ỨNG DỤNG PHẦN MỀM CROCODILE TECHNOLOG 3D PHỤC VỤ GIẢNG DẠY PHẦN 1 KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ MÔN CÔNG NGHỆ 12

76 19 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 13:33

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM KHOA NGOẠI NGỮ- SƯ PHẠM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ỨNG DỤNG PHẦN MỀM CROCODILE TECHNOLOG 3D PHỤC VỤ GIẢNG DẠY PHẦN KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ MÔN CÔNG NGHỆ 12 GVHD: NGUYỄN THANH BÌNH S SVTH: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG Ngành: SƯ PHẠM KĨ THUẬT CÔNG NÔNG NGHIỆP Niên khóa: 2007- 2011 Tp.HCM, Tháng 05 năm 2011 MỤC LỤC Chương GIỚI THIỆU 1.1.Lí chọn đề tài 1.2.Vấn đề nghiên cứu 1.3.Mục đích nghiên cứu 1.4.Câu hỏi nghiên cứu 1.5.Đối tượng nghiên cứu 1.5.1.Chủ thể nghiên cứu 1.5.2 Khách thể nghiên cứu 1.6.Phạm vi nghiên cứu 1.7.Hướng phát triển đề tài 1.8.Kế hoạch nghiên cứu Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN 2.1 Lịch sử vấn đề nghiên cứu 2.2 Tình hình ứng dụng CNTT dạy học 2.3 Giới thiệu chung môn Công Nghệ 12 trường THPT 2.3.1 Nội dung 2.3.2 Đặc điểm 2.3.3 Vai trò mơn Cơng Nghệ 12 trường PT 2.3.4 Nhiệm vụ dạy học môn Công Nghệ 12 trường PT 2.4 Những vấn đề trình dạy học 2.4.1 Định nghĩa trình dạy học: 2.4.2 Mục tiêu dạy học 2.4.2.1 Khái niệm 2.4.2.2 Các thứ bậc mục tiêu dạy học 2.5 Phương tiện dạy học .10 2.5.1 Khái niệm 10 2.5.2 Các yêu cầu phương tiện dạy học .10 2.5.2.1 Tính khoa học sư phạm: 10 2.5.2.2 Tính nhân trắc học: .11 iv 2.5.2.3 Tính thẩm mĩ: 11 2.5 2.4 Tính khoa học kĩ thuật: 12 2.5.2.5 Tính kinh tế 12 2.6 Phương pháp mô dạy học cho khối kỹ thuật 12 2.6.1 Tổng quan kết nghiên cứu mô giảng dạy kỹ thuật 12 2.6.2 Xây dựng cấu trúc mô dạy học theo mô hình mơ NCKH 13 2.6.2.1 Mô NCKH 13 2.6.2.2 Xây dựng cấu trúc mô dạy học 14 2.6.3 Mối quan hệ PPMP dạy học với phương pháp khoa học 14 2.7 Tác dụng phương pháp Mô vào giảng dạy chuyên ngành kỹ thuật15 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu 17 3.2 Phương pháp thực nghiệm 17 3.2.1 Phương pháp xử lí, thiết kế 17 3.2.2 Thực nghiệm giảng dạy .17 3.2.3 Phương pháp điều tra 18 3.4 Phương pháp phân tích liệu 18 3.4.1 Phân tích định tính .18 3.4.2 Phân tích định lượng 18 Chương THIẾT KẾ VÀ KẾT QUẢ .19 4.1 Giới thiệu phần mềm Crocodile technology D .19 4.2 Khởi động chương trình Crocodile Technology 3D 25 4.3 Các bước thiết kế mạch điện tử mô 26 4.4 Yêu cầu thiết kế .31 4.4.1 Đảm bảo tính xác 31 4.4.2 Đảm bảo tính thẩm mỹ 31 4.4.3 Đảm bảo tính sư phạm 31 4.5 Các yêu cầu sử dụng mô dạy học 31 4.5.1 Đối với giáo viên .31 v 4.5.2 Sử dụng mô lúc 31 4.5.3 Sử dụng mô cường độ .32 4.6 Phân tích hoạt động dạy học với mạch điện tử mô phần mềm Crocodile Technology 3D .32 4.7 Kết khảo sát 36 4.7.1 Đặc điểm trường khảo sát .36 4.7.1 Phân tích số liệu khảo sát 36 4.7.1.1 Đối với học sinh .36 4.7.1.2 Đối với giáo viên Công nghệ 49 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 62 5.1 Kết luận 62 5.1.1 Tóm tắt kết 62 5.1.2 Nhận xét .62 5.1.3 Kết Luận 64 5.1.3.1 Thái độ HS kiến thức phần mạch điện tử môn Công nghệ 12 .64 5.1.3.2 Hiệu cần thiết việc sử dụng phần mềm mô dạy học phần mạch điện tử môn Công nghệ 12 65 5.2 Kiến nghị .66 5.3 Hướng phát triển đề tài .67 Tài liệu tham khảo .68 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Ý nghĩa THPT Trung học phổ thông HS Học sinh NNC Người nghiên cứu CNTT Công nghệ thông tin Tr Trang MĐTCB Mạch điện tử MĐTĐKĐG Mạch điện tử điều khiển đơn giản PPMP Phương pháp mô vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1 Cấu trúc q trình mơ nghiên cứu khoa học (theo Ngơ Tứ Thành 2008) 13 Hình 2.2 Cấu trúc PPMP dạy học (theo Ngô Tứ Thành 2008) 14 Hình 4.1 Giao diện phần mềm Crocodile technology D 19 Hình 4.2 Giao diện không gian thiết kế biểu diễn TN ảo phần mềm Crocodile technology D 20 Hình 4.4 Thanh Slide pane 21 Hình 4.5 Thanh contents .22 Hình 4.6 Thanh parts library 23 Hình 4.7 Thanh điều chỉnh thuộc tính đối tượng thiết kế 24 Hình 4.8 Cách khởi động chương trình Crocodile Technology 3D 25 Hình 4.9 Giao diện chương trình Crocodile Technology .26 Hình 4.10 Giao diện thiết kế mạch chỉnh lưu hai nửa chu kì mơn Cơng nghệ 12 27 Hình 4.11 Giao diện thiết kế mạch chỉnh lưu nửa chu kì mơn Cơng nghệ 12 28 Hình 4.12 Giao diện thiết kế mạch chỉnh lưu cầu mơn Cơng nghệ 12 .28 Hình 4.13 Giao diện thiết kế chỉnh lưu cầu có tụ lọc mơn Cơng nghệ 12 .29 Hình 4.14 Giao diện thiết kế mạch điện tử đơn giản môn Công nghệ 12 .29 Hình 4.15 Giao diện thiết kế mạch khếch đại đảo dùng OA môn Công nghệ 12 30 Hình 4.16 Giao diện thiết kế mạch xung đa hài mơn Cơng nghệ 12 .30 Hình 4.17 Mơ mạch chỉnh lưu nửa chu kì 32 Hình 4.18 Mơ mạch chỉnh lưu nửa chu kì 33 Hình 4.19 Mơ mạch chỉnh lưu cầu 33 viii DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.20 Biểu đồ truyền đạt kiến thức số MĐTCB GV trường THPT Nguyễn Huệ Long Trường 37 Biểu đồ 4.21 Biểu đồ tự đánh giá tập trung HS học số MĐTCB trường THPT Nguyễn Huệ ,Long Trường .38 Biểu đồ 4.22 Biểu đồ ý kiến HS trường THPT Nguyễn Huệ, Long Trường mức độ sử dụng Power Point, hình ảnh mơ phỏng, chương trình điện tử GV học số MĐTCB .40 Biểu đồ 4.23 Biểu đồ ý kiến HS trường THPT Nguyễn Huệ, Long Trường mức độ hứng thú học kiến thức MĐTCB 41 Biểu đồ 4.24 Biểu đồ ý kiến HS trường THPT Nguyễn Huệ, Long Trường mức độ hứng thú học kiến thức MĐTCB sử dụng phần mềm mô 43 Biểu đồ 4.25 Biểu đồ nhận thức tầm quan trọng kiến thức số MĐTCB HS lớp 12 trường THPT Nguyễn Huệ, Long Trường 44 Biểu đồ 4.26 Biểu đồ khả áp dụng sau học số mạch điện tử HS trường THPT Nguyễn Huệ, Long Trường 46 Biểu đồ 4.28 Biểu đồ đánh giá HS PPGD số mạch ĐTCB GV trường THPT Nguyễn Huệ, Long Trường 48 Biểu đồ 4.29 Biểu đồ số năm kinh nghiệm GV .50 Biểu đồ 4.30 Biểu đồ độ khó kiến thức môn công nghệ 12 51 Biểu đồ 4.31 Biểu đồ tập trung HS học môn Công nghệ 12 52 Biểu đồ 4.32 Biểu đồ mức độ sử dụng phương pháp dạy học GV công nghệ 12 54 Biểu đồ 4.33 Biểu đồ thể khả sử dụng phần mềm để phục vụ giảng dạy Thầy (Cô) 55 Biểu đồ 4.34 Biểu đồ thể khả sử dụng sử dụng internet hỗ trợ cho việc giảng dạy số mạch điện tử Thầy (Cô) 56 Biểu đồ 4.35 Biểu đồ thể sử dụng phần mềm hỗ trợ vào hoạt động dạy học Thầy (Cô) 58 ix Biẻu đồ 4.36 Biểu đồ thể việc sử dụng phần mềm mô phục vụ giảng dạy phần Kĩ Thuật Điện Tử môn Công Nghệ 12 60 x SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng GVHD: Nguyễn Thanh Bình Chương GIỚI THIỆU 1.1 Lí chọn đề tài Trong chiến lược phát triển giáo dục 2001–2010 Chính phủ nhận định: Sự đổi phát triển giáo dục diễn qui mơ tồn cầu tạo hội tốt để phát triển giáo dục Việt Nam nhanh chóng tiếp cận với xu mới, tri thức mới, sở lí luận, phương thức tổ chức nội dung giảng dạy đại tận dụng kinh nghiệm quốc tế để đổi phát triển Chỉ thị số 58 – CT/TW Bộ Chính trị (Khóa VIII) khẳng định: ứng dụng phát triển CNTT nhiệm vụ ưu tiên chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, phương tiện chủ lực để tắt đoán đầu, rút ngắn khoảng cách phát triển so với nước trước Mọi lĩnh vực hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng phải ứng dụng CNTT để phát triển CNTT truyền thông phần tất yếu sống Chỉ thị số 29/2001/CT BGD&ĐT tăng cường giảng dạy, đào tạo ứng dụng CNTT ngành giáo dục nêu rõ: CNTT đa phương tiện tạo thay đổi lớn hệ thống quản lí giáo dục, chuyển tải nội dung chương trình đến người học, thúc đẩy cách mạng phương pháp dạy học Do vậy, việc đổi PPDH vấn đề quan trọng, cấp bách giai đoạn nghị Trung ương 2, khóa VIII rõ cụ thể: “Đổi mạnh mẽ phương pháp giáo dục - đào tạo, khắc phục lối truyền đạt chiều, rèn luyện nếp sống tư sáng tạo cho người học Từng bước áp dụng phương pháp tiên tiến phương tiện đại vào trình dạy học, đảm bảo điều kiện thời gian tự học, tự nghiên cứu cho HS…” Trong đó, đổi PPDH công nghệ thông tin chủ đề lớn UNESCO thức đưa thành chương trình trước ngưỡng cửa kỷ 21 dự đốn có thay đổi giáo dục cách đầu kỷ ảnh hưởng công nghệ thông tin Chỉ thị 29/2001/CT-BGD&ĐT Bộ trưởng Bộ Giáo dục SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng GVHD: Nguyễn Thanh Bình Đào tạo nêu rõ: “Cơng nghệ thơng tin có tác động mạnh mẽ, làm thay đổi nội dung, phương pháp, phương thức dạy học Công nghệ thông tin phương tiện tiến tới xã hội học tập …” Việc tổ chức dạy học theo hướng tích cực hố hoạt động nhận thức học sinh thực tế đòi hỏi nhiều thời gian, cơng sức trí tuệ giáo viên Do đó, việc nghiên cứu ứng dụng biện pháp hỗ trợ cho hoạt động dạy hoạt động học, có việc sử dụng phương tiện dạy học đại yêu cầu, giải pháp cần thiết cho tinh thần đổi thực hoá đổi công tác triển khai dạy học mơn học nói chung theo chương trình sách giáo khoa Muốn vậy, cần phải tạo đầy đủ công cụ để hỗ trợ cách tối đa hoạt động dạy học, phải giải phóng giáo viên thoát khỏi hoạt động chân tay thông thường, đặt học sinh vào môi trường học tập thuận lợi, giáo viên có đủ điều kiện khả giám sát chất lượng kết hoạt động nhận thức học sinh Trong bối cảnh đó, việc sử dụng máy vi tính với hệ thống Multimedia phần mềm phù hợp tỏ nhiều triển vọng Môn Công nghệ 12 môn học cần thiết cho HS sau cung cấp kiến thức ứng dụng sống điện điện tử Qua định hướng nghề nghiệp, khám phá sở thích thân HS người GV giảng dạy môn Công nghệ 12 mà tiền đề sinh viên nghành SPKTCNN phải đào tạo phù hợp với mục tiêu đề môn Công nghệ 12, người giáo viên khơng có chun mơn mà đòi hỏi phương pháp nữa, thực tế có nhiều giáo viên cố gắng đầu tư soạn giáo án, việc tìm hiểu phần mềm ứng dụng vào việc giảng dạy với định hướng tinh thần đổi hạn chế, học sinh học phần kĩ thuật điện tử thấy khơ khan q lí thuyết thiếu trực quan sinh động mơ hình minh họa, cần tạo mơi trường học tích cực tư cho em, tài liệu thao khảo cho mơn Cơng Nghệ 12 Xuất phát từ thực tế người nghiên cứu định chọn đề tài “Ứng dụng phần mềm Crocodile technology 3D phục vụ giảng dạy phần Kĩ Thuật Điện Tử môn Công Nghệ 12” SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng GVHD: Nguyễn Thanh Bình Hình 4.32 Biểu đồ mức độ sử dụng phương pháp dạy học GV công nghệ 12 Qua biểu đồ khảo sát Thầy (Cô) thường xuyên sử dụng mẫu vật thật (66,67%), sau thuyết trình giảng giải hay mơ hình ảnh bảng (55,6%) Lí Thầy (Cơ) áp dụng nhiều cho thuận tiện khơng nhiều thời gian chuẩn bị cho tiết học, mẫu vật thật trang bị sẵn trường xưa hay áp dụng phương pháp Mà lượng kiến thức truyền thụ cho HS đảm bảo, Thầy (Cô) dùng giáo án điện tử phần mềm mô hỗ trợ mức trung bình dùng giáo án điện tử dạy phần điện tử khó truyền thụ hết tất thầy mong muốn, dùng phần mềm mơ Thầy (Cơ) thấy hay đòi hỏi Thầy (Cơ) nhiều khả vi tính, anh văn, phối hợp với sách giáo khoa để thiết kế mạch điện, đòi hỏi GV phải có chuẩn bị chu đáo cho tiết dạy mình, mà Thầy (Cơ) ngại áp dụng, có Thầy (Cơ) thích sáng tạo tìm tòi dạy học sử dụng Các phương pháp dạy khác Thầy (Cô) áp dụng dạy học theo nhóm, dạy học đặt vấn đề … tương đối khó áp dụng nên Thầy (Cô) không lựa chọn nhiều 54 SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng GVHD: Nguyễn Thanh Bình Khả sử dụng phần mềm để phục vụ giảng dạy Thầy (Cô) dạy nào? o Rất thành thạo o Thành thạo o Không thành thạo o Không biết sử dụng Ý kiến Lựa chọn GV f % Rất thành thạo 11,1 Thành thạo 12 66,7 Không thành thạo 22,2 Khơng biết sử dụng 0 Hình 4.33 Biểu đồ thể khả sử dụng phần mềm để phục vụ giảng dạy Thầy (Cô) Về khả sử dụng phần mềm Thầy (Cô) dạy tốt, khơng có GV khơng biết sử dụng với lí đa phần GV khảo sát GV trẻ khả tiếp thu ứng dụng CNTT tốt, Thầy (Cô) hăng hái học hỏi nhiều để nâng cao trình độ CNTT Còn 22,2% sử dụng khơng thành thạo GV lớn tuổi nên khả tiếp thu công nghệ chậm mà nhà 55 SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng GVHD: Nguyễn Thanh Bình trường cần có nhiều lớp tập huấn CNTT để giảm bớt tỉ lệ nâng cao mức ứng dụng CNTT dạy học GV Thầy (Cơ) có thường xun sử dụng internet hỗ trợ cho việc giảng dạy số mạch điện tử không? o Rất thường xuyên o Thường xuyên o Thỉnh thoảng o Không sử dụng Ý kiến Lựa chọn GV f % Rất thường xuyên 16,7 Thường xuyên 13 72,2 Thỉnh thoảng 11,1 Khơng sử dụng 0 Hình 4.34 Biểu đồ thể khả sử dụng sử dụng internet hỗ trợ cho việc giảng dạy số mạch điện tử Thầy (Cô) 56 SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng GVHD: Nguyễn Thanh Bình Ngày với hỗ trợ CNTT nên việc thường xuyên cập nhập Internet Thầy (Cô) thường xuyên sử dụng cao 72,2%, khơng có Thầy (Cơ) khơng có sử dụng Chứng tỏ Thầy (Cô) biết tầm quan trọng việc ứng dụng CNTT vào dạy học Thầy (Cô) sử dụng phần mềm hỗ trợ vào hoạt động dạy học nào? STT PHẦN MỀM Mật độ Rất thường Thường Thỉnh Không xuyên thoảng dụng xuyên f % f % f sử % f % 01 Powerpoint 16,7 22,2 11 61,1 0 02 Protues 0 5,6 11,1 15 83,3 03 Crocodile 0 5,6 5,6 16 88,8 22,2 27,8 50 0 technology D 04 macromedia flash… 57 SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng GVHD: Nguyễn Thanh Bình Hình 4.35 Biểu đồ thể sử dụng phần mềm hỗ trợ vào hoạt động dạy học Thầy (Cô) Kết khảo sát thông qua biểu đồ, Thầy (Cô) dùng nhiều phần mềm Powerpoint macromedia flash phần mềm tương đối thông dụng để phục vụ giảng dạy để dạy phần mạch điện tử Powerpoint macromedia flash lại khơng phát huy hết tác dụng để người GV áp dụng dạy Đối với phần mềm Protues Crocodile technology D phát huy tốt chức để áp dụng dạy phần mạch điện tử phần mềm tương đối xa lạ GV dạy phổ thông, nên Thầy (Cô) áp dụng thấp kết khảo sát Qua kết khảo sát nhà trường cần có buổi tổ chức ứng dụng CNTT vào dạy học để GV tìm tòi phần mềm giới thiệu trao đổi Những ưu nhược điểm phần mềm mà thầy cô sử dụng gì? *Đối với Thầy (Cơ) sử dụng phần mềm Power Point nhận xét ưu điểm phổ biến sử dụng tương đối thành thạo, khả trực quan cao truyền đạt tưởng lí thuyết để dạy phần mạch điện tử khơng mang lại nhiều hiệu Nhược điểm sử dụng thường em HS 58 SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng GVHD: Nguyễn Thanh Bình tâm vào Slide mà không nghe GV giảng phải biết khéo léo áp dụng phương pháp mang lại hiệu cao *Đối với Thầy (Cơ) có sử dụng qua Protues, Crocodile technology D nhận xét phần mềm dành dạy cho chương trình Đại Học nên sử dụng đòi hỏi kiến thức anh văn chuyên nghành vững, khả sử dụng vi tính thành thạo đòi hỏi phòng học phải trang bị đầy đủ phương tiện dạy học Ưu điểm hay phù hợp để dạy kiến thức phần Điện mơn Cơng nghệ 12, GV thiết kế theo ý tưởng truyền đạt hết lí thuyết lẫn thực hành cho HS cách trực quan sinh động *Đối với Thầy (Cơ) có sử dụng qua macromedia flash… Ưu điểm phần mềm cho mô thật xác mà hình động có giá trị giáo dục thẩm mĩ cao thích hợp để dạy chương trình Cơng nghệ 11, khơng thích hợp để dạy phần Điện Cơng nghệ 12.Nhược điểm đòi hỏi GV sử dụng thành thạo phần mềm mô phỏng, phòng học phải trang bị đầy đủ thiết bị dạy học, GV phải nhiều thời gian để thiết kế mô Thầy (Cô) nghĩ việc sử dụng phần mềm mô phục vụ giảng dạy phần Kĩ Thuật Điện Tử môn Công Nghệ 12 o Rất cần thiết o Cần thiết o Không cần thiết o Ý kiến khác Ý kiến Lựa chọn GV f % Rất cần thiết 22,2 Cần thiết 12 66,7 Không cần thiết 0 Ý kiến khác 11,1 59 SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng GVHD: Nguyễn Thanh Bình Hình 4.36 Biểu đồ thể việc sử dụng phần mềm mô phục vụ giảng dạy phần Kĩ Thuật Điện Tử môn Công Nghệ 12 Theo kết khảo sát đa phần Thầy (Cô) cho cần thiết 66,70% cần thiết 22,2% dùng đến phần mềm mô để dạy kiến thức phần Kĩ Thuật Điện Tử môn Công Nghệ 12, khơng có ý kiến Thầy (Cơ) cho không cần thiết 11,10% ý kiến khác Thầy (Cô) vừa dạy mô phải kết hợp với phương pháp thuyết trình cho HS hoạt động nhóm để đạt kết tốt dạy học Nhưng số nguyên nhân khách quan so với Kinh nghiệm thầy cô giảng dạy phần mạch ĐT cho hiệu quả, HS dễ tiếp thu Các Thầy (Cô) cho kinh nghiệm dạy phần phần mạch ĐT cho hiệu quả, HS dễ tiếp thu sử dụng mẫu vật thật, mơ hình mạch điện có điều kiện sử dụng phần mềm mô mà GV tự thiết kế theo ý tưởng để dạy Hơn cần cung cấp cho HS kiến thức Vật lí phần Điện thật vững để em nhìn vào biết chiều dòng điện chạy nào? Tóm lại: Qua kết khảo sát người nghiên cứu nhận thấy học sinh chưa có thái độ nghiêm túc cao học ý thức cao học môn Công nghệ 12, em có thái độ thờ ơ, thiếu tập trung học Một số em không mong muốn học môn Công nghệ Xuất phát từ nguyên nhân mà người nghiên cứu cho GV chưa gây hứng thú dạy cho HS, GV thường xuyên sử dụng phương pháp truyền thống, chưa áp dụng khai thác triệt để 60 SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng GVHD: Nguyễn Thanh Bình phần mềm ứng dụng dạy học phương tiện đại trang bị trường phổ thông Các Thầy (Cô) thông thường sử dụng phần mềm Powerpoint, Violet để giảng dạy mà Khi người nghiên cứu tiến hành dạy thử nghiệm qua quan sát người nghiên cứu nhận thấy học ứng dụng phần mềm Crocodile technology D để dạy phần mạch điện tử em hứng thú, tiết học trở nên sôi nhiều, người dạy lẫn người học cảm thấy hứng thú Nên người nghiên cứu tin đè tài giúp Thầy (Cô) nhiều cho việc giảng dạy môn Công nghệ 12 phần kĩ thuật điện tử, phần mềm Crocodile technology D cho quan sát 2D 3D nên cảm nhận thực tế đưa vào giảng dạy cao, ngày nâng cao vị trí mơn Cơng nghệ trường phổ thơng HS học với cảm giác mong muốn học hiểu tầm quan trọng môn Công nghệ đời sống thực tế xung quanh, ngồi có ý nghĩa hướng nghiệp làm em yêu thích bên khối nghành kĩ thuật điện tử 61 SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng GVHD: Nguyễn Thanh Bình CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận 5.1.1 Tóm tắt kết Sau thực xong đề tài “Ứng dụng phần mềm CROCODILE TECHNOLOGY 3D phục vụ giảng dạy phần kĩ thuật điện tử môn Công nghệ 12” việc thiết kế mạch điện tử như: mạch chỉnh lưu nửa chu kì, mạch chỉnh lưu nửa chu kì, mạch chỉnh lưu cầu, mạch chỉnh lưu cầu có tụ lọc, mạch điện tử đơn giản, mạch khếch đại đảo dùng OA, mạch tạo xung đa hài Trong tiến hành thử nghiệm dạy lớp 12A1, 12A4, đồng thời kết hợp điều tra lấy ý kiến bảng hỏi Và người nghiên cứu đưa yêu cầu sản phẩm thiết kế Thông qua đề tài người đọc tự thiết kế mơ phục vụ giảng dạy GV dùng sản phẩm người nghiên cứu thiết kế làm tư liệu giảng dạy phần kĩ thuật điện môn Công nghệ 12 5.1.2 Nhận xét  Thuận lợi ưu điểm - Trong trình học tập trường Đại Học Nông Lâm TP HCM người trang bị đầy đủ không kiến thức chuyên môn kĩ thuật cơng- nơng nghiệp mà đào tạo nhiều kiến thức sư phạm như: phương pháp giảng dạy, tâm lí học lứa tuổi, kĩ đứng lớp, kĩ xử lí tình sư phạm, ứng dụng CNTT dạy học,… Đây tiền đề thuận lợi cho người nghiên cứu kết hợp việc thiết kế mạch điện tử vừa đảm bảo tính khoa học, tính sư phạm, tính thẩm mỹ, tính xác để phù hợp với tình hình lớp hoc tâm lí học sinh Trong đợt thực tập sư phạm Thầy (Cơ) tận tình giúp đỡ có phân cơng dạy khối 12, hội tốt để nắm bắt chương trình để tiến hành việc dạy thử nghiệm - Thời gian nghiên cứu khoa Ngoại ngữ - sư phạm xếp hợp lí trùng với đợt thực tập sư phạm tạo điều kiện cho người nghiên cứu thuận tiện thực đề tài 62 SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng - GVHD: Nguyễn Thanh Bình CNTT ngày khơng ngừng phát triển đặc biệt phần mềm phục vụ giảng dạy ngày đa dạng phong phú nhiều phiên Thuận lợi cho việc ứng dụng CNTT vào dạy học - Tại trường người nghiên cứu thực tập trường THPT Long Trường có đầy đủ trang thiết bị phục vụ vào giảng dạy thuận lợi cho người nghiên cứu thực đề tài - Sự giúp đỡ nhiệt tình Thầy (Cơ) trường THPT Long Trường THPT Nguyễn Huệ tạo điều kiện tốt cho người nghiên cứu thực đề tài Bên cạnh giúp đỡ nhiệt tình Thầy Bình, Thầy tận tình chỉnh sửa đề cương, nội dung đề tài giúp em nhiều trình thực đề tài - Về kiến thức trừu tượng mạch điện tử bản, thay đổi chiều dòng điện, biến thiên đồ thị… Hs khơng thể thấy ngồi thực tế Vì em hiểu rõ kiến thức GV nên đưa mô vào giảng dạy Các mơ thiết kế nhằm tăng tính trực quan cho HS học kiến thức đại cương mạch điện tử bản, HS khắc sâu kiến thức GV dễ dàng dạy kiến thức có mơ Khi dạy học với phương pháp truyền thống GV phải nhiều thời gian để vẽ hình bảng, ngồi mơ kiểm tra đánh giá tổng kết học  Khó khăn nhược điểm - Ngày nay, việc sử dụng CNTT vào giảng dạy có phát triển chủ yếu với hình thức giảng điện tử, chưa áp dụng cao phần mềm hỗ trợ Mà ngày phần mềm hỗ trợ thiết kế đa dạng phong phú người nghiên cứu phải cân nhắc lựa chọn phần mềm hỗ trợ thiết kế đảm bảo đạt hiệu tốt - Số lượng mơ hạn chế, người nghiên cứu khơng có điều kiện hướng dẫn thiết kế mô cụ thể - Khi dạy dạy có kết hợp mơ thường nhanh so với dạy bình thường nên người GV cần cân nhắc kĩ cho HS hiểu bài, ghi đầy đủ tốt - Người GV cần xác định thiết kế mơ dù có xác đẹp, hay khơng thay cho thí nghiệm thực hành được, cần hiểu CNTT 63 SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng GVHD: Nguyễn Thanh Bình phương tiện dạy học, nên kết hợp nhiều phương tiện có phương pháp hợp lí đạt hiệu tốt 5.1.3 Kết Luận 5.1.3.1 Thái độ HS kiến thức phần mạch điện tử môn Công nghệ 12 Trong giáo dục cần phải tăng tính chủ động sáng tạo cho HS, rèn luyện kĩ làm việc nhóm, hợp tác hoạt động nghiên cứu, GV đóng vai trò hướng dẫn HS tiếp thu kiến thức cách tích cực Diễn giảng GV cần tăng cường sử dụng phương thức sử dụng đại tăng cường sử dụng đa phương tiện, chuẩn bị giảng GV cần ứng dụng phương pháp giảng dạy mô phương pháp tiếp cận thực tiễn cách hiệu dù thiết bị thực hành trang bị ngày nhiều chưa đáp ứng nhu cầu HS Kiến thức mạch điện tử môn Công nghệ 12 kiến thức khó em HS thể qua khảo sát khả không tập trung trường cao (40%, 44%), GV đánh giá kiến thức mạch điện tử kiến thức khó 66,7%, khó 33,3%, khơng GV cho kiến thức phần mạch điện tử dễ hay trung bình HS ý thức tầm quan trọng kiến thức số mạch điện tử (49,6%, 46,4%) lí em chưa ý thức cao việc học mơn cơng nghệ 12 với nhiều lí Một lí chuẩn bị GV cho học chưa đầu tư cao, kết khảo sát HS học bình thường phấn bảng với kiến thức mạch điện tử khả hứng thú HS tương đối thấp trường (Trường Nguyễn Huệ 25,6%, Long Trường 24,8%) khảo sát HS học kiến thức mạch điện tử có hỗ trợ phần mềm mơ khả hứng thú có tăng lên (Trường Long Trường 60,8%, Nguyễn Huệ 32%) tỉ lệ hứng thú trường Long Trường cao trường Nguyễn Huệ trường Long Trường người nghiên cứu có tiến hành dạy thử nghiệm với ứng dụng phần mềm mô CROCODILE TECHNOLOGY 3D 64 SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng GVHD: Nguyễn Thanh Bình 5.1.3.2 Hiệu cần thiết việc sử dụng phần mềm mô dạy học phần mạch điện tử môn Công nghệ 12 Việc sử dụng phần mềm mô giảng dạy mạch điện tử môn Công nghệ 12 với hỗ trợ máy tính mang lại hiệu tích cực: Sự hứng thú HS trường Long trường tăng lên từ 24,8% lên 60,8% học với ứng dụng phần mềm mô Đặc trưng môn Công nghệ 12 phần kĩ thuật điện kiến thức trừu tượng, khó liên tưởng mà thực tế HS xác định chiều dòng điện chạy nội dung giảng truyền thụ cho HS khó lĩnh hội, hiểu sâu vận dụng kiến thức vào thực tiễn Vì dạy trường phải cung cấp đầy đủ thiết bị để học thực hành thực tế không đáp ứng đủ nhu cầu HS, nên đòi hỏi người GV phải ln tìm tòi sáng tạo dạy học Khi HS hỏi học xong kiến thức phần mạch điện tử em áp dụng mà lắp mạch điện tử đơn giản hay khơng? Với kết khảo sát trả lời có trường Nguyễn Huệ 32,8%, Long Trường 32% Nhưng với câu hỏi học em học có ứng dụng phần mềm mơ kết tích cực trường dạy trường Long Trường tỉ lệ có 79,2%, Nguyễn Huệ 44,8% 66,7% 22,2% GV cho cần thiết cần thiết việc sử dụng mô dạy học Công nghệ Phần mềm mô CROCODILE TECHNOLOGY 3D cần phải có vốn anh văn chuyên ngành tương đối vững vàng, linh kiện đa dạng nên GV phải biết rõ nguyên tắc hoạt động linh kiện áp dụng tạo sản phẩm mong muốn Tuy nhiên việc sử dụng mô lúc mang lại hiệu cao giảng dạy Sử dụng với mật độ dày đặt mơ khơng đạt tính thẩm mỹ manh lại hiệu trái ngược Việc sử dụng mơ đòi hỏi GV phải kết hợp cách nghệ thuật giảng dạy nhằm điều kiển lớp học ý muốn 65 SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng GVHD: Nguyễn Thanh Bình 5.2 Kiến nghị Trong trình thực đề tài người nghiên cứu gặp nhiều thuận lợi khơng khó khăn Người nghiên cứu rút cho nhiều kinh nghiệm Để phát triển áp dụng đề tài nhiều vào thực tế người nghiên cứu có vài kiến nghị sau:  Đối với Bộ giáo dục đào tạo - Tăng cường trang bị hệ thống phòng học đa phương tiện, thiết bị dạy học ứng dụng CNTT -Cần tổ chức thêm lớp bồi dưỡng chuyên môn cho GV Công nghệ phát triển Cơng nghệ nhanh mà GV khơng có điều kiện để cập nhập -Cần nâng cao mức thu nhập cho GV để GV tồn tâm cho cơng việc giảng dạy  Đối với trường đào tạo sư phạm Bên cạnh đào tạo chuyên môn cần đào tạo thêm kiến thức kĩ tin học cho sinh viên trường trở thành giáo viên giỏi chun mơn kĩ tin học  Đối với trường phổ thông -Thường xuyên mở lớp tập huấn, hội giảng CNTT dạy học GV cập nhập thường xuyên -Đầu tư trang thiết bị dạy học đa phương tiện có điều kiện phòng học trạng bị máy chiếu Projector cho phòng học  Đối với giáo viên sinh viên sư phạm -GV khơng ngừng rèn luyện nâng cao trình độ chun mơn mà tìm hiểu thêm kĩ tin học cần thiết để phục vụ công tác giảng dạy -Trao đổi kinh nghiệm việc ứng dụng CNTT dạy học diễn đàn dành cho giáo viên -Đối với SV sư phạm hệ GV tương lai khả tiếp thu ứng dụng CNTT tốt nên cần tìm tòi nâng cao trình độ, kĩ tin học để phục vụ tốt cho công tác giảng dạy sau 66 SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng GVHD: Nguyễn Thanh Bình 5.3 Hướng phát triển đề tài Nếu có điều kiện người nghiên cứu tiến hành thiết kế tất mô SGK Công nghệ 12 nhằm làm tư liệu cho Thầy (Cô) dạy cơng nghệ dùng làm tư liệu giảng dạy Phần mềm mơ CROCODILE TECHNOLOGY 3D mở rộng để dạy mơn Vật lí hay Nếu xây dựng Website để đưa sản phẩm thiết kế tài liệu hướng dẫn cho Thầy (Cô) HS tham khảo 67 SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng GVHD: Nguyễn Thanh Bình Tài liệu tham khảo Lê Phước Lộc, 2004 Lí luận dạy học Trường Đại học Cần Thơ Nguyễn Thanh Bình, 2006 Tìm hiểu số phần mềm bước đầu ứng dụng thiết kế giảng môn kĩ thuật nông nghiệp trường phổ thông trung học Luận văn tốt nghiệp cử nhân sư phạm KTNN- Đại học Nông Lâm HCM Nguyễn Văn Khơi - Nguyễn Văn Đính, 2008 Phương pháp luận nghiên cứu sư phạm kĩ thuật Nxb Đại học Sư phạm Nguyễn Như Ý 1998 Đại từ điển Tiếng việt NXB Văn hóa thơng tin Trang 882 Phạm Thị Mỹ Vân, 2010 Thiết kế thử nghiệm giảng dạy môn Công Nghệ 11 với giảng điện tử trường THPT Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP HCM Tô Xuân Giáp, 2000 Phương tiện dạy học Nxb Giáo dục Thái Duy Tuyên, 1999 Những vấn đề giáo dục học đại Nxb Giáo dục Trần Thị Tuyết Oanh, 2005 Phương pháp phương tiện dạy học Nxb Đại học Sư phạm Trịnh Thị Đào, 2009 Thiết kế số giảng công nghệ 10 theo hướng giúp học sinh ứng dụng kiến thức sinh hóa Luận văn tơt nghiệp cử nhân sư phạm KTCNN- Đại học Nông Lâm HCM 10 Vũ Xuân Hùng, 2007 Công nghệ thông tin việc đổi phương pháp dạy học hệ thống giáo dục kĩ thuật dạy nghề 11 Vũ Minh Hùng, 2003 Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học Trường Đại học Nông Lâm HCM 68 ... 18 Chương THI T KẾ VÀ KẾT QUẢ .19 4.1 Giới thi u phần mềm Crocodile technology D .19 4.2 Khởi động chương trình Crocodile Technology 3D 25 4.3 Các bước thi t kế mạch điện... 27 Hình 4.11 Giao diện thi t kế mạch chỉnh lưu nửa chu kì mơn Cơng nghệ 12 28 Hình 4.12 Giao diện thi t kế mạch chỉnh lưu cầu môn Công nghệ 12 .28 Hình 4.13 Giao diện thi t kế chỉnh lưu cầu... .29 Hình 4.14 Giao diện thi t kế mạch điện tử đơn giản môn Cơng nghệ 12 .29 Hình 4.15 Giao diện thi t kế mạch khếch đại đảo dùng OA môn Công nghệ 12 30 Hình 4.16 Giao diện thi t kế mạch xung đa
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM CROCODILE TECHNOLOG 3D PHỤC VỤ GIẢNG DẠY PHẦN 1 KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ MÔN CÔNG NGHỆ 12 , ỨNG DỤNG PHẦN MỀM CROCODILE TECHNOLOG 3D PHỤC VỤ GIẢNG DẠY PHẦN 1 KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ MÔN CÔNG NGHỆ 12

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay