THUC HANH NGHE NGHIEP 2 DONG LUC HOC TAP

155 34 0
  • Loading ...
1/155 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 12:12

Các yếu tố ảnh hưởng đến Động lực học tâp của sinh viên tại Thành phố Hồ Chí Minh, Mô hình đề xuất các yếu tố ảnh hưởng đến động lục học tập, các nghiên cứu liên quan, bảng câu hỏi nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực học tập TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA MARKETING THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GVHD: Ths Ngơ Vũ Quỳnh Thi Nhóm: Phạm Thị Duy Linh Lƣơng Mai Hƣơng Nguyễn Ngọc Hoan Phan Thị Nhƣ Ý TP.HCM, tháng năm 2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA MARKETING THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GVHD: Ths Ngơ Vũ Quỳnh Thi Nhóm: Phạm Thị Duy Linh Lƣơng Mai Hƣơng Nguyễn Ngọc Hoan Phan Thị Nhƣ Ý TP.HCM, tháng năm 2018 LỜI C M ĐO N Tôi xin cam đoan nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hƣởng đến động lực học tập sinh viên thành phố Hồ Chí Minh” cơng trình nhóm chúng tơi nghiên cứu dƣới hƣớng dẫn khoa học ThS Ngô Vũ Quỳnh Thi Các số liệu thống kê, kết nghiên cứu nghiên cứu trung thực không chép cơng trình nghiên cứu khác Chúng tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung nghiên cứu toàn luận văn Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 5, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Để nghiên cứu đạt kết tốt đẹp, nhóm tác giả nhận đƣợc hỗ trợ, giúp đỡ nhiều quan, tổ chức, cá nhân Với tình cảm sâu sắc, chân thành, cho phép nhóm tác giả đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cá nhân quan tạo điều kiện giúp đỡ trình học tập nghiên cứu đề tài Trƣớc hết nhóm tác giả xin gửi tới thầy cô khoa Marketing trƣờng Đại học Tài - Marketing lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe lời cảm ơn sâu sắc Với quan tâm, dạy dỗ, bảo tận tình chu đáo thầy cơ, đến nhóm tác giả hồn thành nghiên cứu, đề tài: “Nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến động lực học tập sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh” Đặc biệt nhóm tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cô giáo – Ths Ngô Vũ Quỳnh Thi quan tâm giúp đỡ, hƣớng dẫn nhóm tác giả hoàn thành tốt nghiên cứu thời gian qua Với điều kiện thời gian nhƣ kinh nghiệm hạn chế nhóm tác giả, nghiên cứu khơng thể tránh đƣợc thiếu sót Nhóm tác giả mong nhận đƣợc bảo, đóng góp ý kiến thầy để tác giả có điều kiện bổ sung, nâng cao ý thức mình, phục vụ tốt cơng tác thực tế sau Xin chân thành cảm ơn! ii NHẬN XÉT CỦ GIẢNG VIÊN ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… CHỮ KÝ CỦA GIẢNG VIÊN iii M CL C L I CAM ĐOAN i L I CẢM ƠN ii NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN iii DANH MỤC HÌNH .viii DANH MỤC ẢNG ix CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN V Đ T I NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.4.1 Nguồn liệu 1.4.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.5 Ý ngh a thực tiễn đề tài 1.6 Kết cấu nghiên cứu CHƢƠNG 2: CƠ S LÝ THUY T V C C NGHIÊN CỨU C LIÊN QUAN 10 2.1 Các lý thuyết có liên quan đến động lực học tập 10 2.1.1 Động động lực 10 2.1.2 Động lực bên bên 11 2.1.3 Động lực học tập 12 2.2 Các học thuyết liên quan 14 2.2.1 Lý thuyết hệ thống nhu cầu Maslow 14 2.2.2 Thuyết lựa chọn hợp lý George Homans (1961) John Elster (1996) 15 2.2.3 Thuyết hành động hợp lý (Theory of Reasonable Action – TRA) 17 iv 2.2.4 Học thuyết hệ thống hai yếu tố Frederic Herzberg 18 2.2.5 Mối quan hệ học thuyết Maslow Frederic Herzberg 19 2.2.6 Học thuyết tăng cƣờng tích cực F Skinner 20 2.2.7 Học thuyết kỳ vọng Victor Vroom 20 2.2.8 Học thuyết công b ng Stacy Adams 20 2.3 Lƣợc khảo nghiên cứu có liên quan 21 2.3.1 Nghiên cứu Muhammad Imdad Ullah, 2013 yếu tố ảnh hƣởng đến động lực học tập sinh viên Đại học Bahauddin Zakariya, Multan (Pakistan) 21 2.3.2 Nghiên cứu Sharifah Muzlia Syed Mustafa, 2010 mô hình đề xuất ảnh hƣởng động lực thành tựu học thuật với dòng chảy làm trung gia 23 2.3.3 Nghiên cứu Masnita Misiran, 2016 yếu tố ảnh hƣởng đến động lực học sinh học tập Đại học Utara Malaysia (UUM) 24 2.3.4 Nghiên cứu Klein, Noe Wang năm 2006 động lực học tập kết tập 25 2.3.5 Nghiên cứu Nguyễn ình Phƣơng Duy, 2015 yếu tố ảnh hƣởng đến động lực học tập sinh viên quy trƣờng đại học Kinh Tế TP.HCM 27 2.3.6 Nghiên cứu Hoàng Thị Mỹ Nga Nguyễn Tuấn Kiệt (2012) nhân tố tác động đến động lực học tập sinh viên kinh tế trƣờng Đại học Cần Thơ 29 2.4 Mơ hình đề xuất giả thuyết 31 2.4.1 Mơ hình đề xuất 31 2.4.2 Các giả thuyết 33 Tóm tắt chƣơng 36 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PH P NGHIÊN CỨU 37 3.1 Quy trình nghiên cứu 37 v 3.2 Thiết kế nghiên cứu 39 3.2.1 Xác định thang đo 39 3.2.2 Nghiên cứu định tính 44 3.2.4 Thiết kế bảng hỏi 53 3.2.5 Nghiên cứu định lƣợng 54 3.3 Xử lý phân tích liệu 55 3.3.1 Gạn lọc thông tin 55 3.3.2 Phân tích mẫu nghiên cứu 55 3.3.3 Kiểm định đánh giá thang đo 55 3.3.4 Phân tích tƣơng quan hồi quy 57 CHƢƠNG 4: K T QUẢ NGHIÊN CỨU 61 4.1 Thống kê mô tả liệu 61 4.1.1 Kết nghiên cứu định tính 61 4.1.2 Mẫu liệu nghiên cứu 61 4.1.3 Thống kê mơ tả định tính 61 4.2 Kiểm định đánh giá thang đo 69 4.2.1 Kiểm định Cronbach s Alpha 69 4.2.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 75 4.3 Điều chỉnh mơ hình nghiên cứu 82 4.4 Kiểm định mơ hình nghiên cứu 82 4.4.1 Ma trận hệ số tƣơng quan pearson 82 4.4.2 Phân tích hồi quy tuyến tính 84 4.5 Kiểm định giả thuyết mơ hình 87 4.6 Kiểm tra vi phạm giả định hồi qui tuyến tính 88 4.7 Kiểm định khác biệt động lực học tập theo số đặc điểm cá nhân sinh viên 91 vi 4.7.1 Kiểm định khác biệt động lực học tập theo giới tính 91 4.7.2 Kiểm định khác biệt động lực học tập theo năm học 92 CHƢƠNG 5: K T LUẬN V H M NGHIÊN Ý NGHIÊN CỨU 94 5.1 Thảo luận kết nghiên cứu 94 5.2 Hàm ý quản trị 96 5.2.1 Sự tự tin thân 97 5.2.2 Định hƣớng mục tiêu học tập 100 5.2.3 Phƣơng pháp giảng dạy 103 5.2.4 Môi trƣờng học tập 106 5.2.5 Ảnh hƣởng ngƣời thân 107 5.2.6 Tƣơng tác giảng viên – sinh viên 109 5.4 Hạn chế đề tài đề xuất hƣớng nghiên cứu 110 T I LI U THAM KHẢO 114 vii DANH M C HÌNH Hình 2.1 Hệ thống nhu cầu Maslow 14 Hình 2.2 Mơ hình thuyết lựa chọn hợp lý John Elster (1986) 17 Hình 2.3 Mơ hình thuyết hành động hợp lý - TRA 18 Hình 2.4 Mơ hình nghiên cứu Muhammad Imdad Ullah, 2013 21 Hình 2.5 Mơ hình nghiên cứu Sharifah Muzlia Syed Mustafa, 2010 23 Hình 2.6 Mơ hình nghiên cứu Masnita Misiran, 2016 24 Hình 2.7 Mơ hình nghiên cứu Klein, Noe Wang, 2006 25 Hình 2.8 Mơ hình nghiên cứu Nguyễn ình Phƣơng Duy, 2015 27 Hình 2.9 Mơ hình nghiên cứu Hoàng thị Mỹ Nga Nguyễn Tuấn Kiệt, 2012 29 Hình 2.10 Mơ hình đề xuất tác giả 32 Hình 3.1 Quy trình đƣợc thực nghiên cứu 38 Hình 4.1 Giới tính sinh viên tham gia khảo sát 62 Hình 4.2 Số năm theo học sinh viên tham gia khảo sát 63 Hình 4.3 Thống kê trƣờng tham gia khảo sát 65 Hình 4.4 Thống kê ngành học 68 Hình 4.5 Mơ hình nghiên cứu điều chỉnh 82 Hình 4.6 Mơ hình thức 87 Hình 4.7 Đồ thị phân bố ngẫu nhiên phần dƣ chuẩn hóa 89 Hình 4.8 Biểu đồ tần số phần dƣ chuẩn hóa 89 Hình 4.9 Đồ thị so sánh với phân phối chuẩn (Q-Q) phần dƣ chuẩn hóa 90 viii 3.3 P â 3.3.1 â ố P â â ố KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 892 9110.230 df 496 Sig .000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Rotation Sums of Squared Loadings Squared Loadings % of Comp onent Total 11.6 00 3.03 2.17 1.51 1.36 1.15 % of Varianc Cumula e tive % 36.251 36.251 9.497 45.748 6.782 Total 11.60 % of Varianc Cumula e tive % Total Varianc Cumula e tive % 36.251 36.251 5.255 16.423 16.423 3.039 9.497 45.748 3.915 12.235 28.658 52.530 2.170 6.782 52.530 3.788 11.839 40.497 4.719 57.249 1.510 4.719 57.249 3.175 9.921 50.417 4.278 61.527 1.369 4.278 61.527 2.991 9.347 59.765 3.621 65.148 1.159 3.621 65.148 1.723 5.383 65.148 948 2.964 68.111 898 2.806 70.917 850 2.655 73.573 10 774 2.419 75.991 11 650 2.030 78.022 12 640 2.000 80.022 13 593 1.853 81.875 14 526 1.643 83.518 15 479 1.497 85.015 16 461 1.441 86.456 17 445 1.392 87.848 18 420 1.312 89.160 19 388 1.212 90.371 20 366 1.143 91.514 21 343 1.070 92.584 22 308 963 93.547 23 277 866 94.413 24 270 845 95.258 25 261 817 96.075 26 241 755 96.829 27 218 680 97.510 28 188 588 98.098 29 180 562 98.660 30 165 516 99.175 31 135 423 99.598 32 129 402 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component PPGD7 674 PPDG6 658 TT6 642 PPGD3 637 TT3 636 PPGD5 635 PPGD4 630 PPGD8 606 TT2 598 TT4 567 543 ĐHMT3 752 ĐHMT1 729 ĐHMT2 659 TT5 609 ĐHMT4 578 NT2 565 556 MTHT3 808 MTHT2 714 MTHT6 707 MTHT5 677 MTHT4 648 MTHT1 607 STT2 827 STT3 798 STT1 741 STT4 736 NT4 768 NT3 766 NT1 714 TT1 620 PPGD2 674 PPGD1 597 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations P â â ố KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 891 Approx Chi-Square 8114.742 df 435 Sig .000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Initial Eigenvalues Compo nent Total 10.88 % of Cumulati Variance ve % Total 36.279 36.279 10.884 % of Cumulati % of Cumulati Variance ve % Total Variance ve % 36.279 36.279 4.849 16.163 16.163 2.722 9.073 45.352 2.722 9.073 45.352 3.793 12.643 28.806 2.078 6.928 52.280 2.078 6.928 52.280 3.538 11.794 40.600 1.500 4.999 57.279 1.500 4.999 57.279 3.066 10.220 50.820 1.332 4.440 61.719 1.332 4.440 61.719 2.739 9.131 59.951 1.055 3.517 65.236 1.055 3.517 65.236 1.585 5.285 65.236 936 3.120 68.357 892 2.972 71.328 822 2.739 74.067 10 731 2.438 76.505 11 641 2.137 78.643 12 630 2.100 80.743 13 550 1.833 82.576 14 508 1.692 84.269 15 472 1.574 85.842 16 455 1.515 87.358 17 431 1.438 88.795 18 418 1.395 90.190 19 367 1.222 91.412 20 338 1.128 92.540 21 307 1.023 93.563 22 291 968 94.532 23 265 882 95.414 24 253 843 96.257 25 229 762 97.019 26 217 724 97.743 27 189 631 98.374 28 179 596 98.970 29 174 579 99.549 30 135 451 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component PPGD7 710 PPDG6 684 TT2 643 PPGD8 638 TT6 636 TT3 615 PPGD5 615 PPGD4 611 PPGD3 572 MTHT3 804 MTHT2 710 MTHT6 710 MTHT5 687 MTHT4 662 MTHT1 607 ĐHMT3 779 ĐHMT1 751 ĐHMT2 672 ĐHMT4 618 TT5 604 STT2 839 STT3 792 STT4 736 STT1 731 NT3 774 NT4 768 NT1 719 TT1 628 PPGD2 698 PPGD1 559 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization K â â ố KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 724 Approx Chi-Square 631.786 df Sig .000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2.526 63.152 63.152 731 18.286 81.438 450 11.249 92.687 293 7.313 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Total 2.526 % of Variance Cumulative % 63.152 63.152 Component Matrix a Component Đ 830 Đ 828 Đ 776 Đ 741 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted K â K â Correlations Đ Đ PPGD Pearson Correlation Sig (2-tailed) N PPG Pearson D Correlation STT NT 309 ** 450 450 450 450 ** 427 347 ** 470 ** 669 ** 385 ** 561 ** 000 450 450 450 450 450 450 ** 669 605 ** 274 ** 406 ** 450 450 450 450 450 ** 529 450 406 ** 406 ** 583 ** 000 450 450 450 450 ** 050 452 000 000 000 N 450 450 450 450 ** ** 000 000 274 452 000 Sig (2-tailed) ** ** 000 450 385 406 000 450 ** ** 000 N 492 529 000 000 ** ** 000 000 147 492 000 000 ** ** 000 Sig (2-tailed) 560 605 000 450 Correlation ** 450 450 Pearson 147 450 N Correlation ** 450 000 Pearson 560 000 000 Correlation ** 002 Sig (2-tailed) T 470 GV 000 450 Pearson ** NT 000 N ĐHM 347 STT 000 000 Correlation ** ĐHMT 000 Sig (2-tailed) MTHT Pearson 427 MTHT 406 288 ** 287 000 450 450 450 ** 050 Sig (2-tailed) 002 000 000 000 287 N 450 450 450 450 450 395 ** 000 450 450 GV Pearson 309 Correlation ** 561 ** 406 ** 583 ** 288 ** 395 ** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 N 450 450 450 450 450 450 450 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) K â Correlations Đ Pearson Đ PPGD ĐHMT MTHT STT NT GV 1.000 427 347 470 560 147 309 427 1.000 669 605 492 385 561 347 669 1.000 529 406 274 406 470 605 529 1.000 452 406 583 560 492 406 452 1.000 050 288 147 385 274 406 050 1.000 395 309 561 406 583 288 395 1.000 000 000 000 000 001 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 144 000 001 000 000 000 144 000 000 000 000 000 000 000 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 Correlation PPG D MTHT ĐHM T STT NT GV Sig (1-tailed) Đ PPG D MTHT ĐHM T STT NT GV N Đ PPG D MTHT ĐHM T STT NT GV 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 b Model Summary Model R 613 Adjusted R Std Error of the Square Estimate R Square a 376 a Predictors: (Constant) 368 Durbin-Watson 55146 1.870 V STT NT MTHT ĐHMT PPGD Dependent Varia e: Đ ANOVA Model Sum of Squares Regression a df Mean Square 81.298 13.550 Residual 134.720 443 304 Total 216.017 449 F Sig 44.555 000 b a Dependent Varia e: Đ b Predictors: (Constant), GV, STT, NT, MTHT, ĐHMT PP D Coefficients a Unstandardized Standardized Collinearity Coefficients Coefficients Statistics Toleran Model B Std Error (Constant) 916 195 PPGD 075 059 MTHT 001 ĐHMT Beta t Sig ce VIF 4.697 000 077 1.272 204 387 2.586 049 001 021 984 525 1.906 227 054 229 4.210 000 477 2.098 STT 404 045 414 9.074 000 675 1.482 NT -.002 038 -.002 -.049 961 742 1.349 GV 014 052 013 262 793 575 1.739 a Dependent Varia e: Đ K ị Group Statistics GIỚI TÍNH Đ N Mean Std Deviation Std Error Mean Nam 187 3.5094 67966 04970 Nữ 263 3.6312 70026 04318 Test of Homogeneity of Variances Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means Mean Sig (2F Đ Equal variances Sig .077 assumed t 782 df -1.841 Equal variances 448 407.8 -1.850 not assumed 06 tailed) Std 95% Confidence Error Interval of the Difference Differenc Differenc e e Lower Upper 066 -.12182 06617 -.25187 00823 065 -.12182 06584 -.25125 00761 Đ Levene Statistic 1.062 df1 df2 Sig 446 365 ANOVA Đ Sum of Squares Between Groups df Mean Square 2.984 995 Within Groups 213.034 446 478 Total 216.017 449 F 2.082 Sig .102 BẢNG Đ NH GI Mức độ Họ tên Cơng việc hồn thành Đánh giá nhóm Đánh giá giáo viên tiêu -Mục nghiên cứu, ý ngh a đề tài, kết cấu nghiên cứu - Tìm mơ hình nghiên cứu - Lƣợc khảo nghiên cứu liên quan - Dàn thảo luận nhóm - Mơ hình đề xuất - Thiết kế nghiên cứu - Xử lý phân tích liệu - Chạy SPSS - Thống kê mô tả, Phạm Thị Duy Linh phân tích hồi quy, kiểm định khác biệt, kiểm tra vi phạm giả định - Thảo luận kết nghiên cứu, hàm ý quản trị ( Sự tự tin) - Tổng hợp word, 100% 100% chỉnh sửa word -Đối tƣợng, phạm vi, phƣơng pháp nghiên cứu; - Tìm mơ hình nghiên cứu -Lƣợc khảo nghiên cứu liên quan; -Thiết kế nghiên cứu - Chạy SPSS -Thống kê mô tả; Lƣơng Mai Hƣơng kiểm định đánh giá thang đo; ma trận 100% 100% 100% 100% hệ số tƣơng quan pearson; -Hàm ý quản trị (định hƣớng mục tiêu); -Hạn chế đề tài; -Dàn thảo luận nhóm; -Chỉnh sửa word -Tìm kiếm mơ hình nghiên cứu -Lý chọn đề tài Nguyễn Ngọc Hoan -Các khái niệm liên quan đến động lực -Quy trình nghiên cứu -Dàn thảo luận nhóm -Nghiên cứu định lƣợng -Đề xuất giải pháp cho biến phƣơng pháp giảng dạy tƣơng tác giảng viên sinh viên -Tìm kiếm mơ hình nghiên cứu -Lý chọn đề tài - Các học thuyết liên quan - Giả thuyết nghiên cứu Phan Thị Nhƣ Ý - Dàn thảo luận nhóm - Xử lý phân tích liệu - Đề xuất giải pháp cho biến môi trƣờng học tập ảnh hƣởng ngƣời thân 90% 90%
- Xem thêm -

Xem thêm: THUC HANH NGHE NGHIEP 2 DONG LUC HOC TAP, THUC HANH NGHE NGHIEP 2 DONG LUC HOC TAP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay