Bào chữa chỉ định theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tại thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ)

88 21 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 13:33

Bào chữa chỉ định theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tại thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ)Bào chữa chỉ định theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tại thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ)Bào chữa chỉ định theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tại thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Tăng Quốc Thừa BÀO CHỮA CHỈ ĐỊNH THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Tăng Quốc Thừa BÀO CHỮA CHỈ ĐỊNH THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Luật Hình Tố tụng hình Mã số: 38 01 04 LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS HOÀNG THỊ MINH SƠN HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, tài liệu đƣợc trích dẫn luận văn theo nguồn công bố Kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc cơng bố cơng trình khác Tác giả Tăng Quốc Thừa MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ LỊCH SỬ PHÁP LUẬT VỀ BÀO CHỮA CHỈ ĐỊNH 1.1.Những vấn đề lý luận bào chữa định luật tố tụng hình 1.2 Khái quát bào chữa định lịch sử pháp luật tố tụng hình Việt Nam 20 Chương 2: THỰC TRẠNG BÀO CHỮA CHỈ ĐỊNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 42 2.1 Kết đạt đƣợc 42 2.2 Những hạn chế, vƣớng mắc việc bào chữa định nguyên nhân 48 Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN TỐT BÀO CHỮA CHỈ ĐỊNH TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 57 3.1 Tăng cƣờng triển khai biện pháp bảo đảm thực tốt quy định Bộ luật tố tụng hình năm 2015 bào chữa định thành phố Hồ Chí Minh 57 3.2 Tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật tố tụng hình bào chữa định 61 3.3 Các giải pháp khác 64 KẾT LUẬN 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BLHS : Bộ luật hình BLTTHS : Bộ luật tố tụng hình CHXHCN : Cộng hòa xã hội chủ nghĩa CQĐT : Cơ quan điều tra GCNNBC : Giấy chứng nhận ngƣời bào chữa CQTHTT : Cơ quan tiến hành tố tụng MTTQ : Mặt trận tổ quốc TA : Tòa án TANDTC : Tòa án nhân dân tối cao THTT : Tiến hành tố tụng TTHS : Tiến hành tố tụng UBMTTQ : Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VKS : Viện kiểm sát DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Thống kê số lƣợng vụ án hình ngƣời dƣới 18 tuổi thực địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2012 đến năm 2016 43 Bảng 2.2: Thống kê số lƣợng bị cáo ngƣời CTN tổng số bị cáo bị xét xử từ năm 2012 đến 2016 thành phố Hồ Chí Minh 44 Bảng 2.3: Thống kê số lƣợng bị cáo thuộc đối tƣợng bào chữa định thành phố Hồ Chí Minh 45 Bảng 2.4 Kết khảo sát lý khiến ngƣời bào chữa định có đƣợc quan tiến hành tố tụng tạo thuận lợi ngƣời bào chữa đƣợc mời 46 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Quyền đƣợc xét xử công thực chất tập hợp bảo đảm tố tụng nhằm bảo đảm q trình xét xử đƣợc cơng bằng, bao gồm khía cạnh nhƣ đƣợc bình đẳng trƣớc tòa án, đƣợc suy đốn vơ tội; khơng bị áp dụng hồi tố; không bị bỏ khơng hồn thành nghĩa vụ theo hợp đồng Mỗi bảo đảm đƣợc coi nhƣ quyền ngƣời Trong năm vừa qua, việc bảo đảm thực quyền bào chữa nói chung nhƣ bào chữa định đạt đƣợc kết định Cụ thể là, thể chế, hệ thống pháp luật hành quy định đầy đủ nội dung, phạm vi quyền bào chữa nhƣ chế bảo đảm thực quyền thực tế Về thực tiễn, việc bào chữa cho ngƣời bị buộc tội đƣợc luật sƣ tích cực tham gia góp phần cải thiện bƣớc chất lƣợng hoạt động tố tụng, làm tăng tính dân chủ, cơng phiên tòa, giảm tình trạng oan, sai; chế phối hợp tạo điều kiện thuận lợi CQTHTT việc bảo đảm thực bào chữa định đƣợc cải thiện đáng kể Về bảo đảm nhà nƣớc, đội ngũ luật sƣ, trợ giúp viên pháp lý dƣới quản lý nhà nƣớc Bộ Tƣ pháp khơng ngừng phát triển số lƣợng trình độ chuyên môn, đáp ứng ngày tốt nhu cầu bào chữa định tố tụng hình [6, tr 2] Bên cạnh kết đạt đƣợc, việc bào chữa định tồn hạn chế nhƣ quy định pháp luật chƣa kịp thời theo kịp thực tiễn cải cách tƣ pháp; nhận thức quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng vị trí, vai trò ngƣời bào chữa chƣa đầy đủ nên hoạt động bào chữa khó khăn định Số lƣợng luật sƣ có so với số dân thấp với chênh lệch lớn vùng, miền Đáp ứng yêu cầu cải cách tƣ pháp thể qua Nghị số 08NQ/TW Một số nhiệm vụ trọng tâm Công tác tƣ pháp thời gian tới, Nghị số 49-NQ/TW Chiến lƣợc cải cách tƣ pháp đến năm 2020 nhƣ yêu cầu hội nhập quốc tế, Bộ luật hình năm 2015 Bộ luật tố tụng hình năm 2015 đƣợc thơng qua có hiệu lực vào ngày 01/01/2018 thể sách hình Đảng nhà nƣớc ta mang tính nhân đạo, hƣớng thiện, giúp đỡ ngƣời phạm tội trở thành ngƣời có ích xã hội [2] Pháp luật tố tụng hình nƣớc ta quy định trƣờng hợp định tham gia ngƣời bào chữa biểu sinh động việc đề cao quyền ngƣời Sự tham gia định ngƣời bào chữa không việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp ngƣời bị buộc tội mà nhằm bảo vệ công lý, bảo vệ thật khách quan vụ án Sự tham gia ngƣời bào chữa khơng phụ vào ý chí ngƣời bị buộc tội trƣờng hợp đặc biệt theo luật định không làm quyền bào chữa họbảo đảm bổ sung cho quyền bào chữa họ Quy định biểu giá trị nhân văn cao tiến trình lập pháp nhà nƣớc ta Từ thực tiễn tham gia bào chữa vụ án hình thành phố Hồ Chí Minh, tác giả nhận thấy quy định pháp luật TTHS hành bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập thực tiễn áp dụng Do đó, tác giả chọn đề tài: “Bào chữa định theo pháp luật tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh” làm đề tài luận văn thạc sĩ cho Tình hình nghiên cứu đề tài Xuất phát từ vai trò quan trọng chế định bào chữa TTHS, ngƣời bào chữa định Việt Nam vụ án mà pháp luật đòi hỏi phải có ngƣời bào chữa Trong khoa học pháp lý TTHS, qua khảo sát cho thấy chƣa thấy cơng trình nghiên cứu cụ thể bào chữa định tố tụng hình sự, bào chữa nói chung tố tụng hình có số cơng trình nghiên cứu đƣợc công bố nhƣ sau: - Đỗ Quang Thái (1998), Bảo đảm quyền bào chữa bị can, bị cáo tố tụng hình Việt Nam, luận văn thạcLuận văn phân tích biện pháp nhằm bảo đảm quyền bào chữa bị can, bị cáo TTHS, bào chữa định TTHS luận văn chƣa đề cập [34] - Đào Thị Thu Hƣơng (2009), Sự tham gia bắt buộc ngƣời bào chữa tố tụng hình Việt Nam, Luận văn thạc sĩ, luận văn có phân tích sâu sắc việc bào chữa định TTHS, nhiên luận văn phân tích quyền nghĩa vụ ngƣời bào chữa trƣờng hợp bào chữa định mà chƣa phân tích sâu sắc quyền bị can, bị cáo trƣờng hợp bào chữa định [18] - Nguyễn Phạm Duy Trang (2007), Sự tham gia ngƣời bào chữa giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố vụ án hình sự, Luận văn thạc sị Luận văn tập trung phân tích quyền nghĩa vụ của ngƣời bào chữa TTHS, cụ thể giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố mà không đề cập đến vấn đề bòa chữa định TTHS [37] - Vũ Văn Thìn (1996), Ngƣời bào chữa TTHS, Luận văn thạc sĩ, Luận văn tập trung phân tích quyền nghĩa vụ ngƣời bào chữa TTHS Đối với bào chữa định TTHS đề cập đến [35] - Phạm Thế Hùng (2017), Hoạt động Luật giai đoạn điều tra vụ án hình từ thực tiễn thành phố Hà Nội Luận văn làm rõ số vấn đề lý luận hoạt động luật sƣ giai đoạn điều tra vụ án vụ án hình sự; phân tích đƣợc quy định pháp luật tố tụng hình hoạt động luật sƣ giai đoạn điều tra vụ án hình đề xuất số giải pháp nâng cao chất lƣợng hoạt động luật sƣ giai đoạn điều tra vụ án vụ án hình thành phố Hà Nội [15] - Hoàng Thị Sơn (2003), Thực quyền bào chữa bị can, bị cáo TTHS, luận án TiếnLuận án tập trung phân tích quyền bào chữa TTHS bị can, bị cáo nói chung, luận án có phân tích trƣờng hợp bào chữa định, nhiên vấn đề khía cạnh nhỏ đề tài [32] - Ngơ Thị Ngọc Vân (2016), “Hoạt động bào chữa luật giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự”, Luận án tiếnluật học, Luận án làm rõ số vấn đề lý luận hoạt động bào chữa luật sƣ giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án vụ án hình sự; đánh giá đƣợc thực trạng hoạt động hoạt động bào chữa luật sƣ giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án vụ án hình Việt Nam; đồng thời phân tích, số bất cập quy định pháp luật tố tụng hình hoạt động bào chữa luật sƣ giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án vụ án hình sự, vƣớng mắc áp dụng nhƣ nguyên nhân Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn, luận án đề xuất đƣợc số giải pháp nâng cao chất lƣợng hoạt động bào chữa luật sƣ giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án vụ án hình [44] - Trƣờng Đại học Luật Hà Nội (2016), Tài liệu Hội thảo khoa học “Nâng cao vai trò Luậttố tụng hình sự”, Hà Nội Trong hội thảo, nhiều tác giả cho rằng, vai trò luậttố tụng hình Việt Nam mờ nhạt trở thành đối trọng cân với bên buộc tội [40] Ngồi có số tác giả nghiên cứu vấn đề bào chữa định theo luật TTHS nhƣ: Nhóm nghiên cứu văn phòng luật sƣ NH Quang & Cộng thực khuôn khổ Dự án “Tăng cƣờng Năng lực Hội luật gia Việt Nam” nghiên cứu khảo sát Luậtđịnh theo pháp luật TTHS thực tiễn Việt Nam; PGS.TS Phạm Hồng Hải (1999), Đảm bảo quyền bào chữa ngƣời bị buộc tội Nôi dung sách phân tích biện pháp nhằm bảo đảm quyền bào chữa ngƣời bị buộc tội tố tụng hình Nhìn chung, với đề tài tác giả đề cập đến số khía cạnh cụ thể quyền bào chữa bị can, bị cáo, chức bào chữa ... XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Tăng Quốc Thừa BÀO CHỮA CHỈ ĐỊNH THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Luật Hình Tố tụng hình Mã... sở bào chữa định tố tụng hình sự; - Nghiên cứu, làm rõ quy định pháp luạt tố tụng hình bào chữa định tố tụng hình Việt Nam; - Nghiên cứu thực tiện thực quy định BLTTHS năm 2003 bào chữa định thành. .. GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN TỐT BÀO CHỮA CHỈ ĐỊNH TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 57 3.1 Tăng cƣờng triển khai biện pháp bảo đảm thực tốt quy định Bộ luật tố tụng hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Bào chữa chỉ định theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tại thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ), Bào chữa chỉ định theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tại thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay