Áp dụng pháp luật hình sự đối với tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ từ thực tiễn thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ)

90 31 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 13:31

Áp dụng pháp luật hình sự đối với tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ từ thực tiễn thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ)Áp dụng pháp luật hình sự đối với tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ từ thực tiễn thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ)Áp dụng pháp luật hình sự đối với tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ từ thực tiễn thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI - Đặng Trung Dũng ÁP DỤNG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ ĐỐI VỚI TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC HÀ NỘI – 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI - Đặng Trung Dũng ÁP DỤNG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ ĐỐI VỚI TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Luật hình Tố tụng hình Mã số: 8.38.01.04 LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS.HỒ SỸ SƠN HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng Các số liệu, trích dẫn luận văn bảo đảm độ tin cậy, xác trung thực Những kết nghiên cứu Luận văn chƣa đƣợc công bố cơng trình khác TÁC GIẢ LUẬN VĂN Đặng Trung Dũng MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬNPHÁP LUẬT CỦA ÁP DỤNG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ ĐỐI VỚI TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 1.1 Những vấn đề lý luận áp dụng pháp luật hình tội vi phạm quy định tham gia giao thông đƣờng 1.2 Cơ sở phápáp dụng pháp luật hình tội vi phạm quy định tham gia giao thông đƣờng 12 1.3 Các nhân tố xã hội tác động đến áp dụng pháp luật hình tội vi phạm quy định tham gia giao thông đƣờng .20 Chương 2: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ ĐỐI VỚI TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 25 2.1 Khái quát tình hình định tội danh định hình phạt tội vi phạm quy định tham gia giao thông đƣờng địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 25 2.2 Thực tiễn định tội danh tội vi phạm quy định tham gia giao thông đƣờng địa bàn thành phố Hồ Chí Minh .28 2.3 Thực tiễn định hình phạt tội vi phạm quy định tham gia giao thông đƣờng địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 39 Chương 3: CÁC YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM ÁP DỤNG ĐÚNG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ ĐỐI VỚI TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 51 Các yêu cầu bảo đảm áp dụng pháp luật hình tội vi phạm quy định tham gia giao thông đƣờng 51 3.2 Các giải pháp bảo đảm áp dụng pháp luật hình tội vi phạm quy định tham gia giao thông đƣờng 61 KẾT LUẬN 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ADPL : Áp dụng pháp luật BLHS : Bộ luật hình BLTTHS : Bộ luật tố tụng hình HĐXX : Hội đồng xét xử TAND : Tòa án nhân dân BCA : Bộ Cơng an BQP : Bộ Quốc phòng BTP : Bộpháp TANDTC : Tòa án nhân dân tối cao VKSNDTC : Viện kiểm sát nhân dân tối cao DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Thống kê tình hình tai nạn giao thơng Thành phố Hồ Chí Minh năm qua 27 Bảng 2.2: Khái quát tình hình án “Vi phạm quy định điều khiển phƣơng tiện giao thông đƣờng bộ” địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 28 Bảng 2.3: Thốnghình phạt áp dụng tội vi phạm quy định tham gia giao thông đƣờng 39 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thành phố Hồ Chí Minh trung tâm trị, văn hóa, kinh tế, giáo dục lớn nƣớc, thành phố trực thuộc trung ƣơng đƣợc xếp loại đô thị đặc biệt Nằm vùng chuyển tiếp miền đông nam tây nam bộ, thành phố bao gồm 24 quận huyện, tổng diện tích; 2.095,06 km2 Theo thống kê Tổng cục thống kê năm 2014 dân số thành phố Hồ Chí Minh 981.900 ngƣời, nhiên tính ngƣời cƣ trú khơng đăng ký dân số thực tế thành phố năm 2017 khoảng 14 triệu ngƣời Giữ vai trò quan trọng kinh tế đất nƣớc, thành phố Hồ Chí Minh chiếm 21,3% tổng sản phẩm (GDP) 29,38% tổng thu ngân sách nƣớc Nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi, thành phố trở thành đầu mối giao thông quan trọng Việt Nam Đông nam (bao gồm; đƣờng bộ, đƣờng sắt, đƣờng thủy, đƣờng khơng) Tuy thành phố Hồ Chí Minh phải đối diện với vấn đề thị lớn có dân số tăng q nhanh, hạ tầng giao thông không phát triển kịp, đƣờng xá tải, thƣờng xuyên xảy ùn tắc, hệ thống giao thông công cộng hiệu quả… Nhận thấy tầm quan trọng giao thông vận tải phát triển kinh tế-xã hội, Lãnh đạo thành phố quan ban ngành, đoàn thể đƣa nhiều sách, giải pháp để phát triển giao thơng vận tải, đặc biệt giao thông đƣờng bộ, nhiều công trình đầu tƣ phục vụ cho hoạt động giao thơng đƣờng ngày phát triển, việc mở rộng tuyến đƣờng trọng điểm, thƣờng xuyên đƣợc đầu tƣ nâng cấp đáp ứng nhu cầu giao thƣơng kinh tế với vùng lân cận, đáp ứng đƣợc yêu cầu phát triển thành phố Tuy nhiên, bên cạnh hiệu to lớn từ lĩnh vực giao thông vận tải đƣờng mang lại tồn vấn đề cấp bách, vấn nạn tai nạn giao thơng đƣờng xảy ngày diễn biến phức tạp, vụ vi phạm tham gia giao thông đƣờng xảy ngày nhiều; bên cạnh văn ADPL chƣa đƣợc cụ thể, rõ ràng đầy đủ dẫn đến nhiều bất cập việc đề giải pháp phòng ngừa Nguyên nhân tình trạng có nhiều, nhƣng chủ yếu ý thức ngƣời tham gia giao thông, phần không hiểu biết quy định nhà nƣớc an tồn giao thơng, phần ngƣời tham gia giao thơng biết nhƣng cố tình vi phạm Việc xử lý hành vi vi phạm chƣa nghiêm, nhiều vụ tai nạn giao thông lẽ ngƣời có hành vi vi phạm phải bị truy cứu trách nhiệm hình nhƣng bị xử phạt hành có bị truy cứu trách nhiệm hình nhƣng lại đƣợc áp dụng hình phạt nhẹ, chí cho hƣởng án treo khơng với quy định pháp luật, khơng có tác dụng giáo dục phòng ngừa Các quy định pháp luật an tồn giao thơng đƣờng nhƣ; Luật giao thơng đƣờng 2008 chƣa theo kịp đòi hỏi thực tiễn tình hình phát triển kinh tế-xã hội Các quy định BLHS 2015 có nhiều điểm thể rõ sách hình tội vi phạm quy định tham gia giao thơng nói chung tội vi phạm quy định tham gia giao thơng đƣờng nói riêng cần phải đƣợc nghiên cứu sâu sắc vậy, để nhận thức đầy đủ tội “vi phạm quy định tham gia giao thông đƣờng bộ” địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, để ADPL hình hiệu phải đúc kết từluận tổng kết kinh nghiệm thực tiễn cơng tác ADPL hình sự, làm rõ nguyên nhân điều kiện dẫn đến hành vi ADPL sai, để từ có biện pháp bảo đảm áp dụng pháp luật hình tội vi phạm quy định tham gia giao thông đƣờng địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Đây lý để học viên chọn đề tài: “Áp dụng pháp luật hình tội vi phạm quy định tham gia giao thông đường từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh” để nghiên cứu làm luận văn thạc sỹ luật học 2 Tình hình nghiên cứu đề tài Hiện có nhiều cơng trình nghiên cứu ADPL, cơng trình nghiên cứu đƣợc thể nhiều cơng trình khoa học đƣợc cơng bố tạp chí chuyên ngành, tạp chí khoa học pháp lý, sách chuyên khảo, giáo trình giảng dạy, bình luận khoa học, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, phần lớn cơng trình tập trung làm rõ đƣợc vấn đề lý luận pháp lý có liên quan Những cơng trình góp phần quan trọng hoạt động ADPL hình Một số cơng trình nghiên cứu nhƣ: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trƣờng “Áp dụng pháp luật Việt Nam nay”của tác giả TS Nguyễn Thị Hồi năm 2009, Luận văn thạcluật học “Áp dụng pháp luật xét xử án hình Tòa án nhân dân Ninh Bình” tác giả Nguyễn Đức Hiệp năm 2004, Luận văn thạcluật học “Nâng cao chất lượng áp dụng pháp luật kiểm sát điều tra vụ án hình Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh” tác giả Vũ Viết Tuấn năm 2006, Luận văn thạcluật học “Áp dụng pháp luật xét xử hình tội phạm chức vụ Việt Nam nay” tác giả Tạ Văn Hồ năm 2007, Luận văn thạcluật học “Áp dụng pháp luật kiểm sát điều tra vụ án hình Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu” tác giả Trần Minh Tạo năm 2008, Luận văn thạcluật học “Áp dụng pháp luật hoạt động xét xử án hình Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên” tác giả Nguyễn Mạnh Toàn năm 2008, Tạp chí Nhà nƣớc pháp luật, số 3/2006 “Đặc trưng áp dụng pháp luật hình sự”, Chu Thị Trang Vân, Tạp chí Tòa án số 3/2000 “Một số vấn đề cần lưu ý áp dụng pháp luật cơng tác xét xử”, Đỗ Văn Chính, Luận án tiến sĩ “Áp dụng pháp luật hoạt động xét xử án hình Tòa án nhân dân Việt Nam nay” tác giả Lê Xuân Thân năm 2004, Luận án tiến sĩ “Hoạt động áp dụng pháp luật hình quan điều tra, Viện Kiểm sát Tòa án Việt Nam” tác giả Chu Thị Trang Vân năm 2009 Các sách tài liệu tham khảo; “Thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự, vấn đề lý luận thực tiễn” tác giả Đinh Văn Quế; “Phương pháp định tội danh hướng dẫn định tội danh tội phạm BLHS hành” tác giả Đồn Tấn Minh; Giáo trình “Lý luận chung định tội danh” GS TS Võ Khánh Vinh; Giáo trình “Luật hình Việt Nam phần tội phạm” GS TS Võ Khánh Vinh Một số viết liên quan đến tội vi phạm quy định tham gia giao thông đƣờng nhƣ: “Xác định lỗi định tội danh định hình phạt tội vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường số vấn đề lý luận thực tiễn áp dụng” tác giảVăn Luật, tạp chí TAND số 16, tháng năm 2011; “Cần thống nhận thức việc áp dụng Luật giao thông đường giải vụ án vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” tác giả Nguyễn Trọng Nghĩa, tạp chí TAND số 16, tháng năm 2010; “Một số vấn đề định tội định khung tăng nặng vụ án vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” tác giả Huỳnh Quốc Hùng, tạp chí TAND số 9, tháng năm 2007; “Cần hình hóa hành vi sử dụng rượu bia chất kích thích khác mà điều khiển phương tiện giao thơng để phòng ngừa tai nạn” tác giả Trần Hữu Tráng, tạp chí TAND số 16, tháng năm 2012; “Một số vướng mắc thực tiễn giải vụ án trật tự an tồn giao thơng đường bộ” tác giả Nguyễn Đức Mai, tạp chí TAND số 22, tháng 11 năm 2009; “Tội vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường phi tội phạm hóa hay khởi tố theo yêu cầu người bị hại” tác giả Bùi Đức Hiển, tạp chí TAND số 9, tháng năm 2009 Các đề tài nghiên cứu hoạt động ADPL hình nhiều lĩnh vực khác Tuy nhiên, chƣa có cơng trình nghiên cứu hoạt động ADPL hình tội “vi phạm quy định tham gia giao thông ... LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT CỦA ÁP DỤNG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ ĐỐI VỚI TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 1.1 Những vấn đề lý luận áp dụng pháp luật hình tội vi phạm quy định tham. .. GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM ÁP DỤNG ĐÚNG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ ĐỐI VỚI TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 51 Các yêu cầu bảo đảm áp dụng pháp luật hình tội vi phạm quy định tham gia. .. tội vi phạm quy định tham gia giao thông đƣờng .20 Chương 2: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ ĐỐI VỚI TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng pháp luật hình sự đối với tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ từ thực tiễn thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ), Áp dụng pháp luật hình sự đối với tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ từ thực tiễn thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay