Chuyên đề dao động và sóng điện từ 2018

70 19 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 12:46

CHUYÊNĐỀ:DAOĐỘNGVÀSÓNGĐIỆNTỪ Bài1:ĐẠICƯƠNGMẠCHDAOĐỘNGĐIỆNTỪ A LÝTHUYẾT CấutạomạchLC  Mạch dao động mạch điện kín gồm tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L (còn gọi khungdaođộng) ►Chúý:Nếuđiệntrởcủamạchrấtnhỏ,coinhưbằngkhơng,bỏqua haophínănglượng→mạ chdaođộ nglı́tưởng  Tụđiệnphẳng: Điệndungriêngcủatụ: C = eS (F ) 4pkd ‐ e ℓà số điện mơi Với: ‐ S( m2 ): ℓà diện tích tiếp xúc hai tụ ‐ k = 9.109 Nm2 / kg2 ‐ d(m): khoảng cách tụ  Cuộndây N2S Độtựcảmcủacuộndây: L  4.10   7   :Độtừthẩmtronglòngốngdây  N:Sốvòngdây Với:  L(H):Độtựcảm  l (m):chiềudàiốngdây  S (m2 ) :tiếtdiệnốngdây Nguntắchoạtđộng Dựatrênhiệntượngtựcảm ‐ ĐóngkhóaKvàochốt1đểtụđượctíchđiệnbởinguồn Sau khitụđãtíchđủđiệntích,đóngkhóaKvàochốt2đểtụphóng điện ‐ Tụ điện C phóng điện điện tích hết hẳn dừng Mặtkhác,dòngđiệntừtụquacuộndâycócườngđộbiến thiên nên từ trường qua cuộn dây biến thiên Bên cuộn dây xảy tượng tự cảm sinh dòng điện quay trở lại tích điện cho tụ Nếu mạchLCnàylàlýtưởng(khơngcóđiệntrởtrongmạch)thìqtrìnhtụtíchđiệnvàphóng điệnsẽlặpđilặplại TrầnHường‐11TơHiệu Page1 CHUNĐỀ:DAOĐỘNGVÀSĨNGĐIỆNTỪ ‐ Nếunốihaiđầucuộncảmvớimộtdaođộngkíthìtathuđượcmộtđồthịdạngsin→ mạchLCđượcgọilàmạchdaođộng Tụđiệncóđặcđiểmthúvịlàđiệntíchtrênhaibảntụlncóđộlớnbằngnhaunhưngtrái dấu,nóicáchkháctổngđiệntíchtrênhaibảntụlnbằng0 Giảsửbanđầuđiệntíchbản bêntráitíchđiệndươnglàq0thìđiệntíchbảnbênphảitụđiệnlà–q0,điệntíchsẽ“chảy” từbảndươngsangbảnâm,tớilúcnàođó,điệntíchhaibảnđềubằng0,tiếptục,theo “qntính”điệntíchbảnbêntráisẽtiếptục“chảy”điệntíchsangbảnbênphảivàdođó, bảnbêntráisẽtíchđiệnâmcònbảnbênphảidầntíchđiệndương,tớikhibảnbênphải tíchđiệndươngq0vàbảnbêntráitíchđiện‐q0thìdừnglạisựchảyđiệntíchtheochiều Sauđó,hiệntượnglạilặplạinhưtrên,nhưngtheochiềungượclại,điệntíchsẽchảy từbảnbênphảisangbảnbêntrái, Ngườitathấy,điệntíchqtrênmộtbảntụđiệnbiến thiênđiềuhòatheothờigian Kéotheođó,hiệuđiệnthế(điệnáp)giữahaibảntụđiện, cườngđộdòngđiệnquacuộncảmcũngbiếnthiênđiềuhòatheothờigian Tómlại,trong mạchdaođộngLCđangdaođộngđiệntừcóbađaịlươṇ gbiếnthiênđieuhoà là:điệntích qtrênmộtbảntụđiện,hiệuđiệnthếugiữahaibảntụđiệnvàcườngđộngdòngđiệni chạytrongmạch Biểuthứccủachúnglầnlượtlà Tầnsốgóc,chukì,tầnsốmạchdaođộng Tầnsố:f(Hz) Tầnsốgóc:(rad/s) ChukỳT(s)  2 T= =2 LC f= = = 2 2 LC  LC Quiđổinhỏ(ước) Quiđổilớn(bội) Stt Kíhiệu Quiđổi Kíhiệu Quiđổi ‐3 m(mili) 10 K(kilo) 103 μ(micro) 10‐6 M(mêga) 106 n(nano) 10‐9 G(giga) 109 A0(Axitron) 10‐10 p(pico) 10‐12 T(têga) 1012 f(fecmi) 10‐15 Sựbiếnthiênđiệnáp,điệntíchvàdòngđiệntrongmạchLC  Daođộngđiệntừtựdo:Sựbiếnthiênđiềuhồtheothờigiancủađiệntíchqcủamột bảntụđiệnvàcườngđộdòngđiệntrongmạchdaođộngđượcgọilàdaođộngđiện từtựdo a) Điệntíchtứcthờicủatụ: q:Điệntíchtứcthời(ởthờiđiểmt) Q0:Điệntíchcựcđạicủamộtbảntụ :tầnsốgóc :phabanđầucủađiệntích TrầnHường‐11TơHiệu Page2 CHUNĐỀ:DAOĐỘNGVÀSĨNGĐIỆNTỪ Khit=0nếuqđangtăng(tụđiệnđangtíchđiện)thì q <0;nếuqđanggiảm(tụđiệnđang phóngđiện)thì q >0 b) HiệuđiệnthếtứcthờigiữahaibảntụcủamạchdaođộngLC: u:Điệnáptứcthời(ởthờiđiểmt) :Điệnápcựcđại :tầnsốgóc :phabanđầucủađiệnáp Tathấy u  q Khit=0nếuuđangtăngthì u <0;nếuuđanggiảmthì u >0 c) Cườngđộdòngđiệnquacuộndây: i:cườngđộtứcthời(giátrịcủacườngđộ dòngđiệnởthờiđiểmt) I0=Q0:cườngđộcựcđại :tầnsốgóc :phabanđầucủadòngđiện  Khit=0nếuiđangtăngthì i <0;nếuiđanggiảmthì i >0 Với: i  q + KẾTLUẬN:  q; u; i lnbiếnthiênđiềuhồcùngtầnsốnhưnglệchphanhau  q; u cùngphanhau  isớmphahơnu,qmộtgó c/2 Nêntacó:  Haithờiđiểmcùngpha t  t1  nT u  u1 ; q  q1 ; i  i1 TrầnHường‐11TôHiệu Page3 CHUYÊNĐỀ:DAOĐỘNGVÀSÓNGĐIỆNTỪ  Haithờiđiểmngượcpha t  t1   2n  1 T u2 u1; q2 q1; i2 i1 2 2  q1   i2   i2        Q0  q1       Q0   Q0   q2   i1   i1        Q0  q2       Q0   Q0  u  u  U ; q  q  Q02 ; i12  i 22  I02  2 T  Haithờiđiểmvuôngpha t  t   2n  1   i  q1 ; i1  q o Nếunchẵnthì: i  q1 ; i1  q o Nếunlẻthì: i  q1 ; i1  q 2 Q Q0  I0 =  Q = 2 f.Q = T = LC  U0  Q0 I L hayU L  I C   I0 C C C  Điệntrườngbiếnthiêntrongkhoảnggiữahaibảntụ: E  thiêncùngtầnsốf,cùngphavớiđiệnáp,điệntíchtụ u U0  cos(t  )  Biến d d   Từtrường(cảmứngtừ)ởcuộndây:B=4.10‐7i.N=B0.cos(t++ )  Biếnthiên cùngtầnsốf,cùngphavớidòngđiện Khitụphóngđiệnthìqvàugiảmvàngượclại  Quyước:q>0ứngvớibảntụtaxéttíchđiệndươngthìi>0ứngvớidòngđiệnchạy đếnbảntụmàtaxét  Côngthứcđộclậpvớithờigian: u2 i2 q2 i2 i  2 U  I  Q  I   Q0  q     hay: i    Q02  q   0 0  Cáccôngthứchệquả 1) i  C U0  u   L 2) u L 2  I0  i  C CU 20 - Cu2 = Li2 3) 4)  5) 2 2 L i1  i2  C u2  u1 LI20 - Li2 = Cu2  i12  i22 q q 2    i12  i22 q q 2  LC   Nếubàitốnliênquanđếnhaimạchdaođộngmàđiệntíchbởihệthức aq12  bq22  c (1)thìtađạohàmhaivếtheothờigian: 2aq1q'1 2bq2q'2  (2) TrầnHường‐11TơHiệu Page4 CHUNĐỀ:DAOĐỘNGVÀSĨNGĐIỆNTỪ aq1i1  bq2i2  Giảihệ(1),(2)sẽtìmđượccácđạilượngcầntìm Cơngthứcghéptụ CC 1   C    LC  f1 Mạchdaođộnggồm   LC2  f1 L  C1 nt C2  thì:   LC  f1 Mạchdaođộnggồm   LC2  f1 Cnt C1 nt C2 f nt2  f12  f 22  C1  C2 1   Tnt2 T12 T22 C/ /  C1  C2 L  C1 / /C2  thì: 1    T/ 2/  T12  T22 f/ / f1 f2 CHÚÝ o Thờigianđểtụphónghếtđiệntíchlà T o ThờigiantừlúcImaxđếnlúcđiệnápđạtcựcđạilà T Khiq=0thìi=I0vàkhii=0thìq=Q0 MắcmạchLCvàonguồnđiện1chiềuthìU0=E Sựtươngtựgiữadaođộngđiệnvàdaođộngcơ Đạilượng Đạilượng Daođộngcơ điện x q x”+2x=0 k v i  o o Daođộngđiện q”+2q=0  m m k L C LC x=Acos(t+) v=x’=‐Asin(t+) q=q0cos(t+) i=q’=‐q0sin(t+) F u v A2  x  ( ) i q02  q  ( )2 µ Wđ R Wt(WC) W=Wđ+Wt W=Wđ+Wt Wt= Li2 W t Wđ(WL) Wt= kx2  Wđ= mv2  2 Wđ= q 2C Điệnlượngchuyểnquatiếtdiệnthẳngcủadâydẫn ‐ Theođịnhnghĩa: i  dq  dq  idt dt ‐ Điệnlượngchuyểnquatiếtdiệnthẳngcủadâydẫntínhtừthờiđiểm t1 đến t : t2 Q   idt t1 TrầnHường‐11TơHiệu Page5 CHUNĐỀ:DAOĐỘNGVÀSĨNGĐIỆNTỪ  t2 I0 I0 i  I0 sin  t     Q   cos  t      cos  t     cos  t1     t1     i  I cos t    Q  I0 sin t   t  I0 sin t    sin t             t1     Đểtínhđiệnlượngchuyểnquatiếtdiệnthẳngcủadâydẫntrongthờigian t kểtừlúc dòngđiệnbằng0,viếtlạibiểuthứcdòngđiệndướidạng i  I0 sin t vàtínhtíchphân t Q I sin  tdt      I0 1  cos t   Cácdạngdaođộngđiệntừkhác Daođộngđiệntừtắtdần:haophídotỏanhiệttrênđiệntrởcủadâydẫn,cuộncảm Daođộngduytrì:Sửdụngtranzitobùlạinănglượngtừnguồnđiệnchomạchdao độngđúngbằngnănglượnghaophítrongmộtchukì Daođộngtuầnhồn:chukì,tầnsốdaođộngduytrì=chukì,tầnsốdaođộngriêng củamạch Cơngsuấtđiệncầncungcấpduytrìdaođộng:   I0 U C 1 2   Cuongdo  hieudung : LI  CU  I  L 2 2   CU R  cong  suat  can  cungcap : PCC   Php  I R  2L   Diennang  can  cungcap : A CC  PCC t    Daođộngcưỡngbức:DaođộngcủamạchLCchịutácdụngcủađiệnápngoàibiến thiênđiềuhòatheothờigian  Đặcđiểm: o Daođộngcótínhtuầnhồn(daođộngđiệntừ) o Chukì,tầnsốdaođộngcưỡngbức=chukì,tầnsốcủađiệnápcưỡngbức o Biênđộdaođộngtỉlệvớibiênđộđiệnápcưỡngbứcvàđộchênhlẹchtầnsố daođộngriêngvàtầnsốđiệnápcưỡngbức  Cộnghưởngđiện:(Vẽhìnhtươngtựcộnghưởngcơcóảnhhưởnglựcmasát) o Biênđộdaođộngđạtgiátrịcựcđạikhitầnsốriêng=tầnsốcưỡngbức o ẢnhhưởngcủađiệntrởR:Rlớnbiênđộcưỡngbứckhicócộnghưởngbévà ngượclại B BÀITẬPMẪU Vídụ1A: MộtkhungdâydaođộnggồmcuộndâycóhệsốtựcảmL=2Hvàmộttụđiệncó điệndung 5.10‐6 F Điệnápcựcđạitrênhaibảntụđiệnlà10V Tính a) Tầnsốgóc,tầnsố,chukìdaođộngcủakhungdây? b) Điệntíchcựcđạimàtụtíchđược,dòngđiệncựcđạiquakhungdây? c) Viếtphươngtrìnhq,u,ibiếtlúct=0,tụđượctíchđếnđiệntíchcựcđạivàbắtđầu phóngđiện? TrầnHường‐11TơHiệu Page6 CHUNĐỀ:DAOĐỘNGVÀSĨNGĐIỆNTỪ d) Tạithờiđiểmt,tụcóđiệntíchlà q = 2,5 3.10‐5 C ,tínhđiệnáptứcthờigiữa2bảntụvà cườngđộdòngđiệntứcthờiquakhungdây? Đápsố: a)   100 (rad / s ) ; T  0, 02s ; f  50Hz b) Q0 = 5.10‐5 C ; I  5 mA c) d) Vídụ1B:TrongmạchdaođộngđiệntừLClýtưởng,dòngđiệnquaLđạtgiátrịcựcđại10 (mA)vàcứsauthờigianbằng 200  (  s) dòngđiệnlạitriệttiêu Chọngốcthờigianlàlúc điệntíchtrênbảnmộtcủatụđiệnbằng 0,5Q0 ( Q0 làgiátrịđiệntíchcựcđạitrênbảnmột) vàđangtăng 1)Viếtphươngtrìnhphụthuộcđiệntíchtrênbản1theothờigian 2)Viếtphươngtrìnhphụthuộccườngđộdòngđiệntrongmạchtheothờigiannếuchọn chiềudươngcủadòngđiệnlúc t  làvàobảnmột 3)Viếtphươngtrìnhphụthuộccườngđộdòngđiệntrongmạchtheothờigiannếuchọn chiềudươngcủadòngđiệnlúc t  làrabảnmột Hướngdẫn: Vìcứsauthờigianbằng 200   s dòngđiệnlạitriệttiêunên T  200 .10 6  2  5000 rad/s T Q cos   0, Q    1)Theobàira:       q  Q cos  5000t    Q sin   x '  3  0  T  .10 4 (s)       2) i  q'  5000Q0 sin  5000t      3) i  q'  5000Q0 sin  5000t     Vídụ2:MộtmạchdaođộnggồmcómộtcuộncảmcóđộtựcảmL=10‐3Hvàmộttụđiện cóđiệndungđiềuchỉnhđượctrongkhoảngtừ4pFđến400pF(chobiết1pF=10‐12F) Mạchnàycóthểcónhữngtầnsốriêngnhưthếnào? Hướngdẫngiải: Từcơngthứcf= tanhậnthấytầnsốlnnghịchbiếntheoCvàL,nênfmaxứngvới 2 LC Cmin,LminvàfminứngvớiCmaxvàLmax  f  2  Nhưvậytacó  f   max 2 1   2,52.105 (Hz) 3 LCmax 2 10 400.10 12 1   2,52.10 (Hz) LCmin 2 10 3.4.10 12 Tứclàtầnsốbiếnđổitừ2,52.105(Hz)đến2,52.106(Hz) TrầnHường‐11TơHiệu Page7 CHUNĐỀ:DAOĐỘNGVÀSĨNGĐIỆNTỪ Vídụ3:MộtmạchdaođộnggồmcuộndâyLvàtụđiệnC NếudùngtụC1thìtầnsốdao độngriêngcủamạchlà60kHz,nếudùngtụC2thìtầnsốdaođộngriênglà80kHz Hỏitần sốdaođộngriêngcủamạchlàbaonhiêunếu a)haitụC1vàC2mắcsongsong b)haitụC1vàC2mắcnốitiếp Hướngdẫngiải: a)Haitụmắcsongsongnê nCtă ng→fgiảm Từđótađược: 1 f1f 60.80   f   =48kHz 2 f f1 f f1  f 60  80 b)HaitụmắcnốitiếpnênCgiảm→ftăng Từđótađược f  f12  f 22  f  f12  f 22  60  80 =100kHz Vídụ4:MộtmạchdaođộngđiệntừkhidùngtụC1thìtầnsốdaođộngriêngcủamạchlàf1 =3(MHz) KhimắcthêmtụC2songsongvớiC1thìtầnsốdaođộngriêngcủamạchlàfss= 2,4(MHz) NếumắcthêmtụC2nốitiếpvớiC1thìtầnsốdaođộngriêngcủamạchsẽbằng A fnt=0,6MHz B fnt=5MHz C fnt=5,4MHz D fnt=4MHz Hướngdẫngiải: * Hai tụ mắc song song nê n C tă ng → f giảm → 1 1 1 1  2      →f = 2 f ss f1 f f f ss f1 2,4 (MHz) *HaitụmắcnốitiếpnênCgiảm→ftă ng→ f  f12  f 22  f  f12  f 22  32  =5(MHz) π Vídụ5:ChomạchdaođộngLCcóq=Q0cos(2.106t‐ )C a)TínhLbiếtC=2μF b)Tạithờiđiểmmài=8 3Athìq=4.10‐6C Viếtbiểuthứccủacườngđộdòngđiện Đ/s:a)L=125nH 2 I  Q  16A   q   i   ‐6     b)       →Q0=8.10 C Mà    →i=16cos(2.106t+6)A  Q0   I0  i  q   Vídụ6:Chomạchđiệnnhưhìnhvẽ: C  500 pF; L  0, m H ; E  1, V ,lấy   10 Tạithờiđiểm t  ,khoáK chuyểntừ(1)sang(2) Thiếtlậpcơngthứcbiểudiễnsựphụthuộccủa điệntíchtrêntụđiệnCvàothờigian ĐiệntíchcựcđạitrêntụCvàothời gian B q  0,75cos 100000t  (nC) A q  0,75cos 100000t   (nC)     C q  7,5cos 1000000t   (nC) D q  0,75cos 1000000t   (nC) 2 2   Hướngdẫn:ChọnđápánD Điệntíchcựcđạitrêntụ Q0  CU0  0,75.109 C TrầnHường‐11TơHiệu Page8 CHUNĐỀ:DAOĐỘNGVÀSĨNGĐIỆNTỪ    Vìlúcđầu q  Q0 nên q  0,75cos 1000000t   (nC)  Vídụ7:Chomạchđiệnnhưhìnhvẽ Suấtđiệnđộngcủanguồnđiện1,5(V), tụđiệncóđiệndung500(pF),cuộndâycóđộtựcảm2(mH),điệntrởthuần củamạchbằngkhơng Tạithờiđiểm t  ,khốKchuyểntừ(1)sang(2) Thiếtlậpbiểuthứcdòngđiệntrongmạchvàothờigian A i  750sin 1000000t   (A) B i  750sin 1000000t  (A) D cảAvàB C i  250sin 1000000t  (A) Hướngdẫn:ChọnđápánD  106 (rad/s) LC Dòngđiệncựcđại I0  Q0  CU0  750.106 C Tầnsốgóc   Nếucoilúcdòngđiệnbằng0vàđangđitheochiềudươngthì i  750sin 1000000t  (A) ,cònđangđitheochiềuâmthì i  750sin 1000000t   (A) Vídụ8:(ĐH‐2013):Haimạchdaođộngđiệntừlýtưởngđangcódaođộngđiệntừtựdo Điệntíchcủatụđiệntrongmạchdaođộngthứnhấtvàthứhailầnlượtlà q1 q2 với 4q12  q22  1,3.1017 ,qtínhbằngC Ởthờiđiểmt,điệntíchcủatụđiệnvàcườngđộdòngđiện trongmạchdaođộngthứnhấtlầnlượtlà 10 9 Cvà6mA,cườngđộdòngđiệntrongmạch daođộngthứhaicóđộlớnbằng: A 10mA B 6mA C 4mA D 8mA Hướngdẫn:ChọnđápánD Từ 4q12  q22  1,3.1017 (1)lấyđạohàmtheothờigiancảhaivếtacó: 8q1q'1 2q2q'2  8q1i1  2q2i2  (2) Từ(1)và(2)thaycácgiátrị q1 i1 tínhđược i2  mA LUYỆNTẬP1 Câu1:Mạchdaođộngđiệntừđiềuhồcócấutạogồm A nguồnmộtchiềuvàtụđiệnmắcthànhmạchkín B nguồnmộtchiềuvàcuộncảmmắcthànhmạchkín C nguồnmộtchiềuvàđiệntrởmắcthànhmạchkín D tụđiệnvàcuộncảmmắcthànhmạchkín Câu2:MạchdaođộngđiệntừđiềuhồLCcóchukỳ A phụthuộcvàoL,khơngphụthuộcvàoC.B phụthuộcvàoC,khơngphụthuộcvàoL C phụthuộcvàocảLvàC D khơngphụthuộcvàoLvàC Câu3:MạchdaođộngđiệntừđiềuhồgồmcuộncảmLvàtụđiệnC,khităngđiệndung TrầnHường‐11TơHiệu Page9 CHUNĐỀ:DAOĐỘNGVÀSĨNGĐIỆNTỪ củatụđiệnlên4lầnthìchukỳdaođộngcủamạch A tăng4lần B tăng2lần C giảm4lần D giảm2lần Câu4:MạchdaođộngđiệntừgồmtụđiệnCvàcuộncảmL,daođộngtựdovớitầnsốgóc A ω=2π LC B ω= 2 LC C ω= LC D ω= LC Câu5:MạchdaođộngđiệntừgồmtụđiệnCvàcuộncảmL,daođộngtự dovớichukỳ A T=2π LC B T= 2 LC C T= LC D T= 2 LC Câu6:MạchdaođộngđiệntừLCcótầnsốdaođộngfđượctínhtheocơngthức A f= LC 2 B f= 2 LC C f= 2 LC D f= L 2 C Câu 7: Cường độ dòng điện tức thời mạch dao động LC có dạng i = 0,02cos(2000t)(A) Tụđiệntrongmạchcóđiệndung5μF Độtựcảmcủacuộncảmlà D L=5.10–8H A L=50mH B L=50H C L=5.10–6H Câu8:MạchdaođộngLCgồmtụC=16nFvàcuộncảmL=25mH Tầnsốgócdaođộng củamạchlà: A ω=2000rad/s B ω=200rad/s C ω=5.104rad/s D ω=5.10–4rad/s Câu9:MộtmạchdaođộngcótụđiệnC= 2.10 3 (F)mắcnốitiếpvớicuộncảmcóđộtựcảm  L Đểtầnsốdaođộngtrongmạchbằngf=500HzthìđộtựcảmLcủacuộndâyphảicógiá trịlà π 10 3 10 3 (H) B L=5.10–4(H) C (H) D L= (H) A L= 500  2 Câu10:MộtmạchdaođộngLCgồmmộtcuộncảmcóđộtựcảmL= (H)vàmộttụđiện π cóđiệndungC Tầnsốdaođộngriêngcủamạchlà1MHz GiátrịcủaCbằng A C= (pF) 4 B C= (F) 4 C C= (mF) 4 D C= (μF) 4 Câu11:MạchdaođộngcóL=0,4(H)vàC1=6(pF)mắcsongsongvớiC2=4(pF) Tầnsố góccủamạchdaođộnglà A ω=2.105rad/s B ω=105rad/s C ω=5.105rad/s D ω=3.105rad/s Câu12:MộtmạchdaođộngLCcóchukỳdaođộnglàT,chukỳdaođộngcủamạchsẽlàT' =2Tnếu A thayCbởiC'=2C B thayLbởiL'=2L C thayCbởiC'=2CvàLbởiL'=2L D thayCbởiC'=C/2vàLbởiL'=L/2 Câu13:Điệntíchcựcđạivàdòngđiệncựcđạiquacuộncảmcủamộtmạchdaođộnglần lượtlàQ0=0,16.10–11CvàI0=1mA Mạchđiệntừdaođộngvớitầnsốgóclà A 0,4.105rad/s B 625.106rad/s C 16.108rad/s D 16.106rad/s Câu14:MộtkhungdaođộnggồmmộtcuộndâyLvàtụđiệnCthựchiệndaođộngđiệntừ tựdo ĐiệntíchcựcđạitrênmộtbảntụđiệnlàQ0=10–5Cvàcườngđộdòngđiệncựcđại TrầnHường‐11TơHiệu Page10 CHUYÊNĐỀ:DAOĐỘNGVÀSÓNGĐIỆNTỪ D Dao động tắt dần với tần số f = 1/(2LC) Câu Khi cho dòng điện xoay chiều chạy qua dây dẫn thẳng xung quanh dây dẫn sẽ: A Có điện trường B Có từ trường C Có điện từ trường D Khơng có Câu Điều sau ℓà sai nói mối quan hệ điện trường từ trường? A Khi từ trường biến thiên theo thời gian sinh điện trường cảm ứng tự tồn khơng gian B Khi từ trường biến thiên theo thời gian sinh điện trường xốy C Khi từ trường biến thiên theo thời gian sinh điện trường mà tồn dây dẫn D Khi từ trường biến thiên theo thời gian sinh điện trường biến thiên ngược ℓại biến thiên điện trường sinh từ trường biến thiên Câu Phát biểu sau ℓà sai nói điện từ trường? A Điện trường từ trường ℓà hai mặt thể khác ℓoại trường gọi ℓà điện từ từ trường B Nam châm vĩnh cửu ℓà trường hợp ngoại ℓệ có từ trường C Điện trường biến thiên sinh từ trường biến thiên ngược ℓại D Khơng thể có điện trường từ trường tồn độc ℓập Câu Chọn sai nói sóng vơ tuyến A Trong thơng tin vơ tuyến người ta sử dụng sóng có tần số hàng nghìn héc trở nên, gọi ℓà sóng vơ tuyến B Sóng dài cực dài có bước sóng từ 107m đến 105m C Sóng trung có bước sóng từ 103 đến 102 m D Sóng cực ngắn có bước sóng từ 10m đến 10-2 m Câu Vơ tuyến truyền hình dùng sóng: A Sóng cực ngắn B Sóng ngắn C Sóng trung D A B Câu Điều sau ℓà sai nói nguyên tắc phát thu sóng điện từ? A Để phát sóng điện từ, người ta mắc phối hợp máy phát dao động điều hoà với ăng ten B Dao động điện từ thu từ mạch chọn sóng ℓà dao động tự với tần số tần số riêng mạch C Để thu sóng điện từ người ta phối hợp ăng ten với mạch dao động D Dao động điện từ thu từ mạch chọn sóng ℓà dao động cưỡng có tần số tần số sóng   Câu Trong q trình ℓan truyền sóng điện từ, véctơ cảm ứng từ B véctơ điện trường E ℓuôn ℓn A Dao động vng phaB Cùngphươngvàvnggócvớiphươngtruyềnsóng C Dao động pha D Dao động phương với phương truyền sóng Câu 10 Khi nói q trình sóng điện từ, điều sau ℓà không đúng? A Trong q trình ℓan truyền, mang theo ℓượng B Véctơ cường độ điện trường véctơ cảm ứng từ ℓn vng góc với phương truyền TrầnHường‐11TơHiệu Page56 CHUNĐỀ:DAOĐỘNGVÀSĨNGĐIỆNTỪ sóng C Trong q trình truyền sóng, điện trường từ trường ℓuôn dao động vuông pha D Trong chân khơng, bước sóng sóng điện từ tỉ ℓệ nghịch với tần số sóng Câu 11 Sóng điện từ áp dụng thông tin ℓiên ℓạc nước thuộc ℓoại A sóng dài B sóng ngắn C sóng trung D sóng cực ngắn Câu 12 Tìm phát biểu sai sóng điện từ:   A Các vectơ E B tần số pha B Các vectơ E B phương, tần số C Sóng điện từ truyền chân không với vận tốc truyền v = 3.108 m/s D Mạch LC hở phóng điện ℓà nguồn phát sóng điện từ Câu 13 Phát biểu sau khơng nói sóng điện từ A Sóng điện từ ℓà sóng ngang B Sóng điện từ mang ℓượng C Sóng điện từ phản xạ, nhiễu xạ, khúc xạ D Sóng điện từ có thành phần điện thành phần từ biến đổi vuông pha với Câu 14 Một máy thu thu sóng ngắn Để chuyển sang thu sóng trung bình, thực giải pháp sau mạch dao động anten A Giữ nguyên L giảm C B Giảm C giảm L C Giữ nguyên C giảm L D Tăng L tăng C Câu 15 Chọn sai A Sóng điện từ bị phản xạ gặp bề mặt B Tốc độ truyền sóng điện từ mơi trường khác khác C Tần số sóng điện từ ℓà ℓớn truyền chân không D Sóng điện từ truyền qua nhiều ℓoại vật ℓiệu Câu 16 Một mạch dao động điện từ, tụ điện có điện dung 40nF, mạch có tần số 2.104 Hz Để mạch có tần số 104Hz p Câu 17 Mạch dao động LC máy phát dao động điều hòa L = 2.10-4 H C = 2.10-6 μF Bước sóng sóng điện từ xạ ℓà: A 37,7m B 12,56m C 6,28m D 628m Câu 18 Mạch chọn sóng máy thu vơ tuyến điện gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 10 μH tụ điện có điện dung C = 10pF Mạch thu sóng điện từ có bước sóng ℓà ℓà: A 1,885m B 18,85m C 1885m D 3m Câu 19 Mạch dao động LC dùng phát sóng điện từ có độ tự cảm L = 0,25 μH phát dải sóng có tần số f = 99,9MHz = 100MHz Tính bước sóng điện từ mạch phát điện dung mạch, vận tốc truyền sóng c = 3.108 m/s (2 = 10) A 3m; 10pF B 0,33m; 1pF C 3m, 1pF D 0,33m; 10pF Câu 20 Trong mạch dao động LC(với điện trở khơng đáng kể) có dao động điện từ tự Điện tích cực đại tụ điện dòng điện cực đại qua cuộn dây có giá trị ℓà Q0 = μC I0 = 10A Tần số dao động riêng f mạch có giá trị gần với giá trị sau đây? A 1,6MHz B 16MHz C 16KHz D 16Kz Câu 21 Mạch dao động LC ℓí tưởng có độ tự cảm L khơng đổi Khi tụ điện có điện dung C1 TrầnHường‐11TơHiệu Page57 CHUNĐỀ:DAOĐỘNGVÀSĨNGĐIỆNTỪ tần số dao động riêng cuả mạch ℓà f1 = 75MHz Khi ta thay tụ C1 tụ C2 tần số dao động riêng ℓẻ mạch ℓà f2 = 100MHz Nếu ta dùng C1 nối tiếp C2 tần số dao động riêng f mạch ℓà: A 175MHz B 125MHz C 25MHz D 87,5MHz Câu 22 Mạch dao động LC ℓí tưởng có độ tự cảm L khơng đổi Khi tụ có điện dung C1 bước sóng mạch phát ℓà 1 = 75m Khi ta thay tụ C1 tụ C2 bước sóng mạch phát ℓà 2 =100m Nếu ta dùng C1 nối tiếp C2 bước sóng mạch phát ℓà: A 50m B 155m C 85,5m D 60m Câu 23 Sóng trung ℓà có tần số: A 3MHz đến 30 MHz B 0,3 đến MHz C 30 đến 300 KHz D 30 đến 300MHz Câu 24 Khi mắc tụ điện có điện dung C1với cuộn cảm L mạch thu sóng thu sóng có bước sóng λ = 60m; mắc tụ điện có điện dung C2 với cuộn cảm L mạch thu sóng có bước sóng λ2 = 80m Khi mắc C1 nối tiếp C2 nối tiếp với cuộn cảm L mạch thu bước sóng ℓà: A λ =100m B λ = 140m C λ = 70m D λ = 48m Câu 25 Mạch dao động để bắt tín hiệu máy thu vơ tuyến gồm cuộn cảm có hệ số tự cảm L = μF tụ điện Để máy thu bắt sóng vơ tuyến có bước sóng = 16m tụ điện phải có điện dung bao nhiêu? A 36pF B 320pF C 17,5pF D 160pF Câu 26 Mạch dao động điện từ tự do, điện dung tụ điện ℓà 1pF Biết điện áp cực đại tụ điện ℓà 10V, cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm Là 1mA Mạch cộng hưởng với sóng điện từ có bước sóng A 188,4m B 18,84 m C 60 m D 600m Câu 27 Một mạch chọn sóng máy thu vơ tuyến gồm cuộn cảm có độ tự cảm L biến thiên từ 0,3µH đến 12µH tụ điện có điện dung biến thiên từ 20pF đến 800pF Máy bắt sóng điện từ có bước sóng ℓớn ℓà: A 184,6m B 284,6m C 540m D 640m Câu 28 Mạch dao động LC ℓí tưởng có độ tự cảm L khơng đổi tụ C Biết tụ C có điện dung C= 10nF bước sóng mạch phát ℓà  Để mạch phát bước sóng 2 cần mắc thêm tụ điện dung C0 mắc nào? B C0 = 30nF C0 song song với C A C0 = 5nF C0 nối tiếp với C D C0 = 40nF C0 song song với C C C0 = 20nF C0 nối tiếp với C Câu 29 Cho mạch dao động gồm cuộn cảm mắc nối tiếp với tụ điện C1 mạch thu sóng điện từ có bước sóng 1, thay tụ tụ C2 mạch thu sóng điện từ có 2 Nếu mắc đồng thời hai tụ nối tiếp với mắc vào cuộn cảm mạch thu sóng có bước sóng  xác định công thức B  = 21+22 C  = 12 D  = (1+2) A -2 = -21 + 22 Câu 30 Một máy thu có mạch chọn sóng ℓà mạch dao động LC ℓí tưởng, với tụ C có giá trị C1 sóng bắt có bước sóng 300m, với tụ C có giá trị C2 sóng bắt có bước sóng 400m Khi tụ C gồm tụ C1 mắc nối tiếp với tụ C2 bước sóng bắt ℓà A 700m B 500m C 240m D 100m TrầnHường‐11TơHiệu Page58 CHUNĐỀ:DAOĐỘNGVÀSĨNGĐIỆNTỪ LUYỆNTẬP2 Câu Sóngđiệntừnàosauđâyđượcdùngtrongviệctruyềnthơngtinravũtrụ A Sóngngắn B Sóngcựcngắn C Sóngtrung D Sóngdài Câu Phátbiểunàosauđâyℓàsaikhinóivềđiệntừtrường? A Điệntrườngxốyℓàđiệntrườngmàđườngsứcℓànhữngđườngconghở B Khimộttừtrườngbiếnthiêntheothờigian,nósinhramộtđiệntrườngxốy C Từtrườngxốyℓàtừtrườngmàđườngcảmứngtừbaoquanhcácđườngsứcđiện trường D Khimộtđiệntrườngbiếnthiêntheothờigian,nósinhra1từtrườngxốy Câu Trongcácℓoạisóngvơtuyếnthì A sóngdàitruyềntốttrongnước B sóngngắnbịtầngđiệnℓihấpthụ C sóngtrungtruyềntốtvàobanngày D sóngcựcngắnphảnxạởtầngđiệnℓi Câu Chọnphátbiểuđúng A Sóngđiệntừcóbảnchấtℓàđiệntrườngℓantruyềntrongkhơnggian B Sóngđiệntừcóbảnchấtℓàtừtrườngℓantruyềntrongkhơnggian C Sóngđiệntừℓantruyềntrongtấtcảcácmơitrườngkểcảtrongchânkhơng D Mơitrườngcótínhđànhồicàngcaothìtốcđộℓantruyềncủasóngđiệntừcàngℓớn Câu Phátbiểunàosauđâyℓàsaikhinóivềsóngvơtuyến? A Sóngtrungcóthểtruyềnxatrênmặtđấtvàobanđêm B Sóngdàithườngdùngtrongthơngtindướinước C Sóngngắncóthểdùngtrongthơngtinvũtrụvìtruyềnđirấtxa D Sóng cực ngắn phải cần trạm trung chuyển mặt đất hay vệ tinh để truyềnđixatrênmặtđất Câu Chọnphátbiểusaikhinóivềđiệntừtrường: A Khimộttừtrườngbiếnthiêntheothờigian,nósinhramộtđiệntrườngxốy B Điệntrườngxốyℓàđiệntrườngmàđườngsứcℓànhữngđườngcong C Khimộtđiệntrườngbiếnthiêntheothờigian,nósinhramộttừtrườngxốy D Từtrườngxốyℓàtừtrườngmàđườngcảmứngtừbaoquanhcácđườngsứcđiện trường Câu Hệthốngphátthanhgồm: A Ốngnói,daođộngcaotần,biếnđiệu,khuếchđạicaotần,ăngtenphát B Ốngnói,daođộngcaotần,táchsóng,khuếchđạiâmtần,ăngtenphát C Ốngnói,daođộngcaotần,chọnsóng,khuếchđạicaotần,ăngtenphát D Ốngnói,chọnsóng,táchsóng,khuếchđạiâmtần,ăngtenphát Câu HiệntượngcộnghưởngtrongmạchLCxảyracàngrõnétkhi A tầnsốriêngcủamạchcàngℓớn B cuộndâycóđộtựcảmcàngℓớn C điệntrởthuầncủamạchcàngℓớn D điệntrởthuầncủamạchcàngnhỏ Câu Điềunàosauđâyℓàđúngkhinóivềsóngđiệntừ? TrầnHường‐11TơHiệu Page59 CHUNĐỀ:DAOĐỘNGVÀSĨNGĐIỆNTỪ A Sóngđiệntừℓàsóngcóphươngdaođộngℓnℓàphươngngang B Điệntừtrườngℓantruyềntrongkhơnggiandướidạngsóngđiệntừ C Sóngđiệntừkhơngℓantruyềnđượctrongchânkhơng D Sóngđiệntừℓàsóngcóphươngdaođộngℓnℓàphươngthẳngđứng Câu 10 Chọnphátbiểusaikhinóivềsựthusóngđiệntừ? A Mỗiăngtenchỉthuđượcmộttầnsốnhấtđịnh B KhithusóngđiệntừngườitaápdụngsựcộnghưởngtrongmạchdaođộngLCcủa máythu C ĐểthusóngđiệntừngườitamắcphốihợpmộtăngtenvàmộtmạchdaođộngLCcó điệndungCthayđổiđược D Mạchchọnsóngcủamáythucóthểthuđượcnhiềutầnsốkhácnhau Câu 11 Câunàosaikhinóivềsóng(vơtuyến)ngắn: A ℓantruyềnđượctrongchankhơngvàtrongcácđiệnmơi B hầunhưkhơngbịkhơngkhíhấpthụởmộtsốvùngbướcsóng C Phảnxạtốttrêntầngđiệnℓyvàmặtđất D Cóbướcsóngnhỏhơn10m Câu 12 Sơđồcủahệthốngthuthanhgồm: A Antenthu,biếnđiệu,chọnsóng,táchsóng,ℓoa B Antenthu,chọnsóng,táchsóng,khuếchđạiâmtần,ℓoa C Antenthu,máyphátdaođộngcaotần,táchsóng,ℓoa D Antenthu,chọnsóng,khuếchđạicaotần,ℓoa Câu 13 TrongmạchdaođộngLC,hiệuđiệnthếgiữahaibảntụvàcườngđộdòngđiệnchạy quacuộndâybiếnthiênđiềuhồ A kháctầnsốvàcùngpha B cùngtầnsốvàngượcpha C cùngtầnsốvàvngpha D cùngtầnsốvàcùngpha Câu 14 Trongchânkhơng Mộtsóngđiệntừcóbướcsóng100mthìtầnsốcủasóngnàyℓà: A f=3(MHz) B f=3.108(Hz) C f=12.108(Hz) D f=3000(Hz) Câu 15 Mạchđiệndaođộngbắttínhiệucủamộtmáythuvơtuyếnđiệngồmmộtcuộncảm vớiđộtự cảmbiếnthiêntừ0,1μHđến 10μHvàmộttụđiệnvớiđiệndungbiếnthiêntừ 10pFđến1000pF Tầnsốgiaođộngcủamạchnhậngiátrịnàotrongcácgiátrịsau: A 15,9MHzđến1,59MHz B f=12,66MHzđến1,59MHz C f=159KHzđến1,59KHz D f=79MHzđến1,59MHz Câu 16 MạchdaođộngLCℓítưởngcóđộtựcảmLkhơngđổivàtụC BiếtkhitụCcóđiện dung C= 18nF bước sóng mạch phát ℓà  Để mạch phát bước sóng /3 cần mắcthêmtụcóđiệndungC0bằngbaonhiêuvàmắcnhưthếnào? A C0=2,25nFvàC0mắcnốitiếpvớiC B C0=2,25nFvàC0mắcsongsongvớiC D C0=2,25nFvàC0mắcsongsongvớiC C C0=6nFvàC0mắcnốitiếpvớiC Câu 17 Mạchdaođộngbắttínhiệucủamộtmáythuvơtuyếnđiệngồmmộtcuộncảmvới độtựcảmbiếnthiêntừ0,1μHđến10μHvàmộttụđiệncóđiệndungbiếnthiêntừ10pF đến1000pF Máyđócóthểbắtcácsóngvơtuyếnđiệntrongdảisóngnào?Hãychọnkết quảđúngtrongcáckếtquảsau: A Dảisóngtừ1,88mđến188,5m B Dảisóngtừ0,1885mđến188,5m TrầnHường‐11TơHiệu Page60 CHUNĐỀ:DAOĐỘNGVÀSĨNGĐIỆNTỪ C Dảisóngtừ18,85mđến1885m D Dảisóngtừ0,628mđến62,8m Câu 18 Mạchdaođộngcủa1máythuvơtuyếnđiệngồm1cuộndâycóđộtựcảmLàℓbiến thiêntừ1μHđến100μHvà1tụcóđiệndungCbiếnthiêntừ100pFđến500pF Máythu cóthểbắtđượcnhữngsóngtrongdảibướcsóng: A 22,5mđến533m B 13,5mđến421 C 18,8mđến421m D 18,8mđến625m Câu 19 MộtmạchdaođộngLCcủamáythuvơtuyếncộnghưởngvớisóngđiệntừcóbước sóng Đểmáynàycóthểthuđượcsóngđiệntừcóbướcsóng2ngườitaghépthêm1tụ Hỏitụghépthêmphảighépthếnàovàcóđiệndungℓàbaonhiêu? A GhépnốitiếpvớitụCvàcóđiệndung3C B GhépnốitiếpvớitụCvàcóđiệndungC C GhépsongsongvớitụCvàcóđiệndung3C D GhépsongsongvớitụCvàcóđiệndungC Câu 20 Mạch chọn sóng máy thu gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 2.10‐6H, điệntrởthuầnR=0 Đểmáythuthanhchỉcóthểthuđượccácsóngđiệntừcóbướcsóng từ57mđến753m,ngườitamắctụđiệntrongmạchtrênbằngmộttụđiệncóđiệndung biếnthiên Hỏitụđiệnnàyphảicóđiệndungtrongkhoảngnào? B 2,05.10‐7≤C≤14,36.10‐7F A 3,91.10‐10F≤C≤60,3.10‐10F D 0,45.10‐9F≤C≤79,7.10‐9F C 0,12.10‐8F≤C≤26,4.10‐8F Câu 21 Trongmạchchọnsóngcủamộtmáythuvơtuyếnđiện,bộcuộncảmcóđộtựcảm thayđổitừ1mHđến25mH Đểmạchchỉbắtđượccácsóngđiệntừcóbướcsóngtừ120m đến1200mthìbộtụđiệnphảicóđiệndụngbiếnđổitừ: A 4pFđến16pF B 4pFđến400pF C 16pFđến160nF D 400pFđến160nF Câu 22 Mạchvàocủamộtmáythuℓàmộtkhungdaođộnggồmmộtcuộndâyvàmộttụ điệnbiếnđổi ĐiệndungcủatụđiệnnàycóthểthayđổitừC1đến81C1 Khungdaođộng nàycộnghưởngvớibướcsóngbằng20(m)ứngvớigiátrịC1 Dảibướcsóngmàmáythu đượcℓà: A 20(m)đến1,62(km) B 20(m)đến162(m) C 20(m)đến180(m) D 20(m)đến18(km) Câu 23 Mạch dao động ℓý tưởng với tụ điện có điện dung thay đổi Khi C = C1 mạchnàybắtđượcsóngcóbướcsóng0,KhiC=C2thìbướcsóngthuđượcℓà20 Nếugiá trịđiệndungcủatụtươngđươngvớihaitụcóđiệndungC1vàC2ghépsongsongthìbước sóngmàmạchthuđượcℓà: B 30 C 20 D 30 A 50 Câu 24 (ĐH2009)Phátbiểunàosauđâyℓàsaikhinóivềsóngđiệntừ? A Sóngđiệntừℓàsóngngang B Khisóngđiệntừℓantruyền,vectơcườngđộđiệntrườngℓnvnggócvớivectơ cảmứngtừ C Khi sóng điện từ ℓan truyền, vectơ cường độ điện trường ℓuôn phương với vectơcảmứngtừ D Sóngđiệntừℓantruyềnđượctrongchânkhơng Câu 25 (ĐH 2010) Trong thơng tin ℓiên ℓạc sóng vơ tuyến, người ta sử dụng cách TrầnHường‐11TơHiệu Page61 CHUNĐỀ:DAOĐỘNGVÀSĨNGĐIỆNTỪ biếnđiệubiênđộ,tứcℓàℓàmchobiênđộcủasóngđiệntừcaotần(gọiℓàsóngmang)biến thiêntheothờigianvớitầnsốbằngtầnsốcủadaođộngâmtần Chotầnsốsóngmangℓà 800kHz Khidaođộngâmtầncótầnsố1000Hzthựchiệnmộtdaođộngtồnphầnthìdao độngcaotầnthựchiệnđượcsốdaođộngtoànphầnℓà A 800 B 1000 C 625 D 1600 Câu 26 (ĐH2010)Sóngđiệntừ A ℓàsóngdọchoặcsóngngang B ℓàđiệntừtrườngℓantruyềntrongkhơnggian C Có thành phần điện trường thành phần từ trường điểm dao động phương D Khơngtruyềnđượctrongchânkhơng Câu 27 (ĐH2010))Trongsơđồkhốicủamộtmáyphátthanhdùngvơtuyếnkhơngcóbộ phậnnàodướiđây? A Mạchtáchsóng B Mạchkhuyếchđại C Mạchbiếnđiệu D Anten LUYỆNTẬP3 Câu Một tụ xoay có điện dung biến thiên ℓiên tục tỉ ℓệ thuận với góc quay từ giá trị C1 = 10pF đến C2 = 370pF tương ứng góc quay tụ tăng dần từ 00 đến 1800 Tụ điện mắc với cuộn dây có hệ số tự cảm L= μH để tạo thành mạch chọn sóng máy thu Để thu sóng có bước sóng 18,84m phải xoay tụ vị trí nào? A  = 300 B  = 200 C  = 1200 D  = 900 Câu Một khung dao động cộng hưởng dải bước sóng từ 100m đến 2000m Khung gồm cuộn dây tụ phẳng thay đổi khoảng cách hai tụ Với dải sóng mà khung cộng hưởng khoảng cách hai A n=240 ℓần B n=120 ℓần C n=200 ℓần D n=400 ℓần Câu Mạch chọn sóng máy thu vơ tuyến gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L = mH tụ xoay Tụ xoay biến thiên theo góc xoay C =  +30 (pF) Để thu sóng 1082 điện từ có bước sóng 15m góc xoay tụ phải ℓà: B 38,50 C 35,50 D 37,50 A 36,50 Câu Mạch thu sóng máy thu đơn giản gồm cuộn dây có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C thay đổi Điều chỉnh để tụ có điện dung C1 mạch thu sóng điện từ có bước sóng 1 = 16m Điều chỉnh để tụ có điện dung C2 mạch thu sóng điện từ có bước sóng 1 = 12m Điều chỉnh để tụ có điện dung C = C1 + 3C2 mạch thu sóng điện từ có bước sóng λ A  22,2m B  26, 2m C  31,4m D  22m Câu Một tụ xoay gồm tất 19 nhôm đặt song song đan xen nhau, diện tích đối diện hai ℓà S = 3,14 cm2 Khoảng cách hai ℓiên tiếp ℓà d = 1mm Cho k = TrầnHường‐11TôHiệu Page62 CHUYÊNĐỀ:DAOĐỘNGVÀSÓNGĐIỆNTỪ 9.109(Nm2/C2), mắc hai đầu tụ xoay với cuộn cảm L = 5(mH) Khung dao động thu sóng điện từ có bước sóng A 967 m B 645 m C 702 m D 942 m Câu6:Mạchchọnsóngcủamộtmáythuvơtuyếngồmmộtcuộndâycóđộtựcảm2,5 (H)vàmộttụxoay Điệntrởthuầncủamạchlà1,3(m) Saukhibắtđượcsóngđiệntừ cóbướcsóng21,5(m)thìxoaynhanhtụđểsuấtđiệnđộngkhơngđổinhưngcườngđộ hiệudụngdòngđiệnthìgiảmxuống1000(lần) Hỏiđiệndungtụthayđổibaonhiêu? A 0,33(pF) B 0,32(pF) C 0,31(pF) D 0,3(pF) Hướngdẫn:ChọnđápánC  6 108   87,67.106 (rad / s)  C   52.1012 (F) L C  nRC2  1000.1,3.103.87,67.106.5,22.1024  0,31.1012 ( F) Chúý:Lúcnàymạchcộnghưởngvớisóngđiệntừcóbướcsóng:   '  6 108 L  C C Nếu C tă ng '  6 108 L  C  C  NÕu C gi¶m  Câu7:Mạchchọnsóngcủamộtmáythuvơtuyếngồmmộtcuộndâycóđộtựcảm2(H) vàmộttụxoay Điệntrởthuầncủamạchlà1(m) Saukhibắtđượcsóngđiệntừcóbước sóng19,2(m)thìxoaynhanhtụtăngđiệndungđểsuấtđiệnđộngkhơngđổinhưngcường độhiệudụngdòngđiệnthìgiảmxuống1000(lần) Xácđịnhbướcsóngmàmạchcóthểbắt đượclúcnày A 19,15(m) B 19,26(m) C 19,25(m) D 19,28(m) Hướngdẫn:ChọnđápánA   2 3.108   98,17.106 (rad / s)  C   51,88.1012 (F) L C  nRC2  1000.103.98,17.106.(51,88.1012 )2  0,26.1012 ( F)   6 108 L  C   C   6 10 2.10  (51,88.10  12  0, 26.10  12 )  19,15( m ) Câu8:Mạchchọnsóngcóđiệntrởthuần0,65(m) Nếukhibắtđượcsóngđiệntừmà suấtđiệnđộnghiệudụngtrongkhunglà1,3(V)thìdòngđiệnhiệudụngtrongmạchlà baonhiêu? TrầnHường‐11TơHiệu Page63 CHUYÊNĐỀ:DAOĐỘNGVÀSÓNGĐIỆNTỪ A 0,4A B 0,002A C 0,2A D 0,001A Hướngdẫn:ChọnđápánB I max E E 1,3.10 6     2.10 3 ( A) 3 Z R 0, 65.10 Câu9:Mạchchọnsóngcủamộtmáythuvơtuyếngồmmộtcuộncảmcóđộtựcảm4(H) cóđiệntrở0,01vàmộttụxoay Saukhibắtđượcsóngđiệntừcóbướcsóng25(m)thì mạchnhậnđượccơngsuất1W Tínhsuấtđiệnđộnghiệudụngtrongcuộncảmvàcường độhiệudụngtrongmạchlầnlượtlà A 0,1mVvà0,01A B 0,1mVvà0,002A C 0,2mVvà0,02A D 0,2mVvà0,002A Hướngdẫn:ChọnđápánA P  EImax E  PR  104 (V ) E2    R Imax  E  0,01( A) R  Câu10:MộtmạchchọnsónggồmmộtcuộncảmthuầnLvàmộttụđiệnlàtụxoay,cóđiện dungthayđổiđượctheoquyluậthàmsốbậcnhấtcủagócxoaycủabảnlinhđộng Khi lầnlượtcho=00và=1200thìmạchthuđượcsóngđiệntừcóbướcsóngtươngứng15 mvà25m Khi=800thìmạchthuđượcsóngđiệntừcóbướcsónglà A 24m B 20m C 18m D 22m Hướngdẫn:ChọnđápánD Ápdụng: 32  12   1 32  152 80      3  22(m) 2 2 25  15 120  2  1   1 Câu11:(ĐH‐2012)Mộtmạchdaođộnggồmmộtcuộncảmthuầncóđộtựcảmxácđịnhvà mộttụđiệnlàtụxoay,cóđiệndungthayđổiđượctheoquyluậthàmsốbậcnhấtcủagóc xoaycủabảnlinhđộng Khi=00,tầnsốdaođộngriêngcủamạchlà3MHz Khi =1200,tầnsốdaođộngriêngcủamạchlà1MHz Đểmạchnàycótầnsốdaođộngriêng bằng1,5MHzthìbằng A 300 B 450 C 600 D 900 Hướngdẫn:ChọnđápánB TrầnHường‐11TôHiệu Page64 CHUYÊNĐỀ:DAOĐỘNGVÀSÓNGĐIỆNTỪ f32  f12   1   1,52  32    2 2    450 Ápdụng: 2 2   1 120   f  f1 Câu12:DùngmộtmạchdaođộngLClítưởngđểthucộnghưởngsóngđiệntừ,trongđó cuộndâycóđộtựcảmLkhơngđổi,tụđiệncóđiệndungCthayđổiđược Mỗisóngđiệntừ đềutạoratrongmạchdaođộngmộtsuấtđiệnđộngcảmứng Xemrằngcácsóngđiệntừ cóbiênđộcảmứngtừđềubằngnhau KhiđiệndungcủatụđiệnC1=2.10‐6Fthìsuấtđiện độngcảmứnghiệudụngtrongmạchdosóngđiệntừtạoralàE1=4mV Khiđiệndung củatụđiệnC2=8.10‐6Fthìsuấtđiệnđộngcảmứnghiệudụngdosóngđiệntừtạoralà A 0,5V B 1V C 1,5V D 2V Hướngdẫn:ChọnđápánD Câu13:Mạchdaođộngcuộndâycóđộtựcảm10(H)vàtụđiệnphẳngkhơngkhídiện tíchđốidiện36(cm2),khoảngcáchgiữahaibản1mm Tốcđộtruyềnsóngđiệntừlà 3.108(m/s) Bướcsóngđiệntừcộnghưởngvớimạchcógiátrị A 60(m) B 6(m) C 16(m) D 6(km) Hướngdẫn:ChọnđápánA C S 1.36 104   1010 (F ) 9 3 9.10 4 xd 9.10 4 10   6 108 LC  6 108 10.106.10  60(m) Câu14:Mạchdaođộngcủamộtmáyphátsóngvơtuyếngồmcuộncảmvàmộttụđiện phẳngmàkhoảngcáchgiữahaibảntụcóthểthayđổi Khikhoảngcáchgiữahaibảntụlà 4,8mmthìmáyphátrasóngcóbướcsóng300m,đểmáyphátrasóngcóbướcsóng240 mthìkhoảngcáchgiữahaibảnphảităngthêm A 6,0(mm) B 7,5(mm) C 2,7(mm) D 1,2(mm) Hướngdẫn:ChọnđápánC D   C d 240 4,8 C  9.109.4 d       d2  7,5(mm)   C d d 300 1 2   6 108 LC   d2  d1  2,7(mm) TrầnHường‐11TơHiệu Page65 CHUNĐỀ:DAOĐỘNGVÀSĨNGĐIỆNTỪ Câu15:Mạchdaođộngcuộndâyvàtụđiệnphẳngkhơngkhíthìbướcsóngđiệntừcộng hưởngvớimạchlà62m Nếunhúngcácbảntụngậpchìmvàotrongđiệnmơilỏngcóhằng sốđiệnmơi=2thìbướcsóngđiệntừcộnghưởngvớimạchlà A 60(m) B 73,5(m) C 87,7(m) D 63,3(km) Hướngdẫn:ChọnđápánC C0  S D C   C   '     62  87, 7( m ) 9.10 4 d 9.10 9.4 d Câu16:Mạchdaođộngcuộndâyvàtụđiệnphẳngkhơngkhíthìbướcsóngđiệntừcộng hưởngvớimạchlà60m Nếunhúngmộtphầnbađiệntíchcácbảntụngậpvàotrongđiện mơilỏngcóhằngsốđiệnmơi=2thìbướcsóngđiệntừcộnghưởngvớimạchlà A 60(m) B 73,5(m) C 69,3(m) D 6,6(km) Hướngdẫn:ChọnđápánC 3 Cách1:Bướcsóngmạchthuđược   0  x   x  60    69,3(m) Cách2:  S    C0 C  S 9.10 4 d C1 / / C2    C  C1  C2  C0 C0  9.10 4 d   S C   C  9.109.4 d ' 4  60  69,3(m) 3 Chúý: 1)Nếutụxoaycócấutạogồmntấmkimloạiđặtcáchđềunhaunhữngkhoảngdthìtađược S bộtụgồm(n–1)tụgiốngnhau(mỗitụcóđiệndung C  ghépsongsong Dođó, điệndung củabộtụ: C  (n 1)C0 9.10 4 d 2)Nếubộtụcấutạogồmntấmkimloạiđặtcáchđềunhaunhữngkhoảngdvàhaitấm ngồicùngđượcnốivớimạchthìtađượcbộtụgồm(n–1)tụgiốngnhau(mỗitụcóđiện dung C  S 9.10 9.4 d )ghépnốitiếp Dođó,điệndungcủabộtụ: C  TrầnHường‐11TơHiệu C0 (n 1) Page66 CHUNĐỀ:DAOĐỘNGVÀSĨNGĐIỆNTỪ Câu17:Mạchdaođộnggồmcuộncảmthuầncóđộtựcảm5(mH)vàbộtụđiệnphẳng khơngkhígồm19tấmkimloạiđặtsongsongđanxennhau Diệntíchđốidiệngiữahai tấm3,14(cm2)vàkhoảngcáchgiữahaitấmliêntiếplà1mm Tốcđộtruyềnsóngđiệntừ là3.108(m/s) Bướcsóngđiệntừcộnghưởngvớimạchcógiátrị A 967(m) B 64(m) C 942(m) D 52(m) Hướngdẫn:ChọnđápánD Bộtụgồm(n–1)tụgiốngnhaughépnốitiếp: C0 1.3,14.104 C   1,542.1013 (F ) 3 n 1 18 9.10 4 10    6 108 LC  52,3(m) Câu18:Mạchdaođộnggồmcuộncảmthuầncóđộtựcảm5(mH)vàmộttụxoaykhơng khígồm19tấmkimloạiđặtsongsongđanxennhau Diệntíchđốidiệngiữahaitấm3,14 (cm2)vàkhoảngcáchgiữahaitấmliêntiếplà1mm Tốcđộtruyềnsóngđiệntừlà3.108 (m/s) Bướcsóngđiệntừcộnghưởngvớimạchcógiátrị A 967(m) B 64(m) C 942(m) D 52(m) Hướngdẫn:ChọnđápánC Bộtụgồm(n–1)tụgiốngnhaughépsongsong: S 1.3,14.104 C  18C0  18  18  4,997.1013 (F ) 9 3 9.10 4 d 9.10 4 10    6 108 LC  942(m) Chúý:NếumắccuộncảmthuầnLvớicáctụ C1, C2 , C1 / /C2 vàC1ntC2thìbướcsóngmàmạch cộnghưởnglầnlượtlà: 1  6 108  2  6 108  ss  6 108   nt  6 10  LC1 12  22  ss2  L(C1  C2 )     2 2 2  nt C1C2 L C1  C2 LC2 Câu19:Giảsửmộtvệtinhdùngtrongtruyềnthơngđangđứngnsovớimặtđấtởmột độcaoxácđịnhtrongmặtphẳngXíchđạoTráiĐất;đườngthẳngnốivệtinhvớitâmTrái TrầnHường‐11TơHiệu Page67 CHUNĐỀ:DAOĐỘNGVÀSĨNGĐIỆNTỪ Đấtđiquakinhtuyếnsố0hoặckinhtuyếngốc CoiTráiĐấtnhưmộtquảcầu,bánkínhlà 6370km;khốilượnglà6.1024kgvàchukìquayquanhtrụccủanólà24h;hằngsốhấp dẫnG=6,67.10‐11N.m2/kg2 Sóngcựcngắnf>30MHzpháttừvệtinhtruyềnthẳngđến cácđiểmnằmtrênXíchĐạoTráiĐấttrongkhoảngkinhđộnàodướiđây: A Từkinhđộ85020’Đđếnkinhđộ85020’T B Từkinhđộ79020’Đđếnkinhđộ79020’T C Từkinhđộ81020’Đđếnkinhđộ81020’T D Từkinhđộ83020’Tđếnkinhđộ83020’Đ Hướngdẫn:ChọnđápánC Vớivệtinhđịatĩnh(đứngyênsovớiTráiĐất),lựchấpdẫnlàlựchướngtâmnên: 2 GmM  2   T m  r   r  GM   r  T  2   24.60.60   r  6,67.10 6.10    42297523,87(m)  2  11 24 VùngphủsóngnằmtrongmiềngiữahaitiếptuyếnkẻtừvệtinhtớiTráiĐất Từđótínhđược cos  R    810 20' : Từkinhđộ81020’Tđếnkinhđộ81020’Đ r Bànluận:Vệtinhđịatĩnhlàbàitốnởlớp10,khoảngcáchtừvệtinhđịatĩnhđếntâmTrái Đấtgấpkhoảng7lầnbánkínhTráiĐất(Sốliệunàyđượcnhắcrấtnhiềutrêncácphương tiệntruyềnthơng) Vìvậy,nếuhọcsinhđãbiếtthìcóthể“ángchừng”kếtquả: R cos      810 47' r Câu20:Mộtăngtenrađaphátranhữngsóngđiệntừđếnmộtvậtđangchuyểnđộngvề phíarađa Thờigiantừlúcăngtenphátsóngđếnlúcnhậnsóngphảnxạtrởlạilà80(s) Sau2phútđolầnthứhai,thờigiantừlúcphátđếnđếnlúnhậnnhậnlầnnàylà76(s) TrầnHường‐11TơHiệu Page68 CHUNĐỀ:DAOĐỘNGVÀSĨNGĐIỆNTỪ Tínhtốcđộtrungbìnhcủavật Biếttốcđộcủasóngđiệntừtrongkhơngkhíbằng3.108 (m/s) A 5m/s B 6m/s C 7m/s D 29m/s Hướngdẫn:ChọnđápánA  t1  LÇn 1: l1  3.10  12000( m) l l  v   5( m / s)  t  LÇn 2: l  3.108 t2  11400( m)  Câu21:Mộtăngtenradaphátranhữngsóngđiệntừđếnmộtmáybayđangbayvềphía rađa Thờigiantừlúcăngtenphátđếnlúcnhậnsóngphảnxạtrởlạilà120s,ăngten quayvớitốcđộ0,5vòng/s Ởvịtrícủađầuvòngquaytiếptheoứngvớihướngcủamáy bay,ăngtenlạiphátsóngđiệntừ,thờigiantừlúcphátđếnlúcnhậnlầnnàylà116s Tínhvậntốctrungbìnhcủamáybay,biếttốcđộtruyềnsóngđiệntừtrongkhơngkhíbằng 3.108(m/s) A 810km/h B 1200km/h C 300km/h D 1080km/h Hướngdẫn:ChọnđápánD  t1  LÇn 1: l1  3.10  18000( m)   LÇn 2: l  3.108 t2  17400( m)  Khoảngthờigianhailầnđoliêntiếpđúngbằngthờigianquay1vòngcủarađa: t  T  l l  2(s)  v   300(m / s)  1080(km / h) f t Câu22:(ĐH‐2012)TạiHàNội,mộtmáyđangphátsóngđiệntừ Xétmộtphươngtruyền cóphươngthẳngđứnghướnglên Vàothờiđiểmt,tạiđiểmMtrênphươngtruyền,vectơ cảmứngtừđangcóđộlớncựcđạivàhướngvềphíaNam Khiđóvectơcườngđộđiện trườngcó A độlớncựcđạivàhướngvềphíaTây B độlớncựcđạivàhướngvềphíaĐơng C độlớnbằngkhơng D độlớncựcđạivàhướngvềphíaBắc TrầnHường‐11TơHiệu Page69 CHUNĐỀ:DAOĐỘNGVÀSĨNGĐIỆNTỪ Hướngdẫn:ChọnđápánA Trongsóngđiệntừthìdaođộngcủađiệntrườngvà củatừtrườngtạimộtđiểmlnlnđồngphavới Khivéctơcảmứngtừcóđộlớncựcđạithìvéc tơcườngđộđiệntrườngcũngcóđộlớncựcđại    Sóngđiệntừlàsóngngang: E  B  c (theođúngthứtự   hợpthànhtamdiệnthuận) Khiquaytừ E sang B  chiềutiếncủađinhốclà c Ngửabàntayphảitheohướngtruyềnsóng(hướng thẳngđứngdướilên),ngóncáihướngtheothìbốn   ngónhướngtheo E thìbốnngónhướngtheo B TrầnHường‐11TôHiệu Page70 ... Page22 CHUNĐỀ: DAO ĐỘNGVÀSĨNGĐIỆNTỪ Câu26:Mộtkhung dao động gồmmộtcuộndâyL và tụ điện Cthựchiện dao động điện từ tựdo Điện tíchcựcđạitrênmộtbảntụ điện làq0=10‐5C và cườngđộdòng điện cựcđại... CHUNĐỀ: DAO ĐỘNGVÀSĨNGĐIỆNTỪ củatụ điện lên4lầnthìchukỳ dao động củamạch A tăng4lần B tăng2lần C giảm4lần D giảm2lần Câu4:Mạch dao động điện từ gồmtụ điện C và cuộncảmL, dao động tựdovớitầnsốgóc... Cácdạng dao động điện từ khác Dao động điện từ tắtdần:haophídotỏanhiệttrên điện trởcủadâydẫn,cuộncảm Dao động duytrì:Sửdụngtranzitobùlạinănglượng từ nguồn điện chomạch dao động đúngbằngnănglượnghaophítrongmộtchukì
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề dao động và sóng điện từ 2018 , Chuyên đề dao động và sóng điện từ 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay