Đề cương ôn tập HK2 toán 12

14 30 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 11:25

ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP HỌC KỲ TỐN 12 CHUN ĐỀ : NGUYÊN HÀM -TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG Câu hỏi nhận biết : Nguyên hàm hàm số f(x) = – x + x2 : x2 x3 x2 x3 A x   C B   C C.–1+2x + C D x – x2 + x3 +C 3 2.Nguyên hàm hàm số f(x) = x : A C B x  C C x x  C D x x  C 2 x Nguyên hàm hàm số f(x) =xcosx :  x sin x A C B.cosx + xsinx +C C cosx –xsinx +C D.xsinx – cosx +C Hàm số F(x) = ex + tanx + C nguyên hàm hàm số f(x) ?  ex  1 x x x 1  B f (x) = e + C f (x) = e  cos x  D Một hàm số khác A.f(x) = e –   sin x sin x Một nguyên hàm hàm số f(x) = sinx.cosx : 1 A cos x B  cos x C.-cosx.sinx D  sin x 4 Nguyên hàm F(x) hàm số f(x) = 4x –3x +2 R thỏa mãn điều kiện F( –1) = : A x4 –x3 +2x+3 B x4 –x3 +2x C.x4 – x3 +2x +4 D x4 –x3 +2x – Hàm số y = f(x) thỏa mãn f/(x) = 3x2 +2 f(1) = : A.6x B 3x2 +2 C.x3 +2x +5 D x3 +5 Hàm số y = f(x) thỏa mãn f/(x) = 2x –  f(1) = : x 1 A.2+ B x2 +  C.2 + D.x2 +  3x  x x x x b Hàm số y = f(x) thỏa mãn f/(x) = ax + , f(–1)= , f(1) = , f/(1) = : x 1 A x   B x   C x   D x   x x x x 10.Nếu F(x) nguyên hàm hàm số f(x) , G(x) nguyên hàm hàm số g(x) Trong khẳng định sau , khẳng định sai ? A   f  x   g  x dx   f x dx   g  x dx  F  x   G  x   C B.Với k  ta có  kf x dx  k  f  x dx  kF  x   C C   f  x g  x dx   f x dx. g x dx  F x .G  x   C D  f x dx   f x  / 11 Cho hàm số f(x) = x3  x2 x2  C  x C  f  x dx    C x 2016  2017 ln x  C f(x) : 12 Nếu  f x dx  x A f x dx  x2  C x D  f  x dx  x   C x B  f x dx  A 2017 x  2016 x2 B 2017 x  2016 x2 C.2016 x  2017 ln x D 2017 2016  ln x x 13.Cho F(x) nguyên hàm hàm số f(x) đoạn a; b Phát biểu sau sai ? a b A  f ( x)dx  a b C  f ( x)dx  F (b)  F (a ) 14.Cho  15 Giá trị a để  3x 16.Tich phân  a C -5  C D.4 2x  dx x 1 A 4+3ln2 B –3ln2 17 Tích phân D 12  dx  a  B a A b  4  f ( x)dx ta B 13 a b f ( x)dx  3 Tính A a b D  f ( x)dx   f (t )dt a a B  f ( x)dx    f ( x)dx  C.5 D.2 x  x 1 dx x3 A.4 + 13ln2 B –4 +13ln3 C.–4 +13ln D.4+ 13ln 18.Tích phân x2 0 x  1dx A ln B 19.Tích phân  A dx 1 12 12 C ln2 D C  D.–(  ) 2x  5 B  3 20.Tích phân  3x x  1dx A.3 B.7 Câu hỏi thông hiểu : dx 21.Tìm  ta sin x cos x A –1+C C –5 B tanx – cotx + C D –3 C.–tanx + cotx +C D  1  C cos x sin x 22 Tìm  (sin x  cos x)dx ta sin x cos x A  C B.4sin3x – cos3x + C 5 2x  23.Tìm  dx ta x  3x  A.ln(x2 + 3x +5) + C 24.Tìm dx  3x  ta B x 3 x 5 e +C C  sin x C C x  3x +C 2x  D sin x C D ln x  + C A  3x  1  (x 25.Tìm A  B ln 3x  + C +C C ( x  9)  D.ln(3x +1) + C 2x dx ta  9) B  26.Tìm C.ln x  + C x  23 x x C 5( x  9) C  C ( x  9) D  C 3( x  9) dx ta 7 12 A.x – x +C B x + C ln x 27.Tìm  dx ta x ln x ln x B  A   C  C x x x x C x –2 x + C C D – ln x C 2x3 12 x +C D Một kết khác 28.Cho I =  x  1dx Chon mệnh đề mệnh đề sau ? A I < B I > C < I < D
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập HK2 toán 12 , Đề cương ôn tập HK2 toán 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay