TÌM HIỂU THÁI ĐỘ VÀ ĐỘNG CƠ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC

86 24 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 13:39

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA NGOẠI NGỮ - SƢ PHẠM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU THÁI ĐỘ ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC Họ tên sinh viên: VƢƠNG THỊ CHUNG Ngành: Sƣ Phạm Kỹ Thuật Nơng Nghiệp Niên khóa: 2007 – 2011 Tp.HCM, tháng 05/2011 TÌM HIỂU THÁI ĐỘ ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC Tác giả VƢƠNG THỊ CHUNG Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Cử nhân ngành SƢ PHẠM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP Giáo viên hƣớng dẫn TRẦN NGỌC THANH Tp.HCM, tháng 05/2011 LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, xin cảm ơn ba, mẹ động viên, cổ vũ, ủng hộ giúp đỡ suốt thời gian học tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến: Ban giám hiệu Trƣờng ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Q thầy Bộ mơn Sƣ Phạm Kỹ Thuật Nông nghiệp, Khoa Ngoại Ngữ - Sƣ Phạm tồn thể q thầy Trƣờng ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh dạy bảo truyền đạt kiến thức quý báu cho em năm học vừa qua Thầy Trần Ngọc Thanh tận tình giúp đỡ hƣớng dẫn em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Cuối cùng, xin cảm ơn bạn SV khoa Ngoại Ngữ - Sƣ Phạm Khoa Kinh Tế Trƣờng ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh tận tình giúp đỡ đóng góp ý kiến để khóa luận đƣợc hồn thành TĨM TẮT Đề tài: “Tìm hiểu thái độ động học tập sinh viên trƣờng Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh nhằm nâng cao chất lƣợng giáo dục” Địa điểm điều tra: Trƣờng Đại học (ĐH) Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh (TP Hồ Chí Minh) Thời gian nghiên cứu: từ tháng 08/2010 đến tháng 05/2011 Khách thể tham gia vào khảo sát đề tài sinh viên (SV) thuộc Khoa Ngoại Ngữ - Sƣ Phạm Khoa Kinh Tế Ngƣời nghiên cứu (NNC) phát 400 phiếu thu lại đƣợc 391 phiếu, 384 phiếu hợp lệ, phiếu khơng hợp lệ Vì vậy, NNC tiến hành phân tích 384 phiếu (số phiếu hợp lệ) thu đƣợc kết nhƣ sau: Hầu hết SV thái độ học tập tốt Từ việc thích ngành theo học nên SV hình thành đƣợc thái độ học tập tích cực đƣợc thể qua mức độ biểu hành vi lớp học nhƣ: chăm nghe giảng, ghi chép đầy đủ, nghiêm túc kiểm tra, nêu thắc mắc chƣa hiểu bài, tích cực tham gia xây dựng bài…Bên cạnh mặt tích cực học tập số SV tồn mặt tiêu cực nhƣ mong tiết học qua nhanh, làm việc riêng học…Ngoài yếu tố nhƣ môn học, giảng viên, thân, điều kiện học tập ảnh hƣởng chiếm tỷ lệ cao Một mơn học u thích, giảng viên truyền đạt kiến thức giỏi, điều kiện học tập tƣơng đối tốt cộng với nỗ lực thân tạo điều kiện cho SV đạt đƣợc kết cao học tập Bên cạnh đó, nhà trƣờng, xã hội giáo dục ảnh hƣởng không nhỏ đến thái độ học tập SV Qua khảo sát động vào học ĐH SV trƣờng ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh cho thấy, phần lớn SV động học đắn Trƣớc vào ĐH sau học vậy, bạn động học để sau đƣợc việc làm ổn định nhiều yếu tố thúc đẩy động học tập nhƣ việc làm tốt tƣơng lai, làm vui lòng gia đình…Điều cho thấy SV bị chi phối tƣơng lai cha mẹ nhiều Bởi gia đình cần sớm định hƣớng nghề nghiệp cho SV để SV thái độ học tập tốt Bên cạnh đó, số SV suy nghĩ “khơng thua bạn bè” Đây động không đắn, SV cần chấn chỉnh lại hình thành động sáng để thái độ học tập tốt đạt kết cao kì thi Cuối cùng, NNC đề xuất số ý kiến giúp SV thái độ động học tập tốt MỤC LỤC Nội dung Trang Lời cảm ơn i Tóm tắt ii Mục lục iv Danh sách từ viết tắt vii Danh sách bảng viii Danh sách biểu đồ x Chƣơng 1: GIỚI THIỆU………………………………………… 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Vấn đề nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Mục đích nghiên cứu 1.5 Nhiệm vụ nghiên cứu 1.6 Đối tƣợng nghiên cứu khách thể nghiên cứu 1.7 Phạm vi nghiên cứu giới hạn nghiên cứu 1.8 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.9 Cấu trúc luận văn 1.10 Kế hoạch nghiên cứu Chƣơng 2: SỞ LÝ LUẬN 2.1 Lƣợc khảo số nghiên cứu trƣớc 2.2 Đặc điểm lứa tuổi hoạt động học tập sinh viên 2.2.1 Đặc điểm lứa tuổi sinh viên 2.2.1.1 Khái niệm sinh viên 2.2.1.2 Đặc điểm lứa tuổi sinh viên 2.3 Hoạt động học 2.3.1 Khái niệm hoạt động học 2.3.2 Bản chất đối tƣợng hoạt động học 2.3.3 Đặc điểm hoạt động học 10 2.4 Thái độ học tập 10 2.4.1 Khái niệm thái độ 10 2.4.2 Sự hình thành thái độ 11 2.4.3 Đối tƣợng chức thái độ 12 2.4.3.1 Đối tƣợng thái độ 12 2.4.3.2 Chức thái độ 12 2.4.4 Thái độ học tập 13 2.4.5 Những biểu thái độ học tập tích cực 13 2.4.6 Các yếu tố ảnh hƣởng đến thái độ học tập sinh viên 14 2.4.6.1 Môn học 14 2.4.6.2 Giáo viên 15 2.4.6.3 Về ngƣời học 15 2.4.6.4 Điều kiện học tập 15 2.4.6.5 Nền giáo dục 16 2.4.6.6 Nhà trƣờng 16 2.4.6.7 Xã hội 17 2.5 Động học tập 17 2.5.1 Khái niệm động 17 2.5.2 Vai trò động hoạt động học…………… 18 2.5.3 Phân loại động học tập 18 2.5.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến động học tập 19 2.5.4.1 Nhu cầu 19 2.5.4.2 Hứng thú 20 2.5.4.3 Lý tƣởng 21 2.5.4.4 Ƣớc mơ 21 2.6 Mối quan hệ thái độ động học tập 22 Chƣơng 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 23 3.2 Các bƣớc chuẩn bị 23 3.3 Phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu 23 3.4 Phƣơng pháp điều tra phiếu hỏi 23 3.5 Phƣơng pháp phân tích xử lí số liệu 25 Chƣơng 4: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 26 4.1 Kết học tập sinh viên 26 4.2 Về thái độ học tập sinh viên 27 4.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến thái độ học tập sinh viên 36 4.3.1 Lƣợng kiến thức tiếp thu trình học 36 4.3.2 Mức độ hứng thú môn học 38 4.3.3 Hồn cảnh gia đình 40 4.3.4 Hoạt động phong trào 41 4.3.5 Các yếu tố ảnh hƣởng khác 43 4.4 Động học tập sinh viên 51 4.5 Các yếu tố thúc đẩy động học tập sinh viên 55 Chƣơng 5: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 60 5.1 Kết luận 60 5.1.1 Thái độ học tập sinh viên 60 5.1.2 Động học tập sinh viên 61 5.2 Kiến nghị 61 5.2.1 Đối với nhà trƣờng - đoàn thể 61 5.2.2 Đối với giảng viên 62 5.2.3 Đối với sinh viên 63 5.2.4 Đối với gia đình 63 5.3 Hƣớng phát triển đề tài 63 Tài liệu tham khảo 64 Phụ lục 66 Phụ lục 71 DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT GVHD : Giáo viên hƣớng dẫn NNC : Ngƣời nghiên cứu SP KTNN : Sƣ Phạm Kĩ Thuật Nơng Nghiệp TP Hồ Chí Minh : Thành phố Hồ Chí Minh ĐH : Đại học SV : Sinh viên THPT : Trung Học Phổ Thông SL : Số lƣợng STT : Số thứ tự DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng Trang Bảng 4.1 Kết học tập SV ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 26 Bảng 4.2 Mức độ tâm khắc phục khó khăn điều kiện, phƣơng tiện học tập SV ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 27 Bảng 4.3 Mức độ thƣờng xuyên đến lớp SV ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 28 Bảng 4.4 Thời gian tự học SV ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 30 Bảng 4.5 Mức độ tham gia hoạt động SV ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh lớp 31 Bảng 4.6 Mức độ nghiên cứu tài liệu trƣớc đến lớp SV ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 35 Bảng 4.7 Lƣợng kiến thức mà SV ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh phải tiếp thu học 37 Bảng 4.8 Mức độ hứng thú SV ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh với môn học 39 Bảng 4.9 Ảnh hƣởng gia đình đến việc học SV ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 40 Bảng 4.10 Tham gia phong trào trƣờng lớp SV ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 42 Bảng 4.11 Yếu tố ảnh hƣởng đến kết học tập SV ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 43 Bảng 4.12 Yếu tố ảnh hƣởng đến thái độ học tập SV ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 48 Bảng 4.13 Mức độ hứng thú với ngành theo học SV ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 51 Bảng 4.14 Động SV học ĐH 53 GVHD: TRẦN NGỌC THANH SVTH: VƢƠNG THỊ CHUNG + Khuyến nông viên + Chủ nơng trại trở nên giàu Đối với Khoa Kinh Tế thì: + việc làm ổn định + Trở thành kế toán trƣởng + Quản lí + Giám đốc + việc làm vị trí cao ngân hàng Nhà nƣớc + Giảng viên ĐH + Làm chủ tiệm bánh kem lớn Hầu hết bạn mong ƣớc sau trƣờng cơng việc ổn định Điều tình trạng thất nghiệp sau trƣờng phổ biến Nhƣng phần đơng bạn ƣớc mơ đắn Đây điều đáng mừng Tuy nhiên số SV lại ƣớc mơ nhƣ làm chủ tiệm bánh kem lớn lại học ngành kế toán Bởi vậy, ƣớc mơ ảnh hƣởng đến thái độ học tập nhiều Tóm lại, ƣớc mơ đắn tạo nên động để bạn hình thành thái độ học tập tích cực Khóa luận tốt nghiệp ngành SPKTNN 59 GVHD: TRẦN NGỌC THANH SVTH: VƢƠNG THỊ CHUNG Chƣơng KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận 5.1.1 Thái độ học tập SV Qua việc nghiên cứu đề tài “Tìm hiểu thái độ động học tập sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh” NNC đƣa kết luận sau: Nhìn chung, hầu hết SV thái độ học tập tốt Từ việc thích ngành theo học nên SV hình thành đƣợc thái độ học tập tích cực đƣợc thể qua biểu hành vi lớp học nhƣ: chăm nghe giảng, ghi chép đầy đủ, nghiêm túc kiểm tra, nêu thắc mắc chƣa hiểu bài, tích cực tham gia xây dựng bài…ở mức độ thƣờng xuyên tƣơng đối cao Một đƣợc thái độ học tập đắn giúp SV tự rèn luyện, tự học tập nghiên cứu, tích lũy kiến thức cho thân, nâng cao kết học tập xa tiến tới trình tự học suốt đời Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực học tập số SV tồn mặt tiêu cực nhƣ mong tiết học qua nhanh, lo lắng sợ thầy hỏi bài, làm việc riêng học, đến lớp không thƣờng xuyên, học lệch môn đại cƣơng môn chun ngành, học tủ, học đối phó điểm…Do phần lớn SV chƣa phƣơng pháp học tập tốt, thiếu quan tâm giúp đỡ từ gia đình, bạn bè làm cho SV cảm thấy chán việc học Vì SV chƣa nhận thức đƣợc tầm quan trọng việc học nên dẫn đến kết không nhƣ mong muốn điều đƣơng nhiên Tóm lại SV cần xác định phƣơng pháp học phù hợp để tạo điều kiện cho việc tiếp thu dễ dàng từ hình thành thái độ học tập tốt Ngồi yếu tố ảnh hƣởng đến thái độ học tập SV môn học, giảng viên, thân, điều kiện học tập ảnh hƣởng ảnh hƣởng chiếm tỷ lệ cao Một môn học yêu thích, giảng viên truyền đạt kiến thức hiệu quả, điều kiện học tập tƣơng đối tốt cộng với nỗ lực thân nhƣ vƣợt qua khó khăn điều kiện, phƣơng tiện học tập tạo điều kiện cho SV đạt đƣợc kết cao học tập Bên cạnh nhà trƣờng, xã hội giáo dục ảnh hƣởng không nhỏ đến thái độ học tập SV Khóa luận tốt nghiệp ngành SPKTNN 60 GVHD: TRẦN NGỌC THANH SVTH: VƢƠNG THỊ CHUNG 5.1.2 Động học tập SV Qua khảo sát động vào học ĐH SV trƣờng ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh cho thấy, phần lớn SV trƣờng động học để nghề nghiệp ổn định tƣơng lai Rất SV lựa chọn động học ĐH theo yêu cầu gia đình, bạn bè học học Trƣớc vào ĐH sau học vậy, bạn động học để sau đƣợc việc làm ổn định Biểu động thông qua thái độ học tập, đƣợc hỏi bạn cảm thấy tầm quan trọng việc xác định rõ động học tập SV đa phần SV cho động học tập quan trọng ảnh hƣởng lớn đến SV, số SV lại cho bình thƣờng khơng quan trọng đến thái độ học tập SV Kết nói lên đƣợc tính quan trọng việc xác định động học tập động đƣợc xác định đắn, rõ ràng thái độ học tập tích cực ngƣợc lại Tóm lại, thái độ động học tập ln gắn bó chặt chẽ với nhiều yếu tố thúc đẩy động học tập nhƣ: việc làm tốt tƣơng lai, làm vui lòng gia đình…rất ảnh hƣởng chiếm tỷ lệ tƣơng đối cao Điều cho thấy SV bị chi phối tƣơng lai cha mẹ nhiều Bởi bậc cha mẹ phụ huynh, nhà trƣờng cần sớm định hƣớng nghề nghiệp cho SV, không nên áp đặt SV thi theo ý định sở thích cha mẹ, ln tơn trọng ý kiến SV, giúp cho SV xác định mục đích, động chọn nghề để SV thái độ học tập tốt Bên cạnh đó, số SV suy nghĩ “khơng thua bạn bè” Đây động không đắn, SV cần chấn chỉnh lại hình thành động sáng để thái độ học tập tốt đạt kết cao kì thi Ngồi ƣớc mơ yếu tố thúc đẩy động học tập nhiều Đối với bạn ƣớc mơ khơng đắn dễ dẫn đến thái độ học tập không tốt 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với nhà trƣờng - đoàn thể + Cần phải xác định công tác hƣớng nghiệp nhiệm vụ hàng đầu đầu tƣ mức, phải thƣờng xuyên cập nhật thông tin cung cấp cho học sinh THPT thị trƣờng ngành nghề xã hội Khóa luận tốt nghiệp ngành SPKTNN 61 GVHD: TRẦN NGỌC THANH SVTH: VƢƠNG THỊ CHUNG + Nâng cao sở vật chất, phục vụ hoạt động tự học, thực hành, nghiên cứu SV, hoàn thiện trang thiết bị dạy học nhằm đáp ứng nhu cầu học tập phƣơng pháp giảng dạy + Thƣờng xuyên tổ chức buổi giao lƣu nhà trƣờng SV, lắng nghe ý kiến, giải đáp thắc mắc SV để SV yên tâm học tập + Thƣờng xuyên tổ chức buổi giới thiệu việc làm, kết hợp với doanh nghiệp, cho SV thấy đƣợc hội việc làm nhƣ tiêu chuẩn doanh nghiệp để SV động lực tốt học tập + Để áp dụng phƣơng pháp dạy học mới, nhà trƣờng cần tạo điều kiện giảng đƣờng, hệ thống loa đài, đặc biệt phƣơng tiện, tài liệu học tập cho SV…khơng nên bố trí lớp học q đơng SV làm hạn chế việc áp dụng phƣơng pháp dạy học mới, ảnh hƣởng đến kết học tập SV + Cần tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, câu lạc để kích thích say mê SV việc học Qua đó, giúp SV hiểu rõ ý nghĩa môn học, cần thiết môn học sống, nghề nghiệp sau 5.2.2 Đối với giảng viên + Trong giảng dạy, giảng viên cần kết hợp nhiều phƣơng pháp khác Đặc biệt ý bƣớc áp dụng quan điểm dạy học lấy ngƣời học làm trung tâm để kích thích SV tham gia tích cực học + Giảng viên cần kích thích hứng thú, tƣ sáng tạo đồng thời phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo SV, khả làm việc độc lập, ý thức tự giác SV hoạt động nhóm + Ln cập nhật thơng tin khoa học liên quan đến nội dung truyền đạt + Phải thoải mái, vui vẻ, thân thiện với SV, không tạo áp lực cho SV nhƣng không đồng nghĩa với việc không nghiêm khắc + Cộng điểm thƣởng cho SV câu trả lời hay trừ điểm SV thái độ khơng tốt học Khóa luận tốt nghiệp ngành SPKTNN 62 GVHD: TRẦN NGỌC THANH SVTH: VƢƠNG THỊ CHUNG 5.2.3 Đối với SV + SV cần xác định cho thái độ, động học tập đắn, phƣơng pháp học phù hợp với phƣơng pháp giảng dạy giảng viên tính chất mơn học khác để nâng cao chất lƣợng học + SV rèn luyện tính tích cực, chủ động, sáng tạo, ý thức tự giác hoạt động nhóm chia sẻ thuận lợi, khó khăn, trao đổi kinh nghiệm phƣơng pháp học tập giúp tiến học tập + Tích cực tham gia xây dựng đặt câu hỏi mà thân thắc mắc, chƣa hiểu, lắng nghe giảng, ghi chép đầy đủ, không làm việc riêng học ảnh hƣởng đến ngƣời xung quanh, nhà phải xem lại cũ đọc qua + Không lợi dụng lúc thảo luận nhóm để nói chuyện, gây ồn lớp học 5.2.4 Đối với gia đình + Phải thƣờng xuyên quan tâm đến việc học em, theo dõi động viên, giúp đỡ em việc học + Phải định hƣớng nghề nghiệp từ nhỏ không ép buộc để chọn ngành mà chúng u thích + Tạo điều kiện để tập trung vào việc học 5.3 Hƣớng phát triển đề tài Nếu đƣợc nghiên cứu phát triển đề tài, NNC tiến hành điều tra ý kiến toàn SV giảng viên Trƣờng ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Đề tài nên đƣợc tiếp tục nghiên cứu phạm vi rộng (khảo sát nhiều SV nhiều trƣờng ĐH) cấp bậc học khác nhƣ tiểu học, trung học sở, THPT Tiếp tục nghiên cứu theo hƣớng tìm hiểu thái độ động học tập SV nhiều trƣờng khác môn học, ngành học với Khóa luận tốt nghiệp ngành SPKTNN 63 GVHD: TRẦN NGỌC THANH SVTH: VƢƠNG THỊ CHUNG Tài liệu tham khảo: Sách giáo khoa Đỗ Văn Bình, 2005 Nghiên cứu khó khăn tâm lí hoạt động học tập sinh viên năm Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Trị ĐH Sƣ phạm Hà Nội Nguyễn Hữu Châu, 2005 Những vấn đề chương trình trình dạy học Nhà Xuất Bản Giáo dục Vũ Dũng, 2008 Từ điển tâm lý học Nhà Xuất Bản Từ Điển Bách Khoa Bùi Hiền cộng tác viên, 2001 Từ điển giáo dục học Nhà Xuất Bản Từ điển Bách Khoa Lê Văn Hồng, 1998 Tâm lí học lứa tuổi tâm lí học sư phạm Nhà Xuất Bản ĐH Quốc Gia Hà Nội Đoàn Huy Oánh, 2005 Học sinh động lực thúc đẩy học tập Tâm lý sƣ phạm Nhà Xuất Bản ĐH Quốc Gia TP Hồ Chí Minh Hồng Phê, 2003 Từ điển Tiếng Việt Nhà Xuất Bản Đà Nẵng Vũ Thị Phƣơng, 2007 Bài giảng điện tử Tâm lý học ĐH Đồng Tháp Huỳnh Văn Sơn, 1999 Thực trạng nhận thức thái độ học tập học sinh Trung học phổ thông số trường nội thành TP Hồ Chí Minh nội dung giáo dục giới tính ĐH sƣ phạm TP Hồ Chí Minh 10 Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên), 2004 Tâm lý học đại cương Nhà Xuất Bản ĐH Quốc Gia Hà Nội 11 Nguyễn Thạc (chủ biên), 2008 Tâm lý học sư phạm đại học Nhà Xuất Bản ĐH Sƣ Phạm 12 Đỗ Văn Thông, 2001 Tâm lý học lứa tuổi tâm lý học sư phạm ĐH An Giang 13 Nguyễn Đình Xuân cộng tác viên, 1997 Tâm lý học quản lý Nhà Xuất Bản ĐH Quốc Gia Hà Nội Luận văn Trần Thị Chín, 2009 So sánh thái độ động học tập sinh viên đến từ thành thị nông thôn Trƣờng ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Khóa luận tốt nghiệp ngành SPKTNN 64 GVHD: TRẦN NGỌC THANH SVTH: VƢƠNG THỊ CHUNG Trần Phạm Thanh Giang, 2007 Tìm hiểu động vào học thái độ học tập sinh viên ngành sư phạm kỹ thuật trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Trƣờng ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Đặng Thị Cẩm Hồng, 2010 So sánh động thái độ học tập sinh viên trường Đại học công lập sinh viên trường Đại học tư thục Trƣờng ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Trần Tấn Lộc, 2010 Khảo sát thái độ tình hình học tiếng Anh sinh viên Đại học Nông Lâm thuộc khối ngành không chuyên tiếng Anh Trƣờng ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Nam, 2009 So sánh động thái độ học tập học sinh Trung học phổ thông số trường địa bàn TP Hồ Chí Minh mơn cơng nghệ Trƣờng ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Bùi Thị Phụng, 2009 Tìm hiểu thực trạng tổ chức hình thức dạy học Seminar trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Trƣờng ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiên Thanh, 2007 Tìm hiểu động thái độ học môn công nghệ 10 học sinh Trung học phổ thơng Châu Hưng huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre Trƣờng ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Tạp chí Nguyễn Thị Mai Lan, 2005 Thái độ SV trường cao đẳng sư phạm Tuyên Quang tự học Trích tạp chí tâm lý học số Đặng Quốc Thành, 2008 Động học tập học viên nhà trường quân Trích tạp chí Tâm lý học số 8, trang 12 Trang web 1http://moitruongsong.lefora.com/2010/08/11/thuc-trang-hoc-tap-hien-nay-cuasinh-vien/ (1/10/2010) 2http://www tamlyhoc net/forum/index php?topic=1 176 0; wap2 ( 25/9/2010) 3http://farm3.static.flickr.com/2564/3683501010-ac0d98954b.jpg?v=0 (29/10/2010) Khóa luận tốt nghiệp ngành SPKTNN 65 GVHD: TRẦN NGỌC THANH SVTH: VƢƠNG THỊ CHUNG PHỤ LỤC PHIẾU XIN Ý KIẾN SINH VIÊN Xin chào bạn! Tôi sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Sƣ phạm, trƣờng Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh Tơi thực đề tài: “Tìm hiểu thái độ động học tập sinh viên trƣờng Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh nhằm nâng cao chất lƣợng giáo dục.” Để sở thực đề tài này, mong nhận đƣợc giúp đỡ nhiệt tình bạn để tạo điều kiện cho tơi hồn thành tốt đề tài Tơi chân thành cảm ơn! Các bạn vui lòng đánh dấu X vào ô chọn A Thông tin cá nhân 1* Bạn sinh viên Khoa…………………………….Khóa ……… 2* Xếp loại học lực học kì vừa qua bạn là…… B Nội dung Bạn cảm thấy nhƣ ngành mà bạn theo học? A Rất thích B Bình thƣờng C Khơng thích Bạn cảm thấy nhƣ lƣợng kiến thức mà bạn phải tiếp thu học kì? A Mệt mỏi, căng thẳng B Bình thƣờng C Thoải mái Mức độ tâm khắc phục khó khăn bạn trƣớc hạn chế điều kiện, phƣơng tiện học tập nhà trƣờng? A Rất tâm B Quyết tâm C Khơng tâm Khóa luận tốt nghiệp ngành SPKTNN 66 GVHD: TRẦN NGỌC THANH SVTH: VƢƠNG THỊ CHUNG Bạn đến lớp nhƣ nào? A Thƣờng xuyên (trên 80% buổi học) B Không thƣờng xuyên (50% - 80% buổi học) C Ít (dƣới 50% buổi học) Bạn tham gia phong trào (câu lạc học tập, văn nghệ, thể thao) trƣờng lớp đề khơng? A B Khơng Mỗi ngày bạn dành thời gian cho việc tự học? A – Giờ B – Giờ C – Giờ D Trên Giờ Những yếu tố ảnh hƣởng đến kết học tập bạn? Mức độ Yếu tố Ảnh Ảnh Không hƣởng hƣởng ảnh nhiều hƣởng Giảng viên liên hệ thực tiễn Giảng viên chƣa áp dụng phƣơng pháp dạy Khối lƣợng kiến thức nhiều Các thuật ngữ khó học Tài liệu tham khảo chƣa phong phú Chƣa phƣơng pháp học phù hợp Bản thân chƣa tích cực học tập Khơng thời gian, bận rộn học nhiều mơn Khóa luận tốt nghiệp ngành SPKTNN 67 GVHD: TRẦN NGỌC THANH SVTH: VƢƠNG THỊ CHUNG Trong học lớp bạn thƣờng Mức độ Thƣờng xuyên Thỉnh thoảng Biểu Không Chăm nghe giảng Ghi chép đầy đủ Tích cực tham gia xây dựng Nêu thắc mắc chƣa hiểu Nghiêm túc kiểm tra Chỉ mong tiết học qua nhanh Lo lắng sợ thầy hỏi Làm việc riêng học Mức độ hứng thú bạn môn học nhƣ nào? Mức độ Môn học Rất hứng thú Hứng thú Tƣơng đối Không hứng thú hứng thú Các môn đại cƣơng Các môn sở Các mơn chun ngành Khóa luận tốt nghiệp ngành SPKTNN 68 GVHD: TRẦN NGỌC THANH SVTH: VƢƠNG THỊ CHUNG 10 Thái độ học tập bạn bị ảnh hƣởng bởi: Mức độ Yếu tố Rất ảnh hƣởng Ảnh hƣởng Không ảnh hƣởng Môn học Giảng viên Bản thân Điều kiện học tập Nhà trƣờng Xã hội Nền giáo dục 11 Hồn cảnh gia đình ảnh hƣởng đến việc học bạn khơng? A B Khơng 12 Trong q trình học, yếu tố thúc đẩy bạn động học tập nhiều là: Mức độ Yếu tố Rất Ảnh Khơng ảnh hƣởng hƣởng ảnh hƣởng việc làm tốt tƣơng lai Tự khẳng định phục vụ cho đất nƣớc Đƣợc ngƣời kính trọng Làm vui lòng gia đình Khơng thua bạn bè Thỏa mãn ý thích cá nhân hiểu biết rộng Trở nên tiếng, trở thành lãnh đạo thể du học, trở nên giàu Khóa luận tốt nghiệp ngành SPKTNN 69 GVHD: TRẦN NGỌC THANH SVTH: VƢƠNG THỊ CHUNG 13 Bạn học đại học do: A Học theo yêu cầu gia đình B Bạn bè học học C Học để nghề nghiệp ổn định tƣơng lai D Ý kiến khác……………………………………………………………… 14 Bạn cảm thấy tầm quan trọng việc xác định rõ động học tập cho là: A Rất quan trọng B Quan trọng C Bình thƣờng D Khơng quan trọng 15 Ở nhà, bạn nghiên cứu tài liệu trƣớc đến lớp không? A Thƣờng xuyên B Ít thƣờng xuyên C Thỉnh thoảng D Không 16 Ƣớc mơ bạn sau trƣờng là…………………………………………… Chúc bạn đạt kết tốt kì thi tới! Khóa luận tốt nghiệp ngành SPKTNN 70 GVHD: TRẦN NGỌC THANH SVTH: VƢƠNG THỊ CHUNG PHỤ LỤC Sơ lƣợc địa bàn nghiên cứu Trƣờng ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh trƣờng ĐH đa ngành, trực thuộc Bộ giáo dục Đào tạo, tọa lạc khu đất rộng 118 ha, thuộc Phƣờng Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh huyện Dĩ An Tỉnh Bình Dƣơng Tiền thân trƣờng Quốc Gia Nông Lâm Mục Bảo Lộc (thành lập năm 1955) Trải qua 50 năm xây dựng phát triển trƣờng đƣợc mang nhiều tên khác nhau: Quốc Gia Nông Lâm Mục Bảo Lộc (1955) Cao đẳng Nơng Lâm Súc Sài Gòn (1963) Học viện Nơng Nghiệp Sài Gòn (1972) ĐH Nơng Nghiệp Sài Gòn (thuộc viện ĐH Bách khoa Thủ Đức – 1974) ĐH Nông Nghiệp (1975) ĐH Nơng Lâm Nghiệp TP Hồ Chí Minh (1985) ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh (từ năm 2000 nay) Dù với nhiều tên gọi khác qua thời kỳ song Trƣờng ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh ln trung tâm đào tạo cán khoa học trọng điểm ngành nơng nghiệp miền Nam nói riêng nƣớc nói chung Hiện tại, Trƣờng ĐH Nơng Lâm 12 khoa môn trực thuộc trƣờng Khoa Nông học với môn Cây công nghiệp; Cây lƣơng thực, Rau, Hoa, Quả; Nơng hóa Thổ nhƣỡng; Bảo vệ Thực vật; Sinh lý - Sinh hóa; Di truyền chọn Giống; Thủy Nông Khoa Chăn nuôi Thú y với môn Di truyền Giống; Dinh dƣỡng; Chăn ni chun khoa; SinhSinh hóa; Nội dƣợc; thể Ngoại khoa; Bệnh lý truyền nhiễm Khoa Lâm nghiệp với môn Lâm sinh; Trồng rừng Lâm nghiệp đô thị; Điều chế rừng; Lâm nghiệp Xã hội; Chế biến Lâm sản Khóa luận tốt nghiệp ngành SPKTNN 71 GVHD: TRẦN NGỌC THANH SVTH: VƢƠNG THỊ CHUNG Khoa Kinh tế với môn Kinh tế bản; Phân tích định lƣợng; Kế tốn tài chánh; Phát triển Nông thôn; Quản trị Kinh doanh Khoa khí Cơng nghệ với mơn Cơng thơn; Kỹ thuật sở; Máy sau thu hoạch chế biến; Cơng nghệ Nhiệt lạnh; Tự động hố; Kỹ thuật Ô tô; điện tử, Công Thôn Khoa Thủy sản với môn Sinh học Thủy sản; Kỹ thuật nuôi thủy sản ven bờ; Kỹ thuật nuôi thủy sản nƣớc ngọt; Chế biến thủy sản Khoa Công nghệ Thực phẩm với môn Vi sinh thực phẩm, Hóa sinh thực phẩm, Cơng nghệ Sau thu hoạch thiết bị chế biến, Phát triển sản phẩm Khoa Khoa học với mơn Tốn, Lý, Hóa, Sinh, Giáo dục thể chất, Khoa học xã hội nhân văn Khoa Ngoại Ngữ - Sƣ phạm với môn Thực hành tiếng, Dịch thuật, Phƣơng pháp giảng dạy, Ngơn ngữ học, Văn hóa nƣớc ngồi, Anh ngữ chuyên biệt không chuyên, Tiếng Anh quản lý, Pháp văn Bộ môn SP KTNN 10 Khoa Công nghệ Môi trƣờng với mơn Sinh học mơi trƣờng, Hố học môi trƣờng, Công nghệ xử lý môi trƣờng, Độc chất học môi trƣờng, Quản lý môi trƣờng 11 Khoa Công nghệ Thông tin với môn Mạng máy tính, Tin học sở 12 Khoa Quản Lý Đất Đai Bất Động Sản Bốn môn trực thuộc trƣờng: - Mác - Lênin - Công nghệ Sinh học Với đội ngũ cán khoa học uy tín, trƣờng ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh giữ vai trò trung tâm đào tạo, nghiên cứu ứng dụng khoa học kĩ thuật nông, lâm, ngƣ nghiệp, chuyển giao công nghệ, quan hệ quốc tế Trƣờng không ngừng phát triển mạnh số lƣợng chất lƣợng đội ngũ để đảm bảo thực nhiệm vụ trị với 850 thầy giáo cán cơng chức 60% trình độ sau ĐH Hiện nay, trƣờng 60 phòng thí nghiệm, 86 phòng học Khóa luận tốt nghiệp ngành SPKTNN 72 GVHD: TRẦN NGỌC THANH SVTH: VƢƠNG THỊ CHUNG với 5652 chỗ ngồi, 14 trung tâm nghiên cứu ứng dụng, thƣ viện trung tâm với 15000 đầu sách, bệnh xá thú y, trại thực nghiệm thủy sản trung tâm nghiên cứu thí nghiệm nơng học, lâm nghiệp, ni trồng thủy sản, chăn nuôi…Trƣờng xây dựng mạng Lan nội bộ, 800 máy tính đƣợc nối mạng nội internet Trƣờng đƣa vào sử dụng thƣ viện điện tử vào năm 2007-2008 với kinh phí đầu tƣ ban đầu 24 tỷ đồng góp phần nâng cao lực nghiên cứu tự học SV Khóa luận tốt nghiệp ngành SPKTNN 73 ... giáo dục ngày đặc biệt giáo dục ĐH, ngƣời ta thƣờng đổ lỗi thi u trang thi t bị học tập, phong cách giảng dạy giảng viên, việc học thi n lý thuyết nhiều thực tiễn mà quên thái độ SV việc học... tập SV ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 55 GVHD: TRẦN NGỌC THANH SVTH: VƢƠNG THỊ CHUNG Chƣơng GIỚI THI U 1.1 Lý chọn đề tài Giáo dục vấn đề trung tâm đời sống xã hội định tƣơng lai ngƣời... SPKTNN GVHD: TRẦN NGỌC THANH SVTH: VƢƠNG THỊ CHUNG Nhƣợc điểm: Nghiên cứu phạm vi hẹp, cần mở rộng nghiên cứu nhiều trƣờng để có kết khách quan Nguyễn Thi n Thanh, 2007 Tìm hiểu động thái độ học
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU THÁI ĐỘ VÀ ĐỘNG CƠ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC , TÌM HIỂU THÁI ĐỘ VÀ ĐỘNG CƠ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay