Slide bài giảng môn lập và quản lý dự án đầu tư: CHUONG 2 TRINH TU VA NOI DUNG NGHIEN CUU CUA QUA TRINH LAP DU AN DAU TU

25 62 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 12:52

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH TỰ NỘI DUNG CỦA QUÁ TRÌNH LẬP DỰ ÁN ĐẦU Căn nguyên việc thiết lập thẩm định dự án Nguồn lực có hạn (sự khan nguồn lực tài nguyên thiên nhiên, tài chính, nguyên vật liệu,…) Do đó, phải làm sử dụng nguồn lực cách hiệu xét phương diện quốc gia/doanh nghiệp/cá nhân Khái quát bước nghiên cứu hình thành dự án đầu Nghiên cứu CƠ HỘI-Ý TƯỞNG Bác bỏ Kết thúc Phác thảo dự án Chấp nhận Nghiên cứu TIỀN KHẢ THI & KHẢ THI Nghiên cứu PHÁP NĂNG LỰC CHỦ ĐẦU Nghiên cứu MÔI TRƯỜNG ĐẦU Nghiên cứu KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ Nghiên cứu TỔ CHỨC NHÂN SỰ Phân tích TÀI CHÍNH Phân tích KT-XH Bác bỏ Báo cáo TIỀN KHẢ THI Báo cáo KHẢ KHI Kết thúc Chấp nhận Giai đoạn TRIỂN KHAI ĐẦU Nghiên cứu phát hội đầu  Mục đích bước phát hội đầu  Xác định sơ khả thực hội  Yêu cầu đặt bước phải đưa thông tin phản ảnh cách sơ khả thực thi triển vọng hội đầu  Sản phẩm bước phác thảo hội đầu Nghiên cứu phát hội đầu THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG  Thị hiếu  Nhu cầu  Đối thủ cạnh tranh,… NHỮNG LỢI THẾ SO SÁNH  Tài nguyên thiên nhiên  Nguồn nguyên liệu  Cơ sở hạ tầng  Nguồn lao động ĐAM MÊ, HOÀI BÃO  Thể thao  Nghệ thuật  Tài  Danh vọng,… TIỀM NĂNG SẴN CÓ  Vốn  Nguyên vật liệu  Lao động  Kỹ thuật, công nghệ CƠ HỘI ĐẦU CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH  Chính sách pháp luật  Chính sách ưu đãi  Qui định, … NĂNG LỰC SỞ TRƯỜNG  Giao tiếp ứng xử  Tổ chức quản  Lao động nghề chuyên biệt  Nghiên cứu khoa học Một số gợi ý để phát hiện-nắm bắt-biến hội thành thực  Biết cách phán đốn tình phát hội  Cần có chuẩn bị tốt mặt để thời đến, bạn nắm bắt tức  Liệu nắm bắt hội hay khơng hoàn toàn định nỗ lực thân  Người biết nắm bắt hội biết chờ hội (thời cơ)  Cần đặc biệt ý phát triển hội nâng niu hội  Trong tìm kiếm hội, bên cạnh (Ln có hội trước mắt bạn)  Đối với kẻ mạnh thêm thay đổi/biến động thêm hội (Trong rủi ro ln có hội)  Khi phát hội phải nắm thật chặt, gắng sức, nỗ lực hết mình, cuối đến thành cơng Hình thành Ý TƯỞNG CƠ HỘI ĐẦU Nhận dạng CƠ HỘI Mầm mống Ý TƯỞNG • Mục tiêu chung • Mục tiêu cụ thể đo lường Ý TƯỞNG ĐẦU MỤC TIÊU Phác thảo Ý TƯỞNG • • • • • • Thơng tin thị trường Tiềm sẵn có Cơ chế sách Năng lực sở trường Đam mê hồi bão Những lợi so sánh, CÁC YẾU TỐ CỦNG CỐ Ý TƯỞNG • BÊN NGỒI ⁻ Pháp ⁻ Thị trường ⁻ Công nghệ ⁻ Lao động – nhân lực • BÊN TRONG ₋ Năng lực quản trị ₋ Năng lực tài ₋ Năng lực sản xuất-vận7 hàn Cách viết ý tưởng đầu (1) Tên ý tưởng (2) Mục tiêu ý tưởng (3) Các sở để thực ý tưởng  Các vấn đề thị trường  Các vấn đề công nghệ kỹ thuật  Các vấn đề tổ chức SXKD (4) Nội dung ý tưởng  Lĩnh vực kinh doanh  Sản phẩm/dịch vụ (chú ý tính sáng tạo, tính SP/DV)  Đối tượng khách hàng  Vốn đầu dự tính-nguồn vốn (Tổng vốn đầu tư; Vốn đầu vào tài sản cố định/tài sản lưu động; Vốn tự có/Vốn vay/Vốn khác)  Địa điểm kinh doanh  Cơ sở hạ tầng  Kế hoạch sản xuất  Kế hoạch bán sản phẩm  Ước tính sơ lược hiệu tài KT-XH (5) Kết luận hội đầu Nghiên cứu tiền khả thi Đây bước tiếp tục nghiên cứu hôi đầu để tiến hành nghiên cứu sâu hơn, chi tiết kỹ lưỡng với hội đầu có triển vọng Mục đích nghiên cứu tiền khả thi nhằm loại bỏ dự án bấp bênh (về thị trường, kỹ thuật), dự án mà kinh phí đầu lớn, mức sinh lợi nhỏ, không thuộc loại ưu tiên chiến lược phát triển kinh tế - xã hội chiến lược phát triển SXKD Đối với hội đầu quy mô nhỏ, không phức tạp mặt kỹ thuật triển vọng đem lại hiệu rõ ràng bỏ qua giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi Nghiên cứu giai đoạn chưa chi tiết, xem xét trạng thái tĩnh, mức trung bình đầu vào, đầu ra, khía cạnh kỹ thuật, tài kinh tế hội đầu toàn trình thực đầu vận hành kết đầu Cách viết báo cáo tiền khả thi Tham khảo nội dung 2.3.2, trang 11 10 Nghiên cứu khả thi Mục đích nghiên cứu khả thi xem xét lần cuối nhằm đến kết luận xác đáng vấn đề dự án số liệu tính tốn cẩn thận, chi tiết trước định đầu thức Đây bước sàng lọc lần cuối để lựa chọn dự án tối ưu Ở giai đoạn phải khẳng định hội đầu có khả thi hay khơng? Có vững chắc, hiệu hay khơng? Nội dung nghiên cứu tương tự giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi, khác mức độ chi tiết hơn, xác Mọi khía cạnh nghiên cứu xem xét trạng thái động, tức có tính đến yếu tố bất định xảy theo nội dung nghiên cứu Xét mặt hình thức, tài liệu nghiên cứu khả thi tập hợp hồ sơ trình bày cách chi tiết có hệ thống khía cạnh tính pháp lý, mơi trường đầu tư, kỹ thuật cơng nghệ, tổ chức SXKD, hiệu tài chính,… 11 Nội dung nghiên cứu tiền khả thi khả thi Nghiên Nghiên cứu cứu về tính tính pháp pháp Phân Phân tích hiệu hiệu quả kinh kinh tế tế xã hội NỘI DUNG CHỦ YẾU Phân Phân tích tích hiệu quả tài tài chính Nghiên Nghiên cứu cứu về nhân nhân sự lao lao động, động, tổ tổ chức SXKD SXKD Phân Phân tích tình tình hình hình kinh kinh tế tế tổng tổng quát quát Nghiên Nghiên cứu cứu về thị thị trường, sản phẩm – dịch vụ Ngiên Ngiên cứu cứu về kỹ kỹ thuật thuật công nghệ nghệ 12 Tính pháp dự án Căn pháp lý: Là văn pháp luật, nghị định, thị, hướng dẫn cấp trên, quyền, có liên quan đến việc thực dự án đầu VD:  Với doanh nghiệp Nhà nước: Quyết định thành lập hay thành lập lại; Các định đầu tư; quan cấp trực thuộc; người đại diện thức, chức vụ người đại diện thức địa chỉ, điện thoại  Với thành phần kinh tế khác: Giấy phép hoạt động; quan cấp giấy phép hoạt động; người đại diện thức, chức vụ người đại diện thức; vốn pháp định; địa chỉ, điện thoại 13 Phân tích tình hình KT-XH tổng qt Tình hình kinh tế xã hội tổng quát dự án bao gồm vấn đề sau:  Điều kiện tự nhiên (địa hình, địa chất, khí hậu,…) có liên quan đến việc lựa chọn địa điểm thực đầu hiệu dự án  Điều kiện dân số lao động liên quan đến nhu cầu khuynh hướng tiêu thụ sản phẩm, đến nguồn lao động cung cấp cho dự án  Tình hình trị, sách, pháp luật có liên quan đến chế độ sách tồn suốt vòng đời dự án đầu  Tình hình phát triển kinh tế xã hội đất nước, địa phương, tình hình phát triển sản xuất kinh doanh ngành, sở (tốc độ tăng GDP, tỷ lệ GDP/đầu người, lãi suất thị trường, tình hình sản xuất kinh doanh nói chung,…)  Tình hình ngoại hối (tỷ giá hối đoái, cán cân toán ngoại hối, dự trữ ngoại tệ, nợ nần tình hình tốn nợ,…) có ảnh hưởng đặc biệt đến dự án phải nhập nguyên liệu, thiết bị công nghệ dự án gắn với xuất 14 Nghiên cứu thị trường SP-DV dự án Sơ đồ phân tích mơi trường tác nghiệp Những người gia nhập tiềm Sự đe dọa người gia nhập Nhà cung cấp Khả thương lượng với nhà cung cấp DỰ ÁN Sự cạnh tranh đối thủ Khả thương lượng với khách hàng Khách hàng Sự đe dọa sản phẩm thay Sản phẩm thay 15 Nghiên cứu kỹ thuật cơng nghệ  Phân tích phương án cơng nghệ (tính đại, tính kinh tế, tính thích hợp, thân thiện với môi trường) lựa chọn phương án công nghệ tốt Phân tích lựa chọn cơng nghệ  Phương án chuyển giao công nghệ (nội dung chuyển giao, điều kiện tiếp nhận, phương thức toán,…)  Các biện pháp bảo vệ môi trường (chống ô nhiễm nguồn nước, khơng khí, tiếng ồn,…)  Phân tích, lựa chọn phương án máy móc, thiết bị (kể máy móc thiết bị phụ tùng thay thế) Phương án máy  Phương án mua sắm máy móc thiết bị (mua đâu, móc, thiết bị giá cả, vận chuyển, bảo hành, …)  Điều kiện lắp ráp, vận hành, đào tạo kỹ thuật 16 Nghiên cứu kỹ thuật cơng nghệ (tt)  Phân tích điều kiện địa điểm (điều kiện nhiên, kinh tế, xã hội,…)  Làm rõ chi phí địa điểm có ảnh hưởng tới giá thành xây dựng bản, tới chi phí khai thác cơng trình, tới giá tiêu thụ sản phẩm dịch vụ Phân tích, lựa chọn địa điểm xây dựng cơng trình đầu  Phân tích mặt kinh tế xã hội (tạo việc làm, tăng thu nhập cho cư dân, sinh thái, môi trường …)  Thiết kế bố trí cơng trình  Bản vẽ thiết kế cơng trình  Kết cấu hạ tầng cơng trình (điện, đường, nước,…)  Bố trí cơng trình chính, phụ, hạ tầng tổng thể mặt 17 Chọn địa điểm xây dựng dự án CÁC YẾU TỐ VĨ MƠ NHÂN LỰC Trình độ, lượng cung cấp Chính trị, pháp luật, kinh tế, văn hóa, xã hội KINH TẾ Thu nhập, thuế, VÙNG VỊ CỘNG TRÍ ĐỒNG - Giá đất - Chi phí xd rộng - Xử chất thải - Cấp nước thơng - Năng lượng lạc - Diện tích - Khả mở - Địa hình - Đường giao - Thơng tin liên HÀNG HĨA Đáp ứng nhu cầu, hệ thống phân phối,… ĐẦU RA ĐẦU VÀO NGUYÊN LIỆU Mức cung, giá cả, chất lượng, vận chuyển CƠ SỞ HẠ TẦNG TÀI CHÍNH Thị trường vốn, tổ chức tín dụng Điều kiện tự nhiên, mơi trường sản xuất kinh doanh CÁC YẾU TỐ VĨ MÔ XÃ HỘI Đời sống VH, việc làm, môi trường 18 Nghiên cứu nhân lao động, tổ chức SXKD Phân tích nhân sự, lao động  Nguồn cung nhân lực, trình độ kỹ năng, tuyển dụng, đào tạo,…  Tổ chức cấu nhân  Thiết kế công việc, trả thù lao Tổ chức sản xuất kinh doanh  Kế hoạch sản xuất  Kế hoạch tiêu thụ 19 Phân tích hiệu tài Phân tích hiệu tài dự án nhằm đánh giá dự án có tính khả thi mặt tài hay khơng Kết q trình phân tích tài để chủ đầu định có nên đầu hay không? Các đơn vị tài trợ định tài trợ vốn,… Các tiêu đánh giá hiệu tài dự án đầu  Chỉ tiêu giá trị (Net Present Value – NPV)  Tỷ suất hoàn vốn nội (Internal Rate of Returns – IRR)  Tỷ số lợi ích chi phí (B/C)  Thời gian hồn vốn PP (Pay back Period) 20 Phân tích hiệu KT-XH Lợi ích KT-XH dự án chênh lệch lợi ích mà kinh tế xã hội thu so với chi phí mà kinh tế xã hội phải bỏ thực dự án đầu  Cơng ăn việc làm Lợi ích KT-XH  Đáp ứng nhu cầu tiêu dùngAn sinh xã hội  Đóng góp ngân sách,…  Cạn kiệt tài ngun thiên nhiên Chi phí KT-XH  Ơ nhiễm môi trường  Tệ nạn xã hội,… 21 Cách viết báo cáo khả thi A GIỚI THIỆU B SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU C TÓM TẮT DỰ ÁN D THUYẾT MINH DỰ ÁN  Phân tích mơi trường đầu  Phân tích kỹ thuật cơng nghệ, tổ chức SXKD  Phân tích tài  Tổ chức quản  Kết luận-Kiến nghị E PHỤ LỤC 22 Thảo luận-bài tập A Dự án “Cafe ngủ trưa/Cafe nằm” Câu hỏi 1: Bạn có suy nghĩ ý tưởng kinh doanh “café ngủ trưa” Câu hỏi 2: Ý tưởng áp dụng để kinh doanh Long Xun hay khơng? Giải thích sao? B Phác thảo ý tưởng kinh doanh cho thân/đơn vị anh chị công tác C Thảo luận ý tưởng kinh doanh cho nhóm D Trình bày ý tưởng nhóm 23 Thơng tin câu lạc sáng tạo khởi nghiệp An Giang Chủ nhiệm CLB: Võ Thành Tâm SĐT: 0989.262.884 Email: vothanhtam.mba@gmail.com 24 Đặt tên file gửi Email Đặt tên file: Tên SV-MSSV-Nhóm-chuong2 Đặt tên chủ đề email: tương tự tên file Bài trả lời:    Họ tên SV: MSSV: Lớp: 25 ... nghệ 12 Tính pháp lý dự án Căn pháp lý: Là văn pháp luật, nghị định, thị, hướng dẫn cấp trên, quyền, có liên quan đến việc thực dự án đầu tư VD:  Với doanh nghiệp Nhà nước: Quyết định thành lập. .. hành kết đầu tư Cách viết báo cáo tiền khả thi Tham khảo nội dung 2. 3 .2, trang 11 10 Nghiên cứu khả thi Mục đích nghiên cứu khả thi xem xét lần cuối nhằm đến kết luận xác đáng vấn đề dự án số liệu... tổng quát dự án bao gồm vấn đề sau:  Điều kiện tự nhiên (địa hình, địa chất, khí hậu,…) có liên quan đến việc lựa chọn địa điểm thực đầu tư hiệu dự án  Điều kiện dân số lao động liên quan đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng môn lập và quản lý dự án đầu tư: CHUONG 2 TRINH TU VA NOI DUNG NGHIEN CUU CUA QUA TRINH LAP DU AN DAU TU , Slide bài giảng môn lập và quản lý dự án đầu tư: CHUONG 2 TRINH TU VA NOI DUNG NGHIEN CUU CUA QUA TRINH LAP DU AN DAU TU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay