Tuyển chọn các câu hay, khó và lạ môn vật lý phần 02 (từ t600 t1300)

539 21 0
  • Loading ...
1/539 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 13:48

Coi biên độ sóng khơng đổi, tốc độ truyền sóng 60 cm/s Gọi O trung điểm AB, điểm đứng yên đoạn AB gần O xa O cách O đoạn tương ứng A 1cm; cm B 0,25 cm; 7,75 cm C cm; 6,5 cm C 0,5 cm; 8,5 cm Câu 75 Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp A B cách 100 cm dao động ngược pha, chu kỳ 0,1 s Biết tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng v = m/s Xét điểm M nằm đường thẳng vng góc với AB B Để M có dao động với biên độ cực tiểu M cách B đoạn nhỏ A 15,06 cm B 29,17 cm C 20 cm D 10,56 cm Câu 76 Ở mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A B, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA  A1 cos 100 t   /  cm uB  A2 cos 100 t   /  cm (t tính s) Dao động phần tử vật chất M cách A B 25 cm 15 cm có biên độ cực đại Biết M đường trung trực có ba dãy cực đại khác Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng A 214,3 cm/s B 150 cm/s C 183,4 cm/s D 229,4 cm/s Câu 77 Hiện tượng giao thoa sóng mặt nước với hai nguồn S1, S2 có biên độ, ngược pha cách 13 cm Tia S1y mặt nước Ban đầu S1y chứa S1S2 Điểm C S1y S1C = cm Cho S1y quay quanh S1 đến vị trí cho S1C trung bình hình nhân hình chiếu lên S1S2 với S1S2 Lúc C vân cực đại giao thoa thứ tính từ O Số vân giao thoa cực tiểu quan sát A.12 B 13 C 14 D 11 HƢỚNG DẪN GIẢI Câu Điểm M cực đại nên d1  d2  k Khi f’ = 2f  '  2 nên d1  d2  2k ' , tức M cực đại  Chọn D Câu   2   d1  d2   2  12,75  7,25   11  a0  A1  A2  a  Chọn A Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu AB = 60 (cm) = 12.5 = 12  đường bao 2.12 = 24  Chọn D : Số điểm AB có biên độ trung gian 12, nên số điểm Câu Cách : (Dùng cho tường hợp) Độ lệch pha hai sóng kết hợp M :   2   d1  d2   2  x Biên độ sóng M : AM2  A12  A22  A1 A2 cos       4 x0  4 xmin   62  62  2.6.6 cos     xmin   0,5  cm   Chọn B      Cách : (Dùng cho trường hợp hai nguồn có biên độ) Hai nguồn kết hợp pha I cực đại (bụng sóng) Biên độ cực đại Amax  A1  A2  12 mm Chọn gốc tọa độ O với trùng với I, gọi x khoảng cách ngắn từ điểm M có biên độ A  mm đến O Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Ta có: A  Amax cos 2  x   12 cos 2 x  x  0,5  cm   Chọn B Cách 3: (Dùng cho trường hợp hai nguồn có biên độ) Hai nguồn kết hợp pha I cực đại với biên độ: Amax  A1  A2  12 mm   2 x0   arccos A Amax 2 x0  arccos 12  x0  0,5  cm  Ta có:   Chọn B Câu Cách : (Dùng cho tường hợp) Bước sóng :   v / f  cm Độ lệch pha hai sóng kết hợp M :   2   d1  d2   2  x Biên độ sóng M : AM2  A12  A22  A1 A2 cos    19    4 x  4 x   62  92  2.6.9cos    x  0,75  cm     12    Chọn C Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Cách : (Dùng cho trường hợp hai nguồn có biên độ) Hai nguồn kết hợp pha I cực đại (bụng sóng) Biên độ cực đại Amax  A1  A2  15 mm Chọn gốc tọa độ O trung với I, gọi x khoảng cách ngắn từ điểm có biên độ A  19 mm đến O Ta có: A  Amax cos 2  x  19  15cos 2 x  x  0,73335  cm   Chọn C Bình luận: Cách giải 2, gần Câu Cách 1: (Dùng cho trường hợp) Bước sóng :   v / f  7,2 cm Độ lệch pha hai sóng kết hợp M :     2   d1  d2     2  x Biên độ sóng M : AM2  A12  A22  A1 A2 cos  Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word 4 x  4 x 2    82  82  82  2.8.8cos        x  0,6  cm       12  Chọn D Cách : (Dùng cho trường hợp hai nguồn có biên độ) Hai nguồn kết hợp pha I cực tiểu (nút sóng) Biên độ cực đại Amax  A1  A2  16 mm Chọn gốc tọa độ O trung với I, gọi x khoảng cách ngắn từ điểm có biên độ A  mm đến O Ta có: A  Amax sin 2  x   16sin 2 2  x x   cm   Chọn D 7,2 7,2 Câu Bước sóng :   v / f  cm Độ lệch pha hai sóng kết hợp M :      2   d1  d2      2  x Biên độ sóng M : AM2  A12  A22  A1 A2 cos  Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word   127     4 x      x    cm    4 x   \  92  82  2.9.8cos           4 x     x     x > : nên nằm phía B  Chọn B Câu Ta thấy : AB /   2,5   0,2  Tổng số cực đại AB 2.2 + = Khơng có cực đại dao động pha với nguồn ngược pha với nguồn  Chọn D Câu Ta tính : MB  AB2  MA2  262  242  10  cm  Vì MA  MB  24  10  14 cm  8 nên sau dịch B đoạn nhỏ để M cực đại MA  MB '  7  MB ' 7  11,75 cm Áp dụng định hàm số cosin cho hai tam giác AMB AMB’ : cos   AM AM  AN '2  MB '2 24 242  AB '2  11,752    AB AM AB ' 26 2.24 AB '  AB '  14,884  26   BB '  AB ' AB  29, 424  26  3, 424  cm   Chọn D  AB '  29, 424 Câu 10 Bước sóng :   v / f  1,6 cm Vì MB  MA   4,2  4,8 cm  3 nên sau dịch B đoạn nhỏ để M cực tiểu MB ' MB '  3,5  MB '  MA  3,5  9,8 cm Áp dụng định hàm số cosin cho hai tam giác AMB AMB’ : Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word cos   AM  AB  MB AM  AB '2  MB '2  AM AB AM AB ' 4,22  122  92 4,22  AB '2  9,82   AB '  12,83  cm  2.4,2.12 2.4,2 AB '  BB '  AB ' AB  0,83  cm   Chọn A Câu 11 Bước sóng :   v / f  1,6 cm M dao động pha với nguồn d  k  8k  mm  Điều kiện: d  S1S2 50  8k  2  k  3,125  k  4,5,6  dmin  8.4  32  mm   Chọn A Câu 12 d   2k  1  d AB 7,25cm k 6,75 kmin 7  k  0,5  cm    dmin   0,5  7,5  cm   Chọn D Câu 13 d   2k  1  OA d CA OA OC 10  1,6k  0,8  cm    3,25  k  5,75 2  k  4;5  Trên CD có 2.2 = điểm  Chọn C co gia tri Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word Câu 14 Điểm M gần O dao động ngược pha với O : dmin  AO  0,5  AO2  MO2  AO  0,5  122  92  12  0,5     cm  Ta thấy AB /    1  Số cực đại AB 2.3 + =  Chọn B Câu 15 Cách : Độ lệch pha hai sóng kết hợp M :     1   2   d1  d2    2  d1  d2  Biên độ sóng M : AM2  A12  A22  A1 A2 cos   AB  d1  d2  AB  1,32  0,52  1,22  2.0,5.1,2 cos     d1  d2  k  0,5  cm   10,5  k  9,5  k  10, ,9 : Có 20 giá trị nguyên k  Có 20 đường  Chọn D Cách : Vì hai nguồn kết hợp pha mà AB  10 cm  20.0,5  20. /  Trên AB có 20 điểm dao động với biên độ trung gian A1  A2  A  A1  A2  Chọn D Câu 16 Cách : Vì hai nguồn kết hợp pha mà AB  10 cm  10.1  10. /  Trên AB có 10 điểm dao động với biên độ trung gian  A  mm  Chọn D Cách : Độ lệch pha hai sóng kết hợp M :     1   2   d1  d2    2  d1  d2  Biên độ sóng M : AM2  A12  A22  A1 A2 cos   42  32  32  2.3.3cos  Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word    0,5354  k.2  2  d1  d2   0,5354  k.2  d1  d2  1,071  4l  cm   2,7  l  2,23  l  2;  AB  d1  d2  AB    2,7  k  2,7  k  2;   d1  d2  1,071  4k  cm  Có giá trị nguyên l giá trị nguyên k  Có 10 dao động với biên độ mm Câu 17 Vì S1C trung bình nhân hình chiếu lên S1S2 với S1S2 nên tam giác S1CS2 vuông C  S2 C  12 cm Cực đại qua C có hiệu đường : CS2  CS1  4  12   4    1,75 cm Xét tỉ số : S1S2   13   0, 43 1,75 NCD  2.7   15   Chọn C N  2.7  14  CT Câu 18 Bước sóng :   v / f  cm Điểm M cực đại giao thoa nên MB  MA  k (k nguyên)  Cực đại nằm gần A nahast ứng với k   MB  MA  3.4  MB  MA  12 cm  Cực đại ứng với k   MB  MA  2.4  MB  MA  cm Hơn nữa, cực địa M pha với A nên MA  ;2;3;  M gần A Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word  MB   12  16  cm  MA    cm    Chọn B  MB    12  cm  Câu 19 Bước sóng :   v / f  cm Độ lệch pha hai sóng kết hợp M : 2 2    d1  d2    d1  d2   Biên độ sóng M : A2  A12  A22  A1 A2 cos   2a2  a2  a2  2a2 cos       n  2   d1  d2    n   d1  d2   0,75  1,5n Điều kiện để M nằm CD DA  DB  d1  d2  0,75  1,5n  CA CB  10  10  d1  d2  0,75  1,5n  10  10  3,26  n  2,26  n  3, ,2 : Có giá trị  Chọn B Câu 20 Trang http://topdoc.vn - Chia sẽ, cung cấp tài liệu, giáo án, đề thi, sách tham khảo, file word 10 ... Có 20 đường  Chọn D Cách : Vì hai nguồn kết hợp pha mà AB  10 cm  20.0,5  20. /  Trên AB có 20 điểm dao động với biên độ trung gian A1  A2  A  A1  A2  Chọn D Câu 16 Cách : Vì hai nguồn...  2 ;4 ;6 ;  min  2  tmin  0 ,02 s  0,012 / v2max  0,03  0 ,02  v2  0,24 m / s  Chọn D Câu 35 Những điểm M BN dao động pha với B phải cách B số nguyên lần bước sóng : MB  ;2;3;4;5;6;7... 12  Chọn D Cách : (Dùng cho trường hợp hai nguồn có biên độ) Hai nguồn kết hợp pha I cực tiểu (nút sóng) Biên độ cực đại Amax  A1  A2  16 mm Chọn gốc tọa độ O trung với I, gọi x khoảng cách
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển chọn các câu hay, khó và lạ môn vật lý phần 02 (từ t600 t1300) , Tuyển chọn các câu hay, khó và lạ môn vật lý phần 02 (từ t600 t1300)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay