THI THU LAN 1 THPT QG 2018MON SINHTRUONG TH CAO NGUYENDAI HOC TAY NGUYEN

7 35 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:24

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN TRƯỜNG THPT TH CAO NGUYÊN ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 (LẦN 1) Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút (khơng kể thời gian giao đề) (Đề thi có 06 trang-40 câu trắc nghiệm) Mã đề thi: 132 Họ tên thí sinh……………………………………… Số báo danh…………………………………………… Câu 81: Đặc điểm cấu tạo tim cá sấu: A Tim ngăn: tâm thất tâm nhĩ, vách ngăn hoàn toàn B Tim ngăn: tâm thất tâm nhĩ C Tim ngăn: tâm thất tâm nhĩ D Tim ngăn: tâm thất tâm nhĩ có vách ngăn hụt tâm thất Câu 82: Đặc điểm quan trọng phát triển sinh vật đại Cổ sinh là: A Sinh vật phát triển tập trung đất liền B Sự di cư thực vật động vật từ nước lên cạn C Sự sống tập trung nước D Sự phát triển cực thịnh bò sát khổng lồ Câu 83: Trong thí nghiệm hô hấp tế bào, nguyên liệu hô hấp đường có chứa O2 phóng xạ sau hơ hấp, O2 phóng xạ tìm thấy hợp chất nào? A NADPH B H2O C ATP D CO2 Câu 84: Trong rừng Amazon có lồi tắc kè chun ăn loại trùng Tuy nhiên, lại khơng ăn lồi bọ cánh cứng bám thân gỗ hút nhựa lồi trùng tiết chất thức ăn ưa thích tắc kè Ngồi ra, tắc kè đến ăn chất ngọt, xua đuổi lồi kiến loại côn trùng khác "làm phiền" bọ cánh cứng hút mật Mối quan hệ tắc kè bọ cánh cứng là: A Hội sinh B Kí sinh C Cộng sinh D Hợp tác Câu 85: Nếu đóng khí khổng để hạn chế q trình nước thì: A Cây rơi vào trạng thái “đói” khơng quang hợp B Cây hồn tồn khơng nước ngồi C Cây không bị “khát” D Cây lấy nhiều nước Câu 86: Đối mã đặc hiệu phân tử tARN gọi là: A anticodon B triplet C Axit amin D codon Câu 87: Mức độ cạnh tranh thức ăn nơi loài gay gắt A ổ sinh thái chúng giao B ổ sinh thái chúng không giao C ổ sinh thái chúng giao nhiều D A, B C Câu 88: Trong dạng đột biến gen, dạng thường gây biến đổi nhiều cấu trúc prôtêin tương ứng, đột biến không làm xuất ba kết thúc? A Mất thêm cặp nuclêôtit B Thêm cặp nuclêôtit C Thay cặp nuclêôtit D Mất cặp nuclêôtit Câu 89: Điều sau lồi mà tế bào có 2n = 16? A Một giao tử lồi có cặp nhi m sắc thể tương đồng B Các tế bào lư ng bội có 32 nhi m sắc thể tế bào C Tế bào có 16 cặp nhi m sắc thể tế bào D Mỗi tế bào có cặp nhi m sắc thể tương đồng Câu 90: Phát biểu sau sai? A Sợi cuộn xoắn bậc tạo thành sợi nhi m sắc có chiều ngang 30 nm B Giữa nuclêôxôm liên tiếp đoạn AND phân tử prơtêin histơn Đề thi gồm có trang Mã đề thi 132 C Chuỗi nuclêôxôm tạo thành sợi có chiều ngang 11 nm D Cấu tạo nuclêôxôm gồm phân tử prơtêin histơn 46 cặp nu Câu91: Một lồi lúa nước có NST lư ng bội 2n = 18 Quan sát tế bào sinh dư ng loài kính hiển vi, người ta đếm 16 NST có NST khơng kết cặp tương đồng Đột biến thuộc dạng nào? A Thể nhi m kép B Thể không nhi m C Thể nhi m D Thể không nhi m kép Câu 92: Đối với hệ tim mạch người, dây thần kinh giao cảm có tác dụng: A Làm tim đập chậm yếu, gây co mạch B Làm tim đập nhanh mạnh, gây co mạch C Làm tim đập chậm yếu, gây dãn mạch D Làm tim đập nhanh mạnh, gây dãn mạch Câu 93: Cho phát biểu sau : Chọn lọc tự nhiên chống lại alen lặn nhanh so với trường hợp chọn lọc chống lại alen trội Chọn lọc phân hóa di n môi trường sống ổn định Đột biến di - nhập gen nhân tố tiến hố làm xuất alen quần thể sinh vật Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen không theo hướng xác định Chọn lọc tự nhiên phân hóa khả sống sót khả sinh sản kiểu gen khác quần thể Số phát biếu theo quan điểm đại tiến hóa là: A B C D Câu 94: Ở người, gen B quy định mắt nhìn màu bình thường trội hồn tồn so với alen b gây bệnh mù màu đỏ – xanh lục, gen nằm nhi m sắc thể giới tính X, khơng có alen tương ứng Y Một cặp vợ chồng sinh gái bị mù màu trai mắt nhìn màu bình thường Biết khơng có đột biến xảy ra, kiểu gen cặp vợ chồng A XbXb × XBY B XBXb × XBY C XBXb × XbY D XBXB × XbY Câu 95: Xác định tính xác nhận định (1) ADN ligase enzyme liên kết đoạn Okazakivới (2) Plasmid chép độc lập với nhi m sắc thể vật chủ (3) Nucleosome có mặt nhân sơ nhân thực (4) Sau trình dịch mã riboxom giữ nguyên cấu trúc chuẩn bị cho làm dịch mã (5) Đột biến thay cặp nu chắn làm thay đổi axit amin phân tử protein gen mã hóa (6) Đột biến lặp đoạn làm giảm cường độ biểu tính trạng A (1) đúng, (2) sai, (3) đúng, (4) sai, (5) sai, (6) B (1) sai, (2) đúng, (3) sai, (4) sai, (5) sai, (6) C (1) đúng, (2) đúng, (3) sai, (4) sai, (5) sai, (6) D (1) đúng, (2) đúng, (3) sai, (4) đúng, (5) sai, (6) Câu 96: Khi nói chuyển hóa vật chất lượng hệ sinh thái, xét kết luận sau: chuyển hóa vật chất di n đồng thời với chuyển hóa lượng Trong trình chuyển hóa, vật chất bị thất lượng quay vòng tái sử dụng qua bậc dinh dư ng, có khoảng 10% lượng tích lũy vật chất lượng chuyển hóa theo chuỗi thức ăn hệ sinh thái Các kết luận là: A 1,2,4 B 1,2,3 C 1,3,4 D 1,2,3,4 Câu 97: Cơ chế hoạt động hệ dẫn truyền tim theo thứ tự: A Nút nhĩ thất tự phát xung điện → tâm thất → tâm thất co → nút xoang nhĩ → mạng Pckin → bó His → tâm nhĩ → tâm nhĩ co B Nút xoang nhĩ tự phát xung điện → tâm nhĩ → tâm nhĩ co → nút nhĩ thất → mạng Pckin → bó His → tâm thất → tâm thất co C Nút nhĩ thất tự phát xung điện → tâm thất → tâm thất co → nút xoang nhĩ → bó His → mạng Puôckin → tâm nhĩ → tâm nhĩ co D Nút xoang nhĩ tự phát xung điện → tâm nhĩ → tâm nhĩ co → nút nhĩ thất → bó His → mạng Pckin → tâm thất → tâm thất co Đề thi gồm có trang Mã đề thi 132 Câu 98: Cho quần thể giao phối có số lượng kiểu gen sau: 300 AA, 500Aa Biết gen A qui định kiểu hình hoa đỏ trội hồn tồn so với a qui định hoa vàng Trong q trình ngẫu phối khơng có đột biến, di nhập gen Hãy cho biết tổ hợp nhận định sau không ? (1) Tần số alen A a 0,3125 0,6875 (2) Sau hệ tự thụ quần thể cân (3) Quần thể chưa cân di truyền (4) Nếu giao tử A khơng có khả thụ tinh cấu trúc di truyền F1 100% aa A (1) (4) B (1) (2) C (1), (2), (4) D (1) (3) Câu 99: Cho ví dụ sau: Gieo ngải dại mật độ 100.000 hạt l m2 có cạnh tranh manh mẽ, nhiều bị chết, mật độ quần thể giảm rõ rệt Mọt bột mơi trường ni cấy có 64g bột số lượng cá thể đạt mức cực đại 1750 cá thể Nếu mơi trường có 16 gam bột số lượng cá thể tối đa đạt 650 cá thể Các ví dụ đề cập đến khái niệm sinh thái nào? A Mối quan hệ sinh vật với môi trường B Khống chế sinh học C Đấu tranh loài, D Cơ chế điều hòa mật độ quần thể Câu 100: Ở sâu bọ, q trình hơ hấp có điểm đặc biệt so với động vật khác? A Các ống khí trao đổi khí trực tiếp với tế bào, khơng thơng qua hệ tuần hồn B Sự thơng khí thực nhờ co dãn phần bụng C Quá trình trao đổi khí bắt buộc phải có tham gia hệ tuần hồn D Sự thơng khí thực nhờ co dãn phần miệng phần bụng Ab AB M Câu 101: Cho phép lai sau ruồi giấm: P : ♀ X M X m  ♂ X Y F1 có tỷ lệ kiểu hình đồng aB ab hợp lặn 1,25%, tần số hoán vị gen bao nhiêu? A 25% B 35% C 20% D 18% Câu 102: Theo Đacuyn, đối tượng chọn lọc tự nhiên ? A quần thể kết chọn lọc tự nhiên lại tạo nên lồi sinh vật có phân hoá mức độ thành đạt sinh sản B cá thể kết chọn lọc tự nhiên lại tạo nên quần thể sinh vật có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi với mơi trường C cá thể kết chọn lọc tự nhiên lại tạo nên lồi sinh vật có đặc điểm thích nghi với mơi trường D quần thể kết chọn lọc tự nhiên lại tạo nên lồi sinh vật có kiểu gen quy định đặc điểm thích nghi với mơi trường Câu 103: Giả sử phân tử ADN sinh vật nhân thực lúc có đơn vị tái giống nhau, chạc chữ Y đơn vị tái người ta thấy có 15 đoạn Okazaki Số đoạn ARN mồi cần choquá trình tái là: A 288 B 144 C 135 D 270 Câu 104: Một C3 C4 đặt chng thủy tinh kín ánh sáng Nồng độ CO2 thay đổi chuông thủy tinh? A Giảm đến điểm bù CO2của C4 B Giảm đến điểm bù CO2của C3 C Nồng độ CO2 không thay đổi D Nồng độ CO2 tăng Câu 105: Cho thông tin di n sinh thái sau: Xuất môi trường trống trơn (chưa có quần xã sinh vật sống) Song song với trình biến đổi quần xã di n trình biến đổi điều kiện tự nhiên môi trường 3.Kết cuối hình thành quần xã đỉnh cực 4.Q trình di n tác động nhân tố bên quần xã tác động quần xã Trong thơng tin nói trên, di n thứ sinh có thơng tin? A B C D Đề thi gồm có trang Mã đề thi 132 Câu 106: Ở loài động vật ngẫu phối, xét gen gồm alen A a nằm NST thường Tần số alen A giới đực 0,6 giới 0,8 Có nhận định đúng? Tần số alen A quần thể cân 70% Khi quần thể trạng thái cân di truyền kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ 42% Khi quần thể cân kiểu gen aa khả sinh sản sau hai hệ ngẫu phối kiểu gen aa chiếm khoảng 3,5% Cho quần thể ngẫu phối đến F2, cho F2 tự thụ qua hệ kiểu gen AA chiếm tỉ lệ 40,7% A B C D Câu 107: Cho tập hợp cá thể sinh vật sau: Cá trắm cỏ ao Cá rô phi đơn tính hồ 3.Bèo mặt ao; 4.Các ven hồ; 5.Chuột vườn; 6.Ốc bươu vàng ruộng lúa 7.Chim lũy tre làng Có tập hợp sinh coi quần thê? A B C D Câu 108: Cho lưới thức ăn sau: Có nhận xét đúng? Có hai loại chuỗi thức ăn tham gia Mối quan hệ tất loài hệ sinh thái quan hệ cạnh tranh 3.Mối quan hệ rắn mối dế mèn quan hệ khống chế sinh học Tất vi khuẩn sinh vật phân giải A B C D Câu 109: Màu sắc hoa loa kèn gen nằm tế bào chất qui định, hoa vàng trội so với hoa xanh Lấy hạt phấn hoa vàng thụ phấn cho hoa xanh F1 cho F1 tự thụ phấn tỉ lệ kiểu hình đời F2 A Trên có hoa vàng xanh B 100% hoa màu xanh C 100% hoa vàng D 75% vàng: 25% xanh Câu 110: Trong trường hợp gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ gen trội trội hoàn toàn, phép lai: AaBbCcDd  AaBbCcDd cho tỉ lệ kiểu hình A-bbC-D- đời 81 27 A B C D 16 256 256 256 Câu 111: Phép lai có tỉ lệ kiểu hình 11 thân cao : thân thấp : A AAAa x AAAa B AAaa x Aa C AAaa x AAaa D AAa x AAa Câu 112: Nếu lồi trùng có nhi m sắc thể 12 với gen cánh màu xanh nhi m sắc thể 12 với gen cánh màu da cam, sản xuất loại trứng sau đây? A Chỉ trứng có gen cánh màu xanh B Chỉ có trứng có gen cánh màu cam 1 C trứng có gen cánh màu xanh trứng có gen cánh màu cam 2 D trứng có gen cánh màu xanh trứng có gen cánh màu cam 4 Đề thi gồm có trang Mã đề thi 132 Câu 113: Ở loài thực vật, chiều cao quy định cặp gen không alen phân li độc lập tương tác cộng gộp, alen trội làm cho chiều cao tăng thêm cm so với gen lặn Cho đồng hợp trội lặn lai với thu F1 tất cao 125 cm Tiếp tục cho F1 giao phấn ngẫu nhiên với thu F2 Ở F2 tỉ lệ cao 130 cm bao nhiêu? Biết trình giảm phân thụ tinh xảy bình thường, khơng có đột biến xảy A 105/1024 B 105/512 C 11/4096 D 99/512 Câu 114: Khi nói trình tiến hóa, có ý đúng? Gai xương rồng lúa cặp quan tương đồng Trứng nhái thụ tinh với tinh trùng cóc tạo hợp tử hợp tử khơng phát triển gọi tượng cách ly trước hợp tử Hóa thạch cung cấp cho chứng gián tiếp lịch sử phát triển cùa sinh giới Loài người cổ chi Homo Homo sapiens A B C D Câu 115: Cơ sở giải thích cho tỉ lệ phân hóa đực : xấp xỉ lồi do: A Tỉ lệ sống sót hợp tử giới đực hợp tử giới ngang B Số lượng cặp giới tính XX cặp giới tính XY tế bào C Một giới tạo loại giao tử, giới lại tạo loại giao tử với tỉ lệ D Khả thụ tinh giao tử đực giao tử ngang Câu 116: Cho phát biểu sau: Pha sáng pha ơxi hóa nước để tạo glucơzơ cho pha tối sử dụng Trong quang hợp, O2 giải phóng có nguồn gốc từ CO2 Quá trình quang phân li nước phơtphorin hóa quang hóa xảy pha sáng Trong pha tối thực vật CAM, phần tinh bột quay lại chu trình để tạo PEP Pha tối pha khơng cần ánh sáng, xảy đêm tối Sản phẩm quang hợp chu trình Canvin – Benson RiDP Có phát biểu sai? A B C D Câu 117: Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người : Biết không xảy đột biến tất cá thể phả hệ Có phát biểu phả hệ ? Bệnh câm điếc bẩm sinh phả hệ gen lặn nằm nhi m sắc thể thường quy định Bệnh mù màu hệ gen trội nằm nhi m sắc thể giới tính quy định Có 10 người phả hệ xác định chắn kiểu gen tính trạng bệnh câm điếc bẩm sinh Xác suất để cặp vợ chồng (13)x(14) sinh người trai mang hai bệnh 37,5% A B C D Đề thi gồm có trang Mã đề thi 132 Câu 118: Ở ruồi giấm, học sinh quan sát trình giảm phân hình thành giao tử tế bào sinh dục De H X Y từ ghi vào sổ thí nghiệm số nhận xét sau đây: dE (1) Tùy thuộc xếp hàng NST kỳ I mà q trình tạo 16 loại giao tử khác De (2) Hiện tương hoán vị xảy căp NST tạo loại giao tử dE (3) Nếu tạo loại giao tử ABDeY chiếm tỷ lệ tổng số giao tử tạo (4) Tính trạng locus H chi phối có alen, di truyền liên kết giới tính xuất giới đực Số nhận xét xác là: A B C D Câu 119: Ở loài thực vật lư ng bội: gen A quy định hoa đơn trội hoàn toàn so với gen a quy định hoa kép; gen B quy định hoa dài trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa ngắn Biết gen quy định tính trạng nhóm gen liên kết cách 20 cM Mọi di n biến giảm phân thụ tinh bình thường hốn vị gen xảy bên Phép lai P: (đơn, dài) × (kép, ngắn) F1: 100% đơn, dài Đem F1 tự thụ thu F2 Cho kết luận sau, có kết luận thơng tin trên? Ab F2 có kiểu gen chiếm tỉ lệ 2% aB F2 tỉ lệ đơn, dài dị hợp 66% F2 gồm kiểu hình: 66% đơn, dài: 9% đơn,ngắn: 9% kép, dài: 16% kép,ngắn Tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử F2 chiếm 50% Khi lai phân tích F1 đời (Fa) gồm 10% kép,ngắn Số kiểu gen F2 A B C D có kiểu gen AaBb Câu 120: Ở lồi thực vật, màu sắc hoa hai cặp gen A,a B,b quy định Hình dạng gen có alen quy định, alen D quy định tròn trội hồn tồn so với alen d quy định bầu Cho biết bố mẹ chủng khác ba cặp gen tương phản, đời F1 xuất hoa đỏ, tròn Tiếp tục cho F1 giao phấn, thu F2 kết sau: 738 hoa đỏ, tròn; 614 hoa hồng, tròn; 369 hoa đỏ, bầu; 124 hoa hồng, bầu; 123 hoa trắng, tròn Nhận xét không phát biểu sau: Bd Ad A kiểu gen F1 Aa Bb bD aD B Gen quy định hình dạng phải liên kết hoàn toàn với hai gen quy định màu sắc hoa C Có tượng hốn vị gen với tần số 20% D Tính trạng màu sắc hoa di truyền theo quy luật tương tác bổ sung hai cặp gen không alen - HẾT -GHI CHÚ Lần 2: Tổ chức thi vào ngày 18, 19 tháng 05 năm 2018 Lần 3: Tổ chức thi vào ngày 07, 08 tháng 06 năm 2018 Đăng ký: Học sinh (trong ngồi trường) có nhu cầu tham gia thi thử đăng ký văn phòng Đồn vào trước đợt thi tối thiểu ngày Liên hệ: 0938428147 0946718984 gặp Cô Đức Anh Kết thi: không công bố rộng rãi, kết gửi trực tiếp tin nhắn đến thí sinh thơng qua số điện thoại cá nhân chậm sau ngày thi ngày Đề thi gồm có trang Mã đề thi 132 CẤU TRÚC ĐỀ THI Số câu hỏi Mức độ nhận thức II III IV 1 0 0 0 0 1 2 12 12 30% 30% 10% 3 CHỦ ĐỀ I Sinh 11 Di truyền phân tử ĐBG NST ĐB NST Quy luật di truyền Phả hệ Quần thể Tiến hóa 10 Sinh thái Tổng số câu Tỉ lệ Điểm 1 0 12 30% Tổng 2 10 40 100% 10 GIÁO VIÊN RA ĐỀ CHỦ ĐỀ Quy luật di truyền ĐBG NST Sinh 11 ĐB NST Phả hệ Di truyền phân tử Tiến hóa Quần thể 10 Sinh thái GIÁO VIÊN Vũ Thị Phương Dung Vũ Thị Phương Dung Vũ Thị Phương Dung Hoàng Thị Thúy Nga Hoàng Thị Thúy Nga Hoàng Thị Thúy Nga Hoàng Thị Thúy Nga Trần Thị Hồng Nhung Trần Thị Hồng Nhung Trần Thị Hồng Nhung TỔNG CÂU 13 14 13 ĐÁP ÁN Đề thi gồm có trang 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Mã đề thi 132 20 ... Trần Th Hồng Nhung Trần Th Hồng Nhung Trần Th Hồng Nhung TỔNG CÂU 13 14 13 ĐÁP ÁN Đề thi gồm có trang 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Mã đề thi 13 2 20 ... thu F1 tất cao 12 5 cm Tiếp tục cho F1 giao phấn ngẫu nhiên với thu F2 Ở F2 tỉ lệ cao 13 0 cm bao nhiêu? Biết trình giảm phân th tinh xảy bình th ờng, khơng có đột biến xảy A 10 5 /10 24 B 10 5/ 512 ... nhân chậm sau ngày thi ngày Đề thi gồm có trang Mã đề thi 13 2 CẤU TRÚC ĐỀ THI Số câu hỏi Mức độ nhận th c II III IV 1 0 0 0 0 1 2 12 12 30% 30% 10 % 3 CHỦ ĐỀ I Sinh 11 Di truyền phân tử ĐBG NST ĐB
- Xem thêm -

Xem thêm: THI THU LAN 1 THPT QG 2018MON SINHTRUONG TH CAO NGUYENDAI HOC TAY NGUYEN , THI THU LAN 1 THPT QG 2018MON SINHTRUONG TH CAO NGUYENDAI HOC TAY NGUYEN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay