Phân tích thực trạng thù lao lao động tại ngân hàng ngoại thương việt nam

13 23 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:49

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG THÙ LAO LAO ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) thành lập vào ngày 01 tháng 04 năm 1963 Tháng 06 năm 2008 Vietcombank thức hoạt động theo mơ hình Cơng ty cổ phần với tên gọi Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam, mã chứng khoán VCB Gần năm mươi năm hoạt động, Vietcombank không ngừng phát triển, trở thành Ngân hàng lớn có uy tín hàng đầu Việt Nam, hoạt động nhiều lĩnh vực như: Huy động vốn, tín dụng, kinh doanh ngoại hối, kinh doanh vốn, ngoại tệ, tài trợ xuất nhập thương mại quốc tế, toán nước, dịch vụ ngân quỹ, bảo hiểm, ngồi VCB tham gia vào lĩnh vực: Bất động sản, chứng khoán, bảo hiểm, quản lý quỹ, thuê mua tài Đến cuối năm 2010, Vietcombank có vốn điều lệ 17.588 tỷ VND, quản lý lượng tài sản lên tới 307.496 tỷ VND, số nhân viên 11.000 người Một số tiêu kinh doanh 2011 CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 2011 TĂNG TRƯỞNG GaMBA01.X0610.Bài Tập Cá Nhân Bùi Việt Anh Page of 13 SO VỚI NĂM 2010 Tổng Tài sản 353.620 15% (tỷ đồng) Dư nợ vay cho 212.177 ≤ 20% (1) khách hàng (tỷ đồng) Huy động 249.984 20% 5.650 3,1% 13.127 tối đa 15% 32,96% 10,9% vốn từ kinh tế (tỷ đồng) Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) Lao động cuối kỳ (người) Chi phí lương/lợi nhuận trước thuế chưa bao gồm lương Số chi nhánh 76 80,9% GaMBA01.X0610.Bài Tập Cá Nhân Bùi Việt Anh Page of 13 PGD tăng thêm(2) Tỷ lệ Nợ Dưới 2,8% - 12% - xấu/Tổng dư nợ Cổ tức (%/mệnh giá) VCB ln đánh giá ngân hàng uy tín hàng đầu Việt Nam, với phạm vi hoạt động rộng khắp nước Hệ thống Vietcombank gồm Hội sở chính, sở giao dịch gần 400 chi nhánh phòng giao dịch tồn quốc, ba cơng ty Việt Nam, hai công ty nước ngồi, văn phòng đại diện Singapore, bốn cơng ty liên doanh, hai công ty liên kết Bên cạnh đó, Vietcombank phát triển hệ thống autobank với gần 16.300 máy ATM điểm chấp nhận toán thẻ (POS) tồn quốc Hoạt động ngân hàng hỗ trợ mạng lưới 1.300 ngân hàng 100 quốc gia vùng lãnh thổ Vietcombank tự hào với đội ngũ cán công nhân viên giỏi chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ đánh giá nguồn lực lớn giúp Vietcombank có lợi cạnh tranh lĩnh vực tài ngân hàng GaMBA01.X0610.Bài Tập Cá Nhân Bùi Việt Anh Page of 13 Tuy nhiên để giữ chân đội ngũ cán nhân viên hấp dẫn mời gọi nguồn lao động tri thức chất lượng cao từ bên thời kỳ khan nguồn lực ngành tài ngân hàng tốn khó đặt với Vietcombank Một phương án để giữ chân nguồn nhân lực hấp dẫn nguồn nhân lực chất lượng cao từ bên ngồi phải có sách trả cơng lao động thỏa đáng hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu người lao động Vietcombank sớm nhìn nhận có sách trả lương, thưởng, chế độ đãi ngộ phân phối thu nhập đánh giá tương đối tiến Do đặc thù mạng lưới hoạt động rộng khắp, có nhiều đơn vị thành viên, đơn vị thành viên lại hạch toán độc lập, nên việc trả lương Vietcombank cần phải rõ ràng Ngoài việc đảm bảo mức thu nhập chung cho người lao động tồn hệ thống VCB phải đảm bảo khuyến khích người lao động theo hiệu kinh doanh đơn vị thành viên Hiện nay, việc trả lương phân phối thu nhập Vietcombank tiến hành theo phương thức: Hàng năm, vào tiêu tăng trưởng quy mô hoạt động tổng lợi nhuận, Đại hội cổ đông thông qua tổng quỹ lương cho toàn hệ thống, Vietcombank giao đơn giá tiền lương gắn với kết kinh doanh đơn vị, gồm phần tiền lương (bao gồm hệ số lương khoản phụ cấp) phần lương kinh doanh phân phối theo mức độ hồn thành kế hoạch kinh doanh đóng góp cho hệ thống GaMBA01.X0610.Bài Tập Cá Nhân Bùi Việt Anh Page of 13  Quỹ tiền lương đơn vị thành viên xác định sau: QL = Q1 + Q2 Trong đó: - QL: Quỹ tiền lương - Q1: Quỹ lương theo đơn giá: gắn với hiệu kinh doanh đơn vị - Q2: Quỹ lương gia tăng: gắn với kết hoàn thành kế hoạch kinh doanh Tiền lương chi trả cho người lao động xác định sau: Căn vào Tổng quỹ tiền lương giao, đơn vị thực phân phối tiền lương hàng tháng cho người lao động sau: Tiền lương người lao động (V1): V1 = V1.1 + V1.2 Trong đó: - V1 : Tiền lương hàng tháng - V1.1: Tiền lương - V1.2: Tiền lương công việc chuyên môn Tiền lương xác định sau: V1.1 = Hcb x Vcb Trong đó: GaMBA01.X0610.Bài Tập Cá Nhân Bùi Việt Anh Page of 13 - Hcb : hệ số lương cán theo Nghị định 205/2004/NĐCP - Vcb: Là hệ số lương áp dụng hệ thống Vietcombank Mức lương áp dụng 1.350.000 đồng Tiền lương công việc chuyên môn xác định sau: V1.2 = Hsv x Vcv Trong đó: - Hsv: hệ số vùng Hệ số Vietcombank xây dựng riêng theo vùng áp dụng cho địa bàn VD : địa bàn Hà Nội TP Hồ Chí Minh có hệ số 1,3 Tại địa bàn tỉnh Thái Bình áp dụng hệ số - Vcv : lương công việc điều chỉnh nội đơn vị, xác định quỹ tiền lương hưởng sau trừ tiền lương đơn vị Mức lương Vietcombank xây dựng theo hệ thống thang bảng riêng áp dụng vị trí, mức độ cơng việc trách nhiệm cụ thể cơng việc phòng ban cụ thể VD: chi nhánh phòng giao dịch chia làm bậc, bậc 1, bậc bậc Bậc phòng giao dịch có doanh số lớn nhất, mang lại nhiều lợi ích cho chi nhánh VD mức lương cơng việc vị trí cán tín dụng phòng giao dịch bậc 3.200.000 đồng GaMBA01.X0610.Bài Tập Cá Nhân Bùi Việt Anh Page of 13 Ngoài phần tiền lương, người lao động hưởng khỏan phúc lợi khác tiền ăn trưa, tiền công tác phí, trợ cấp độc hại nghề nghiệp theo loại nghiệp vụ, tiền điện thoại, tiền trang phục, chế độ nghỉ mát hàng năm, gói bảo hiểm y tế đặc biệt cho cấp quản lý, điều hành, khoản vay ưu đãi cho CBCNV, gói đào tạo tồn diện nước … Hàng năm tùy thuộc vào việc hoàn thành mục tiêu đại hội cổ đông đề ra, sau đại hội cổ đông thơng qua tốn quỹ tiền lương trích lập khoản dự phòng chung dự phòng rủi ro tín dụng, Vietcombank chia quỹ tiền lương lại cho đơn vị thành viên theo mức độ hoàn thành tiêu Hội đồng quản trị đề cho đơn vị thành viên từ phần quỹ lương đơn vị thành viên chia thưởng cho người lao động tùy theo tỷ lệ hoàn thành công việc người lao động năm theo bảng nhận xét đánh giá cơng việc Như thấy Vietcombank sử dụng phương pháp trả công bao gồm lương bản, lương khả biến phụ cấp cơng khuyến khích người lao động Lương tính theo thời gian làm việc thực tế dựa bảng chấm công hàng tháng, theo thâm niên làm việc người lao động dựa hệ số lương theo quy định nhà nước Lương tính theo vị trí cơng tác gắn với hệ số cơng việc, kỹ năng, trình độ phù hợp người lao động phải thực với hệ số trách nhiệm cấp quản lý GaMBA01.X0610.Bài Tập Cá Nhân Bùi Việt Anh Page of 13 Ngồi điều chỉnh mức lương hàng quý/năm theo hệ số khu vực để đáp ứng điều kiện sinh hoạt vùng khác Lương khả biến khoản lương kinh doanh khoản thưởng mà Vietcombank chia sẻ gắn liền với hiệu kinh doanh toàn hệ thống Tuy nhiên, mức lương khả biến thay đổi theo năm tùy thuộc vào mức độ hoàn thành tiêu chí mức lương thay đổi tùy thuộc vào nhân viên đảm nhiệm công việc đơn vị thành viên Mức lương phụ thuộc vào mức độ hồn thành cơng việc nhân viên đơn vị thành viên Và tùy mục tiêu thúc đẩy mảng hoạt động nămngân hàng có tỷ trọng thưởng phận hệ thống khác Lương khả biến Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc hội đồng lương hệ thống thống nhất, đưa điều kiện tỷ lệ thưởng phạt Các khoản phụ cấp khác ngồi lương phân bổ đồng hạng cho người lao động theo cấp bậc đơn vị thành viên Một số khoản phụ cấp thu hút không xác định theo mức đồng hạng tồn hệ mà phu thuộc vào vị trí cơng việc người lao động đảm nhiệm Như với phận ngân quỹ, hàng ngày phải tiếp xúc với việc kiểm đếm tiền, vận chuyển tiền có phụ cấp độc hại, phụ cấp rủi ro nghề nghiệp, Bộ phận phải thường xuyên phải tiếp xúc với khách hàng có phụ cấp lại, xăng xe, điện thoại … GaMBA01.X0610.Bài Tập Cá Nhân Bùi Việt Anh Page of 13  Đưa hạn chế đề xuất giải pháp khắc phục phương pháp trả lương cho người lao động Vietcombank  Ưu điểm:  Phương pháp trả lương linh hoạt giúp Vietcombank chủ động kiểm sốt chi phí lao động hệ thống  Trả lương không dựa vào kết kinh doanh mà dựa thân niên cơng tác, trình độ học vấn, kỹ chuyên môn giúp cho người lao động ln muốn gắn bó lâu dài với Vietcombank có động lực học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ  Hệ số lương theo công việc tạo khác biệt tiền lương nhân viên có thâm niên làm việc đảm nhiệm công việc khác yêu cầu trình độ trách nhiệm khác Điều tránh cào phân phối thu nhập  Trả lương gắn với hiệu kinh doanh tồn hệ thống Vietcombank nói chung đơn vị thành viên nói riêng, khuyến khích người lao động hệ thống, tạo động lực giúp người lao động gắn bó tổ chức, sáng tạo, nâng cao suất, chất lượng hiệu công việc  Nhược điểm:  Đối với khoản chia thưởng cuối năm, năm, kể hoàn thành tiêu kế hoạch giao phân bổ cho chi nhánh GaMBA01.X0610.Bài Tập Cá Nhân Bùi Việt Anh Page of 13 có tỷ lệ chia theo: xuất sắc, giỏi, khá, đạt, cần cải thiện Vậy nên đơn vị hoàn thành tiêu Hội đồng quản trị Tổng giám đốc giao tỷ lệ cần cải thiện  Các phòng ban thuộc khối hỗ trợ khơng xác định KPI nên khó đánh giá sát mức độ hồn thành cơng việc, số chung chung  Phương pháp trả công Vietcombank tập trung trọng đến kết hồn thành cơng việc chưa tập trung đến ý thức, tác phong, thái độ giao dịch, mức độ hài lòng khách hàng vấn đề quan trọng, tạo nên văn hóa doanh nghiệp, tính chun nghiệp mơi trường làm việc, kỹ mềm nhân viên xem tính cạnh tranh với đối thủ cạnh tranh mức độ hài lòng khách hàng sử dụng sản, phẩm dịch vụ VCB … Một doanh nghiệp có hiệu kinh doanh tốt chưa doanh nghiệp thành công khơng có nhiều hoạt động hỗ trợ cho cộng đồng xã hội Vietcombank trọng đến việc hoàn thành cơng việc có cá nhân người lao động ln hồn thành cơng việc ý thức thực công việc không tốt như: hay sớm muộn, không bảo giúp đỡ nhân viên khác, ý thức hợp tác làm việc nhóm kém, tác phong lời lẽ tiếp xúc với khách hàng chưa mực… vấn đề tác động không tốt đến GaMBA01.X0610.Bài Tập Cá Nhân Bùi Việt Anh Page 10 of 13 nhân viên khác ảnh hưởng chung tới uy tín thương hiệu Vietcombank  Chưa có thu hút đặc biệt để “cầu hiền” từ tổ chức khác phục vụ cho Vietcombank giữ chân người tài có lực, có tài phục vụ lâu dài cho Vietcombank Đây tình trạng chung doanh nghiệp Việt Nam  Đề xuất giải pháp khắc phục cải thiện vấn đề trả công, trả lương hệ thống Vietcombank  Nên có hệ thống thang điểm đánh giá mặt ý thức thực công việc bổ xung vào mức lương công việc người lao động đảm nhận để người lao động có ý thức cho cơng việc cá nhân có trách nhiệm chung với cơng việc tập thể VD: mức lương công việc vị trí cán tín dụng phòng giao dịch bậc 3.200.000 đồng Người lao động hưởng nguyên 100% mức lương công việc tháng người lao động khơng bị trừ điểm hành vi liên quan đến ý thức thực công việc Gợi ý hệ thống thang điểm trừ mức lương công việc - Đi muộn sớm lần không phút bị trừ điểm - Đi muộn sớm lần hai không phút bị trừ điểm - Đi muộn hặc sớm lần ba không phút bị trừ điểm GaMBA01.X0610.Bài Tập Cá Nhân Bùi Việt Anh Page 11 of 13 - Thái độ phục vụ khách hàng không mực, khiển trách bị trừ … điểm Cuối tháng trưởng phòng ban tổng hợp lại người lao động mắc nhiếu lỗi ý thức bị trừ nhiều điểm đương nhiên tỷ lệ nhân với mức lương công việc mặc định làm giảm mức lương công việc hưởng người có ý thức  Vietcombank nên áp dụng sách đặc biệt để thu hút nhân tài để giữ chân người có lực chuyên mơn, có tài phục vụ lâu dài Chẳng hạn hàng năm nên có sách bán cổ phần ưu đãi có giới hạn khơng có giới hạn thời gian chuyển nhượng, ưu đãi mua nhà dự án Vietcombank góp vốn đầu tư, hỗ trợ cho vay mua tơ, mua nhà ở, đài thọ chi phí học cho công tác nước ngồi với gói giá trị lớn … lãi suất ưu đãi cá nhân có lực, cấp quản lý, cấp điều hành, lao động có trình độ cao, nhân tài mời gọi cạnh tranh làm việc họ cam kết cống hiến dài hạn 15 đến 20 năm … sách nằm ngồi phần tiền cơng chi trả khoản thu nhập đáng kể bù đắp lại hạn chế sách tiền lương chưa thể đáp ứng  Kết luận: Trên phân tích thực trạng trả thù lao người lao động hệ thống Vietcombank ý kiến đóng góp để cơng tác ngày hồn thiện Hy vọng Vietcombank phát huy GaMBA01.X0610.Bài Tập Cá Nhân Bùi Việt Anh Page 12 of 13 lợi sẵn có, ln giữ đội ngũ nhân viên giỏi chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu ngày khắt khe sản phẩm, dịch vụ khách hàng ngày thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển bền vững Vietcombank Tài liệu tham khảo: Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực – Chương trình MBA - ĐH Griggs; Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực – TS Trần Kim Dung; Quy chế chi trả tiền lương hệ thống VCB số: 1288; Các tài liệu nội VCB; Các tài liệu mạng Internet Quản trị nguồn nhân lực GaMBA01.X0610.Bài Tập Cá Nhân Bùi Việt Anh Page 13 of 13 ... lương chi trả cho người lao động xác định sau: Căn vào Tổng quỹ tiền lương giao, đơn vị thực phân phối tiền lương hàng tháng cho người lao động sau: Tiền lương người lao động (V1): V1 = V1.1 +... luận: Trên phân tích thực trạng trả thù lao người lao động hệ thống Vietcombank ý kiến đóng góp để cơng tác ngày hồn thiện Hy vọng Vietcombank phát huy GaMBA01.X0610.Bài Tập Cá Nhân Bùi Việt Anh... Tập Cá Nhân Bùi Việt Anh Page of 13 PGD tăng thêm(2) Tỷ lệ Nợ Dưới 2,8% - 12% - xấu/Tổng dư nợ Cổ tức (%/mệnh giá) VCB đánh giá ngân hàng uy tín hàng đầu Việt Nam, với phạm vi hoạt động rộng khắp
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích thực trạng thù lao lao động tại ngân hàng ngoại thương việt nam , Phân tích thực trạng thù lao lao động tại ngân hàng ngoại thương việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay