SO SÁNH một số TINH CHẤT vật lí của các hợp CHẤT hữu cơ

3 42 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 13:11

SO SÁNH MỘT SỐ TINH CHẤT VẬT CỦA CÁC HỢP CHẤT HỮU Nhiệt độ sôi: - Lực hút phân tử: + Liên kết Hidro liên phân tử: liên kết hidro bền -> nhiệt độ sôi tăng +Phân tử khối chất : M lớn, nhiệt độ sôi tăng +Sự phân cực phân tử: chất phân cực-> lực hút phân tử mạnh-> nhiệt độ sơi tăng Nhiệt độ nóng chảy: Cấu trúc mạng tinh thể chặt khít -> nhiệt độ nóng chảy cao Một số quy luật t0s t0nc : - - Trong dãy đồng đẳng, t0s t0nc chất tỉ lệ theo M Các chất liên kết hidro thường t0s t0nc cao hơn, tăng theo độ bền Độ bền liên kết hidro : -COOH>-OH>NH2 Các amino axit chất kết tinh khong bay hơi, nóng chảy nhiệt độ tương đối cao chúng tồn dạng ion lưỡng cực - Ccác chất khơng liên kết hidro dựa vào phân tử khối - Khi phân tử khối dựa vào độ phân cực số đặc điểm sau : + Đồng phân độ phân nhánh cao t0s t0nc giảm tăng tính đối xứng giảm tiếp xúc phân tử + t0s t0nc xicloankan cao ankan số C +Các ank-1-en điểm sơi thấp ankan, vào mạch thi tăng lên + Các đồng phân trans- t0s thấp đồng phân cis- (do tính đối xứng nên độ phân cực kém) lại t0nc cao (vì mạng tinh thể chặt khít hơn) + Các dẫn xuất halogen t0s t0nc tăng từ RFCH3COOH - Tính axit axit benzoic X-C6H4COOH : + Các nhóm vị trí ortho làm tăng tính axit với axit benzoic +Các nhóm vị trí meta para làm thay đổi tính axit theo quy luật :+I, +C hay +H làm giảm tính axit, –I,-C ln làm tăng tính axit + Hai nhóm -NO2,-CN vị trí para hai hiệu ứng –I –C phát huy tác dụng nên tính axit tăng vị trí meta + Các nhóm -OH RO- vị trí para làm giảm tính axit(-I,+C), vị trí meta làm tăng tính axit (-I) +Các halogen vị trí para ( -I>+C) làm tính axit giảm so với meta ( –I) Giải thích tính bazơ amin - Tính bazo củ amin phụ thuộc vào độ linh độ cặp electron tự nguyên tử Nito :  Nhóm đẩy e(+I.+C) làm tăng linh động cặp e tự nên tính bazo tăng  Nhóm hút e (-I,-C) làm giảm tính bazo  Khi liên hợp p-π ( chức amin gắn vào C nối đơi), tính bazo giảm - - - - - Ccá amin no bậc I tính bazo >NH3 tăng dần theo mạch C (+I) Trong dung mơi phan cực amin bậc tính bazo mạnh amin bậc qmin bậc Các amin thơm tính bazo yeus amin béo, bậc cao tính amin giảm Nếu nhân benzen nhóm đẩy e tính bazo tăng, nhóm hút e làm giảm tính bazo Đối với amin thơm dù nhóm hút hay nhóm đẩy vị trí ortho làm giảm tính bazo so với amin thơm nhóm para meta Các amit RCONH2 khơng tính bazo ... nhiều nhóm có khả tạo liên kết hidro với nước làm tăng tính tan GIẢI THÍCH TÍNH AXIT-BAZƠ CỦA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ Tính axit anc ol : - Tính axit giảm dần theo chiều tăng mạch cacbon ( hiệu ứng +I)... nước phân tử ancol có gốc hidrocacbon, gốc lớn độ tan lớn  Các dẫn xuất có khả tạo liên kết hidro với nước có tan nước gốc R nhỏ, hợp chất dễ tan  Dối với dẫn xuất hai lần benzen, khó tan nước...- - Những chất phân cực tan tốt dung môi phân cực không tan trong dung môi không phân cực ngược lại Một số quy luật tính tan :  Hidrocacbon khơng có liên
- Xem thêm -

Xem thêm: SO SÁNH một số TINH CHẤT vật lí của các hợp CHẤT hữu cơ, SO SÁNH một số TINH CHẤT vật lí của các hợp CHẤT hữu cơ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay