UNIT5 lesson 1 Fun in the park

39 34 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 11:13

UNIT LESSON FUN IN THE PARK HANGMAN (topic: adjectives) I.VOCABULARY tall short strong weak old young girl boy man woman VOCABULARY tall: cao short: ngắn/thấp strong: khỏe weak: yếu old: già/ cũ young: trẻ boy: trai girl: gái man: đàn ông 10 woman: phụ nữ weak man ………… The …… is woman …………… weaker The …………….is LUCKY NUMBER 10 11 12 The tiger is big bigger The elephant is …………… 30 60 tall The tiger is ……… taller The elephant is …………… 40 Who is older? ………… older The grandmother is……… 50 Which is stronger, the big monkey or the small monkey? The big monkey is stronger ……………………………………………………… 70 Which is hotter, the moon or the sun? The sun is hotter ……………………… 30 Who is sadder, the boy or the girl? The girl is sadder ……………………… 80 -50 10 Who is taller, the boy or the girl? The boy is taller ……………………… Who is happier, the boy or the girl? The boy is happier ……………………… 30 Which is colder, the moon or the sun? The moon is colder ……………………… 50 Who is younger? ………… younger The baby is…………… 30 ... stronger The …………….is …………… weak man ………… The …… is woman …………… weaker The …………….is LUCKY NUMBER 10 11 12 The tiger is big bigger The elephant is …………… 30 60 tall The tiger is ……… taller The elephant... short: ngắn/thấp strong: khỏe weak: yếu old: già/ cũ young: trẻ boy: trai girl: gái man: đàn ông 10 woman: phụ nữ young The …………’s girl …… old The woman …………’s …… The …………’s man strong …… weak
- Xem thêm -

Xem thêm: UNIT5 lesson 1 Fun in the park, UNIT5 lesson 1 Fun in the park

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay