hóa lý) 59 4.3.10 Bể trung gian 59 4.3.11 Bể Aerotank 59 4.3.12 Bể lắng ( bể lắng sinh học) 60 4.3.13 Bể khử trùng 61 4.3.14 Ngăn chứa bùn 61 4.3.15 Bể nén bùn 62 4.3.16 Lọc ép dây đai 62 4.4 TÍNH TỐN PHƯƠNG ÁN 62 4.4.1 Bể SBR 63 4.4.2 Bể nén bùn 63 GVHD : ThS Lê Thị Lan Thảo Trang v SVTH : Bùi Thanh Hải Khảo sát, thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Phía Đơng KKT Dung Quất 4.4.3 Lọc ép dây đai 63 Chương V TÍNH TỐN KINH TẾ CƠNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ 65 5.1 DỰ TỐN CHI PHÍ PHƯƠNG ÁN 65 5.1.1 Chi phí đầu tư 65 5.1.2 Chi phí quản lý vận hành 65 5.1.3 Khấu hao tài sản lãi suất 65 5.1.4 Giá thành xử lý cho 1m3 nước thải xử lý 65 5.2 DỰ TỐN CHI PHÍ PHƯƠNG ÁN 66 5.2.1 Chi phí đầu tư 66 5.2.2 Chi phí quản lý vận hành 66 5.2.3 Khấu hao tài sản lãi suất 66 5.3 SO SÁNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN 66 Chương VI KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 68 6.1 KẾT LUẬN 68 6.2 KIẾN NGHỊ 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 PHỤ LỤC 71 GVHD : ThS Lê Thị Lan Thảo SVTH : Bùi Thanh Hải Trang vi Khảo sát, thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Phía Đơng KKT Dung Quất DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BOD : Nhu cầu oxy sinh hóa (Biochemical Oxygen Demand) COD : Nhu cầu oxy hóa học (Chemical Oxygen Demand) DO : Oxy hòa tan (Dissolved Oxygen) F/M : Tỷ số thức ăn/ vi sinh vật (Food and microorganism ratio) MLSS : Chất rắn lơ lửng hỗn dịch (Mixed Liquor Suspended Solids) SS : Cặn lơ lửng (Suspended Solids) DAF : Bể tuyển khí hòa tan (Dissolved air floatation) SBR : Bể phản ứng sinh học mẻ (Sequencing batch reactor) TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam QCVN : Quy chuẩn Việt Nam KCN : Khu công nghiệp KKT : Khu kinh tế TCXD : Tiêu chuẩn xây dựng KCN-KCX : Khu công nghiệp - Khu chế xuất HTXLNT : Hệ thống xử lý nước thải HTXLNTTT : Hệ thống xử lý nước thải tập trung XLNT : Xử lý nước thải VSV : Vi sinh vật GVHD : ThS Lê Thị Lan Thảo SVTH : Bùi Thanh Hải Trang vii Khảo sát, thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Phía Đơng KKT Dung Quất Đơn vị tính Tên thiết bị (triệu VNĐ) Vật Số liệu lượng Đơn Đơn Thành vị giá tiền cái 20 80 bộ 30 30 Hãng sản xuất: TSURUMI – JAPAN Bể nén bùn Bơm bùn: Model: KTV2-8, Q = 0,2m3/ph, H = 10 m Điện áp 3pha/380v/50hz/0,75 kW Hãng sản xuất: TSURUMI - JAPAN Sàn công tác thép phủ epoxy chống gỉ Ống lắng trung tâm, D580, dày mm Inox 20 40 Máng cưa, dày mm Inox 4,5 m 0,2 0,9 máy 500 1000 Máy ép bùn Model: NBD -150E(M) Hãng sản xuất Pro –Equipment INC Tổng T2 = 9.288.612.000 VND Tổng T1+T2 = 21.184.612.000VNĐ  Chi phí phụ kiện chi phí gián tiếp Số Thành tiền Đơn vị Đơn giá 2,5%(T1+T2) 530 Hệ thống điện ( dây, CB, rơle…) 2,5%(T1+T2) 530 Chi phí lập quản lý dự án lần 2,5%(T1+T2) 530 Thiết kế lần 2,5%(T1+T2) 530 Nhân công người 4%(T1+T2) 847 5000 m2 5000 cái 500 1000 Phụ kiện Hệ thống đường ống ( ống, van thép, PVC) Đường nội bộ Tủ điện GVHD : ThS Lê Thị Lan Thảo lượng (triệu VNĐ) SVTH : Bùi Thanh Hải Khảo sát, thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Phía Đơng KKT Dung Quất Số Phụ kiện lượng Đơn vị Đơn giá Thành tiền (triệu VNĐ) Hệ thống PCCC 10 cột 15 150 Hệ thống đèn đường 10 cái 15 150 Vận chuyển 10 lần 20 200 Hồn cơng lần 50 50 Nghiệm thu lần 50 100 Tổng T3 = 9.617.000.000 Tổng chi phí đầu tư ban đầu: T đtbđ = T + T + T = 30.801 612.000VNĐ A.2 Chi phí quản lý vận hành  Chi phí hóa chất Số lượng Đơn giá Thành tiền (kg/tháng) (VNĐ) (VNĐ/tháng) NaClO 4500 2.750 12.375.000 Phèn sắt (38%) 13975 5.000 69.875.000 Polymer trợ keo tụ PAC (31%) 900 6.700 6.030.000 NaOH (45%) 1200 6.550 7.860.000 H SO 1245 3.000 3.735.000 Polymer 331 2.000 662.000 Tên hoá chất Tổng T4 = 99.875.000 VND/tháng  Chi phí điện Công Tên thiết bị suất kW/h Số lượng Thời gian Điện hoạt động tiêu (h) thụ Đơn giá (VNĐ/kW) Thành tiền (triệu VNĐ/tháng) Bơm hầm bơm 22 24 1056 1500.00 47520000.00 Bơm bùn tuyển 2 24 12 1500.00 4320000.00 30 720 1500.00 32400000.00 Bơm nước bể điều hòa GVHD : ThS Lê Thị Lan Thảo SVTH : Bùi Thanh Hải Khảo sát, thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Phía Đơng KKT Dung Quất Cơng Tên thiết bị suất kW/h Máy thổi khí bể Thời gian Số lượng hoạt động tiêu (h) 75 12 3,7 24 0,75 75 16 22 12 18,5 12 Bơm bùn bể chứa 1,5 Bơm bùn bể nén 0,75 Bơm định lượng điều hòa Điện thụ Đơn giá (VNĐ/kW) Thành tiền (triệu VNĐ/tháng) 1800 1500.00 81000000.00 177.6 1500.00 7992000.00 18 1500.00 810000.00 3600 1500.00 162000000.00 1056 1500.00 47520000.00 444 1500.00 19980000.00 24 1500.00 1080000.00 1500.00 270000.00 0,5 24 48 1500.00 2160000.00 Moto quay 0,5 1500.00 360000.00 Máy khí nén 0,25 1500.00 180000.00 Con quay 0,25 1500.00 180000.00 Động khây bể trộn Bơm bùn bể lắng Máy thối khí bể Aerotank Bơm bùn bể lắng Bơm bùn tuần hoàn Máy ép bùn Tổng chi phí T5 =407.772.528VND/tháng  Chi phí nhân công vận hành Số người Biên chế Mức lương ( triệu Thành tiền ( triệu VNĐ/tháng) VNĐ/tháng) Kỹ sư vận hành 15 Công nhân vận hành 18 Tổng chi phí T6 = 33.000.000 VND/tháng  Chi phí bảo trì bảo dưỡng hàng năm:  Thay nhớt  Bôi trơn dầu mỡ GVHD : ThS Lê Thị Lan Thảo SVTH : Bùi Thanh Hải Khảo sát, thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Phía Đơng KKT Dung Quất Chi phí bảo trì bảo dưỡng T = 0,5% tổng chi phí đầu tư = 0,5% x 30.801.612.000 =154.008.100VNĐ/năm = 12.834.000 VNĐ/tháng Vậy tổng chi phí vận hành: T vh = T + T + T + T =553.481.528VNĐ/tháng A.3 Khấu hao tài sản lãi suất Số tiền vay ngân hàng ban đầu: 30.801.612.000 VNĐ, với lãi suất vay dài hạn 14 %/năm, với niên hạn hoạt động cơng trình 20 năm Số tiền trả hàng năm cho ngân hàng tính theo bảng sau: Thời gian Tiền vay ngân Trả nợ định Tiền trả lãi suất Trả ngân vận hành hàng ( triệu kỳ ( triệu ngân hàng (triệu hàng ( triệu (năm) VNĐ) VNĐ) VNĐ) VNĐ) 30801.612 1406.381 3937.86568 5344.246 29261.531 1406.381 3740.972396 5147.353 27721.451 1406.381 3544.079112 4950.460 26181.370 1406.381 3347.185828 4753.566 24641.290 1406.381 3150.292544 4556.673 23101.209 1406.381 2953.39926 4359.780 21561.128 1406.381 2756.505976 4162.887 20021.048 1406.381 2559.612692 3965.993 18480.967 1406.381 2362.719408 3769.100 10 16940.887 1406.381 2165.826124 3572.207 11 15400.806 1406.381 1968.93284 3375.313 12 13860.725 1406.381 1772.039556 3178.420 13 12320.645 1406.381 1575.146272 2981.527 14 10780.564 1406.381 1378.252988 2784.634 15 9240.484 1406.381 1181.359704 2587.740 16 7700.403 1406.381 984.46642 2390.847 17 6160.322 1406.381 787.573136 2193.954 18 4620.242 1406.381 590.679852 1997.060 GVHD : ThS Lê Thị Lan Thảo SVTH : Bùi Thanh Hải Khảo sát, thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Phía Đông KKT Dung Quất Thời gian Tiền vay ngân Trả nợ định Tiền trả lãi suất Trả ngân vận hành hàng ( triệu kỳ ( triệu ngân hàng (triệu hàng ( triệu (năm) VNĐ) VNĐ) VNĐ) VNĐ) 19 3080.161 1406.381 393.786568 1800.167 20 1540.081 1406.381 196.893284 1603.274 Tổng 85782.489 Số tiền trả trung bình hàng tháng cho ngân hàng: T =85.782.489.000/20/12 = 357.427.000 VNĐ/tháng A.4 Giá thành xử lý cho 1m3 nước thải xử lý + 553.481.528 Giá 1m3 nước = T + Tvh 357.427.000 = = 2024 VNĐ Q × 30 15000 × 30 Vậy giá thành 1m3 nước xử lý 2024 VNĐ B DỰ TỐN CHO PHƯƠNG ÁN B.1 Chi phí đầu tư  Chí phí xây dựng Hạng mục cơng trình Bể lắng cát ngang Hầm bơm Bể tuyển DAF Bể điều hòa Bể keo tụ tạo Bể lắng I Bể trung gian Vật liệu Khới tích đặc (m3) Đơn vị tính ( triệu VND ) Đơn Đơn giá ( Thành tiền vị tr/m3) (triệu VND) BTCT 32 m3 160 BTCT 63 m3 315 BTCT 90 m3 450 BTCT 432 m3 2160 BTCT 7+8+51 m3 330 BTCT 127 x m3 1270 BTCT 35 m3 175 GVHD : ThS Lê Thị Lan Thảo SVTH : Bùi Thanh Hải Khảo sát, thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Phía Đơng KKT Dung Quất Bể SBR BTCT 1251 m3 6255 Bể khử trùng BTCT 100 m3 500 Bể nén bùn BTCT 2x19 m3 190 Tường gạch 600 m3 3,5 2100 Nhà điều hành Tổng cộng T1 = 13.905.000.000 VND  Chí phí máy móc thiết bị Đơn vị tính (triệu Tên thiết bị Vật Số liệu lượng VND) Đơn Đơn Thành vị giá tiền 2 Thiết bị cào cát 15 45 Thiết bị nâng thủy lực 10 cái 250 750 cái 300 600 bộ 400 800 Song chắn rác thô Thép Thanh chắn rác không gỉ Bể lắng cát Hầm bơm Máy bơm: Model 150DML552 công suất 22kw Điện áp 3pha/380v/50hz/55kW Hãng sản xuất: EBARA Chắn rác tinh Model : NSA 1000/2000 Hãng sản xuất: Passavant-Geiger/ Đức Inox Bể tuyển DAF Hệ thống dàn cào cặn GVHD : ThS Lê Thị Lan Thảo SVTH : Bùi Thanh Hải Khảo sát, thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Phía Đơng KKT Dung Quất Đơn vị tính (triệu Tên thiết bị Vật Số liệu lượng VND) Đơn Đơn Thành vị giá tiền 50 50 10 10 20 80 150 450 400 800 30 30 Động (P =3,7 kW, n = 75 vòng/phút) 40 40 Động (P = 3,8 kW, n = 62 vòng/phút) 40 40 Bộ điều khiển pH tự động 30 30 Bơm định lượng dung dịch NaOH 30 60 Bơm định lượng dung dịch H2SO4 30 60 Bơm định lượng dung dịch phèn sắt 30 60 Bình áp lưc thép Bơm tạo áp Bơm bùn KTV2-20 Đặc tính: Q=0,25 m3/ph; H= 12 m; kW Hãng sản xuất:TSURUMI-JAPAN Bể điều hòa Bơm nước thải: Model: TO350B 437, Q = 12m3/ph – H = 32m Vật liệu: Thân gang, cánh gang Điện áp 3pha/380v/50hz/30kW Hãng sản xuất: TSURUMI – JAPAN Máy thổi khí: Model: SSR 200 , Q = 56,21m3/ph, N= 75 KW Rpm =1450 Hãng sản xuất: APEC – Tawan Cầu thang, sàn công tác thép phủ epoxy chống gỉ Bể trộn + Bể phản ứng GVHD : ThS Lê Thị Lan Thảo SVTH : Bùi Thanh Hải Khảo sát, thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Phía Đơng KKT Dung Quất Đơn vị tính (triệu Tên thiết bị Vật Số liệu lượng VND) Đơn Đơn Thành vị giá tiền 10 20 Bồn nhựa đựng hóa chất (V = m3) Bồn nhựa đựng hóa chất (V = 0,5 m3) cái 0,5 Bồn nhựa đựng hóa chất (V = m3) cái 30 60 30 120 Model A-125N-47 (Doseuro – Anh) Lưu lượng lớn nhất: 47 l/h Bơm định lượng Polymer Model A-125N-11 DOSEURO Lưu lượng lớn nhất: 2,4 l/h Cầu thang, sàn công tác thép phủ epoxy chống gỉ Bể lắng đợt I Cầu thang, sàn công tác thép phủ epoxy chống gỉ Ống lắng trung tâm, D3000, dày 2mm Inox 25 50 Máng cưa, dày 2mm Inox 2x37,68 m 0,2 15,072 Dàn cào bùn Thép Bộ 400 800 20 40 cái 500 2000 Máy bơm bùn: Model: KTV 2-8, Q = 0,18 m3/ph, H = 10m Cánh bơm: Channel Impeller Vật liệu: Thân gang, cánh gang Điện áp 3pha/380v/50hz/0,75kW Bể SBR Máy thổi khí: Chọn máy thổi khí Model: SSR 200ª , Q = 72,45m3/ph, N= 90 kW Rpm =1350 GVHD : ThS Lê Thị Lan Thảo SVTH : Bùi Thanh Hải Khảo sát, thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Phía Đơng KKT Dung Quất Đơn vị tính (triệu Tên thiết bị Vật Số liệu lượng VND) Đơn Đơn Thành vị giá tiền Hãng sản xuất: APEC – Taiwan Đĩa thổi khí Model Ecoflex-350 dạng đĩa xốp, đường Nhựa 996 0,3 298 Thép 60 180 20 120 30 60 50 100 cái 20 80 kính 355mm Cường độ khí m3/h đĩa Máng thu nước decanter Bơm bùn Mdel LPS 40/75- 0,75 kW, Q = 15 m3/h, H = 10,1m Hãng sản xuất : EBARA Cầu thang, sàn công tác thép phủ epoxy chống gỉ Bể khử trùng Bơm định lượng Model A-125N-38 Q =82 l/phút P = 9kg/cm2 R piston = 38,1mm Hãng Doseuro (Anh) Bể nén bùn Bơm bùn: Model: KTV2-8, Q = 0,2m3/ph, H = 10 m Điện áp 3pha/380v/50hz/0,75 kW Hãng sản xuất: TSURUMI – JAPAN GVHD : ThS Lê Thị Lan Thảo SVTH : Bùi Thanh Hải Khảo sát, thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Phía Đơng KKT Dung Quất Đơn vị tính (triệu Tên thiết bị VND) Vật Số liệu lượng Sàn công tác thép phủ epoxy chống gỉ Đơn Đơn Thành vị giá tiền bộ 30 30 Ống lắng trung tâm, D1020, dày mm Inox 20 40 Máng cưa, dày mm Inox 4,5 m 0,2 0,9 máy 500 1500 Máy ép bùn Model: NBD -900E(M) Hãng sản xuất Pro –Equipment INC Tổng T2 = 9.437.072.000 VND Tổng T1+T2 = 23.342.072.000VNĐ  Chi phí phụ kiện chi phí gián tiếp Số Thành tiền Đơn vị Đơn giá 2,5%(T1+T2) 583 Hệ thống điện ( dây, CB, rơle…) 2,5%(T1+T2) 583 Chi phí lập quản lý dự án lần 2,5%(T1+T2) 583 Thiết kế lần 2,5%(T1+T2) 583 Nhân công người 4%(T1+T2) 934 5000 m2 5000 Tủ điện cái 500 1000 Hệ thống PCCC 10 cột 15 150 Hệ thống đèn đường 10 cái 15 150 Vận chuyển 10 lần 20 200 Hồn cơng lần 50 50 Nghiệm thu lần 50 100 Phụ kiện Hệ thống đường ống ( ống, van thép, PVC) Đường nội bộ GVHD : ThS Lê Thị Lan Thảo lượng (triệu VNĐ) SVTH : Bùi Thanh Hải Khảo sát, thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Phía Đơng KKT Dung Quất Tổng T3 = 9.916.000.000 Tổng chi phí đầu tư ban đầu: T đtbđ = T + T + T = 33.258.072.000VNĐ B.2 Chi phí quản lý vận hành  Chi phí hóa chất Số lượng Đơn giá Thành tiền (kg/tháng) (VNĐ) (VNĐ/tháng) NaClO 4500 2.750 12.375.000 Phèn sắt (38%) 13975 5.000 69.875.000 Polymer trợ keo tụ PAC (31%) 900 6.700 6.030.000 NaOH (45%) 1200 6.550 7.860.000 H SO 1245 3.000 3.735.000 Polymer 604 2.000 1.209.600 Tên hoá chất Tổng T4 = 99.875.000 VND/tháng  Chi phí điện Tên thiết bị Bơm hầm bơm Bơm bùn tuyển Bơm nước bể điều hòa Cơng Số Thời gian Điện Đơn giá Thành tiền suất lượ hoạt động (VNĐ/k (triệu kW/h ng (h) tiêu thụ W) VNĐ/tháng) 22 24 1056 1500.00 47520000.00 2 24 12 1500.00 4320000.00 30 720 1500.00 32400000.00 75 12 1800 1500.00 81000000.00 3,7 24 177.6 1500.00 7992000.00 Máy thổi khí bể điều hòa Động khây bể trộn GVHD : ThS Lê Thị Lan Thảo SVTH : Bùi Thanh Hải Khảo sát, thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Phía Đơng KKT Dung Quất Tên thiết bị Bơm bùn bể lắng Máy thối khí bể SBR Bơm bùn SBR Bơm bùn bể nén Công Số Thời gian Điện Đơn giá Thành tiền suất lượ hoạt động (VNĐ/k (triệu kW/h ng (h) tiêu thụ W) VNĐ/tháng) 0,75 18 1500.00 810000.00 90.00 4.00 24.00 8640.00 1500.00 388800000.00 0.75 3.00 24.00 54.00 1500.00 2430000.00 0,75 1139 270000.00 0,5 24 48 1139 2160000.00 0,5 1139 0,25 1139 0,25 1139 Bơm định lượng Máy ép bùn Moto quay Máy khí nén Con quay 360000.00 180000.00 180000.00 Tổng chi phí T5 =568.422.000VND/tháng  Chi phí nhân công vận hành Số người Biên chế Mức lương ( triệu Thành tiền ( triệu VNĐ/tháng) VNĐ/tháng) Kỹ sư vận hành 15 Công nhân vận hành 18 Tổng chi phí T6 = 33.000.000 VND/tháng  Chi phí bảo trì bảo dưỡng hàng năm:  Thay nhớt  Bôi trơn dầu mỡ GVHD : ThS Lê Thị Lan Thảo SVTH : Bùi Thanh Hải Khảo sát, thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Phía Đơng KKT Dung Quất Chi phí bảo trì bảo dưỡng T = 0,5% tổng chi phí đầu tư = 0,5% x 33.258.072.000 =166.290.000VNĐ/năm = 13.857.000 VNĐ/tháng Vậy tổng chi phí vận hành: T vh = T + T + T + T =715.154.000VNĐ/tháng B.3 Khấu hao tài sản lãi suất Số tiền vay ngân hàng ban đầu: 33.258.072.000 VNĐ, với lãi suất vay dài hạn 17 %/năm, với niên hạn hoạt động cơng trình 20 năm Số tiền trả hàng năm cho ngân hàng tính theo bảng sau: Thời gian Tiền vay ngân Trả nợ định Tiền trả lãi suất Trả ngân vận hành hàng ( triệu kỳ ( triệu ngân hàng (triệu hàng ( triệu (năm) VNĐ) VNĐ) VNĐ) VNĐ) 33258.072 1300.837 3642.3436 4943.181 31595.168 1300.837 3460.22642 4761.063 29932.265 1300.837 3278.10924 4578.946 28269.361 1300.837 3095.99206 4396.829 26606.458 1300.837 2913.87488 4214.712 24943.554 1300.837 2731.7577 4032.595 23280.650 1300.837 2549.64052 3850.478 21617.747 1300.837 2367.52334 3668.360 19954.843 1300.837 2185.40616 3486.243 10 18291.940 1300.837 2003.28898 3304.126 11 16629.036 1300.837 1821.1718 3122.009 12 14966.132 1300.837 1639.05462 2939.892 13 13303.229 1300.837 1456.93744 2757.774 14 11640.325 1300.837 1274.82026 2575.657 15 9977.422 1300.837 1092.70308 2393.540 16 8314.518 1300.837 910.5859 2211.423 17 6651.614 1300.837 728.46872 2029.306 18 4988.711 1300.837 546.35154 1847.189 GVHD : ThS Lê Thị Lan Thảo SVTH : Bùi Thanh Hải Khảo sát, thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Phía Đông KKT Dung Quất 19 3325.807 1300.837 364.23436 1665.071 20 1662.904 1300.837 182.11718 1482.954 Tổng 92623.731 Số tiền trả trung bình hàng tháng cho ngân hàng: T =92.623.731.000/20/12 = 385.932.000 VNĐ/tháng B.4 Giá thành xử lý cho 1m3 nước thải xử lý + 715.154.000 Giá 1m3 nước = T + Tvh 385.932.00 = = 2446 VNĐ 15000 × 30 Q × 30 Vậy giá thành 1m3 nước xử lý 2446 VNĐ GVHD : ThS Lê Thị Lan Thảo SVTH : Bùi Thanh Hải Khảo sát, thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Phía Đơng KKT Dung Quất PHỤ LỤC BẢN VẼ CÁC CƠNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI GVHD : ThS Lê Thị Lan Thảo SVTH : Bùi Thanh Hải ... giáp xã Bình Phú, Bình Thanh, Bình Tân - Phía Đơng Đơng bắc : giáp biển Đơng Hình Bản đồ quy hoạch chi tiết KCN phía Đơng, KKT Dung Quất GVHD : ThS Lê Thị Lan Thảo SVTH : Bùi Thanh Hải Trang Khảo... GIAO NHIỆM VỤ KLTN KHOA: MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG HỌ VÀ TÊN SV: BÙI THANH HẢI MSSV: 07127039 NIÊN KHOÁ: 2007 – 2011 Tên đề tài: “KHẢO SÁT, THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯƠC... xuất công nghệ, tính tốn thiết kế dự tốn kinh tế cho cơng nghệ − Hồn thiện cơng nghệ xử lý, triển khai vẽ công nghệ Thời gian thực hiện: Từ 03/2011 đến 07/2011 Họ tên Giáo viên hướng dẫn: ThS LÊ
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT, THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG KHU CÔNG NGHIỆP PHÍA ĐÔNG, KHU KINH TẾ DUNG QUẤT, TỈNH QUẢNG NGÃI, KHẢO SÁT, THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG KHU CÔNG NGHIỆP PHÍA ĐÔNG, KHU KINH TẾ DUNG QUẤT, TỈNH QUẢNG NGÃI

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay