Tuyệt đỉnh công phá giải nhanh theo chủ đề mônvật lý phần 1 (500 trang)

434 28 0
  • Loading ...
1/434 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 13:48

CHU VĂN BIÊN GIÁO VIÊN CHƢƠNG TRÌNH BỔ TRỢ KIẾN THỨC VẬT 12 KÊNH VTV – ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM Tuyệt phẩm cơng phá GIẢI NHANH THEO CHỦ ĐỀ TRÊN KÊNH VTV VẬT LÍ Phân DAO ĐỘNG  Cập nhật giải kênh VTV2  Các tốn hay, lạ khó  Áp dụng giải tốn nhiều cơng thức NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp, trao đổi tài liệu, giáo án dạy thêm, đề thi, skkn, sách tham khảo,….file word lời giải chi tiết MỤC LỤC GIẢI NHANH DAO ĐỘNG CƠ TRONG ĐỀ CỦA BỘ GIÁO DỤC 415 Chủ đề 1: DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA Bài toán liên quan đến thời gian Bài toán liên quan đến quãng đường 33 Bài toán liên quan đến vừa thời gian vừa quãng đường 61 Chủ đề 2: CON LẮC LÒ XO 74 Bài tốn liên quan đến cơng thức tính , f , T , m, k 74 Bài toán liên quan đến năng, động 76 Bài tốn liên quan đến cắt ghép lò xo 89 Bài toán liên quan đến chiều dài lò xo thời gian lò xo nén, dãn 98 Bài tốn liên quan đến kích thích dao động Error! Bookmark not defined Bài toán liên quan đến hai vật 131 CHỦ ĐỀ CON LẮC ĐƠN 151 Bài toán liên quan đến cơng thức tính , f , T 151 Bài toán liên quan đến lượng dao động 155 Bài toán liên quan đến vận tốc vật, lực căng sợi dây, gia tốc 160 Bài toán liên quan đến va chạm lắc đơn 168 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp, trao đổi tài liệu, giáo án dạy thêm, đề thi, skkn, sách tham khảo,….file word lời giải chi tiết Bài toán liên quan đến thay đổi chu 174 Bài toán liên quan đến dao động lắc đơn có thêm trường lực 184 Bài toán liên quan đến hệ lắc chuyển động vật sau dây đứt 205 CHƯƠNG 4: DAO ĐỘNG TẮT DẦN DAO ĐỘNG DUY TRÌ DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC CỘNG HƯỞNG 213 Bài toán liên quan đến tượng cộng hưởng 213 Bài toán liên quan đến dao động tắt dần lắc lò xo 215 Bài toán liên quan đến dao động tắt dần lắc đơn 249 CHỦ ĐỀ 5: TỔNG HỢP CÁC DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA 258 Bài toán thuận tổng hợp dao động điều hòa 258 Bài toán ngược “biến tướng” tổng hợp dao động điều hòa 271 Các câu hỏi định tính dao động học 305 Các câu hỏi định lượng dao động học 359 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp, trao đổi tài liệu, giáo án dạy thêm, đề thi, skkn, sách tham khảo,….file word lời giải chi tiết Chủ đề 1: DAO ĐỘNG ĐIỀU HÕA I BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN THỜI GIAN Thời gian từ x1 đến x2 a Thời gian ngắn từ x1 đến vị trí cân vị trí biên Phƣơng pháp chung: Cách 1: Dùng vòng tròn lượng giác (VTLG)  giản đồ véc tơ Xác định góc quét tương ứng với dịch chuyển:  Thời gian: t    Cách 2: Dùng phương trình lượng giác (PTLG) x1 x1   x1  A sin t1  sin t1  A  t1   arcsin A   x  A cos t  cos t  x1  t  arc cos x1 2  A  A Câu 1: Một chất điểm dao động điều hoà với biên độ 10 (cm) tần số góc 10 (rad/s) Khoảng thời gian ngắn để từ vị trí có li độ +3,5 cm đến vị trí cân A 0,036 s B 0,121 s C 2,049 s D 6,951 s Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp, trao đổi tài liệu, giáo án dạy thêm, đề thi, skkn, sách tham khảo,….file word lời giải chi tiết Hƣớng dẫn: Chọn đáp án A Cách 1: Dùng VTLG Thời gian ngắn dao động điều hòa từ x = 3,5 cm đến x = thời gian chuyển động tròn từ M đến N: nên t     t   mà sin   3,5    0,3576  rad  10 0,3756  0, 036 (s) 10 Cách 2: Dùng PTLG t1   arcsin x1 3,5  arcsin  0, 036 (s) A 10 10 Kinh nghiệm: 1) Quy trình bấm máy tính nhanh: shift sin  3,5 10  10  (máy tính chọn đơn vị góc rad) 2) Đối với dạng nên giải theo cách (nếu dùng quen máy tính cỡ 10 s!) 3) Cách nhớ nhanh “đi từ x1 đến VTCB shift sin  x1  A    ”;“đi từ x1 đến VT biên shift cos  x1  A    ” 4) Đối với tốn ngược, ta áp dụng cơng thức: x1  A sin t1  Acost2 Câu 2: Vật dao động điều hoà, thời gian ngắn vật từ vị trí x = +A đến vị trí x  A 0,1 s Chu kì dao động vật A 1,85 s B 1,2 s C 0,51 s D 0,4 s Hƣớng dẫn: Chọn đáp án C t2   arccos x1 T x T  arccos  0,1  arccos  T  0,51 (s) A 2 A 2 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp, trao đổi tài liệu, giáo án dạy thêm, đề thi, skkn, sách tham khảo,….file word lời giải chi tiết Chú ý: Đối với điểm đặc biệt ta dễ dàng tìm phân bố thời gian sau: Kinh nghiệm: 1) Nếu số “xấu” x1  0;  A;  A A A dùng shift sin  x1  A    , ; ; 2 shift cos  x1  A    A A A dùng trục phân bố thời gian ; ; 2 2) Nếu số “đẹp” x1  0;  A;  Câu 3: Vật dao động điều hoà với biên độ A Thời gian ngắn vật từ vị trí có li độ A đến vị trí có li độ A 0,2 s Chu kì dao động vật là: A 0,12 s B 0,4 s C 0,8 s D 1,2 s Hƣớng dẫn: Chọn đáp án D Dựa vào trục phân bố thời gian ta tính thời gian ngắn từ x  Do T A đến x  A T  0,  T  1, (s) Chú ý: Khoảng thời gian chu kì vật cách vị trí cân khoảng + nhỏ x1 t  4t1  + lớn x1 t  4t2    arcsin x1 A arccos x1 A Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp, trao đổi tài liệu, giáo án dạy thêm, đề thi, skkn, sách tham khảo,….file word lời giải chi tiết Câu 4: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì s với biên độ 4,5 cm Khoảng thời gian chu kỳ để vật cách vị trí cân khoảng nhỏ cm là: A 0,29 s B 16,80 s C 0,71 s D 0,15 s Hƣớng dẫn: Chọn đáp án A t   arcsin x1 x T  arcsin  arcsin  0, 29 (s) A 2 A 2 4,5 Kinh nghiệm: Nếu x1 trùng với giá trị đặc biệt nên dựa vào trục phân bố thời gian Câu 5: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T Khoảng thời gian chu kỳ để vật cách vị trí cân khoảng lớn nửa biên độ A T B 2T C T D T Hƣớng dẫn: Chọn đáp án B Dựa vào trục phân bố thời gian ta tính được: t  T 2T  Chú ý: Nếu cho biết quan hệ t1 t2 ta tính đại lượng khác như: T , A, x1 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp, trao đổi tài liệu, giáo án dạy thêm, đề thi, skkn, sách tham khảo,….file word lời giải chi tiết Câu 6: Một dao động điều hồ có chu kì dao động T biên độ A Tại thời điểm ban đầu vật có li độ x1  Thời gian ngắn để vật từ vị trí ban đầu vị trí cân gấp ba thời gian ngắn để vật từ vị trí ban đầu vị trí biên x   A Chọn phương án A x1  0,924 A B x1  0,5 A C x1  0,5 A D x1  0,021A Hƣớng dẫn: Chọn đáp án A T  T  t1  t2  t2     16 Ta có hệ t1  3t2    x  Acos 2 T  0,924 A 2 t2   x1  Acos T 16 T  Câu 7: Một dao động điều hồ có chu kì dao động T biên độ A Tại thời điểm ban đầu vật có li độ x1 (mà x1  0;  A ), vật theo hướng sau khoảng thời gian ngắn t định vật lại cách vị trí cân khoảng cũ Chọn phương án A x1  0, 25 A B x1  0,5 A C x1  0,5 A D x1  0,5 A Hƣớng dẫn: Chọn đáp án C Theo yêu cầu toán suy ra: t  2t1  2t2 mà t1  t2  Do x1  A sin T T nên t1  t2  2 t1 2 T A  A sin  T T Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp, trao đổi tài liệu, giáo án dạy thêm, đề thi, skkn, sách tham khảo,….file word lời giải chi tiết Chú ý: Bài tốn tìm khoảng thời gian để vật từ li độ x1 đến x2 toán bản, sở toán làm nhiều tốn mở rộng khác như: * Tìm thời gian ngắn để vật từ li độ x1 đến vận tốc hay gia tốc * Tìm khoảng thời gian từ lúc bắt đầu khảo sát dao động đến vật qua tọa độ x lần thứ n * Tìm khoảng thời gian từ lúc bắt đầu khảo sát dao động đến vật nhận vận tốc hay gia tốc lần thứ n * Tìm vận tốc hay tốc độ trung bình quỹ đạo chuyển động * Tìm khoảng thời gian mà lò xo nén, dãn chu kì chuyển động * Tìm khoảng thời gian mà bóng đèn sáng, tối chu kì hay khoảng thời gian * Tìm khoảng thời gian mà tụ điện C phóng hay tích điện từ giá trị q1 đến q2 * Các toán ngược liên quan đến khoảng thời gian, b Thời gian ngắn từ x1 đến x2 Phƣơng pháp chung: Cách 1: Dùng VTLG: t    Cách 2: Khoảng thời gian ngắn để vật từ điểm có li độ x1 đến điểm có li độ x2 : t  arccos x2 x x x  arccos    arcsin  arcsin   A A A A Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp, trao đổi tài liệu, giáo án dạy thêm, đề thi, skkn, sách tham khảo,….file word lời giải chi tiết Quy trình bấm máy tính nhanh  shift cos  x2  A  shift cos  x1  A       shift sin  x2  A  shift sin  x1  A       Kinh nghiệm: Đối với dạng tốn khơng nên dùng cách nhiều thời gian!   Ví dụ 1: Một vật dao động điều hồ có phương trình li độ x  8cos  7t   cm Khoảng thời 6  gian tối thiểu để vật từ li độ cm đến vị trí có li độ cm A (s) 24 B (s) 12 C 6, 65 (s) D 0,12 (s) Hƣớng dẫn: Chọn đáp án D t  arccos x2 x  arccos  arccos  arccos  0,12 (s) A A 8 Quy trình bấm máy: shift cos   8  shift cos   8  7  Kinh nghiêm: Nếu số “đẹp” x1  0;  A;  A A A dùng trục phân bố thời gian ; ; 2   Ví dụ 2: Một vật dao động điều hồ có phương trình li độ x  8cos  7 t   cm Khoảng 6  thời gian tối thiểu để vật từ li độ cm đến vị trí có li độ cm A (s) 24 B (s) 12 C (s) D (s) 12 Hƣớng dẫn: Chọn đáp án D Trang 10 http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp, trao đổi tài liệu, giáo án dạy thêm, đề thi, skkn, sách tham khảo,….file word lời giải chi tiết ... lớn v1 nằm đoạn   x1; x1  Khoảng thời gian chu kì, tốc độ lớn v1 4t1 , tức 4t1  1 s  t1  ( s) 15 60  Tính : x1  A sin t1  10 sin Thay số vào phương trình x  60 v12  (cm)  A ta 10 sin... đáp án B Trong công thức x12  v12   A2 , ta thay v1  A suy x1  A Vùng tốc độ lớn v1 nằm đoạn   x1; x1  Khoảng thời gian chu kì tốc độ lớn v1 4t1 4t1  T 2T  Chú ý: Trong đề thi trắc... có: x1  a1   A Vùng a nhỏ a1 nằm đoạn   x1; x1  Khoảng thời gian chu kì a nhỏ a1 4t1 tức 4t1  T T  12 Chú ý : Đối với toán ngược ta làm theo bước sau: Bước 1: Dựa vào vùng a lớn bé a1
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyệt đỉnh công phá giải nhanh theo chủ đề mônvật lý phần 1 (500 trang) , Tuyệt đỉnh công phá giải nhanh theo chủ đề mônvật lý phần 1 (500 trang)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay