Han thuyen bac ninh l2 2017

12 29 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:24

www.LePhuoc.com Mời Bạn Ghé Qua www.LePhuoc.com để tải nhiều đề miễn phí file word SỞ GD – ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN – LỚP 12 NĂM HỌC 2016 – 2017 ĐỀ THI MÔN: SINH HỌC Câu 1: Ở gà , gen A quy định lông vằn , a : khơng vằn nằm NST giới tính X , khơng có alen tương ứng Y Trong chăn ni người ta bố trí cặp lai phù hợp, để dựa vào màu lơng biểu phân biệt gà trống , mái từ lúc nở Cặp lai phù hợp cụ thể : X AaAX XaaAa � � X XAAaaY A ᄃ B ᄃ C ᄃ D Câu 2: Ở loài giao phối ( động vật có vú người) tỉ lệ đực xấp xỉ 1:1 vì: A Vì số giao tử đwục với số giao tử B Số số đực lồi C Vì sức sống giao tử đực giao tử D Vì thể XY tạo giao tử X Y với tỉ lệ ngang Câu 3: Cho biết bước quy trình sau : Trồng điều kiện môi trường khác Theo dõi ghi nhận biểu tính trạng trồng Tạo cá thể có kiểu gen Xác định số kiểu hình tương ứng với điều kiện môi trường cụ thể Để xác định mức phả ứng kiểu gen quy định tính trạng trồng người ta phải thực quy trình théo trình tự bước là: A 3→1→2→4 B 1→2→3→4 C 1→3→2→4 D 3→2→1→4 Câu 4: Một gen có %A = 20% 3120 liên kết hidro Gen có số lượng nucleotit là: A 2400 B 2040 C 3000 D 1800 Câu 5: Di truyền học tư vấn nhằm chuẩn đoán số tật , bệnh di truyền thời kì A Mới sinh B Sau sinh C Sắp sinh D Trước sinh Câu 6: Trong phát biểu sau , có phát biểu điểm chung đột biến gen đột biến NST Xảy cá bào sinh dưỡng tế bào sinh dục Luôn biểu thành kiểu hình mang đột biến Xảy NST thường NST giới tính Là ngun liệu sơ cấp q trình tiến hóa chọn giống: A B C D Câu 7: Từ loại nucleotit U,G,X tạo ba chứa nucleotit loại X? A 19 B 27 C 37 Câu 8: Hình thành lồi phương thức xảy nhanh nhất: A Lai xa đa bội hóa B Cách li địa lí C Cách li tập tính D Cách li sinh thái D www.LePhuoc.com Câu 9: Một cá thể có kiểu gen Nếu xảy AB DE hoán vị gen giảm phân hai   cặp NST tương đồng qua tự thụ phấn ab de tạo tối đa loại kiểu gen hệ sau? A 100 B 16 C 10 D 81 Câu 10: Khảo sát di truyền bệnh (viết tắt H ) người qua hệ sau Xác suất để người III.2 mang gen gây bệnh H là: A 0,5 B 0,667 C 0,25 D 0,7 Câu 11: Nhận định sau không đúng? A Trong di truyền , lai mang tính trạng mẹ di truyền theo dòng mẹ B Con lai mang tính trạng mẹ nên di truyền tế bào chất xem di truyền theo dòng mẹ C Tất tượng di truyền theo dòng mẹ di truyền tế bào chất D Di truyền tế bào chất gọi di truyền ngồi nhân hay di truyền nhiễm sắc thể Câu 12: Plasmist ADN vòng ,mạch kép có A Nhân tế bào loài sinh vật B Nhân tế bào tế bào vi khuẩn C Tế bào chất tế bào vi khuẩn D Ti thể , lục lạp tế bào vi khuẩn Câu 13: Khoa học ngày điều trị để hạn chế biểu bệnh di truyền đưới đây: A Hội chứng Đao B Hội chứng Tơcnơ C Hội chứng Claiphentơ D Bệnh pheninketo niệu Câu 14: Giao phối gần tự thụ phấn qua nhiều hệ dẫn đến tượng thối hóa giống A Các gen lặn đột biến có hại biểu thành kiểu hình chúng đưa trạng thái đồng hợp B Tập trung gen trội có hại hệ sau C Các gen lặn đột biến có hại bị gen trội át chế kiểu gen dị hợp D Xuất ngày nhiều đột biến có hại Câu 15: Theo quan niệm đại , đơn vị sở tiến hóa là: A Cá thể B Quần thể C Phân tử D Lồi Câu 16: Trình tự nucleotit ADN có tác dụng bảo vệ làm NST khơng dính vào nằm www.LePhuoc.com A Điểm khởi nhân đôi B Tâm động C Hai đầu mút NST D Eo thứ cấp Câu 17: Ở giống lúa , chiều cao cặp gen (A, a; B,b; D,d) quy định , gen phân li độc lập Cứ gen trội có mặt kiểu gen làm cho thấp cm Cây cao có chiều cao 100 cm Cây lai tạo từ phép lai thấp với cao có chiều cao là: A 80 cm B 85cm C 75cm D 70 cm Câu 18: Tác động chọn lọc đào thải loại alen khỏi quần thể qua hệ chọn lọc chóng lại: A Alen lặn B Thể dị hợp C Alen trội D Thể đồng hợp Câu 19: Cho biết gen A đỏ trội hoàn toàn với alen a trắng , sức sống giao tử mang gen A gấp đôi giao tử mang gen a ; sức sống hợp tử phôi ( để phát triển thành cá thể ) KG AA = 100% ; Aa = 75 % ; aa = 50 % Bố mẹ mang kiểu gen dị hợp tỉ lệ kiểu hình đời F ( sinh) là: A A- : aa B A- : aa C 14A- : aa D 15 A- : aa Câu 20: Một quần thể ngẫu phối có thành phần kiểu gen 0,8 Aa : 0,2 aa Qua chọn lọc , người ta đào thải cá thể có kiểu hình lặn Thành phần kiểu gen quần thể hệ sau là: A 0,64 AA : 0,32 Aa : 0,04 aa B 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa C 0,16 AA : 0,48 Aa : 0,36 aa D 0,25 AA : 0,5 Aa : 0,25 aa Câu 21: Một quần thể tự thụ phấn qua hệ , tần số kiểu gen Aa 0,1 Hỏi quần thể xuất phát tần số kiểu gen bao nhiêu: A 0,1 B 0,0125 C 0,8 D 0,4 Câu 22: Một quần thể giao phối có thành phần kiểu gen : dAA + h Aa + r aa = cân di truyền khi: A Tần số alen A = a B dr = (h/2)2 C d.r = h D d = h = r Câu 23: Nhiều loại bện ung thư xuất gen tiền ung thư bị đột biến thành gen ung thư Khi bị đột biến , gen hoạt động mạnh tạo nhiều sản phẩm làm tăng tốc độ phân bào dẫn đến khối u tăng sinh mức mà thể khơng kiểm sốt Những gen ung thư loại thường là: A Gen trội thường khơng di truyền dược chúng xuất tế bào sinh dưỡng B Gen trội di truyền chúng xuất tế bào sinh dục C Gen lặn di truyền chúng xuất tế bào sinh dục D Gen lặn khơng di truyền chúng xuất tế bào sinh dưỡng www.LePhuoc.com Câu 24: Những đột biến NST thường dẫn đến hình thành lồi A Mất đoạn , đảo đoạn B Đảo đoạn , chuyển đoạn C Mất đoạn, chuyển đoạn D Chuyển đoạn , lặp đoạn nhiều lần Câu 25: Nguồn lượng dùng để tổng hợp phân tử hữu hình thành sống là: A Năng lượng hóa học B ATP C Năng lượng sinh học D Năng lượng tự nhiên Câu 26: Sự sống xuất môi trường nào? A Khí ngun thủy B Trong lòng đất C Trong nước đại dương D Trên đất liền Câu 27: Ở loài thực vật , alen A quy định nguyên trội hoàn toàn so với alen a quy định xẻ; Alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Cho nguyên hoa đỏ giao phấn với xẻ , hoa trắng (P) , thu F1 gồm xẻ , hoa đỏ chiếm tỉ lệ 50% Biết không xảy đột biến Tính theo lí thuyết , kết luận , có kết luận không ? (1) Dựa vào kết lai ta kết luận hai cặp gen nằm cặp NST tương đồng hay nằm hai cặp NST tương đồng (2) Ở F1, có tối đa ba kiểu gen khác dị hợp chiếm 10% (3) Khi cho có kiểu hình lại F1 lai phân tích ,nếu kết thu có tỉ lệ phân li kiểu hình khác với tỉ lệ :1 :1 :1 , ta kết luận toán tuân theo quy luật di truyền liên kết (4) Khi cho xẻ , hoa đỏ F1 lai phân tích ta ln ln thu tỉ lệ phân li kiểu hình đời xấp xỉ :1 (5) Có tối đa trường hợp phép lai P cho kết thỏa mãn kiểu hình F1 A B C D Câu 28: Tại đảo quần đảo đại dương hay tồn loài đặc trưng khơng có nơi khác trái đất A Do cách li sinh sản quần thể đảo nên đảo hình thành lồi đặc trưng B Do lồi có nguồn gốc từ đảo khơng có điều kiện phát tán nơi khác C Do điều kiện tự nhiên, chọn lọc tự nhiên diễn theo hướng tương tự D Do cách li địa lí chọn lọc tự nhiên diễn môi trường đặc trưng đảo qua thời gian dài Câu 29: Một nhà nghiên cứu tiến hành thụ phấn hạt phấn loài thực vật A(2n = 14) với nỗn lồi thực vật B (2n = 14) không thu hợp tử Nhưng thí nghiệm tiến hành ghép cành ghép loài A lên gốc loài B nhà nghiên cứu bất ngờ phát vùng tiếp giáp cành ghép gốc ghép phát sinh chồi có kích thước lớn bất thường Chồi sau cho rễ đem trồng phát triển www.LePhuoc.com thnahf C Khi làm tiêu quan sát tế bào sinh dưỡng C thấy có 14 cặp NST tương đồng có hình thái khác : Từ thí nghiệm , số nhận xét rút sau: Thí nghiệm nhà nghiên cứu không thành công chế cách li sau hợp tử Cây C loài Cây C kết lai xa đa bội hóa Cây C mang đầy đủ đặc tính hai lồi A B Cây C nhân giống phương pháp lai hữu tính Số nhận xét xác là: A B C D Câu 30: Mức độ gây hại alen đột biến thể đột biến phụ thuộc vào: A Tác động tác nhân đột biến B Điều kiện môi trường sống thể đột biến C Tổ hợp gen mang đột biến D Môi trường tổ hợp gen mang đột biến Câu 31: Nếu cho chuối nhà 3n có nguồn gốc từ chuối rừng 2n chế hình thành chuối nhà giải thích chuỗi kiện sau : Thụ tinh giao tử n giao tử 2n Tế bào 2n nguyên phân bất thường cho cá thể 3n Cơ thể 3n giảm phân ất thường cho giao tử 2n Hợp tử 3n phát triển thành thể tam bội Cơ thể 2n giảm phân bất thường cho giao tử 2n A 3→1→4 B 5→1→4 C 4→3→1 D 1→3→4 Câu 32: Ba tế bào sinh giao tử có kiểu gen Ab/aB Dd thực trình giảm phân tạo giao tử Biết q trình giảm phân khơng xảy hốn vị gen Theo lí thuyết , tỉ lệ giao tử , có tối đa tỉ lệ giao tử tạo từ trình giảm phân ba tế bào 1 :1 :1: :1 A :1: :1 : :1 B : : : C D Câu 33: Theo thuyết tiến hóa tổng hợp , cấp độ chủ yếu chịu tác động chọn lọc tự nhiên là: A Quần thể quần xã B Cá thể quần thể C Quần xã hệ sinh thái D Tế bào phân tử www.LePhuoc.com Câu 34: Một đoạn sợi gồm 10 nucleoxom đoạn nối Mỗi đoạn nối trung bình có 50 cặp nucleotit Tổng chiều dài đoạn ADN xoắn kép đoạn sợi tổng số phân tử histon có đoạn sợi là: A o 6492 A;79 6494 A;89 A;80 B C D Câu 35: Để nhân giống lan quý nhà nghiên cứu cảnh áp dụng phương pháp A Dung hợp tế bào trần B Nhân vơ tính C Ni cấy hạt phấn D Ni cấy tế bào mô thực vật Câu 36: Nhân tố có vai trò tăng cường phân hóa nội quần thể cho quần thể nhanh chóng phân li thành quần thể A Quá trình đột biến B Quá trình giao phối C Quá trình chọn lọc tự nhiên D Các chế cách li Câu 37: Ở đậu Hà Lan , alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp ; alen B quy định hoa đỏ trội hồn tòan so với alen b quy định hoa trắng Hai cặp gen nằm hai NST tương đồng Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp hai cặp gen tự thụ phấn thu F1 Chọn ngẫu nhiên thân cao hoa đỏ F1 tự thụ phấn Nếu khơng có đột biến chọn lọc , tính theo lí thuyết xác suất xuất đậu thân thấp hoa trắng F2 bao nhiêu? A 1/256 B 1/36 C 1/64 D 1/81 Câu 38: Thành tựu chọn giống trồng bật nước ta việc chọn tạo giống A Lúa B Dưa hấu C Nho D Cà chua Câu 39: Là nhân tố tiến hóa nhân tố A Trực tiếp biến đổi kiểu hình quần thể B Gián tiếp phân hóa kiểu gen C Tham gia vào trình hình thành loài D Trực tiếp biến đổi vốn gen quần thể Câu 40: Trong phép lai khác dòng , ưu thể lai biểu rõ đời phép lai nào? A AAbbDDee x aaBBddEE B AAbbDDEE x aaBBDDee C AAbbddee x AAbbDDEE D AABBDDee x Aabbddee Đáp án 1-C 11-C 21-C 31-B 2-D 12-C 22-B 32-C 3-A 13-D 23-D 33-B 4-A 14-A 24-B 34-A 5-D 15-B 25-D 35-D 6-B 16-C 26-C 36-D LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án C Xét phép lai: 7-A 17-B 27-C 37-B 8-A 18-C 28-D 38-A 9-A 19-C 29-A 39-D 10-B 20-D 30-D 40-A www.LePhuoc.com Phép lai A: (1 trống X A X a �X a Y � 1X A X a :1X a X a :1X A Y :1X a Y vằn : trống không vằn : mái vằn : mái không vằn) Phép lai B: (1 trống vằn : X A X A �X a Y � 1X A X a :1X A Y mái vằn) Phép lai C: (1 trống vằn : mái X a X a �X A Y � 1X a Y :1X A X a không vằn) Phép lai D: (2 trống X A X a �X A Y � 1X A X A :1X A X a :1X A Y :1X a Y vằn : mái vằn : mái không vằn) Phép lai C thỏa mãn đặc điểm dựa vào màu sắc lông để phân biệt gà trống mái Câu 2: Đáp án D Những lồi giao phối có tỉ lệ đực :1 thể XY tạo giao tử X Y với tỉ lệ ngang Câu 3: Đáp án A Để xác định mức phản ứng kiểu gen quy định tính trạng cần thực theo bước sau : - Tạo cá thể có kiểu gen- Trồng điều kiện môi trường khác - Theo dõi ghi nhận biểu tính trạng trồng - Xác định số kiểu hình tương ứng với điều kiện môi trường cụ thể Vậy thứ tự thực bước : 3→1→2→4 Câu 4: Đáp án A Xét gen có : Số liên kết hidro A  20 % � G  30 % � A  � G  A  G gen : A + G = 3120 Tổng 13 � A  3( A)  3120 �  A  3120 � A  480 � G  720 2 số nucleotit gen : 3120 – 720 = 2400 Câu 5: Đáp án D Di truyền học tư vấn nhằm chuẩn đoán số bệnh trước sinh Câu 6: Đáp án B Ý gồm có 1,3,4 sai đột biến biểu thành kiểu hình đột biến NST , đột biến gen lặn biểu thành kiểu hình trạng thái đồng hợp lặn, trạng thái dị hợp gen đột biến lặn không biểu Câu 7: Đáp án A www.LePhuoc.com Số ba tạo từ nucleotit U; G ; X : 33 = 27 Số ba không chứa X : = Số ba chứa nucleotit loại X : 27 – = 19 Câu 8: Đáp án A Q trình hình thành lồi thông qua đường cách li địa lý, cách li tập tính , cách li sinh thái thường trải qua nhiều giai đoạn trung gian nên xảy chậm Q trình hình thành lồi theo đường lai xa đa bội hóa diễn nhanh trực tiếp làm biến đổi vật chất di truyền cá thể cách nhanh chóng Câu 9: Đáp án A Cơ thể có kiểu gen ᄃ tự thụ phấn AB DE   de AB DE DE =>ta có phép lai AB DE AB DE ab AB    �     ( �  )( � ) ab ab de de Xét kết phép lai ab de ab de NST : Phép lai NST mang cặp gen Aa AB AB �     ab ab Bb → 10 kiểu gen Phép lai NST mang cặp gen Dd DE DE �    de de Ee: → 10 kiểu gen Hai NST phân li độc lập với nên số lượng kiểu gen tạo 10 x 10 = 100 Câu 10: Đáp án B Bố mẹ bình thường sinh bị bệnh nên ta có gen quy định gen bị bệnh gen lặn Bố bị bệnh sinh gái bình thường → gen bị bệnh nằm NST thường Quy ước : A- bình thường a- gây bệnh H Ta có kiểu gen II II.3 Aa Aa x Aa →1 AA : Aa : aa Người III.2 bình thường có tỉ lệ kiểu gen 1/3 AA : 2/3 Aa XS để người III.2 mang gen gây bệnh H : 2/3 →0,667 Câu 11: Đáp án C Không phải tất tượng di truyền theo dòng mẹ tượng di truyền tế bào chất Câu 12: Đáp án C Plasmist ADN vòng ,mạch kép có tế bào chất vi khuẩn , ti thể lục lạp sinh vật nhân thực Đáp án D saivì vi khuẩn tế bào nhân thực nên ti thể lục lạp khơng có tế bào vi khuẩn Câu 13: Đáp án D www.LePhuoc.com Các bệnh bệnh di truyền (Hội chứng Đao ,Hội chứng Tơcnơ, Hội chứng Claiphentơ: Hội chứng di truyền có liên quan đến đột biến NST; bệnh pheninketo niệu bệnh di truyền cấp độ phân tử ) Trong bệnh có bệnh pheninketo niệu hạn chế biểu bệnh cách điều chỉnh chế độ ăn uống (hạn chế thức ăn có chứa phenalin →hạn chế hàm lượng phenalin tế bào ) Câu 14: Đáp án A Giao phối gần tự thụ phấn qua nhiều hệ dẫn đến tượng thối hóa giống giao phối gần tạo điều kiện cho alen lặn có hại tổ hợp với biểu kiểu hình lặn Câu 15: Đáp án B Theo quan niệm tiến hóa đại đơn vị sở tiến hóa quần thể Câu 16: Đáp án C Trình tự nucleotit phân tử AND có tác dụng bảo vệ làm cho NST khơng dính vào nằm hai đầu mút NST Câu 17: Đáp án B Cây cao có kiểu gen aabbdd : 100 cm Cây thấp có kiểu gen AABBDD : 70 cm Phép lai thấp cao sinh có kiểu gen : AABBDD × aabbdd →AaBbDd Cây lai có chiều cao : 85 cm Câu 18: Đáp án C Tác động chọn lọc loại thải alen khỏi quần thể đột biến chống lại alen trội Câu 19: Đáp án C Bố mẹ có kiểu gen Aa x Aa Xét thể có kiểu gen Aa giảm phân tạo ½ A : ½ a Sức sống giao tử A gấp đôi a nên ta có : A : a Các giao tử kết hợp với ta có : ( A : a)( A : a) →Tỉ lệ hợp tử tạo AA :4 Aa: aa Sức sống hợp tử hợp tử phôi khác KG AA = 100% ; Aa = 75 % ; aa = 50 % Tỉ lệ kiểu gen đời F1 : AA : Aa : aa Tỉ lệ kiểu hình đời co F1 : 14 A - : aa Câu 20: Đáp án D Quần thể ngẫu phối có thành phần kiểu gen 0,8 Aa : 0,2 aa → Đào thải cá thể có kiểu hình lặn giữ lại cá thể có kiểu hình trội tần số alen quần thể : A = a = 0,5 www.LePhuoc.com Thành phần kiểu gen hệ sau : (0,5 A : 0,5 a) (0,5 A : 0,5 a) = 0,25 AA : 0,5 Aa : 0,25 aa Câu 21: Đáp án C Quần thể tự thụ phấn qua n hệ tỉ lệ n �2n Aa hệ ban đầu = Tỉ lệ Aa hệ Quần thể tự thụ phấn qua hệ 0,1�23  0,8 tần số kiểu gen Aa hệ ban đầu : Câu 22: Đáp án B Một quần thể ngẫu phối có thành phần kiểu gen sau : dAA + h Aa + r aa = →Quần thể cân di truyền h dr   ( ) 2 hệ số d,h,r thỏa mãn công thức sau : Câu 23: Đáp án D Khi gen đột biến hoạt động mạnh tạo nhiều sản phẩm →Đột biến trội, thường khơng di truyền chúng xuất tế bào sinh dưỡng Câu 24: Đáp án B Những đột biến NST thường dẫn đến hình thành lồi đột biến đảo đoạn đột biến chuyển đoạn NST Câu 25: Đáp án D Khi bắt đầu hình thành sống lượng để hình thành nên chất hữu lượng có nguồn gốc tự nhiên Câu 26: Đáp án C Sự sống bắt đầu hình thành lòng đất Câu 27: Đáp án C Quy ước : A- nguyên >> a xẻ ; B – đỏ >> b trắng Phép lai : Nguyên , hoa đỏ ( A-B-) × Lá xẻ , hoa trắng(ab,ab) Thu F1 : 50 % xẻ , hoa đỏ (aa,Bb) → Dựa vào kết phân li kiểu hình F1 khơng thể kết luận gen nằm NST hay nằm NST khác Nếu gen phân li độc lập P : AaBB có phép lai sau : AaBB x aabb Nếu gen nằm NST liên kết hồn tồn P : Ab/aB x ab/ab→Có tối đa hai phép lai thỏa mãn tỉ lệ kiểu hình →5 – sai : Dựa vào hai phép lai ta thu tối đa kiểu gen 3- sai Nếu tỉ lệ kiểu hình phép lai phân tích cho tỉ lệ kiểu hình 1:1:1 :1 →Kiểu hình lại tạo loại giao từ với tỉ lệ ngang →Phân li độc lập 4- Đúng Đáp án sai Câu 28: Đáp án D www.LePhuoc.com Trên đảo đại dương hay tồn lồi đặc trưng khơng có nơi Trái Đất cách li địa lí chọn lọc tự nhiên diễn mơi trường đặc trưng đảo qua thời gian dài Câu 29: Đáp án A Chồi phát sinh dung hợp tế bào (1) sai khơng hình thành hợp tử nên cách li trước hợp tử (2) sai, C cá thể chưa thể gọi lồi mới, lồi phải tồn quần thể thích nghi (3) sai, C kết dung hợp tế bào (4) đúng, C mang đặc tính hai lồi mang bộ NST lưỡng bội hai loài (5) sai, C mang NST lưỡng bội loài NST tồn thành cặp tương đồng nên nhân giống lai hữu tính Câu 30: Đáp án D Mức độ gây hại alen đột biến thể đột biến phụ thuộc vào môi trường sống thể đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen Đối với thể đột biến sống mơi trường có hại , sống mơi trường khác khơng có hại Câu 31: Đáp án B Cơ chế hình thành : 5→ 1→4 Cơ thể 2n giảm phân bất thường cho giao tử 2n → Thụ tinh giao tử n giao tử 2n → Hợp tử 3n phát triển thành thể tam bội→ Duy trì dạng tam bội thích nghi, sinh sản vơ tính Câu 32: Đáp án C Q trình giảm phân khơng xảy hốn vị gen nên tạo tối đa loại giao tử có trường hợp sau : tế bào có kiểu giảm phân → Tỉ lệ giao tử tạo :1 tế bào có kiểu giảm phân ; tế bào lại có kiểu giảm phân khác → Tỉ lệ giao tử tạo :1: :1 Câu 33: Đáp án B Theo thuyết tiến hóa đại cấp độ chủ yếu chịu tác động chọn lọc tự nhiên cấp độ cá thể cấp độ quần thể Câu 34: Đáp án A Mỗi nucleoxơm có phân tử histon, nucleoxom liên tiếp phân tử histon nên có tất x 10 + = 89 phân tử histon Mỗi phân tử histon quấn quanh chiều dài đoạn ADN xoắn kép đoạn 3,4 = o 6494 A đoạn ADN dài chứa 146 cặp nuDo sợi là: ( 10 x 146 + x 50 ) x www.LePhuoc.com Câu 35: Đáp án D Để nhân nhanh giống quý nhà nghiên cứu cảnh áp dụng phương pháp nuôi cấy mô thực vật Câu 36: Đáp án D Đột biến , giao phối không ngẫu nhiên , chọn lọc tự nhiên nhân tố tiến hóa thay đổi vốn gen quần thể Giao phối ngẫu nhiên có vai phát tán đột biến quần thể Các chế cách li tăng cường phân hóa vón gen quần thể nhanh chóng Câu 37: Đáp án B Cho đậu thân cao hoa đỏ dị hợp tự thụ phấn AaBb x AaBb →9 A-B- : A-bb : aaB- : aabb Chọn ngẫu nhiên thân thân cao hoa đỏ F1 ta có tỉ lệ AABB : AABb : AaBB : AaBb Để sinh đậu thân thấp hoa trắng F2 thân cao hoa đỏ có kiểu gen Aa Bb Cây có kiểu gen AaBb tự thụ phấn sinh đậu thân thấp hoa trắng F2 : 4/9 x 1/16 = 1/36 Câu 38: Đáp án A Thành tựu chọn giống trồng bật nước ta lúa Vì nước ta tạo nhiều giống lúa cho suất cao Câu 39: Đáp án D Một nhân tố tiến hóa trực tiếp làm biến đổi vốn gen Câu 40: Đáp án A Ưu lai biểu cao trạng thái dị hợp , phép lai có đời có nhiều cặp gen dị hợp ưu lai cao Ta có phép lai AAbbDDee x aaBBddEE→ Aa Bb Dd Ee ( cặp gen dị hợp) AAbbDDEE x aaBBDDee→ AaBbDDEe( cặp gen dị hợp) AAbbddee x AAbbDDEE → AAbbDdEe ( cặp gen dị hợp) AABBDDee x Aabbddee → AABbDdee ( cặp gen dị hợp):AaBbDdee ( cặp gen dị hợp ) www.LePhuoc.com  Bạn tải miễn phí nhiều đề Bạn mua nhiều đề file word có lời giải chi tiết giá rẻ ... xảy chậm Q trình hình thành lồi theo đường lai xa đa bội hóa diễn nhanh trực tiếp làm biến đổi vật chất di truyền cá thể cách nhanh chóng Câu 9: Đáp án A Cơ thể có kiểu gen ᄃ tự thụ phấn AB DE... cấy tế bào mô thực vật Câu 36: Nhân tố có vai trò tăng cường phân hóa nội quần thể cho quần thể nhanh chóng phân li thành quần thể A Quá trình đột biến B Quá trình giao phối C Quá trình chọn lọc... ADN dài chứa 146 cặp nuDo sợi là: ( 10 x 146 + x 50 ) x www.LePhuoc.com Câu 35: Đáp án D Để nhân nhanh giống quý nhà nghiên cứu cảnh áp dụng phương pháp nuôi cấy mô thực vật Câu 36: Đáp án D Đột
- Xem thêm -

Xem thêm: Han thuyen bac ninh l2 2017 , Han thuyen bac ninh l2 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay