Sinh hoc de khao sat chat luong chuyen mon giao vien

2 26 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:24

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 02 trang) KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2017-2018 MÔN: SINH HỌC – CẤP THPT Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề Câu 1(1,0 điểm) Các câu sau hay sai? Hãy điểm sai a Tất tế bào thực vật có màng sinh chất, tế bào chất, trung thể nhân b Tất tế bào sinh dưỡng có sắc thể 2n c Sự lên men rượu lên men lactic phản ứng oxi hóa khử d Mỗi tế bào có màng sinh chất, tế bào chất nhân Câu (1,0 điểm) Trong cấu trúc màng sinh chất theo mơ hình khảm động Singơ NicơnSơn (1972) có thành phần gì? Nêu chức màng sinh chất Câu (1,0 điểm) a Nêu chất chuyển hóa mặt lượng pha trình quang hợp b Ở loài điều kiện chiếu sáng 10 giờ, thời gian tối 14 Dùng ánh sáng nhấp nháy tác động vào khoảng thời gian tối thấy hoa, cho biết hoa vào mùa năm? Câu (1,0 điểm) a Ngoài đặc điểm chung bề mặt trao đổi khí, cá xương có đặc điểm giúp chúng tăng hiệu trao đổi khí? b Vì động vật có vú, lồi có khối lượng thể nhỏ thường có nhịp tim nhanh nhịp tim lồi có khối lượng thể lớn? Câu (1,0 điểm).Đột biến điểm gì? Đột biến thay cặp nuclêơtit cặp nuclêôtit khác cặp nuclêôtit sau ba mở đầu gây biến đổi chuỗi polipeptit? Câu (1,0 điểm) a Nêu chất quy luật phân li Men đen góc nhìn di truyền học đại Nêu điều kiện nghiệm cho quy luật phân li b.Cho quần thể có cấu trúc di truyền Quần thể giao phối ngẫu nhiên Biết liên kết gen hoàn toàn - Xác định tỉ lệ loại giao tử quần thể ban đầu - Xác định tỉ lệ kiểu gen F1 Câu (1,0 điểm).Một thể chứa cặp gen dị hợp giảm phân cho loại giao tử với số lượng thành phần gen sau: ABD = 10, ABd = 10, AbD = 190, Abd = 190 aBD = 190, aBd = 190, abD = 10, abd = 10 a Biện luận tìm quy luật di truyền chi phối q trình giảm phân tạo giao tử nói trên? b Xác định kiểu gen thể tham gia giảm phân Câu (1,0 điểm) Ở người, gen quy định hình dạng tóc nằm nhiễm sắc thể thường có alen, alen A quy định tóc quăn trội hồn tồn so với alen a quy định tóc thẳng; Bệnh mù màu đỏ- xanh lục alen lặn b nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X quy định, alen trội B quy định mắt nhìn màu bình thường Cho sơ đồ phả hệ sau: Quy ước: : Nam tóc quăn khơng bị mù màu I : Nữ tóc quăn khơng bị mù màu II : Nam tóc thẳng bị mù màu III 10 11 12 ? Biết không phát sinh đột biến tất cá thể phả hệ cặp vợ chồng III 10-III11 phả hệ sinh Xác suất đứa đầu lòng khơng mang alen lặn hai gen bao nhiêu? Câu (1,0 điểm) Theo quan điểm thuyết tiến hóa tổng hợp đại, cho biết: a Những nhân tố tiến hóa tạo đa dạng di truyền cho quần thể? b Những nhân tố tiến hóa làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể có hướng? Câu 10 (1,0 điểm) Trình bày ngun nhân vai trò cạnh tranh cá thể quần thể Những yếu tố làm hạn chế cạnh tranh cá thể quần thể? Hết Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm Họ tên thí sinh: SBD: ... màu II : Nam tóc thẳng bị mù màu III 10 11 12 ? Biết không phát sinh đột biến tất cá thể phả hệ cặp vợ chồng III 10-III11 phả hệ sinh Xác suất đứa đầu lòng khơng mang alen lặn hai gen bao nhiêu?... Những yếu tố làm hạn chế cạnh tranh cá thể quần thể? Hết Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm Họ tên thí sinh: SBD:
- Xem thêm -

Xem thêm: Sinh hoc de khao sat chat luong chuyen mon giao vien , Sinh hoc de khao sat chat luong chuyen mon giao vien

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay