Chuyên đề dạy thêm phương trình lượng giác được biên soạn theo từng dạng copy

24 48 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:58

Học Thêm Tốn | Chun đề: Phương trình lượng giác lớp 11 CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM 2017 – 2018 CÓ ĐÁP ÁN Mail: tranthanhcantv@gmail.com - topdoc.vn – tài liệu file word, lời giải chi tiết! Học Thêm Toán | Chuyên đề: Phương trình lượng giác lớp 11 BÀI 1: HÀM SỐ LƯƠNG GIÁC I TÓM TẮT LÝ THUYẾT Hàm số sin: y  sin x a) Tập xác định: D  b) Tập giá trị: T  [ 1;1] c) Hàm số y  sin x hàm lẻ d) Chu kì: 2 e) Đồ thị: SGK trang hình Hàm số cosin: y  cos x a) Tập xác định: D  b) Tập giá trị: T  [ 1;1] c) Hàm số y  cos x hàm chẵn d) Chu kì: 2 e) Đồ thị: SGK trang hình Hàm số tan: y  tan x a) Tập xác định: D   \   k ,k  2    b) Tập giá trị: T  c) Hàm số y  tan x hàm lẻ d) Chu kì:  e) Đồ thị: SGK trang 12 hình Hàm số cotan: y  cot x Mail: tranthanhcantv@gmail.com - topdoc.vn – tài liệu file word, lời giải chi tiết! Học Thêm Tốn | Chun đề: Phương trình lượng giác lớp 11 a) Tập xác định: D  \ k ,k   b) Tập giá trị: T  c) Hàm số y  cot x hàm lẻ d) Chu kì:  e) Đồ thị: SGK trang 14 hình 11 II PHẦN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu Với giá trị x hàm số y  sin x nhận giá trị 1? A x   B x  3 C x    D x   Câu Có tất giá trị x để hàm số y  cos x nhận giá trị 0,5? A B C D vơ số Câu Có tất giá trị x  ( 0;  ) để hàm số y  cot x nhận giá trị ? A B Câu Hàm số có tập giá trị A y  sin x B y  cos x C D vô số C y  tan x D y  x ? Câu Tập giá trị hàm số y  sin x  là: A B [0;2 ] C ( 1;1) D [ 1;1] C y  tan x D y  cot x Câu Hàm số hàm số chẵn? A y  sin x B y  cos x Câu Hàm số có chu kì  ? A y  sin x B y  cos x C y  sin x  cos x D y  cot x Câu Tập xác định hàm số y  cot x là: Mail: tranthanhcantv@gmail.com - topdoc.vn – tài liệu file word, lời giải chi tiết! Học Thêm Tốn | Chun đề: Phương trình lượng giác lớp 11 A D  \ k ,k   C D   \   k ,k  2    Câu Hàm số có tập xác định A y  ' sin x B D  \ 0 D D  ? B y  cos x D y  cot x C y  tan x Câu 10 Tập xác định hàm số y  tan x là: A D  \ k ,k  C D   \   k ,k  2     B D   \  2 D D  Câu 11 Đồ thị bên hàm số nào? A y  sin x B y  cos x C y  tan x D y  cot x C y  tan x D y  cot x Câu 12 Đồ thị bên hàm số nào? A y  sin x B y  cos x Mail: tranthanhcantv@gmail.com - topdoc.vn – tài liệu file word, lời giải chi tiết! Học Thêm Tốn | Chun đề: Phương trình lượng giác lớp 11 Câu 13 Tìm GTLN hàm số y  sin x  A B C D Không tồn Câu 14 Tìm GTNN hàm số y   2cos x A 1 B C D Khơng tồn Câu 15 Tìm GTLN hàm số y  tan x  A B C D Khơng tồn Câu 16 Tìm GTNN hàm số y  cot x  A B C D Không tồn Câu 17 Với giá trị x hàm số y  sin x nhận giá trị dương? A x  ( 0;  ) B x  ( ;2 )   ) 2 C x  (  ; D x  (  3 ; ) 2 Câu 18 Với giá trị x hàm số y  cos x nhận giá trị dương? A x  ( 0;  ) B x  ( ;2 )   ) 2 C x  (  ; D x  (  3 ; ) 2 Câu 19 Với giá trị x hàm số y  tan x nhận giá trị âm? A x  ( 0;  ) B x  ( 0;  ) Câu 20 Tìm tập xác định hàm số y  A D  \ k2,k  C D  \ k ,k    C x  (  ;  ) D x  ( ; 3 )  cos x ?  cos x B D  \ 1 D D  Câu 21 Hàm số sau hàm số lẻ? A y  sin x  cos x B y  cos x  tan x C y  cos x  cot x D y  tan x  cot x Mail: tranthanhcantv@gmail.com - topdoc.vn – tài liệu file word, lời giải chi tiết! Học Thêm Toán | Chuyên đề: Phương trình lượng giác lớp 11 Câu 22 Tìm tập giá trị hàm số y  tan x  cot x A C ( 2;2 ) B [ 2;2 ] \( 2;2 ) D Câu 23 Khẳng định sau SAI? \ k ,k  A Hàm số y  cot x có tập giá trị  B Hàm số y  sin x có tập giá trị  1;1 C Hàm số y  cos x có tập xác định D Hàm số y  tan x có tập giá trị Câu 24 Tập xác định hàm số y  1 là:  sin x cos x  2  k  ,k  Z  2    B D  R\   k ,k  Z  A D  R\   2   C D  R\   k2 ,k  Z  D D  R\ k ,k  Z  Câu 25 Cho hàm số y  tan x (1) Khẳng định sau SAI? A Hàm số (1) đồng biến khoảng xác địng B Hàm số (1) hàm số lẻ C Hàm số (1) có đồ thị đối xứng qua gốc tọa độ D Hàm số (1) hàm số tuần hồn, chu kì  Câu 26 Hàm số sau hàm số chẵn? A y  sin x B y  cos x C y  tan x D y  cot x  tan x Câu 27 Chọn khẳng định Đúng? A Hàm số y  sin x hàm tuần hồn với chu kì  Mail: tranthanhcantv@gmail.com - topdoc.vn – tài liệu file word, lời giải chi tiết! Học Thêm Toán | Chuyên đề: Phương trình lượng giác lớp 11 B Hàm số y  cos x có tập giá trị \ k ,k  C Hàm số y  tan x có tập xác định D   D Đồ thị hàm số y  cot x cắt đường thẳng y  vô số giao điểm Câu 28 GTLN hàm số y  sin x  cos x bằng: A 1 B C D Câu 29 Biết hàm số y  f ( x ) hàm số lẻ tập xác định D Khẳng định sau SAI? A f (sin(  x ))   f (sin x ) B f (cos(  x ))  f (cos x ) C sin( f (  x ))  sin( f ( x )) D cos( f (  x ))  cos f ( x ) Câu 30 GTLN hàm số y  sin2 x  2cos x là: A B C.0 D ĐÁP ÁN 1A 29C 2D 3B 4C 5B 6B 7D 8A 9B 10C 11B 12A 13A 14C 15D 16A 17A 18C 19C 20A 21D 22D 23A 24A 25C 26D 27A 28B 30A Mail: tranthanhcantv@gmail.com - topdoc.vn – tài liệu file word, lời giải chi tiết! Học Thêm Tốn | Chun đề: Phương trình lượng giác lớp 11 BÀI 2: PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN I TĨM TẮT LÝ THUYẾT Phương trình: sin x  a  Nếu a  phương trình vơ nghiệm  Nếu a giá trị đặc biệt: ( a   ;  2 ; ) thì: 2  x    k2 sin x  a  sin x  sin    (k  x      k2  ) Nếu a  a khơng giá trị đặc biệt thì:  x  arcsin a  k2 sin x  a   (k x    arcsin a  k2   ) Phương trình: cos x  a  Nếu a  phương trình vơ nghiệm  Nếu a giá trị đặc biệt: ( a   ;  2 ; ) thì: 2  x    k2 cos x  a  cos x  cos    (k  x    k2  ) Nếu a  a không giá trị đặc biệt thì: Mail: tranthanhcantv@gmail.com - topdoc.vn – tài liệu file word, lời giải chi tiết! Học Thêm Toán | Chuyên đề: Phương trình lượng giác lớp 11  x  arccos a  k2 cos x  a   (k  x   arccos a  k2 ) * CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT: sinx   x  k ,( k  );  sinx   x   k2,( k  );  sinx  1  x    k2,( k  );   k ,( k  ); cosx   x  k2 ,( k  ); cosx  1  x    k2,( k  ) cosx   x  Phương trình: tan x  a Điều kiện phương trình: x     k ,( k  Nếu a giá trị đặc biệt: ( a  0;  ; 1;  ) thì: tan x  a  tan x  tan   x    k ,( k   ) ) Nếu a không giá trị đặc biệt thì: tan x  a  x  arctana  k ,( k  ) Phương trình: cot x  a Điều kiện phương trình: x  k ,( k   Nếu a giá trị đặc biệt: ( a  0;  ) ; 1;  ) thì: cot x  a  cot x  cot   x    k ,( k   ) Nếu a khơng giá trị đặc biệt thì: cot x  a  x  arccot a  k ,( k  ) Mail: tranthanhcantv@gmail.com - topdoc.vn – tài liệu file word, lời giải chi tiết! Học Thêm Tốn | 10 Chun đề: Phương trình lượng giác lớp 11 II BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM (Quy ước k  ) Câu x   nghiệm phương trình sau đây? A sinx  B cosx  C tanx   Câu Phương trình sau có điều kiện x  k ,( k  A sinx  B cosx  Câu Nghiệm phương trình cosx  A x    k 2,( k   x  C  x     k 2 ,( k  2  k 2 1 D cotx  D cotx  ) ? C tanx   1 là: ) ) B x   2  k 2,( k  D x   2 ) Câu Phương trình cos 2x  có nghiệm là: A x    k2 B x  k  Câu Nghiệm phương trình sin x   x  A  x     k 2 2  k 2   k C x  k2 D x     x   k 2 C   x  5  k 2     x   k 2 D   x     k 2  là:    x   k 2 B   x     k 2  Câu Nghiệm phương trình sin 2x  là: Mail: tranthanhcantv@gmail.com - topdoc.vn – tài liệu file word, lời giải chi tiết! Học Thêm Toán | 11 Chuyên đề: Phương trình lượng giác lớp 11  x  A  x     k 2 3  k 2  x  B  x     k 3  k  x  C  x     k 3  k  x  D  x     k 2 3  k 2 Câu Nghiệm phương trình tan x  1 là: A x    k B x     k Câu Nghiệm phương trình tan( x  A x  5  k B x  C x    k2 D x   5  k2 D x    k2  )  là:   k C x    k2 Câu Nghiệm phương trình cot 2x   là: A x    k  B x    k  12 Câu 10 Nghiệm phương trình cot( x  A x  k  B x  k2 C x     k D x     k 12  )  là: C x    k D x    k2 Câu 11 Phương trình sin 2x  có nghiệm thuộc đoạn [0;2 ] ? A B C D Câu 12 Phương trình cos 2x  1 có nghiệm thuộc khoảng ( 0;2 ) ? A B C D Câu 13 Phương trình tan4x  có nghiệm thuộc khoảng ( 0;2 ) ? A B C D Câu 14 Tập nghiệm phương trình sin x  cos x là: Mail: tranthanhcantv@gmail.com - topdoc.vn – tài liệu file word, lời giải chi tiết! Học Thêm Toán | 12 Chuyên đề: Phương trình lượng giác lớp 11  4 A S    k ,k   4    B S    k2,k   4  4  D S    C S    k ,k        Câu 15 Tập nghiệm phương trình tan x  cot x là:  4 A S    k ,k   4    B S    k2,k   4  4  D S    C S    k ,k        Câu 16 Nghiệm phương trình sin2x  sin x  là: k 2  x  A   x    k 2  x  B  x   k 2   k 2  x  k 2 C   x    k 2   x  k2   x    k2 D  Câu 17 Nghiệm phương trình cos 2x  cos x  là: k2  A x   x  k 2 B   x  k 2   x    k 2 D   x    k 2 3   x    k 2 C   x     k 2 3  Câu 18 Nghiệm phương trình cot 2x  cot x  là: A x  k2  B x  k  C x  Câu 19 Nghiệm phương trình sin x  là:  cos x B x  k2 C x  Câu 20 Nghiệm phương trình cos x  là:  sin x A x  k  k D x  k D x    k Mail: tranthanhcantv@gmail.com - topdoc.vn – tài liệu file word, lời giải chi tiết! Học Thêm Toán | 13 Chuyên đề: Phương trình lượng giác lớp 11 A x  k  B x    k2 C x     k2 D x    k Câu 21 Nghiệm dương nhỏ phương trình sin x  sin2x  cos x  2cos x là: A x   B x   C x   Câu 22 Nghiệm âm lớn phương trình 2tan x   A x    B x    C x    D x  2 5 là: cot x D x   5 Câu 23 Nghiệm phương trình tan2 x  là: A x     k B x     k2 C x    k2 D x    k Câu 24 Phương trình 2cos x   sin x có nghiệm thuộc khoảng ( 0;  ) ? A B C D Câu 25 Phương trình tan x  cot x  có nghiệm thuộc khoảng ( 0;2 ) ? A B C D Câu 26 Phương trình  sin x  cos sin2 x cos x  có nghiệm thuộc khoảng ( 0;2 ) ? A B C D Câu 27 Phương trình  tan x  2 sin x có nghiệm thuộc khoảng ( 0;2 ) ? A B C D Câu 28 Có giá trị x thuộc khoảng ( 0;2 ) để hàm số y  tan(   x ) hàm số y  tan 2x có giá trị nhau? Mail: tranthanhcantv@gmail.com - topdoc.vn – tài liệu file word, lời giải chi tiết! Học Thêm Toán | 14 Chuyên đề: Phương trình lượng giác lớp 11 A B C D Câu 29 Phương trình tan3x.tan x  có nghiệm thuộc khoảng ( 0;2 ) ? A B C D Câu 30 Với giá trị m phương trình sin x  m2  2m có nghiệm? B   m   A   m   m   C   m   m   D   m   ĐÁP ÁN 1A 2D 3B 4B 5C 6C 7B 8A 9B 10A 11A 12B 13D 14A 15D 16A 17C 18D 19B 20C 21A 22C 23A 24D 25B 26D 27C 28B 29A 30A Mail: tranthanhcantv@gmail.com - topdoc.vn – tài liệu file word, lời giải chi tiết! Học Thêm Toán | 15 Chuyên đề: Phương trình lượng giác lớp 11 BÀI 3: MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC THƯỜNG GẶP I TĨM TẮT LÝ THUYẾT Phương trình bậc hàm số lượng giác: a) Định nghĩa: Là phương trình có dạng: at  b  a,b số, a  t bốn hàm số lượng giác b) Cách giải: at  b   at  b  t   b phương trình a Phương trình bậc hai hàm số lượng giác: a) Định nghĩa: Là phương trình có dạng: at  bt  c  a,b,c số, a  t bốn hàm số lượng giác b) Cách giải: Đặt hàm số lượng giác làm ẩn phụ (điều kiện ẩn phụ có), giải phương trình tìm ẩn phụ đưa phương trình Phương trình bậc sin x cos x : Mail: tranthanhcantv@gmail.com - topdoc.vn – tài liệu file word, lời giải chi tiết! Học Thêm Toán | 16 Chuyên đề: Phương trình lượng giác lớp 11 a) Định nghĩa: Là phương trình có dạng: acos x  b sin x  c a,b,c số, a,b  b) Cách giải:  a a  b2  a  b2 ta được: Chia hai vế phương trình cho Đặt cos x  a a2  b2 b a  b2  cos ; sin x  b a2  b2 cos  cos x  sin  sin x  c a  b2  sin  phương trình trở thành: c a  b2  cos(   x )  c a  b2 (phương trình bản) c) Chú ý: Phương trình acos x  b sin x  c có nghiệm a  b2  c II BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu Phương trình sau vô nghiệm? A sinx  B 2cosx  C 3tanx  D 3cotx  Câu Phương trình sau khơng phải phương trình bậc hàm số lượng giác? A sinx  B 3cosx  C tan x   D tanx  cotx  Câu Phương trình  sin2x  có nghiệm là: A x     k2 B x     k C x     k2 D x     k Câu Phương trình 2cos 2x   có nghiệm là:    x   k 2 A   x     k 2     x   k B   x     k     x   k C   x     k     x   k 2 D   x     k 2  Câu Phương trình tan x   có nghiệm là: Mail: tranthanhcantv@gmail.com - topdoc.vn – tài liệu file word, lời giải chi tiết! Học Thêm Toán | 17 Chuyên đề: Phương trình lượng giác lớp 11 A x    k Câu Phương trình A x     k B x     k C x    k2 D x     k2 D x     k cot x   có nghiệm là: B x   Câu Phương trình cos   k C x     k2 x   có nghiệm thuộc khoảng ( 0;2 ) ? A B C Câu Phương trình cot(x  A B D  )   có nghiệm thuộc khoảng ( 0;4  ) ? C D Câu Phương trình sau phương trình bậc hai hàm số lượng giác? A sin2 x  sin2x   B sin2 2x  sin 2x  C cos2 x  cos2x   D tan2 x  cot x   Câu 10 Trong phương trình sau phương trình vơ nghiệm? A sin2 x  sin x   B 2cos 2x  cos 2x   C tan2 x  tan x   D cot 3x  cot 3x   Câu 11 Phương trình cos 2x  cos 2x  A x   2  k B x     k 3  có nghiệm là: C x     k D x     k2 Câu 12 Phương trình sin2 x  sin x   có nghiệm là: Mail: tranthanhcantv@gmail.com - topdoc.vn – tài liệu file word, lời giải chi tiết! Học Thêm Toán | 18 Chuyên đề: Phương trình lượng giác lớp 11   x   k 2  A   x  5  k 2    x   k 2  C   x     k 2    x   k  B   x  5  k     x   k  D   x     k  Câu 13 Tổng nghiệm thuộc đoạn [ 0;  ] phương trình tan2 x  tan x  là: A  B 5 C 9 D Câu 14 Số nghiệm thuộc khoảng ( 0;2 ) phương trình cot 2x  cot 2x  là: A B C D Câu 15 Tập nghiệm phương trình cos x  sin x   là:  2    A S    k ,k     k ,k      C S    2    B S    k2,k     k2,k   D S      Câu 16 Tập nghiệm phương trình cos 2x  cos x   là: A S  k ,k  B S  k2,k    2    C S    k ,k    2 D S    k2,k     Câu 17 Số nghiệm thuộc khoảng ( 0;2 ) phương trình tan x  2cot x  là: A B C D Câu 18 Phương trình sau phương trình bậc sin cos ? A sin2 x  cosx   C 2cosx  3sin x  B sin2x  cosx  D 2cosx  3sin3x  1 Câu 19 Trong phương trình sau phương trình có nghiệm? Mail: tranthanhcantv@gmail.com - topdoc.vn – tài liệu file word, lời giải chi tiết! Học Thêm Toán | 19 Chuyên đề: Phương trình lượng giác lớp 11 A 2cosx   B sin 2x  10  C cos2 x  cosx   D 3sin x  4cos x  Câu 20 Với giá trị m phương trình sin x  cos x  m có nghiệm? A   m  B m  C 1  m  sin x  mcos x  có nghiệm? Câu 21 Với giá trị m phương trình A 1  m   m  1 m  B 1  m  D m  C   m  1 m  D  Câu 22 Phương trình sin x  cos x  có nghiệm là: A x  k2  x  k 2 B   x    k 2  Câu 23 Tập nghiệm phương trình   k ,k   12    k ,k   12 A x     k2    k ,k   12 B S    6    Câu 23 Nghiệm phương trình   k2 cos 2x  sin 2x  là:    A S   C S   C x     x   k 2 D   x     k 2  D S    k2,k        sin x  cos x  là:   x   k 2  B   x    k 2  C x     k2   x   k  D   x  7  k  Câu 24 Phương trình sin x  cos x  sin3x có nghiệm thuộc khoảng ( 0;2 ) ? A B C D Mail: tranthanhcantv@gmail.com - topdoc.vn – tài liệu file word, lời giải chi tiết! Học Thêm Tốn | 20 Chun đề: Phương trình lượng giác lớp 11 Câu 25 Phương trình cos 3x  sin2 x   cos x có nghiệm thuộc khoảng ( 0;2 ) ? A B C D Câu 26 Phương trình  tan x(tan x  sin x )  cos x  có nghiệm thuộc khoảng ( 0;  ) ? A B C D Câu 27 Phương trình 2cos 3xcos x   sin2 x tương đương với phương trình sau đây? A 2cos 2x   B 2cos 2x   C cos 2x   Câu 28 Phương trình  cos 2x  sin( x  A 2cos x   B 2cos x   D cos 2x   3 )  tương đương với phương trình sau đây? C 2cos 2x   D 2cos 2x   Câu 29 Tất nghiệm phương trình sin 2x  cos 2x  cos x  là: A x    k Câu 30 Phương trình  x  B  x     k 5  k 2 C x  5  k    x   k D   x   5  k   3(sin 2x  sin x )   cos x  cos 2x phương trình hệ phương trình sau đây? A 2cos x   C sin x   B tan x  D cot x  ĐÁP ÁN 1D 2D 3B 4C 5B 6B 7A 8D 9B 10A 11C 12A 13A 14D 15B 16B 17A 18C 19D 20A 21C 22B 23A 24C 25C 26B 27B 28A 29B 30D Mail: tranthanhcantv@gmail.com - topdoc.vn – tài liệu file word, lời giải chi tiết! Học Thêm Toán | 21 Chuyên đề: Phương trình lượng giác lớp 11 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP CHƯƠNG Câu Tập xác định hàm số y   sin x là: A D  [ 1;1] B D  [0;1] C D  [ 1;  ) D D  C y   cos x D y  sin x  cos x Câu Hàm số hàm số lẻ? B y  sin x.cos 3x A y  sin2 x  cos x Câu Hàm số sau đồng biến khoảng ( 0;  ) ? A y  sin x B y  cos x C y  tan x D y  x C T  2 D T  2 Câu Chu kì hàm số y  sin x là: B T  2 A T   Câu Tập giá trị hàm số y  cos x  là: A B [ 2;0 ] C [ 1;0 ] D [ 1;1] Câu Tìm GTLN hàm số y  sin x  A B C D Khơng tồn Câu Tìm GTNN hàm số y   tan2 x A B C D Không tồn Câu Tìm tập giá trị hàm số y  cos x  cos x  A T  B T  [ 1;3] 3  C T   ;3  4  D T  [ 1;3] Câu Nghiệm phương trình 3tan x   là: A x     k2 B x     k2 C x     k D x     k2 Mail: tranthanhcantv@gmail.com - topdoc.vn – tài liệu file word, lời giải chi tiết! Học Thêm Toán | 22 Chuyên đề: Phương trình lượng giác lớp 11 là: Câu 10 Nghiệm phương trình cot x  A x   k  B x   k  12 C x  Câu 11 Nghiệm phương trình tan 2 x  A x   k  12 B x    k  12 Câu 12 Phương trình cos 2x  A   k 12   k D x   k  D x   là: C x   k  có nghiệm thuộc khoảng ( 0;  ) ? B C D Câu 13 Nghiệm phương trình sin3x  cos x là:  x  A  x    k    k B x    k C x   k   x  D  x     k   k 2 Câu 14 Tập nghiệm phương trình sin2 x  sin x  là:  2 A S    k ,k  C S  k2,k   2    B S    k2,k  D S  k ,k       Câu 15 Phương trình tan4 x  4tan2 x   có nghiệm thuộc khoảng ( 0;  ) ? A B C D Câu 16 Nghiệm phương trình cos x  sin x   là:   x    k 2  A   x  ( 2k  )   x    k 2  B   x  k 2   x    k 2  C   x  k D x   Mail: tranthanhcantv@gmail.com - topdoc.vn – tài liệu file word, lời giải chi tiết!   k Học Thêm Tốn | 23 Chun đề: Phương trình lượng giác lớp 11 Câu 17 Tổng nghiệm thuộc khoảng ( 0;  ) phương trình A 5 24 B  C 5 D cos 2x  sin 2x  là:  24 Câu 18 Phương trình cos 2x  cos x  sin x có nghiệm thuộc khoảng ( 0;2 ) ? A B C D Câu 19 Cho phương trình 6(sin x  cos x )  sin x.cos x  6( 1) giá trị: ( I ):   k2   ( III ) :   k2 ( II ) :   k2 Trong giá trị trên, giá trị nghiệm phương trình (1)? A Chỉ (I) B Chỉ II C Chỉ (III) D (I) (III) Câu 20 Tìm m để phương trình (  m )sin x  cos x  có nghiệm m  m  A  m  m  B  C  m  D  m  Câu 21 Phương trình sin x  mcos x  vô nghiệm khi: A m  B m  C m  D m Câu 22 GTNN hàm số y  sin x  cos x là: A B 2 C  D 1    2 Câu 23 Hai hàm số sau đồng biến khoảng  0;  ? A y  sin x; y  cos x B y  sin x; y  tan x C y  sin x; y  cot x D y  cos x; y  cot x Câu 24 Với giá trị m phương trình: sin2 x  2cos x  m  có nghiệm? Mail: tranthanhcantv@gmail.com - topdoc.vn – tài liệu file word, lời giải chi tiết! Học Thêm Toán | 24 Chuyên đề: Phương trình lượng giác lớp 11 A m C m  [ 1;1] B m D m  [0;4 ] Câu 25 Với giá trị m phương trình: m.tan2 x  2mtan x   có nghiệm? C m  ( 0;1] B m  ( 0;1) A m  [0;1] D m  Câu 26 Với giá trị m hai phương trình: sin xcos x  sin x  cos x   tan x m tương đương? B m  1 A m  Câu 27 Phương trình C m  D m  cos x   có nghiệm thuộc khoảng ( 0;2 ) ? sin 2x  A B C D Câu 28 Phương trình: 3sin x  2cos x   3tan x phương trình hệ phương trình sau đây? A cos x  B 3tan x   C sin x 0  cos x D tan x  Câu 29 Phương trình  sin3 x  cos x  sin 2x có nghiệm thuộc khoảng ( 0;2 ) ? A C B Câu 30 Phương trình A D  cos x  sin x có nghiệm thuộc đoạn [0;2 ] ? B C D ĐÁP ÁN 1D 2B 3D 4A 5C 6A 7D 8C 9C 10A 11B 12D 13A 14B 15D 16A 17B 18C 19B 20B 21D 22C 23B 24D 25C 26A 27A 28D 29D 30C Mail: tranthanhcantv@gmail.com - topdoc.vn – tài liệu file word, lời giải chi tiết! ... Học Thêm Tốn | 15 Chun đề: Phương trình lượng giác lớp 11 BÀI 3: MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC THƯỜNG GẶP I TÓM TẮT LÝ THUYẾT Phương trình bậc hàm số lượng giác: a) Định nghĩa: Là phương trình. .. giải chi tiết! Học Thêm Toán | Chuyên đề: Phương trình lượng giác lớp 11 BÀI 2: PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN I TĨM TẮT LÝ THUYẾT Phương trình: sin x  a  Nếu a  phương trình vơ nghiệm  Nếu... trình có dạng: at  b  a,b số, a  t bốn hàm số lượng giác b) Cách giải: at  b   at  b  t   b phương trình a Phương trình bậc hai hàm số lượng giác: a) Định nghĩa: Là phương trình có dạng:
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề dạy thêm phương trình lượng giác được biên soạn theo từng dạng copy, Chuyên đề dạy thêm phương trình lượng giác được biên soạn theo từng dạng copy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay