Yen lac vinh phuc l3 2017

13 33 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:25

www.LePhuoc.com Mời Bạn Ghé Qua www.LePhuoc.com để tải nhiều đề miễn phí file word SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN TRƯỜNG THPT YÊN LẠC NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: Cho phép lai P: AaBBdd x AabbDD Ở F1, tỉ lệ cá thể mang alen trội A B 23 C trình phiên mã Câu 2: Phát biểu sau SAI nói 16 D A Ở sinh vật nhân thực, sau kết thúc trình phiên mã diễn trình dịch mã B Đoạn ADN mà enzim ARN polimeraza vừa trượt qua trở lại trạng thái xoắn kép bình thường C Trình tự nucleotit vùng kết thúc gen báo hiệu cho enzim ARN polimeraza thoát khỏi gen D Ở sinh vật nhân sơ, mARN tạo đượ trực tiếp dùng làm khuôn để tổng hợp protein Câu 3: Cơ quan tương tự A thể tính chọn lọc có hướng chọn lọc tự nhiên B thể chọn lọc tự nhiên thực chủ yếu theo hướng phân li tính trạng C thể tính thống sinh giới D có chủ yếu động vật Câu 4: Một người đàn ơng mang nhóm máu A người phụ nữ mang nhóm máu B có với kiểu hình nào? A máu A, B, AB O B máu A máu B C máu AB máu O D máu A, B O Câu 5: Ở loài thực vật, chiều cao cặp gen khơng alen tác động cộng gộp Sự có mặt alen trội làm chiều cao tăng thêm 5cm Cây cao có chiều cao 190cm Cây cao 160cm có kiểu gen: A aaBbDdEe ; AaBbddEe B Aabbddee ; aabbddEe C AAbbddee ; AabbddEe D AaBbDdEe ; AabbDdEe Câu 6: Đột biến ứng dụng để làm tăng hoạt tính enzym amilaza dùng công nghiệp sản xuất bia đột biến: A Lặp đoạn NST B Chuyển đoạn NST C Mất đoạn NST D Đảo đoạn NST www.LePhuoc.com Câu 7: Một gen có chiều dài 4080 , đột biến xảy khoảng cặp nucleotit 600 – 700 Gen sau đột biến tiến hành trình tổng hợp protein, phân tử protein hồn thiện sau tổng hợp có 320 aa Giải thích sau ĐÚNG A Đột biến thay cặp nucleotit làm xuất ba kết thúc B Đột biến cặp nucleotit dẫn đến xuất ba kết thúc C Đột biến làm đứt mạch ADN D Đột biến làm cho mạch mARN bị cuộn lại làm riboxom đọc nhầm Câu 8: Loại biến dị không xếp loại với loại biến dị lại A Biến dị tạo hội chứng Claiphentơ người B Biến dị tạo hội chứng Đao người C Biến dị tạo thể mắt trắng ruồi giấm D Biến dị tạo thể chứa nhiễm sắc thể tế bào sinh dưỡng ruồi giấm Câu 9: Một nhóm tế bào sinh dục X A X a loài có kiểu gen giảm phân Trong có số tế bào rối loạn giảm phân II, số tế bào rối loạn giảm phân I số tế bào giảm phân bình thường Số loại giao tử tối đa tạo A B C D Câu 10: Bằng kỹ thuật chia cắt phôi động vật thành nhiều phôi cấy phôi vào tử cung vật khác loài để tạo nhiều vật có kiểu gen giống Kĩ thuật gọi A nhân vơ tính B lai tế bào C cấy truyền phôi D kĩ thuật gen Câu 11: Hội chứng Đao - hội chứng gây đột biến số lượng NST - thường gặp người A cặp NST 21 bé mang gen nên thể ba gây biến đổi cân hệ gen B cặp NST 21 bé nên không ưu tiên phân bào C rối loạn giảm phân thường gặp cặp 21 D thể ba cặp NST khác không gây ảnh hưởng đến sức sống thể nên không biểu Câu 12: Ở loài động vật ngẫu phối, đực có cặp nhiễm sắc thể giới tính XY, có cặp nhiễm sắc thể giới tính XX Xét gen, đó: gen thứ có alen nằm nhiễm sắc thể thường; gen thứ hai có alen nằm nhiễm sắc thể giới tính X khơng có alen tương ứng Y Tính theo lý thuyết, lồi động vật có tối đa kiểu gen hai www.LePhuoc.com gen nói trên? A B 27 C 54 D 12 Câu 13: Phương pháp sau không tạo sinh vật biến đổi gen? A Tổ hợp lại gen vốn có bố mẹ lai hữu tính B Làm biến đổi gen có sẵn hệ gen C Đưa thêm gen loài khác vào hệ gen D Loại bỏ làm bất hoạt gen hệ gen Câu 14: Một đoạn gen cấu trúc có trật tự nucleotit mạch gốc sau:3’TAX - AAG GAG - AAT - GTT- TTA - XXT – XGG - GXG - GXX - GAA - ATT 5’Nếu đột biến thay nuclêôtit thứ 19 X thay A, số axit amin (aa) môi trường cung cấp cho gen đột biến tổng hợp là: A B C D Câu 15: Nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực chức sau đây? A Phân chia vật chất di truyền cho tế bào pha phân bào B Tham gia vào trình điều hòa hoạt động gen thơng qua mức cuộn xoắn nhiễm sắc thể C Lưu giữ, bảo quản truyền đạt thông tin di truyền D Quyết định mức độ tiến hóa lồi số lượng nhiễm sắc thể nhiễm sắc thể 2n Câu 16: Quá trình tiến hố sử dụng nguồn ngun liệu chủ yếu? A Đột biến NST B Biến dị không di truyền C Đột biến D Biến dị thứ cấp Câu 17: Dacuyn không đưa khái niệm sau đây? A Đột biến B Chọn lọc tự nhiên C Phân ly tính trạng D Biến dị cá thể Câu 18: Kết thúc q trình tiến hố nhỏ: A Hình thành lồi B Hình thành kiểu gen thích nghi C Hình thành nhóm phân loại D Hình thành đặc điểm thích nghi Câu 19: Ở vi khuẩn, gen điều hòa (R) có cấu trúc giống với cấu trúc Operon vùng A mã hóa B O vùng mã hóa C P vùng mã hóa D O, P vùng mã hóa Câu 20: Một lồi có 2n=20 Có thể có tối đa loại thể dị bội có dạng 2n – + + 2? A 1540 B 120 Câu 21: Cho quần thể thực vật 0, C 720 Ab ab AB ab + 0, + 0, = ab ab ab ab D 240 www.LePhuoc.com có cấu trúc di truyền ᄃ Quần thể tự thụ phấn bắt buộc hệ giảm phân khơng có trao đổi chéo Tỉ lệ cá thể có kiểu gen ᄃ A 0.7 B 0.6 C 0.55 D 0.65 Câu 22: Ở ruồi giấm biết A: thân AB D d Ab D X X × X Y ab aB xám, a: thân đen; B: cánh dài, b: cánh cụt Cặp gen D: mắt đỏ, d: mắt trắng nằm NST giới tính X khơng alen với Y Cho phép lai P: với tần số hoán vị gen f = 0,2 tỉ lệ phân li kiểu hình F1 ( khơng kể giới tính) là: A (0,04: 0,21: 0,21: 0,54)(3:1) B 0,0625: 0,0625: 0,125: 0,1875: 0,1875: 0.375 C (0,04: 0,21: 0,21: 0,54)(1:1) D 0,03: 0,01: 0,1575: 0,0525: 0,0525: 0,1575: 0,405: 0,135 Câu 23: Trong kĩ thuật di truyền, để phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp người ta phải chọn thể truyền A có khả tự nhân đơi với tốc độ cao B khơng có khả kháng thuốc kháng sinh C có dấu chuẩn hay gen đánh dấu, gen thông báo D có khả tiêu diệt tế bào khơng chứa ADN tái tổ hợp Câu 24: Cho biết gen qui định tính trạng, gen phân li độc lập, gen trội trội hồn tồn khơng có đột biến xảy Tính theo lý thuyết, có kết luận kết phép lai: AaBbDdEe x AaBbDdEe? (1) Kiểu hình mang tính trạng trội tính trạng lặn đời chiếm tỉ lệ 9/256 (2) Có thể có tối đa dòng tạo từ phép lai (3) Tỉ lệ có kiểu gen giống bố mẹ 1/16 (4) Tỉ lệ có kiểu hình khác bố mẹ (3/4) (5) Có 256 tổ hợp giao tử hình thành từ phép lai A B C Câu 25: Cho thông tin sau: (1) Làm thay đổi hàm lượng ADN nhân tế bào (2) Làm thay đổi chiều dài phân tử ADN (3) Không làm thay đổi thành phần số lượng gen NST (4) Thường xảy thực vật mà không gặp động vật (5) Làm xuất gen quần thể D www.LePhuoc.com Trong đặc điểm nói trên, đột biến lệch bội có đặc điểm? A B C D Câu 26: Khi nói q trình nhân đơi ADN, xét kết luận sau đây: (1) Trên phân tử ADN sinh vật nhân sơ có điểm khởi đầu nhân đôi ADN (2) Enzim ADN-polimeraza làm nhiệm vụ tháo xoắn phân tử ADN kéo dài mạch (3) Sự nhân đôi ADN ti thể diễn độc lập với nhân đôi ADN nhân tế bào (4) Tính theo chiều tháo xoắn, mạch khn có chiều 5’ - 3’ mạch tổng hợp gián đoạn (5) Sự nhân đôi ADN diễn vào kì trung gian hai lần phân bào Có kết luận ? A B C D Câu 27: Nhận định sau SAI nói NST loài A Hai cá thể độ tuổi, có NST bình thường, có giới tính, giai đoạn chu kỳ tế bào tế bào xoma có NST giống hệt hình thái B Các lồi có sinh sản vơ tính NST khơng có cặp NST giới tính C Đa số loài NST thường giống giới, NST giới tính khác hai giới D Bộ NST thay đổi hình thái qua giai đoạn trình phần bào Câu 28: Theo thuyết tiến hóa đại, có phát biểu khơng đúng? (1) Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi đột ngột tần số alen thành phần kiểu gen quần thể (2) Mọi biến dị quần thể ngun liệu q trình tiến hóa (3) Các yếu tố ngẫu nhiên làm nghèo vốn gen quần thể, giảm đa dạng di truyền nên khơng có vai trò tiến hóa (4) Giao phối khơng ngẫu nhiên dẫn đến làm tăng tần số alen có hại quần thể A B C D Câu 29: Ở người, gen A quy định hói đầu, gen a quy định khơng hói đầu Ở nam giới kiểu gen AA Aa quy định tính trạng hói đầu Ở nữ, kiểu gen AA quy định hói đầu, kiểu gen Aa, aa quy định tính trạng khơng hói đầu Ở quần thể người có cấu trúc di truyền đạt trạng thái cân bằng, tần số gen A = 0,6 Ở giới nữ, tỉ lệ khơng hói đầu là: A 0.4 B 0.64 C 0.32 Câu 30: Để xác định gen có tác động đa hiệu, người ta dựa vào A đột biến gen B phép lai phân tích D 0.16 www.LePhuoc.com C phép lai phân tích phối hợp với phép lai thuận nghịch D phép lai thuận nghịch Câu 31: Có ví dụ sau thuộc chế cách li sau hợp tử? (1)- Ngựa giao phối với lừa đực sinh la khơng có khả sinh sản (2)- Cây thuộc lồi thường khơng thụ phấn cho thuộc loài khác (3)- Trứng nhái thụ tinh với tinh trùng cóc tạo hợp tử hợp tử khơng phát triển (4)- Các lồi ruồi giấm khác có tập tính giao phối khác Số đáp án A B C D Câu 32: Một quần thể có cấu trúc di truyền 0,6 Aabb + 0,4 aaBb = Quần thể ngẫu phối hệ, tỉ lệ cá thể có kiểu gen aabb là: A 0.12 B 0.24 C 0.16 D 0.25 Câu 33: Phát biểu sau nói quần thể tự thụ phấn? A Tần số tương đối alen thay đổi tần số kiểu gen trì khơng đổi qua hệ B Tần số tương đối alen trì khơng đổi tần số kiểu gen thay đổi qua hệ C Tần số tương đối alen tần số kiểu gen ln trì khơng đổi qua hệ D Tần số tương đối alen tần số kiểu gen thay đổi qua hệ Câu 34: Nhân tố sau làm biến đổi tần số alen thành phần kiểu gen? A Ngẫu phối giao phối có chọn lọc B Tự phối đột biến gen C Di nhập gen ngẫu phối D Yếu tố ngẫu nhiên di nhập gen Câu 35: Trong trình giảm phân AaBbX abX deD X Ed thể có kiểu gen ᄃ xảy hoán vị gen alen D d với tần số 20% Cho biết không xảy đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ loại giao tử tạo từ thể là: A 10,0% B 5,0% C 7,5% D 2,5% Câu 36: Cho thông tin sau: (1) Các gen nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng (2) Mỗi gen nằm nhiễm sắc thể khác (3) Thể dị hợp hai cặp gen giảm phân bình thường quy luật phân li độc lập có trao đổi chéo với quy luật hoán vị gen cho loại giao tử (4) Tỉ lệ loại kiểu hình chung tích tỉ lệ loại tính trạng cấu thành kiểu hình (5) Làm xuất biến dị tổ hợp www.LePhuoc.com (6) Trong trường hợp gen quy định tính trạng, P chủng, khác cặp tính trạng tương phản F1 đồng loạt có kiểu hình giống có kiểu gen dị hợp tử Những điểm giống quy luật phân li độc lập quy luật hoán vị gen là: A 1, 4, B 2, 3, C 3, 4, D 3, 5, Câu 37: Ở người, bệnh dính ngón tay 2-3 gen nằm NST giới tính Y khơng alen với X quy định Một cặp vợ chồng có người chồng bị dính ngón tay 2-3 Xác suất để họ sinh người trai, gái, có đứa dính ngón tay 2-3 bao nhiêu? A 1/8 B 1/4 C 3/4 D 1/2 Câu 38: Trong trường hợp không xảy đột biến mới, thể tứ bội giảm phân tạo giao tử 2n có khả thụ tinh Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1:2:1? (1) AAAa × AAAa (2) Aaaa × Aaaa (3) AAaa × AAAa (4) AAaa × Aaaa Đáp án là: A (2), (3) B (1), (2) C (3), (4) D (1), (4) Câu 39: Một bệnh gặp người gen ADN ti thể quy định Một người mẹ bị bệnh sinh người khơng bị bệnh Biết khơng có đột biến phát sinh Nguyên nhân chủ yếu tượng do: A Con nhận gen bình thường từ bố B Gen ti thể không phân li đồng tế bào C Gen ti thể khơng có alen tương ứng nên dễ biểu đời D Gen ti thể chịu ảnh hưởng nhiều điều kiện môi trường Câu 40: Vì virut HIV làm khả miễn dịch thể? A Vì tiêu diệt tế bào tiểu cầu,làm rối loạn chức đại thực bào, bạch cầu đơn nhân B Vì tiêu diệt tế bào hồng cầu, làm rối loạn chức đại thực bào, bạch cầu đơn nhân C Vì tiêu diệt tất loại tế bào bạch cầu, làm rối loạn chức đại thực bào, bạch cầu đơn nhân D Vì tiêu diệt tế bào bạch cầu Th, làm rối loạn chức đại thực bào, bạch cầu đơn nhân Đáp án 1-B 2-A 3-A 4-A 5-C 6-A 7-B 8-C 9-A 10-C www.LePhuoc.com 11-A 21-C 31-C 12-B 22-A 32-D 13-A 23-C 33-B 14-D 24-C 34-D 15-D 25-D 35-D 16-C 26-D 36-D 17-A 27-B 37-D 18-A 28-C 38-B 19-A 29-B 39-B 20-C 30-A 40-D LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B Phép lai cặp gen BB x bb DD x dd cho thể mang alen trội, để thể F1 có alen trội phép lai Aa x Aa cho đời aa với tỷ lệ =1/4 Câu 2: Đáp án A Phát biểu sai phát biểu A: sinh vật nhân thực sau kết thúc trình phiên mã mARN vận chuyển tế bào chất, trải qua số biến đổi tham gia dịch mã Câu 3: Đáp án A Cơ quan tương tự quan không nguồn gốc thực chức giống nhau, có hình thái tương tự Cơ quan tương tự thể tính chọn lọc có hướng CLTN Câu 4: Đáp án A Người chồng mang nhóm máu A có kiểu gen IAIA IAIO Người vợ mang nhóm máu B có kiểu gen IBIB IBIO Khi hai người kết đời mang nhóm máu : O, A, B, AB Câu 5: Đáp án C Cây cao có alen trội cao 190cm => cao 160 cm có alen trội Câu 6: Đáp án A Đột biến ứng dụng để làm tăng hoạt tính enzym amilaza dùng cơng nghiệp sản xuất bia đột biến lặp đoạn NST để tăng lượng gen quy định tổng hợp enzyme amilase => tăng hoạt tính enzyme Câu 7: Đáp án B Một gen có chiều dài 4080 => N = 2400 => A o tạo mRNA có 400 ba => chuỗi polipeptit hồn chỉnh có 498 aa , sau đột biến protein hồn chỉnh có 320 aa => đột biến xuất ba kết thúc sớm Đột biến xảy khoảng cặp 600-700 , có 100 cặp => 100:3 = 33 dư cặp nu => đột biến cặp nu làm đột biến lệch khung hình thành ba kết thúc sớm Câu 8: Đáp án C Phương án A,B,D đột biến NST phương án C đột biến gen Câu 9: Đáp án A www.LePhuoc.com Các tế bào có kiểu gen giảm phân bình X Aa thường cho loại giao tử Nếu rối loạn GP1 cho loại giao tử: X A X a Nếu rối loạn GP2 cho loại giao tử: X A X A , X a X α , Vậy số loại giao tử tối đa Câu 10: Đáp án C Bằng kỹ thuật chia cắt phôi động vật thành nhiều phôi cấy phôi vào tử cung vật khác loài để tạo nhiều vật có kiểu gen giống Kĩ thuật gọi cấy truyền phôi Câu 11: Đáp án A Hội chứng Đao - hội chứng gây đột biến số lượng NST - thường gặp người cặp NST 21 bé mang gen nên thể ba gây biến đổi cân hệ gen Câu 12: Đáp án B Gen thứ có alen => quần thể có kiểu gen Gen thứ có alen nằm NST X: - Ở giới có kiểu gen - giới đực có kiểu gen Vậy quần thể có tối đa 3*(6+3)= 27 kiểu gen Câu 13: Đáp án A Phương pháp tạo sinh vật biến đổi gen B,C,D khơng tạo sinh vật biến đổi gen A Lai hữu tính làm xuất biến dị tổ hợp mà Câu 14: Đáp án D Sau đột biến đoạn gen gốc có trình tự: 3’TAX - AAG - GAG - AAT - GTT- TTA - AXT – XGG - GXG - GXX - GAA - ATT 5’ Đoạn mRNA có trình tự: 5’ AUG (Bộ ba mở đầu )UUX……………… AAU UGA (Bộ ba kết thúc)………3’ Môi trường cung cấp aa cho trình dịch mã Câu 15: Đáp án D Nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực khơng có chức định mức độ tiến hóa lồi số lượng nhiễm sắc thể nhiễm sắc thể 2n Câu 16: Đáp án C Quá trình đột biến sử dụng nguồn nguyên liệu từ trình đột biến chủ yếu Câu 17: Đáp án A Dacuyn không đưa khái niệm đột biến mà ơng phân biệt biến dị có hướng biến dị vô www.LePhuoc.com hướng Câu 18: Đáp án A Kết q trình tiến hóa nhỏ : hình thành lồi Câu 19: Đáp án A Ở vi khuẩn, gen điều hòa (R) có cấu trúc giống với cấu trúc Operon vùng mã hóa, phiên mã, dịch mã tạo protein ức chế Câu 20: Đáp án C Dạng 2n-1+1+2 dạng đột biến lệch bội xảy cặp NST tương đồng khác nên ta có: n = 10 loại thể đột biến 2n-1 n-1 = loại thể đột biến 2n+1 ( Không xảy cặp NST có đột biến 2n-1) n-2 = loại thể đột biến 2n+ 2(Khơng xảy cặp NST có đột biến 2n-1 2n+1) có tối đa: 10*9*8 = 720 loại thể dị bội có dạng 2n – + + Câu 21: Đáp án C Quần thể tự thụ Ab Ab Ab Ab ab ab ab × →1 :2 :1 ⇒ 0.2 × = 0.05 ab ab Ab ab ab ab ab phấn:- AB AB AB ab AB ab ab ×⇒ 0.4→ × =: 20.1 :1 ab ab ab abab ab ab4 AB 1abab ab ab × → 100% ⇒ 0.4 × = 0.1 ab ab ab Tỷ lệ cá thể có kiểu gen = ab ab 0.05+0.1+0.4 = 0.55 Câu 22: Đáp án A A: thân xám, a: thân đen; B: cánh dài, b: cánh cụt D: mắt đỏ, d: mắt trắng Phép lai: f = 0.2 AB D d Ab D X X × X Y ab aB Phép lai (AB= ab =0.4; Ab = aB = AB Ab × → ab aB 0.1) x (AB= ab =0.1; Ab = aB = 0.4) aabb = 0.04 => A-B- = 0.5+ 0.04 = 0.54; aaB- = A-bb= 0.25- 0.04 = 0.21 Phép lai tạo đời F1: DD d X 3X X- :1X × XdDY Y Vậy tỷ lệ kiểu hình F là: (0,04: 0,21: 0,21: 0,54)(3:1) Câu 23: Đáp án C Trong kĩ thuật di truyền, để phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp người ta phải chọn thể truyền có dấu chuẩn hay gen đánh dấu, gen thông báo để dễ phát tế bào mang DNA tái tổ hợp www.LePhuoc.com Câu 24: Đáp án C Phép lai AaBbDdEe x AaBbDdEe cho ra: - kiểu hình mang tính 2 27 C ì ữ × ÷ = 6× × = trạng trội, tính trạng lặn 16 16 128 4 4 là: => (1) SAI - Mỗi phép lai cặp gen dị hợp tạo dòng thuần, => có tối đa dòng từ phép lai AaBbDdEe x AaBbDdEe => (2) ĐÚNG - Tỷ lệ có kiểu gen giống bố mẹ =>(3)    ÷ = ĐÚNG   16 - Tỷ lệ có kiểu hình khác bố mẹ => (4) SAI 81 175 3 1−  ÷ = 1− = 256 256 4 - Có 4*4*4*4 = 256 tổ hợp giao tử => (5) ĐÚNG Câu 25: Đáp án D Các đặc điểm đột biến lệch bội là: (1),(3) Câu 26: Đáp án D Các nhận xét là: (1), (3), (4), (5) (2) sai DNA polimerase làm nhiệm vụ kéo dài mạch Câu 27: Đáp án B Nhận định sai B Câu 28: Đáp án C Các phát biểu không là: (1),(2),(3),(4) Vì (1): CLTN khơng làm thay đổi đột ngột tần số alen, thành phần kiểu gen quần thể (2) sai khơng phải biến dị nguyên liệu cho tiến hóa, vd đột biến gây chết khơng phải ngun liệu cho tiến hóa (3) yếu tố ngẫu nhiên có vai trò q trình tiến hóa (4) Giao phối khơng ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số alen quần thể Câu 29: Đáp án B Quần thể trạng thái cân di truyền nên tỷ lệ AA nữ = (0.6) = 0.36 => tỷ lệ không hói nữ 1-0.36= 0.64 Câu 30: Đáp án A Để xác định gen có tác động đa hiệu, người ta dựa vào đột biến gen: gen đa hiệu có nhiều tính trạng bị ảnh hưởng Câu 31: Đáp án C www.LePhuoc.com Cách ly sau hợp tử gồm có : (1), (3) (2) cách ly trước hợp tử, (4) cách ly tập tính Câu 32: Đáp án D Tính theo tỷ lệ giao tử ta có: 0.6 Aabb => 0,3 Ab : 0.3ab 0.4 aaBb => 0.2 aB: 0.2ab Vậy tỷ lệ giao tử ab= 0.5 => quần thể ngẫu phối , tỷ lệ aabb= 0.5 *0.5 = 0.25 Câu 33: Đáp án B Quần thể tự phối có tần số alen không thay đổi tỷ lệ kiểu gen thay đổi qua hệ Câu 34: Đáp án D Yếu tố ngẫu nhiên di nhập gen làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể Câu 35: Đáp án D giao tử hoán vị => = 0.1Vậy tỷ lệ giao tử de abX de = ×X0.1 = 0.025 Câu 36: Đáp án D Những điểm giống quy luật phân li độc lập quy luật hoán vị gen là: (3), (5),(6) Câu 37: Đáp án D Họ sinh trai ln bị dính ngón 2-3 , gái khỗng bị bệnh Xác suất: ᄃ Câu 38: Đáp án B 1 C12 × × = 2 Để đời có phân ly kiểu gen 1:2:1 bên bố mẹ cho loại giao tử với tỷ lệ ngang Các cặp bố mẹ phù hợp (1): AAAa × AAAa => 1AAAA: 2AAAa: 1AAaa (2): Aaaa × Aaaa => 1AAaa: 2Aaaa: 1aaaa Câu 39: Đáp án B Bệnh gen ty thể, mẹ bị bệnh mà không bị bệnh giải thích gen ty không phân ly đồng tế bào Câu 40: Đáp án D Virus HIV làm khả miễn dich thể Vì tiêu diệt tế bào bạch cầu Th, làm rối loạn chức đại thực bào, bạch cầu đơn nhân www.LePhuoc.com www.LePhuoc.com  Bạn tải miễn phí nhiều đề Bạn mua nhiều đề file word có lời giải chi tiết giá rẻ
- Xem thêm -

Xem thêm: Yen lac vinh phuc l3 2017 , Yen lac vinh phuc l3 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay