phân tích các yếu tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên tại công ty sao mai

175 118 0
  • Loading ...
1/175 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 11:31

Hiện nay có rất nhiều định nghĩa khác nhau về động lực làm việc: Theo Vroom (1964) động lực là trạng thái hình thành khi người lao động kỳ vọng rằng họ sẽ nhận được kết quả, phần thưởng như mong muốn nếu họ nỗ lực thực hiện công việc.Theo Mitchell (1982) ông cho rằng: Động lực là một mức độ mà một cá nhân muốn đạt tới và lựa chọn để gắn kết các hành vi của mình.Theo Robbins (1993) Động lực là sự sẵn sàng để phát huy nỗ lực đạt mục tiêu cao nhất của tổ chức, với điều kiện là tổ chức phải có khả năng đáp ứng một số nhu cầu cá nhân. BỘ CÔNG THƢƠNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - -  - - - BÁO CÁO TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN HOA SAO CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH - D340101 GVHD : ThS BÙI HUY KHÔI SVTH : BÙI THỊ THÙY LINH MSSV : 13071121 TP Hồ Chí Minh tháng 05 năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan báo cáo “Phân tích yếu tố tạo động lực làm việc cho nhân viên công ty cổ phần tập đồn Hoa Sao” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu đề tài đƣợc thu thập sử dụng cách trung thực Kết nghiên cứu đƣợc trình bày luận văn khơng chép luận văn chƣa đƣợc trình bày hay cơng bố cơng trình nghiên cứu khác trƣớc TP.HCM, ngày 15 tháng 05 năm 2017 LỜI CẢM ƠN Trong trình tác giả thực đề tài báo cáo tốt nghiệp“Phân tích yếu tố tạo động lực làm việc cho nhân viên công ty Oriental Fastech Manufacturing (Vietnam)., Co Ltd ”, tác giả nhận đƣợc giúp đỡ nhiều từ gia đình, thầy cơ, q cơng ty Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Th.S Nguyễn Khánh Bình tận tình quan tâm, hƣớng dẫn, bảo trình thực tốt nghiệp để tác giả hồn thành tốt đề tài Tác giả xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô Khoa Quản Trị Kinh Doanh tận tình giảng dạy, trang bị cho tác giả kiến thức quý báu năm học vừa qua Tác giả xin cảm ơn tới toàn thể nhân viên ban lãnh đạo Công ty Oriental Fastech Manufacturing (Vietnam)., Co Ltd tạo điều kiện thuận lợi, giúp tác giả học hỏi làm việc Công ty thời gian thực tập Mặc dù cố gắng hoàn thành báo cáo phạm vi khả cho phép, báo cáo tốt nghiệp chắn khơng tránh khỏi thiếu sót Tác giảrất mong nhận đƣợc thơng cảm góp ý tận tình bảo quý Thầy Cô để báo cáo tốt nghiệp đƣợc hoàn thiện Tác giả xin chân thành cảm ơn ! NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN MỤC LỤC CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 31 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 33 1.3 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 33 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 33 1.5 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 1.6 KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI 33 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 35 2.1 CÁC KHÁI NIỆM NGHIÊN CỨU 35 2.1.1 Tìm hiểu động lực làm việc 35 2.1.2 Các lý thuyết động lực làm việc 36 2.2 Các mơ hình nghiên cứu trƣớc 42 2.2.1 Nghiên cứu Boeve (2007) Error! Bookmark not defined 2.2.2 Nghiên cứu Abby M Brooks (2007) 42 2.2.3 Nghiên cứu Teck-Hong Waheed (2011) 45 2.2.4 Nghiên cứu Marko Kukanja (2012) 45 2.2.5 Nghiên cứu Shaemi Barzoki cộng (2012) 45 2.2.6 Mô hình AJDI TS Trần Kim Dung (2005) 46 2.2.7 Nghiên cứu Lƣu Thị Bích Ngọc tác giả khác (2013) 48 2.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC 48 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 50 3.1 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 50 3.2 TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU 52 3.3 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 54 3.3.1 Mơ hình nghiên cứu thức 54 3.3.2 Các giả thuyết nghiên cứu 55 3.4 XÂY DỰNG THANG ĐO 55 3.4.1 Thang đo yếu tố “Điều kiện làm việc” 55 3.4.2 Thang đo yếu tố “ Bản chất công việc” 56 3.4.3 Thang đo yếu tố “Tiền lƣơng” 56 3.4.4 Thang đo yếu tố “ Phúc lợi” 56 3.4.5 Thang đo yếu tố “ Quan hệ với đồng nghiệp” 56 3.4.6 Thang đo yếu tố “ Quan hệ với cấp trên” 56 3.4.7 Thang đo yếu tố “Đánh giá thành tích” 57 3.4.8 Thang đo yếu tố “ Đào tạo thăng tiến” 57 3.5 PHƢƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN 60 3.5.1 Dữ liệu thứ cấp 60 3.5.2 Dữ liệu sơ cấp 61 3.6 PHƢƠNG PHÁP XỬ LÍ THƠNG TIN 62 3.6.1 Phƣơng pháp thống kê mô tả 62 3.6.2 Phƣơng pháp hệ số tin cậy Cronbach Alpha 63 3.6.3 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 63 3.6.4 Phân tích hồi quy 64 3.6.5 Phân tích ANOVA 66 CHƢƠNG 4: BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 67 4.1 Nhận xét thống kê mô tả 67 4.1.1 Nhận xét sơ cấu cơng nhân theo giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn, vị trí cơng tác, số năm công tác thu nhập 67 4.1.2 Phân tích thống kê mơ tả biến 70 4.2 KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY CRONBACH’S ALPHA CHÍNH THỨC 79 4.3 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA CHÍNH THỨC 86 4.4 KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH VÀ CÁC GIẢ THUYẾT 92 4.4.1 Phân tích tƣơng quan (Pearson) 92 4.4.2 Mơ hình hồi qui 94 4.4.3 Trung bình nhân tố đánh giá chung 100 4.4.4 Kiểm định ANOVA .101 4.4.5 Kiểm định T – Test 105 4.5 KẾT LUẬN CHƢƠNG 108 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 109 5.1 TĨM TẮT CÁC KẾT QUẢ CHÍNH 109 5.2 Tầm quan trọng việc tạo động lực .110 5.3 GIẢI PHÁP 111 5.3.1 Giải pháp cho nhân tố Quan hệ với cấp 112 5.3.2 Giải pháp cho nhân tố Phúc lợi .113 5.3.3 Giải pháp cho nhân tố Tiền lƣơng .114 5.3.4 Giải pháp cho nhân tố Điều kiện làm việc 114 5.3.5 Giải pháp cho nhân tố “Đào tạo thăng tiến” 115 TÀI LIỆU THAM KHẢO 117 Báo cáo tốt nghiệp Nhân viên đƣợc đào tạo bồi dƣỡng kỹ cần thiết GVHD: ThS Nguyễn Khánh Bình 864 Nhiều hội thăng tiến cho nhân viên 856 Cơ hội thăng tiến công cho nhân viên 855 Công ty tạo điều kiện học tập, nâng cao kiến thức, kỹ Nội dung đào tạo bổ ích cho cơng việc anh (chị) Cơng việc có vai trò quan trọng định cơng ty 809 808 901 Đƣợc nhận thông tin phản hồi cơng việc 881 Cơng việc đòi hỏi nhiều kỹ 879 Công việc phù hợp với khả 727 Nhân viên hiểu rõ công việc làm 580 Cấp sẵn sàng giúp đỡ nhân viên 883 Cấp ghi nhận đóng góp nhân viên 882 Cấp gƣơng mẫu 837 Cấp đối xử công 576 Cấp dễ dàng giao tiếp Nhân viên đƣợc nghỉ phép có nhu cầu Cơng ty giải tốt, đầy đủ chế độ ốm đau, bệnh nghề nghiệp Hàng năm công ty tổ chức cho nhân viên du lịch, nghỉ dƣỡng Anh/chị nhận đƣợc tiền thƣởng dịp lễ, tết Cơng ty tham gia đóng đầy đủ loại bảo hiểm theo quy định 864 858 729 641 529 Nơi làm việc đảm bảo an toàn thoải mái 820 Thời gian lại từ nhà đến quan thuận tiện 767 Thời gian làm việc phù hợp 657 SVTH: Trịnh Thị Phƣợng 145 Báo cáo tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Khánh Bình Đƣợc trang bị đầy đủ trang thiết bị cần thiết cho công việc Khơng gian làm việc thống mát 641 565 Các khoản phụ cấp đảm bảo hợp lý 780 Tiền lƣơng ngang với doanh nghiệp khác lĩnh vực 728 Trả lƣơng công nhân viên 706 Tiền lƣơng tƣơng xứng với kết làm việc 636 Tiền lƣơng đủ để đáp ứng nhu cầu sống 618 Đánh giá công nhân viên 899 Đánh giá thành tích xác, kịp thời đầy đủ 887 Các tiêu chí đánh giá hợp lý, rõ ràng 880 Đồng nghiệp sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ cần thiết 917 Đồng nghiệp gần gũi, thân thiện 890 Đồng nghiệp đáng tin cậy 660 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations LOẠI CT1 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .796 Approx Chi-Square 5155.579 Bartlett's Sphericity Test of df 595 Sig .000 SVTH: Trịnh Thị Phƣợng 146 Báo cáo tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Khánh Bình Total Variance Explained Co Initial Eigenvalues Extraction mpo Squared Loadings nent Total % of Cumulat Total % Sums of Rotation Sums of Squared Loadings of Cumulati Total % of Cumulativ Varianc ive % Varianc ve % Varianc e % e e e 8.469 24.198 24.198 8.469 24.198 24.198 3.605 10.299 10.299 3.777 10.791 34.989 3.777 10.791 34.989 3.583 10.238 20.538 2.917 8.335 43.324 2.917 8.335 43.324 3.335 9.527 30.065 2.490 7.115 50.439 2.490 7.115 50.439 3.163 9.038 39.102 2.081 5.946 56.384 2.081 5.946 56.384 3.127 8.935 48.038 1.733 4.951 61.336 1.733 4.951 61.336 3.067 8.763 56.801 1.619 4.626 65.962 1.619 4.626 65.962 2.446 6.988 63.789 1.428 4.079 70.041 1.428 4.079 70.041 2.188 6.252 70.041 970 2.773 72.814 10 887 2.535 75.349 11 765 2.187 77.535 12 713 2.038 79.573 13 655 1.871 81.444 14 607 1.734 83.178 15 565 1.615 84.793 16 541 1.545 86.338 17 508 1.451 87.789 18 444 1.269 89.058 19 428 1.223 90.281 20 413 1.180 91.461 21 390 1.114 92.575 22 364 1.040 93.615 23 305 871 94.487 SVTH: Trịnh Thị Phƣợng 147 Báo cáo tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Khánh Bình 24 287 819 95.305 25 242 690 95.995 26 232 662 96.657 27 219 627 97.284 28 191 545 97.828 29 170 484 98.313 30 145 415 98.728 31 130 371 99.098 32 099 283 99.382 33 092 263 99.645 34 066 189 99.834 35 058 166 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component Nhân viên đƣợc đào tạo bồi dƣỡng kỹ cần thiết 856 Cơ hội thăng tiến công cho nhân viên 855 thức, kỹ Nội dung đào tạo bổ ích cho cơng việc anh (chị) Cơng việc có vai trò quan trọng định công ty 810 808 901 Đƣợc nhận thông tin phản hồi công việc 881 Cơng việc đòi hỏi nhiều kỹ 880 SVTH: Trịnh Thị Phƣợng 863 Nhiều hội thăng tiến cho nhân viên Công ty tạo điều kiện học tập, nâng cao kiến 148 Báo cáo tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Khánh Bình Cơng việc phù hợp với khả 729 Nhân viên hiểu rõ công việc làm 579 Nhân viên đƣợc nghỉ phép có nhu cầu Cơng ty giải tốt, đầy đủ chế độ ốm đau, bệnh nghề nghiệp Hàng năm công ty tổ chức cho nhân viên du lịch, nghỉ dƣỡng Anh/chị nhận đƣợc tiền thƣởng dịp lễ, tết Công ty tham gia đóng đầy đủ loại bảo hiểm theo quy định 867 860 735 643 537 Nơi làm việc đảm bảo an toàn thoải mái 822 Thời gian lại từ nhà đến quan thuận tiện 767 Thời gian làm việc phù hợp 662 Đƣợc trang bị đầy đủ trang thiết bị cần thiết cho công việc Khơng gian làm việc thống mát Các khoản phụ cấp đảm bảo hợp lý Tiền lƣơng ngang với doanh nghiệp khác lĩnh vực 641 566 782 729 Trả lƣơng công nhân viên 706 Tiền lƣơng tƣơng xứng với kết làm việc 637 Tiền lƣơng đủ để đáp ứng nhu cầu sống 623 Cấp sẵn sàng giúp đỡ nhân viên 887 Cấp ghi nhận đóng góp nhân viên 880 Cấp ln gƣơng mẫu 840 Cấp đối xử công 559 Đánh giá công nhân viên 900 Đánh giá thành tích xác, kịp thời đầy đủ 888 Các tiêu chí đánh giá hợp lý, rõ ràng 882 SVTH: Trịnh Thị Phƣợng 149 Báo cáo tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Khánh Bình Đồng nghiệp sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ cần 918 thiết Đồng nghiệp gần gũi, thân thiện 890 Đồng nghiệp đáng tin cậy 658 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA CHO BIẾN PHỤ THUỘC KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .605 Approx Chi-Square 221.569 Bartlett's Test of Sphericity df Sig .000 Total Variance Explained Componen Initial Eigenvalues Extraction t Loadings Total % of Cumulative Total Variance % 2.030 67.679 67.679 725 24.153 91.832 245 8.168 100.000 2.030 Sums % of Squared of Cumulative Variance % 67.679 67.679 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa SVTH: Trịnh Thị Phƣợng 150 Báo cáo tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Khánh Bình a Only one component was extracted The solution cannot be rotated SVTH: Trịnh Thị Phƣợng 151 Báo cáo tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Khánh Bình PHỤ LỤC 5: HỒI QUI Descriptive Statistics Mean Std N Deviation Ymot 3.9258 48733 220 Xmot 3.8991 55509 220 Xhai 4.1191 74036 220 Xba 3.8473 63241 220 Xbon 3.8855 65233 220 Xnam 3.7636 47429 220 Xsau 3.8739 70529 220 Xbay 3.6530 85731 220 Xtam 3.6373 76204 220 Correlations Ymot Xmot Xhai Xba Xbon Xnam Xsau Xbay Xtam Ymot 1.000 593 333 631 665 134 683 -.075 062 Xmot 593 1.000 384 484 564 030 459 033 -.015 Xhai 333 384 1.000 370 338 107 147 -.016 030 Xba 631 484 370 1.000 503 099 393 -.052 016 Pearson CorrelationXbon 665 564 338 503 1.000 102 478 -.007 -.084 Xnam 134 030 107 099 102 1.000 081 -.020 106 Xsau 683 459 147 393 478 081 1.000 -.044 -.005 Xbay -.075 033 -.016 -.052 -.007 -.020 -.044 1.000 080 Xtam 062 -.015 030 016 -.084 106 -.005 080 1.000 Sig (1-tailed) Ymot 000 000 000 000 023 000 133 178 Xmot 000 SVTH: Trịnh Thị Phƣợng 000 000 000 327 000 314 414 152 Báo cáo tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Khánh Bình Xhai 000 000 000 000 056 014 406 329 Xba 000 000 000 000 071 000 221 404 Xbon 000 000 000 000 066 000 458 106 Xnam 023 327 056 071 066 115 382 058 Xsau 000 000 014 000 000 115 259 472 Xbay 133 314 406 221 458 382 259 119 Xtam 178 414 329 404 106 058 472 119 N Ymot 220 220 220 220 220 220 220 220 220 Xmot 220 220 220 220 220 220 220 220 220 Xhai 220 220 220 220 220 220 220 220 220 Xba 220 220 220 220 220 220 220 220 220 Xbon 220 220 220 220 220 220 220 220 220 Xnam 220 220 220 220 220 220 220 220 220 Xsau 220 220 220 220 220 220 220 220 220 Xbay 220 220 220 220 220 220 220 220 220 Xtam 220 220 220 220 220 220 220 220 220 Model Summaryb Model R R Adjusted Std Error Change Statistics Square R Square of 841a 708 697 the R Square F Estimate Change Change 26838 708 Durbindf1 df2 Sig F Watson Change 63.881 211 000 1.705 a Predictors: (Constant), Xtam, Xsau, Xbay, Xnam, Xhai, Xba, Xmot, Xbon b Dependent Variable: Ymot SVTH: Trịnh Thị Phƣợng 153 Báo cáo tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Khánh Bình ANOVAa Model Sum of df Squares Mean F Sig 63.881 000b Square Regression 36.811 4.601 Residual 15.198 211 072 Total 52.010 219 a Dependent Variable: Ymot b Predictors: (Constant), Xtam, Xsau, Xbay, Xnam, Xhai, Xba, Xmot, Xbon Coefficientsa Model Unstandardized Standardized t Coefficients Coefficients Sig 95.0% Collinearity Confidence Statistics Interval for B B Std Error Beta Lower Upper Tolerance VIF Bound Bound (Constant) 599 226 2.648 009 153 1.046 Xmot 112 043 127 2.565 011 026 197 565 1.771 Xhai 021 028 032 768 443 -.033 076 783 1.277 Xba 203 036 263 5.664 000 132 273 642 1.557 Xbon 203 037 271 5.443 000 129 276 557 1.794 Xnam 033 039 032 850 396 -.044 110 964 1.038 Xsau 265 031 383 8.555 000 204 325 692 1.446 Xbay -.030 021 -.053 012 982 1.018 Xtam 054 024 085 102 966 1.035 1.402 162 -.072 2.232 027 006 a Dependent Variable: Ymot LOẠI X2, X5, X7 SVTH: Trịnh Thị Phƣợng 154 Báo cáo tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Khánh Bình PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH ANOVA KIỂM ĐỊNH ANOVA GIỮA ĐỘ TUỔI VÀ BIẾN PHỤ THUỘC Y Test of Homogeneity of Variances Ymot Levene df1 df2 Sig Statistic 1.917 217 150 ANOVA Ymot Sum of Squares Between Groups Within Groups Total df Mean Square 1.097 549 50.912 217 235 52.010 219 F 2.338 Sig .099 KIỂM ĐỊNH ANOVA GIỮA TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN VÀ BIẾN PHỤ THUỘC Y Test of Homogeneity of Variances Ymot Levene df1 df2 Sig Statistic 2.132 217 121 ANOVA Ymot Sum of Squares Between Groups Within Groups Total df Mean Square 709 355 51.300 217 236 52.010 219 SVTH: Trịnh Thị Phƣợng F 1.500 Sig .225 155 Báo cáo tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Khánh Bình KIỂM ĐỊNH ANOVA GIỮA SỐ NĂM CÔNG TÁC VÀ BIẾN PHỤ THUỘC Y Test of Homogeneity of Variances Ymot Levene df1 df2 Sig Statistic 415 216 743 ANOVA Ymot Sum of Squares Between Groups Within Groups Total df Mean Square 954 318 51.056 216 236 52.010 219 F 1.345 Sig .261 KIỂM ĐỊNH ANOVA GIỮA THU NHẬP HÀNG THÁNG VÀ BIẾN PHỤ THUỘC Y Test of Homogeneity of Variances Ymot Levene df1 df2 Sig Statistic 6.751 217 001 ANOVA Ymot Sum of Squares Between Groups Within Groups Total df Mean Square 546 273 51.464 217 237 52.010 219 F 1.150 Sig .318 KIỂM ĐỊNH ANOVA GIỮA THU NHẬP HÀNG THÁNG VÀ BIẾN PHỤ THUỘC Y SVTH: Trịnh Thị Phƣợng 156 Báo cáo tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Khánh Bình Test of Homogeneity of Variances Ymot Levene Statistic 6.751 df1 df2 Sig 217 001 ANOVA Ymot Sum of Squares Between Groups Within Groups Total df Mean Square F 546 273 51.464 217 237 52.010 219 1.150 Sig .318 Multiple Comparisons Dependent Variable: Ymot Tamhane (I) Thu nhập (J) Thu nhập hàng tháng hàng tháng 4-6 triệu 6-9 triệu >9 triệu 6-9 triệu >9 triệu 4-6 triệu >9 triệu 4-6 triệu 6-9 triệu SVTH: Trịnh Thị Phƣợng Mean Difference (I-J) -.09204 03268 09204 12473 -.03268 -.12473 Std Error Sig .07059 10268 07059 09601 10268 09601 476 985 476 493 985 493 95% Confidence Interval Lower Upper Bound Bound -.2622 0781 -.2224 2878 -.0781 2622 -.1165 3659 -.2878 2224 -.3659 1165 157 Báo cáo tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Khánh Bình PHỤ LỤC 10 KIỂM ĐỊNH T – TEST KIỂM ĐỊNH T –TEST GIỮA BIẾN PHỤ THUỘC Y VÀ GIỚI TÍNH Giới tính Nam Ymot Nữ Group Statistics N Mean Std Deviation 125 3.9173 45330 95 3.9368 53106 Std Error Mean 04054 05449 Independent Samples Test Levene's t-test for Equality of Means Test for Equality of Variances F Sig t df Sig Mean Std 95% (2- Differe Error Confidence tailed nce Differ Interval of the ) ence Difference Lower Upper Equal variances 3.189 076 -.293 218 assumed Ym Equal ot variances 184.12 -.287 not assumed 769 -.01951 06647 11150 15051 774 -.01951 06792 11448 15350 KIỂM ĐỊNH T –TEST GIỮA BIẾN PHỤ THUỘC Y VÀ VỊ TRÍ CƠNG TÁC Vị trí cơng tác lao động Ymot thức lao động thời vụ SVTH: Trịnh Thị Phƣợng Group Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean 149 3.9172 49457 04052 71 3.9437 47471 05634 158 Báo cáo tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Khánh Bình Independent Samples Test Levene's t-test for Equality of Means Test for Equality of Variances F Sig t df Sig Mean Std 95% (2- Differen Error Confidence taile ce Differ Interval of the d) ence Difference Lowe Upper r Equal variance 008 927 s Ymo assumed t Equal variance s not assumed SVTH: Trịnh Thị Phƣợng 218 708 1123 -.02644 07041 1652 143.03 -.381 704 1107 -.02644 06939 1636 -.375 159 ... động lực làm việc cơng ty cổ phần tập đồn Hoa Sao (gọi tắt Hoa Sao) , công việc đam mê mà định hƣớng sau Tác giả định thực đề tài này: Phân tích yếu tố tác động đến động lực làm việc nhân viên. .. mƣời yếu tố công việc liên quan đến nhân viên khách sạn Hồng Kông 2) Đề xuất phƣơng pháp tác động đến động lực làm việc nhân viên dựa đặc điểm cá nhân khác Nghiên cứu sử dụng mƣời yếu tố công việc. .. tra yếu tố tác động đến động lực làm việc nhân viên khách sạn Mỹ Và Canada 2) Phát khác biệt động lực nhân viên khách sạn khác với nhân viên làm ngành công nghiệp khác 3) Xem có khác động lực dựa
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích các yếu tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên tại công ty sao mai, phân tích các yếu tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên tại công ty sao mai, CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, 1 CÁC KHÁI NIỆM NGHIÊN CỨU, 2 Các mô hình nghiên cứu trước đây, Nguồn: Lê Thị Bích Phụng (2011), 3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC,  Giá trị cốt lõi, 4 CÁC KHÁI NIỆM NGHIÊN CỨU, 5 Các mô hình nghiên cứu trước đây, Qua phân tích, đã xác định được có 8 yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên trong công việc, bao gồm: (1) Nhà quản lý trực tiếp (2) Thu nhập và phúc lợi; (3) Môi trường làm việc; (4) Đào tạo và thăng tiến; (5) Công việc thú vị và thách ..., 6 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC, CHƯƠNG 4: BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, 1 Nhận xét thống kê mô tả, 2 KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY CRONBACH’S ALPHA CHÍNH THỨC, 3 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA CHÍNH THỨC, 4 KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH VÀ CÁC GIẢ THUYẾT, CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, 2 Tầm quan trọng của việc tạo động lực, TÀI LIỆU THAM KHẢO, PHỤ LỤC 2 THỐNG KÊ MÔ TẢ, PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA CHO BIẾN PHỤ THUỘC

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay