đề kiểm tra 1 tiết môn toán 9

13 22 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 11:54

ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HK2 MƠN: Tốn Đề A Trắc nghiệm khách quan ( điểm ) Khoanh tròn vào cchữ đứng trước câu trả lời Câu (a) Phương trình sau phương trình bậc ẩn ? A 3x2 + 2y = -1 B 3x+2y = -1 C 3x – 2y – z = D +y=3 x Câu : (a) Phương trình bậc ẩn ax + by =c có nghiệm ? A Một nghiệm B.Vô nghiệm C Vô số nghiệm D Cả A, B, C Câu 3: (a) Cặp số(1;-2) nghiệm phương trình sau đây: A 2x -y = -3 B x + 4y = C x - 2y = D x -2y = 2 x  y  vô nghiệm : 4 x  my  Câu 4: (b) Hệ phương trình  A m = - B m = C m = -1 D m = B Tự luận( điểm ) Câu 5:( 2,0 điểm ) (a) Giải hệ phương trình : 5x  y  18  3 x  y  2 Câu (3,0 điểm) (b) Nga mua 5kg quýt kg cam hết 133 ngàn đồng Nếu Nga mua kg quýt kg cam hết 151 ngàn đồng Hỏi giá kg quýt cam bao nhiêu? Câu (3,0 điểm) (c) Hai người làm 12 cơng việc Nếu người thứ làm 42 10 nghỉ sau người thứ hai làm tiếp 22 25% cơng việc Hỏi làm người làm xong cơng việc HẾT ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM (Đáp án gồm trang) I TRẮC NGHIỆM : (3đ) Câu B Đáp án C II TỰ LUẬN: Câu Ý 5x  y  18 C A Nội dung 5x  y  18 11x  22   6 x  y  4 3 x  y    x  2 x  2   3.(2)  y  2 y   3 x  y  2 Điểm 1.0 0.75 Vậy hệ có nghiệm (x;y)=(-2;4) 0.25 Gọi x (ngàn đồng ) y (ngàn đồng) giá kg quýt cam 0.25 (x,y  N * ) Nga mua 5kg quýt kg cam hết 133 ngàn đồng nên ta có phương 1.0 trình: 5x+4y=133 Nga mua kg quýt kg cam hết 151 ngàn đồng nên ta có 1.0 phương trình: 9x+2y=151 Từ ta có hệ phương trình: 5x  y  133  9 x  y  151 Giải hệ ta x = 13; y = 17 Vậy giá kg quýt cam 13 ngàn đồng 17 ngàn đồng 0.75 Gọi x(h) y (h) thời gian để người làm riêng xong công việc (x>0, y>0) 0.25 1 công việc x y Hai người làm 12 cơng việc nên ta có 10 12 12 phương trình:   x y 10 Trong người làm Nếu người thứ làm 42 nghỉ sau người thứ hai làm tiếp 22 25% = cơng việc nên ta có phương 1.0 trình: 42 22   x y Từ ta có hệ phương trình: 1.0 12 12  x  y  10    42  22   x y 1  x  300  x  300 Giải hệ ta  suy   y  200 1   y 200 Vậy làm người thứ làm xong 300h người thứ hai làm xong 200h 0.75 ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HK2 MƠN: Tốn Đề Câu 1: (1điểm) Cho tứ giác ABCD nội tiếp có BAD  600 Tính góc BCD Câu 2: (1,5 điểm) Cho (O; 4cm) sđ MmN = 300 Tính diện tích hình quạt tròn OMmN Câu 3: (1 điểm) Cho đường tròn tâm O Kẻ hai dây AB CD cắt E Tính góc BEC biết số đo cung AD 550 số đo cung BC 1250 Câu 4: (1,5 điểm) Trên đường tròn (O;R) lấy hai điểm C D cho độ dài cung CD 3 R ; tính số đo góc tâm chắn cung CD Câu 5: (1,5 điểm) Cho hình vẽ bên, biết AD đường kính đường tròn (O), ACB  600 Tính số đo góc: ADB, ABD, DAB, C 600 D O A B Câu 6: (3,5 điểm) Cho nửa đường tròn tâm (O), đường kính BC, Lấy điểm A cung BC cho AB < AC D trung điểm OC, từ D kẻ đường thẳng vng góc với BC cắt AC E a) (a) Chứng minh: tứ giác ABDE nội tiếp đường tròn, xác định tâm b) (b) Chứng minh: BAD = BED c) (c) Chứng minh: CE.CA = CD.CB d) (d) Trên tia đối tia AB lấy điểm M cho AM = AC Giả sử khơng có điều kiện AB < AC, tìm quỹ tích điểm M A di chuyển nửa đường tròn tâm O HẾT ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM (Đáp án gồm trang) Câu Ý Nội dung Điểm 0 Vì ABCD tứ giác nội tiếp nên BCD  180  BAD  180  60  120 1.0 Diện tích hình quạt tròn OmmN: S  R n  42.30 4   (cm ) 360 360 BEC  1.5 sdAD  sd BC 550  1250   900 2 Từ công thức l  180l  Rn suy n   180 R 1.0 3 R  1350 R 180 1.5 Vậy COD  1350 Vì ADB ACB hai góc nội tiếp chắn cung AB nên: ADB  ACB  600 Vì ABD góc nội tiếp chắn nửa đường tròn nên: ADB  90 C 600 D O Xét ∆ABD có: DAB  1800  (900  600 )  300 A 0.5 B 0.5 0.5 M 0.25 0.5 A 0.25 E B 6a 6b O D C Xét tứ giác ABDE có : BAE  BDE  900 nên tứ giác ABDE nội tiếp đường tròn đường kính BE Tâm đường tròn trung điểm đoạn BE Xét đường tròn đường kính BE có BAD BED hai góc nội tiếp chắn cung BD nên BAD  BED Chứng minh: CE.CA = CD.CB 6c Xét hai tam giác vuông CED CBA có C chung nên ∆CED Do đó: 6d 0.75 0.25 1.0 ∆CBA CE CD  suy CE.CA=CD.CB CB CA 0.5 0.5 Xét tam giác MAC vuông A có AC=AM nên tam giác MAC vng cân A Suy AMC  450 hay BMC  450 0.25 Vậy A di chuyển nửa đường tròn tâm O M di chuyển cung chứa góc 450 dựng đoạn AB phía với điểm A 0.25 ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HK2 MƠN: Tốn Đề A Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm) Hãy chọn đáp án đúng: Câu 1: Cho hàm số y   x A Hàm số nghịch biến B Hàm số đồng biến C Giá trị hàm số âm D Hàm số nghịch biến x > đồng biến x < Câu 2: Phương trình bậc hai ẩn 5x2 – 3x – = có hệ số là: A a = 5; b = 3; c = -6 B a = ; b = -3; c = -6 C a = 5; b = 3; c = C a = -5; b = -3; c = -6 Câu 3: Cho hai số có tổng – 28 tích 195 Hai số là: A 13 ; 15 B 13 ; – 15 C – 13 ; 15 D – 13 ; – 15 Câu 4: Nghiệm phương trình x2 + 3x – = : A x1 = ; x2 = – B x1 = – ; x2 = C x1 = – ; x2 = – D x1 = ; x2 = Câu : Phương trình bậc hai x2 + 2( m + 1)x + m2 – = có hai nghiệm phân biệt : A m < B m > C m > – D m < - Câu 6: Với giá trị m phương trình: (m2-9)x2 - x + 7m = phương trình bậc hai ẩn x? A m  B m  -3 C m   D.m  B Tự luận : (7 điểm) Câu 7: (1,5đ) Vẽ đồ thị hàm số y  x y = -2x hệ trục tọa độ Tìm tọa độ giao điểm chúng (bằng cách tính) Câu 8: (3đ) Giải phương trình bậc hai : a x  x   b 3x  x   Câu 9: (1đ) Tìm hai số u v biết : Câu 10: (1,5đ) Cho phương trình: u+v=–6 u.v = – 91 x  2(m  1) x  m  3m  Tìm m để phương trình : a Có nghiệm b Có hai nghiệm trái dấu HẾT ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM (Đáp án gồm trang) I TRẮC NGHIỆM : (3đ) Câu Đáp án D B II TỰ LUẬN: Câu Ý Vẽ đồ thị 7.1 7.2 D A Nội dung C Điểm 1.0 Phương trình hồnh độ giao điểm hai đồ thị: x  2x  x  2x   x( x  2)   x  0;x  4 Với x   y  Với x  4  y  Vậy tọa độ giao điểm hai đồ thị (0;0), (- 4;8) 8.1 C 0.25 0.25 2.0 2x  x   0.25 a  2;b  1;c  3 a  b  c    ( 3)   x1  1;x   5 Vậy phương trình có hai nghiệm x1  1;x2   8.2 0.25 3x  x   0.25 a  3;b'  2 6;c  4   ( 2 6)2  3.( 4)  36     x1  6 6 ;x  3 Vậy phương trình có hai nghiệm x1  6 6 ;x  3 Tìm hai số u v biết : u + v = – u.v = – 91 u v nghiệm phương trình: x  x  91  0.5 0.5 0.25 2.0 0.25 a  1;b'  3;c  91   32  1.( 91)  100     10 3  10 3  10 x1   13;x  7 1 u  13 u   v  v  13 0.5 Vậy  0.25 10 10.1 x  2( m  1) x  m  3m  Ta có  '  [-(m+1)]  (m  3m)  m  2m   m  3m  5m  Phương trình có nghiệm  '   5m    m   5 Phương trình có hai nghiệm trái dấu ac   m  3m  Vậy phương trình có nghiệm m    m( m  3)  m  m   hay  m   m   m  m   hay  m  m  0m3 0.25 0.5 0.25 Kết hợp với điều kiện m   phương trình có hai nghiệm trái dấu 0
- Xem thêm -

Xem thêm: đề kiểm tra 1 tiết môn toán 9, đề kiểm tra 1 tiết môn toán 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay