Bảo đảm pháp lý tố tụng hình sự đối với việc thực hiện quyền bào chữa trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự từ thực tiễn tỉnh tây ninh ( Luận văn thạc sĩ)

101 37 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 13:36

Bảo đảm pháp lý tố tụng hình sự đối với việc thực hiện quyền bào chữa trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự từ thực tiễn tỉnh tây ninh ( Luận văn thạc sĩ)Bảo đảm pháp lý tố tụng hình sự đối với việc thực hiện quyền bào chữa trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự từ thực tiễn tỉnh tây ninh ( Luận văn thạc sĩ)Bảo đảm pháp lý tố tụng hình sự đối với việc thực hiện quyền bào chữa trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự từ thực tiễn tỉnh tây ninh ( Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Vương Sơn Hà BẢO ĐẢM PHÁP TỐ TỤNG HÌNH SỰ ĐỐI VỚI VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN BÀO CHỮA TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ TỪ THỰC TIỄN TỈNH TÂY NINH LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Vƣơng Sơn Hà BẢO ĐẢM PHÁP TỐ TỤNG HÌNH SỰ ĐỐI VỚI VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN BÀO CHỮA TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ TỪ THỰC TIỄN TỈNH TÂY NINH Chuyên ngành : Luật hình tố tụng hình Mã số: 38 01 04 LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM VĂN BEO HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tác giả Các số liệu ghi luận văn trung thực Những kết luận khoa học, kiến nghị đề xuất luận văn chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác./ TÁC GIẢ LUẬN VĂN VƢƠNG SƠN HÀ MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN VỀ BẢO ĐẢM PHÁP VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN BÀO CHỮA TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ 1.1 Khái quát chung bảo đảm quyền bào chữa tố tụng hình 1.2 Bảo đảm pháp thực quyền bào chữa giai đoạn xét xử thẩm vụ án hình 15 1.3 Những Nguyên tắc việc thực quyền bào chữa giai đoạn xét xử thẩm vụ án hình .16 Chƣơng 2: QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM QUYỀN BÀO CHỮA TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰTHỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI TỈNH TÂY NINH 24 2.1 Quy định pháp luật bảo đảm quyền bào chữa giai đoạn xét xử thẩm vụ án hình 24 2.2 Thực tiễn áp dụng pháp luật để thực quyền bào chữa giai đoạn xét xử vụ án hình Tây Ninh 49 Chƣơng 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ VỀ BẢO ĐẢM PHÁP VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN BÀO CHỮA TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ .66 3.1 Định hướng hoàn thiện pháp luật quyền bào chữa giai đoạn xét xử thẩm vụ án hình 66 3.2 Giải pháp hoàn thiện bảo đảm pháp việc thực quyền bào chữa giai đoạn xét xử thẩm vụ án hình 67 KẾT LUẬN 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BLHS : Bộ luật hình BLTTHS : Bộ luật tố tụng hình CQTHTT : Cơ quan tiến hành tố tụng HĐXX : Hội đồng xét xử NBC : Người bào chữa TA : Tòa án TAND : Tòa án nhân dân THTT : Tiến hành tố tụng TNHS : Trách nhiệm hình TTHS : Tố tụng hình VAHS : Vụ án hình VKS : Viện kiểm sát VKSND : Viện kiểm sát nhân dân XHCN : Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Số liệu VAHS thẩm có NBC tham gia tỉnh Tây Ninh từ năm 2013 – năm 2017: 52 Bảng 2.2 Số liệu VAHS thẩm có NBC tham gia huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh từ năm 2013 – năm 2017: 53 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong công xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN nước ta nay, Việt Nam coi trọng việc hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm hướng đến điều chỉnh tốt quan hệ xã hội bảo vệ tốt quyền người Cụ thể hóa cho chủ trương này, Điều 14 Hiến pháp 2013 quy định:“Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền người, quyền công dân trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp pháp luật” Việc bảo vệ quyền người đòi hỏi phải pháp luật quy định cụ thể lĩnh vực đặc biệt lĩnh vực mà quyền người có nguy bị xâm phạm nhiều TTHS Vì vậy, Điều 103 Hiến pháp 2013 ghi nhận:“Quyền bào chữa bị can, bị cáo, quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp đương bảo đảm” Trên sở quy định Hiến pháp 2013, Điều 16 BLTTHS 2015 ghi nhận: “Người bị buộc tội có quyền tự bào chữa, nhờ luật người khác bào chữa; Cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm thơng báo, giải thích bảo đảm cho người bị buộc tội, bị hại, đương thực đầy đủ quyền bào chữa, quyền lợi ích hợp pháp họ theo quy định Bộ luật này” Mục đích quy định nhằm bảo vệ đầy đủ quyền lợi ích hợp pháp bị cáo TTHS đảm bảo nguyên tắc: “Không bị coi có tội chưaán kết tội Tòa án” Đây nội dung liên quan đến chủ trương chiến lược Đảng ta thể Nghị số: 08/NQ-TW ngày 02/01/20012, Nghị số: 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị chiến lược cải cách pháp đến năm 2020; theo đó, thực chủ trương triển khai nhiệm vụ cải cách pháp mà nhiệm vụ trọng tâm cải cách pháp đến năm 2020 xác định phải đổi việc tổ chức phiên tòa xét xử, xác định rõ vị trí, quyền hạn trách nhiệm người THTT, người tham gia tố tụng theo hướng đảm bảo tính cơng khai, dân chủ, nghiêm minh, nâng cao chất lượng tranh tụng phiên tòa xét xử, coi khâu đột phá hoạt động pháp Pháp luật TTHS quy định chặt chẽ tương đối đầy đủ quyền bào chữa người bị buộc tội, thực tế thời gian qua nước nói chung, địa bàn tỉnh Tây Ninh nói riêng, việc thực quyền bào chữa nhiều khó khăn, hạn chế, chưa CQTHTT thật tơn trọng bảo đảm thực hiện; đặc biệt giai đoạn xét xử thẩm VAHS - giai đoạnquyền lợi ích hợp pháp bị cáo có nguy bị xâm hại nhiều Nhằm loại trừ, giảm bớt bất cập, khó khăn vướng mắc trên; đồng thời bước hoàn thiện việc thực quyền bào chữa giai đoạn xét xử thẩm VAHS tinh thần cải cách pháp, việc hồn thiện quy định TTHS góp phần vào việc bảo đảm dân chủ hoạt động xét xử Tòa án, bảo đảm quyền người hoạt động pháp, tạo hội cho bị cáo tiếp cận với cơng Vì vậy, tác giả định chọn đề tài: “Bảo đảm pháp tố tụng hình việc thực quyền bào chữa giai đoạn xét xử thẩm vụ án hình từ thực tiễn tỉnh Tây Ninh” làm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ luật học Tình hình nghiên cứu đề tài Hiện nay, nước ta có nhiều cơng trình nghiên cứu liên quan đến quyền bào chữa, chức bào chữa như: Luận án tiến sĩ luật học: “Bảo đảm quyền bào chữa người bị buộc tội, so sánh luật tố tụng hình Việt Nam, Đức Mỹ” Lương Thị Mỹ Quỳnh; luận văn thạc sĩ: “Các chức tố tụng tố tụng hình sự” Lê Tiến Châu; Luận văn thạc sĩ “Vai trò luật bào chữa giai đoạn xét xử vụ án hình sự” Nguyễn Cảnh Tuyến; luận văn thạc sĩ: “Người bào chữa tố tụng hình sự” Trần Văn Bảy số viết: “Người bào chữa vụ án hình sự” Nguyễn Mai Bộ, viết: “Các chức buộc tội, bào chữa, xét xử tố tụng hình sự” Hồng Thị Sơn; viết: Quyền bào chữa người bị buộc tội theo BLTTHS 2015 thạc sĩ, NCS Tôn Thiện phương Các đề tài, viết nêu sâu vào phân tích, nghiên cứu quy định pháp luật nhiều khía cạnh quyền bào chữa, chức bào chữa pháp luật TTHS lại mang tính khái qt, giàn trải tồn giai đoạn trình tố tụng giai đoạn giai đoạn điều tra, riêng giai đoạn xét xử thẩm vụ án, đặc biệt từ thực tiễn tỉnh Tây Ninh chưa có cơng trình nghiên cứu Tuy nhiên, cơng trình khoa học nghiên cứu nêu phần nguồn tài liệu tham khảo để tác giả tham khảo kế thừa có chọn lọc q trình nghiên cứu để hồn thành luận văn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Từ việc nghiên cứu vấn đề mang tính khái quát, nhận thức chung quyền bào chữa giai đoạn xét xử thẩm vụ án hình từ thực tiễn tỉnh Tây Ninh; phân tích, đánh giá quy định pháp luật quyền bào chữa giai đoạn xét xử thẩm vụ án hình quy định pháp luật TTHS Việt Nam tìm hiểu thực tiễn áp dụng, để tìm vấn đề vướng mắc, bất cập quy định chưa phù hợp Để sở đó, đề giải pháp, kiến nghị hoàn thiện pháp luật cho việc áp dụng quy định pháp luật bảo đảm quyền bào chữa giai đoạn xét xử thẩm VAHS có hiệu thực tế Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài chất pháp quyền bào chữa đảm bảo quyền bào chữa giai đoạn xét xử thẩm VAHS Phạm vi nghiên cứu đề tài: đề tài không đề cập đến quyền bào chữa giai đoạn khác TTHS Cơ sở thực tiễn đề tài đánh giá tỉnh Tây Ninh, giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2017 Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu dựa sở phương pháp vật biện chứng, vật lịch sử chủ nghĩa Mác - Lênin quan điểm Đảng cộng sản Việt Nam Nhà nước pháp luật, chủ trương cải cách pháp, tôn trọng bảo vệ quyền người Đồng thời, để thu thập, phân tích, xử thông tin, phương pháp nghiên cứu sử dụng bao gồm: phân tích, tổng hợp, so sánh Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn sử dụng như: phương pháp thống kê, phương pháp nghiên cứu vụ án điển hình nhằm góp phần làm rõ vấn đề nghiên cứu Ý nghĩa luận thực tiễn luận văn Đây cơng trình nghiên cứu quyền bào chữa giai đoạn xét xử thấm VAHS từ thực tiễn địa bàn tỉnh Tây Ninh Kết nghiên cứu luận pháp luật thực định kiến nghị mà tác giả đưa có ý nghĩa đề xuất khoa học góp phần hồn thiện quyền bào chữa bảo đảm cho quyền bào chữa giai đoạn xét xử thẩm vụ án hình sự, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người bị buộc tội Ngồi ra, kết nghiên cứu đề tài làm tài liệu tham khảo hữu ích cho người quan tâm đến quyền bào chữa TTHS nói chung quyền bào chữa từ thực tiễn tỉnh Tây Ninh nói riêng Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, danh mục từ viết tắt nội dung luận văn chia thành ba chương với kết cấu sau: Chƣơng 1: Một số vấn đề luận bảo đảm pháp việc thực quyền bào chữa giai đoạn xét xử thẩm vụ án hình Chƣơng 2: Quy định pháp luật bảo đảm quyền bào chữa giai đoạn xét xử thẩm vụ án hình thực tiễn áp dụng tỉnh Tây Ninh Chƣơng 3: Giải pháp kiến nghị bảo đảm pháp việc thực quyền bào chữa giai đoạn xét xử thẩm vụ án hình ... Vƣơng Sơn Hà BẢO ĐẢM PHÁP LÝ TỐ TỤNG HÌNH SỰ ĐỐI VỚI VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN BÀO CHỮA TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ TỪ THỰC TIỄN TỈNH TÂY NINH Chuyên ngành : Luật hình tố tụng hình. .. BẢO ĐẢM PHÁP LÝ VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN BÀO CHỮA TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ 1.1 Khái quát chung bảo đảm quyền bào chữa tố tụng hình 1.2 Bảo đảm pháp lý thực quyền bào. .. BẢO ĐẢM QUYỀN BÀO CHỮA TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI TỈNH TÂY NINH 24 2.1 Quy định pháp luật bảo đảm quyền bào chữa giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảo đảm pháp lý tố tụng hình sự đối với việc thực hiện quyền bào chữa trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự từ thực tiễn tỉnh tây ninh ( Luận văn thạc sĩ), Bảo đảm pháp lý tố tụng hình sự đối với việc thực hiện quyền bào chữa trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự từ thực tiễn tỉnh tây ninh ( Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay