TÌM HIỂU GIỐNG VÀ KĨ THUẬT TRỒNG CÂY ĐIỀU Ở HUYỆN CÁT TIÊN TỈNH LÂM ĐỒNG

89 32 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 13:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM BỘ MÔN SƯ PHẠM KỸ THUẬT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU GIỐNG VÀ KĨ THUẬT TRỒNG CÂY ĐIỀU Ở HUYỆN CÁT TIÊN TỈNH LÂM ĐỒNG GVHD: NGUYỄN THANH BÌNH SVTH: LÊ THỊ THANH HƯƠNG LỚP: DH07SP Tp.HCM, tháng 9/2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM BỘ MÔN SƯ PHẠM KỸ THUẬT TÌM HIỂU GIỐNG VÀ KĨ THUẬT TRỒNG CÂY ĐIỀU Ở HUYỆN CÁT TIÊN - TỈNH LÂM ĐỒNG LÊ THỊ THANH HƯƠNG Đề tài trình để đáp ứng u cầu cấp Cử nhân ngành SƯ PHẠM KĨ THUẬT NÔNG NGHIỆP Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Bình Tp.HCM, tháng 9/2011 SVTH: Lê Thị Thanh Hương GVHD: Nguyễn Thanh Bình LỜI CẢM ƠN Tơi xin chân thành cảm ơn! • Ban Giám hiệu, Ban Chủ nhiệm Khoa Quý Thầy – Cô giáo Khoa sư phạm kĩ thuật nông nghiệp- Trường Đại Học Nơng Lâm giảng dạy truyền đạt kiến thức cho tơi suất thời gian học tập trường • Đặc biệt cảm ơn thầy Nguyễn Thanh Bình, giảng viên Bộ mơn Sư Phạm- Khoa Sư Phạm Kĩ Thuật Nông Nghiệp - Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ động viên tơi suốt q trình thực hồn thành khố luận tốt nghiệp • Phòng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn huyện Cát Tiên, Trung tâm Nông nghiệp huyện Cát Tiên, Ban lãnh đạo xã: Tiên Hồng, Phước Cát, Đức Phổ, bà nông dân huyện ñã tạo ñiều kiện thuận lợi cho suốt q trình thực tập địa phương • Các bạn lớp sư phạm kĩ thuật nông nghiệp thân hữu giúp đỡ tơi q trình học tập hồn thành khố luận tốt nghiệp i Khóa luận tốt nghiệp Ngành sư phạm kĩ thuật nông nghiệp SVTH: Lê Thị Thanh Hương GVHD: Nguyễn Thanh Bình TĨM TẮT Đề tài nghiên cứu “Tìm hiểu giống kỹ thuật trồng ñiều huyện Cát Tiên tỉnh Lâm Đồng” ñược tiến hành xã Tiên Hoàng, xã Phước Cát xã Đồng Nai Thượng - huyện Cát Tiên - tỉnh Lâm Đồng, thời gian tiến hành ñề tài từ 09/2010 – 04/2011 Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Bình Đề tài thực cách tiếp cận ñiều tra nông hộ, kết hợp với trao ñổi ý kiến với cán lãnh đạo, cán nơng nghiệp huyện Cát tiên Kết thu ñược sau: • Thuận lợi Điều kiện tự nhiên huyện Cát Tiên thuận lợi cho phát triển ñiều Huyện ñã có nhiều dự án đầu tư phát triển điều như: Dự án trợ cước trợ giá phát triển ñiều, dự án trồng mới, dự án tỉa thưa dự án cải tạo vườn điều… • Khó khăn Hầu hết giống ñiều ñược trồng huyện Cát Tiên nói chung trồng hạt khơng quan, tổ chức cung ứng tuyển chọn, nhân giống Tình trạng lẫn tạp thối hố giống phổ biến Hiện trạng diện tích điều bị chặt bỏ hay bỏ hoang suất thấp chí khơng cho suất Việc suất điều địa phương thấp phần lớn tập quán canh tác, thiếu quan tâm đến cơng tác chọn giống, chăm sóc, tỉa cành, bón phân, phòng trừ sâu bệnh hại phần ảnh hưởng ñiều kiện thời tiết khí hậu ii Khóa luận tốt nghiệp Ngành sư phạm kĩ thuật nông nghiệp MỤC LỤC Mục Trang LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT ii DANH SÁCH CÁC HÌNH vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ .ix CHƯƠNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Đặt vấn ñề 1.2 Vấn ñề nghiên cứu .3 1.3 Mục đích nghiên cứu 1.4 Đối tượng nghiên cứu .3 1.5 Phạm vi nghiên cứu CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÍ LUẬN 2.1 Nguồn gốc lịch sử hình thành 2.2 Đặc tính thực vật học đặc tính sinh hóa điều 2.2.1 Đặc tính thực vật học 2.2.2 Đặc tính sinh học điều 2.3 Giá trị sử dụng giá trị kinh tế .6 2.3.1 Sản phẩm 2.3.2 Sản phẩm phụ 2.4 Tình hình trồng phát triển điều 2.4.1 Tình hình trồng phát triển ñiều giới 2.4.2 Tình hình trồng phát triển ñiều nước .8 2.5 Vùng trồng điều Việt Nam 2.6 Kĩ thuật trồng chăm sóc ñiều 10 2.6.1 Đặc điểm nơng học u cầu ngoại cảnh 10 2.6.2 Thời vụ trồng 11 2.6.3 Mật ñộ khoảng cách 11 iii 2.6.4 Cây ñiều giống .11 2.6.5 Trồng .11 2.6.5.1 Lập vườn .11 2.6.5.2 Chuẩn bị hố trồng .11 2.6.5.3 Trồng 12 2.6.6 Làm cỏ trồng xen 12 2.6.6.1 Làm cỏ 12 2.6.6.2 Trồng xen 12 2.6.7 Tạo tán tỉa cành 12 2.6.7.1 Tạo tán 12 2.6.7.2 Tỉa cành .13 2.6.8 Bón phân 13 2.6.8.1 Bón phân thời kỳ kiến thiết 13 2.6.8.2 Bón phân thời kỳ khai thác 14 2.6.8.3 Chất điều hồ sinh trưởng phân bón .15 2.6.9 Phòng trừ sâu bệnh .16 2.6.9.1 Phòng trừ sâu hại 16 2.6.9.2 Phòng trừ bệnh hại .19 2.6.10 Thu hoạch bảo quản .21 2.7 Giống 22 2.8 Lịch sử vấn ñề nghiên cứu 22 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1 Địa ñiểm thời gian tiến hành 24 3.2 Thời gian thực ñề tài 24 3.3 Phương pháp nghiên cứu bước tiến hành 24 3.3.1 Phương pháp nghiên cứu .24 3.3.1.1 Phương pháp khảo sát tài liệu 24 3.3.1.2 Phương pháp quan sát 24 3.3.1.3 Phương pháp ñiều tra 25 iv 3.3.2 Các bước tiến hành ñề tài .25 3.4 Xử lý số liệu thống kê .25 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 27 4.1 ĐẶC ĐIỂM VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA HUYỆN CÁT TIÊN 27 4.1.1 Vị trí địa lí 27 4.1.2 Địa hình 27 4.1.3 Đặc điểm khí hậu thời tiết 28 4.1.4 Đặc ñiểm nguồn nước - thủy văn .29 4.1.5 Đặc ñiểm ñất ñai 29 Bảng 4.1: Phân loại ñất huyện Cát Tiên 30 4.2 TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN CÁT TIÊN .32 4.2.1 Dân số .32 4.2.2 Đời sống dân cư xóa đói giảm nghèo 32 4.2.3 Tốc ñộ tăng trưởng kinh tế 32 4.2.4 Tình hình sử dụng đất 33 4.2.5 Tình hình sản xuất nơng nghiệp ñịa phương 33 4.2.6 Giao thông 37 4.2.7 Vốn tín dụng 38 4.2.8 Phân bón nông dược .38 4.2.9 Công tác khuyến nông 38 4.3 KẾT QUẨ ĐIỀU TRA GIỐNG ĐIỀU CỦA HUYỆN CÁT TIÊN 39 4.3.1 Đặc ñiểm cấu giống nguồn gốc giống ñiều có huyện 39 4.3.2 Kĩ thuật canh tác điều người nơng dân trồng điều huyện 41 4.3.2.1 Chuẩn bị ñất .41 4.3.2.2 Chuẩn bị hố trồng .42 4.3.2.3 Phương pháp trồng .42 4.3.2.4 Chọn hạt giống bầu ươm .43 4.3.2.5 Thời gian gieo trồng 45 v 4.3.2.6 Khoảng cách – mật ñộ .45 4.3.3 Kỹ thuật chăm sóc 46 4.3.3.1 Bón phân .46 4.3.3.2 Tỉa cành .49 4.3.3.3 Trồng xen 50 4.3.3.4 Làm cỏ 51 4.3.3.5Chế ñộ tưới nước 52 4.3.4 Phòng trừ sâu bệnh hại 53 4.3.4.1 Các loại sâu hại 53 4.3.4.2 Các loại bệnh hại .55 4.3 Ý kiến nơng hộ - cán địa phương .57 4.3.1 Ý kiến nông hộ .57 4.3.2 Ý kiến cán ñịa phương .57 PHẦN II: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN VỀ KĨ THUẬT TRỒNG VÀ NHÂN GIỐNG CÂY ĐIỀU 58 BÀI 1: SƠ LƯỢC VỀ ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT HỌC CỦA CÂY ĐIỀU .59 BÀI 2: KĨ THUẬT NHÂN GIỐNG CÂY ĐIỀU 60 BÀI 3: KĨ THUẬT TRỒNG CÂY ĐIỀU 62 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 64 5.1 Kết luận .64 5.2 Kiến nghị 65 5.3 Hướng phát triển ñề tài 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 vi DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 4.1: Vườn ñiều ghép ( DH 67 ) năm tuổi trồng xen mì nơng hộ Điểu K’ Xn xã Tiên Hoàng 49 Hình 4.2: Sâu dục (Acrocercops sp) 52 Hình 4.3: Bệnh than thư (Anthracnose disease) 53 Hình 4.4: Bệnh chết khô (Die Back) 54 vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1: Liều lượng phân bón khuyến cáo cho ñiều thời kỳ kiến thiết 13 Bảng 2.2: Liều lượng phân bón khuyến cáo cho ñiều thời kỳ khai thác 14 Bảng 2.3:Quy trình sử dụng phân bón chất điều hoà sinh trưởng 15 Bảng 4.1: Phân loại ñất huyện Cát Tiên 29 Bảng 4.2: Diện tích loại trồng huyện Cát Tiên giai đoạn năm 20082009- 2010 33 Bảng 4.3: Diện tích suất trồng địa bàn huyện giai ñoạn năm 2008 – 2009-2010 35 Bảng 4.4: Diện tích, suất sản lượng lâu năm ñịa bàn huyên Cát Tiên giai ñoạn năm 2007– 2008– 2009 .36 Bảng 4.5: Cơ cấu giống nguồn cung cấp ñiều giống 38 Bảng 4.6: Chuẩn bị ñất người dân trồng ñiều loại ñất .39 Bảng 4.7: Phương pháp trồng ñiều người dân 41 Bảng 4.8: Kĩ thuật làm ruột bầu .42 Bảng 4.9: Thời gian gieo trồng .43 Bảng 4.10: Hiện trạng mật ñộ trồng ñiều .43 Bảng 4.11: Loại phân bón phương pháp bón phân cho ñiều 44 Bảng 4.12: Thời ñiểm bón phân .45 Bảng 4.13: Ý kiến chế ñộ tỉa cành .47 Bảng 4.14: Việc áp dụng tỉa cành cho vườn ñiều người dân 47 Bảng 15: Trồng xen với trồng khác vườn ñiều 48 Bảng 4.16: Chế ñộ làm cỏ 49 Bảng 4.17: Ý kiến mức ñộ cần thiết việc bổ sung nước cho ñiều 50 Bảng 4.18: Chế ñộ tưới nước .50 Bảng 4.19: Các loại sâu hại ñiều 51 Bảng 4.20: Các loại bệnh hại ñiều 53 viii SVTH: Lê Thị Thanh Hương GVHD: Nguyễn Thanh Bình CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Điều kiện tự nhiên huyện Cát Tiên tỉnh Lâm Đồng có số thuận lợi khí hậu, thời tiết, ñất ñai, nguồn tài nguyên thiên nhiên phục vụ cho sản xuất, Nông – Lâm nghiệp phát triển ñiều Cơ sở hạ tầng ñã ñược ñầu tư phát triển giao thông ñi lại vùng, ñịa phương thuận lợi, nguồn lao ñộng dồi phù hợp để phát triển kinh tế nơng lâm nghiệp Điều loại kinh tế, vừa có tác dụng phủ xanh ñất trống ñồi núi trọc cho vùng rừng đệm Vườn Quốc Gia Cát Tiên, góp phần cải tạo môi trường, giải việc làm cho người lao động huyện Từ cho thấy phát triển điều huyện Cát Tiên có sở khoa học phù hợp với tình hình thực tế ñịa phương Qua nghiên cứu, người nghiên cứu có kết luận sau : + 3364,5ha diện tích điều (Phòng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn huyện Cát Tiên) trồng huyện Cát Tiên ñược trồng hạt không quan, tổ chức cung ứng tuyển chọn, nhân giống Tình trạng lẫn tạp thoái hoá giống phổ biến quy mơ diện tích lớn 85 % số hộ điều tra trồng ñiều theo phương pháp trồng bầu, 78,33 % có kinh nghiệm làm ruột bầu kinh nghiệm làm ruột bầu chưa cao + 100 % số hộ điều tra trồng điều khơng có hệ thống tưới nước Năng suất ñiều ñịa phương thấp phần lớn tập qn canh tác, thiếu quan tâm đến cơng tác chọn giống, chăm sóc, tỉa cành, bón phân, phòng trừ sâu bệnh hại phần ảnh hưởng ñiều kiện thời tiết khí hậu Qua ñiều tra người nghiên cứu đề xuất xây dựng chương trình tập huấn nhằm giúp người dân nắm vững biết rõ kĩ thuật trồng điều thích hợp với điều kiện địa bàn huyện, biết giống thích hợp ñể ñem trồng 64 Khóa luận tốt nghiệp Ngành sư phạm kĩ thuật nông nghiệp SVTH: Lê Thị Thanh Hương GVHD: Nguyễn Thanh Bình 5.2 Kiến nghị ∗ Đối với nhà nước Nhà nước cần có sách: + Hỗ trợ người dân trồng ñiều vốn ñầu tư kĩ thuật trồng ñiều + Quy ñịnh giá thu mua hạt điều thơ cách hợp lý nhằm bình ổn giá cả, tránh tình trạng gây thua thiệt cho người nơng dân trồng điều ∗ Đối với sở khuyến nơng – trung tâm nơng nghiệp + Cần đầu tư thêm dự án phát triển ñiều huyện để diện tích điều huyện mở rộng thêm Chú trọng chuyển giao ñiều giống ghép tốt qua tuyển chọn cho nông dân + Cần hỗ trợ thêm nguồn vốn ưu ñãi cho người dân phát triển ñiều + Tập trung ñầu tư nghiên cứu bảo vệ thực vật để đảm bảo khắc phục tình trạng giảm sản lượng ñiều sâu bệnh huyện + Tăng cường công tác khuyến nông, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật canh tác cho người dân vùng ñồng bào dân tộc ñể ñưa suất ñiều tăng lên năm tới ∗ Đối với cán khuyến nông + Cần tăng cường vận ñộng, tuyên truyền kĩ thuật trồng việc lựa chọn giống điều thích hợp huyện + Mở nhiều lớp tập huấn cho người dân trồng ñiều ñể người dân tiếp cận áp dụng có hiệu + Tăng cường tiếp xúc thực tế với người dân trồng ñiều ñể nắm vững tình hình, kịp thời hỗ trợ cho người dân + Hỗ trợ sách, tài liệu kĩ thuật trồng chăm sóc điều cho người dân trồng ñiều ∗ Đối với người dân trồng ñiều + Áp dụng giải pháp kỹ thuật ñã ñược khuyến cáo + Cần trọng ñầu tư ñể vườn ñiều cho suất cao 65 Khóa luận tốt nghiệp Ngành sư phạm kĩ thuật nông nghiệp SVTH: Lê Thị Thanh Hương GVHD: Nguyễn Thanh Bình + Tích cực tham gia buổi tập huấn cán khuyến nông tô chức, tham gia hội thảo + Tham khảo tài liệu, sách kĩ thuật trồng ñiều + Bà trồng ñiều huyện nên ñưa vào trồng giống điều ghép phòng Nơng nghiệp Trung tâm Nơng nghiệp khuyến khích đem trồng : PO1, PN 1, DH66, DH67 có khả cho suất cao, phù hợp với ñiều kiện huyện 5.3 Hướng phát triển ñề tài Điều tra với số hộ nhiều để thu kết xác ñể rõ thực tế kĩ thuật canh tác trồng ñiều người dân Mở rộng phạm vi khảo sát ñiều tra huyện khác tỉnh Lâm Đồng để tìm hiểu rõ giống kĩ thuật trồng người dân Từ đó, đề xuất giải pháp kĩ thuật trồng, chọn giống thích hợp để áp dụng cho huyện cho phù hợp nhằm nâng cao suất sản lượng ñem lại thu nhập ngày cao cho người dân trồng điều 66 Khóa luận tốt nghiệp Ngành sư phạm kĩ thuật nông nghiệp SVTH: Lê Thị Thanh Hương GVHD: Nguyễn Thanh Bình TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Tấn Châu, 2010 Thực trạng kinh tế - xã hội 2006 – 2010 dự báo 2011 – 2015 huyện Cát Tiên Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên Hoàng Chương Cao Vĩnh Hải, 1998 Kỹ thuật trồng điều Nhà xuất Nơng Nghiệp Đường Hồng Dật, 1999 Kĩ thuật trồng triển vọng phát triển điều Nhà xuất nơng nghiệp Hồng Nam, 2002 Hỏi đáp kinh tế trang trại phát triển công nghiệp Nhà xuất văn hóa dân tộc Phan Kim Hồng Phúc, 2000 Hỏi ñáp kỹ thuật trồng cà phê – tiêu hạt (hồ tiêu) – ñiều – sầu riêng Nhà xuất niên Tài liệu từ internet: Thùylinh,2010.http://www.bannhanong.vietnetnam.net/home.php?cat_id=22&id=2 143&kh= http://www.hanoi.com.vn/newsdetail/Kinhte/315836/khang-dinh-vi-the-cay-dieuviet-nam.httm http://quadieuvang.binhphuoc.gov.vn/3cms/?cmd=130&art=1257736430579&cat=1 257736430561 http://hatdieu.net/tong-quan/cay-dieu-viet-nam.html HồngNhung,2010.http://ven.vn/tabid/77/newsid/18024/seo/Cay-dieu Tang-truongxuat-khau-huong-den-ben-vung/language/vi-VN/Default.aspx http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0o_l%E1%BB%99n_h%E1%BB%99 Http://www.baomoi.com/Tiem-nang-va-vi-the-cua-nganh-dieu-tren-thi-truong-thegioi/45/3066641.epi http://www.lrctnu.edu.vn:8080/gsdl/collect/khuyenno/index/assoc/HASH0105.dir/d oc.pdf 67 Khóa luận tốt nghiệp Ngành sư phạm kĩ thuật nông nghiệp SVTH: Lê Thị Thanh Hương GVHD: Nguyễn Thanh Bình http://www.stockbiz.vn/News/2010/11/30/163500/cay-dieu-tang-truong-xuat-khauhuong-den-ben-vung.aspx http://www.sinhviennonglam.com/forum/showthread.php?t=4231 HồngxnQuang,2010.http://www.skhcndaklak.gov.vn/Trangch%E1%BB%A7/Th %C3%B4ngtinKHCN/K%E1%BB%B9thu%E1%BA%ADt%E1%BB%A9ngd%E1 %BB%A5ng/tabid/215/ctl/Details/mid/702/ItemID/548/Default.aspx http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/phong-tru-sau-benh-hai-tren-cay-dieu.82204.html http://www.google.com.vn/images?hl=vi&source=hp&biw=1020&bih=581&q=cac +loai+benh+tren+cay+dieu&gbv=2&aq=f&aqi=&aql=&oq= 68 Khóa luận tốt nghiệp Ngành sư phạm kĩ thuật nông nghiệp SVTH: Lê Thị Thanh Hương GVHD: Nguyễn Thanh Bình PHIẾU KHẢO SÁT Họ tên nơng dân:…………………………………ngày điều tra:……………… Địa chỉ: Xã …………………… Huyện………………… Tỉnh………………… Họ tên người ñiều tra:…………………………………………………………… I Thơng tin chung: Giới tính: 1/Nam……… 2/Nữ………… Tuổi chủ hộ: tuổi Trình độ văn hóa chủ hộ? Diện tích trồng điều hộ gia đình? Năng suất điều năm qua? .(kg/ha.) Kính nghiệm trồng: Anh/ chị trồng ñiều ñược năm? (năm) II Giống trồng Nguồn giống: - Giống mua……………………………….số lượng ñ/ñồng - Giống tự sản xuất……………………… số lượng Giống trồng Tuổi ñiều (năm) Diện tích (ha) Năng suất (tấn/ha) Điều hạt Điều ghép III Kỹ thuật canh tác Chuẩn bị ñất a) Đối với ñất khai hoang thực nào? b) Đối với ñất canh tác bước thực nào? c) Phân lô hệ thống mương vườn điều: 69 Khóa luận tốt nghiệp Ngành sư phạm kĩ thuật nông nghiệp SVTH: Lê Thị Thanh Hương GVHD: Nguyễn Thanh Bình - Cách phân lơ - Kích thước lơ dài…………………… (m) Rộng………………………………….(m) - Kích thước mương nước rộng…………………(m); Sâu……………… (m) - Mưa thường gây úng vào tháng nào? - Khả thoát nước mương mùa mưa Chuẩn bị hố trồng - Kích thước hố trồng:…………………x……….x………….m - Phân bón lót/hố: Loại phân Đơn vị tính Kg/hố Kg/hố Lượng phân Loại phân Đớn vị tính Kg/hố Kg/hố Lượng phân Bón phân: 11 Theo anh/chị bón phân cân đối đầy đủ có làm cho điều có khả chống chịu với sâu bệnh? 1) Rất tốt 3) Bình thường 2) Tốt 4) Khơng ảnh hưởng 5) Khơng bón 12 Anh/chị bón phân lần năm? 1) lần 2) lần Thời điểm bón 3) lần 4) lần Loại phân bón Phương pháp bón 5) lần Lượng bón (kg/ha) Cho loại phân Tổng cộng 70 Khóa luận tốt nghiệp Ngành sư phạm kĩ thuật nông nghiệp SVTH: Lê Thị Thanh Hương Loại phân GVHD: Nguyễn Thanh Bình Phân vơ g/cây Hữu kg/cây Urea Lân KCl Vơi Phân khác Thời gian bón Cách bón Tuổi Năm Năm Năm Năm Năm Lượng phân bón sử dụng qua năm Loại phân Tuổi Năm thứ Năm thứ Năm thứ Năm thứ Năm thứ Chế ñộ tưới nước: 17 Vườn anh/chị có tưới hay theo chế độ nước tự nhiên? 1) Có 2) Theo chế ñộ tưới tự nhiên 3) Mấy lần/năm…… lần 18 Theo anh/chị điều có cần tưới bổ sung thêm nước cần thiết khơng? 1) Rất cần 2) Có khơng có 3) Hồn tồn khơng cần thiết 19 Anh/chị thường sử dụng phương pháp tưới nào? 1) Tưới trực tiếp vào gốc 2) Tưới phun mưa 3) Tưới nhỏ giọt Chế độ tỉa cành 71 Khóa luận tốt nghiệp Ngành sư phạm kĩ thuật nông nghiệp SVTH: Lê Thị Thanh Hương GVHD: Nguyễn Thanh Bình 20 Theo anh/chị điều có cần thiết phải tỉa cành khơng? 1) Rất cần thiết 2) Có khơng có 3) Hồn tồn khơng cần thiết 21 Anh/chị có áp dụng biện pháp tỉa cành cho khơng, có vào tháng năm? 1) Có Tháng – , Tháng – , Tháng – 10 , Khác 2) Không 22 Anh/chị áp dụng theo kỹ thuật hay theo kinh nghiệm thu ñược sản xuất? 1) Theo kỹ thuật 2) Theo kinh nghiệm Chế ñộ làm cỏ: 23 Anh/chị có làm cỏ cho vườn điều khơng? 1) Có 2) Khơng 3) Nếu có anh/chị cho biết ñã làm cỏ lần/năm? lần/năm 24 Anh/chị thường làm cỏ cho vườn điều theo phương pháp nào? 1) Bằng tay 2) Bằng máy 3) Dùng thuốc diệt cỏ Bệnh hại ñiều phương pháp phòng trừ: 25 Theo anh/chị bệnh hại điều có ảnh đến suất nào? 1) Ảnh hưởng lớn 2) Ảnh hưởng trung bình 3) Ảnh hưởng 4) Khơng ảnh hưởng 72 Khóa luận tốt nghiệp Ngành sư phạm kĩ thuật nông nghiệp SVTH: Lê Thị Thanh Hương GVHD: Nguyễn Thanh Bình Theo anh/chị điều có loại bệnh gì? Tên bệnh hại Tác nhân Bộ phận hại Giai đoạn xuất Biện pháp phòng trừ (31) – (35) Anh/chị ñã dùng thuốc BVTV vào giai ñoạn năm? Loại thuốc nồng ñộ ñã sử dụng, số lần phun, dụng cụ phun? Số lần phun (31) Thời ñiểm phun (32) Ra chồi, cành Ra hoa tự Quả non Quả già Tổng cộng Loại thuốc ñã sử dụng (33) Nồng ñộ phun (34) Dụng cụ phun (35) 36 Anh/chị phun thuốc ñể phòng bệnh hay có bệnh phun? 1) Để phòng bệnh 2) Khi có bệnh phun 37 Ạnh/chị nhận ñược hướng dẫn kỹ thuật canh tác từ nguồn nào? 1) Hàng xóm 2) Cửa hàng, đại lý vật tư nông nghiệp 3) Cán kỹ thuật, khuyến nông 4) Dự lớp tập huấn 5) Nguồn khác (nếu cụ thể) ……………………………………………………… 38 Cách phòng trừ bệnh từ nguồn nào? 1) Hàng xóm 2) Cửa hàng, đại lý vật tư nơng nghiệp 73 Khóa luận tốt nghiệp Ngành sư phạm kĩ thuật nông nghiệp SVTH: Lê Thị Thanh Hương GVHD: Nguyễn Thanh Bình 3) Cán kỹ thuật, khuyến nông 4) Dự lớp tập huấn 5) Nguồn khác (nếu cụ thể) Sâu hại biện pháp phòng trừ Tên sâu hại Giai đoạn xuất Bộ phận gây hại Biện pháp phòng trừ Theo anh/chị ñiều có loại sâu hại nào? Anh chị ñã dùng thuốc BVTV vào giai ñoạn năm? Loại thuốc nồng ñộ ñã sử dụng, số lần phun, dụng cụ phun? Số lần phun Thời ñiểm phun Loại thuốc ñã sử dụng Nồng ñộ phun Dụng cụ phun Ra chồi, cành Ra hoa tự Quả non Quả già Tổng cộng 48 Anh/chị phun thuốc để phòng hay xuất sâu hại phun? 1) Để phòng 2) Khi xuất sâu hại phun 49 Anh/chị nhận ñược hướng dẫn kỹ thuật canh tác từ nguồn nào? 1) Hàng xóm 2) Cửa hàng, ñại lý vật tư nông nghiệp 3) Cán kỹ thuật, khuyến nông 4) Dự lớp tập huấn 5) Nguồn khác (nêu cụ thể) 50 Cách phòng trừ sâu hại từ nguồn nào? 74 Khóa luận tốt nghiệp Ngành sư phạm kĩ thuật nông nghiệp SVTH: Lê Thị Thanh Hương GVHD: Nguyễn Thanh Bình 1) Hàng xóm 2) Cửa hàng, đại lý vật tư nơng nghiệp 3) Cán kỹ thuật, khuyến nông 4) Dự lớp tập huấn 5) Nguồn khác (nêu cụ thể) IV Thuận lợi, khó khăn, kiến nghị nơng dân (Ghi rõ lao ñộng, vật tư, ñất ñai, kỹ thuật, giống, sâu bệnh, tiêu thụ sản phẩm, sách nhà nước, cơng tác khuyến nông) Thuận lợi: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………… Khó khăn ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………… Kiến nghị: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………… Xin chân thành cảm ơn Anh/chị ñã giành thời gian trả lời vấn này! Ngày: ………/………/200……… Họ tên chủ hộ Người ñiều tra (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) 75 Khóa luận tốt nghiệp Ngành sư phạm kĩ thuật nông nghiệp SVTH: Lê Thị Thanh Hương GVHD: Nguyễn Thanh Bình Danh sách hộ ñiều tra ( 60 hộ ) STT Địa Họ tên Diện tích (m2) Điểu K’ Xuân Xã Tiên Hoàng 15.000 Điểu K’ Thân Xã Tiên Hoàng 29.000 Điểu K’ Lý Xã Tiên Hoàng 10.000 Điểu K’ Linh Xã Tiên Hoàng 15.000 Điểu K’ Lố Xã Tiên Hoàng 16.000 Điểu K’ Bên Xã Tiên Hoàng 15.000 Điểu K’ Rớp Xã Tiên Hoàng 25.000 Điểu K’ Hua Xã Tiên Hoàng 19.000 Điểu K’Rai Xã Tiên Hoàng 17.000 10 Điểu K’ Đớt Xã Tiên Hoàng 10.000 11 Điểu K’ Doa Xã Tiên Hoàng 15.000 12 Điểu K’ Minh Xã Tiên Hoàng 28.000 13 Trần Văn Tuấn Xã Tiên Hoàng 22.000 14 Đinh Quốc Vượng Xã Tiên Hoàng 21.000 15 Đinh Văn Toàn Xã Tiên Hoàng 17.000 16 Hà Văn Đài Xã Tiên Hoàng 15.000 17 Phan Anh Võ Xã Tiên Hoàng 20.000 18 Nguyễn Văn Ánh Xã Tiên Hoàng 23.000 19 Phạm Văn Điều Xã Tiên Hoàng 16.000 20 Trần Xuân Hùng Xã Tiên Hồng 11.000 21 Điểu K’ Có Xã Phước Cát 19.000 22 Điểu K’ Khang Xã Phước Cát 10.000 76 Khóa luận tốt nghiệp Ngành sư phạm kĩ thuật nông nghiệp SVTH: Lê Thị Thanh Hương GVHD: Nguyễn Thanh Bình 23 Điểu Thị Gay Xã Phước Cát 17.000 24 Điểu K’ Lố Xã Phước Cát 12.000 25 Điểu K’ Né Xã Phước Cát 15.000 26 Điểu K’ Bình Xã Phước Cát 15.000 27 Điểu K’ Ké Xã Phước Cát 15.000 28 Điểu K’ Canh Xã Phước Cát 16.000 29 Điểu K’ Ít Xã Phước Cát 10.000 30 Điểu K’ Rố Xã Phước Cát 17.000 31 Điểu K’ Lang Xã Phước Cát 12.000 32 Điểu K’ Bờm Xã Phước Cát 25.000 33 Điểu K’ Đố Xã Phước Cát 15.000 34 Điểu K’Gấc Xã Phước Cát 26.000 35 Điểu K’ Mốt Xã Phước Cát 19.000 36 Triệu Y Men Xã Phước Cát 10.000 37 Huỳnh Văn Sơn Xã Phước Cát 16.000 38 Nguyễn Văn Bình Xã Phước Cát 11.000 39 Nơng Văn Biển Xã Phước Cát 11.000 40 Nguyễn Văn Thịnh Xã Phước Cát 19.000 41 Bùi quốc trị Xã Đức Phổ 38.000 42 Tạ Văn Ân Xã Đức Phổ 10.000 43 Đỗ Anh Thiện Xã Đức Phổ 24.000 44 Lê Xuân Hòa Xã Đức Phổ 20.000 45 Nguyễn Văn Thuận Xã Đức Phổ 13.000 46 Tơ Đình Hòa Xã Đức Phổ 19.000 77 Khóa luận tốt nghiệp Ngành sư phạm kĩ thuật nông nghiệp SVTH: Lê Thị Thanh Hương GVHD: Nguyễn Thanh Bình 47 Đỗ Văn Dân Xã Đức Phổ 11.000 48 Nguyễn Văn Mạnh Xã Đức Phổ 10.000 49 Nguyễn Văn Quỳ Xã Đức Phổ 25.000 50 Triệu Chữ Vương Xã Đức Phổ 16.000 51 Nguyễn Duy Tính Xã Đức Phổ 14.000 52 Nguyễn Văn Hiền Xã Đức Phổ 17.000 53 Vũ Đình Thi Xã Đức Phổ 17.000 54 Hoàng Văn Tuệ Xã Đức Phổ 18.000 55 Hoàng Văn Thung Xã Đức Phổ 19.000 56 Hoàng Văn Đài Xã Đức Phổ 19.000 57 Đỗ Văn Ba Xã Đức Phổ 15.000 58 Đỗ Văn Sữ Xã Đức Phổ 35.000 59 Tơ Đình Sơn Xã Đức Phổ 26.000 60 Phạm Văn Tuyển Xã Đức Phổ 25.000 78 Khóa luận tốt nghiệp Ngành sư phạm kĩ thuật nông nghiệp ... THỊ THANH HƯƠNG Đề tài trình để đáp ứng u cầu cấp Cử nhân ngành SƯ PHẠM KĨ THUẬT NÔNG NGHIỆP Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Bình Tp.HCM, tháng 9/2011 SVTH: Lê Thị Thanh Hương GVHD: Nguyễn Thanh. .. Tangtruong-xuat-khau -huong- den-ben-vung/language/vi-VN/Default.aspx, truy cập ngày Khóa luận tốt nghiệp Ngành sư phạm kĩ thuật nông nghiệp SVTH: Lê Thị Thanh Hương GVHD: Nguyễn Thanh Bình 20/9/2010)... thuật nông nghiệp SVTH: Lê Thị Thanh Hương GVHD: Nguyễn Thanh Bình CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÍ LUẬN 2.1 Nguồn gốc lịch sử hình thành Cây điều có tên khoa học Anacardium occidentale L thuộc họ xồi (Anacacdiaceae)
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU GIỐNG VÀ KĨ THUẬT TRỒNG CÂY ĐIỀU Ở HUYỆN CÁT TIÊN TỈNH LÂM ĐỒNG , TÌM HIỂU GIỐNG VÀ KĨ THUẬT TRỒNG CÂY ĐIỀU Ở HUYỆN CÁT TIÊN TỈNH LÂM ĐỒNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay