Lưu hoằng trí tổng ôn tập các chuyên đề tiếng anh 504 trang copy

57 7 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 11:52

topdoc.vn - chia sẽ, cung cấp dịch vụ đánh máy văn bản, tài liệu, sách tham khảo, file word! Vì nội dung tài liệu dài (trên 500 trang) nên chúng tơi xin trích dẫn phần nội dung tài liệu Sử dụng đánh máy file word, để có trọn nội dung Chuyên đề NGỮ ÂM Bài tập ngữ âm đề thi trắc nghiệm tiếng Anh thường kiểm tra cách phát âm từ, có nguyên âm, phụ âm trọng âm từ, bao gồm hai dạng tập sau: - Bài tập cách phát âm (nguyên âm, phụ âm, tập hợp âm) - Bài tập trọng âm từ Bài tập cách phát âm kiểm tra cách phát âm chữ nhiều chữ Ví dụ: Chọn phương án A, B, C D ứng với từ có phần gạch chân phát âm khác với từ lại câu sau: A such B cut C put D shut (đáp án C) A shown B flown C grown D crown (đáp án D) Các chữ kiểm tra câu giống nhau, khác Ví dụ: Chọn phương án A, B, C D ứng với từ cón phần gạch chân phát âm khác với từ lại câu sau: A accountant B amount C founding D country (đáp án D) A forget B forty C comfort D mother (đáp án D) Trong hệ thống ngữ âm tiếng Anh có 24 phụ âm (consonants), 22 nguyên âm (vowels) nguyên âm đôi (diphthongs) Các nguyên âm phụ âm tiếng Anh có cách phát âm định, ý đến số cách phát âm thông thường số chữ tiếng Anh sau: I NGUYÊN ÂM Chữ a thường phát âm là: /ae/: map, national /eɪ/: take, nature /ᴐ/ (đặc biệt trước chữ l): all, altogether /ɒ/: want, quality /e/: many, any /ɪ/: message, dosage /ə/: afraid, familiar /ɑ:/: after, car Chữ e thường phát âm là: /e/: educate, flexible /ɪ/: explore, replace /i:/: fever, gene /ə/: interest, camera Chữ i thường phát âm là: /ɪ/: fit, slippery /ai/: strive, mice /ə/: terrible, principle Chữ o thường phát âm là: /ɒ/: bottle, floppy /ɔ:/: boring, lord /ᴧ/: son, done /əʊ/ go, post /ə/: computer, purpose /wᴧ/: one /wᴧn/, once /wᴧns/ Chữ u thường phát âm là: /ʊ/: put, push /u:/: include /ju:/: computer, human /ᴧ/: much, cut /ə/: success /з:/: burn Chữ y thường phát âm là: /ɪ/: physics, myth /i/: city, worry /ai/: shỵ, multiply Một số nhóm chữ ngun âm thườìig gặp: Nhóm chữ -ai- Cách phát âm thường gặp Ví dụ /ei/ main, entertain /eə/ fair, armchair -ay- /ei/ say, stay -au- /ɔ:/ audience, naughty -aw- /ɔ:/ awful, law /e/ dead /eɪ/ great, break /i:/ bean, beat /ɪə/ fear, year /з:/ heard, earth /eɪ/ eight, weight /i:/ deceive, ceiling /aɪ/ height /eɪ/ hey, convey, key -ea- -ei- -ey- /i:/ /i:/ cheese, employee /ɪə/ engineer, deer /i:/ piece, relieve /aɪ/ tie, lie /ə/ ancient, proficient /aɪə/ quiet, society /əʊ/ load, toast /ɔ:/ abroad, broaden -oe- /əʊ/ toe, foe -oi- –oy- /ɔɪ/ voice, join, joy /u:/ tool, moon /ʊ/ book, foot /ʌ/ flood, blood /ʊ/ could, would /u:/ group, souvenir /ə/ famous, tremendous /ʌ/ trouble, couple /əʊ/ soul, mould -ee- -ie- -oa- -oo- —ou— /aʊ/ mouse, account /aʊ/ cow, brown /əʊ/ throw, know -ui- /ɪ/ build, guitar -uy- /aɪ/ buy, guy -ew- /ju:/ new, dew -ow- Chú ý: Những quy tắc cách đọc phổ biến, gặp trường hợp ngoại lệ Chúng ta nên ghi nhớ cách phát âm từ học từ vựng Cách phát âm nguyên âm khác từ loại khác nhau: invite /in'vaɪt/ (v); invitation /ˌinvi'teɪʃh/ (n) nature /'neɪtʃh(r)/ (n); natural /'n„tʃrəl/ (adj) II PHỤ ÂM Chúng ta ý đến số trường hợp sau Chữ c thường phát âm là: /k/: can, close /s/ (đặc biệt đứng trước i, e y): city, certify, cycle /ʃ/: special, ocean Chữ d thường phát âm là: /d/: day, demand /dʒ/: educate, graduate Chữ g thường phát âm là: /g/: gain, regular /dʒ/ (đặc biệt đứng trước i, e, y):origin, germ, gymnast /ʒ/: garage, beige Chữ n thường phát âm là: /n/: not, fun /ŋ/: uncle, drink Chữ s thường phát âm là: /s/: son, economist /z/: rise, resumption 3 /ʃ/: sure, sugar /ʒ/: usually, occasion Chữ t thường phát âm là: /t/: ten, pretend /tʃ/: culture, question /ʃ/: mention, initial Chữ x thường phát âm là: /gz/: example, exist /ks/: box, mixture /kʃ/: luxury, anxious Một số nhóm chữ phụ âm thường gặp: Nhóm chữ Cách phát âm thường gặp Ví dụ /k/ chemist, mechanic /tʃ/ chair, lunch /ʃ/ machine, chef -gh- -ph- /f/ rough, laugh photograph, paragraph -qu- /kw/ -sh- /ʃ/ share, smash -th- /θ/ /ð/ think, depth them, without -ch- queen, require Cách phát âm tận -s -es Đối với cách phát âm tận -s -es động từ thứ ba số Hiện đơn danh từ số nhiều, ta có cách đọc khác dựa vào âm cuối từ Phát âm /s/ âm cuối từ là: /f/, /k/, /p/, /t/, /θ/ Ví dụ: laughs /la:fs/, parks /pa:ks/, hopes /həʊps/, hates /heɪts/, cloths /klɒθs/ Phát âm /z/ âm cuối từ là: /b/, /d/, /g/, /1/, /m/, /n/, /r/, /v/, /ð/, /ŋ/ nguyên âm Phát âm /iz/ âm cuối từ /s/, /ʃ/, /t ʃ/, /z/, /dʒ/ Ví dụ: crosses /'krɔ:sɪz/, pushes /'poʃɪz/, watches /'wɒtʃɪz/, buzzes /'bʌzɪz/, changes /'tʃeɪdʒɪz/ Cách phát âm tận -ed động từ có quy tắc Đối với cách phát âm tận -ed động từ có quy tắc (regular verbs), ta có cách phát âm khác dựa vào âm cuối động từ nguyên mẫu Phát âm /t/ âm cuối động từ nguyên mẫu là: /f/, /k/, /p/, /s/, /tʃ/, /ʃ/ Ví dụ: coughed /kɒft/, talked /tɔ:kt/, stopped /stɒpt/, watched /wɒtʃt/, brushed /brʌʃt/ Phát âm /d/ âm cuối động từ nguyên mẫu là: /b/, /g/, /l/, /m/, /n/, /dʒ/, /r/, /v/, /z/ nguyên âm Phát âm /id/ âm cuối động từ nguyên mẫu là: /t/, /d/ Ví dụ: waited /'weɪtɪd/, added /'ỉdɪd/ III ÂM CÂM Một số chữ số từ bao gồm phụ âm nguyên âm không phát âm thành tiếng gọi âm câm (silent sounds) Sau số âm câm thường gặp: Chữ – Trường hợp thường gặp Ví dụ b đứng cuối số từ (thường sau m) b đứng trước t climb, dumb, comb doubt, debt c đứng trước k c đứng sau s số từ snack, dock scene, muscle, science d số từ handsome, Wednesday h số từ hour, exhausted gh số từ (đặc biệt sau i) weigh, sight k đứng trước n know, knee, knife l số từ half, could n đứng sau m autumn, condemn p đứng đâu từ, theo sau phụ âm số psychology, receipt trường hợp khác r đứng trước phụ âm khác đứng cuối từ card, park, farm, burn, neighbour, volunteer t số từ listen, castle w đứng trước r h số từ wreck, who IV TRỌNG ÂM Đối với từ tiếng Anh có từ hai âm tiết trở lên, có âm tiết nhấn mạnh với cao độ trường độ lớn âm tiết lại Đó âm tiết mang trọng âm (stress) từ Những từ có ba âm tiết trở lên thường có thêm trọng âm phụ (secondary stress) (ˌ) nhấn nhẹ so với trọng âm (primary stress) (') Ta thường gặp tập tìm từ có trọng âm nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ lại Ngồi ra, có tập tìm từ có trọng âm rơi vào âm tiết đầu, thứ hai âm tiết cuối từ Nhìn chung, có số quy tắc sau: Đa số động từ hai âm tiết có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai: attract, begin, deny, forget, enjoy, pollute, relax Trường hợp ngoại lệ: answer, enter, happen, offer, open Đa số danh từ tính từ hai âm tiết có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất: children, hobby, habit, labour, trouble, standard basic, busy, handsome, lucky, pretty, silly Trường hợp ngoại lệ: advice, reply, machine, mistake alone, abrupt, absorbed, amazed Một số từ có hai âm tiết vừa danh từ động từ danh từ có trọng âm âm tiết thứ nhất, động từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Danh từ Động từ 'contrast (sự tương phản) con'trast (tương phản) 'decrease (sự giảm) de'crease (giảm) 'desert (sa mạc) de'sert (rời bỏ) 'export (hàng xuất khẩu) ex'port (xuất khẩu) 'import (hàng nhập khẩu) im'port (nhập khấu) 'present (món q) pre'sent (trình bày) 'produce (sản phấm nói chung) pro'duce (sản xuất) 'progress (sự tiến bộ) pro'gress (tiến bộ) 'protest (sự phản đổi) pro'test (phản đối) 'rebel (kẻ loan) re'bel (nổi lọan) 'record (hồ sơ, đĩa hát) re'cord (ghi lại, giữ lại) 'suspect (kẻ bị tình nghi) su'spect (nghi ngờ) Ngoại lệ: Một số từ sau vừa danh từ động từ có trọng âm không đổi 'answer (n, v): câu trả lời/ trả lời 'offer (n, v): lời đề nghị/ đề nghị 'picture (n, v): tranh/ vẽ tranh 'promise (n, v): lời hứa/ hứa 'travel (n, v): du lịch/ du lịch 'visit (n, v): viếng thăm/ viếng thăm ad'vice (n, v): lời khuyên/ khuyên bảo re'ply (n, v): lời đáp/ trả lời Đối với danh từ ghép viết liền trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ airport, birthday, bookshop, gateway, guidebook, filmmaker Danh từ ghép tạo thành từ ngữ động từ (phrasal verbs) có trọng âm rơi vào thành phần thứ ngữ động từ tương ứng có trọng âm rơi vào thành phần thứ hai động từ nhận trọng âm phụ Danh từ ghép: 'check-up (sự kiểm tra toàn sức khỏe) 'check-in (sự đăng kí khách sạn, đăng kí máy bay) 'dropout (người nghỉ học nửa chừng) 'breakdown (sự hỏng máy) ‗tryout (sự thử) 'walkout (sự đình cơng đột ngột) Ngữ động từ: ˌcheck 'up, ˌCheek 'in, drop 'out, break 'down, ˌtry 'out, ˌWalk 'out Một số tính từ ghép có trọng âm rơi vào thành phần thứ 'airsick (say máy bay) 'airtight (kín hơi) 'homesick (nhớ nhà) 'praiseworthy (đáng khen) 'trustworthy (đáng tin cậy) 'waterproof (không thấm nước) Ngoại lệ: ˌduty-'free (miễn thuế), snow-'white (trắng tuyết) Các tính từ ghép có thành phần tính từ trạng từ thành phần thứ hai tận -ed trọng âm rơi vào thành phần thứ hai ˌbad-'tempered (xấu tính, dễ nóng) ˌshort-'sighted (cận thị) ˌill-'treated (bị đối xử tệ) ˌwell-'done (tốt, nấu kỹ) ˌwell-in'formed (thông thạo, có thơng tin) ˌwell-'known (nổi tiếng) Đối với từ có tiền tố nhìn chung trọng âm không thay đổi so với từ gốc (nghĩa trọng âm rơi vào tiền tố) successful /sək'sesfl/→ unsuccessful /ˌʌnsək'sesfl/ able /'eɪbl/ → unable /ʌn'eɪbl/ Tuy nhiên, có số trường hợp ngoại lệ đặc biệt từ có tiền tố under-: underlay /'ʌndəleɪ/ underpass /'ʌndəpa:s/ Đối với từ có hậu tố trọng âm thay đổi, khơng thay đổi, có thay đổi trọng âm thay đổi cách phát âm protect /prə'tekt/ → protection /pro'təkʃn/ (không thay đổi trọng âm) accident /'„ksɪdənt/ → accidental /ˌ„ksɪ'dentl/ (thay đổi trọng âm) Tuy nhiên trạng từ tạo thành từ tính từ cách thêm hậu tố -ly khơng thay đổi vị trí trọng âm careful /'keəfl/ —» carefully /'keəfəli/ Các hậu tố thường không làm thay đổi trọng âm từ gốc là: -ment agree /ə'gri:/ → agreement /ə'gri:mənt/ -ship relation /r'leɪʃn/ → relationship /ri'leiʃnʃip/ -ness happy /'h„pi/ → happiness /'h„pinəs/ -er/-or manage /'m„nɪdʒ/ → manager /'m„nidʒə(r)/ -hood neighbour /'neibə(r)/ → neighbourhood /'neibəshʊd/ -ing excite /ik'saɪt/ → exciting /ik'saitiŋ/ -ise/-ize modern /'mɒdn/ → modernize /'mɒdənaiz/ -en shorten /'ʃɔ:tn/, lengthen /'leŋθən/ -full success /sək'ses/ → successful /sək'sesfl/ -less meaning /'mi:miŋ/ → meaningless /'mi:s/niŋləs/ -able rely /rɪ'laɪ/ → reliable /rɪ'laɪəbl/ -ous poison /'pɔɪzn/ → poisonous /'pɔɪzənəs/ Các danh từ có hậu tố -sion, -tion, -cian trọng âm thường rơi vào as light as air/a feather: nhẹ - as old as the hills: cũ, cố xưa - as plain as the nose on one’s face: rõ ban ngày - as flat as a pancake: đét cá mắm - with knobs on (dùng để đáp lại câu lăng mạ đồng ý dứt khốt): chẳng gì, - as pleased as Punch: hài lòng - as keen as mustard: hăng hái nhiệt tình - as clear as a bell: rành rọt, dễ nghe - as fresh as a daisy: tươi hoa - as hard as nails: cứng rắn, tàn nhẫn - as large as life: thấy xuất xương thịt (không thể nhầm lẫn) - as stubborn as a mule: cứng đầu cứng cổ, ương bướng Section 8: (dùng cho Exercise - Phần thành ngữ) - as sober as a judge: tỉnh táo không say rượu - (as) steady as a rock: vững bàn thạch - as thick as thieves: ăn ý với nhau, thân - as red as a beetroot: đỏ gấc - to sleep like a log: ngủ say chết - to hold on like grim death: bám chặt không rời - to eat/work like a horse: ăn/ làm khỏe - to smoke like a chỉmney: hút thuốc ngày - to fit like a gỉove: vừa khít - to spread like wildfire: (tin đồn) lan nhanh - like a house on fire: nhanh, mạnh mẽ - as peas in a pod: giống hai giọt nước - like a clockwork: đặn máy -  BÀI TẬP VÊ PHƯƠNG THỨC CÂU TẠO TỪ Exercise 1: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions Opera singer Maria Callas was known for her _ , powerful voice A intensity B intensify C intense D intensely Many readers will disagree with the selection and the assessments as any guide will inevitably be A subject B subjected C subjective D subjectivism Politicians blame the media if they don‘t win the election They‘re so predictable A variable B variety C various D invariably This is very _ ! Can‘t you practise your violin somewhere else? A convenient B conveniently C inconvenient D convenience I would like to show you my latest _ , which I have called ―Boats on a Lake‖ A creativity B creator C create D creation During the festival _ were hanging from every tree A decorator B decorations C decorative D decorativeness He offered to give me a _ of how the machine worked A demonstrator B demonstration C demonstrate D demonstrative Those countries are on other countries for most of their food A dependent B independence C dependable D dependability He acted in an extremely _ manner, which made him very unpopular A dictation B dictatorial C dictate D dictatorship 10 He hoped the agency would find him a job A employee B unemployed C employer D employment Exercise 2: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions I‘m afraid they weren‘t very about your idea of going out this evening A enthusiastically B enthusiastic C enthusiasm D enthusiast The student did not well in the class; he had a problem with A absenteeism B absently C absentee D absent The information in that article is inaccurate A historian B historical C history D historically Some people show _ attitude toward the misery of others, totally untouched by their suffering A passionate B dispassionate C passion D passionately The charity organization received a large gift from the A donation B donor C donate D donated The sick child must stay away from others because he has a disease A communicate B communicable C communicator D communication The technician applying for the position was asked to supply a list of her former places of employment A chronological B chronologically C chronologist D chronology I not understand what these results A significant B signify C significance D significantly They said my illness was _ Don‘t they realize I‘m in a lot of pain A imaginary B imagination C imagine D imaginative 10 She was a much less student than her sister A industrial B industrious C industrialist D industrialized Exercise 3: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions It was very of you to notice that A observant B observatory C observation D observe There is a of carrots because of the bad weather A shortly B shorten C shortage D short The factory manager was so that the employees left in disgust A dictator B dictatorial C dictatorship D dictate Their failure to act is _ of their lack of interest A indicate B indicator C indication D indicative The company was and made a tremendous amount of money A progress B progressive C progression D progressively The _ account given by the witness convinced the jury of the plaintiffs right to a settlement A description B describing C descriptive D describe We drove at five miles an hour because the _ was so poor A visible B visual C view D visibility They handled the merchandise _ for the manufacturer A exclude B exclusion C exclusive D exclusively The job was done _ , and we were extremely displeased A incompetence B incompetency C incompetent D incompetently 10 ―Since the goal seems , I believe we should begin at once,‖ Tom argued A achievements B achieve C achievable D achieving Exercise 4: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions She seemed always to speak _ , especially at our club meeting A controversy B controversial C controversially D controvert When the automobile salesman described the car so _ , we became very uneasy about buying it A ambiguity B ambiguousness C ambiguous D ambiguously He is under 25, hard-working and _ A energy B energize C energizing D energetic Phil was sentenced to three years‘ for his part in the robbery A prisoner B imprison C imprisonment D prison Julia is being kept in an isolation ward because she is highly A infectious B infection C infected D infecting The Pikes live in a four-bedroomed bungalow in a very nice area A residing B resident C residence D residential Don‘t put David in charge of arranging the theatre trip; he‘s too A organized B disorganized C unorganized D organization The rhinoceros, whose numbers have dropped alarmingly recently, has been declared a/an _ species A danger B endanger C endangered D dangerous David‘s compositions are full of mistakes but they are very _ A imaginative B imaginary C imagination D imaginable 10 Scientists always _ their data before writing up the results of their research A analyse B analysis C analyses D analyst Exercise 5: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the coned answer to each of the following questions Our professor _ said we should turn in the assignment on Friday A specific B specifically C specifying D specification Students can gain _ benefits from learning to work together A considerate B considering C consideration D considerable The dressed woman in the advertisement has a posed smile on her face A stylish B stylishly C stylistic D stylistically Most people can clearly between a real and a simulated smile A differ B different C difference D differentiate Many citizens say they are _ of the political policies of the candidates in a local election A ignoring B ignorant C ignorantly D ignorance Although the professor gave _ directions for the research paper, I was still confused A define B definite C definitely D definition I am currently researching the reasons why birds _ in winter A migrate B migrating C migrant D migration During the Industrial Revolution, there was a complete _ of society in urban areas A transforming B transformer C transformation D transformable It‘s a very depressed area and almost 20% of young adults are _ A employed B unemployed C employment D unemployment 10 I don‘t know why it caused so much A embarrass B embarrassed C embarrassing D embarrassment  BÀI TẬP CHỌN TỪ - SỰ KẾT HỢP TỪ Exercise 1: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions ―How was your exam?‖ ―A couple of questions were tricky, but on the it was pretty easy.‖ A spot B general C hand D whole If you practise regularly, you can learn this language skill in a short of time A period B aspect C arrangement D activity Students can a lot of information just by taking an active part in class A concern B install C appear D memorize A few years ago, a fire much of an overcrowded part of the city A battled B devastated C mopped D developed I have learned a lot about the value of labour from my _ at home A credit B energy C chores D pot plants Although he tried to hide it, it was that Peter didn‘t like his birthday present A foolish B basic C obvious D vigorous Environmental groups try to stop farmers from using harmful on their crops A economy B agriculture C investments D chemicals If you _too much on study, you will get tired and stressed A concentrate B develop C organize D complain Good health and good methods of study are very necessary, or for success in college A available B dependable C essential D efficient 10 In order to their goals in college, students need to invest the maximum amount of time, money, and energy in their studies A manage B catch C establish D achieve Exercise 2: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions Parents have great hopes or great when they send their children to school A wishes B obligations C expectations D plans No one ever takes any notices of what I say They never pay to what I say A reply B opinion C attention D support She has changed so much that I didn‘t _ her right away A admit B recognize C know D believe After graduation, she found _ with a local finance company A career B workplace C service D employment Education in Britain has improved since the government started a programme of educational A reform B resources C experience D system The group leader wanted that everyone worked together; she asked for everyone‘s A combination B responsibility C competition D cooperation With hard work and study, you can the goals you set for yourself A establish B succeed C achieve D increase David never wastes his time; he tries to improve himself at every A technique B opportunity C consideration D operation All students in the school are free to _ any youth club they wish A perform B become C join D participate 10 His _ has always been to become a movie director He wants very much to achieve it A direction B ambition C business D study Exercise 3: Mark the letter A, B, C, or D to indicate thecorrect answer to each of the following questions All the negative violence on television has had a negative on children A damage B programme C process D effect My mother her services for an environmental group She helps raise money to protect wildlife A identifies B encourages C shares D volunteers Students can a lot of information just by attending class and taking good notes of the lectures A absorb B provide C transmit D read Some people _ that you can learn more by travelling to a place than by reading about it They say firmly that it is true A require B encourage C insist D offer Electric cars are better for the environment _ , they can save money on gas A In brief B In conclusion C In contrast D In addition Overpopulation tends to create conditions which may result in of food in developing countries A supplies B surpluses C shortages D failures Because of the intensive farming, it‘s now hard to find certain wild birds in the region Actually, they have become _ birds A unknown B frightened C hungry D rare While some areas are suffering from , others are experiencing heavy rains and floods A the weather B the climate C drought D problems It will certainly enhance your of reading when you are aware of very slight differences in the writer‘s expression A condition B recommendation C material D enjoyment 10 A nurse must be _to the patients‘ needs; she must understand what they need, and be helpful and kind to them A sensitive B elegant C aware D likeable Exercise 4: Mark the letter Ay B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions The area has an of wildlife; there are lots of animals, birds, fish, and insects living there A abundance B impression C entertainment D organization You should read this novel It has been recommended by all the critics A deeply B fully C highly D truly True learning does not in gathering facts from the teachers; it requires active assimilation of knowledge A achieve B consist C depend D come There should be a law against A violent family B fights for households C violent domestics D domestic violence The documentary was so that many viewers cried A moody B touching C touchy D moved _ of patience, no one can beat Martha A In front B In spite C In terms D Regardless The manager of the hotel always puts a on the service quality A pressure B great stress C stressed D stressful Human carelessness has been _ damaging marine life A warned against B said to C prevented D accused of During the flood, many local people ran out of food and starved to _ A dying B die C death D dead 10 The saying that ―Misfortunes never come _ means that many problems can happen at the same time A soon B at once C single D singly Exercise 5: Mark the letter Ay B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions In fairy tales, bad witches often try to cast a spell on the A innocent B innovative C innovation D initiative The assistant manager is going to present a complete report on the _ situation of the company A funded B financial C financing D finance The environmental impact of tourism can be shocking and upsetting, but many governments think it is A negative B comprehensive C bad D acceptable In the recent decades, greater cultural has been encouraged by tourism A contact B relation C touch D details The majority of people agree that modern drugs are the most effective way to cure a(n) _ A treatment B symptom C illness D sicken The government should take _ to reduce the current high unemployment rate A solutions B charge C measures D steps Janet has to travel a lot in her new job She is on the all the time A field B mood C way D go Many companies now advertise their new products by distributing free in public places A deals B examples C instances D samples While there has been a significant _ in the sales figures, there has been no corresponding profit growth because of increased production costs A addition B form C boost D encouragement 10 There can be no doubt that recent statements the company‘s true financial position were misleading A referring B dealing C concerning D respecting Exercise 6: Mark theletter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions Before choosing a job, you should take into consideration several _ including the supply and demand for professionals in any particular field A turns B factors C remarks D sides The Business Advisory Council has been specially designed for those in of advice about setting up new businesses A absence B duty C want D need The city has _ of young consumers who are sensitive to trends, and can, therefore, help industries predict the potential risks and success of products A a high rate B a high proportion C a high tendency D a great level Don‘t to conclusions, we don‘t yet know all the relevant facts A hurry B jump C rush D run I wonder if you could me a small favour, Tom? A bring B make C give D Scientists warn that many of the world‘s great cities are _ flooding A being B at risk C in danger of D endangered The boy‘s strange behavior aroused the of the shop assistant A thought B consideration C expectations D suspicions The young should _ themselves in social activities A determine B serve C involve D promote I know from that everything will be all right A conscience B experience C wisdom D care 10 Your second essay _ improvement on the first one A showed B made C cast D presented Exercise 7: Mark the letter Á, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions The Women‘s World Cup is _ in popularity A competing B establishing C advancing D growing Our class team has won _ four football matches A successful B unsuccessful C success D successive We interviewed a number of candidates but none of them us A enlivened B encouraged C delighted D impressed _to British universities depends on examination results A Admission B Admittance C Permission D Permit I prefer _ jobs because I don‘t like keep on moving and changing all the time A demanding B challenging C tough D secure The investment has had on the development of our project A results B progress C interruptions D effects In China, there are still a lot of families sharing the same house A extent B extension C extended D extensive The deadline is coming, and we still have a lot of _ problems A unsolving B dissolved C unsolved D solving He received a medal in for his bravery A turns B response C favour D reward 10 He left the country arrest if he returned A in fear that B with fear of C under threat of D with threat of Exercise 8: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions Governments have laws to protect wildlife from commercial trade and overhunting A practised B acted C enacted D observed He was chosen for the post because of his keenness and of responsibility A sense B meaning C from D way My brother rarely _ responsibilities in the family, which makes my father really angry A gets B takes C receives D puts on My mother always that we leave home for school with breakfast A ensures herself B checks again C takes certain D makes sure The shop assistant is ready to me a helping hand She was very nice A offer B take C get D lend Many people not realize that they are causing disasters themselves A for B to C with D about Forests all over the world are being into deserts A switched B turned C sent D transferred Many countries have built _ to carry water to desert areas A rivers B channels C canals D lakes People living in that area are the threat lead poisoning A in—on B with-to C under-of D on-for 10 Maps are made with the help of photography A air B aeronautics C aerial D aeroplane Exercise 9: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions The dunes in the Simpson Desert have gently western faces and eastern faces A sloping - steep B downward - upward C shallow - deep D low - high The great stretches of sandy desert almost _ the centre of Australia A round B circle C hold D keep Spinifex grows on the slopes of the dunes, which are up to 20 metres A in high B of height C high D tall Hummock grasses grow in _ sand on the crest, the top of the slope A loose B lost C lose D loosened I saw a very nice apartment, _ I decided to rent it right away A if B because C so D but A newborn baB, Can neither walk nor crawl A newborn antelope, _ , can run with minutes of birth A however B so C otherwise D even though Endangered animals should be well protected in their natural A position B condition C habitat D status The government has _ different measures to protect the wildlife A made B listed C done D taken One of the conservation efforts is the development of wildlife A conserves B reserves C reservoirs D reverses 10 Commercial exploration has driven many species to the of extinction A verge B bank C limit D edge Exercise 10: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions The biggest company in our local area is _ the verge of bankruptcy A in B on C at D to The Congress has laws to protect wildlife from commercial trade and overhunting A implied B carried C acted D passed The book is so interesting that I can hardly _ it _ A get - down B pick - up C put - down D not put - down Books are a wonderful of knowledge A source B resource C flow D provision She had just enough time to _the report before the meeting A turn round B dip into C get through D go into Penicillin, the first antibiotic that successfully killed bacteria and cured infections, was discovered _ A B, Comparison B by accident C by Choice D by heart If a water polo game is tied, there are two periods of three minutes each A overdue B overlong C overwork D overtime The player was ejected after committing five personal _ A mistakes B faults C fouls D errors Sports competitions are held to cooperation and solidarity among countries A grow B upgrade C spring up D promote 10 We have made careful preparations to welcome the _ from 40 countries A acquaintances B attendants C delegates D hosts Exercise 11: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions The footballers often sing the national _ at the beginning of a match A version B lyrics C anthem D composition nd The 22 Southeast Asian Games were the first big sports event Vietnam A owned B hosted C presented D led _ swimming involves the players who perform beautiful maneuvers to music underwater A Athletic B Synchronized C Aquatic D Artistic Our basketball team successfully the championship A protected B held C assured D defended When we reached the top of the hill, it was getting _ A darkest B the darker and the darker C darker and darker D the darkest Michael is obviously anybody else here A more and more talented B talented as C more talented than D the most talented among _ you give the answer, _ A The quicker - the better you can get marks B The more quickly - the better marks you can get C More quickly - better marks you can get D The quickest - the best marks you can get As you get _ , your memory gets A old - worse B older - worse C oldest - worst D older - bad I am having my colleagues A responsibilities more than B more than responsibilities C more responsibilities than D as much responsibilities as 10 Although John is than us, he is at work A as young - less experienced B younger - much more experienced C not older - more much experienced D older - least experienced Exercise 12: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions _ the Tet holidays come, the children feel A The more near - the more exciting B The nearer - the more exciting C The nearer - the more excited D Nearer - more excited They solved the problems _ we had expected A more effective than B most effectively as C more effectively than D as effective as Although I have my cousin, I felt A fewer money – happier B more money - more happy C much money than - less happy D less money than - happier The institute was by a famous scientist A put up B set out C erected D founded Women in developing countries have spent time looking for and encouragement from the society A realization B modernization C development D recognition The Red Cross is to giving medical aid and other help to victims of disasters A aimed B promoted C dedicated D designed In 1864, twelve nations signed the first Geneva Convention, down rules for the treatment and protection of the wounded A laying B lying C lied D laid THE RED CROSS ALL OVER THE WORLD HAS CARRIED OUT A LOT OF A JOBS B WORKS C MISSIONS D RESPONSIBILITIES THE TSUNAMI IN 2004 SOME COUNTRIES AND CAUSED A LOT OF DAMAGE A REACHED B BEAT C DEFEATED D HIT 10 THE BELIEF THAT A WOMAN’S PLACE IS IN THE HOME IS A SEATING-DEEP B DEEP-SEATING C SEATED-DEEP D DEEP-SEATED Exercise 13: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions THE POLICEMAN LOST HIS TEMPER HE _ A got nervous B was in a bad mood C lost his nerve D was in bad humour I decided to visit a fortune-teller That‘s what I _ to A made up B made up my mind C minded D cared You should go to your dentist for regular A check-ins B check-outs C check-ups D check-up Carlos is very punctual, but he was late tonight A For a rule B Like a rule C As a rule D For a rule of thump Without written evidence, we don‘t have a on A leg to stand B foot to stand C leg to lean D foot to lean I was taking a quiet walk last night when, _ , there was a loud explosion A all in all B all at once C suddenly at once D once at all Everything could be done by _ A a nod and bow B a nod and wink C a wink and a nod D a nod and a wink These workers are at the of the economic A line - heap B heap - bottom C bottom - heap D heap - line Tickets are available on a first come, _ basis A first got B early served C first served D early got 10 ―You should get rid of that old leather jacket.‖ - ―I know, but I hate to with it.‖ A part B leave C break D cut Exercise 14: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions You can‘t get a soda from that machine There‘s a sign on it says that ― _ ‖ A Out of job B Out of hand C Out of order D Out of mind I don‘t have much cash , but I can get some from an automatic teller machine A in hand B on hand C into hand D under hand ―I like that painting you bought Did it cost much?‖ ―No, the artist sold it to me for ‖ A close to nothing B next to anything C next to nothing D anything next ―What‘s Peter‘s cousin‘s name?‖ ―It‘s on the tip of my but I can‘t quite remember.‖ A mouth B lips C tongue D memory What a confusing story! I can‘t make of it A sense B meaning C logic D understanding Women have struggled for the same social, economic, and political for them as for men A state B status C being D welfare Women now are more in the public life than years ago A involved B ensured C felt D influenced Every citizen can enjoy the same to vote, to gain education and to work A authority B right C way D chance The local council campaigns against illiteracy A requires B advocates C admits D affects 10 Widespread about women‘s intellectual ability restricted their job opportunities A suspicion B challenge C doubt D rumour ... âm tiếng Anh có 24 phụ âm (consonants), 22 nguyên âm (vowels) nguyên âm đôi (diphthongs) Các nguyên âm phụ âm tiếng Anh có cách phát âm định, ý đến số cách phát âm thông thường số chữ tiếng Anh. .. 500 trang) nên chúng tơi xin trích dẫn phần nội dung tài liệu Sử dụng đánh máy file word, để có trọn nội dung Chuyên đề NGỮ ÂM Bài tập ngữ âm đề thi trắc nghiệm tiếng Anh thường kiểm tra cách... terminal D transaction Chuyên đề TỪ VỰNG Bài tập từ vựng đề thi trắc nghiệm tiếng Anh thường bao gồm dạng tập sau: — Bài tập cấu tạo từ dạng thức từ (word formation) — Bài tập chọn từ (word choice)
- Xem thêm -

Xem thêm: Lưu hoằng trí tổng ôn tập các chuyên đề tiếng anh 504 trang copy , Lưu hoằng trí tổng ôn tập các chuyên đề tiếng anh 504 trang copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay