TÌM HIỂU MỘT SỐ KỸ NĂNG TỰ HỌC CỦA HỌC SINHTRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CẦN ĐƢỚC HUYỆN CẦN ĐƢỚC – LONG AN

82 30 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 13:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA NGOẠI NGỮ-SƢ PHẠM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU MỘT SỐ KỸ NĂNG TỰ HỌC CỦA HỌC SINH TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CẦN ĐƢỚC HUYỆN CẦN ĐƢỚC – LONG AN GVHD: TS NGUYỄN THANH THỦY SVTH: BÙI THỊ THU THẢO Ngành: Sƣ phạm kỹ thuật nông nghiệp Niên khóa: 2007-2011 Tp.HCM, Tháng 5/2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA NGOẠI NGỮ- SƢ PHẠM TÌM HIỂU MỘT SỐ KỸ NĂNG TỰ HỌC CỦA HỌC SINH TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CẦN ĐƢỚC HUYỆN CẦN ĐƢỚC – LONG AN BÙI THỊ THU THẢO Khóa luận đƣợc trình để đáp ứng u cầu cấp cử nhân ngành SƢ PHẠM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP GV hƣớng dẫn: TS NGUYỄN THANH THỦY Tp.HCM, Tháng 5/2011 i NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN – PHẢN BIỆN I Nhận xét giáo viên hƣớng dẫn Nội dung …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… Phƣơng pháp nghiên cứu …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… Kết luận đề tài …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… II Nhận xét giáo viên phản biện Nội dung …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… Phƣơng pháp nghiên cứu …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… Kết luận đề tài …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… ii LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành gởi lời cảm ơn đến: Ban giám hiệu, quý thầy cô trƣờng đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy em suốt thời gian học tập trƣờng Em xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Thanh Thủy tận tình giảng dạy, hƣớng dẫn, giúp đỡ em suốt thời gian học tập thực khóa luận tốt nghiệp vừa qua Em xin chúc cô khỏe công tác tốt Cảm ơn tất bạn bè bên cạnh, động viên, giúp đỡ suốt thời gian học tập vừa qua trƣờng đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh Cuối xin chân thành gởi lời cảm ơn đến gia đình, ngƣời thân lúc hết lòng yêu thƣơng, tạo điều kiện động viên suốt thời gian học tập vừa qua TP Hồ Chí Minh 5/2011 Bùi Thị Thu Thảo iii TÓM TẮT ĐỀ TÀI Đề tài “Tìm hiểu số kỹ tự học học sinh trƣờng THPT Cần Đƣớc huyện Cần Đƣớc - Long An” đƣợc tiến hành trƣờng THPT Cần Đƣớc trƣờng đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh, thời gian từ 9/2010 đến tháng 5/2011 Đề tài nghiên cứu để nắm đƣợc tình hình kỹ tự học HS trƣờng THPT Cần Đƣớc đƣa kiến nghị nhằm nâng cao chất lƣợng học tập HS Trong kỹ tự học, ngƣời nghiên cứu nghiên cứu kỹ sau: - Kỹ xây dựng kế hoạch tự học - Kỹ nghe ghi chép giảng - Kỹ làm việc với sách Ngƣời nghiên cứu tập trung nghiên cứu mức độ hình thành kỹ HS tìm hiểu yếu tố ảnh hƣởng đến hình thành kỹ Kết thu đƣợc nhƣ sau: - Nhìn chung kỹ tự học hình thành HS trƣờng THPT Cần Đƣớc nhƣng chƣa cao Hình thành tốt kỹ lập kế hoạch tự học, kỹ nghe ghi chép nghe giảng, kỹ làm việc với sách hình thành nhƣng chƣa cao - Các yếu tố ngƣời học, ngƣời dạy môi trƣờng nhân tố ảnh hƣởng đến hình thành kỹ tự học HS trƣờng THPT Cần Đƣớc, ngƣời học nhân tố ảnh hƣởng nhiều iv MỤC LỤC Nội dung Trang LỜI CẢM ƠN iii TÓM TẮT ĐỀ TÀI iv MỤC LỤC v BẢNG VIẾT TẮT viii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ x Chƣơng 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Vấn đề nghiên cứu 1.4 Nhiệm vụ nghiên cứu 1.5 Đối tƣợng nghiên cứu 1.6 Phạm vi nghiên cứu 1.7 Phƣơng pháp lấy mẫu 1.8 Kế hoạch nghiên cứu Chƣơng 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Lƣợc khảo vấn đề nghiên cứu 2.2 Tìm hiểu tự học 2.2.1 Khái niệm tự học 2.2.2 Vai trò tự học ngƣời học 10 2.3 Tìm hiểu kỹ tự học 11 2.3.1 Khái niệm kỹ tự học 11 2.3.2 Sự hình thành kỹ tự học 12 2.3.3 Quy trình hình thành kỹ tự học 12 v 2.3.4 Cấu trúc kỹ tự học 13 2.3.4.1 Xây dựng kế hoạch tự học 14 2.3.4.2 Nghe ghi giảng lớp 16 2.3.4.3 Đọc sách ghi chép đọc 20 2.3.5 Các yếu tố ảnh hƣởng đến kỹ tự học 25 2.3.5.1 Ngƣời học 25 2.3.5.2 Ngƣời dạy 26 2.3.5.3 Môi trƣờng 26 2.4 Khả hình thành kỹ tự học HS THPT 27 2.4.1 Đặc điểm phát triển nhân cách HS THPT 27 2.4.1.1 Sự phát triển ý thức 27 2.4.1.2 Sự hình thành giới quan 28 2.4.1.3 Giao tiếp đời sống tình cảm 29 2.4.2 Năng lực trí tuệ HS THPT 30 2.4.3 Đặc điểm hoạt động học tập HS THPT 32 Chƣơng 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 3.1 Phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu 34 3.2 Phƣơng pháp điều tra khảo sát 34 3.3 Phƣơng pháp điều tra vấn 35 3.4 Phƣơng pháp phân tích định lƣợng 35 3.5 Phƣơng pháp phân tích định tính 35 Chƣơng 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 37 4.1 Thực trạng kỹ xây dựng kế hoạch tự học học sinh trƣờng THPT Cần Đƣớc 37 4.2 Thực trạng kỹ làm việc với sách HS trƣờng THPT Cần Đƣớc 43 4.3 Thực trạng kỹ nghe ghi giảng lớp HS trƣờng THPT Cần Đƣớc 50 vi 4.4 Thực trạng yếu tố ảnh hƣởng đến kỹ tự học HS trƣờng THPT Cần Đƣớc 57 4.5 Thực trạng kết học tập HS trƣờng THPT Cần Đƣớc 60 Chƣơng 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 61 5.1 Kết luận 61 5.1.1 Các kỹ tự học mức độ hình thành kỹ tự học HS 61 5.1.2 Các yếu tố ảnh hƣởng mức độ ảnh hƣởng yếu tố đến kỹ tự học HS 62 5.2 Kiến nghị 63 5.2.1 Đối với nhà trƣờng 63 5.2.2 Đối với giáo viên 63 5.2.3 Đối với học sinh 64 5.3 Hƣớng phát triển đề tài 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHỤ LỤC vii BẢNG VIẾT TẮT HS Học sinh THPT Trung học phổ thông HS THPT Học sinh trung học phổ thông GV Giáo viên SGK Sách giáo khoa SL Số lƣợng viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 4.1: Bảng kết tổng kết việc liệt kê công việc (môn học) xây dựng kế hoạch tự học HS 38 Bảng 4.2: Bảng kết tổng kết trình tự thực cơng việc bảng kế hoạch tự học HS 38 Bảng 4.3: Bảng kết tổng kết mức độ hồn thành cơng việc theo kế hoạch HS 40 Bảng 4.4: Bảng kết tổng kết mức độ thực kế hoạch tự học HS 41 Bảng 4.5: Bảng kết tổng kết trình tự đọc sách HS 44 Bảng 4.6: Bảng kết tổng kết lựa chọn sách HS 46 Bảng 4.7: Bảng kết thống kê tình trạng cách đọc sách HS 47 Bảng 4.8: Bảng kết thống kê hình thức đọc sách HS 48 Bảng 4.9: Bảng kết tổng kết tình hình ghi chép đọc sách HS 49 Bảng 4.10: Bảng kết tổng kết tình hình chuẩn bị học trƣớc nghe giảng 50 Bảng 4.11: Bảng kết tổng kết thực trạng phƣơng pháp nghe giảng HS 51 Bảng 4.12: Bảng kết tổng kết kỹ ghi chép nội dung giảng HS 53 Bảng 4.13: Bảng kết tổng kết tình hình cách trình bày nội dung giảng HS 55 Bảng 4.14: Bảng kết tổng kết thực trạng đọc chỉnh lý ghi sau nghe giảng HS 56 Bảng 4.15: Bảng kết tổng kết yếu tố ảnh hƣởng đến kỹ tự học HS 58 Bảng 4.16: Bảng kết tổng kết kết học tập HS 60 ix Bộ Môn Sư Phạm Kỹ Thuật Khóa luận tốt nghiệp Sau biểu đồ so sánh thực trạng đọc chỉnh lý ghi HS khối 10, 11 12: 60 53.1 50 38.28 40 Tỷ lệ % 47.27 44.53 38.18 Đọc lại nội dung 30 Đọc chỉnh lý lại 27.43 19.47 Không đọc lại 17.19 20 14.55 10 khối 10 khối 11 khối 12 Khối Biểu đồ 4.7: Biểu đồ so sánh thực trạng đọc chỉnh lý ghi sau nghe giảng HS khối 10, 11 12 Nhìn vào biểu đồ 4.7 ta nhận thấy, tỷ lệ chọn “Đọc chỉnh lý lại” khối chiếm tỷ lệ cao so với câu lại Tỷ lệ cao khối 10 với 53,1%, thấp khối 11 chiếm 44,53%, khối 12 chiếm 47,27% Nhƣ nhận thức đọc lại chỉnh lý lại ghi khối gần nhƣ tƣơng đƣơng Đối với câu trả lời “Chỉ đọc lại” chiếm tỷ lệ thấp khối 10 với 27,43%, khối 11 12 chiếm tỷ lệ tƣơng đƣơng 38,28% 38,18% Còn câu trả lời “Khơng đọc lại” chiếm tỷ lệ cao khối 10 với 19,47%, thấp khối 12 với 14,55%, khối 11 17,19% 4.4 Thực trạng yếu tố ảnh hƣởng đến kỹ tự học HS trƣờng THPT Cần Đƣớc Để tìm hiểu mức độ nhân tố ảnh hƣởng đến kỹ tự học HS, ngƣời nghiên cứu đƣa mức độ theo thang thứ tự nhƣ sau: Ảnh hƣởng, ảnh hƣởng, khơng ảnh hƣởng Ngƣời nghiên cứu tiến hành khảo sát thu đƣợc kết nhƣ sau: GVHD: Nguyễn Thanh Thủy 57 SVTH: Bùi Thị Thu Thảo Bộ Môn Sư Phạm Kỹ Thuật Khóa luận tốt nghiệp Bảng 4.15: Bảng kết tổng kết yếu tố ảnh hƣởng đến kỹ tự học HS Mức độ Yếu tố ảnh hƣởng AH IAH KAH SL % SL % SL % Động học tập 250 71,23 48 13,68 53 15,09 Sự cố gắng thân 252 71,79 68 19,37 31 8,84 Năng lực trí tuệ thân 208 59,26 97 27,64 46 13,1 Kiến thức kỹ học tập 235 66,95 76 21,65 40 11,4 Phƣơng pháp dạy giáo viên 191 54,42 117 33,33 53 12,25 Sự giúp đỡ gia đình 149 42,45 124 35,33 78 22,22 Môi trƣờng học tập 201 57,26 86 24,5 64 18,24 Chú thích: AH: ảnh hƣởng IAH: ảnh hƣởng KAH: không ảnh hƣởng Yếu tố động học tập: Hầu hết HS cho yếu tố có ảnh hƣởng đến phát triển kỹ tự học chiếm tỷ lệ cao 71,23%, động học tập mục tiêu mà em đặt phấn đấu để đạt đƣợc, xác định động đắn hình thành thái độ học tập tích cực, thức đẩy hình thành phát triển kỹ tự học Một số HS cho động học tập ảnh hƣởng tới kỹ tự học chiếm 13,68%, lại 15,09% cho khơng ảnh hƣởng Yếu tố cố gắng thân: Nhiều HS cho cố gắng thân ảnh hƣởng đến hình thành kỹ tự học với tỷ lệ cao 71,79%, thân ngƣời học không tự giác, kiên trì, nghiêm túc học tập khó phát triển kỹ cách thành thạo hiệu Một số cho ảnh hƣởng chiếm 19,37%, số HS cho không ảnh hƣởng chiếm 8.84% Đây yếu tố mà giáo viên cho ảnh hƣởng đến hình thành kỹ Yếu tố lực trí tuệ thân: Yếu tố trí tuệ yếu tố rõ ràng, HS có số IQ cao hình thành kỹ tƣơng đối nhanh GVHD: Nguyễn Thanh Thủy 58 SVTH: Bùi Thị Thu Thảo Bộ Mơn Sư Phạm Kỹ Thuật Khóa luận tốt nghiệp so với HS khác, số HS cho ảnh hƣởng chiếm 59,26%, ảnh hƣởng chiếm 27,64%, không ảnh hƣởng 13,1% Yếu tố kiến thức kỹ tự học: Phần lớn HS cho kiến thức kỹ tự học vững hình thành phát triển kỹ tốt hơn, tỷ lệ chiếm 66,95%, số HS chi ảnh hƣởng chiếm 21,65%, không ảnh hƣởng 11,4% Yếu tố phƣơng pháp dạy giáo viên: Giáo viên ngƣời trực tiếp hƣớng dạy HS suốt trình học tập, giúp đỡ quan tâm giáo viên ảnh hƣởng đến hình thành kỹ HS, tỷ lệ HS chọn câu trả lời ảnh hƣởng chiếm tỷ lệ cao 54,42%, tỷ lệ HS chọn ảnh hƣởng 33,33%, không ảnh hƣởng 12,25% Ý kiến giáo viên cho “Phƣơng pháp giảng dạy giáo viên ảnh hƣởng đến hình thành phát triển kỹ HS, giáo viên sử dụng phƣơng pháp dạy học tích cực HS tham gia hoạt động tích cực chủ động hơn” Yếu tố giúp đỡ gia đình, số HS cho giúp đỡ gia đình kiện thời gian, hay vật chất ảnh hƣởng đến phát triển kỹ tự học em chiếm 42,45%, số HS cho ảnh hƣởng chiếm tƣơng đối cao 35,33%, không ảnh hƣởng 22,22% Cuối yếu tố môi trƣờng học tập: Nếu môi trƣờng học tập em thuận lợi nhƣ thiết bị học tập sở vật chất đầy đủ tạo đƣợc hứng thú học tập cho HS, tỷ lệ HS cho môi trƣờng học tập ảnh hƣởng đến kỹ tự học 57,26%, số HS cho ảnh hƣởng 24,5%, không ảnh hƣởng 18,24% GVHD: Nguyễn Thanh Thủy 59 SVTH: Bùi Thị Thu Thảo Bộ Mơn Sư Phạm Kỹ Thuật Khóa luận tốt nghiệp 4.5 Thực trạng kết học tập HS trƣờng THPT Cần Đƣớc Bảng 4.16: Bảng kết tổng kết kết học tập HS Kết học tập Khối 10 Khối 11 Khối 12 Tổng SL % SL % SL % SL % Giỏi 4,42 0,78 4,55 11 3,13 Khá 31 27,43 25 19,53 44 40 100 28,49 Trung bình 61 53,98 59 46,09 46 41,82 166 47,29 Yếu 16 14,17 43 33,6 15 13,63 74 21,09 Qua bảng 4.16 ta có thấy tỷ lệ HS giỏi có 3,13% tỷ lệ thấp tổng số khảo sát, số HS trung bình chiếm tỷ lệ cao với 47,29%, thấy phần lớn HS biết kỹ tự học nhƣng chƣa phát triển nên dù biết nhƣng vận dụng đạt hiệu chƣa cao, 21,09% HS có học lực yếu, số lớn, HS hình thành kỹ tự học thấp Tỷ lệ HS 28,49%, nhƣ phần nhỏ HS biết đƣợc cách học tập, kỹ tự học hình thành phát triển theo chiều hƣớng tốt Nói tóm lại, kết học tập HS trƣờng THPT Cần Đƣớc chƣa đƣợc cao GVHD: Nguyễn Thanh Thủy 60 SVTH: Bùi Thị Thu Thảo Bộ Mơn Sư Phạm Kỹ Thuật Khóa luận tốt nghiệp Chƣơng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Kết luận nghiên cứu nhằm trả lời câu hỏi đƣa ra: - Câu hỏi nghiên cứu 1: Các kỹ tự học đƣợc hình thành HS? Mức độ hình thành kỹ tự học HS nhƣ nào? - Câu hỏi nghiên cứu 2: Các yếu tố ảnh hƣởng đến kỹ tự học HS? Mức độ ảnh hƣởng yếu tố đến kỹ tự học HS sao? 5.1.1 Các kỹ tự học mức độ hình thành kỹ tự học HS Qua kết điều tra cho thấy, hầu hết khối lớp trƣờng THPT Cần Đƣớc hình thành kỹ tự học nhƣng mức độ hình thành chƣa cao: - Kỹ lập kế hoạch tự học: Nói chung kỹ lập kế hoạch đƣợc hình thành tốt HS THPT Cần Đƣớc: đa số em biết liệt kê tất công việc bắt đầu xây dựng bảng kế hoạch tự học cho thân (chiếm 79,2%), phần lớn em có ý thức thực hiệc cơng việc theo trình tự xếp trƣớc bảng kế hoạch (tỷ lệ 50,43%), 46,15% tỷ lệ HS biết phân phối thời gian hợp lý cho mơn học Tuy nhiên, kỹ hình thành tốt nhƣng hiệu hoàn thành kế hoạch lại tƣơng đối thấp, 3,42% hoàn thành tốt, 25,64% hoàn thành tốt, nhƣng đến 70,94% HS chƣa hoàn thành tốt kế hoạch tự học Nguyên nhân chủ yếu em chƣa có ý thức tự giác thực kế hoạch khơng có thời gian để thực - Kỹ làm việc với sách: Kỹ đƣợc hình thành nhƣng mức độ tƣơng đối, khoảng 38,46% HS biết cách đọc sách theo trình tự hợp lý (Đọc lƣớt sau đọc hết sách đọc kỹ nội dung cần đọc), 34,19% HS biết xác định mục đích đọc sách rõ ràng chọn sách phục vụ cho yêu cầu học tập thân (Tỷ lệ chọn sách theo sở thích cao 50,71%), hầu hết cách em điều cho đọc sách mắt cách đọc hiệu (78,35%), trình GVHD: Nguyễn Thanh Thủy 61 SVTH: Bùi Thị Thu Thảo Bộ Môn Sư Phạm Kỹ Thuật Khóa luận tốt nghiệp đọc để ghi nhớ thơng tin hiệu đa số HS biết ghi chép lại nội dung quan trọng (47,86% “Vừa đọc, vừa ghi chép” 33,34% ý kiến khác cho “Vừa đọc, vừa suy nghĩ , vừa ghi chép) Nhiều cách ghi chép khác đƣợc HS sử dụng, ghi tóm tắt cách mà em sử dụng nhiều (68,38%) - Kỹ nghe ghi chép nghe giảng: Đây kỹ quan trọng đƣợc hình thành tốt HS THPT Cần Đƣớc Đa số HS chuẩn bị trƣớc đến lớp nghe giảng (52,42% “Đọc soạn bài”, 33,9% “Đọc bài”) Và trình nghe giảng phần lớn HS có ý nghe giảng, tham gia phát biểu ý kiến, ghi chép nội dung cách nghiêm túc (52,99%) Nội dung giảng đƣợc em ghi chép cách độc lập ( 60,4% “Ghi chép theo cách hiểu thân”) đƣợc xếp theo trình tự sáng tạo theo ý kiến cá nhân ( 33,05% “Trình bày có trật tự nhƣng theo ý riêng”) 5.1.2 Các yếu tố ảnh hƣởng mức độ ảnh hƣởng yếu tố đến kỹ tự học HS Có nhiều yếu tố ảnh hƣởng đến hình thành kỹ tự học HS trƣờng THPT Cần Đƣớc nhƣng chủ yếu tập trung yếu tố sau: - Ngƣời học: Trong trình học tập động học tập ngƣời học mà HS có ảnh hƣởng lớn đến hình thành kỹ em (71,23%), xác định đƣợc động nổ lực, cố gắng thân điều quan trọng (71,79%) Bên cạnh lực trí tuệ thân yếu tố ảnh hƣởng lớn (59,26%) - Ngƣời dạy: Các HS cho ngƣời giáo viên trình giảng dạy phƣơng pháp dạy ngƣời GV có ảnh hƣởng tƣơng đối lớn đến hình thành kỹ tự học (54,42%), ngƣời GV sử dụng phƣơng pháp hợp lý kích thích HS tích cực học tập tạo điều kiện nâng cao kỹ tự học Mặc khác ngƣời GV ngƣời hƣớng dẫn em hiểu biết thêm kiến thức kỹ tự học, kiến thức kỹ nhân tố ảnh hƣởng lớn (66,95%) đến hình thành kỹ HS GVHD: Nguyễn Thanh Thủy 62 SVTH: Bùi Thị Thu Thảo Bộ Môn Sư Phạm Kỹ Thuật Khóa luận tốt nghiệp - Cuối yếu tố môi trƣờng: Môi trƣờng điều kiện học tập có ảnh hƣởng tƣơng đối đến kỹ tự học HS (57,26%), bên cạnh ảnh hƣởng từ gia đình khơng phần quan trọng chiếm 42,45% 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với nhà trƣờng Cần trang bị cho HS kiến thức kỹ tự học từ việc xác định mục đích học tập đến xây dựng kế hoạch tự học cho có hiệu Tổ chức buổi ngoại khóa, chuyên đề trao đổi hƣớng dẫn cho HS kỹ làm việc với sách, kỹ nghe giảng ghi chép lên lớp để nâng cao kỹ cho HS Cần tăng cƣờng đầu tƣ, trang bị sở vật chất thiết bị tiên tiến cần thiết cho trình dạy học, tạo mơi trƣờng học tập tích cực cho HS Đặc biệt ý đầu tƣ cho thƣ viện phục vụ cho nhu cầu đọc sách cho HS nhƣ: loại sách tham khảo, sách giáo khoa cho tất môn học tự nhiên xã hội, loại sách giải trí phù hợp với lứa tuổi nhằm tạo thói quen hứng thú đọc cho HS Bên cạnh nên tổ chức cho HS mƣợn sách nhà tham khảo Trang bị thiết bị dạy học tiên tiến cho GV nhƣ: công cụ, tranh ảnh, máy chiếu…Khuyến khích GV sử dụng thiết bị trình giảng dạy Yêu cầu GV thực đổi phƣơng pháp giảng dạy nhằm nâng cao tính tích cực cho HS Nên tổ chức buổi dự giờ, đánh giá phƣơng pháp giảng dạy giáo viên Tổ chức buổi bồi dƣỡng kiến thức giảng dạy cho GV, buổi trao đổi học hỏi kinh nghiệm giảng dạy GV với Nhà trƣờng cần đa dạng hình thức kiểm tra, đánh giá kết học tập HS: thi viết, thi trắc nghiệm, vấn đáp, báo cáo…nhằm nâng cao tính tích cực chủ động học tập HS, có nhƣ kỹ tự học nhanh chóng hình thành phát triển 5.2.2 Đối với giáo viên GV nhân tố có ý nghĩa quan trọng, định chất lƣợng trình dạy học, GV cần phải biết sử dụng phƣơng pháp giảng dạy tích cực GVHD: Nguyễn Thanh Thủy 63 SVTH: Bùi Thị Thu Thảo Bộ Môn Sư Phạm Kỹ Thuật Khóa luận tốt nghiệp nhận thức đƣợc ý nghĩa cơng tác giảng dạy Cần dạy học theo phƣơng pháp lấy học sinh làm trung tâm nhằm phát huy đƣợc tính tích cực tự giác cho HS trình học Trang bị cho HS kiến thức kỹ tự học Tùy môn học, học mà có phƣơng pháp học tập khác cho hợp lý hiệu Hƣớng dẫn HS cách đọc tài liệu tham khảo loại sách bổ sung kiến thức Tổ chức buổi ngoại khóa, trò chuyện hƣớng dẫn cho HS cách học tập theo hình thức tự học, khuyến khích HS đọc sách, tham khảo tài liệu… GV cần khuyến khích em học tập theo hình thức tự học, giúp em có thói quen tự học phƣơng pháp học tập để nâng cao kỹ tự học Trong trình học tập cần giúp HS tự kiểm tra, đánh giá trình học tập thân để thấy rõ ý nghĩa, vai trò tầm quan trọng tự học thân tự sữa chữa, tránh cách cƣ xử hành vi không làm ảnh hƣởng đến nhận thức HS trình học tập Kết hợp với gia đình đồn thể xã hội theo dõi tình hình học tập em tạo điều kiện học tập thuận lợi trình học tập HS 5.2.3 Đối với học sinh HS cần có ý thức rèn luyện kỹ tự học cho thân Xây dựng phƣơng pháp học tập tích cực phù hợp cho môn học cụ thể Thƣờng xuyên đọc sách hàng ngày nhằm hình thành thói quen hứng thú đọc sách từ phát triển kỹ đọc sách hiệu Có ý thức tự giác trình học tập lớp nhƣ tự học nhà Cần xây dựng kế hoạch tự học hợp lý tự giác thực nghiêm túc đầy đủ theo kế hoạch 5.3 Hƣớng phát triển đề tài Do điều kiện khách quan nên ngƣời nghiên cứu thực đề tài phạm vi nhỏ Vì đề tài tiếp tục phát triển theo hƣớng sau: - So sánh hình thành kỹ tự học HS THPT thành thị nông thôn GVHD: Nguyễn Thanh Thủy 64 SVTH: Bùi Thị Thu Thảo Bộ Mơn Sư Phạm Kỹ Thuật Khóa luận tốt nghiệp - Ảnh hƣởng kỹ tự học đến kết học tập HS THPT - Thiết kế giảng nhằm phát triển kỹ tự học HS THPT GVHD: Nguyễn Thanh Thủy 65 SVTH: Bùi Thị Thu Thảo TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Hiền, 2001 Từ điển giáo dục học NXB từ điển bách khoa Dƣơng Thiệu Tống Thống kê ứng dụng nghiên cứu khoa học NXB khoa học xã hội Đào Thị Hoa, 2009 Thực trạng lực tự học mơn phương pháp dạy học tốn sinh viên khoa Toán trường đại học Sư Phạm Hà Nội II Tạp chí khoa học giáo dục, số 46 Đào Thị Oanh, 2010 Một số biện pháp rèn luyện khả tổ chức tự học nhà học sinh trung học phổ thơng Tạp chí khoa học giáo dục, số 62 Đặng Thành Hƣng, 2010 Nhận diện đánh giá kỹ Tạp chí khoa học giáo dục, số 62 Đỗ Thị Hà, 2009 Vấn đề tự học sinh viên đào tạo theo học chế tín Tạp chí khoa học giáo dục, số 48 Hà Thị Đức, 1993 Về hoạt động tự học sinh viên sư phạm Tạp chí nghiên cứu giáo dục, số Lê Huy Bá, 2006 Phương pháp nghiên cứu khoa học NXB Đại học quốc gia Tp HCM Lê Khánh Bằng, 1993 Tổ chức trình dạy học đại học Viện nghiên cứu đại học giáo dục chuyên nghiệp 10 Lê Thị Thu Hằng, 2009 Những biện pháp tích cực hóa hoạt động tự học HS trung học phổ thông qua học tác phẩm văn chương Trƣờng đại học sƣ phạm Hà Nội 11 Lê Văn Hồng (chủ biên), Lê Ngọc Lan, 2002 Tâm lý học lứa tuổi Tâm lý học Sư Phạm NXB Giáo dục 12 Luật giáo dục, 2005 NXB trị Quốc gia Hà Nội 13 Nguyễn Cảnh Tồn, 1997 Q trình dạy – tự học NXB Giáo dục 14 Nguyễn Cảnh Toàn, 2002 Tuyển tập tác phẩm bàn giáo dục Việt Nam NXB lao động 15 Nguyễn Cảnh Toàn, 2003 Phát huy việc tự học trường phổ thông trung học Báo giáo dục thời đại 16 Nguyễn Cảnh Toàn (chủ biên), Nguyễn Kỳ, Lê Khánh Bằng, Vũ Văn Thảo, 2004 Học dạy cách học NXB Đại học sƣ phạm 17 Nguyễn Lân, 1998 Từ điển từ ngữ Việt Nam NXB tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh 18 Nguyễn Thị Dƣỡng, 2006 Tìm hiểu số kỹ tự học sinh viện trường đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Trƣờng đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 19 Trần Thị Huyền, 2006 Vấn đề tự học HS THPT Châu Thành: thực trạng giải pháp Đại học An Giang 20 Vũ Minh Hùng, 2003 Bài giảng phương pháp nghiên cứu khoa học NXB Đại học Nông Lâm Tp HCM 21 Trịnh Quốc Lập Phát triển lực tự học hoàn cảnh Việt Nam Truy cập ngày 20/9/2010 từ http://www.khoavanhocngonngu.edu.vn/home/index.php?option=com_content&view=article&id=1064: phat-trin-nng-lc-t-hc-trong-hoan-cnh-vit-nam&catid=109:i-mi-ct-a-pp-ging-dyvn-hc 22 http://www.google.com/search?q=cache:xaQ112o_nfwj:www.ud.edu.vn/ban kh/zipfiles/baiso_9_htthang.DOC+%22k%É%BB%B9+n%C4%83ng+t%É% BB%B1+h%E1%BB%8Dc%22&hl=vi&gl=vn&ct=clnk&cd=1 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Chào bạn! Để thực đề tài “Tìm hiểu số kỹ tự học học sinh trƣờng THPT Cần Đƣớc huyện Cần Đƣớc - Long An” Xin bạn đánh dấu X vào lựa chọn bạn Rất mong đƣợc hợp tác bạn Xin chân thành cảm ơn ! Khối Lớp 1.Theo bạn, lập bảng kế hoạch tự học bạn có liệt kê tất cơng việc (hay mơn học) cần thực khơng? A Có B Khơng Đối với công việc (hay môn học) bạn thƣờng thực nhƣ nào? A Thực theo thứ tự xếp trƣớc B Thực tùy thích khơng theo thứ tự C Ý kiến khác Khi quy định khoảng thời gian định cho công việc (hay môn học) bạn thƣờng thực nhƣ nào? A Hoàn thành trƣớc thời gian quy định B Vừa đủ thời gian hoàn thành B Làm dang dở C Ý kiến khác Khi thực kế hoạch tự học bạn thực tốt yêu cầu đặt hay chƣa? Vì sao? A Rất tốt Vì B Tốt Vì C Chƣa tốt Vì Bạn đọc sách theo nhƣ ? A Đọc lƣớt sau đọc hết sách đọc kỹ nội dung cần đọc B Đọc kỹ lƣợt từ đầu đến cuối C Chỉ đọc nội dung thích D Ý khác Việc lựa chọn sách bạn dựa theo nào? A Theo yêu cầu giáo viên B Theo yêu cầu môn học C Theo sở thích D Ý khác Bạn đọc sách cách nào? A Đọc mắt B Đọc thành tiếng C Ý Khác Theo bạn đọc sách nhƣ có hiệu nhất? A Chỉ đọc B Vừa đọc vừa ghi chép C Ý khác Bạn ghi chép nội dung đọc sách nhƣ nào? A Ghi tóm tắt nội dung B Ghi chép tự C Ghi trích dẫn D Ghi đề cƣơng E Ghi theo phích (giấy rời nhỏ) E Ý khác 10 Trƣớc đến lớp nghe giảng bạn thƣờng chuẩn bị học nhƣ nào? A Đọc trƣớc B Đọc soạn C Khơng làm D Ý khác 11 Khi nghe giáo viên giảng bạn thƣờng làm gì? A Chỉ tập trung nghe giảng B Vừa nghe giảng vừa phát biểu ý kiến C Vừa nghe giảng vừa phát biểu vừa ghi chép D Ý kiến khác 12 Bạn thƣờng ghi nội dung giảng nhƣ nào? A Ghi theo cách hiểu bạn B Chỉ ghi giáo viên u cầu C Khơng ghi D Ý khác 13 Bạn trình bày nội dung giảng vào nhƣ nào? A Trình bày lộn xộn B Trình bày theo giáo viên C Trình bày theo sách giáo khoa D Trình bày có trật tự theo ý riêng 14 Bạn thƣờng làm sau nghe giảng? A Đọc lại nội dung ghi B Đọc chỉnh lý lại ghi C Không đọc lại 15 Kỹ tự học bạn bị ảnh hƣởng sao? Mức độ Nội dung Ảnh hƣởng Ít ảnh hƣởng Khơng ảnh hƣởng Động học tập Sự cố gắng thân Năng lực trí tuệ thân Kiến thức kỹ học tập Phƣơng pháp dạy giáo viên Sự giúp đỡ gia đình Mơi trƣờng học tập khơng thuận lợi 16 Kết học tập học kỳ vừa bạn sao? A Giỏi B Khá C Trung Bình Chúc bạn học tốt! PHỤ LỤC PHIẾU PHỎNG VẤN D.Yếu Chào thầy (cô)! Để thực đề tài “Tìm hiểu số kỹ tự học học sinh trƣờng THPT Cần Đƣớc huyện Cần Đƣớc - Long An” Em xin quý thầy (cô) trả lời số câu hỏi sau Rất mong đƣợc hợp tác quý thầy (cô) Xin chân thành cảm ơn! Thầy (cơ) cho biết tình hình hình thành kỹ tự học em HS trƣờng nhƣ nào? Theo thầy (cô) với kỹ hình thành ảnh hƣởng đến kết học tập em nhƣ thế nào? Theo thầy (cơ) yếu tố ảnh hƣởng đến hình thành kỹ tự học em? Thầy (cơ) có nghĩ phƣơng pháp giảng dạy có ảnh hƣởng nhiều đến hình thành kỹ em? Ảnh hƣởng nhƣ nào? Hiện thầy (cô) sử dụng phƣơng pháp nào? Theo thầy (cơ) nhà trƣờng tạo môi trƣờng học tập nhƣ để phát triển kỹ tự học em? Thầy (cơ) có kiến nghị học sinh, giáo viên, nhà trƣờng để hình thành phát triển kỹ tƣ học học sinh? Chúc thầy cô công tác tốt! ... Bộ Mơn Sư Phạm Kỹ Thu t 5/2011- Khóa luận tốt nghiệp Báo cáo đề tài trƣớc hội đồng Ngƣời nghiên cứu 6/2011 GVHD: Nguyễn Thanh Thủy SVTH: Bùi Thị Thu Thảo Bộ Mơn Sư Phạm Kỹ Thu t Khóa luận tốt... sinh viên trƣờng đại học Trên kết tiếp thu thành đạt đƣợc trên, ngƣời nghiên cứu tiếp GVHD: Nguyễn Thanh Thủy SVTH: Bùi Thị Thu Thảo Bộ Mơn Sư Phạm Kỹ Thu t Khóa luận tốt nghiệp tục thực đề tài... hình thành trình tự học tri thức vững chắc, bền lâu, thi t thực sáng tạo GVHD: Nguyễn Thanh Thủy 10 SVTH: Bùi Thị Thu Thảo Bộ Môn Sư Phạm Kỹ Thu t Khóa luận tốt nghiệp Về kỹ năng: Tự học trình
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU MỘT SỐ KỸ NĂNG TỰ HỌC CỦA HỌC SINHTRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CẦN ĐƢỚC HUYỆN CẦN ĐƢỚC – LONG AN , TÌM HIỂU MỘT SỐ KỸ NĂNG TỰ HỌC CỦA HỌC SINHTRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CẦN ĐƢỚC HUYỆN CẦN ĐƢỚC – LONG AN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay