BÀI tập TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG TIỆM cận lớp 12 có đáp án

17 27 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:24

DAYHOCTOAN.VN FANPAGE: WWW.FACEBOOK.COM/DAYHOCTOAN.VN ( Câu 1: Hàm số ) đồ thị (C) Tiệm cận xiên (C) cắt hai trục tọa độ A B Để tam giác OAB diện tích đơn vị diện tích, giá trị m là: A ⋁ C ⋁ √ B ⋁ D ⋁ √ đồ thị (Cm) Câu phát biểu sai? Câu 2: Cho hàm số A Nếu m nhỏ -4, (Cm) tiệm cận ngang B Nếu m = -4, (Cm) tiệm cận ngang tiệm cận đứng C Nếu m lớn -4, (Cm) tiệm cận ngang hai tiệm cận đứng D Với m, (Cm) hai tiệm cận đứng Câu 3: ( ( ) đồ thị hàm số: Với , tiệm cận xiên ) tiếp xúc với Parabol cố định Parabol phương trình: A B C D đồ thị (Cn), Câu 4: Cho hàm số , tiệm cận xiên (Cn) qua điểm cố định Tọa độ điểm cố định là: A (-1, 2) Câu 5: Cho hàm số B (1,-2) C (-1, 0) D (1, 0) đồ thị (C) Tích số khoảng cách từ điểm M tùy ý thuộc (C) tới hai đường tiệm cận (C) số Hằng số bằng: A √ Câu 6: Cho hàm số B √ C đồ thị (Cn), √ D √ , tiệm cận xiên (Cn) qua điểm cố định Tọa độ điểm cố định là: A (-1, 2) Câu 7: (C) đồ thị hàm số B (1,-2) C (-1, 0) D (1, 0) Chọn câu đúng: (C) hài tiệm cận song song với trục Oy nếu: DAYHOCTOAN.VN FANPAGE: WWW.FACEBOOK.COM/DAYHOCTOAN.VN DAYHOCTOAN.VN FANPAGE: WWW.FACEBOOK.COM/DAYHOCTOAN.VN A m = -2 hay m = B m nhỏ -2 hay m lớn C m nhỏ - hay m lớn D -2 nhỏ m nhỏ đồ thị (C) (C) tiệm cận xiên Đó đường thẳng: Câu 8: Cho hàm số A B C Câu 9: Gọi (C) đồ thị hàm số D điểm M(x0,y0) tùy ý thuộc (C) Biết điểm M thuộc nhánh bên phải tiệm cận đứng (C) Để điểm M gần tâm đối xứng (C) nhất, x0 giá trị nào? A B √ C √ D √ √ đồ thị (H) Tích số khoảng cách từ điểm M tùy ý thuộc Câu 10: Hàm số (H) đến hai đường tiệm cận (H) bằng: A B C D đồ thị (Cm) Câu phát biểu sai? Câu 11: Cho hàm số A Nếu m nhỏ -4, (Cm) tiệm cận ngang B Nếu m = -4, (Cm) tiệm cận ngang tiệm cận đứng C Nếu m lớn -4, (Cm) tiệm cận ngang hai tiệm cận đứng D Với m, (Cm) hai tiệm cận đứng ( Câu 12: Hàm số ) đồ thị (C) Tiệm cận xiên (C) cắt hai trụ tọa độ A B Để tam giác OAB diện tích đơn vị diện tích, giá trị m là: A ⋁ C ⋁ Câu 13: Cho hàm số √ B ⋁ D ⋁ √ đồ thị (C) Tiệm cận xiên (C) hai trục Ox, Oy tạo thành tam giác chu vi bằng: A √ DAYHOCTOAN.VN B √ C √ D √ FANPAGE: WWW.FACEBOOK.COM/DAYHOCTOAN.VN DAYHOCTOAN.VN FANPAGE: WWW.FACEBOOK.COM/DAYHOCTOAN.VN Câu 14: ( ) đồ thị hàm số: xiên ( ) tiếp xúc với Parabol cố định Parabol phương trình: Với A B C D Câu 15: Hàm số , tiệm cận đồ thị (H) Điểm thuộc nhánh bên phải (H) tổng khoảng cách đến hai tiệm cận (H) nhỏ điểm M tọa độ: A M(3, 4) Câu 16: Hàm số B M(3, - 4) ( ) ( C M(-3, 4) ) đồ thị ( ) D M(-3, -4) , tiệm cận xiên (Cm) tiếp xúc với parabol cố định Parabol phương trình: A B C D đồ thị (C) Hãy chọn câu sai: Câu 17: Cho hàm số A (C) tiệm cận ngang, hai tiệm cận đứng m nhỏ B (C) tiệm cận ngang trục hồnh, tiệm càn đứng m=4 C (C) tiệm cận ngang, hai tiệm cận đứng D (C) tiệm cân ngang m lớn đồ thị (C) Tiệm cận xiên (C) hai trục Ox, Oy tạo Câu 18: Cho hàm số thành tam giác chu vi bằng: A √ B √ C √ D √ đồ thị (C) Tích số khoảng cách từ điểm M tùy ý Câu 19: Cho hàm số thuộc (C) tới hai đường tiệm cận (C) số Hằng số bằng: A √ Câu 20: Hàm số B ( √ C √ D √ ) đồ thị (C) Tiệm cận xiên (C) cắt hai trụ tọa độ A B Để tam giác OAB diện tích đơn vị diện tích, giá trị m là: DAYHOCTOAN.VN FANPAGE: WWW.FACEBOOK.COM/DAYHOCTOAN.VN DAYHOCTOAN.VN FANPAGE: WWW.FACEBOOK.COM/DAYHOCTOAN.VN A ⋁ C ⋁ √ đồ thị ( Câu 21: Cho hàm số ( ( √ ), giá trị lựa chọn cho ⋁ D ⋁ ) qua điểm )là: D C đồ thị (Cn), Câu 22: Cho hàm số √ ) Để tiệm cận xiên ( B A B , tiệm cận xiên (Cn) qua điểm cố định Tọa độ điểm cố định là: A (-1, 2) B (1,-2) C (-1, 0) D (1, 0) đồ thị (H) Điểm thuộc nhánh bên phải (H) tổng khoảng Câu 23: Hàm số cách đến hai tiệm cận (H) nhỏ điểm M tọa độ: A M(3, 4) B M(3, - 4) C M(-3, 4) Câu 24: Gọi (C) đồ thị hàm số D M(-3, -4) điểm M(x0,y0) tùy ý thuộc (C) Biết điểm M thuộc nhánh bên phải tiệm cận đứng (C) Để điểm M gần tâm đối xứng (C) nhất, x0 giá trị nào? A C B √ √ D √ Câu 25: (Cm) đồ thị hàm số ( √ ) , tiệm cận xiên (Cm) tiếp xúc với parabol cố định Đó parabol phương trình: A B C D Câu 26: Cho hàm số đồ thị (Cn), , tiệm cận xiên (Cn) qua điểm cố định Tọa độ điểm cố định là: A (-1, 2) Câu 27: Hàm số B (1,-2) C (-1, 0) D (1, 0) đồ thị (H) Tích số khoảng cách từ điểm M tùy ý thuộc (H) đến hai đường tiệm cận (H) bằng: DAYHOCTOAN.VN FANPAGE: WWW.FACEBOOK.COM/DAYHOCTOAN.VN DAYHOCTOAN.VN FANPAGE: WWW.FACEBOOK.COM/DAYHOCTOAN.VN A B C D đồ thị (C) Tích số khoảng cách từ điểm M tùy ý Câu 28: Cho hàm số thuộc (C) tới hai đường tiệm cận (C) số Hằng số bằng: A √ √ B C √ D Câu 29: ( ) đồ thị hàm số: xiên ( ) tiếp xúc với Parabol cố định Parabol phương trình: Với A B C D Câu 30: Hàm số ( ) ( ) đồ thị ( √ , tiệm cận ) , tiệm cận xiên (Cm) tiếp xúc với parabol cố định Parabol phương trình: A B C D Câu 31: (Cm) đồ thị hàm số ( ) , tiệm cận xiên (Cm) ln tiếp xúc với parabol cố định Đó parabol phương trình: A B C D Câu 32: Cho hàm số A Câu 33: Cho hàm số đồ thị (C) (C) tiệm cận xiên Đó đường thẳng: B C D đồ thị (Cm) Câu phát biểu sai? A Nếu m nhỏ -4, (Cm) tiệm cận ngang B Nếu m = -4, (Cm) tiệm cận ngang tiệm cận đứng C Nếu m lớn -4, (Cm) tiệm cận ngang hai tiệm cận đứng D Với m, (Cm) hai tiệm cận đứng DAYHOCTOAN.VN FANPAGE: WWW.FACEBOOK.COM/DAYHOCTOAN.VN DAYHOCTOAN.VN FANPAGE: WWW.FACEBOOK.COM/DAYHOCTOAN.VN đồ thị (C) Hãy chọn câu sai: Câu 34: Cho hàm số A (C) tiệm cận ngang, hai tiệm cận đứng m nhỏ B (C) tiệm cận ngang trục hồnh, tiệm càn đứng m=4 C (C) tiệm cận ngang, hai tiệm cận đứng D (C) tiệm cân ngang m lớn Câu 35: Tìm kết luận sai kết luận sau: A Đồ thị hàm số tiệm cần đứng, tiệm cận ngang B Đồ thị hàm số tiệm cần đứng, tiệm cận xiên C Đồ thị hàm số tiệm cần đứng, tiệm cận ngang D Đồ thị hàm số tiệm cần đứng, tiệm cận xiên Câu 36: Tìm kết luận sai kết luận sau: A Đồ thị hàm số tiệm cần đứng, tiệm cận ngang B Đồ thị hàm số tiệm cần đứng, tiệm cận xiên C Đồ thị hàm số tiệm cần đứng, tiệm cận ngang D Đồ thị hàm số tiệm cần đứng, tiệm cận xiên đồ thị (Cn), Câu 37: Cho hàm số , tiệm cận xiên (Cn) qua điểm cố định Tọa độ điểm cố định là: A (-1, 2) B (1,-2) C (-1, 0) Câu 38: (C) đồ thị hàm số D (1, 0) Chọn câu đúng: (C) hài tiệm cận song song với trục Oy nếu: A m = -2 hay m = B m nhỏ -2 hay m lớn C m nhỏ - hay m lớn D -2 nhỏ m nhỏ Câu 39: (Cm) đồ thị hàm số ( ) , tiệm cận xiên (Cm) ln tiếp xúc với parabol cố định Đó parabol phương trình: DAYHOCTOAN.VN FANPAGE: WWW.FACEBOOK.COM/DAYHOCTOAN.VN DAYHOCTOAN.VN FANPAGE: WWW.FACEBOOK.COM/DAYHOCTOAN.VN A B C D đồ thị (H) Điểm thuộc nhánh bên phải (H) tổng khoảng Câu 40: Hàm số cách đến hai tiệm cận (H) nhỏ điểm M tọa độ: A M(3, 4) B M(3, - 4) Câu 41: Gọi (C) đồ thị hàm số C M(-3, 4) D M(-3, -4) điểm M(x0,y0) tùy ý thuộc (C) Biết điểm M thuộc nhánh bên phải tiệm cận đứng (C) Để điểm M gần tâm đối xứng (C) nhất, x0 giá trị nào? A B √ C √ D √ Câu 42: Gọi (C) đồ thị hàm số √ Tiệm cận xiên (C) cắt hai trục Ox, Oy A B Để diện tích tam giác OAB 4,5 đơn vị diện tích, giá trị thích hợp tham số m là: A m = hay m = -1 Câu 43: Cho hàm số B m = hay m = -2 C m = -3 hay m=4 D m = -4 hay m=3 đồ thị (C) Tích số khoảng cách từ điểm M tùy ý thuộc (C) tới hai đường tiệm cận (C) số Hằng số bằng: A √ Câu 44: Cho hàm số A B √ C D √ đồ thị (C) (C) tiệm cận xiên Đó đường thẳng: B Câu 45: Hàm số √ C D đồ thị (H) Tích số khoảng cách từ điểm M tùy ý thuộc (H) đến hai đường tiệm cận (H) bằng: A B C D Câu 46: ( ) đồ thị hàm số: xiên ( ) tiếp xúc với Parabol cố định Parabol phương trình: DAYHOCTOAN.VN Với , tiệm cận FANPAGE: WWW.FACEBOOK.COM/DAYHOCTOAN.VN DAYHOCTOAN.VN FANPAGE: WWW.FACEBOOK.COM/DAYHOCTOAN.VN A B C D Câu 47: (C) đồ thị hàm số Chọn câu đúng: (C) hài tiệm cận song song với trục Oy nếu: A m = -2 hay m = B m nhỏ -2 hay m lớn C m nhỏ - hay m lớn D -2 nhỏ m nhỏ Câu 48: Hàm số đồ thị (H) Tích số khoảng cách từ điểm M tùy ý thuộc (H) đến hai đường tiệm cận (H) bằng: A B C D đồ thị (C) Tiệm cận xiên (C) hai trục Ox, Oy tạo Câu 49: Cho hàm số thành tam giác chu vi bằng: A √ B √ C √ D √ đồ thị (C) Hãy chọn câu sai: Câu 50: Cho hàm số A (C) tiệm cận ngang, hai tiệm cận đứng m nhỏ B (C) tiệm cận ngang trục hồnh, tiệm càn đứng m=4 C (C) tiệm cận ngang, hai tiệm cận đứng D (C) tiệm cân ngang m lớn đồ thị (Cm) Câu phát biểu sai? Câu 51: Cho hàm số A Nếu m nhỏ -4, (Cm) tiệm cận ngang B Nếu m = -4, (Cm) tiệm cận ngang tiệm cận đứng C Nếu m lớn -4, (Cm) tiệm cận ngang hai tiệm cận đứng D Với m, (Cm) hai tiệm cận đứng Câu 52: Hàm số ( ) đồ thị (C) Tiệm cận xiên (C) cắt hai trụ tọa độ A B Để tam giác OAB diện tích đơn vị diện tích, giá trị m là: DAYHOCTOAN.VN FANPAGE: WWW.FACEBOOK.COM/DAYHOCTOAN.VN DAYHOCTOAN.VN FANPAGE: WWW.FACEBOOK.COM/DAYHOCTOAN.VN A ⋁ C ⋁ √ ( Câu 53: Hàm số ) ( B ⋁ D ⋁ ) đồ thị ( ) √ , tiệm cận xiên (Cm) tiếp xúc với parabol cố định Parabol phương trình: A B C D đồ thị (C) (C) tiệm cận xiên Đó đường thẳng: Câu 54: Cho hàm số A B C đồ thị (Cn), Câu 55: Cho hàm số D , tiệm cận xiên (Cn) qua điểm cố định Tọa độ điểm cố định là: A (-1, 2) B (1,-2) C (-1, 0) ( Câu 56: Hàm số D (1, 0) ) đồ thị (C) Tiệm cận xiên (C) cắt hai trụ tọa độ A B Để tam giác OAB diện tích đơn vị diện tích, giá trị m là: A ⋁ C ⋁ √ B ⋁ D ⋁ √ Câu 57: ( ) đồ thị hàm số: xiên ( ) tiếp xúc với Parabol cố định Parabol phương trình: Với A B C D Câu 58: Hàm số ( ) ( ) đồ thị ( ) , tiệm cận , tiệm cận xiên (Cm) tiếp xúc với parabol cố định Parabol phương trình: A B C D DAYHOCTOAN.VN FANPAGE: WWW.FACEBOOK.COM/DAYHOCTOAN.VN DAYHOCTOAN.VN Câu 59: Hàm số FANPAGE: WWW.FACEBOOK.COM/DAYHOCTOAN.VN đồ thị (H) Điểm thuộc nhánh bên phải (H) tổng khoảng cách đến hai tiệm cận (H) nhỏ điểm M tọa độ: A M(3, 4) B M(3, - 4) ( Câu 60: (Cm) đồ thị hàm số C M(-3, 4) ) D M(-3, -4) , tiệm cận xiên (Cm) ln tiếp xúc với parabol cố định Đó parabol phương trình: A B C D đồ thị (C) Hãy chọn câu sai: Câu 61: Cho hàm số A (C) tiệm cận ngang, hai tiệm cận đứng m nhỏ B (C) tiệm cận ngang trục hồnh, tiệm càn đứng m=4 C (C) tiệm cận ngang, hai tiệm cận đứng D (C) tiệm cân ngang m lớn đồ thị ( Câu 62: Cho hàm số ( ( √ ), giá trị lựa chọn cho A ) Để tiệm cận xiên ( )là: B D C đồ thị (Cn), Câu 63: Cho hàm số ) qua điểm , tiệm cận xiên (Cn) qua điểm cố định Tọa độ điểm cố định là: A (-1, 2) Câu 64: Hàm số B (1,-2) C (-1, 0) D (1, 0) đồ thị (H) Tích số khoảng cách từ điểm M tùy ý thuộc (H) đến hai đường tiệm cận (H) bằng: A Câu 65: Cho hàm số B C D đồ thị (Cm) Câu phát biểu sai? A Nếu m nhỏ -4, (Cm) tiệm cận ngang B Nếu m = -4, (Cm) tiệm cận ngang tiệm cận đứng DAYHOCTOAN.VN FANPAGE: WWW.FACEBOOK.COM/DAYHOCTOAN.VN DAYHOCTOAN.VN FANPAGE: WWW.FACEBOOK.COM/DAYHOCTOAN.VN C Nếu m lớn -4, (Cm) tiệm cận ngang hai tiệm cận đứng D Với m, (Cm) hai tiệm cận đứng đồ thị (Cn), Câu 66: Cho hàm số , tiệm cận xiên (Cn) qua điểm cố định Tọa độ điểm cố định là: A (-1, 2) B (1,-2) ( Câu 67: Hàm số C (-1, 0) D (1, 0) ) đồ thị (C) Tiệm cận xiên (C) cắt hai trụ tọa độ A B Để tam giác OAB diện tích đơn vị diện tích, giá trị m là: A ⋁ C ⋁ Câu 68: Cho hàm số √ B ⋁ D ⋁ √ đồ thị (C) Hãy chọn câu sai: A (C) tiệm cận ngang, hai tiệm cận đứng m nhỏ B (C) tiệm cận ngang trục hồnh, tiệm càn đứng m=4 C (C) tiệm cận ngang, hai tiệm cận đứng D (C) tiệm cân ngang m lớn Câu 69: Tìm kết luận sai kết luận sau: A Đồ thị hàm số tiệm cần đứng, tiệm cận ngang B Đồ thị hàm số tiệm cần đứng, tiệm cận xiên C Đồ thị hàm số tiệm cần đứng, tiệm cận ngang D Đồ thị hàm số tiệm cần đứng, tiệm cận xiên Câu 70: (C) đồ thị hàm số Chọn câu đúng: (C) hài tiệm cận song song với trục Oy nếu: A m = -2 hay m = B m nhỏ -2 hay m lớn C m nhỏ - hay m lớn D -2 nhỏ m nhỏ Câu 71: Cho hàm số DAYHOCTOAN.VN đồ thị (C) (C) tiệm cận xiên Đó đường thẳng: FANPAGE: WWW.FACEBOOK.COM/DAYHOCTOAN.VN DAYHOCTOAN.VN FANPAGE: WWW.FACEBOOK.COM/DAYHOCTOAN.VN A B C D đồ thị (C) Tiệm cận xiên (C) hai trục Ox, Oy tạo Câu 72: Cho hàm số thành tam giác chu vi bằng: A √ √ B C √ D √ đồ thị (Cm) Câu phát biểu sai? Câu 73: Cho hàm số A Nếu m nhỏ -4, (Cm) tiệm cận ngang B Nếu m = -4, (Cm) tiệm cận ngang tiệm cận đứng C Nếu m lớn -4, (Cm) tiệm cận ngang hai tiệm cận đứng D Với m, (Cm) hai tiệm cận đứng ( Câu 74: Hàm số ) ( ) đồ thị ( ) , tiệm cận xiên (Cm) tiếp xúc với parabol cố định Parabol phương trình: A B C D Câu 75: (Cm) đồ thị hàm số ( ) , tiệm cận xiên (Cm) tiếp xúc với parabol cố định Đó parabol phương trình: A B C D ( Câu 76: Hàm số ) đồ thị (C) Tiệm cận xiên (C) cắt hai trụ tọa độ A B Để tam giác OAB diện tích đơn vị diện tích, giá trị m là: A ⋁ C ⋁ Câu 77: Cho hàm số √ đồ thị (Cn), B ⋁ D ⋁ √ , tiệm cận xiên (Cn) qua điểm cố định Tọa độ điểm cố định là: A (-1, 2) DAYHOCTOAN.VN B (1,-2) C (-1, 0) D (1, 0) FANPAGE: WWW.FACEBOOK.COM/DAYHOCTOAN.VN DAYHOCTOAN.VN Câu 78: Hàm số FANPAGE: WWW.FACEBOOK.COM/DAYHOCTOAN.VN ( ) ( ) đồ thị ( ) , tiệm cận xiên (Cm) tiếp xúc với parabol cố định Parabol phương trình: A B C D Câu 79: Hàm số đồ thị (H) Tích số khoảng cách từ điểm M tùy ý thuộc (H) đến hai đường tiệm cận (H) bằng: A B C Câu 80: Gọi (C) đồ thị hàm số D Tiệm cận xiên (C) cắt hai trục Ox, Oy A B Để diện tích tam giác OAB 4,5 đơn vị diện tích, giá trị thích hợp tham số m là: A m = hay m = -1 B m = hay m = -2 C m = -3 hay m=4 D m = -4 hay m=3 đồ thị (C) Hãy chọn câu sai: Câu 81: Cho hàm số A (C) tiệm cận ngang, hai tiệm cận đứng m nhỏ B (C) tiệm cận ngang trục hoành, tiệm càn đứng m=4 C (C) tiệm cận ngang, hai tiệm cận đứng D (C) tiệm cân ngang m lớn Câu 82: Cho hàm số đồ thị (C) Tiệm cận xiên (C) hai trục Ox, Oy tạo thành tam giác chu vi bằng: A √ Câu 83: Cho hàm số B √ C √ D đồ thị (C) (C) tiệm cận xiên Đó đường thẳng: A B Câu 84: ( ) đồ thị hàm số: xiên ( ) tiếp xúc với Parabol cố định Parabol phương trình: A DAYHOCTOAN.VN √ C D Với , tiệm cận B FANPAGE: WWW.FACEBOOK.COM/DAYHOCTOAN.VN DAYHOCTOAN.VN FANPAGE: WWW.FACEBOOK.COM/DAYHOCTOAN.VN C D Câu 85: Tìm kết luận sai kết luận sau: A Đồ thị hàm số tiệm cần đứng, tiệm cận ngang B Đồ thị hàm số tiệm cần đứng, tiệm cận xiên C Đồ thị hàm số tiệm cần đứng, tiệm cận ngang D Đồ thị hàm số tiệm cần đứng, tiệm cận xiên đồ thị ( Câu 86: Cho hàm số ( ( √ ), giá trị lựa chọn cho ) Để tiệm cận xiên ( )là: B A ) qua điểm D C đồ thị (C) Hãy chọn câu sai: Câu 87: Cho hàm số A (C) tiệm cận ngang, hai tiệm cận đứng m nhỏ B (C) tiệm cận ngang trục hồnh, tiệm càn đứng m=4 C (C) tiệm cận ngang, hai tiệm cận đứng D (C) tiệm cân ngang m lớn đồ thị (H) Điểm thuộc nhánh bên phải (H) tổng khoảng Câu 88: Hàm số cách đến hai tiệm cận (H) nhỏ điểm M tọa độ: A M(3, 4) B M(3, - 4) C M(-3, 4) D M(-3, -4) đồ thị (C) Tích số khoảng cách từ điểm M tùy ý Câu 89: Cho hàm số thuộc (C) tới hai đường tiệm cận (C) số Hằng số bằng: A √ B Câu 90: Gọi (C) đồ thị hàm số √ C √ D √ điểm M(x0,y0) tùy ý thuộc (C) Biết điểm M thuộc nhánh bên phải tiệm cận đứng (C) Để điểm M gần tâm đối xứng (C) nhất, x0 giá trị nào? A DAYHOCTOAN.VN √ B √ FANPAGE: WWW.FACEBOOK.COM/DAYHOCTOAN.VN DAYHOCTOAN.VN C FANPAGE: WWW.FACEBOOK.COM/DAYHOCTOAN.VN D √ Câu 91: Hàm số √ đồ thị (H) Tích số khoảng cách từ điểm M tùy ý thuộc (H) đến hai đường tiệm cận (H) bằng: A B C Câu 92: (C) đồ thị hàm số D Chọn câu đúng: (C) hài tiệm cận song song với trục Oy nếu: A m = -2 hay m = B m nhỏ -2 hay m lớn C m nhỏ - hay m lớn D -2 nhỏ m nhỏ đồ thị (C) Tiệm cận xiên (C) hai trục Ox, Oy tạo Câu 93: Cho hàm số thành tam giác chu vi bằng: A √ B C √ D √ đồ thị (C) (C) tiệm cận xiên Đó đường thẳng: Câu 94: Cho hàm số A √ B Câu 95: Cho hàm số C D đồ thị (Cm) Câu phát biểu sai? A Nếu m nhỏ -4, (Cm) tiệm cận ngang B Nếu m = -4, (Cm) tiệm cận ngang tiệm cận đứng C Nếu m lớn -4, (Cm) tiệm cận ngang hai tiệm cận đứng D Với m, (Cm) hai tiệm cận đứng Câu 96: (C) đồ thị hàm số Chọn câu đúng: (C) hài tiệm cận song song với trục Oy nếu: A m = -2 hay m = B m nhỏ -2 hay m lớn C m nhỏ - hay m lớn D -2 nhỏ m nhỏ Câu 97: Cho hàm số đồ thị (Cm) Câu phát biểu sai? A Nếu m nhỏ -4, (Cm) tiệm cận ngang DAYHOCTOAN.VN FANPAGE: WWW.FACEBOOK.COM/DAYHOCTOAN.VN DAYHOCTOAN.VN FANPAGE: WWW.FACEBOOK.COM/DAYHOCTOAN.VN B Nếu m = -4, (Cm) tiệm cận ngang tiệm cận đứng C Nếu m lớn -4, (Cm) tiệm cận ngang hai tiệm cận đứng D Với m, (Cm) hai tiệm cận đứng Câu 98: Cho hàm số đồ thị (C) Tích số khoảng cách từ điểm M tùy ý thuộc (C) tới hai đường tiệm cận (C) số Hằng số bằng: A √ Câu 99: Hàm số B √ C √ D √ đồ thị (H) Điểm thuộc nhánh bên phải (H) tổng khoảng cách đến hai tiệm cận (H) nhỏ điểm M tọa độ: A M(3, 4) Câu 100: Hàm số B M(3, - 4) C M(-3, 4) D M(-3, -4) đồ thị (H) Tích số khoảng cách từ điểm M tùy ý thuộc (H) đến hai đường tiệm cận (H) bằng: A B C D - HẾT - DAYHOCTOAN.VN FANPAGE: WWW.FACEBOOK.COM/DAYHOCTOAN.VN DAYHOCTOAN.VN FANPAGE: WWW.FACEBOOK.COM/DAYHOCTOAN.VN ĐÁP ÁN: A 11 D 21 D 31 B 41 B 51 D 61 C 71 B 81 C 91 B D 12 A 22 C 32 B 42 B 52 A 62 D 72 C 82 C 92 B A 13 C 23 A 33 D 43 A 53 A 63 C 73 D 83 B 93 C C 14 A 24 B 34 C 44 B 54 B 64 B 74 A 84 A 94 B A 15 A 25 B 35 C 45 B 55 C 65 D 75 B 85 C 95 D C 16 A 26 C 36 C 46 A 56 A 66 C 76 A 86 D 96 B B 17 C 27 B 37 C 47 B 57 A 67 A 77 C 87 C 97 D B 18 C 28 A 38 B 48 B 58 A 68 C 78 A 88 A 98 A B 19 A 29 A 39 B 49 C 59 A 69 C 79 B 89 A 99 A 10 B 20 A 30 A 40 A 50 C 60 B 70 B 80 B 90 B 100 B - HẾT - DAYHOCTOAN.VN FANPAGE: WWW.FACEBOOK.COM/DAYHOCTOAN.VN ... (Cm) có tiệm cận ngang B Nếu m = -4, (Cm) có tiệm cận ngang tiệm cận đứng C Nếu m lớn -4, (Cm) có tiệm cận ngang hai tiệm cận đứng D Với m, (Cm) có có hai tiệm cận đứng ( Câu 12: Hàm số ) có đồ... (Cm) có tiệm cận ngang B Nếu m = -4, (Cm) có tiệm cận ngang tiệm cận đứng C Nếu m lớn -4, (Cm) có tiệm cận ngang hai tiệm cận đứng D Với m, (Cm) có có hai tiệm cận đứng ( Câu 74: Hàm số ) ( ) có. .. hàm số có tiệm cần đứng, tiệm cận ngang B Đồ thị hàm số có tiệm cần đứng, tiệm cận xiên C Đồ thị hàm số có tiệm cần đứng, tiệm cận ngang D Đồ thị hàm số có tiệm cần đứng, tiệm cận xiên có đồ thị
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG TIỆM cận lớp 12 có đáp án, BÀI tập TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG TIỆM cận lớp 12 có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay