sinh hoc 12 DE KHAO SAT SO HA TINH

4 25 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:24

SỞ GD - ĐT TĨNH KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THƠNG QUỐC GIA 2018 ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 04 trang) Bài thi: Khoa học tự nhiên; môn: Sinh học Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đềđề thi: 001 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 81: Từ giống trồng ban đầu tạo nhiều giống trồng có kiểu gen đồng hợp tử tất cặp gen nhờ áp dụng phương pháp sau đây? A Nuôi cấy hạt phấn B Dung hợp tế bào trần C Lai khác dòng D Gây đột biến Câu 82: Thực vật cạn chủ yếu hấp thụ nước qua phận sau đây? A Lá B Thân C Hoa D Rễ Câu 83: Hai quần thể sống khu vực địa lí cá thể quần thể không giao phối với cá thể quần thể khác quan sinh sản Đây dạng cách li nào? A Cách li tập tính B Cách li sau hợp tử C Cách li học D Cách li thời gian Câu 84: Động vật sau vừa có tiêu hóa nội bào vừa có tiêu hóa ngoại bào? A Thủy tức B Trùng giày C Gà D Rắn Câu 85: Xét gen có alen A a Một quần thể cân di truyền có tần số A = 0,6 kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ A 0,48 B 0,25 C 0,16 D 0,36 Câu 86: Nhân tố sinh thái sau nhân tố vơ sinh? A Cạnh tranh lồi B Cạnh tranh khác loài C Dịch bệnh D Ánh sáng Câu 87: Khi nói q trình trao đổi khoáng xanh, phát biểu sau đúng? A Rễ hút khoáng theo phương thức thụ động phương thức chủ động B Q trình hút khống thụ động cần tiêu tốn nhiều lượng C Nếu nồng độ Ca2+ đất cao rễ rễ hút Ca2+ theo phương thức chủ động D Nếu nồng độ Mg2+ đất thấp rễ rễ hút Mg2+ theo phương thức thụ động Câu 88: Động vật sau có hệ tuần hồn hở? A Gà B Châu chấu C Rắn D Thủy tức Câu 89: Axit amin đơn phân cấu trúc sau đây? A tARN B Prôtêin C Gen D mARN Câu 90: Xét chuỗi thức ăn: Cỏ  Sâu  nhái  Rắn Loài thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2? A Rắn B Nhái C Cỏ D Sâu Câu 91: Ở kỉ sau đại Cổ sinh xảy phân hố bò sát, phân hố trùng, tuyệt diệt nhiều loài động vật biển? A Kỉ Cacbon B Kỉ Pecmi C Kỉ Silua D Kỉ Đêvôn Câu 92: Phép lai sau cho đời có tỉ lệ kiểu gen 1:2:1? A aa × aa B Aa × Aa C Aa × AA D Aa × aa Câu 93: Khi nói cạnh tranh lồi, phát biểu sau đúng? A Cạnh tranh loài xảy mật độ cá thể cao môi trường cung cấp đủ nguồn sống B Cạnh tranh loài góp phần làm tăng tỉ lệ sinh sản quần thể C Cạnh tranh loài giúp trì ổn định số lượng cá thể quần thể, phù hợp sức chứa môi trường D Cạnh tranh loài nguyên nhân làm cho loài bị suy thối dẫn tới diệt vong Câu 94: Đặc điểm sau có mối quan hệ cộng sinh mối quan hệ kí sinh? A Có lồi có lợi B Hai lồi có kích thước thể tương đương C Một lồi ln có hại D Chỉ xảy hai lồi có ổ sinh thái trùng Câu 95: Khi nói chu trình Canvin quang hợp thực vật, phát biểu sau đúng? A Tổng hợp glucơzơ B Xảy vào ban đêm C Giải phóng CO2 D Giải phóng O2 Câu 96: Cho biết alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp khơng có đột biến xảy Cho thân cao lai với thân thấp thu đời F1 có hai loại kiểu hình thân cao thân thấp Cho thân cao đời F1 tự thụ phấn, thu F2 có hai loại kiểu hình thân cao thân thấp Lấy thân cao đời F2, theo lí thuyết, xác suất để có chủng A 1/9 B 4/9 C 1/3 D 2/9 Câu 97: Theo thuyết tiến hóa đại, phát biểu sau sai? A Quần thể đơn vị tiến hóa để hình thành lồi B Quần thể khơng tiến hóa ln đạt trạng thái cân di truyền C Tất nhân tố tiến hóa làm thay đổi tần số kiểu gen quần thể D Khơng có tác động nhân tố tiến hóa hình thành lồi Câu 98: Phổi nhóm động vật sau khơng có phế nang? A Ếch, nhái B Chim C Bò sát D Thú Trang 1/4 - Mã đề thi 001 Câu 99: Ở cà chua, alen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vàng, tứ bội giảm phân sinh loại giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh bình thường Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có tỉ lệ: đỏ : vàng? A AAaa × Aa B AAaa × AAaa C AAAa × aaaa D Aa × Aaaa Câu 100: Một gen có số nuclêơtit loại A = 20% Tỉ lệ A  T gen bao nhiêu? GX A 1/3 B 3/2 C 2/3 D 1/2 Câu 101: Khi nói đột biến số lượng nhiễm sắc thể, có phát biểu sau đúng? I Tất đột biến số lượng nhiễm sắc thể làm thay đổi số lượng gen nhiễm sắc thể II Tất đột biến số lượng nhiễm sắc thể làm thay đổi hàm lượng ADN nhân tế bào III Tất đột biến số lượng nhiễm sắc thể làm thay đổi số lượng nhiễm sắc thể IV Tất đột biến đa bội làm tăng hàm lượng ADN nhân tế bào A B C D Câu 102: Ở loài thực vật, kiểu gen AA quy định hoa đỏ; Aa quy định hoa vàng; aa quy định hoa trắng Thế hệ xuất phát quần thể có thành phần kiểu gen: 0,04AA : 0,32Aa : 0,64aa Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Nếu trình sinh sản, có màu hoa giao phấn với tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ kiểu hình hoa trắng tăng dần, tỉ lệ kiểu hình hoa vàng giảm dần II Nếu trình sinh sản, hạt phấn hoa trắng khả thụ tinh tần số alen A giảm dần III Nếu F2, quần thể có tỉ lệ kiểu gen: 0,65AA : 0,35Aa chịu tác động yếu tố ngẫu nhiên IV Nếu chọn lọc tự nhiên chống lại kiểu hình hoa vàng tần số alen a tăng lên A B C D Câu 103: Một lưới thức ăn gồm có lồi mơ tả hình bên Theo lí thuyết, D C B có phát biểu sau đúng? I Có chuỗi thức ăn II Chuỗi thức ăn dài có mắt xích H E A III Lồi H tham gia vào chuỗi thức ăn IV Nếu tăng sinh khối lồi A tổng sinh khối hệ sinh thái tăng lên A B C D Câu 104: Giả sử lồi A, kích thước tối thiểu quần thể 15 cá thể Theo lí M K I thuyết, có phát biểu sau đúng? I Một quần thể lồi có 90 cá thể tác động lũ lụt dẫn tới 80 cá thể bị chết, lại 10 cá thể Một thời gian sau, số lượng cá thể giảm dần quần thể bị diệt vong II Một quần thể lồi có 20 cá thể Nếu cung cấp đủ điều kiện sống tỉ lệ sinh sản tăng, tỉ lệ tử vong giảm, quần thể tăng trưởng III Một quần thể loài có 50 cá thể Nếu mơi trường dồi nguồn sống tỉ lệ sinh sản tăng, tỉ lệ tử vong giảm quần thể tăng kích thước cân với sức chứa môi trường IV Một quần thể lồi có 100 cá thể Nếu môi trường sống quần thể bị thu hẹp làm tăng kích thước quần thể A B C D Câu 105: Khi nói hệ tuần hồn, có phát biểu sau đúng? I Khi thể máu, huyết áp giảm II Tăng nhịp tim làm tăng huyết áp III Tâm nhĩ co đẩy máu vào động mạch IV Lồi có kích thước thể lớn có nhịp tim chậm A B C D Câu 106: Khi nói diễn sinh thái cạn, có phát biểu sau đúng? I Quá trình diễn nguyên sinh dẫn tới làm thay đổi cấu trúc mạng lưới dinh dưỡng II Ở quần xã đỉnh cực, tổng sinh khối sinh vật sản xuất lớn tổng sinh khối sinh vật tiêu thụ III Kết trình diễn thứ sinh ln dẫn tới hình thành quần xã suy thối IV Nếu lồi ưu bị tiêu diệt thường dẫn tới diễn sinh thái A B C D Câu 107: Ở loài thực vật, kiểu gen có gen A gen B hoa có màu đỏ; kiểu gen có A có B hoa có màu vàng; khơng có gen A B hoa có màu trắng Hai cặp gen Aa Bb nằm cặp nhiễm sắc thể khác Cho dị hợp cặp gen nói tự thụ phấn, đời con, loại kiểu hình hoa vàng chiếm tỉ lệ A 75% B 37,5% C 56,25% D 6,25% Câu 108: Xét lồi thực vật: Mía, cao lương, lúa mì, xương rồng, rau dền Khi nói quang hợp lồi thực vật này, có phát biểu sau đúng? I Vào ban đêm, có lồi xảy cố định CO2 theo chu trình C4 II Cả lồi cố định CO2 theo chu trình C4 III Có lồi có phương thức quang hợp thích nghi với điều kiện khí hậu nhiệt đới IV Có lồi thích nghi với điều kiện khí hậu sa mạc A B C D Trang 2/4 - Mã đề thi 001 Câu 109: Một loài động vật, biết cặp gen quy định cặp tính trạng, alen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến Phép lai P: AaBbDdEe × AabbDdee, thu F1 Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I F1 có 36 loại kiểu gen II Ở F1, loại cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn cặp gen chiếm tỉ lệ 3/64 III Ở F1, loại kiểu hình có tính trạng trội tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 1/8 IV Ở F1, loại kiểu hình có tính trạng trội tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 3/8 A B C D Câu 110: Người ta chuyển số vi khuẩn E.coli mang ADN vùng nhân chứa N15 sang mơi trường có N14 Các vi khuẩn nói thực phân đôi lần liên tiếp tạo phân tử ADN có 60 phân tử ADN vùng nhân chứa N14 Sau chuyển tất vi khuẩn mơi trường chứa N15 cho chúng phân đôi lần Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ban đầu có 10 phân tử ADN II Tổng số phân tử ADN tạo 1280 III Số phân tử ADN có chứa N14 sau kết thúc trình 140 IV Số phân tử ADN chứa N15 sau kết thúc trình 1140 A B C D Câu 111: Một quần thể ngẫu phối trạng thái cân di truyền, xét cặp gen Aa Bb phân li độc lập, gen quy định tính trạng trội hồn tồn, tần số alen A = 0,2; a = 0,8; B = 0,6; b = 0,4 Biết không xảy đột biến, theo lí thuyết có phát biểu sau đúng? I Trong kiểu gen quần thể, loại kiểu gen chiếm tỉ lệ cao AaBb II Lấy ngẫu nhiên cá thể mang tính trạng trội, xác suất thu cá thể chủng 1/21 III Lấy ngẫu nhiên cá thể mang kiểu hình A-bb, xác suất thu cá thể chủng 1/9 IV Lấy ngẫu nhiên cá thể, xác suất thu cá thể dị hợp cặp gen 15,36% A B C D Câu 112: Giả sử đoạn nhiễm sắc thể có gen I, II, III, IV, V phân bố vị trí Các điểm a, b, c, d, e, g điểm nhiễm sắc thể Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? a Gen I b Gen II c Gen III d Gen IV e Gen V g I Nếu đảo đoạn ae khơng ảnh hưởng đến mức độ hoạt động gen II II Nếu gen có chiều dài phiên mã, số lượng nuclêôtit môi trường cung cấp cho gen III Nếu bị cặp nuclêôtit vị trí a cấu trúc gen khơng bị thay đổi IV Nếu có đột biến thêm cặp nuclêơtit vị trí gen II làm thay đổi cấu trúc gen III, IV V A B C D Câu 113: Ở loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa cặp gen quy định, tính trạng hình dạng cặp gen khác quy định Cho hoa đỏ, tròn chủng giao phấn với hoa vàng, bầu dục (P), thu F1 gồm 100% hoa đỏ, tròn Cho tất F1 tự thụ phấn, thu F2 có 16% số hoa đỏ, bầu dục Biết không xảy đột biến xảy hoán vị gen hai giới với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Nếu cho F1 lai phân tích thu đời có tỉ lệ kiểu hình 4:4:1:1 II F2 có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, tròn III Ở F2, số cá thể dị hợp cặp gen có kiểu gen khác F1 chiếm tỉ lệ 2% IV F2 có 9% số cá thể thân cao, hoa đỏ chủng A B C D Câu 114: Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Cho thân cao, hoa đỏ giao phấn với thân cao, hoa trắng (P), thu F1 có kiểu hình, kiểu hình thân cao, hoa trắng chiếm 30% Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Cây thân cao, hoa đỏ P có kiểu gen AB ab II F1 có số thân thấp, hoa đỏ chiếm 20% III F1 có kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ IV Lấy ngẫu nhiên thân thấp, hoa đỏ F1 Xác suất thu dị hợp 4/9 A B C D Câu 115: Cho biết trình giảm phân thể đực có 6% số tế bào có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường, tế bào khác giảm phân bình thường Trong trình giảm phân thể có 20% số tế bào có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb không phân li giảm phân II, giảm phân I diễn bình thường, tế bào khác giảm phân bình thường Ở đời phép lai ♂AaBb × ♀AaBb, loại hợp tử đột biến thể kép chiếm tỉ lệ A 0,18% B 26% C 0,72% D 0,3% Trang 3/4 - Mã đề thi 001 Câu 116: Ở loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, gen phân li độc lập không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Cho có kiểu gen AaBb lai phân tích đời có 25% số thân cao, hoa đỏ II Cho thân cao, hoa đỏ giao phấn với nhau, thu F1 Nếu F1 có loại kiểu gen có loại kiểu hình III Cho thân cao, hoa đỏ giao phấn với thân thấp, hoa trắng, thu F1 Nếu F1 có loại kiểu gen chứng tỏ số thân cao, hoa đỏ chiếm 50% IV Một thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn, thu F1 Nếu F1 có loại kiểu gen có loại kiểu hình A B C D Câu 117: Trong phát biểu sau đây, có phát biểu đúng? I Một mã di truyền ln mã hố cho loại axit amin II Đơn phân cấu trúc ARN gồm loại nuclêôtit A, U, G, X III Ở sinh vật nhân thực, axit amin mở đầu cho chuỗi pôlipeptit mêtiônin IV Ở tế bào, ADN loại axit nuclêic có kích thước lớn A B C D Câu 118: Ở lồi thực vật, tính trạng màu hoa hai gen khơng alen (Aa Bb) quy định Tính trạng hình dạng cặp Dd quy định Các gen quy định tính trạng nằm nhiễm sắc thể thường, diễn biến giảm phân hai giới giống Cho giao phấn (P) có kiểu hình hoa đỏ, tròn, thu F1 có tỷ lệ: 44,25% hoa đỏ, tròn : 12% hoa đỏ, bầu dục : 26,75% hoa hồng, tròn : 10,75% hoa hồng, bầu dục : 4% hoa trắng, tròn : 2,25% hoa trắng, bầu dục Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Các hệ P có kiểu gen giống II F1 có 30 kiểu gen khác III Hoán vị gen xảy hai giới với tần số 40% IV Nếu lấy ngẫu nhiên hoa đỏ, tròn F1 xác suất thu chủng 2,25% A B C D Câu 119: Phả hệ mô tả hai bệnh di truyền phân li độc lập với nhau, bệnh gen quy định Biết không xảy đột biến tất người phả hệ 13 14 15 16 10 11 12 Quy ước: Không bị bệnh Bị bệnh thứ Bị bệnh thứ hai Bị hai bệnh 17 ? Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Có thể xác định kiểu gen người II Xác suất cặp vợ chồng 15-16 sinh đầu lòng bị hai bệnh 1/36 III Xác suất cặp vợ chồng 15-16 sinh đầu lòng bị bệnh 5/18 IV Xác suất cặp vợ chồng 15-16 sinh đầu lòng gái không bị bệnh 25/72 A B C D Câu 120: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp Thế hệ xuất phát (P) có 100% thân cao giao phấn ngẫu nhiên, thu F có tỉ lệ: 15 thân cao : thân thấp Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở hệ P, chủng chiếm 50% II Ở hệ F1, chủng chiếm 62,5% III Lấy ngẫu nhiên thân cao F1, xác suất thu chủng 3/5 IV Nếu F1 tiếp tục giao phấn ngẫu nhiên F2, thân thấp chiếm tỉ lệ 6,25% A B C D - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 001 ... diễn sinh thái cạn, có phát biểu sau đúng? I Quá trình diễn ngun sinh ln dẫn tới làm thay đổi cấu trúc mạng lưới dinh dưỡng II Ở quần xã đỉnh cực, tổng sinh khối sinh vật sản xuất lớn tổng sinh. .. thức ăn II Chuỗi thức ăn dài có mắt xích H E A III Loài H tham gia vào chuỗi thức ăn IV Nếu tăng sinh khối lồi A tổng sinh khối hệ sinh thái tăng lên A B C D Câu 104: Giả sử lồi A, kích thước... 16 10 11 12 Quy ước: Không bị bệnh Bị bệnh thứ Bị bệnh thứ hai Bị hai bệnh 17 ? Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Có thể xác định kiểu gen người II Xác suất cặp vợ chồng 15-16 sinh đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: sinh hoc 12 DE KHAO SAT SO HA TINH , sinh hoc 12 DE KHAO SAT SO HA TINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay