Slide bài giảng môn lập và quản lý dự án đầu tư: CHUONG 3 PHAN TICH MOI TRUONG DAU TU

46 81 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 12:52

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG ĐẦU CỦA DỰ ÁN Nội dung chương Phần 1: Lựa chọn/Mơ tả/Thiết kế SP-DV Phần 2: Phân tích mơi trường đầu Phân tích tình hình KT-XH tổng quát  Phân tích thị trường SP-DV dự án Nội dung chương PHẦN 1: PHÂN TÍCH LỰA CHỌN/MƠ TẢ/THIẾT KẾ SP-DV Phân tích lựa chọn SP-DV dự án Lựa chọn sản phẩm/dịch vụ vấn đề quan trọng phức tạp Do cần tiến hành phân tích cẩn thận theo hai q trình: Phân tích định tính Phân tích định lượng Phân tích lựa chọn SP-DV dự án Phân tích định tính o o o Mức độ phù hợp sản phẩm quy hoạch phát triển Nhà nước, ngành, địa phương, Vấn đề thị trường: (Nhu cầu thị trường, thị hiếu, vòng đời sản phẩm,…) Sở trường doanh nghiệp Đây yếu tố quan trọng, giúp cho doanh nghiệp có nhiều thuận lợi cạnh tranh o Khả đảm bảo nguồn lực (vốn, nguyên vật liệu, kỹ thuật, người khả quản trị, điều hành,….) Phân tích định lượng: Sử dụng thuật toán định Thuật toán định  B1: Liệt kê phương án khả sản phẩm (sau phân tích định tính)  B2: Dự kiến trạng thái thị trường xảy Ta ký hiệu E1 thị trường tốt, E2 thị trường xấu, E3 thị trường trung bình (Thị trường tốt thị trường có nhu cầu lớn tăng dần Ngược lại thị trường xấu)  B3: Xác định sơ thu, chi, lời lỗ tương ứng với phương án kết hợp với trạng thái thị trường  B4: Xác định xác suất xảy trạng thái thị trường, tức xác định P(E1), P(E2),…  B5: Vẽ định, đưa lên giá trị lời lỗ xác suất tương ứng  B6: Giải toán: Chỉ tiêu dùng để so sánh là giá trị mong đợi (EMV-Expected Monetary Value) lớn (maxEMV) nhỏ (minEMV) Thuật tốn định Ví dụ: Có phương án SP/DV đưa để so sánh A, B, C Đã tính lời lỗ năm bảng sau: ĐVT: 1.000 USD Phương án E1 E2 A 200 - 60 B 150 - 50 C 120 - 30 SP/DV   E1: Trạng thái thị trường tốt E2: Trạng thái thị trường khơng tốt Thuật tốn định Sau điều tra thị trường ta có bảng xác suất sau: Hướng điều tra T1, T 2, P(T1)=0,7 P(T2)=0,3  T1: Hướng thị trường thuận lợi  T2: Hướng thị trường không thuận lợi Sản phẩm E1 E2 A 0,6 0,4 B 0,7 0,3 C 0,5 0,5 A 0,4 0,6 B 0,2 0,8 C 0,4 0,6 Chi phí điều tra thị trường 1.500 USD Chọn phương án sản xuất sản phẩm nào? Thuật toán định Thuật toán định Tính giá trị mong đợi (EMV) EMVi= P(E1)i*Giá trị lời, lỗ + P(E2)i*Giá trị lời, lỗ  EMV4= 0,6* 200+ 0,4* (-60)= 96  EMV5= 0,7* 150+ 0,3* (-50)= 90  EMV6= 0,5* 120+ 0,5* (-30)= 45 => EMV2= max (96,90,45) = 96  EMV7= 0,4* 200+ 0,6* (-60)= 44  EMV8= 0,2* 150+ 0,8* (-50)= -10  EMV9= 0,4* 120+ 0,6* (-30)= 30 ⇒ EMV3= max (44,-10,30) = 44 ⇒ EMV1= 96 * 0,7 + 44 * 0,3 = 80,4  Sau trừ chi phí điều tra thị trường: 80,4 – 1,5 = 78,9 (nghìn USD) 10 Phân tích mơi trường đầu 32 Làm để nắm bắt thông tin thị trường  Trước nắm bắt thơng tin người làm cơng tác thị trường cần phải xác định mục đích việc nắm bắt thơng tin, từ xác định thông tin doanh nghiệp cần phải nắm bắt  Đâu nguồn cung cấp thông tin (Sử dụng liệu thứ cấp hay sử dụng liệu sơ cấp) 33 Phân tích tình hình KT-XH tổng qt Phân tích tổng quan tình hình kinh tế xã hội tảng dự án đầu Nó thể khung cảnh chung đầu có ảnh hưởng gián tiếp/trực tiếp đến trình phát triển hiệu tài chính, kinh tế tồn tồn dự án đầu 34 Phân tích tình hình KT-XH tổng quát (tt) Khung phân tích:  Điều kiện tự nhiên (địa hình, địa chất, khí hậu,…) có liên quan đến việc lựa chọn địa điểm thực đầu hiệu dự án  Điều kiện dân số lao động liên quan đến nhu cầu khuynh hướng tiêu thụ sản phẩm, đến nguồn lao động cung cấp cho dự án  Tình hình trị, sách, pháp luật có liên quan đến chế độ sách tồn suốt vòng đời dự án đầu  Tình hình phát triển kinh tế xã hội đất nước, địa phương , tình hình phát triển sản xuất kinh doanh ngành, sở (tốc độ tăng GDP, tỷ lệ GDP/đầu người, lãi suất thị trường, tình hình sản xuất kinh doanh nói chung,…)  Tình hình ngoại hối (tỷ giá hối đoái, cán cân toán ngoại hối, dự trữ ngoại tệ, nợ nần tình hình tốn nợ,…) có ảnh hưởng đặc biệt đến dự án phải nhập nguyên liệu, thiết bị công nghệ dự án gắn với xuất 35 Phân tích thị trường SP-DV dự án Những người gia nhập tiềm Sự đe dọa người gia nhập Khả Nhà cung cấp Khả thương Sự cạnh tranh đối thủ lượng với nhà cung thương lượng với Khách hàng khách hàng cấp Sự đe dọa sản phẩm thay Sản phẩm thay 36 Phân tích thị trường SP-DV dự án Người mua (thông tin khách hàng) Khách hàng Phân khúc khách hàng Đặc trưng Hành vi mua - Khách hàng mục tiêu, khách hàng tiềm năng? Độ lớn qui mơ Theo vị trí địa lý? Theo nhân khẩu? Theo đặc tính cá nhân? Theo hành vi? Tâm-sinh lý? Văn hóa xã hội? Lứa tuổi/giới tính? Thị hiếu tiêu dùng? Khả tốn? Các yếu tố bên ảnh hưởng đến định mua? Tiêu chí chất lượng? Tiêu chí giá cả? Nơi mua/lúc mua/lượng mua? Độ co giãn giá? Các hành vi sau mua? Phương thúc tốn? 37 Phân tích thị trường SP-DV dự án Đối thủ cạnh tranh/đối tác Đối thủ cạnh tranh/đối tác Đặc trưng Hành vi cạnh tranh/hợp tác Đánh giá - Xác định đối thủ cạnh tranh/đối tác Xác định đối thủ cạnh tranh/đối tác tiềm ẩn Qui mô sản xuất kinh doanh Mục tiêu kinh doanh Năng lực tài chính/cơng nghệ Năng lực đội ngũ lãnh đạo Hệ thống phân phối Chiến lược kinh doanh Thị phần, khách hàng trọng tâm Kết hoạt động kinh doanh Chiến lược cạnh tranh Cạnh tranh giá Cạnh tranh yếu tố phi giá Liên kết kinh doanh Điểm mạnh Điểm yếu 38 Phân tích thị trường SP-DV dự án Cung cấp đầu vào Nguồn nguyên vật liệu Thị trường cung cấp Nhà cung cấp Hành vi cạnh tranh/hợp tác - Mức sẵn có, trữ lượng, mức biến động? - Chất lượng kỹ thuật - Cư lý, địa điểm - Giá - Qui mô - Số lượng nhà cung cấp - Các đặc trưng - Xác định nhà cung cấp - Năng lực/chất lượng/giá cả/thanh tốn - Chính sách cung cấp - Chiến lược cạnh tranh - Cạnh tranh giá - Cạnh tranh phi giá - Liên kết liên doanh 39 Phân tích thị trường SP-DV dự án Những người gia nhập tiềm tàng Người gia nhập tiềm tàng - Mức độ gia nhập ngành - Các rào cản gia nhập ngành - Năng lực người gia nhập tiềm tàng (tài chính, cơng nghệ, nhân lực, …) - Khi cầu lớn cung - Tỷ suất lợi nhuận ngành lớn tỷ suất lợi nhuận bình quân - Giảm/mất thị phần - Tăng mức độ cạnh tranh - Đưa vào lực sản xuất Khả xuất Nguy 40 Phân tích thị trường SP-DV dự án Sản phẩm thay Sản phẩm thay Khả xuất Nguy - - Nhu cầu/thị hiếu người tiêu dùng sản phẩm thay Chất lượng/giá sản phẩm thay Đánh giá mức độ thay Năng lực doanh nghiêp sản xuất sản phẩm thay (tài chính, cơng nghệ, nhân sự, …) Sự tiến khoa học công nghệ Sản phẩm cũ không đáp ứng nhu cầu tiêu dùng Chi phí chuyển đổi sử dụng sản phẩm thay Chi phí chuyển đổi ngành kinh doanh Giảm/mất thị phần Khách hàng chuyển sang sử dụng sản phẩm thay Thay đổi thị hiếu tiêu dùng 41 Thảo luận: Lập kế hoạch tìm kiếm thông tin cho môi trường vĩ mô môi trường tác nghiệp dự án đầu nhóm Thiết kế bảng câu hỏi để thu thập số liệu thị trường SP/DV cho dự án nhóm nghiên cứu 42 Ước lượng nhu cầu • Nhu cầu SP-DV dự án số lượng SP-DV dự án hy vọng bán lương lai Nhu cầu phụ thuộc vào tổng nhu cầu tương lai thị trường sản phẩm thị phầndự án đạt vùng • Để tính nhu cầu dự trù tương lai cần phải dựa vào liệu khứ diễn biến thị trường tương lai 43 Những nhân tố ảnh hưởng đến dự báo nhu cầu • • Qui mơ dự án: Số lượng sản phẩm cung cấp Khả cạnh tranh: Chất lượng SP-DV, sách giá, chiến lược marketing, đội ngũ bán hàng • Khả chiếm lĩnh thị trường: Độ lớn thị trường, khoảng trống thị trường 44 Phương pháp ước lượng nhu cầu Kỹ thuật dự báo Mơ hình định lượng (PP chuỗi thời Mơ hình định tính gian) PP chuyên gia Dự báo đơn giản: dựa vào tốc độ phát triển trung bình, bình quân di động, bình qn di động có trọng số, Thống kê khảo sát thị trường tiêu thụ PP hồi quy 45 Xác định giá bán  Sản phẩm thông thường: - Dựa vào giá thành sản xuất - Dự kiến tỷ lệ lãi - Xem xét giá bán mặt hàng cạnh tranh  Đối với sản phẩm đặc biệt: - Dựa vào yếu tố - Dựa vào khía cạnh đặc biệt sản phẩm  Đối với sản phẩm nhập ‒ Giá nhập ‒ Giá sản xuất mặt hàng bán nước 46 ... từ thị trường Giúp cho nhà đầu tư dự báo trước khả cạnh khả chiếm lĩnh thị trường dự án Giúp cho nhà đầu tư xác định giải pháp, biện pháp thích hợp dự án vào họat động 31 ... Sản phẩm Thị trường tốt A 0,5 0 ,3 0,2 B 0,4 0,4 0,2 C 0,4 0,4 0,2 A 0 ,3 0,4 0 ,3 B 0 ,3 0 ,3 0,4 C 0 ,3 0,4 0 ,3 trung bình Thị trường xấu (Hướng thuận lợi) T 2, P(T2)=0 ,3 (Hướng khơng thuận lợi) Chi... dẫn Vậy theo nhánh phương án lựa chọn sản phẩm A Theo nhánh T2: có EMV3=44, nút dẫn Vậy theo nhánh phương án lựa chọn sản phẩm A Kết luận:  Theo nhánh T1, chọn sản phẩm A  Theo nhánh T2, chọn
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng môn lập và quản lý dự án đầu tư: CHUONG 3 PHAN TICH MOI TRUONG DAU TU , Slide bài giảng môn lập và quản lý dự án đầu tư: CHUONG 3 PHAN TICH MOI TRUONG DAU TU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay