trac nghiem di truyen nguoi sinh hoc 12

9 51 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:25

Ở người, bệnh bạch tạng alen lặn nằm NST thường quy định (gen có alen) Hà Lan có mẹ bị bệnh bạch tạng Bố họ không mang gen gây bệnh, họ lấy chồng bình thường (nhưng có bố bị bệnh) Hà sinh gái bình thường đặt tên Phúc, Lan sinh trai bình thường đặt tên Hậu Sau Phúc Hậu lấy Xác suất cặp vợ chồng Phúc Hậu sinh đứa bình thường bao nhiêu? A 27/36 B 29/36 C 32/26 D 64/81 Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền tính trạng gia đình: Biết bệnh hai alen gen quy định không phát sinh đột biến tất người phả hệ Trong phát biếu sau, có phát biểu đúng? (1) Có 12 người phả hệ xác định xác kiểu gen từ thơng tin có phả hệ (2) Những người khơng mắc bệnh người không mang alen gây bệnh (3) Gen chi phối tính trạng bệnh nằm nhiễm sắc thể X khơng có alen tương ứng Y tỷ lệ bị bệnh nam giới xuất (4) Ở hệ thứ 2, cặp vợ chồng khơng bị bệnh có người có kiểu gen dị hợp A B C D Một người đàn ơng có nhóm máu A, Kết với người phụ nữ có nhóm máu A, họ đến từ quần đạt trạng thái cân di truyền, có tỉ lệ người có nhóm máu O 9% nhóm máu A 27% Tính xác suất họ sinh người đầu lòng có nhóm máu A A 8/9 B 1/9 C 64/81 D 29/36 Câu hỏi: Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm đột biến gen HbA → HbS Cơ thể mang gen đột biến bị giảm sức sống có kiểu gen dị hợp, tử vong gen trạng thái đồng hợp tử alen đột biến (HbS/ HbS) Tuy nhiên, trường hợp có bệnh sốt rét tỉ lệ sống sót cao thuộc kiểu gen dị hợp Một quần thể (P) có tần số alen HbA = 0,8, HbS = 0,2 Trong phát biểu quần thể này, có nhận định đúng? (1) Muỗi truyền bệnh sốt rét đồng thời làm lây lan bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm quần thể (2) Cấu trúc di truyền quần thể hệ F2 0,64 HbA/HbA + 0,32 HbA/HbS + 0,04 HbS/HbS = (3) Người có kiểu gen HbS/ HbS tất hồng cầu dễ vỡ, dễ dồn lại gây tắc mạch (4) Khi có dịch sốt rét tần số alen HbA tăng A B C D Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh máu khó đơng gia đình qua hệ Trong nhận định sau có nhận định đúng? (1) Bệnh gen lặn nằm nhiễm sắc thể X quy định (2) Xác suất cặp vợ chồng hệ IV sinh bị bệnh 6,25% (3) Bà ngoại người bị bệnh phả hệ có kiểu gen XAXA (4) Xác suất cặp vợ chồng hệ IV sinh trai gái không bị bệnh A B C D Cho sơ đồ phả hệ phản ánh di truyền bệnh di truyền (do gen có hai alen qui định), quần thể trạng thái cân di truyền, tần số người bị bệnh 9% Trong dự đốn sau, có dự đốn đúng? (1) Người số III9 chắn không mang alen gây bệnh (2) Người số II5 khơng mang alen gây bệnh (3) Xác suất để người số II3 có kiểu gen đồng hợp tử 50% (4) Xác suất để người số II5 mang alen lặn 25,5% (5) Xác suất cá thể III (?) bị bệnh 3/13 A B C D Biết bệnh mù màu gen lặn nằm nhiễm sắc thể X, alen Y quy định Qua phả hệ người ta đưa số thơng tin sau: (1) Có 12 người phả hệ biết xác kiểu gen (2) Người số 2, 13 chắn có kiểu gen dị hợp (3) Nếu cặp vợ chồng 6, muốn tiếp tục sinh xác suất họ sinh trai bình thường 25% (4) Nếu cặp cợ chồng 3, muốn tiếp tục sinh chưa thể tìm xác xác suất sinh bị bệnh Số thông tin là: A B C D Nghiên cứu di truyền bệnh "X" di truyền gia đình vợ chồng bình thường Bên phía người vợ có ơng ngoại bị bệnh; bên gia đinh nhà chồng có em gái bị bệnh Cặp vợ chồng có gái đầu lòng khơng bị bệnh, người khác gia đình khơng bị bệnh Biết không phát sinh đột biến mới, Bố đẻ người vợ bình thường đến từ quần thể khác trạng thái cân di truyền có tần số alen gây bệnh "X" 1/10 Dựa vào thông tin trên, cho biết có nhậ định số nhận định đây? (1) XS để người gái mang alen gây bệnh "X" 53/115 (2) XS sinh thứ hai trai không bị bệnh "X" cặp vợ chồng 115/252 (3) Có thể biết xác kiểu gen người gia đình (4) Xác suất để người bố vợ mang alen gây bệnh "X" 5/11 A B C D Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen qui định: Biết không phát sinh đột biến tất cá thể phả hệ Có phát biểu sau ? (1) Bệnh gen lặn nhiễm sắc thể thường quy định (2) Đã xác định kiểu gen người phả hệ (3) Cặp vợ chồng III.14 – III.15 sinh bị bệnh với tỉ lệ 10% Xác suất cặp vợ chồng III.14 – III.15 sinh đầu lòng khơng mang alen gây bệnh 7/15 A B C D Phả hệ mô tả hệ nhóm A, B, O gen gồm alen quy định, đồng trội so với gia đình Biết khơng có đột biến phát sinh, kiểu gen (1) (6) giống nhau, có nhận định gia đình? Xác suất để cặp vợ chồng (5) (6) sinh hai người có nhóm máu giống ông ngoại (2) 12,5% Xác suất để cặp vợ chống (3) (4) sinh người mang nhóm máu B 12,5% Có người số người xét mang kiểu gen dị hợp Cặp vợ chồng (3) (4) có khả sinh người có nhóm máu giống A B C D Cho sơ đồ phả hệ sau: Cặp vợ chồng III-2 III-3 sinh đứa trai bình thường Xác suất để đứa trai không mang alen gây bệnh là: A 41,18% B 20,59% C 13,125% D 26,25% Phả hệ sau mô tả di truyền bệnh người alen gen quy định: Cho biết không phát sinh đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau sai? I Bệnh alen lặn nằm nhiễm sắc thể thường quy định II Có nhiều người phả hệ có kiểu gen đồng hợp tử III Những người không bị bệnh hệ I III có kiểu gen giống IV Có thể xác định xác tối đa kiểu gen 11 người phả hệ V Xác suất sinh thứ hai không bị bệnh cặp vợ chồng hệ III 1/2 A B C D Ở người, alen A quy định da bình thường trội hồn tồn so với alen a quy định da bạch tạng Bệnh máu khó đơng alen lặn b nằm vùng khơng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X, alen B quy định máu bình thường Cho sơ đồ phả hệ Biết bố người đàn ông hệ thứ III không mang alen gây bệnh, không phát sinh đột biến tất cá thể phả hệ Cặp vợ chồng III2-3 sinh người đầu lòng khơng bị bệnh Xác suất để người đầu lòng khơng mang alen bệnh A 41,7% B 42,8% C 50,4% D 71,4% Ở người, gen quy định dạng tóc nằm nhiễm sắc thể thường có alen, alen A quy định tóc quăn trội trội hồn tồn so với alen a quy định tóc thẳng; Bệnh mù màu đỏ - xanh lục alen lặn b nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X quy định, alen trội B quy định mắt nhìn màu bình thường Cho sơ đồ phả hệ sau: Biết không phát sinh đột biến tất cá thể phả hệ Cặp vợ chồng III 10 – III 11 phả hệ sinh con, xác suất đứa đầu lòng khơng mang alen lặn hai gen là: A 4/9 B 1/8 C 1/3 D 1/6 Ở người, bệnh điếc bẩm sinh gen lặn nằm NST thường quy định, bệnh mù màu gen lặn nằm vùng khơng tương đồng NST giới tính X Ở cặp vợ chồng, bên phía người vợ có anh trai bị mù màu, có em gái bị điếc bẩm sinh Bên phía người chồng có mẹ bị điếc bẩm sinh Những người khác gia đình khơng bị hai bị hai bệnh Xác suất để đứa trai đầu lòng khơng bị đồng thời hai bệnh nói là: A 21/32 B 15/48 C 15/24 D 21/64 Phả hệ gia đình hiển thị bên dưới, số thành viên (màu đen) bị bệnh di truyền với tỉ lệ 9% quần thể Kiểu hình cá thể đánh dấu ? Cho biết ý sau đúng? Bệnh xảy alen lặn nhiễm sắc thể thường gây nên Cá thể dị hợp tử với xác suất 50% Theo giả định alen gây bệnh cân Hardy-Weinberg, cá thể dị hợp tử với xác suất 46% Nếu cá thể bị ảnh hưởng có khả sinh sản giảm, alen gây bệnh loại bỏ khỏi quần thể A B C D Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người Biết không xảy đột biến tất cá thể phả hệ Có phát biểu phả hệ trên? (1) Bệnh câm điếc bẩm sinh phả hệ gen lặn nằm nhiễm sắc thể thường quy định (2) Bệnh mù màu phả hệ gen trội nằm nhiễm sắc thể giới tính quy định (3) Có 10 người phả hệ xác định chắn kiểu gen tính trạng bệnh câm điếc bẩm sinh (4) Xác suất để cặp vợ chồng (13) x (14) sinh người trai mang hai bệnh 37,5% A B C D Phả hệ hình mơ di truyền bệnh “X” bệnh “Y" người Hai bệnh hai alen lặn nằm hai cặp NST thường khác gây Cho khơng có đột biến phát sinh Alen a gây bệnh X, alen b gây bệnh Y Các alen trội tương ứng A, B không gây bệnh (A, B trội hoàn toàn so với a b) Xác suất để đứa cặp vợ chồng số 14 15 mang alen gây bệnh là: A 88,89% B 69 44% C 84% D 78 2% Phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy định: Biết không phát sinh đột biến tất cá thể phả hệ, xác suất sinh đầu lòng mang alen gây bệnh cặp vợ chồng hệ IV A 1/7 B 13/28 C 1/14 Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người đây: D 9/14 Biết không xảy đột biến tất cá thể phả hệ Có phát biểu phả hệ trên? Bệnh câm điếc bẩm sinh phả hệ gen lặn nằm NST thường quy định Bệnh mù màu phả hệ gen trội nằm NST giới tính quy định Có 10 người phả hệ xác định chắn kiểu gen tính trạng bệnh câm điếc bẩm sinh Xác suất để cặp vợ chồng (13) x (14) sinh người trai mang hai bệnh 37,5% A B C D Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền tính trạng gia đình: Biết bệnh hai alen gen quy định không phát sinh đột biến tất người phả hệ Trong phát biếu sau, có phát biểu đúng? (1) Có 12 người phả hệ xác định xác kiểu gen từ thơng tin có phả hệ (2) Những người không mắc bệnh người không mang alen gây bệnh (3) Gen chi phối tính trạng bệnh nằm NST X khơng có alen tương ứng Y tỷ lệ bị bệnh nam giới xuất (4) Ở hệ thứ 2, cặp vợ chồng khơng bị bệnh có người có kiểu gen dị hợp A B C D người, gen quy định dạng tóc nằm NST thường có alen Trong đó, gen A quy định tóc quăn trội so với alen a quy định tóc thẳng; bệnh mù màu đỏ - lục gen lặn b nằm NST X đoạn không tường đồng quy định; gen B quy định khả nhìn bình thường Nam Mai có tóc quăn khơng bị mù màu; Nam có anh trai tóc thẳng, bị mù màu.Ông ngoại, anh trai chị gái mẹ Nam, bố, mẹ Nam tóc quăn khơng bị mù màu.Mai có anh trai tóc thẳng bị mù màu, bố mẹ có tóc quăn khơng bị mù màu.Nam Mai kết Có phát biểu di truyền tính trạng nên: Tổng số người biết chắn kiểu gen nhà Mai Nam Xác suất sinh trai tóc thẳng, khơng bị mù màu vợ chồng Nam Mai 1/72 Xác suất để vợ chồng Nam Mai sinh hai gồm trai, gái có tóc thẳng khơng bị mù màu 1/16 Có người gia đình nhà Nam có kiểu gen đồng hợp hai cặp gen Về mặt lý thuyết, vợ chồng Nam Mai không sinh tóc thẳng bị mù màu Số phát biểu khơng là: A B C D Giả sử tộc người tính trạng màu sắc mắt gen chi phối Cho sơ đồ phả hệ sau: - Gen quy định tính trạng màu mắt gồm alen, di truyền theo quy luật trội khơng hồn tồn - Ta xác định kiểu gen 15 người dòng họ - Gen quy định tính trạng màu mắt gồm alen theo thứ tự trội lặn đen > xanh > nâu - Xác suất cặp vợ chồng hệ thứ III sinh ba chị em khác màu mắt 1/32 A B C D Nghiên cứu di truyền tính trạng gia đình, nhà nghiên cứu xây dựng phả hệ đây: Cho nhận xét sau đặc điểm di truyền gia đình nói trên: (1) Những người bệnh mang alen lặn quy định bệnh nằm NST X khơng có alen tương ứng Y 2) Những người bệnh mang alen lặn quy định bệnh nằm NST X khơng có alen tương ứng Y (3) Ở hệ IV, có người chưa xác định cụ thể kiểu gen (4) Xác xuất để cặp vợ chồng III5 – III6 sinh đứa theo thứ tự 6,25% người chồng dị hợp (5) Trong phả hệ có cá thể chưa xác định kiểu gen Số nhận xét là: A B C D Sơ đồ phả hệ sau mô tả di truyền bệnh người: Biết bệnh hai alen gen quy định không phát sinh đột biến tất người phả hệ Cho phát biểu sau: (1) Có người phả hệ khơng xác định xác kiểu gen (2) Có 16 người phả hệ có kiểu gen đồng hợp tử (3) Tất người bị bệnh phả hệ có kiểu gen đồng hợp tử (4) Những người không bị bệnh phả hệ không mang alen gây bệnh (5) Gen gây bệnh gen lặn Trong phát biểu trên, phát biểu đúng? A 1, 3, B 1, 2, C 1, 2, D 3, 4, Phả hệ mô tả hai bệnh di truyền phân li độc lập với nhau, bệnh gen quy định Xác suất để đứa cặp vợ chồng số 14 15 bị bệnh hai bệnh nói bao nhiêu? A 1/16 Cho sơ đồ phả hệ: B 5/18 C 1/8 D 1/36 hận xét sau xác? A Có người dòng họ xác định kiểu gen B Cặp vợ chồng - sinh có nhóm máu B với xác suất 20,8% C Cặp vợ chồng - sinh có nhóm máu O D Cặp vợ chồng 10 - 11 chắn sinh có nhóm máu B Một bệnh di truyền đơn gen xuất phả hệ Từ phả hệ này, xét kết luận sau: (1) Bệnh di truyền chi phối phả hệ nói gen lặn nằm NST giới tính Y qui định (2) Cả 11 cá thể hệ II biết chắn kiểu gen bệnh nam giới (gen NST Y) (3) Bệnh tuân theo qui luật di truyền chéo (4) Xác suất để cá thể (?) hệ thứ II mắc bệnh 0% (5) Kiểu gen người phụ nữ II.2; II.5; II.7 II.9 giống Số kết luận là: A B C D Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền nhóm máu: A, B,AB, O loại bệnh người Biết gen quy đình nhóm máu gồm alen IA ; IB IO ; alen IA quy định nhóm máu A; alen IB quy định nhóm máu B trội hồn tồn so với alen IO quy định nhóm máu O bệnh phả hệ alen gen quy định alen trội trội hồn tồn Giả sử cặp gen quy định nhóm máu cặp gen quy định bệnh phân li độc lập khơng có đột biến xảy Trong kết luận sau ,có kết luận ? (1) Có người phả hệ xác định xác kiểu gen (2) Xác suất cặp vợ chồng 7, sinh gái đầu lòng khơng mang gen bệnh 1/18 (3) Tất người bị bệnh phả hệ có kiểu gen dị hợp tử (4) Nếu người số kết hôn với người số sinh người mang nhóm máu AB A B C D Cho sơ đồ sau: đồ phả hệ mô tả bệnh di truyền hai alen gen quy định Biết không xảy đột biến tất hệ phả hệ Xác định xác suất để cặp vợ chồng hệ thứ III phả hệ sinh trai bị bệnh là: A 1/6 B 1/8 C 1/9 D 1/12 ... thường 25% (4) Nếu cặp cợ chồng 3, muốn tiếp tục sinh chưa thể tìm xác xác suất sinh bị bệnh Số thông tin là: A B C D Nghiên cứu di truyền bệnh "X" di truyền gia đình vợ chồng bình thường Bên phía... đình? Xác suất để cặp vợ chồng (5) (6) sinh hai người có nhóm máu giống ơng ngoại (2) 12, 5% Xác suất để cặp vợ chống (3) (4) sinh người mang nhóm máu B 12, 5% Có người số người xét mang kiểu gen... điếc bẩm sinh Xác suất để cặp vợ chồng (13) x (14) sinh người trai mang hai bệnh 37,5% A B C D Sơ đồ phả hệ mơ tả di truyền tính trạng gia đình: Biết bệnh hai alen gen quy định không phát sinh đột
- Xem thêm -

Xem thêm: trac nghiem di truyen nguoi sinh hoc 12 , trac nghiem di truyen nguoi sinh hoc 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay