Đề cương ôn tập sinh học 12 HK2

11 42 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 13:03

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN SINH HỌC LỚP 12 HK2 A MA TRẬN ĐỀ THI MA TRẬN ĐỀ NHẬN BIẾT Số điểm Số câu 5đ 16 HIỂU Số điểm 3,125đ VẬN DỤNG Số điểm Số câu 0,9375đ Số câu 10 VẬN DỤNG CAO Số điểm Số câu 0,9375đ II MA TRẬN ĐỀ THI CỤ THỂ: Nội dung 1.Học thuyết ĐacUyn 2.Học thuyết tiến hóa tổng hợp đại 3.Lồi 4.Q trình hình thành lồi 5.Nguồn gốc sống Sự phát triển sinh giới qua đại địa chất 7.Sự phát sinh lồi người 8.Mơi trường sống nhân tố sinh thái 9.Quần thể sinh vật mối quan hệ cá thể quần thể 10.Các đặc trưng quần thể sinh vật 11.Biến động số lượng cá thể quần thể sinh vật 12.Quần xã sinh vật số đặc trưng quần xã 13.Diễn sinh thái 14.Hệ sinh thái 15.Trao đổi vật chất hệ sinh thái 16.Chu trình sinh địa hóa sinh 17 Dòng lượng hệ sinh thái hiệu suất sinh thái Tổng Phần NHẬN BIẾT: 16 câu Tên 1.Học thuyết ĐacUyn 2.Học thuyết tiến hóa tổng hợp đại 3.Loài 4.Nguồn gốc sống Sự phát triển sinh giới qua đại địa chất Sự phát sinh lồi người Mơi trường sống nhân tố sinh thái Quần thể sinh vật mối quan hệ cá thể quần thể Các đặc trưng quần thể sinh vật 10 Biến động số lượng cá thể Nhận biết 1 Hiểu 1 Vận dụng V/dụng cao 1 1 Tổng 1 2 1 3 1 1 1 16 câu 1 10 câu 1 1 câu 32 câu câu Kiến thức sử dụng để câu hỏi Nguyên liệu tiến hóa nhân tố tiến hóa ưu điểm, tồn Q trình tiến hóa nhỏ nguồn biến dị di truyền quần thể Các chế cách ly sinh sản lồi Các giai đoạn tiến hóa hóa học Sinh vật đại địa chất Người đại tiến hóa văn hóa dạng vượn người hóa thạch Môi trường sống, nhân tố sinh thái Các mối quan hệ cá thể quần thể Sự phân bố cá thể quần thể Các dạng biến động số lượng cá thể quần thể quần thể sinh vật 11 Quần xã sinh vật số đặc trưng quần xã 12 Diễn sinh thái Đặc trưng thành phần loài đặc trưng phân bố cá thể không gian quần xã Nguyên nhân diễn sinh thái loại diễn sinh thái Chuỗi thức ăn, lưới thức ăn, bậc dinh dưỡnghoặc tháp sinh thái 13.Trao đổi vật chất hệ sinh thái 14 Chu trình sinh địa hóa sinh Phần HIỂU: 10 câu Tên 1.Học thuyết ĐacUyn 2.Học thuyết tiến hóa tổng hợp đại Q trình hình thành lồi 4.Mơi trường nhân tố sinh thái 5.Quần thể sinh vật mối quan hệ cá thể quần thể 6.Các đặc trưng quần thể sinh vật 7.Quần xã sinh vật số đặc trưng quần xã 8.Hệ sinh thái 9.Trao đổi vật chất hệ sinh thái Phần VẬN DỤNG: câu Tên 1.Học thuyết tiến hóa tổng hợp đại 2.Quần xã sinh vật số đặc trưng quần xã Phần VẬN DỤNG CAO: câu Tên Q trình hình thành lồi 2.Trao đổi vật chất hệ sinh thái 3.Dòng lượng hệ sinh thái hiệu suất sinh thái Chu trình cacbon chu trình nước Kiến thức sử dụng để câu hỏi Nội dung học thuyết ĐacUyn Các nhân tố tiến hóa Các đường hình thành lồi Nơi ổ sinh thái Ví dụ quần thể sinh vật mối quan hệ cá thể quần thể Kích thước quần thể sinh vật tăng trưởng quần thể sinh vật Các mối quan hệ sinh thái tượng khống chế sinh học Các thành phần cấu trúc hệ sinh thái hệ sinh thái tự nhiên, hệ sinh thái nhân tạo Chuỗi thức ăn, lưới thức ăn Kiến thức sử dụng để câu hỏi Các nhân tố tiến hóa Nhóm tuổi mật độ cá thể quần thể Kiến thức sử dụng để câu hỏi Các đường hình thành lồi Chuỗi thức ăn, lưới thức ăn, bậc dinh dưỡng Hiệu suất sinh thái B NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BÀI 24 : CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HOÁ Câu 1.Cơ quan tương đồng quan A.có nguồn gốc khác đảm nhiệm chức phận giống nhau, có hình thái tương tự B.cùng nguồn gốc, nằm vị trí tương ứng thể, thực chức khác C.cùng nguồn gốc, đảm nhiệm chức phận giống D.có nguồn gốc khác nhau, nằm vị trí tương ứng thể, có kiểu cấu tạo giống Câu 2.Cơ quan tương tự quan A.có nguồn gốc khác đảm nhiệm chức phận giống nhau, có hình thái tương tự B.cùng nguồn gốc, nằm vị trí tương ứng thể, có kiểu cấu tạo giống C.cùng nguồn gốc, đảm nhiệm chức phận giống D.có nguồn gốc khác nhau, nằm vị trí tương ứng thể, có kiểu cấu tạo giống Câu 3.Trong tiến hoá quan tương đồng có ý nghĩa phản ánh A tiến hoá phân li B.sự tiến hoá đồng quy C.sự tiến hoá song hành.D.phản ánh nguồn gốc chung Câu 4.Trong tiến hố quan tương tự có ý nghĩa phản ánh A.sự tiến hoá phân li B.sự tiến hoá đồng quy C.sự tiến hoá song hành D.nguồn gốc chung Câu Đặc điểm q trình phát triển phơi chứng tỏ lòai sống cạn có chung nguồn gốc từ lòai sống mơi trường nước? A.Tim có ngăn sau phát triển thành ngăn B.Phơi trải qua giai đọan có khe mang C Bộ não thành phần não cá D Phơi trải qua giai đọan có dây sống Câu Cơ quan thóai hóa quan A.phát triển không đầy đủ thể trưởng thành B.biến hòan tòan C thay đổi cấu tạo phù hợp chức D thay đổi cấu tạo Câu 7.Bằng chứng phôi sinh học so sánh dựa vào điểm giống khác lòai A.cấu tạo nội quan B.các giai đọan phát triển phôi thai C cấu tạo pôlipeptit pôlinuclêôtit D sinh học biến cố địa chất Câu Bằng chứng sinh học phân tử dựa vào điểm giống khác lòai A.cấu tạo nội quan B.các giai đọan phát triển phôi thai C cấu tạo pôlipeptit pôlinuclêôtit D đặc điểm sinh học biến cố địa chất Câu Người tinh tinh khác nhau, thành phần axit amin chuỗi β Hb chứng tỏ nguồn gốc gọi A chứng giải phẫu so sánh B chứng phôi sinh học C.bằng chứng địa lí sinh học D chứng sinh học phân tử Câu 10 Cá gà khác hẳn nhau, có giai đọan phơi thai tương tự nhau, chứng tỏ chúng tổ tiên xa gọi A Bằng chứng giải phẫu so sánh B chứng phơi sinh học C chứng địa lí - sinh học D chứng sinh học phân tử BÀI 25 : HỌC THUYẾT LAMAC VÀ HỌC THUYẾT ĐACUYN Câu 1.Theo Lamac nguyên nhân tiến hoá A chọn lọc tự nhiên tác động thơng qua đặc tính biến dị di truyền sinh vật B ngoại cảnh không đồng thường xuyên thay đổi nguyên nhân làm cho loài biến đổi C ảnh hưởng q trình đột biến, giao phối D ngoại cảnh ln thay đổi tác nhân gây đột biến chọn lọc tự nhiên Câu 2.Theo Lamác chế tiến hố tích luỹ A biến dị có lợi, đào thải biến dị có hại tác dụng chọn lọc tự nhiên B đặc tính thu đời sống cá thể tác dụng chọn lọc tự nhiên C đặc tính thu đời sống cá thể tác dụng ngoại cảnh D đặc tính thu đời sống cá thể tác dụng ngoại cảnh hay tập quán hoạt động Câu 3.Theo Lamác lồi hình thành từ từ qua nhiều dạng trung gian A tương ứng với thay đổi ngoại cảnh khơng có lồi bị đào thải B tác dụng môi trường sống C tác dụng chọn lọc tự nhiên theo đường phân ly tính trạng D tác dụng nhân tố tiến hoá Câu Theo Lamac, ngọai cảnh có vai trò nhân tố A làm tăng tính đa dạng lòai B làm cho lòai sinh vật có khả thích nghi với môi trường thay đổi C làm phát sinh biến dị không di truyền D làm cho lòai sinh vật biến đổi liên tục Câu 5.Theo quan điểm Lamác, hươu cao cổ có cổ dài A ảnh hưởng ngoại cảnh thường xuyên thay đổi B ảnh hưởng thành phần dinh dưỡng có thức ăn chúng C kết chọn lọc tự nhiên D ảnh hưởng tập quán hoạt động Câu 6.Theo Đácuyn, chế tiến hố tích luỹ A biến dị có lợi, đào thải biến dị có hại tác dụng chọn lọc tự nhiên B đặc tính thu đời sống cá thể tác dụng chọn lọc tự nhiên C đặc tính thu đời sống cá thể tác dụng ngoại cảnh D đặc tính thu đời sống cá thể tác dụng ngoại cảnh hay tập quán hoạt động Câu 7.Theo Đacuyn, lồi hình thành từ từ qua nhiều dạng trung gian A lồi bị đào thải B tác dụng môi trường sống C tác dụng chọn lọc tự nhiên theo đường phân ly tính trạng từ nguồn gốc chung D tác dụng nhân tố tiến hố Câu 8.Theo Đacuyn, hình thành nhiều giống vật ni, trồng lồi xuất phát từ vài dạng tổ tiên hoang dại kết trình A phân li tính trạng chọn lọc nhân tạo B phân li tính trạng chọn lọc tự nhiên C tích luỹ biến dị có lợi, đào thải biến dị có hại sinh vật D phát sinh biến dị cá thể Câu 9.Theo Đacuyn, nhân tố quy định chiều hướng tốc độ biến đổi giống vật nuôi, trồng A chọn lọc nhân tạo B chọn lọc tự nhiên C biến dị cá thể D biến dị xác định Câu 10.Theo quan niệm Đacuyn, chọn lọc tự nhiên tác động thông qua đặc tính di truyền biến dị nhân tố q trình hình thành A đặc điểm thích nghi thể sinh vật hình thành lồi B giống vật ni trồng suất cao C nhiều giống, thứ phạm vi loài D biến dị cá thể BÀI 26 : HỌC THUYẾT TIẾN HOÁ TỔNG HỢP HIỆN ĐẠI Câu 1.Tiến hố nhỏ q trình A.hình thành nhóm phân loại lồi B.biến đổi cấu trúc di truyền quần thể dẫn tới hình thành lồi C.biến đổi kiểu hình quần thể dẫn tới hình thành lồi D.biến đổi thành phần kiểu gen quần thể dẫn tới biến đổi kiểu hình Câu 2.Tiến hố lớn q trình A.hình thành nhóm phân loại lồi B.hình thành lồi C.biến đổi kiểu hình quần thể dẫn tới hình thành lồi D.biến đổi thành phần kiểu gen quần thể dẫn tới hình thành nhóm phân loại lồi Câu Q trình tiến hoá nhỏ kết thúc A quần thể xuất B chi xuất C lòai xuất D họ xuất Câu 4.Theo quan niệm đại, đơn vị sở tiến hóa A cá thể B.quần thể C.lòai D.phân tử Câu 5.Là nhân tố tiến hóa nhân tố A trực tiếp biến đổi vốn gen quần thể B.tham gia vào hình thành lòai C.gián tiếp phân hóa kiểu gen D trực tiếp biến đổi kiểu hình quần thể Câu 6.Nguồn nguyên liệu sơ cấp trình tiến hố A đột biến B nguồn gen du nhập C biến dị tổ hợp D trình giao phối Câu 7.Đa số đột biến có hại A thường làm khả sinh sản thể B phá vỡ mối quan hệ hài hồ kiểu gen, kiểu gen với mơi trường C làm nhiều gen D biểu ngẫu nhiên, khơng định hướng Câu 8.Vai trò trình đột biến tạo A nguồn ngun liệu sơ cấp cho q trình tiến hố B nguồn ngun liệu thứ cấp cho q trình tiến hố C tính trạng khác cá thể loài D khác biệt với bố mẹ Câu 9.Đột biến gen xem nguồn ngun liệu chủ yếu q trình tiến hố A.các đột biến gen thường trạng thái lặn B.so với đột biến nhiễm sắc thể chúng phổ biến hơn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức sống sinh sản thể C.tần số xuất lớn D.là đột biến lớn, dễ tạo loài Câu 10.Theo quan niệm đại, loài giao phối đối tượng tác động chọn lọc tự nhiên chủ yếu A cá thể B quần thể C giao tử D nhễm sắc thể Bài 28 : LOÀI Câu Dấu hiệu chủ yếu để kết luận cá thể chắn thuộc lòai sinh học khác A chúng cách li sinh sản với B chúng sinh bất thụ C chúng không mơi trường D chúng có hình thái khác Câu Vai trò chủ yếu cách li q trình tiến hóa A phân hóa khả sinh sản cùa kiểu gen B nguồn nguyên liệu sơ cấp cho chọn lọc C tạo nguyên liệu thứ cấp cho tiến hóa nhỏ D.củng cố tăng cường phân hóa kiểu gen Câu 3.Cách li trước hợp tử A trở ngại ngăn cản lai phát triển B trở ngại ngăn cản tạo thành giao tử C trở ngại ngăn cản thụ tinh D trở ngại ngăn cản lai hữu thụ Câu Cách li sau hợp tử A.trở ngại ngăn cản lai phát triển B trở ngại ngăn cản tạo lai C trở ngại ngăn cản thụ tinh D trở ngại ngăn cản lai hữu thụ Câu Lừa lai với ngựa sinh la khơng có khả sinh sản Hiện tượng nầy biểu cho A cách li trước hợp tử B cách li sau hợp tử C cách li tập tính D cách li mùa vụ Câu Dạng cách li cần để nhóm kiểu gen phân hóa quần thể tích lũy đột biến theo hướng khác dẫn đến hình thành lòai A.cách li địa lí B cách li sinh sản C cách li sinh thái D.cách li học Câu Tiêu chuẩn dùng thơng dụng để phân biệt lòai tiêu chuẩn A địa lý – sinh thái B hình thái C.sinh lí- sinh hóa D.di truyền Câu Dạng cách li quan trọng để phân biệt hai loài cách li A sinh thái B tập tính C địa lí D sinh sản Câu Đối với vi khuẩn, tiêu chuẩn có ý nghĩa hàng dầu để phân biệt hai lồi thân thuộc A tiêu chuẩn hố sinh B tiêu chuẩn sinh lí C tiêu chuẩn sinh thái D tiêu chuẩn di truyền Câu 10* Quần đảo nơi lí tưởng cho q trình hình thành lồi A đảo cách xa nên sinh vật đảo không trao đổi vốn gen cho B dễ xảy tương di nhập gen C đảo có cách li địa lí tương đối khoảng cách đảo lại không lớn D chịu ảnh hưởng lớn yếu tố ngẫu nhiên Câu Phát biểu nói vai trò cách li địa q trình hình thành lồi nhất? A Mơi trường địa lí khác ngun nhân làm phân hố thành phần kiểu gen quần thể B Cách li địa lí ln ln dẫn đến cách li sinh sản C Cách li địa lí dẫn đến hình thành lồi qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp D Khơng có cách li địa lí khơng thể hình thành lồi Câu Hình thành lồi cách li sinh thái thường gặp đối tượng A Thực vật B Thực vật động vật có khả di chuyển xa C Động vật D Thực vật động vật có khả di chuyển Câu Lồi lúa mì trồng hình thành sở A cách li địa lí lúa mì châu Âu lúa mì châu Mỹ B kết q trình lai xa khác lồi C kết tự đa bội 2n thành 4n lồi lúa mì D kết trình lai xa đa bội hoá nhiều lần Câu Tại đảo quần đảo đại dương hay tồn lồi đặc trưng khơng có nơi khác trái đất? A.Do cách li địa lí chọn lọc tự nhiên diễn môi trường đặc trưng đảo qua thời gian dài B Do loài có nguồn gốc từ đảo khơng có điều kiện phát tán nơi khác C Do cách li sinh sản quần thể đảo nên đảo hình thành lồi đặc trưng D Do điều kiện tự nhiên,chọn lọc tự nhiên diễn theo hướng tương tự Câu Nếu cho chuối nhà 3n có nguồn gốc từ chuối rừng 2n chế hình thành chuối nhà giải thích chuổi kiện sau: Thụ tinh giao tử n giao tử 2n Tế bào 2n nguyên phân bất thường cho cá thể 3n Cơ thể 3n giảm phân bất thường cho giao tử 2n Hợp tử 3n phát triển thành thể tam bội Cơ thể 2n giảm phân bất thường cho giao tử 2n A → → B → → C → → D → → Câu Hình thành lồi đường địa lí thường xảy loài A động vật bậc cao B động vật C thực vật D có khả phát tán mạnh Câu Hình thành lồi cách li sinh thái thường gặp loài: A động vật di chuyển B thực vật C thực vật động vật di chuyển D động vật có khả di chuyển nhiều Câu Hình thành lồi phương thức xảy nhanh nhất? A Cách li địa lí B Cách li sinh thái C cách li tập tính D Lai xa đa bội hố Câu Hình thành lồi lai xa đa bội hoá thường xảy A động vật B thực vật C động vật bậc thấp D động vật bậc cao Câu 10 Thí nghiệm Dodd ruồi giấm chứng minh hình thành lồi A cách li sinh thái B cách li tập tính C cách li địa lí D lai xa đa bội hố Bài 31 : TIẾN HỐ LỚN Câu 1.Một số lòai q trình tiến hóa lại tiêu giảm số quan thay tăng số lượng quan Nguyên nhân A môi trường sống thay đổi tạo đột biến B tiêu giảm quan giúp sinh vật thích nghi tốt C có xu hướng tiến hóa quay dạng tổ tiên D tất nguyên nhân nêu Câu 2.Chiều hướng tiến hoá tiến hóa lớn A ngày đa dạng, phong phú B tổ chức ngày cao C thích nghi ngày hợp lý D từ đơn giản đến phức tạp Câu 3.Dấu hiệu chủ yếu q trình tiến hố sinh học A phân hoá ngày đa dạng B tổ chức thể ngày phức tạp C thích nghi ngày hợp lý D phương thức sinh sản ngày hoàn thiện Câu Ngày tồn song song nhóm sinh vật có tổ chức thấp bên cạnh nhóm sinh vật có tổ chức cao A nhịp điệu tiến hố khơng nhóm B tổ chức thể đơn giản hay phức tạp thích nghi với hồn cảnh sống tồn C cường độ chọn lọc tự nhiên khơng giống hồn cảnh sống nhóm D nguồn thức ăn cho nhóm có tổ chức thấp phong phú Câu Phân li tính trạng tiến hóa lớn dẫn đến kết A phân hóa quần thể gốc thành nhiều kiểu gen B phân li thành kiểu gen theo cơng thức xác định C phân hóa thành nhiều giống người tiến hành D hình thành nhóm phân lọai lòai Câu Hiện tượng cá voi ( thuộclớp thú), cá mập (lớp cá) ngư long (bò sát cổ đại) giống kiểu hình kết của: A Tiến hóa đồng quy B Tiến hóa phân li C tiến hóa phân nhánh D.tiêu giảm để thích nghi Câu Tiến hóa đồng quy tạo kêt quả: A làm sinh vật ngày nhiều dạng B.tạo nhiều lòai từ lòai ban đầu C tạo kiểu hình tương tự từ kiểu gen khác nguồn D hình thành nhiều kiểu gen khác kiểu gen gốc Câu Đồng quy tính trạng kết trình A CLTN tiến hành đối tượng theo nhiều hướng B CLTN nhiều đối tượng theo hướng C CLTN tiến hành đối tượng theo hướng D.hình thành nhóm phân lọai lòai Câu Ngun nhân kiểu tiến hóa đồng quy: A lòai phânbố nhiều môi trường khác B.các kiểu gen khác đột biến C môii trường lòai ổn định lâu D.các sinh vật khác nguồn mơi trường Câu 10 Đồng quy tính trạng đường tiến hóa mà A lồi thuộc nhóm phân loại khác có kiểu hình tương tự B lồi có chung nguồn gốc có kiểu hình khác C lồi có xu hướng tiêu giảm số quan không cần thiết D lồi khác thích nghi với điều kiện sống nên có khu phân bố Chương SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT Bài 32 : NGUỒN GỐC SỰ SỐNG Câu Phát biểu sau không kiện xảy giai đoạn tiến hoá hoá học A tác dụng nguồn lượng tự nhiên mà từ chất vô hình thành nên hợp chất hữu đơn giản đến phức tạp axit amin, nuclêơtit B có tổng hợp chất hữu từ chất vô theo phương thức hố học C khí nguyên thuỷ trái đất chưa có có oxi D trình hình thành chất hữu đường hoá học giả thuyết chưa chứng minh thực nghiệm Câu Tiến hóa hóa học q trình tổng hợp A chất hữu từ chất vô theo phương thức hóa học B chất hữu từ chất vô theo phương thức sinh học C chất vô từ chất hữu theo phương thức sinh học D chất vô từ chất hữu theo phương thức hóa học Câu Kết tiến hoá tiền sinh học A hình thành tế bào sơ khai B hình thành chất hữu phức tạp C hình thành sinh vật đa bào D hình thành hệ sinh vật đa dạng phong phú ngày Câu Thí nghiệm Fox cộng chứng minh A điều kiện khí ngun thuỷ có trùng phân phân tử hữu đơn giản thành đại phân tử hữu phức tạp B điều kiện khí ngun thuỷ, chất hố học tạo thành từ chất vô theo đường hố học C có hình thành tế bào sống sơ khai từ đại phân tử hữu D sinh vật hình thành điều kiện trái đất nguyên thuỷ Câu Trình tự giai đoạn tiến hoá: A Tiến hoá hoá học - tiến hoá tiền sinh học- tiến hoá sinh học B Tiến hoá hoá học - tiến hoá sinh học- tiến hoá tiền sinh học C Tiến hoá tiền sinh học- tiến hoá hoá học - tiến hoá sinh học D Tiến hoá hoá học - tiến hoá tiền sinh học Câu Khí ngun thuỷ khơng có (hoặc có ít) chất B O2 C N2 , D NH3 A H2 Câu Thí nghiệm Milơ Urây chứng minh điều gì? A Sự sống trái đất có nguồn gốc từ vũ trụ B Axitnuclêic hình thành từ nuclêơtit C Chất hữu hình thành từ chất vơ D Chất vơ hình thành từ ngun tố có bề mặt trái đất Câu Nhiều thí nghiệm chứng minh đơn phân nuclêơtit tự lắp ghép thành đoạn ARN ngắn, nhân đơi mà không cần đến xúc tác enzim Điêù có ý nghĩa gì? A Cơ thể sống hình thành từ tương tác prôtêin axitnuclêic B Trong q trình tiến hố,ARN xuất trước ADN prơtêin C Prơtêin tự tổng hợp mà khơng cần chế phiên mã dịch mã D Sự xuất prôtêin axitnuclêic chưa phải xuất sống Câu Thực chất tiến hoá tiền sinh học hình thành A chất hữu từ vô B axitnuclêic prôtêin từ chất hữu C mầm sống từ hợp chất hữu D vô hữu từ nguyên tố bề mặt trái đất nhờ nguồn lượng tự nhiên Câu 10 Nguồn lượng dùng để tổng hợp nên phân tử hữu hình thành sống là: A ATP B Năng lượng tự nhiên C Năng lượng hoá học D Năng lượng sinh học Bài 33 : SỰ PHÁT TRIỂN CỦA SINH GIỚI QUA CÁC ĐẠI ĐỊA CHẤT Câu Dựa vào biến đổi địa chất, khí hậu,sinh vật Người ta chia lịch sử trái đất thành đại theo thời gian từ trước đên A đại thái cổ, đại nguyên sinh, đại cổ sinh, đại trung sinh, đại tân sinh B đại thái cổ, đại cổ sinh, đại trung sinh đại nguyên sinh, đại tân sinh C đại cổ sinh, đại nguyên sinh, đại thái cổ, đại trung sinh, đại tân sinh D đại thái cổ, đại nguyên sinh, đại trung sinh, đại cổ sinh, đại tân sinh Câu Trình tự kỉ sớm đến muộn đại cổ sinh A cambri => silua => đêvôn => pecmi => cacbon => ocđôvic B cambri => silua => cacbon => đêvôn => pecmi => ocđôvic C cambri => silua => pecmi => cacbon => đêvôn => ocđôvic D cambri => ocđôvic => silua => đêvôn => cacbon => pecmi Câu Đặc điểm sau khơng có kỉ Krêta? A sâu bọ xuất B xuất thực vật có hoa C cuối kỉ tuyệt diệt nhiều sinh vật kể bò sát cổ D tiến hố động vật có vú Câu Trong lịch sử phát triển sinh vật trái đất, có mạch dẫn động vật chuyển lên sống cạn vào đại A cổ sinh B nguyên sinh C trung sinh D tân sinh Câu Lồi người hình thành vào kỉ A đệ tam B đệ tứ C jura D tam điệp Câu Bò sát chiếm ưu kỉ đại trung sinh? A kỉ phấn trắng B kỉ jura C tam điệp D đêvơn Câu Ý nghĩa hố thạch A chứng trực tiếp lịch sử phát triển sinh giới B chứng gián tiếp lịch sử phát triển sinh giới C xác định tuổi hố thạch xác định tuổi đất D xác định tuổi hoá thạch đồng vị phóng xạ Câu Trơi dạt lục địa tượng A di chuyển phiến kiến tạo chuyển động lớp dung nham nóng chảy B di chuyển lục địa, lúc tách lúc liên kết lại C liên kết lục địa tạo thành siêu lục địa Pangaea D tách lục địa dẫn đến biến đổi mạnh mẽ khí hậu sinh vật Câu Sinh vật đại thái cổ biết đến A hoá thạch sinh vật nhân sơ cổ sơ B hoá thạch động vật, thực vật bậc cao C xuất tảo D thực vật phát triển, khí có nhiều oxi Câu 10 Người ta dựa vào tiêu chí sau để chia lịch sử trái đất thành đại, kỉ? A Những biến đổi lớn địa chất, khí hậu giới sinh vật B Quá trình phát triển giới sinh vật C Thời gian hình thành phát triển trái đất D Hóa thạch khống sản Bài 34 : SỰ PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI Câu Khi nói phát sinh lồi người, điều sau khơng đúng? A Lồi người xuất vào đầu kỉ đệ tứ đại tân sinh B Vượn người ngày tổ tiên loài người C Chọn lọc tự nhiên đóng vai trò quan trọng giai đoạn tiến hóa từ vượn người thành người D Có tiến hóa văn hóa xã hội lồi người Câu Đặc điểm bàn tay năm ngón xuất cách : A triệu năm B 30 triệu năm C 130 triệu năm D 300 triệu năm Câu Hoá thạch cổ người H.sapiens phát đâu? A Châu Phi B Châu Á C Đông nam châu Á D Châu Mỹ Câu Dạng vượn người sau có quan hệ họ hàng gần gũi với người nhất? A tinh tinh B đười ươi C gôrilia D vượn Câu Dạng vượn người đại có nhiều đặc điểm giống người A tinh tinh B đười ươi C gôrila D vượn Câu Đặc điểm sau quan thối hố người? A Người có có nhiều đơi vú B Lồng ngực hẹp theo chiều lưng bụng C Mấu lồi mép vành tai D Chi trước ngắn chi sau Câu Quá trình làm cho ADN ngày phức tạp đa dạng so với nguyên mẫu gọi là: A Quá trình tích luỹ thơng tin di truyền B Q trình biến đổi thơng tin di truyền C Q trình đột biến sinh sản D Quá trình biến dị tổ hợp Câu Loài cổ đại chi Homo là: A Homo erectus Homo sapiens B Homo habilis Homo erectus C Homo neandectan Homo sapiens D Homo habilis Homo sapiens Câu Nghiên cứu sở cho giả thuyết loài người đại sinh châu Phi phát tán sang châu lục khác? A Các nhóm máu B ADN ty thể C Nhiễm sắc thể Y D Nhiều chứng hoá thạch Câu 10 Nội dung chủ yếu thuyết “ từ Châu Phi” cho A người H sapiens hình thành từ loài người H erectus châu Phi B người H sapiens hình thành từ lồi người H erectus châu lục khác C người H erectus từ châu phi di cư sang châu lục khác sau tiến hóa thành H sapiens D người H erectus hình thành từ lồi người H habilis Phần bảy: SINH THÁI HỌC Chương I Cá thể & Quần thể sinh vật ( Từ 35 đến 39 chương trình chuẩn) Câu Đặc điểm khơng có ưa sáng? A Chịu ánh sáng mạnh B Có phiến mỏng, khơng có mơ giậu C Lá xếp nghiêng D Mọc nơi quang đãng tầng tán rừng Câu Đặc điểm khơng có ưa bóng? A Phiến dày, mơ giậu phát triển B Mọc bóng khác C Lá nằm ngang D Thu nhiều tia sáng tán xạ Câu Giới hạn sinh thái là: A khoảng giá trị xác định nhân tố sinh thái mà khoảng sinh vật tồn phát triển theo thời gian B giới hạn chịu đựng sinh vật số nhân tố sinh thái mơi trường Nằm ngồi giới hạn sinh thái, sinh vật tồn C giới hạn chịu đựng sinh vật nhiều nhân tố sinh thái mơi trường Nằm ngồi giới hạn sinh thái, sinh vật tồn D giới hạn chịu đựng sinh vật nhân tố sinh thái mơi trường Nằm ngồi giới hạn sinh thái, sinh vật tồn Câu Đặc điểm thích hợp làm giảm nhiệt thể voi sống vùng ôn đới so với voi sống vùng nhiệt đới A có đơi tai dài lớn B thể có lớp mở dày bao bọc C kích thước thể nhỏ D mồ Câu Khái niệm môi trường sau đúng? A Môi trường nơi sinh sống sinh vật bao gồm tất nhân tố hữu sinh xung quanh sinh vật B Môi trường nơi sinh sống sinh vật bao gồm tất nhân tố vô sinh hữu sinh xung quanh sinh vật, trừ nhân tố người C Môi trường nơi sinh sống sinh vật bao gồm tất nhân tố vô sinh xung quanh sinh vật D Môi trường gồm tất nhân tố xung quanh sinh vật, có tác động trực tiếp gián tiếp tới sinh vật; làm ảnh hưởng đến tồn tại, sinh trưởng, phát triển hoạt động khác sinh vật Câu Nơi loài là: A địa điểm cư trú chúng B địa điểm sinh sản chúng C địa điểm thích nghi chúng D địa điểm dinh dưỡng chúng Câu Nhóm sinh vật có nhiệt độ thể không biến đổi theo nhiệt độ môi trường? A Lưỡng cư B Cá xương C Thú D Bò sát Câu Đối với nhân tố sinh thái khoảng thuận lợi (khoảng cực thuận) khoảng giá trị nhân tố sinh thái mà sinh vật A phát triển thuận lợi B có sức sống trung bình C có sức sống giảm dần D chết hàng loạt Câu Trong rừng mưa nhiệt đới, thân gỗ có chiều cao vượt lên tầng tán rừng thuộc nhóm thực vật A ưa bóng chịu hạn B ưa sáng C ưa bóng D chịu nóng Câu 10 Có loại mơi trường phổ biến là: A môi trường đất, môi trường nước, môi trường cạn, môi trường sinh vật B môi trường đất, môi trường nước, môi trường cạn, môi trường bên C môi trường đất, môi trường nước, môi trường cạn, mơi trường ngồi D mơi trường đất, môi trường nước ngọt, môi trường nước mặn môi trường cạn Chương II Quần xã sinh vật ( Từ 40 đến 41 chương trình chuẩn) Câu Để diệt sâu đục thân lúa, người ta thả ong mắt đỏ vào ruộng lúa Đó phương pháp đấu tranh sinh học dựa vào: A.cạnh tranh loài B.khống chế sinh học C.cân sinh học D.cân quần thể Câu Hiện tượng số lượng cá thể quần thể bị kìm hãm mức định quan hệ sinh thái quần xã gọi là: A.cân sinh học B.cân quần thể C.khống chế sinh học D.giới hạn sinh thái Câu Trong hệ sinh thái cạn, loài ưu thường thuộc A.giới động vật B.giới thực vật C.giới nấm D giới nhân sơ (vi khuẩn) Câu Ở rừng nhiệt đới Tam Đảo, lồi đặc trưng A.cá cóc B.cây cọ C.cây sim D.bọ que Câu Quần xã rừng U Minh có lồi đặc trưng là: A.tơm nước lợ B.cây tràm C.cây mua D.bọ Câu Quá trình diễn thứ sinh rừng lim Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn nào? A.Rừng lim nguyên sinh bị chặt hết  Rừng thưa gỗ nhỏ  Cây gỗ nhỏ bụi  Cây bụi cỏ chiếm ưu  Trảng cỏ B Rừng lim nguyên sinh bị chặt hết  Cây gỗ nhỏ bụi  Rừng thưa gỗ nhỏ  Cây bụi cỏ chiếm ưu  Trảng cỏ C Rừng lim nguyên sinh bị chặt hết  Rừng thưa gỗ nhỏ  Cây bụi cỏ chiếm ưu  Cây gỗ nhỏ bụi  Trảng cỏ D Rừng lim nguyên sinh bị chặt hết  Cây bụi cỏ chiếm ưu  Rừng thưa gỗ nhỏ  Cây gỗ nhỏ bụi  Trảng cỏ Câu 7: Vì lồi ưu đóng vai trò quan trọng quần xã? A.Vì có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn, có cạnh tranh mạnh B Vì có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn, hoạt động mạnh C Vì có số lượng cá thể nhỏ, hoạt động mạnh D Vì có sinh khối nhỏ hoạt động mạnh Câu Tính đa dạng lồi quần xã là: A.mức độ phong phú số lượng loài quần xã số lượng cá thể loài B.mật độ cá thể loài quần xã C.tỉ lệ % số địa điểm bắt gặp loài tổng số địa điểm quan sát D.số lồi đóng vai trò quan trọng quần xã Câu Quần xã sinh vật A.tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc lồi, sống khơng gian xác định chúng có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với B tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc loài khác nhau, sống khơng gian xác định chúng quan hệ với C tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc hai lồi khác nhau, sống khơng gian xác định chúng có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với D tập hợp quần thể sinh vật thuộc loài khác nhau, sống không gian thời gian định, có mối quan hệ gắn bó với thể thống Câu 10 Ví dụ sau phản ánh quan hệ hợp tác loài? A.Vi khuẩn lam sống nốt sần rễ đậu B.Chim sáo đậu lưng trâu rừng C.Cây phong lan bám thân gỗ D.Cây tầm gửi sống thân gỗ Chương III Hệ sinh thái, sinh & bảo vệ môi trường ( Từ 42 đến 45 chương trình chuẩn) Câu 1: Hệ sinh thái gì? A.bao gồm quần xã sinh vật môi trường vô sinh quần xã B.bao gồm quần thể sinh vật môi trường vô sinh quần xã C.bao gồm quần xã sinh vật môi trường hữu sinh quần xã D.bao gồm quần thể sinh vật môi trường hữu sinh quần xã Câu 2: Sinh vật sản xuất sinh vật: A.phân giải vật chất (xác chết, chất thải) thành chất vô trả lại cho môi trường B.động vật ăn thực vật động vật ăn động vật C.có khả tự tổng hợp nên chất hữu để tự nuôi sống thân D.chỉ gồm sinh vật có khả hóa tổng hợp Câu 3: Các kiểu hệ sinh thái Trái Đất phân chia theo nguồn gốc bao gồm: A.hệ sinh thái cạn hệ sinh thái nước B.hệ sinh thái tự nhiên hệ sinh thái nhân tạo C.hệ sinh thái nước mặn hệ sinh thái nước D.hệ sinh thái nước mặn hệ sinh thái cạn Câu 4: Thành phần hữu sinh hệ sinh thái bao gồm: A.sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giảiB.sinh vật sản xuất, sinh vật ăn thực vật, sinh vật phân giải C.sinh vật ăn thực vật, sinh vật ăn động vật, sinh vật phân giảiD.sinh vật sản xuất, sinh vật ăn động vật, sinh vật phân giải Câu 5: Bể cá cảnh gọi là: A.hệ sinh thái nhân tạo B.hệ sinh thái “khép kín” C.hệ sinh thái vi mơ D.hệ sinh thái tự nhiên Câu 6: Ao, hồ tự nhiên gọi là: A.hệ sinh thái nước đứng B.hệ sinh thái nước C.hệ sinh thái nước chảy D.hệ sinh thái tự nhiên Câu 7: Đối với hệ sinh thái nhân tạo, tác động sau người nhằm trì trạng thái ổn định nó: A.khơng tác động vào hệ sinh thái B.bổ sung vật chất lượng cho hệ sinh thái C.bổ sung vật chất cho hệ sinh thái D.bổ sung lượng cho hệ sinh thái Câu 8: Trong hệ sinh thái có mối quan hệ sinh thái nào? A.Chỉ có mối quan hệ sinh vật với B.Mối quan hệ qua lại sinh vật với tác động qua lại sinh vật với môi trường C.Mối quan hệ qua lại sinh vật loài sinh vật khác loài với D.Mối quan hệ qua lại sinh vật loài với tác động qua lại sinh vật với môi trường Câu 9: Điểm giống hệ sinh thái tự nhiên hệ sinh thái nhân tạo là: A.có đặc điểm chung thành phần cấu trúc B.có đặc điểm chung thành phần lồi hệ sinh thái C.điều kiện mơi trường vơ sinh D.tính ổn định hệ sinh thái Câu 10: Quá trình biến đổi lượng Mặt Trời thành lượng hóa học hệ sinh thái nhờ vào nhóm sinh vật nào? A.Sinh vật phân giải B.Sinhvật tiêu thụ bậc C.Sinh vật tiêu thụ bậc D.Sinh vật sản xuất Câu 26: Nitơ phân tử trả lại cho đất, nước bầu khí nhờ hoạt động nhóm sinh vật nào: A.vi khuẩn nitrat hóa B.vi khuẩn phản nitrat hóa C.vi khuẩn nitrit hóa D.vi khuẩn cố định nitơ đất Câu 27: Trong chu trình cacbon, điều khơng đúng: A.cacbon vào chu trình dạng cacbonđiôxit B.thông qua quang hợp, thực vật lấy CO2 để tạo chất hữu C.động vật ăn cỏ sử dụng thực vật làm thức ăn chuyển hợp chất chứa cacbon cho động vật ăn thịt D.phần lớn CO2 lắng đọng, khơng hồn trả vào chu trình Câu 28: Hậu việc gia tăng nồng độ khí CO2 khí là: A.làm cho xạ nhiệt Trái đất dễ dàng ngồi vũ trụ B.tăng cường chu trình cacbon hệ sinh thái C.kích thích q trình quang hợp sinh vật sản xuất D.làm cho Trái đất nóng lên, gây thêm nhiều thiên tai Câu 29: Chu trình sinh địa hóa có ý nghĩa là: A.duy trì cân vật chất sinh B.duy trì cân vật chất quần thể C.duy trì cân vật chất quần xã D.duy trì cân vật chất hệ sinh thái Câu 30: Nguồn nitrat cung cấp cho thực vật tự nhiên hình thành chủ yếu theo: A.con đường vật lí B.con đường hóa học C.con đường sinh học D.con đường quang hóa Câu 31: Sự phân chia sinh thành khu sinh học khác vào: A.đặc điểm khí hậu mối quan hệ sinh vật sống khu B.đặc điểm địa lí, mối quan hệ sinh vật sống khu C.đặc điểm địa lí, khí hậu D.đặc điểm địa lí, khí hậu sinh vật sống khu Câu 32: Thảo nguyên khu sinh học thuộc vùng: A.vùng nhiệt đới B.vùng ôn đới C.vùng cận Bắc cực D.vùng Bắc cực Câu 33: Nhóm vi sinh vật sau khơng tham gia vào trình tổng hợp muối nitơ: A.vi khuẩn cộng sinh nốt sần họ đậu B.vi khuẩn cộng sinh bèo hoa dâu C.vi khuẩn sống tự đất nước D.vi khuẩn sống kí sinh rễ họ đậu Câu 34: Nguồn lượng cung cấp cho hệ sinh thái Trái đất là: A.năng lượng gió B.năng lượng điện C.năng lượng nhiệt D.năng lượng mặt trời Câu 35: Khi chuyển từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao dòng lượng có tượng là: A.càng giảm B.càng tăng C.không thay đổi D.tăng giảm tùy thuộc bậc dinh dưỡng Câu 36: Năng lượng chuyển cho bậc dinh dưỡng sau từ bậc dinh dưỡng trước khoảng %? A.10% B.50% C.70% D.90% Câu 37: Dòng lượng hệ sinh thái thực qua: A.quan hệ dinh dưỡng sinh vật chuỗi thức ăn B.quan hệ dinh dưỡng sinh vật loài quần xã C.quan hệ dinh dưỡng sinh vật loài khác loài D.quan hệ dinh dưỡng nơi sinh vật quần xã Câu 38: Sử dụng chuỗi thức ăn sau để xác định hiệu suất sinh thái sinh vật tiêu thụ bậc so với sinh vật sản xuất: Sinh vật sản xuất (2,1.106 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc (1,2.104 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc (1,1.102 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc (0,5.102 calo) A.0,57% B.0,92% C.0,0052% D.45,5% ... hoá học - tiến hoá tiền sinh học- tiến hoá sinh học B Tiến hoá hoá học - tiến hoá sinh học- tiến hoá tiền sinh học C Tiến hoá tiền sinh học- tiến hoá hoá học - tiến hoá sinh học D Tiến hoá hoá học. .. sinh, đại cổ sinh, đại trung sinh, đại tân sinh B đại thái cổ, đại cổ sinh, đại trung sinh đại nguyên sinh, đại tân sinh C đại cổ sinh, đại nguyên sinh, đại thái cổ, đại trung sinh, đại tân sinh. .. hệ sinh thái nước D.hệ sinh thái nước mặn hệ sinh thái cạn Câu 4: Thành phần hữu sinh hệ sinh thái bao gồm: A .sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giảiB .sinh vật sản xuất, sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập sinh học 12 HK2 , Đề cương ôn tập sinh học 12 HK2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay