Khung viết tiểu luận nhóm

12 36 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 12:55

KHUNG VIẾT DỰ ÁN (phục vụ cho việc viết tiểu luận nhóm) CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN Trình bày Bối cảnh/Cơ hội/Những cụ thể để khẳng định cần thiết phải đầu tư Cần ý đảm bảo tính xác thực luận tính thuyết phục luận chứng Các nội dung phần cần viết ngắn gọn, khẳng định Trong trường hợp quy mô dự án nhỏ cần thiết đầu tư hiển nhiên phần luận giải cần thiết phải đầu tư thường kết hợp trình bày lời mở đầu dự án 1.2 MỤC TIÊU Dự án thực cần đạt mục tiêu cho chủ đầu tư/cho XH? Khi đưa mục tiêu, tự hỏi: Bạn muốn đạt kết với dự án này? Ai hưởng lợi từ dự án? Họ hưởng lợi nào? Chú ý: Khi viết mục tiêu cần viết cụ thể rõ ràng đo lường 1.3 NĂNG LỰC CHỦ ĐẦU TƯ Về tài chính, kỹ năng, kinh nghiệm, nhân lực, cơng nghệ,… (Trình bày nguồn lực thực dự án) 1.4 Ý NGHĨA CỦA DỰ ÁN Dự án thành lập có ý nghĩa cho thân, chủ đầu tư, xã hội? 1.5 MỘT SỐ THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN Giới thiệu số thông tin dự án như: Tên dự án; Chủ đầu tư; Lĩnh vực kinh doanh; Sản phẩm dịch vụ; Vốn đầu tư; Cơ cấu vốn; Địa điểm xây dựng; Thời gian đầu tư; Thời gian hoạt động; Thời gian lý, 1.6 TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN Bảng phân tích cơng việc (Từ lúc bắt đầu đến lúc đưa dự án vào hoạt động); Vẽ sơ đồ GANTT CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ 2.1 CÁC BƯỚC NGHIÊN CỨU LẬP DỰ ÁN Nghiên cứu hội đầu tư Nghiên cứu tiền khả thi Nghiên cứu khả thi 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHẢ THI CHO DỰ ÁN Phân tích thị trường SP/DV Phân tích kỹ thuật cơng nghệ tổ chức SXKD Phân tích tài CHƯƠNG PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM DỊCH VỤ 3.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI TỔNG QT Điều kiện địa lý tự nhiên (địa hình, khí hậu, địa chất ) có liên quan đến việc lựa chọn, thực phát huy hiệu dự án sau Điều kiện dân số lao động có liên quan đến nhu cầu khuynh hướng tiêu thụ sản phẩm, đến nguồn lao động cung cấp cho dự án Tình hình trị, sách luật lệ có ảnh hưởng đến quan tâm nhà đầu tư Tình hình phát triển kinh tế xã hội đất nước, địa phương, tình hình phát triển SXKD ngành, sở (tốc độ gia tăng GDP, tỷ lệ đầu tư so với GDP, quan hệ tích luỹ tiêu dùng, GDP/đầu người, tỷ suất lợi nhuận SXKD ) có ảnh hưởng đến trình thực phát huy hiệu dự án Tình hình ngoại hối (cán cân toán ngoại hối, dự trữ ngoại tệ, nợ nần tình hình tốn nợ ) đặc biệt quan trọng dự án phải nhập NVL, thiết bị Tình hình ngoại thương định chế có liên quan tình hình xuất nhập khẩu, thuế xuất nhập khẩu, sách tỷ giá hối đối, luật lệ đầu tư cho người nước ngoài, cán cân thương mại, cán cân toán quốc tế Những vấn đề đặc biệt quan trọng dự án sản xuất hàng xuất khẩu, nhập NVL, máy móc Chú ý: Những dự án nhỏ khơng cần nhiều kiện kinh tế vĩ mơ Còn dự án lớn tùy thuộc vào mục tiêu, đặc điểm phạm vi tác dụng dự án mà lựa chọn vấn đề có liên quan đến dự án để xem xét phân tích Phân tích KT-XH nơi đặt địa điểm thực dự án 3.2 PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG TÁC NGHIỆP Nhu cầu tương lai sản phẩm dự án: (Thỏa mãn nhu cầu nào, ai, độ lớn nhu cầu, khả đáp ứng nhu cầu đối thủ cạnh tranh, phân bố nhu cầu, …) Xu hướng tiêu dùng: (Vị trí vòng đời sản phẩm; Tốc độ tăng trưởng-suy thoái, biến động theo chu kỳ,…) Đối thủ cạnh tranh: (Đối thủ cạnh tranh chính; Đặc trưng thông tin hoạt động đối thủ cạnh tranh; Hành vi đối thủ cạnh tranh; Đánh giá cụ thể đối thủ cạnh tranh, …) Nhà cung cấp đầu vào: (Nguyên liệu chính; Nguyên liệu phụ; Nguồn cung cấp; Trữ lượng; Chất lượng; Giá cả; Mức biến động; Nguồn cung cấp lượng; Nhà cung cấp chính; Số lượng nhà cung cấp; Chính sách nhà cung cấp; Phương thức toán, ) Khách hàng: (Khách hàng mục tiêu; Khách hàng tiềm năng; Phân khúc khách hàng; Đặc trưng khách hàng; Hành vi tiêu dùng khách hàng; Phương thức toán, ) Những người gia nhập tiềm tàng: (Mức độ gia nhập ngành; Các rào cản gia nhập ngành; Năng lực thông tin hoạt động người gia nhập tiềm tàng, ) Sản phẩm thay thế: (Năng lực sản phẩm thay thế; Chất lượng, giá sản phẩm thay thế; Chi phí chuyển đổi kinh doanh, chuyển đổi sử dụng sản phẩm thay thế, ) 3.3 PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG NỘI BỘ Chi tiết lực chủ đầu tư tài chính, kỹ thuật, nhân lực, sản xuất, cơng nghệ … CHƯƠNG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH 4.1 THIẾT KẾ SẢN PHẨM DỊCH VỤ Mô tả/Thiết kế SPDV dự án (Có nét chính, nét độc đáo gì,…) Quy trình tạo SPDV (Phần làm tốt giúp bạn ước lượng giá thành SPDV dự án) Dịch vụ (giới thiệu dịch vụ dự án) 4.2 XÁC ĐỊNH CÔNG XUẤT/QUI MÔ DỰ ÁN Dự kiến quy mơ (VD làm qn cà phê khoảng bàn, ghế; làm tiệm photocopy bào nhiêu máy photocopy; Số lượng sản phẩm sản xuất trung bình/năm, …) Thuyết minh sở để chọn quy mơ phù hợp 4.3 PHÂN TÍCH, CHỌN ĐỊA ĐIỂM Xác định vị trí đặt dự án Tại chọn? Mơ tả trạng mặt Xác định chi phí mặt 4.4 THIẾT KẾ, BỐ TRÍ MẶT BẰNG Bản vẽ thiết kế cơng trình (Bố trí cơng trình chính, phụ, bố trí tổng thể, bố trí chi tiết,…) 4.5 XÂY DỰNG CƠ BẢN Bảng dự tốn chi phí xây dựng Stt I Số lượng Hạng mục Đvt Đơn giá Thành tiền 1.1 1.2 II Tổng cộng Bảng khấu hao tài sản cố định Khoản mục tính Giá trị đầu kỳ Khấu hao kỳ Khấu hao lũy kế Giá trị cuối kỳ Giá trị lý … 4.6 KẾ HOẠCH MUA SẮM TSCĐ VÀ CCDC (mua sắm máy mọc thiết bị) Bảng dự tốn chi phí mua sắm máy móc thiết bị Stt Hạng mục Số lượng Đvt Thành Đơn giá tiền TG Giá trị phân bổ phân bổ Tổng cộng Khấu hao TSCĐ /Phân bổ CCDC 4.7 TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG Nhân (Cơ cấu nhân sự, nguồn nhân lực, trình độ, kỹ năng, tuyển dụng, đào tao, thiết kế công việc, trả thu lao Bảng uớc lượng chi phí lương hàng năm, từ năm đến n) Bảng ước lượng chi phí lương năm 01 Stt Chức danh Số lượng Lương/thá ng Lương/nă m Quản lý ………………… …… Tổng cộng Bảng chi phí lương hàng năm từ năm đến năm n Khoản mục Năm 01 … … Năm n Nhân viên Nhân viên -Tổng cộng Sản xuất (Từ NVL đến tạo SPDV; Bảng ước lượng chi phí trực tiếp từ năm đến n; Tính giá thành SP) Bảng ước lượng chi phí trực tiếp cho năm 01 Stt Khoản mục  CP NVL  NVL phụ Số lượng (sản phẩm) Chi phí đơn vị/sp Chi phí `  CP Nhân cơng trực tiếp  CP nhiên liệu  Cp sửa chữa ………………… … Tổng cộng Bảng ước lượng chi phí trực tiếp cho năm 01 đến năm n Khoản mục Chi phí NVL Chi phí NVL phụ Năm 01 … … Năm n ……… Tổng cộng =>Tính giá thành sp Bán hàng (Chiến lược giá hàng năm, chiến lược phân phối, chiến lược marketing, Ước lượng chi phí marketing, ước lượng số lượng sản phẩm bán hàng năm) Bảng giá bán sản phẩm năm từ đến n Chủng loại Sp Năm 01 … Sp Sp Bảng hoạt động marketing hàng năm Năm Hoạt động marketing-bán hàng … Năm n Năm 01 Năm 02 Năm 03  Hoạt động 1…………………  Hoạt động 2…………………  Hoạt động 1…………………  Hoạt động 2…………………  Hoạt động 1…………………  Hoạt động 2………………… Năm n Bảng ước lượng chi phí marketing – bán hàng Khoản mục Chi Năm 01 … … Năm n phí marketi ng Bảng ước lượng số lượng Sp bán hàng năm Chủng loại Sp Năm 01 … … Năm n Sp Sp - Bảng ước lượng doanh thu (từ năm đến n) Chủng loại Sp Doanh thu Sp Doanh thu Sp - Năm 01 … … Năm n Tổng cộng - Bảng ước lượng tổng chi phí hoạt động (từ năm đến n) Khoản mục chi phí Chi Năm 01 … … Năm n trực tiếp Chi phí nhân gián tiếp CP bán hàng -Tổng cộng CHƯƠNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 5.1 TỔNG GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ Bảng lịch đầu tư STT Khoản mục đầu tư Năm …… n Đất đai, mặt Nhà xưởng (XD CB) Máy móc thiết bị ………… Tổng cộng 5.2 HOẠCH ĐỊNH NGUỒN VỐN Nguồn tài trợ (Vốn CSH, suất sinh lời đòi hỏi VSCH; Vốn vay, vay NH nào, lãi vay, thời gian vay) Bảng cấu vốn Khoản mục Số tiền Chi phí sử dụng vốn Tỷ trọng Vốn chủ sở hữu Vốn vay ……………………… … Tổng nguồn vốn => Tính WACC Bảng kế hoạch trả nợ gốc lãi vay Khoản mục Dư nợ đầu kì Số tiền trả nợ - Trả nợ gốc - Trả lãi vay Dư nợ cuối kì Bảng vốn lưu động Năm … Năm Khoản mục - …… n Tiền mặt (1) Khoản phải thu (2) Khoản phải trả (3) Tồn kho (4) Tổng vốn lưu động (1+2-3+4) - Thay đổi tiền mặt (5) Thay đổi khoản phải thu (6) Thay đổi khoản phải trả (7) Thay đổi tồn kho (8) Thay đổi vốn lưu động (5+6-7+8) 5.3 ƯỚC LƯỢNG DOANH THU HÀNG NĂM Bảng ước lượng doanh thu hàng năm Chủng loại Sp Năm 01 … … Năm n … Năm n Doanh thu Sp Doanh thu Sp Tổng cộng 5.4 ƯỚC LƯỢNG CHI PHÍ HÀNG NĂM Bảng ước lượng chi phí hàng năm Khoản mục chi phí Chi trực tiếp Năm 01 … Chi phí nhân gián tiếp CP bán hàng -Tổng cộng 5.5 ƯỚC LƯỢNG KẾT QUẢ HĐSXKD Bảng uớc lượng lợi nhuận sau thuế đạt năm hoạt động Khoản mục Năm … Doanh thu Chi phí hoạt động Chi phí khấu hao Thu nhập trước thuế lãi vay (EBIT) Lãi vay phải trả Thu nhập trước thuế (EBT) Thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế 5.6 XÂY DỰNG BÁO CÁO NGÂN LƯU Chỉ tiêu tính toán Ngân lưu vào Doanh thu Thay đổi phải thu Thay đổi tiền mặt Thay đổi tồn kho Giá trị lý Tổng ngân lưu vào (1) Ngân lưu Đầu tư ban đầu Năm n … n+1 n+1 Chi phí hoạt động Thay đổi phai trả Thuế thu nhập doanh nghiệp Tổng ngân lưu (2) Ngân lưu ròng (1-2) 5.7 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH Xác định suất chiết khấu dự án Tiêu chí đánh giá gồm: NPV, IRR, PP, B/C, khả trả nợ gốc lãi vay 5.8 PHÂN TÍCH RỦI RO Xác định biến số rủi ro dự án Phân tích độ nhạy Phân tích tình Phân tích Crystal Ball CHƯƠNG KẾT LUẬN Kết luận tính khả thi dự án Những kết đạt thực dự án Những khó khăn thực dự án Kiến nghị PHỤ LỤC Trình bày chứng minh chi tiết cần thiết phương diện nghiên cứu khả thi mà việc đưa chúng vào phần thuyết minh dự án làm cho phần thuyết minh trở nên phức tạp, cồng kềnh ... định biến số rủi ro dự án Phân tích độ nhạy Phân tích tình Phân tích Crystal Ball CHƯƠNG KẾT LUẬN Kết luận tính khả thi dự án Những kết đạt thực dự án Những khó khăn thực dự án Kiến nghị PHỤ LỤC
- Xem thêm -

Xem thêm: Khung viết tiểu luận nhóm, Khung viết tiểu luận nhóm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay