Ngo gia tu vinh phuc l3 2017

12 36 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:24

www.LePhuoc.com Mời Bạn Ghé Qua www.LePhuoc.com để tải nhiều đề miễn phí file word SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT NGƠ GIA TỰ KÌ THI KSCL ƠN THI THPT QUỐC GIA LẦN III NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: Điều sau không với chuỗi pôlypeptit tổng hợp tế bào nhân thực? A Đều diễn tế bào chất tế bào B Sau tổng hợp xong, axit amin vị trí mở đầu bị cắt bỏ C Đều bắt đầu axit amin mêtiônin D Đều bắt đầu axit amin foocmin mêtiônin Câu 2: Cho nhân tố sau: (1) Đột biến (2) Giao phối ngẫu nhiên (3) Chọn lọc tự nhiên (4) Các yếu tố ngẫu nhiên Những nhân tố vừa làm thay đổi tần số alen, vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể là: A (1), (3), (4) B (2), (3), (4) C (1), (2), (4) D (1), (2), (3) Câu 3: Cơ quan tương đồng quan A có nguồn gốc khác đảm nhiệm chức giống nhau, có hình thái tương tự B nguồn gốc, nằm vị trí tương ứng thể, có kiểu cấu tạo giống C nguồn gốc, đảm nhiệm chức giống D có nguồn gốc khác nhau, nằm vị trí tương ứng thể, có kiểu cấu tạo giống Câu 4: Ở loài tự thụ phấn nghiêm ngặt, biết alen A qui định hạt vàng trội hoàn toàn so với alen a qui định hạt xanh Giả sử có kiểu gen Aa có hạt Xác suất để gặp có hạt vàng, hạt xanh A 81/256 B 27/256 C 9/64 D 27/64 Câu 5: Một phân tử mARN cấu tạo từ loại nuclêôtit A, U, G, X Hỏi số ba chứa nuclêơtit loại A có bao nhiêu? A 27 B C 10 D 28 Câu 6: Trong tế bào nhân thực, thứ tự xếp từ đơn vị cấu trúc đến phức tạp NST www.LePhuoc.com A nuclêôxôm → crômatit → sợi nhiễm sắc → sợi B Nuclêôxôm → sợi → crômatit → sợi nhiễm sắc C nuclêôxôm → sợi → sợi nhiễm sắc → crômatit D nuclêôxôm → sợi nhiễm sắc → sợi → crômatit Câu 7: Điều sau không thuộc quy trình tạo giống phương pháp gây đột biến? A Chọn lọc cá thể đột biến có kiểu hình mong muốn B Xử lí mẫu vật tác nhân gây đột biến C Tạo dòng chủng thể đột biến D Lai thể đột biến với dạng mẫu ban đầu Câu 8: Khi nói chứng tiến hoá, phát biểu sau đúng? A Cơ quan thoái hoá quan tương đồng chúng bắt nguồn từ quan lồi tổ tiên khơng chức chức bị tiêu giảm B Các loài động vật có xương sống có đặc điểm giai đoạn trưởng thành khác khơng thể có giai đoạn phát triển phơi giống C Những quan loài khác bắt nguồn từ quan loài tổ tiên, quan thực chức khác gọi quan tương tự D Những quan thực chức không bắt nguồn từ nguồn gốc gọi quan tương đồng Câu 9: Điều sau không thuộc vai trò q trình giao phối tiến hố? A Làm cho đột biến phát tán quần thể B Tạo vô số biến dị tổ hợp, nguồn nguyên liệu thứ cấp cho tiến hoá C Làm tăng tần số xuất đột biến tự nhiên D Trung hồ tính có hại đột biến, góp phần tạo tổ hợp gen thích nghi Câu 10: Ở người, gen quy định dạng tóc nằm nhiễm sắc thể thường có alen, alen A quy định tóc quăn trội hồn tồn so với alen a quy định tóc thẳng Bệnh mù màu đỏ - xanh lục alen lặn b nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X quy định, alen trội B quy định mắt nhìn màu bình thường Cho sơ đồ phả hệ sau www.LePhuoc.com A 1/6 B 1/3 C 4/9 D 1/8 Câu 11: Ở lồi động vật, người ta phát nòi có trình tự gen NST số II sau: Nòi 1: ABFCEDG ; nòi 2: ABCDEFG; nòi 3: ABCFEDG; nòi 4: ABFCDEG Cho biết nòi nòi gốc, nòi lại phát sinh đột biến đảo đoạn NST Trình tự phát sinh nòi là: A 2←3←1→ B 1→4→2→3 C 1→2→3→4 D 1→4→3→2 Câu 12: Điều khẳng định liên kết gen hoán vị gen đúng? A Cả tượng liên kết gen hốn vị gen có lợi cho lồi đặc tính lồi cần trì ổn định cần phải có khả thích nghi với mơi trường sống ln biến đổi B Hốn vị gen phá vỡ nhóm gen liên kết có lợi khơng có lợi cho tồn lồi C Chỉ có liên kết gen có lợi trì đặc điểm có lợi cho loài D Liên kết gen hạn chế biến dị tổ hợp nên khơng có lợi cho lồi q trình tiến hóa Câu 13: Một lồi sinh vật có NST 2n=12 Một hợp tử loài sau lần nguyên phân liên tiếp tạo tế bào có tổng số NST đơn 104 Hợp tử phát triển thành A thể khuyết nhiễm B thể nhiễm C thể bốn nhiễm D thể ba nhiễm Câu 14: Ở loài thực vật, biết alen A qui định đỏ trội hoàn toàn so với alen a qui định vàng Cho phép lai tứ bội sau: AAaa x Aaaa thu F1 gồm 2400 Biết tứ bội giảm phân cho loại giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh bình thường Theo lí thuyết, số đỏ mang kiểu gen dị hợp F1 A 1800 B 2200 C 1200 Câu 15: Vốn gen quần thể tập hợp tất D 2000 www.LePhuoc.com A kiểu hình quần thể thời điểm xác định B kiểu gen quần thể thời điểm xác định C alen tất gen quần thể thời điểm xác định D gen quần thể thời điểm xác định Câu 16: Phát biểu sau nói mối quan hệ cá thể quần thể sinh vật tự nhiên? A Khi mật độ cá thể quần thể vượt sức chịu đựng môi trường, cá thể cạnh tranh với làm tăng khả sinh sản B Cạnh tranh đặc điểm thích nghi quần thể Nhờ có cạnh tranh mà số lượng phân bố cá thể quần thể trì mức độ phù hợp, đảm bảo cho tồn phát triển quần thể C Cạnh tranh cá thể quần thể khơng xảy khơng ảnh hưởng đến số lượng phân bố cá thể quần thể D Cạnh tranh loài, ăn thịt đồng loại cá thể quần thể trường hợp phổ biến dẫn đến tiêu diệt loài Câu 17: Trong quần thể thực vật, trình tự thụ phấn qua nhiều hệ không dẫn đến kết sau đây? A Làm cho quần thể phân chia thành dòng có kiểu gen khác B Làm cho cặp gen alen trạng thái dị hợp chuyển dần sang trạng thái đồng hợp C Làm giảm tỉ lệ kiểu gen đồng hợp trội, tăng tỉ tỉ lệ kiểu gen đồng hợp lặn D Làm tăng tỉ lệ kiểu gen đồng hợp, giảm tỉ lệ kiểu gen dị hợp Câu 18: Một đoạn mạch gốc gen phiên mã đoạn mARN có trình tự nuclêơtit sau: 3’…TGG-GXA-XGT-AGX-TTT…5’ Đột biến xảy làm cho nucleotit mã thứ G bị biến đổi thành T(AGX→ATX) Hiện tượng sau xảy trình dịch mã đoạn mARN đột biến? A Quá trình dịch mã dừng lại ba bị đột biến B Thay đổi thành phần trình tự axit amin C Chuỗi pơlypeptit có axit amin bị thay D Chuỗi pơlypeptit axit amin Câu 19: Ở loài thực vật, tính trạng hình dạng gen khơng alen phân li độc lập qui định Khi kiểu gen có mặt đồng thời alen trội A B cho dẹt, có alen trội cho tròn khơng có alen trội cho dài Tính trạng màu sắc hoa gen có alen qui định, alen D qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d qui định hoa trắng Cho dẹt, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 có tỉ lệ kiểu hình www.LePhuoc.com dẹt, hoa đỏ: tròn, hoa đỏ: dẹt, hoa trắng: tròn, hoa trắng: dài, hoa đỏ Biết không xảy đột biến, kiểu gen (P) sau phù hợp với kết trên? A ᄃ AD Ad ᄃ BD C ᄃ D Bb Aa Bb BB aD bd ad Câu 20: Ở ngơ tính trạng chiều cao AD cặp gen không alen, phân li độc lập qui B định, alen trội có mặt tổ hợp gen làm cho thấp 20cm Cây cao có chiều cao 210cm Khi giao phấn cao với thấp nhất, hệ lai thu có chiều cao thân A 120cm B 160cm C 140cm D 150cm Câu 21: Nhiều loại bệnh ung thư xuất gen tiền ung thư bị đột biến thành gen ung thư Khi bị đột biến, gen hoạt động mạnh tạo nhiều sản phẩm làm tăng tốc độ phân bào dẫn đến khối u tăng sinh q mức mà thể khơng kiểm sốt Những gen ung thư loại thường A gen trội thường khơng di truyền chúng xuất tế bào sinh dưỡng B gen lặn di truyền chúng xuất tế bào sinh dục C gen lặn không di truyền chúng xuất tế bào sinh dưỡng D gen trội di truyền chúng xuất tế bào sinh dục Câu 22: Cho quần thể có thành phần kiểu gen sau: P = 16%AA + 48%Aa + 36%aa P = 25%AA + 50%aa + 25%Aa P = 100%AA P = 50%AA + 50%aa P = 100%Aa P=100% aa Trong số quần thể trên, quần thể đạt trạng thái cân di truyền gen xét A 1,3,4,5,6 B 1,3,4,6 C 1,3,6 D 1,2,3,5 Câu 23: Khi nói phương pháp tạo giống công nghệ tế bào thực vật, phát biểu sau không đúng? A Một công nghệ tế bào lai giống khác loài kĩ thuật dung hợp tế bào trần B Phương pháp nuôi cấy hạt phấn đơn bội (n) gây lưỡng bội tạo lưỡng bội (2n) hoàn chỉnh đồng kiểu gen C Nhờ công nghệ tế bào tạo giống trồng biến đổi gen cho suất cao www.LePhuoc.com D Bằng công nghệ tế bào tạo trồng đồng kiểu gen nhanh từ có kiểu gen quý Câu 24: Xét gen lồi: gen có alen nằm nhiễm sắc thể X khơng có đoạn tương ứng Y, gen nằm nhiễm sắc thể thường có alen Biết khơng có đột biến xảy ra, số kiểu giao phối tối đa xuất quần thể gen A 30 B 126 C 216 D 18 Câu 25: Tác động chọn lọc tự nhiên đào thải loại alen khỏi quần thể sau hệ chọn lọc chống lại A alen trội B alen lặn C thể dị hợp D thể đồng hợp Câu 26: Ở sinh vật nhân thực, xét phân tử mARN trưởng thành dài 5100A0 có tỷ lệ loại nuclêơtit là: A : U : G : X = 1:2 :3 :4 Biết mã kết thúc phân tử mARN UGA Khi phân tử mARN làm khn để tổng hợp chuỗi pôlipeptit, số nuclêôtit loại ba đối mã phân tử tARN đến khớp bổ sung với ba phân tử mARN bao nhiêu? A U= 149; A= 299; G=599; X=500 B U= 150; A= 300; G=449; X=599 C U= 150; A= 300; G=599;X=499 D U= 149; A= 299; G=600; X=449 Câu 27: Ở tằm, alen A qui định vỏ trứng màu trắng trội hoàn toàn so với alen a qui định vỏ trứng màu xám Biết tằm đực cho nhiều tơ tằm Phép lai sau giúp nhà chọn giống phân biệt đực giai đoạn trứng? X XAAaAX XAaaa ××X XAAa Y Y A ᄃ B ᄃ C D Câu 28: Sự phân bố theo nhóm cá thể quần thể có ý nghĩa gì? A Làm giảm cạnh tranh gay gắt cá thể B Làm tăng cạnh tranh gay gắt cá thể C Giúp sinh vật tận dụng nguồn sống từ môi trường D Giúp sinh vật hỗ trợ chống chọi với bất lợi từ môi trường Câu 29: Phép lai hai cá thể ruồi giấm có kiểu gen cho F1 có kiểu hình lặn tất tính trạng chiếm 4,375% Biết gen qui định tính trạng, trội, lặn hồn tồn Tần số hoán vị gen A 40% B 30% C 35% D 20% Câu 30: Cho lai hai bí tròn với nhau, F1 thu tỉ lệ kiểu hình 270 tròn: 180 bầu dục: 30 dài Sự di truyền tính trạng hình dạng quả bí tuân theo qui luật di truyền sau đây? A Tương tác cộng gộp B Liên kết gen hoàn toàn ᄃ www.LePhuoc.com C Tương tác bổ sung D Hoán vị gen Câu 31: Theo quan điểm đại, loại biến dị sau xem nguồn nguyên liệu thứ cấp tiến hóa? A Biến dị tổ hợp B Đột biến gen C Đột biến nhiễm sắc thể D Thường biến Câu 32: Cho phép lai P: ♂AaBbCc x ♀AaBbCc thu F1 Biết không xảy đột biến, tính theo lý thuyết tỷ lệ kiểu gen mang cặp dị hợp F1 bao nhiêu? A 24/32 B 31/32 C 1/32 D 7/8 Câu 33: Ở loài thực vật, gen qui định tính trạng Cho P chủng thân cao, tròn lai với thân thấp, dài thu F1 đồng loạt thân cao, tròn Cho F1 tự thụ phấn F2 gồm 4000 có 250 thân thấp, dài Tính theo lý thuyết, số lượng thân cao, tròn F2 A 500 B 750 C 2250 D 1895 Câu 34: Ý sau chứng sinh học phân tử? A Giữa loài có thống cấu tạo chức mã di truyền B Giữa lồi có thống.nhất cấu tạo chức axit nuclêic C Giữa loài thống cấu tạo chức prơtêin D Giữa lồi thống cấu tạo chức gen Câu 35: Ở loài thực vật, cho vàng mang cặp gen dị hợp tự thụ phấn, đời F1 thu 43,75% đỏ, 56,25% vàng Trong số đỏ F1, tỉ lệ chủng bao nhiêu? A 1/16 B 3/17 C 3/7 D 1/4 Câu 36: Ở động vật, tượng sau dẫn đến di nhập gen ? A Sự biến đổi thành phần kiểu gen quần thể qua giao phối tự ngẫu nhiên B Sự giao phối cá thể quần thể C Sự phát sinh đột biến gen xuất quần thể D Sự di cư cá thể loài từ quần thể sang quần thể khác Câu 37: Ở sinh vật nhân thực, xét phân tử ADN tự nhân đôi số lần tổng hợp 180 mạch pơlinuclêơtit lấy ngun liệu hồn tồn từ môi trường nội bào Hỏi phân tử ADN ban đầu nhân đôi lần? A B C D Câu 38: Nhóm sinh vật có giới hạn sinh thái nhiệt độ rộng nhất? A Cá B Lưỡng cư C Bò sát D Thú Câu 39: Trong trình phát triển sinh vật qua đại địa chất, diễn biến phân hóa www.LePhuoc.com cá xương phát sinh lưỡng cư, côn trùng xảy A kỉ Cambri thuộc đại cổ sinh B kỉ Pecmi thuộc đại cổ sinh C kỉ Silua thuộc đại cổ sinh D kỉ Đêvôn thuộc đại cổ sinh Câu 40: Một gen tự nhân đôi lần số liên kết hiđrô bị phá vỡ 3600, biết gen có số liên kết hiđrơ cặp G-X với số liên kết hiđrô cặp A-T Chiều dài gen A B Đáp án 1-D 11-A 21-A 31-A 2-A 12-A 22-C 32-D 3-B 13-D 23-C 33-C C o 3000 5100 2250 A 4800 4-D 14-B 24-A 34-D 5-C 15-C 25-A 35-C 6-C 16-B 26-D 36-D 7-D 17C27-C 37-C 8-A 18-A 28-D 38-D D 9-C 19-A 29-B 39-D 10-B 20-D 30-C 40-D LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án D Ý không D, foocmin mêtiơnin aa mở đầu chuỗi polipeptit sinh vật nhân sơ Câu 2: Đáp án A Các nhân tố làm thay đổi tần số alen quần thể là: (1),(3),(4)(2) sai giao phối không làm thay dổi tần số alen quần thể Câu 3: Đáp án B Cơ quan tương đồng quan nguồn gốc, nằm vị trí tương ứng thể, có kiểu cấu tạo giống Câu 4: Đáp án D Cây có kiểu gen Aa tự thụ phấn cho đời có tỷ lệ KH: 3/4 hạt vàng: 1/4 hạt xanh Xác suất xuất có hạt vàng hạt xanh là:   27 C × ÷ × =   64 Câu 5: Đáp án C số ba chứa A =số ba chứa + 32 = 10 A+ số ba chứa A: A có vị trí ba 32 Câu 6: Đáp án C Trong tế bào nhân thực, thứ tự xếp từ đơn vị cấu trúc đến phức tạp NST : nuclêôxôm → sợi → sợi nhiễm sắc → crômatit Câu 7: Đáp án D Lai thể đột biến với dạng mẫu ban đầu khơng thuộc quy trình tạo giống phương www.LePhuoc.com pháp gây đột biến Câu 8: Đáp án A phát biểu A B sai vì: nhiều lồi động vật trưởng thành có hình thái khác có giai đoạn phát triển phơi giống C sai vì: quan tương đồng D sai vì:đó quan tương tự Câu 9: Đáp án C Làm tăng tần số xuất đột biến tự nhiên vai trò giao phối tiên hóa Câu 10: Đáp án B Người III10 có em trai bị bệnh (1AA : 2Aa)X B Y => bố mẹ dị hợp gen quy định tính trạng tóc: Người III11 có em trai bị bệnh => bố mẹ có kiểu gen: (7)AaX B X b × (8)AaX B Y → III11 : (1AA : 2Aa)(X B X B : X BX b ) Xác suất cặp vợ chồng III(10) III(11) sinh đầu lòng không mang alen lặn gen trên: - Xét tính trạng tóc (1AA : 2Aa) × (1AA : 2Aa) ↔ (2A :1a) × (2A :1a) → AA - Xét tính trạng mù màu: 3 (X B X B : X B X b ) × X BY ⇔ (3X B : X b ) × (X B : Y) → X B X B + X B Y = 8 - Vậy xác suất họ sinh không mang alen lặn là: 3/4*4/9 = 1/3 Câu 11: Đáp án A Từ nòi xảy đảo đoạn ED => nòi 4; từ nòi đảo đoạn FC => nòi 3; từ nòi đảo đoạn FED tạo nòi Câu 12: Đáp án A Câu 13: Đáp án D Số tế bào sau lần phân bào là: Vậy số NST đơn tế bào hợp tử là: 104:8 =13 => thể nhiễm: 2n+1= 13NST Câu 14: Đáp án B Số vàng (aaaa) = 1/6aa x 1/2aa x 2400= 200 => số đỏ dị hợp là: 2400-200=2200 www.LePhuoc.com Câu 15: Đáp án C Vốn gen quần thể tập hợp tất alen quần thể thời điểm xác định Câu 16: Đáp án B Câu 17: Đáp án C Quần thể thực vật thụ phấn qua nhiều hệ dẫn đến hình thành dòng ( đồng hợp trội đồng hợp lặn) làm giảm tỷ lệ dị hợp.Kết sai C Câu 18: Đáp án A Đột biến xảy làm cho nucleotit mã thứ G bị biến đổi thành T(AGX→ATX) 3’ATX5’ phiên mã bổ sung 5’UAG 3’ – Mã kết thúc => trình dịch mã dừng lại ba bị đột biến Câu 19: Đáp án A Ta có P hoa đỏ,quả dẹt mà F1 thu kiểu hình khác P => P dị hợp cặp gen => Loại D Tỷ lệ dẹt:tròn:dài =9:6:1 , tỷ lệ đỏ: trắng= 3:1 - Nếu gen PLĐL tỷ lệ kiểu hình phải (9:6:1)(3:1)≠ đề => gen phải nằm NST Ở F1 ta khơng thấy xuất kiểu hình dài trắng (aabbdd) => gen nằm NST dị hợp đối khơng có HVG => Loại B,C Câu 20: Đáp án D Cây cao có kiểu gen aabbcc , cao 210 cm, giao phối với thấp có kiểu gen AABBCC F1: AaBbCc có alen trội => có chiều cao: 150cm Câu 21: Đáp án A Những gen thường gen trội thường khơng di truyền chúng xuất tế bào sinh dưỡng Câu 22: Đáp án C Gọi x,y,z tỷ lệ tương ứng kiểu gen AA, Aa, aa Các quần thể đạt trạng thái cân di x.z = (y / 2) truyền phải thỏa mãn Vậy quần thể đạt trạng thái cân di truyền là: 1,3,6 Câu 23: Đáp án C Phát biểu sai C vì: để tạo trồng biến đổi gen phải sử dụng cơng nghệ gen Câu 24: Đáp án A Gen 1: giới đực có kiểu gen, giới có 2(2+1)/2 =3 kiểu gen Gen 2: có alen => số kiểu gen tối đa 3(3+1)/2 = Vậy số kiểu gen tối đa quần thể gen là: 5x6= 30 www.LePhuoc.com Câu 25: Đáp án A CLTN loại alen khỏi quần thể sau hệ CLTN chống lại alen trội Câu 26: Đáp án D phân tử mARN có chiều dài 5100 A0 => N = 1500 nucleotit, tỷ lệ A : U : G : X = 1:2 :3 : nên ta tính số lượng nucleotit loại A=150,U=300,G=450,X=600 Mà mã kết thúc UGA (mã kết thúc khơng mã hóa cho aa => khơng có ba đối mã tương ứng tARN) => số nucleotit loại ba đối mã tARN là: U= 149; A= 299; G=600; X=449 Câu 27: Đáp án C phép lai A: có 100% vỏ màu trắng => loại phép lai B: có trứng vỏ trắng ( nở đực cái) trứng màu xám ( nở cái) => loại phép lai C: trứng vỏ trắng nở 100% đực, trứng vỏ xám nở Phép lai D: kết giống phép lai B => loại Phép lai giúp nhà chọn giống phân biệt đực giai đoạn trứng phép lai C Câu 28: Đáp án D Các cá thể quần thể phân bố theo nhóm nhằm hỗ trợ chống chọi với bất lợi mơi trường Câu 29: Đáp án B Ta có : kiểu hình mang ab d ab X Y = 0.04375 → = 0.175 ab ab tính trạng lặn có kiểu gen Mà ruồi giấm đực khơng có hoán vị gen => tần số hoán vị gen 30% Câu 30: Đáp án C Tỷ lệ phân ly kiểu hình F1 là: 9:6:1 => P dị hợp cặp gen Tương tác bổ sung, có mặt đồng thời alen trội cho kiểu hình tròn, có alen trội cho kiểu hình bầu dục, khơng có alen trội cho kiểu hình dài Câu 31: Đáp án A Nguồn nguyên liệu thứ cấp cho tiến hóa theo quan điểm đại biến dị tổ hợp, nguyên liệu sơ cấp đột biến gen Câu 32: Đáp án D Tỷ lệ kiểu gen mang cặp dị hợp = 1- tỷ lệ kiểu gen đồng hợp Câu 33: Đáp án C 1 = 1−  ÷ = 2 www.LePhuoc.com F1 dị hợp cặp gen ,tỷ lệ thân thấp dài F1= 1/16 =250 Tỷ lệ thân cao tròn F2 9/16 => số thân cao tròn : 9/16x4000= 2250 Câu 34: Đáp án D Ý sai D, cấu tạo chức gen loài khác Câu 35: Đáp án C F1 dị hợp cặp gen (cây vàng) tự thụ phấn tỷ lệ kiểu hình F2: vàng: đỏ => tương tác bổ sung, có alen trội => vàng, lại => đỏ đỏ gồm có kiểu gen:1Aabb:2Aabb:1aaBB:2aaBb:1aabb => tỷ lệ đồng hợp 3/7 Câu 36: Đáp án D Sự di cư cá thể loài từ quần thể sang quần thể khác dẫn đến di nhập gen Câu 37: Đáp án C gọi x số lần nhân đôi phân tử ADN Số mạch đơn sau số lần nhân đôi là: 180+12 = 192 mạch Ta có × × x = 192 => x = Câu 38: Đáp án D Trong nhóm sinh vật có thú động vật nhiệt, chúng có thân nhiệt khơng phụ thuộc vào nhiệt độ mơi trường nên có giới hạn sinh thái phân bố rộng Câu 39: Đáp án D Sự phân hóa cá xương,phát sinh lưỡng cư, côn trùng xảy kỷ Đêvôn thuộc đại Cổ sinh Câu 40: Đáp án D Ta có số liên kết hidro bị phá vỡ 3600 số liên kết hidro gen nên ta có 2A+3G =3600 Mặt khác số liên kết hiđrô cặp G-X với số liên kết hiđrô cặp A-T => 2A=3G Ta có hệ phương  2A + 3G = 3600 A = 900 ⇔ ⇒ N = 3000 → L = 5100A  trình:  2A − 3G = G = 600 www.LePhuoc.com  Bạn tải miễn phí nhiều đề Bạn mua nhiều đề file word có lời giải chi tiết giá rẻ ... tiên khơng chức chức bị tiêu giảm B Các lồi động vật có xương sống có đặc điểm giai đoạn trưởng thành khác khơng thể có giai đoạn phát triển phôi giống C Những quan loài khác bắt nguồn từ quan loài... vật, tượng sau dẫn đến di nhập gen ? A Sự biến đổi thành phần kiểu gen quần thể qua giao phối tự ngẫu nhiên B Sự giao phối cá thể quần thể C Sự phát sinh đột biến gen xuất quần thể D Sự di cư cá... hình thái khác có giai đoạn phát triển phơi giống C sai vì: quan tương đồng D sai vì:đó quan tương tự Câu 9: Đáp án C Làm tăng tần số xuất đột biến tự nhiên khơng phải vai trò giao phối tiên hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngo gia tu vinh phuc l3 2017 , Ngo gia tu vinh phuc l3 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay