TÌM HIỂU KHÓ KHĂN TÂM LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

81 30 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 13:33

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA NGOẠI NGỮ - SƢ PHẠM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU KHĨ KHĂN TÂM TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TRƢỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GVHD: HÀ THỊ NGỌC THƢƠNG SVTH: NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT Ngành: Sƣ phạm kỹ thuật nơng nghiệp Niên khóa: 2007- 2011 TP HCM, tháng 05/2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA NGOẠI NGỮ - SƢ PHẠM TÌM HIỂU KHĨ KHĂN TÂM TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TRƢỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT Khóa luận đƣợc đệ trình để áp ứng yêu cầu cấp Cử nhân Sƣ phạm kỹ thuật nông nghiệp Giáo viên hƣớng dẫn HÀ THỊ NGỌC THƢƠNG Tháng 05 năm 2011 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN / PHẢN BIỆN A NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN Nội dung: Phƣơng pháp nghiên cứu: Kết luận đề tài: B NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN: Nội dung: Phƣơng pháp nghiên cứu: Kết luận đề tài: LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến: Cơ Hà Thị Ngọc Thƣơng nhiệt tình hƣớng dẫn giúp đỡ suốt thời gian làm khóa luận Q thầy mơn Sƣ Phạm Kỹ Thuật Nông Nghiệp quý thầy cô giảng dạy trƣờng Đại học Nông Lâm TP HCM tận tình giảng dạy hƣớng dẫn tơi suốt q trình học tập trƣờng Q thầy cơ, cán quản thƣ viện trƣờng Đại học Nông Lâm TP HCM, trƣờng Đại học Sƣ Phạm TP HCM cung cấp tài liệu tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tất bạn bè tập thể lớp DH07SP bên cạnh giúp đỡ động viên vƣợt qua lúc khó khăn Các bạn SV trƣờng Đại học Nơng Lâm TP HCM nhiệt tình đóng góp ý kiến tạo điều kiện thuận lợi cho thực khóa luận Đặc biệt tơi xin gửi lời cảm ơn vô hạn đến ba mẹ tôi, ngƣời sinh thành nuôi dƣỡng dạy dỗ tôi, điểm tựa vững cho vấp ngã cho hành trang vững bƣớc vào đời Tuy cố gắng thực khóa luận nhƣng lực điều kiện hạn chế nên khóa luận nhiều hạn chế thiếu sót Rất mong nhận đƣợc đóng góp ý kiến chân thành quý thầy bạn để tơi hồn thiện khóa luận đƣợc tốt Tác giả NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT i TÓM TẮT ĐỀ TÀI Trong năm gần nhà tâm học tập trung nghiên cứu thích ứng hoạt động học tập, kỹ giao tiếp, khó khăn lĩnh vực đời sống tình cảm, tình trạng sống thử đa số bạn SV trẻ Bên cạnh khó khăn tâm hoạt động học tập SV đƣợc quan tâm Xuất phát từ trên, NNC lựa chọn nghiên cứu đề tài : “Tìm hiểu khó khăn tâm hoạt động học tập sinh viên năm thứ trƣờng Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh”, với mục đích tìm hiểu khó khăn tâm SV năm thứ trƣờng Đại học Nơng Lâm TP HCM Từ đề xuất số giải pháp nhằm quan tâm hỗ trợ cho việc học tập giảm bớt khó khăn tâm hoạt động học tập SV Thời gian từ tháng 09/2010 đến tháng 05/2011 Tiến hành điều tra 360 khách thể SV năm thứ trƣờng Phƣơng pháp nghiên cứu: trình thực đề tài NNC sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu khoa học sau: phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu, phƣơng pháp quan sát, điều tra khảo sát, phƣơng pháp thống kê, xử số liệu Kết thu đƣợc: - SV có gặp khó khăn tâm hoạt động học tập biểu lĩnh vực hành vi, nhận thức, thái độ phƣơng pháp học tập Mức độ khó khăn gặp phải thƣờng xuyên - Các khó khăn SV chịu ảnh hƣởng hai nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan Mức độ ảnh hƣởng nguyên nhân lớn - Các khó khăn tâm hoạt động học tập có ảnh hƣởng nhiều đến kết học tập bạn SV năm thứ trƣờng Đại học Nông Lâm TP HCM - Các phƣơng pháp SV tự đƣa để giải vấn đề thân không mang lại hiệu cao - Cần mở trung tâm tƣ vấn tâm cho tất SV năm thứ trƣờng Đại học Nông Lâm TP HCM nhằm giải khó khăn tâm hoạt động học tập mà bạn gặp phải ii MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT ĐỀ TÀI ii MỤC LỤC iii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii Chƣơng 1: GIỚI THIỆU 1.1 chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Nhiệm vụ nghiên cứu 1.5 Giả thiết nghiên cứu 1.6 Đối tƣợng nghiên cứu khách thể nghiên cứu 1.7 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.7.1 Phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu 1.7.2 Phƣơng pháp quan sát 1.7.3 Phƣơng pháp phân tích liệu 1.8 Phạm vi nghiên cứu 1.9 Kế hoạch nghiên cứu Chƣơng 2: CƠ SỞ LUẬN 2.1 Sơ lƣợc lịch sử vấn đề nghiên cứu 2.1.1 Ở nƣớc 2.1.2 Ở Việt Nam 2.2 Các khái niệm 2.2.1 Tâm học 2.2.2 Các tƣợng tâm học 2.2.3 Sinh viên 2.2.4 Những đặc điểm phát triển tâm SV iii 2.2.5 Vai trò xã hội SV 12 2.3 Hoạt động học tập SV năm thứ 13 2.3.1 Hoạt động 13 2.3.2 Hoạt động học tập 13 2.3.2.1 Khái niệm hoạt động học tập 13 2.3.2.2 Đặc điểm hoạt động học tập 15 2.3.3 Hoạt động học tập SV 15 2.4 Khó khăn tâm hoạt động học tập SV năm thứ 17 2.4.1 Khó khăn tâm 17 2.4.2 Khó khăn tâm hoạt động học tập SV 18 2.4.3 Biểu khó khăn tâm hoạt động học tập 20 2.4.4 Nguyên nhân gây khó khăn tâm hoạt động học tập 23 2.5 Các hình thức giải pháp nhằm khắc phục khó khăn tâm hoạt động học tập SV 25 2.5.1 Các hình thức giải khó khăn tâm 25 2.5.2 Các giải pháp nhằm khắc phục khó khăn tâm hoạt động học tập SV năm thứ trƣờng Đại học Nông Lâm TP HCM 25 2.6 Giới thiệu sơ lƣợc trƣờng Đại học Nông Lâm TP HCM 26 Chƣơng 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 3.1 Phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu 28 3.2 Phƣơng pháp điều tra khảo sát 28 3.2.1 Xây dựng kế hoạch điều tra 28 3.2.2 Xây dựng phiếu điều tra 28 3.2.3 Chọn mẫu điều tra 28 3.2.4 Thực điều tra 29 3.3 Phƣơng pháp quan sát 29 3.4 Phƣơng pháp phân tích liệu 30 iv Chƣơng 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 Khó khăn tâm hoạt động học tập SV trƣờng Đại học Nông Lâm TP HCM 31 4.1.1 Thực trạng khó khăn mặt nhận thức thái độ hoạt động học tập SV trƣờng Đại học Nông Lâm TP HCM 31 4.1.2 Thực trạng khó khăn tâm biểu kỹ học tập SV năm thứ trƣờng Đại học Nông Lâm TP HCM 37 4.1.3 Thực trạng hiệu hoạt động học tập ảnh hƣởng khó khăn tâm SV năm thứ trƣờng Đại học Nông Lâm TP HCM 41 4.2 Thực trạng nguyên nhân gây khó khăn tâm hoạt động học tập SV năm thứ trƣờng Đại học Nông Lâm TP HCM 42 4.2.1 Thực trạng nguyên nhân chủ quan gây khó khăn hoạt động học tập SV năm thứ trƣờng Đại học Nông Lâm TP HCM 42 4.2.2 Thực trạng nguyên nhân khách quan gây khó khăn hoạt động học tập SV năm thứ trƣờng Đại học Nông Lâm TP HCM 43 4.3 Các biện pháp khắc phục khó khăn tâm hoạt động học tập SV năm thứ trƣờng Đại học Nông Lâm TP HCM 45 4.3.1 Các hình thức giải khó khăn tâm hoạt động học tập SV năm thứ trƣờng Đại học Nông Lâm TP HCM 45 4.3.2 Các giải pháp nhằm khắc phục khó khăn tâm hoạt động học tập SV năm thứ trƣờng Đại học Nông Lâm TP HCM 46 4.3.3 Thực trạng mức độ nhu cầu tƣ vấn tâm hoạt động học tập nhằm giúp SV giảm bớt đƣợc khó khăn 51 4.3.4 Hiệu áp dụng biện pháp giải khó khăn tâm hoạt động học tập SV năm thứ trƣờng Đại học Nông Lâm TP HCM 53 4.4 Một số kiến nghị SV năm thứ trƣờng Đại học Nông Lâm TP HCM 55 Chƣơng 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận 56 5.2 Kiến nghị 58 v 5.3 Một số giải pháp nhằm khắc phục khó khăn tâm hoạt động học tập SV năm thứ trƣờng Đại học Nông Lâm TP HCM 60 5.4 Hƣớng phát triển đề tài 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nội dung tƣơng ứng SV Sinh viên TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh KTX Kí túc xá NNC Ngƣời nghiên cứu NXB Nhà xuất vii Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN + Tổ chức thêm buổi giao lƣu nhà trƣờng toàn thể SV trƣờng, diễn đàn SV nói, nói SV nghe để bạn trình bày thuận lợi hay khó khăn tâm việc học đến phía nhà trƣờng - Về phía giảng viên: + Nhiệt tình, u nghề tận tâm giảng dạy nhiều + Tạo tâm thoải mái cho SV không đặt nặng kiến thức điểm số hay tạo nhiều áp lực cho SV + Rút ngắn khoảng cách giảng viên SV - Về phía SV: + Cần dành nhiều thời gian cho việc học, học tập cách có khoa học + Biết cách khắc phục khó khăn tâm thân để việc học đạt kết cao + Tích cực tham gia buổi ngoại khóa, giao lƣu gặp gỡ anh chị khóa trƣớc để học hỏi đƣợc nhiều kinh nghiệm giúp ích cho thân SV + Tạo đƣợc thiện cảm giao tiếp với giảng viên, bạn bè tạo đƣợc tâm dễ chịu việc học GVHD: Hà Thị Ngọc Thƣơng 55 SVTH: Nguyễn Thị Thu Nguyệt Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN Chƣơng 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận: 5.1.1 Thực trạng mức độ khó khăn tâm mặt nhận thức, thái độ phƣơng pháp học tập hoạt động học tập SV năm thứ trƣờng Đại học Nông Lâm TP HCM: Từ kết nghiên cứu thực trạng kết luận SV năm thứ trƣờng Đại học Nông Lâm TP HCM thuộc mẫu ngẫu nhiên có tồn khó khăn tâm hoạt động học tập, điển hình khó khăn: chƣa thích ứng với phƣơng thức tố chức học tập Đại học, chán nản gặp mơn học khó, gặp khó khăn đăng ký mơn học đóng tiền học phí Các khó khăn tâm chủ yếu thể hai mặt nhận thức thái độ nhƣng cần quan tâm đến khó khăn mặt thái độ nhiều khảo sát đa số lựa chọn khó khăn cao so với khó khăn mặt nhận thức SV năm thứ trƣờng Đại học Nơng Lâm TP HCM gặp phải khó khăn tâm kỹ học tập SV lựa chọn cao hai khó khăn tâm “không biết cách thực hiện”, “vận dụng không thành thạo” tất kỹ Mức độ ảnh hƣởng đến khó khăn tâm tất bạn SV năm thứ ảnh hƣởng, chủ yếu hiệu hoạt động học tập ảnh hƣởng khó khăn tâm gây thể ở: kết học tập thấp, không vận dụng kiến thức đƣợc vào thực tiễn lƣợng kiến thức tiếp thu đƣợc khơng có hệ thống Các yếu tố vùng miền, nơi sống giới tính yếu tố ảnh hƣởng đến mức độ khó khăn tâm biểu mặt nhận thức thái độ hoạt động học tập SV năm thứ trƣờng Đại học Nông Lâm TP HCM 5.1.2 Những nguyên nhân gây khó khăn tâm hoạt động học tập SV năm thứ trƣờng Đại học Nơng Lâm TP HCM Có nhiều nguyên nhân gây khó khăn tâm hoạt động học tập SV nhƣng khó khăn nhìn chung thuộc hai nhóm ngun nhân lớn nguyên nhân chủ quan nguyên nhân khách quan SV năm thứ trƣờng Đại học Nông Lâm TP HCM nhìn nhận đánh giá cao mức độ quan trọng nguyên nhân khó khăn hoạt động học tập GVHD: Hà Thị Ngọc Thƣơng 56 SVTH: Nguyễn Thị Thu Nguyệt Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN Đối với nguyên nhân chủ quan SV tập trung vào số nguyên nhân sau: thiếu kinh nghiệm sống học tập (50,2%), chƣa rèn luyện đƣợc kỹ sống (39,5%), thân chƣa tích cực với việc học (36,7%) Đối với nguyên nhân khách quan SV tập trung vào số nguyên nhân: lƣợng kiến thức lớn khó (60,7%), thiếu sách, giáo trình, tài liệu tham khảo (58,1%), mơi trƣờng học tập Đại học khác biệt nhiều so với phổ thông (58,1%), sở vật chất, phƣơng tiện phục vụ cho hoạt động học tập chƣa tốt (44,6%) Dựa vào tỉ lệ lựa chọn nguyên nhân gây khó khăn tâm hoạt động học tập hai nhóm SV tỉnh TP HCM kết cho thấy có khác biệt hai nhóm SV 5.1.3 Các hình thức giải pháp đƣợc SV sử dụng để giải khó khăn tâm hoạt động học tập hiệu đạt đƣợc: SV có hình thức giải khó khăn tâm hoạt động học tập SV trƣờng Đại học Nông Lâm TP HCM lựa chọn hình thức tự giải mức độ thƣờng xuyên, tâm với bạn bè mức độ thỉnh thoảng, riêng hình thức nhờ chuyên viên tƣ vấn tâm lý, gửi mail góp ý với phòng đào tạo, nhờ thầy giúp đỡ tỉ lệ SV lựa chọn đa số Ngoài ý kiến SV năm thứ trƣờng Đại học Nông Lâm TP HCM cần mở trung tâm tƣ vấn tâm trƣờng nhằm giảm giúp bạn chia đƣợc khó khăn tâm vào thời gian có nhƣ giúp bạn cảm thấy thoải mái học tập Các giải pháp đƣợc SV lựa chọn để giải khó khăn tâm hoạt động học tập thân phƣơng án cao là: - Dành nhiều thời gian cho việc học 70,9% - Xác định lại động học tập 70,3% - Rèn luyện thói quen sống học tập độc lập 67,5% - Tìm hiểu áp dụng biện pháp học tậphiệu 60,1% - Học hỏi kinh nghiệm học tập anh chị khóa trƣớc 57,9% Ngồi cần xây dựng thời khóa biểu cho hoạt động học tập thực nghiêm túc, dành thời gian tự học khoảng – ngày có nhƣ giảm bớt đƣợc khó khăn tâm hoạt động học tập GVHD: Hà Thị Ngọc Thƣơng 57 SVTH: Nguyễn Thị Thu Nguyệt Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN Hiệu đạt đƣợc sau giải đƣợc khó khăn tâm khơng cao, hiệu Do đa số SV năm thứ chia sẻ, không chịu học hỏi, không tham gia tốt phong trào đoàn hội trƣờng khoa tổ chức, SV có lối sống nội tâm nhiều lối sống tích cực nên gặp nhiều khó khăn mặt nói chung hoạt động học tập nói riêng Kết khảo sát cho thấy tiêu chí khơng ảnh hƣởng nhiều đến cách sử dụng biện pháp khắc phục khó khăn tâm hoạt động học tập SV năm thứ trƣờng Đại học Nông Lâm TP HCM ngoại trừ số biện pháp cụ thể sau: - Nhóm SV nữ có tỉ lệ lựa chọn biện pháp: “ Tích cực tham gia buổi thảo luận, ngoại khóa” để rèn luyện kỹ cao nhóm SV nam - Nhóm SV tỉnh có tỉ lệ lựa chọn biện pháp: “Học hỏi kinh nghiệm học tập anh chị khóa trƣớc” cao nhóm SV TP HCM 5.2 Kiến nghị: Để nâng cao hiệu hoạt động học tập SV năm thứ trƣờng Đại học Nơng Lâm TP HCM tất yếu phải có biện pháp cụ thể để giải đƣợc vấn đề tâm liên quan đến hoạt động học tập, đáp ứng giải đƣợc thắc mắc tâm hoạt động học tập SV có nhiều thuận lợi Từ kết ngiên cứu thực trạng khó khăn tâm hoạt động học tập SV năm thứ trƣờng Đại học Nơng Lâm TP HCM, NNC có số kiến nghị nhƣ sau: - Về phía nhà trƣờng: + Nhà trƣờng bƣớc cần phải cải thiện lại hệ thống đăng kí trƣờng Nếu bƣớc đầu thực tốt làm giảm nhiều khó khăn mà SV gặp phải hoạt động học tập Đồng thời cần hƣớng dẫn cho SV nắm rõ chƣơng trình đào tạo theo hình thức hệ thống đào tạo theo học chế tín trƣờng Đại học Nơng Lâm TP HCM để SV làm quen dần với phƣơng thức đào tạo + Cần thành lập đƣợc trung tâm tƣ vấn tâm lĩnh vực nói chung lĩnh vực học tập nói riêng nhằm giúp thân SV có nơi tìm đến để đƣợc giải bày khó khăn tâm hoạt động học tập nơi SV tìm đến nhƣ ngƣời bạn thân thiện bắt đầu làm quen với mơi trƣờng học tập hồn tồn lạ Nơi mà SV GVHD: Hà Thị Ngọc Thƣơng 58 SVTH: Nguyễn Thị Thu Nguyệt Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN trao đổi hỏi đáp giúp cho thân SV có đƣợc định hƣớng khắc phục khó khăn tốt + Tổ chức diễn đàn tƣ vấn học tập định kì trƣờng, diễn đàn giúp ích cho số SV ngại tƣ vấn, dịp để học hỏi kinh nghiệm rút hƣớng giải cho vấn đề tƣơng tự mà gặp phải + Tổ chức buổi nói chuyện trao đổi trực tiếp giới thiệu khoa trƣờng ngành nghề, hội việc làm sau tốt nghiệp trƣờng cho tất SV mà SV năm thứ để tăng cƣờng hiểu biết bạn trƣờng ngành nghề mà bạn theo học quan trọng tạo đƣợc động giúp bạn SV năm thứ phấn đấu để mang lại kết cao năm ngồi giảng đƣờng Đại học + Tổ chức buổi giao lƣu khóa với để trao đổi kinh nghiệm lẫn giúp tiến học tập + Trang bị sở vật chất kỹ thuật đại cho SV đặc biệt phòng tự học Phòng thiết bị cần cung cấp đủ số lƣợng để phục vụ tốt cho việc học tất SV - Về phía giảng viên: + Sẵn sàng giải đáp thắc mắc tâm liên quan đến vấn đế học tập SV nhằm giúp SV học tập đƣợc tốt Giảng viên cần thân thiện hơn, thoải mái luôn lắng nghe SV + Các thầy cô quản SV cần nhiệt tình cơng tác quản cần quan tâm đến nhu cầu SV, không tạo áp lực khoảng cách với SV Cần phát giải sớm SV có biểu khó khăn mặt tâm để có biện pháp tƣ vấn hay giúp đỡ kịp thời + Các giảng viên cần nhiệt tình giảng dạy, khơng đặt nặng nhiều kiến thức, không tạo áp lực việc học nhƣ dễ làm bạn SV mang tâm hoang mang lo sợ không cảm thấy thoải mái lên lớp, lên lớp chủ yếu để đối phó hay điểm danh khơng nên - Về phía SV: khó khăn thân gặp phải cần cao tự thân phải tìm đƣợc nguyên nhân từ mà có biện pháp khắc phục + Tập trung vào hoạt động học tập từ bắt đầu bƣớc chân vào giảng đƣờng Đại học, tránh chủ quan e dè học tập, phải học hỏi từ GVHD: Hà Thị Ngọc Thƣơng 59 SVTH: Nguyễn Thị Thu Nguyệt Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN nhiều nguồn thơng tin, từ nhiều nguồn tài liệu khác để tự thân lĩnh hội đƣợc tri thức + Cần tham gia đầy đủ buổi tổ chức sinh hoạt Đoàn hội khoa, trƣờng + Tích cực chủ động việc học cách mạnh dạn trao đổi trực tiếp với giảng viên cách dạy cách học, để mang lại hiệu học tập cao Ngoài SV cần tích cực trao đổi phƣơng pháp học tập với bạn bè giúp tiến + Mạnh dạn nhận thấy điểm yếu, sai lầm học tập thân để từ tìm hiểu biện pháp khắc phục nhằm mang lại đƣợc kết học tập cao + Cần bỏ qua quan điểm hoạt động tƣ vấn tâm học tập dành cho SV gặp khó khăn mà hày xem nơi mà SV đến trao đổi tìm đƣợc hƣớng giải 5.3 Một số giải pháp nhằm khắc phục khó khăn tâm hoạt động học tập SV năm thứ trƣờng Đại học Nông Lâm TP HCM: Đề giúp SV khắc phục đƣợc khó khăn tâm hoạt động học tập NNC đƣa số giải pháp nhƣ sau: - Tổ chức việc học tập cho SV theo hƣớng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo nhằm tạo đƣợc tâm thoải mái dễ chịu định - Xây dựng đƣợc mạng lƣới cố vấn học tập theo chi đồn nhằm nắm bắt kịp thời khó khăn tâm SV năm thứ học tập để kịp thời có biện pháp hỗ trợ giúp đỡ - Tạo môi trƣờng học tập gần gũi SV giảng viên - Khó khăn tâm vấn đề học tập SV năm thứ đƣợc biểu rõ qua ba dạng đời sống tâm ngƣời là: nhận thức, hành vi thái độ - tình cảm Ba mặt có mối quan hệ tác động qua lại lẫn q trình học tập muốn tháo gỡ đƣợc khó khăn tâm cho SV cần ý quan tâm giải nhiều đến ba biểu 5.4 Hƣớng phát triển đề tài: Nếu đƣợc tiếp tục phát triển đề tài, NNC tiếp tục phát triển đề tài theo hƣớng sau: - Tìm hiểu khó khăn tâm hoạt động học tập SV trƣờng Đại học Nông Lâm TP HCM năm GVHD: Hà Thị Ngọc Thƣơng 60 SVTH: Nguyễn Thị Thu Nguyệt Khóa luận tốt nghiệp Ngành SPKTNN - Tìm hiểu khó khăn tâm nhu cầu tƣ vấn tâm cho SV trƣờng Đại học Nông Lâm TP HCM - So sánh khó khăn tâm hoạt động học tập SV năm thứ số trƣờng Đại học địa bàn quận Thủ Đức, TP HCM GVHD: Hà Thị Ngọc Thƣơng 61 SVTH: Nguyễn Thị Thu Nguyệt TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách, báo, tạp chí luận văn GS – TSKH Lê Huy Bá, 2006 Phương pháp nghiên cứu khoa học NXB Đại học Quốc Gia TP.HCM Nguyễn Ngọc Bích, 1999 Tâm học nhân cách NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, trang 70 Nguyễn Văn Buồm, 1995 Một số yếu tố tác động đến động lực học tập SV Bộ khoa học Cơng nghệ mơi trƣờng Hồng Thị Thu Hà, 2003 Nguyên nhân thực trạng mức độ nhu cầu học tập SV Đại học sư phạm TP.HCM Tạp chí tâm học Số 10 Trang 55 – 60 Nguyễn Thị Bích Hạnh, 2008 Tìm hiểu nhu cầu tư vấn tâm học đường sinh viên trường Đại học khoa học xã hội & nhân văn thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM Bộ Môn Sƣ Phạm Kỹ Thuật Vũ Gia Hiền, 2009 Tâm học chuẩn hành vi NXB Lao Động Dƣơng Thị Diệu Hoa - Vũ Khánh Linh - Trần Văn Đức Khó khăn tâm nhu cầu tham vấn học sinh Trung học phổ thông Tạp chí tâm học số (95), – 2009 Lê Văn Hồng, 2001 Tâm học lứa tuổi tâm học sư phạm NXB Đại học Quốc gia Hà Nội Phạm Thanh Hƣơng, 2004 Một số biểu mức độ stress SV học tập Tạp chí tâm học Số Trang 76 – 81 10 Nguyễn Thị Thiên Kim, 2002 Tìm hiểu khó khăn tâm hoạt động học tập sinh viên năm thứ trường Đại học Sư Phạm TP.HCM Đại học Sƣ phạm TP.HCM 11 Nguyễn Thạc – Phạm Thành Nghị, 1992 Tâm học sư phạm đại học NXB Giáo dục, Hà Nội 12 Phan Thị Mỹ Phú, 2004 Tìm hiểu nhu cầu tư vấn tâm sinh viên trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Bộ Môn Sƣ Phạm Kỹ Thuật 13 Nguyễn Xuân Thức, 2005 Khó khăn tâm hoạt động học tập SV năm thứ trường Đại học Sư Phạm Hà Nội Tạp chí tâm học Số Trang 89 – 93 14 Nguyễn Cảnh Toàn, 2004 Học dạy cách học NXB Đại học Sƣ Phạm TP HCM 15 Nguyễn Quang Uẩn, 2005 Giáo trình tâm học đại cương NXB Đại học Sƣ Phạm TP HCM 16 Phạm Viết Vƣợng, 2004 Phương pháp nghiên cứu khoa học NXB Đai học Quốc gia Hà Nội 17 Viện ngôn ngữ học Từ điển Anh Việt NXB TP.HCM Thông tin internet http://ttvnol.com/TamLy/501987, truy cập ngày 14 tháng năm 2011 http://svnhanvan.org/forum/index.php?topic=792.0, truy cập ngày 20 tháng năm 2011 http://www.tamlyhoc.net/diendan/showthread.php?tid=333, truy cập ngày 12 tháng 11 năm 2010 http://m.vietnamnet.vn/vn/giao-duc/14584/cuoc-chien-voi-nhung-sinh-vien racroi-.html , truy cập ngày 15 tháng 12 năm 2010 http://choluanvan.com/, truy cập ngày 01 tháng 03 năm 2011 http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2m_l%C3%BD_h%E1%BB%8Dc, truy cập ngày 10 tháng 01 năm 2011 http://www.tamlyhoc.net/diendan/index.php, truy cập ngày 12 tháng 01 năm 2011 Trƣờng Đại học Nông Lâm Tp.HCM, “Giới thiệu”, truy cập ngày 10 tháng 11 năm 2010 tại: http://hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=49&ur=admin PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Tôi tên: Nguyễn Thị Thu Nguyệt sinh viên năm cuối ngành Sƣ Phạm Kỹ Thuật Nông Nghiệp Nhằm tìm hiểu khó khăn tâm hoạt động học tập sinh viên năm thứ trƣờng Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh tơi thực đề tài: “Tìm hiểu khó khăn tâm hoạt động học tập sinh viên năm thứ trƣờng Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh ” Rất mong nhận đƣợc giúp đỡ từ phía bạn! Thông tin thân - Lớp:…………………Khoa:……………………………… - Giới tính: Nam - Vùng miền: Tỉnh - Nơi sống: KTX Nữ TP.HCM Ngoại trú Câu 1: Hiện bạn cảm thấy nào? a Rất hài lòng, yên tâm việc học b Về hài lòng c Đơi có lo lắng d Thƣờng xun lo lắng Câu 2: Trong hoạt động học tập thân, bạn gặp khó khăn tâm sau đây? Đánh dấu X vào mức độ mà bạn lựa chọn Mức độ STT Các khó khăn tâm Thiếu hiểu biết trƣờng ngành nghề học Nhận thức động học tập chƣa rõ ràng Chƣa thích ứng với phƣơng thức tố chức học tập Đại học Hiếm Thỉnh Thƣờng thoảng xuyên Rất thƣờng xuyên Gặp khó khăn đăng kí mơn học đóng tiền học phí Mơ hồ, thiếu hiểu biết vị trí vai trò tầm quan trọng mơn học chƣơng trình Chán nản gặp mơn học khó Chủ quan học tập Lo lắng mức việc học Thiếu tự tin vào thân 10 Thiếu kiên nhẫn học tập 11 Tâm e ngại, sợ mắc sai lầm học tập Câu 3: Trong khó khăn trên, khó khăn ảnh hƣởng đến kết học tập bạn nhiều nhất?Vì sao? Câu 4: Bạn gặp khó khăn tâm sử dụng kỹ sau việc học tập? Đánh dấu X vào mức độ phù hợp với thân bạn STT Các kỹ Tìm lựa chọn sách, tài liệu để phục vụ cho việc học tập Tổng hợp, chọn lọc, đánh giá kiến thức nhiều nguồn tài liệu khác Ghi chép đọc sách Đặt câu hỏi để tìm kiếm, phát vấn Khó khăn tâm Không Không cần Vận dụng biết cách thiết phải không thực có kỹ thành thạo đề Nghe giảng ghi chép đầy đủ nội dung học lớp Xây dựng kế hoạch ôn tập Lập đề cƣơng ơn tập Làm việc nhóm Báo cáo xêmina 10 Tự học 11 Chuẩn bị trƣớc đến lớp 12 Xem lại nhà Câu 5: Các khó khăn tâm ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động học tập bạn nhƣ nào? (Có thể chọn nhiều câu trả lời) a Kết học tập thấp b Không hiểu nội dung học, mơ hồ c Khơng thể tham gia vào học lớp d Không vận dụng đƣợc kiến thức vào thực tiễn e Lƣợng kiến thức tiếp thu đƣợc khơng có hệ thống f Các ảnh hƣởng khác………………………………… Câu 6: Dƣới nguyên nhân gây khó khăn tâm hoạt động học tập Bạn đánh dấu X vào lựa chọn phù hợp với bạn STT Nguyên nhân gây khó khăn tâm hoạt động học tập Do thiếu kinh nghiệm sống học tập Do không hứng thú với ngành nghề học Do môi trƣờng học tập Đại học khác biệt nhiều so với phổ thông Do lƣợng kiến thức lớn khó Do kiến thức tảng thân không đủ đáp ứng Do chịu ảnh hƣởng nặng nề cách học phổ thông Lựa chọn Do phƣơng pháp dạy giảng viên chƣa phù hợp Do bố trí thời gian học chƣa hợp Do thiếu sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 10 Do chƣa đƣợc hƣớng dẫn đƣợc cách tố chức học tập bậc Đại học 11 Do sở vật chất, phƣơng tiện phục vụ cho hoạt động học tập chƣa tốt 12 Do thân chƣa tích cực với việc học 13 Do chƣa rèn luyện đƣợc kỹ sống Câu 7: Bạn thƣờng giải khó khăn thân nhƣ nào? Mức độ Rất thƣờng Thƣờng Thỉnh Hiếm xuyên xuyên thoảng Cách giải Tự giải Tâm với bạn bè Tâm với thầy Gửi mail góp ý với phòng đào tạo Nhờ chuyên viên tƣ vấn tâm Câu 8: Bạn làm để khắc phục khó khăn tâm hoạt động học tập mình? Đánh dấu X vào giải pháp mà bạn lựa chọn STT Các giải pháp Dành nhiều thời gian cho việc học Học hỏi kinh nghiệm học tập anh chị khóa trƣớc Xây dựng tâm thực thời gian biểu học tập Tích cực tham gia buổi thảo luận, ngoại khóa Tích cực phát biểu, đóng góp ý kiến xây dựng lớp Xác định lại động học tập Tích cực tìm hiểu trƣờng ngành nghề theo học Rèn luyện thói quen sống học tập độc lập Rút ngắn khoảng cách giảng viên sinh viên Lựa chọn Tạo nhóm học tập để hỗ trợ trình học tập 10 Xây dựng mục tiêu ngắn hạn tâm thực mục tiêu 11 Tìm hiểu áp dụng biện pháp học tậphiệu 12 Câu 9: Bạn dành thời gian tự học sau học lớp? a ( không dành thời gian tự học) b – c – d trở lên Câu 10: Bạn có xây dựng thực nghiêm túc thời khóa biểu cho hoạt động học tập khơng? a Có b Khơng c Thỉnh thoảng Câu 11: Bạn nghĩ nhƣ đƣợc mở trung tâm tƣ vấn tâm trƣờng đại học Nơng Lâm TP.HCM để tƣ vấn cho khó khăn tâm hoạt động học tập bạn? a Rất cần thiết b Khơng cần thiết c Có đƣợc, không đƣợc Câu 12: Sau giải đƣợc khó khăn tâm hoạt động học tập thân bạn cảm thấy nào? a Rất thoải mái, dễ chịu b Tự tin, lạc quan c Mệt mỏi,chán nản d Ý kiến khác…………………………………………………………… Câu 13: Để giúp thân bạn nói riêng tất sinh viên năm thứ nói chung khắc phục đƣợc khó khăn tâm hoạt động học tập bạn có kiến nghị gì? - Về phía nhà trƣờng: - Về phía giảng viên: - Về phía sinh viên: Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ bạn, chúc bạn học tập tốt!  ... nghiên cứu lý thuyết “Tìm hiểu, nghiên cứu điều ngƣời khác nói, làm, hiểu vấn đề nghiên cứu” Hoạt động chủ yếu phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết bao gồm thu thập tài liệu phê khảo tài liệu, thu thập... chính, khơng thể thi u, nhằm tiếp thu, lĩnh hội tri thức, kinh nghiệm xã hội lịch sử xã hội lồi ngƣời đƣợc tích lũy qua nhiều hệ Không riêng lĩnh vực học tập mà tất lĩnh vực khác có mặt thu n lợi khó... hạn chế nên khóa luận nhiều hạn chế thi u sót Rất mong nhận đƣợc đóng góp ý kiến chân thành quý thầy cô bạn để hồn thi n khóa luận đƣợc tốt Tác giả NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT i TÓM TẮT ĐỀ TÀI Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU KHÓ KHĂN TÂM LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH , TÌM HIỂU KHÓ KHĂN TÂM LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay