Bộ đề ôn thi THPT quốc gia môn toán

29 39 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 12:25

CLB Giáo viên trẻ TP Huế Team Huế Page: CLB GIÁO VIÊN TRẺ TP HUẾ Kú THI THPT QuèC GIA 2018 Mơn: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút, khơng kể thời gian phát đề ĐỀ TỔNG ƠN TẬP SỐ 01 (Đề gồm 08 trang) Hoàng An Dinh_Đặng Ngọc Hiền_Trần Hồng Long_Lê Bá Bảo Bùi Đình Thơng_ Vũ Thị Ngọc Linh Câu Xét bốn mệnh đề sau: (1): Hàm số y  sin x có tập xác định  (2): Hàm số y  cos x có tập xác định  (3): Hàm số y  tan x có tập xác định  \k k      (4): Hàm số y  cot x có tập xác định  \  k k      Tìm số phát biểu A B C D C D vơ số Câu Tìm số nghiệm thực phương trình sin2x  sin x  0; 2  A B Câu Tìm tập hợp tất giá trị thực tham số m để phương trình sin 2x  sin x  6m cos x  3m  có ba nghiệm thực phân biệt 0;     A  0;1 \      1 B 0;   3   1   3 D 0;  \    3     C 0;1 Câu Có đường từ thành phố A đến thành phố B (2) có đường từ thành phố B đến thành phố C (như sơ đồ hình bên) Hỏi anh Dinh có cách để từ thành phố A B 20 C 15 (b) B A (3) đến thành phố C mà qua thành phố B lần? A (a) (1) (4) D 24 (c) C (d) (e) Câu Một nhóm gồm bạn nam bạn nữ Có xếp 10 bạn học sinh thành hàng dọc cho bạn nữ đứng cạnh nhau? A 3628 800 B 1814 400 C 86 400 D 28 800   Câu Tính tổng S  Cn0  2Cn1  3Cn2  4Cn3   nCnn1   n  1 Cnn , n   * A n.2n B  n   2n1 LuyÖn thi THPT Quèc gia 2017 2018 C  n  1 2n D  n   2n1 Đề tổng ôn số 01/ Trang CLB Giáo viên trẻ TP Huế Team Huế u  Câu Cho dãy số  un  biết:  với n  Tìm cơng thức số hạng tổng quát un u  u  n  n  n 1 A un  2n  Câu Tính L  lim x 2 B un  n2 C un   n  1  D un  2n2 B L  C L  x2  x2 A L  D L  Câu Mệnh đề sau sai? A  sin x   cos x C   cot x    B  cos x    sin x   , x   \   k / k    , x   \k / k   D   tan x    2 cos x sin x 2  Câu 10 Cho hàm số y  x sin x Khẳng định sau đúng? A xy   y  sin x   xy  B xy   y  sin x   xy  C xy   y  sin x   xy  D xy   y  sin x   xy  Câu 11 Trong không gian, cho bốn điểm A, B, C , M bất kì, khẳng định sau đúng?   AB     CM    A  AM         AB     AM    B  CM         AB     BM    C  AM         AC     BM    D  AM       Câu 12 Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình bình hành ABCD tâm O , biết AC  a, BD  b  a tam giác SBD Gọi I điểm di động đoạn AO với AI  x   x   Lấy   mặt 2  phẳng qua I song song với mặt phẳng  SBD  Tính diện tích S thiết diện hình chóp cắt   3b2  a  x  3b2 x 3b2 3b2 x S  S  S  A S  B C D a2 a2 2a2 Câu 13 Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình bình hành Khẳng định sau đúng?         A SA  SC  SB  SD B SA  SC  SB  SD          C SA  SB  SC  SD D SA  SB  SC  SD  Câu 14 Cho tứ diện ABCD có cạnh a Gọi  góc hai mặt phẳng  ABC   ACD  , khẳng định sau đúng? LuyÖn thi THPT Quèc gia 2017 2018 Đề tổng ôn số 01/ Trang CLB Giáo viên trẻ TP Huế Team HuÕ 2 A cos   B cos   C cos   D cos   3 Câu 15 Cho hình chóp S.ABCD có cạnh SA vng góc với đáy, ABCD hình vng cạnh a Biết góc SB mặt đáy 600 Tính khoảng cách hai đường thẳng BD SC 10 a A B 10 a 10 C 30 a 10 D 30 a Câu 16 Tìm khoảng nghịch biến hàm số y  x3  3x  A  1;1 B  ; 1  1;   C  ;   D  ; 1  1;   Câu 17 Điểm sau điểm cực đại hàm số y  sin x  1? A   B  D 1 C Câu 18 Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục  có đồ thị y hình bên Tìm số điểm cực trị hàm số y  f  x  A B C D O 2x  x 1 C x  1; y  x Câu 19 Tìm đường tiệm cận đồ thị hàm số y  A x  1; x  B y  1; x  D x  1; x  2 Câu 20 Biết hàm số y  f  x  có đạo hàm  a; b  x0 nghiệm f   x   a; b  Khẳng định sau đúng? A f  x   f  a  B f  x   f  b  C f  x   f  x0  D f  x    f  a  , f  x0  , f  b  xa ; b xa ; b xa ; b xa ; b Câu 21 Gọi M N giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số y  x  m2  m  x1 1;  Tìm giá trị nhỏ biểu thức M  3N A B 19 C D Câu 22 Viết tất phương trình tiếp tuyến đồ thị C  : y  x3  2x2  1, biết tiếp tuyến song song với đường thẳng y  x  LuyÖn thi THPT Quèc gia 2017 2018 tng ụn s 01/ Trang CLB Giáo viên trỴ TP H Team H A y  x  1; y  x  C y   x  B y   x  31 27 31 ; y   x  27 D y  x  3; y  x  Câu 23 Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau: x y '  x      y  Khẳng định sau sai? A Đường thẳng x  tiệm cận đứng đồ thị hàm số B Hàm số đồng biến  ;1 C max f  x   f 10  x 3;10  D Phương trình f  x    có hai nghiệm thực Câu 24 Giả sử a, b số dương khác 1,  ,    Đẳng thức sau sai? B  a.b   a b  A a a  a   a a C     b b D a  a   a Câu 25 Cho log a x  4, log b x  với,  x  a, b số thực lớn Tính P  log ab x2 40 B P  C P  20 D P  40 20 Câu 26 Một điện thoại nạp pin, dung lượng nạp tính theo công thức A P  3 t   Q  t   Q0   e  , với t khoảng thời gian tính Q0 dung lượng nạp tối đa (pin   đầy) Nếu điện thoại nạp pin từ lúc cạn pin (tức dung lượng pin lúc bắt đầu nạp 0%) sau nạp 80% (kết làm tròn đến hàng phần trăm)? A t  1,54h B t  1,07 h C t  1,54h   Câu 27 Tìm tập xác định hàm số y  x2  D t  1,36h   x A D   ; 1  1;   B D   \1, 1 C D   ; 1  1; 2 D D   ; 1  1;  LuyÖn thi THPT Quèc gia 2017 2018 Đề tổng ôn số 01/ Trang CLB Giáo viên trẻ TP Huế Team Huế Cõu 28 Cho ba số thực dương a, b, c Đồ thị hàm số y  x , y  x , y  x a b c xc y xb cho hình vẽ bên Khẳng định sau đúng? B c  b  1; a  A  a  b  c x C  c  b  0; a  Câu 29 Có bao D b  c  1; a  nhiêu giá trị O nguyên tham số k để a x phương trình log 23 x  log 23 x   2k   có nghiệm thuộc 1; 3  ?   A B C D Vô số Câu 30 Cho hàm số f  x  liên tục có đạo hàm  Mệnh đề sau đúng? b  A   f  x  dx   f  b   f  a    a  C    f  x  dx  f  x   C ; C    B  f   x  dx  f  x  b D  f   x  dx  f  b   f  a  a Câu 31 Hàm số F  x   e  e 4x 4 x  4x  nguyên hàm hàm số f  x  sau đây? A f  x   e x  e 4 x  B f  x   4e x  4e 4 x  C f  x   4e x  4e 4 x  D f  x   Câu 32 Để tính I   dx x x 4 e x e 4 x   x2  x  C 4 , ta đặt t  x2  Khẳng định sau sai? A tdt  xdx C I  ln B x2 x2    t t 4  dt t 4 D I   Câu 33 Tính diện tích S hình phẳng giới hạn bới đường y  A S  ln  (đ.v.d.t) C S  ln  (đ.v.d.t) LuyÖn thi THPT Quèc gia 2017 2018 3x  , Ox , Oy x 1 (đ.v.d.t) D S  ln  (đ.v.d.t) B S  ln Đề tổng ôn số 01/ Trang CLB Giáo viên trẻ TP Huế Team Huế Câu 34 Tính thể tích V khối tròn xoay sinh quay hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  2x  x2 , y  x quanh trục Ox A V  (đ.v.t.t) B V   (đ.v.t.t) C V  (đ.v.t.t) D V   (đ.v.t.t) Câu 35 Một viên đạn bắn lên theo phương thẳng đứng với vận tốc ban đầu 98  m / s  Gia   tốc trọng trường 9,8 m / s2 Tính quãng đường viên đạn từ lúc bắn lên chạm đất A 490  m  B 978  m  C 985  m  D 980  m  Câu 36 Cho hai số phức z1 ; z2 Mệnh đề sau đúng? A z12  z22  z1  z2 B z13  z23  z1  z2 z  C z1  z2     z2  D z1 z2 số thực Câu 37 Cho số phức w  1  i  A w  21008 2017  i 2017 Khẳng định sau đúng? B w  21008  i   C w  21008   21008 i D w  21008 i Câu 38 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , hình vẽ bên hình tròn y tâm  1;  , bán kính R  hình biểu diễn tập hợp số phức z Khẳng định sau sai? A max z  B z   C z.z  D z   x O Câu 39 Gọi A, B, C điểm biểu diễn số phức nghiệm phương trình  z  1  z    mặt phẳng Oxy , A thuộc trục hồnh; B C thuộc trục tung, B có tung độ dương Điểm D mặt phẳng tọa độ thỏa mãn ABCD hình bình hành biểu diễn số phức sau đây? B 1  i A i C  2i D  i Câu 40 Trên tập số phức, tìm tập nghiệm phương trình z  A S  2  B S  2; 2  C S  2;1  3i;1  3i   D S  2; 1  3i; 1  3i Câu 41 Mỗi hình sau gồm số hữu hạn đa giác phẳng (kể điểm nó), tìm số hình đa diện lồi Lun thi THPT Qc gia 2017 2018 Đề tổng ôn số 01/ Trang CLB Giáo viên trẻ TP Huế Team Huế Hỡnh A B Hình Hình Hình C D Câu 42 Một khúc gỗ có dạng với độ dài cạnh 40 cm cho hình vẽ bên Tính thể tích khối đa diện tương ứng  cm  C V  2960  cm  A V  2960 3   D V  2590  cm  B V  2560 cm3 cm cm cm cm Câu 43 Cho hình chóp S.ABCD , có đáy hình bình hành Gọi G trọng tâm tam giác SBD Mặt phẳng  P  chứa AG song song với BD , cắt SB, SC , SD B ', C ', D ' Tính tỉ số thể tích khối S.AB ' C ' D ' khối S.ABCD A k  B k  C k  D k  9 27 Câu 44 Cho hình hộp ABCD.ABCD có sáu mặt hình thoi cạnh a góc nhọn hình thoi 600 Tính thể tích V khối hộp ABCD.ABCD 2a3 a3 B V  3a3 C V  Câu 45 Cho hình bình hành có ABCD   450 (như hình bên) Tính thể tích AD  a; AB  3a; BAD A V  khối tròn xoay nhận quay hình bình hành D V  D C 2a A 45 3a ABCD quanh trục AB A V  5 a3 2a3 B B V  6 a3 9 a3 5 a3 C V  D V  2 Câu 46 Để chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán 2017, ban dự án đường hoa Nguyễn Huệ, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh dự định xây dựng khối cầu có bán kính m để trưng bày hoa tươi xung quanh, để tiết kiệm diện tích Ban quản lý xây hình trụ nội tiếp mặt cầu Tính bán kính đáy r hình trụ cho khối trụ tích lớn A r  B r  32 LuyÖn thi THPT Quèc gia 2017 2018 C r  D r  Đề tổng ôn số 01/ Trang CLB Giáo viên trẻ TP Huế Team Huế Cõu 47 Tính bán kính mặt cầu nội tiếp hình bát diện có cạnh a a a 2a a B r  C r  D V  3 Câu 48 Tìm vectơ pháp tuyến mặt phẳng có phương trình 2x  y  z      A n1   2;1;1 B n2   2;1; 1 C n3   2; 1;1 D n4   2;1;1 A r  Câu 49 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , mặt phẳng có phương trình sau qua hai điểm A 1; 0;1 , B  2;1;  cắt mặt cầu  S  :  x  1   y  1  z  theo thiết diện có diện 2 tích thiết diện lớn nhất? A 2x  z   B 3x  y  z   C x  y  z  D x  y  2z   Câu 50 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , mặt phẳng   cắt tia Ox, Oy , Oz A  a; 0;  , B  0; b;  , C  0; 0; c  với a, b, c số thực thay đổi thỏa a2  b2  c  Tìm giá trị lớn dmax khoảng cách từ O đến mặt phẳng  ABC  A dmax  B dmax  C dmax  D dmax  HẾT Lun thi THPT Qc gia 2017 2018 Đề tổng ơn s 01/ Trang CLB Giáo viên trẻ TP Huế Team HuÕ Page: CLB GIÁO VIÊN TRẺ TP HUẾ Kú THI THPT QC GIA 2018 Mơn: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐÁP ÁN ĐỀ TỔNG ÔN TẬP SỐ 01 (Đề gồm 12 trang) BẢNG ĐÁP ÁN: Câu 10 Đáp án B A D B C B B A C C Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án C A A A C A B D C D Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đáp án A C D A D B D B C D Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án C D C B D C C D C D Câu 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Đáp án B C C D B C A B C D HƯỚNG DẪN GIẢI:   Câu Hàm số y  tan x có tập xác định  \   k , k    2  Hàm số y  cot x có tập xác định  \k , k   Hàm số y  sin x y  cos x có tập xác định  Vậy phát biểu (1) (2)  Chọn đáp án B sin x  Câu Ta có: sin x  sin x   sin x  2cos x  1    cos x   +) Xét sin x  : x  0; 2   x  0; x   +) Xét cos x   5 : x  0; 2   x  ; x  3 LuyÖn thi THPT Quèc gia 2017 2018 Đề tổng ôn số 01/ Trang CLB Giáo viên trẻ TP Huế Team Huế l nghiệm f   x  2 Bước 3: Nhập biểu thức đạo hàm cấp hai hàm số vào máy tính: Nhập y  cos x chứa đạo hàm phím đạo hàm Vậy x  ; x qy2kQ)) Kiểm tra dấu đạo hàm cấp hai giá trị x   ; x     Vậy f     2   x  điểm cực đại 2 +) qKP2= hàm số Câu 18 Thực phép biến đổi đồ thị: +) Giữ phần đồ thị hàm số f  x  phía trục Ox , bỏ phần đồ y thị f  x  phía trục Ox +) Lấy đối xứng phần đồ thị f  x  phía trục Ox qua Ox Dựa vào đồ thị y  f  x  suy hàm số y  f  x  có điểm cực trị O x  Chọn đáp án D Câu 19 +) Ta có: lim y    x  tiệm cận đứng đồ thị hàm số x 1 +) Ta có: lim y   y  tiệm cận ngang đồ thị hàm số x   Chọn đáp án C Sử dụng máy tính cầm tay: Nhập biểu thức hàm số y  2x  vào máy tính: x 1 a2Q)+1RQ)p1 +) Tìm đường tiệm cận đứng đồ thị hàm số: LuyÖn thi THPT Quèc gia 2017 2018 Đề tổng ơn số 01/ Trang 14 CLB Gi¸o viên trẻ TP Huế Team Huế Nghim ca mu thc x  : Nhập x  0,99999999 r0.9999999= Kết quả: lim y    x  tiệm cận đứng đồ thị hàm số x 1 +) Tìm đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số: Nhập x  1010 r10^10)= Kết quả: lim y   y  tiệm cận ngang đồ thị hàm số x  Câu 20 Do hàm số y  f  x  có đạo hàm  a; b  x0 điểm cực trị  a; b  nên f   x0   , từ suy ra:     f  x   f  a  , f  x0  , f  b  max f  x   max f  a  , f  x0  , f  b  xa ; b xa ; b  Chọn đáp án D Câu 21 Xét hàm số y  x  m2  m   m2  m  1;  Ta có: y   0, x  1;  x1  x  1 Vậy hàm số y nghịch biến 1;  Suy M  max f  x   f 1  x1;2  m2  m  m2  m  N  f  x   f    x1;2  Theo giả thiết M  3N  2m2  4m    m  1   Vậy giá trị nhỏ biểu thức M  3N , đạt m   Chọn đáp án A Câu 22 Ta có: y  3x2  4x Tiếp tuyến  C  song song với đường thẳng y  x  nên có hệ số góc 1 x   y  Xét phương trình: 3x  x  1  3x  x      x   y  22  27 2 +) Tiếp tuyến A  1;  là: y   1 x  1  y  x  (loại) 22  1 31  22   1  x    y   x  (thỏa mãn) +) Tiếp tuyến B  ;  là: y  27 3 27   27   Chọn đáp án C LuyÖn thi THPT Quèc gia 2017 2018 Đề tổng ôn số 01/ Trang 15 CLB Giáo viên trẻ TP Huế Team HuÕ Câu 23 Trên khoảng  ;  , hàm số đồng biến f  x   3, x  ; lại có f  x   3, x  nên phương trình f  x     f  x   có nghiệm thực  Chọn đáp án D Câu 24 Ta có: a a  a    Chọn đáp án A 1 , log b x   log x b  2 40 Lúc đó: P  log ab x2  log ab x    log x ab log x a  log x b Câu 25 Ta có: log a x   log x a   Chọn đáp án D Câu 26 3t 3t 3t   3t 2 Ta có: Q0   e   0,8Q0   e  0,8  e  0,   ln 0,  t   ln 0,  1,07 h    Chọn đáp án B   x    x   ; 1   1;     x   ; 1   1;  Câu 27.Hàm số xác định   x  x   ;        Vậy tập xác định hàm số D   ; 1  1;   Chọn đáp án D Câu 28.Dựa vào hình dạng đồ thị, suy a  0, b, c  Loại đáp án A,C Chọn x  , dựa theo đồ thị ta có: 2c  2b  c  b Vậy c  b  1; a   Chọn đáp án B Câu 29.Xét phương trình log 23 x  log 23 x   2k   1; 3    Đặt t  log 23 x  Ta có: x  1; 3   log 23 x  0; 3  t  1;      Phương trình trở thành t   t  2k    t  t   2k Xét g  t   t  t  2, t  1;   g  t   2t    t    1; 2 Ta có: g 1  0; g     g  t   max g  t   t0;2  t0;2  Vậy để phương trình cho có nghiệm   2k    k  Mặt khác k    k  0; 1;  Chọn đáp án C Câu 30 LuyÖn thi THPT Quèc gia 2017 2018 Đề tổng ôn số 01/ Trang 16 CLB Giáo viên trẻ TP Huế Team HuÕ b  Ta có:   f  x  dx     a  b  f  x  dx số  A sai a  f   x  dx  f  x   C; C     B sai   f  x dx    F  x   C   f  x   C sai b  f   x  dx  f  x   f  b   f  a  b a a  Chọn đáp án D Câu 31.Ta có: F  x   4e x  4e 4 x   Chọn đáp án C dt t 4 Câu 32.Đặt t  x2  , ta suy ra: I    Chọn đáp án D 3x  1 Câu 33.Xét phương trình:   x   Vậy S  x 1   3x  dx  ln  (đ.v.d.t) x 1  Chọn đáp án C x  ; x  x  x  0, x  0;1 Câu 34.Xét phương trình x  x2  x  x2  x    x  1   V     2x  x2     x dx  (đ.v.t.t)   Chọn đáp án B Câu 35.Gọi v  t  vận tốc viên đạn Ta có v '  t   a  t   9,8 Suy v  t   9,8t  C Vì v    98 nên C  98 Vậy v  t   9,8t  98 Gọi T thời điểm viên đạn đạt độ cao lớn Tại viên đạn có vận tốc Vậy v T   Suy T  98  10 ( s ) Vậy quãng đường L mà viên đạn 9,8 10 L  2S    9,8t  98  dt  980  m   Chọn đáp án D Câu 36 +) z12  z22   z1  z2  z1  z2   nên A sai   +) z13  z23   z1  z2  z12  z1z2  z22  , phản thí dụ: z  13 nên B sai +) z1  1; z2  i  z1 z2  i   nên D sai LuyÖn thi THPT Quèc gia 2017 2018 Đề tổng ôn số 01/ Trang 17 CLB Giáo viên trẻ TP Huế Team HuÕ   z1   z1  +) z1  z2    nên C z   z     Chọn đáp án C Câu 37.Ta có: w  1  i     1  i  21008 i 504 2017  i 2017  1  i  1  i      1008    i i 1008  1  i  2i  1008  i  1 1008   i  21008   21008 i  Chọn đáp án C Câu 38 Hình tròn hình vẽ, biểu diễn tập hợp số phức z thỏa mãn z   Ta gọi: z    x  yi     x  1  yi    x  1  y    x  1  y   z   sai Hoặc chọn phản thí dụ: Với z   i thỏa z   , ta có z    i    i    Chọn đáp án D  z  1  z     z1   z2  i  z3  i  A 1;  ; B  0;1 ; C  0; 1 biểu   diễn số phức z1 ; z2 ; z3 mặt phẳng tọa độ Gọi D  x; y  : AB  DC  D 1; 2   z   2i Câu 39.Ta có:  Chọn đáp án C z  Câu 40.Ta có: z   z     z   z  z      z  2z      z   z  1  3i  z  1  3i  Chọn đáp án D Câu 41.Dựa vào khái niệm đa diện lồi, ta thấy đa diện hình hình đa diện lồi  Chọn đáp án B Câu 42.Ta có diện tích đáy bằng:   Vậy V  40.74  2960 cm3  53  7   74 cm2   Chọn đáp án C Câu 43 Gọi O tâm hình hình hành ABCD Do G trọng tâm SBD nên SG   G trọng SO tâm SAC  C ' trung điểm SC LuyÖn thi THPT Quèc gia 2017 2018 Đề tổng ôn số 01/ Trang 18 CLB Giáo viên trẻ TP Huế Team Huế + Qua G dựng B ' D '/ / BD  B '  SB, D '  SD   S thiết diện cần tìm tứ giác AB ' C ' D ' Do G trung điểm B ' D '  SAB'C '  SAD 'C '  SAB'C ' D' V 2V SA SB ' SC ' Suy ra: S AB'C ' D '  S AB'C ' VS ABCD 2VS ABC SA SB SC C' D' G B' D C O A B  Chọn đáp án C Câu 44 Do AABB, AADD, ABCD hình thoi     600 nên AABD cạnh a A ' AD  A ' AB  BAD D' A' B' C' a tứ diện cạnh a a 3 2a Vậy V  6VAABC  a  12  Chọn đáp án D A 60 D a C B Câu 45 Gọi H hình chiếu vng góc D lên D cạnh AB  DH  a Khối tròn xoay nhận 2a quanh hình bình hành ABCD quanh trục AB tích thể tích khối trụ có đường sinh C A 45 H 3a B K DC bán kính đáy DH (hai hình nón bù trừ nhau)   Vậy V  HK. DH  DC. DH  3a. a 2  6 a3  Chọn đáp án B  h2   h3 Câu 46.Ta có : V   r h    R   h  4 h    Xét hàm số V ( h)  4 h   h3  V (h)  4  3 h2 , h   0; R  ; V ( h)   h  Bảng biến thiên : h V ( h) 3  V ( h) LuyÖn thi THPT Quèc gia 2017 2018 2R  32 Đề tng ụn s 01/ Trang 19 CLB Giáo viên trẻ TP HuÕ Team HuÕ Từ bảng biến thiên, suy Vmax  32 h  r 3  Chọn đáp án C E Câu 47.Gọi H trung điểm BC O tâm hình vng ABCD Dựng OK  EH  OK  SBC  a Dễ chứng minh tương tự với mặt khác khoảng K cách từ O đến mặt bát diện D OK  O tâm r  OK bán kính mặt cầu H O A B a nội tiếp bát diện Xét SOH : C 1 a    OK  2 OK OH OE F  Chọn đáp án A  Câu 48.Một vectơ pháp tuyến mặt phẳng có phương trình ax  by  cz  d  0, a2  b2  c   n   a; b; c    Chọn đáp án B Câu 49.Nhận xét: Mặt phẳng qua A, B chứa tâm I  1; 1;  mặt cầu, mặt phẳng cắt mặt cầu theo thiết diện có diện tích lớn     Ta có: IA   0;1;1 , IB  1; 2;    IA, IB  1;1; 1    Mặt phẳng  ABI  qua A 1; 0;1 có vectơ pháp tuyến n  1;1; 1 , có phương trình: 1 x  1  1 y     z  1   x  y  z  Cách khác: Kiểm tra kiện A, B, I thuộc mặt phẳng có phương trình đáp án A, B, C, D  Chọn đáp án C Câu 50.Ta có:  ABC  :   Ta có: d2 O;  ABC   x y z     bcx  acy  abz  abc  ;  a  0, b  0, c   a b c   a b2 c abc 1   a b2 c  a2  b2  c  2 2 2 b c a c a b 3 abc 3 đạt a  b  c  Chọn đáp án D  dmax  HẾT LuyÖn thi THPT Quèc gia 2017 2018 Đề tổng ôn số 01/ Trang 20 Team HuÕ Trong q trình biên soạn chúng tơi có sử dụng ngun ti CLB Giáo viên trẻ TP Huế Thay mt giáo viên CLB nguyên từ sách chất lượng internet, xin phép q thầy đề làm để phục vụ học sinh, khơng lợi ích Và trình làm đề, khơng thể tránh khỏi sai sót, CLB mong nhận góp ý q thầy giáo em học sinh thân yêu để thời gian tới làm tốt ạ! Xin chân thành cám ơn! LuyÖn thi THPT Quèc gia 2017 2018 LÊ BÁ BẢO Đề tổng ôn số 01/ Trang 21 CLB Giáo viên trẻ TP Huế Team Huế Page: CLB GIÁO VIÊN TRẺ TP HUẾ Kú THI THPT QuèC GIA 2018 Mơn: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút, khơng kể thời gian phát đề ĐỀ TỔNG ƠN TẬP SỐ 02 (Đề gồm 07 trang) Hoàng An Dinh_Đặng Ngọc Hiền_Trần Hồng Long_Lê Bá Bảo Bùi Đình Thơng_ Vũ Thị Ngọc Linh Câu Tìm tập xác định hàm số y  cos x 2sin x    A D   \   k 2 k    6    C D   \   k k    6     B D   \   k 2 ;   k 2 k    6    5 D D   \   k 2 ;  k 2 k    6  Câu Tìm số nghiệm phương trình 2sin x  sin x  0; 3  A B 10 C 11 D vơ số Câu Cặp phương trình sau tương đương? A sin x   cos x  B sin x   cos x  C sin2x   tan x  D sin2x   tan x  1 Câu Có số tự nhiên có chữ số mà chữ số cách số đứng giống nhau? A 9.10.10 B 9.10.10.10.9 C 9.9.8 D 8.8.7 Câu Có 10 người khách bước ngẫu nhiên vào cửa hàng có quầy đánh số thứ tự I, II, III Xác suất để người đến quầy số II gần với giá trị sau đây? A 0, 26 B 0, 57 C 0,15 D 0, 35 Câu Biết khai triển A S  548 Câu Tính M  lim    có hai số hạng nguyên a b , tính tổng S  a  b B S  2142 C S  4544 D S  6540 n    2n n2  n  A M  B M  C M  D M  u  u4  u5  10 Câu Tìm số hạng đầu cơng bội cấp số nhân  un  , biết  u  u  u  20  A u1  2; q  B u1  1; q  C u1  1; q  LuyÖn thi THPT Quèc gia 2017 2018 D u1  2; q  Đề tổng ôn số 02/ Trang CLB Giáo viên trẻ TP Huế Team Huế Cõu Vận tốc chất điểm chuyển động biểu thị công thức v  t   8t  3t , t  0, tính giây  s  v  t  tính mét/giây  m / s  Tìm gia tốc chất điểm thời điểm mà vận tốc chuyển động 11   A 16 m / s2   B 14 m / s2   C 10 m / s2   D 24 m / s2 2015 2017 Câu 10 Tính tổng S  C2018  3C2018  5C2018   2015C2018  2017C2018 A 2017.22017 B 1009.22017 C 2018.22017 D 2017.22018 Câu 11 Mệnh đề sau đúng? A Hai mặt phẳng ln có vơ số điểm chung B Hai mặt phẳng có vơ số điểm chung hai mặt phẳng song song C Hai mặt phẳng phân biệt có hai điểm chung phân biệt chúng có đường thẳng chung D Hai mặt phẳng có vơ số điểm chung hai mặt phẳng trùng Câu 12 Cho hình chóp S.ABCD có ABCD hình bình hành tâm O Trên cạnh SA, SB, AD lấy điểm M , N , P cho A NP / / SCD  SM SN DP Khẳng định sau đúng?   SA SB DA B SD / / SOD  C NP / / SOC  D NP / / SBC  Câu 13 Cho hình lập phương ABCD.ABCD Tính góc hai đường thẳng AC B ' D A 300 B 450 C 600 D 900 Câu 14 Cho hình chóp S.ABCD có tất cạnh a Gọi  góc hai mặt phẳng  SBC   SAD  , khẳng định sau đúng? 2 2 A sin   B sin   C sin   D sin   3 Câu 15 Cho hình chóp S.ABC có SA vng góc với mặt phẳng  ABC  , ABC tam giác cạnh a, SA  2a Gọi G trọng tâm ABC Tính khoảng cách d từ G đến mặt phẳng SBC  A d  57 a B d  57 a C d  57 a Câu 16 Cho hàm số y  ax4  bx2  c  a   có đồ thị hình vẽ bên Khẳng định đúng? A a  0, b  0, c  B a  0, b  0, c  C a  0, b  0, c  D a  0, b  0, c  D d  57 a 18 y x O Câu 17 Cho hàm số y  f  x  có tập xác định   1; 3 , liên tục khoảng xác định có bảng biến thiên sau: LuyÖn thi THPT Quèc gia 2017 2018 Đề tng ụn s 02/ Trang CLB Giáo viên trẻ TP HuÕ Team HuÕ x y' 1   y Khẳng định sau sai? A Hàm số y  f  x  đạt cực đại x  B Hàm số y  f  x  đồng biến khoảng  1;1 nghịch biến khoảng  1;  C Hàm số y  f  x  có giá trị nhỏ   1; 3 D Đồ thị hàm số y  f  x  có hai đường tiệm cận đứng Câu 18 Hàm số sau có đồ thị hình bên? x 1 2x  A y  B y  2x  x 1 2x  2x  C y  D y  x1 x 1 y O x Câu 19 Người ta định làm hộp hình trụ tơn tích V cho trước Tìm bán kính đáy r hình trụ cho tốn ngun liệu A r  V 2 B r  V  C r  3V 2 D r  3V  Câu 20 Có giá trị m để Cm  : y  f  x   2x3   m   x2  11  3m có hai điểm cực trị M1 , M2 cho điểm M1 , M2 B  0; 1 thẳng hàng? A B C D Câu 21 Có giá trị nguyên tham số m để hàm số y   ;   ? A B C mx mx   x  đồng biến D Câu 22 Cho hàm số y  f  x  có lim f  x   lim f  x   2 Khẳng định sau đúng? x  x  A Đồ thị hàm số y  f  x  có hai đường tiệm cận ngang x  x  2 B Đồ thị hàm số y  f  x  có đường tiệm cận ngang C Đồ thị hàm số y  f  x  có hai đường tiệm cận ngang y  y  2 D Đồ thị hàm số y  f  x  khơng có đường tiệm cận ngang Lun thi THPT Quèc gia 2017 2018 Đề tổng ôn số 02/ Trang CLB Giáo viên trẻ TP Huế Team HuÕ Câu 23 Gọi d đường thẳng qua điểm A  3; 20  có hệ số góc m Tìm tất giá trị thực tham số m để đường thẳng d cắt đồ thị (C): y  x3  3x  điểm phân biệt 15 A m   21 m  C  m  24 21 B m   15 m  D  m  24 Câu 24 Tìm tập xác định hàm số y   x  1 2 A D   0;   D D   \1 B D   0;   \1 C D   1;   Câu 25 Tính đạo hàm hàm số y  x A y  2x1 ln B y  22 x1 ln C y  22 x ln D y  x Câu 26 Với a số thực dương khác Xét mệnh đề sau: x 1 (I): Đồ thị hàm số y  a y    đối xứng qua Oy a (II): Đồ thị hàm số y  log a x y  log x đối xứng qua Ox x a (III): Đồ thị hàm số y  a y  log a x đối xứng qua đường thẳng y  x x Tìm số mệnh đề A B C Câu 27 Cho log x   Tính C  log B C  A C  44 Câu 28 Tính giá trị biểu thức:   x  3  log 32  C C    D 3 25 x3 44 D C      M  log 10 tan10  log 10 tan 20  log 10 tan 30   log 10 tan 890 A M  46 B M  45 C M  90 D M  89   Câu 29 Với tất giá trị tham số m đồ thị hàm số y  log x4  x2  cắt đường thẳng y  m điểm phân biệt? A  m  B log  m  Câu 30 Tìm hàm số F  x  , biết F '  x   A F  x   C log  m    x    x  1 2 D  m  B F  x     C x  2x    C C F  x   2x  x    C 2x  x  C  D F  x   2x  x   Câu 31 Biết cos 2x   sin2x dx  a  ln b  a; b  ; b   Tính giá trị a2  b2 Lun thi THPT Quèc gia 2017 2018 Đề tổng ôn số 02/ Trang CLB Giáo viên trẻ TP Huế Team Huế A Câu 32 Diện tích B 10 C 12 D hình phẳng giới hạn đồ thị S hàm số hàm y  f  x  , y  g  x  , y  h  x  phần gạch chéo hình bên tính cơng sau đây? b c A S    g  x   f  x  dx    h  x   f  x  dx a số y  f  x y  g  x y a O b b c B S    f  x   h  x   dx    f  x   g  x  dx a b b c a b C S    g  x   h( x) dx    g  x   f ( x) dx b c a b c b x y  h  x D S    f  x   g( x) dx    f  x   h( x) dx Câu 33 Một Bác thợ gốm làm bình có dạng khối tròn xoay tạo thành quay hình phẳng giới hạn đường y  x  trục Ox , quay quanh trục Ox , biết đáy bình miệng bình có đường kính  dm   dm  tính thể tích bình   A 8 dm3 Câu 34 Biết hàm B số 15 dm3   f x  2    C 14 dm3  hàm  chẵn   15 dm3     ;    D thỏa mãn    f  x   f  x    sin x  cos x Tính I   f  x  dx 2  A I  C I  B I  Câu 35 Tìm họ nguyên hàm f  x   x  x  1 A C  f  x  x  1 dx   f  x  x  1 dx  2018 2018 2019 2019 C  x  1  Câu 36 Cho số phức z  a  bi ; A z  z  2bi 2017 B 2018  C D  f  x 2018  D I  1  x  1 dx  2018 2018 x f  x  dx  x   x  1  2017 2017 C 2018 2018 C a  ; b   Tìm mệnh đề mệnh đề sau B z  z  2a C z.z  a2  b2 D z  z Câu 37 Gọi A điểm biểu diễn số phức z   5i B điểm biểu diễn số phức z  2  5i Tìm mệnh đề mệnh đề sau A Hai điểm A B đối xứng với qua trục hoành B Hai điểm A B đối xứng với qua trục tung C Hai điểm A B đối xứng với qua gốc toạ độ O LuyÖn thi THPT Quèc gia 2017 2018 Đề tổng ôn số 02/ Trang CLB Giáo viên trẻ TP Huế Team Huế D Hai điểm A B đối xứng với qua đường thẳng y  x Câu 38 Gọi A, B, C điểm biểu diễn số phức nghiệm phương trình z  mặt phẳng Oxy Tính diện tích S tam giác ABC A S  B S  C S  D S  3 Câu 39 Miền tơ đậm (kể bờ) hình vẽ sau tập hợp điểm biểu diễn số phức z , biết z có phần thực không bé phần ảo? A B C D y y 1 x O O x O 1 y y x x -1 O -1 Câu 40 Cho số phức z thỏa mãn điều kiện z   i  z   3i  Gọi M điểm biểu diễn z mặt phẳng tọa độ, độ dài OM ( O gốc tọa độ) nhỏ có giá trị thuộc khoảng đây? A  0;1 B  1;  C  4;  D  6;  Câu 41 Mỗi hình sau gồm số hữu hạn đa giác phẳng (kể điểm nó), tìm số hình đa diện Hình Hình Hình Hình A B C D Câu 42 Cho hình lăng trụ đứng ABC.ABC có đáy ABC tam giác vuông cân A, AB  a, BB  2a Tính thể tích V khối lăng trụ ABC.ABC A V  2a3 B V  a3 C V  a3 D V  2a3   600 , SA vng góc với đáy, Câu 43 Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình thoi cạnh a , ABC SD tạo với mặt phẳng  SAC  góc 450 Tính thể tích V khối chóp S.ABCD 6a3 6a3 6a3 B V  3a3 C V  D V  18 12 Câu 44 Cho khối hộp ABCD.A ' B ' C ' D ' tích V Tính thể tích khối chóp A.CB ' D ' V V 2V 3V A B C D 3 A V  LuyÖn thi THPT Quèc gia 2017 2018 tng ụn s 02/ Trang CLB Giáo viên trỴ TP H Team H Câu 45 Trong khơng gian cho điểm A, B cố định Một đường thẳng d thay đổi ln qua A AB Tìm tập hợp đường thẳng d B Mặt trụ C Mặt nón D Hai đường thẳng cách B đoạn khơng đổi h  A Hình nón Câu 46 Cho tứ diện ABCD có AD   ABC  , DB  BC , AB  AD  BC  a Kí hiệu V1 , V2 , V3 thể tích khối tròn xoay sinh mặt ABD quay quanh AD , mặt ABC quay quanh AB, mặt DBC quay quanh BC Khẳng định sau khẳng định đúng? A V1  V2  V3 B V1  2V2  3V3 C V1  V2  2V3 D V1  V2  V3 Câu 47 Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình chữ nhật với AB  a, BC  2a Mặt bên SCD tam giác nằm mặt phẳng vng góc với đáy Tính diện tích S mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD A S  50 a2 B S  16 a2 C S  32 a2 D S  14 a2   Câu 48 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho ba vectơ a   1;1;  , b  1;1;   c   1;1;1 Khẳng định sau sai?       A a  B b  c C c  D a  b Câu 49 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , tâm đường tròn  C  giao tuyến mặt cầu S  :  x     y     z    mặt phẳng  P  : x  y  2z   điểm sau đây? 2 3 3  7 11  A J  ; ;  B J  1; 2;  C J  ; ;   D J  1; 2;  3 2 2 3 Câu 50 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’, biết A  0; 0;  , B  a; 0;  , D  0; a;  , A '  0; 0; b  ;  a  0; b   Gọi M trung điểm cạnh CC ' Tìm tỉ số a để hai mặt phẳng  A ' BD   MBD  vuông góc với b a a a A  B  1 C  b b b HẾT D a  2 b Trong trình biên soạn chúng tơi có sử dụng nguồn tài ngun từ sách chất lượng internet, xin phép q thầy đề làm để phục vụ học sinh, khơng lợi ích Và q trình làm đề, khơng thể tránh khỏi sai sót, CLB mong nhận góp ý quý thầy cô giáo em học sinh thân yêu để thời gian tới làm tốt ạ! Xin chân thành cám ơn! Thay mặt giáo viên CLB LuyÖn thi THPT Quèc gia 2017 2018 Đề tổng ôn số 02/ Trang LÊ BÁ BẢO ... LuyÖn thi THPT Quèc gia 2017 2018 Đề tổng ôn số 01/ Trang CLB Giáo viên trẻ TP Huế Team HuÕ Page: CLB GIÁO VIÊN TRẺ TP HUẾ Kú THI THPT QC GIA 2018 Mơn: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể... Team Huế Page: CLB GIÁO VIÊN TRẺ TP HUẾ Kú THI THPT QuèC GIA 2018 Mơn: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút, khơng kể thời gian phát đề ĐỀ TỔNG ÔN TẬP SỐ 01 (Đề gồm 08 trang) Hoàng An Dinh_Đặng Ngọc... cám ơn! LuyÖn thi THPT Quèc gia 2017 2018 LÊ BÁ BẢO Đề tổng ụn s 01/ Trang 21 CLB Giáo viên trẻ TP HuÕ Team HuÕ Page: CLB GIÁO VIÊN TRẺ TP HUẾ Kú THI THPT QC GIA 2018 Mơn: TỐN Thời gian làm bài:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề ôn thi THPT quốc gia môn toán , Bộ đề ôn thi THPT quốc gia môn toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay