De thi thu THPT so GD DT vinh phuc lan 1 file word co loi giai chi tiet

12 37 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:24

Đề thi thử THPT Sở GD & ĐT Vĩnh Phúc - Lần -Năm 2018 I Nhận biết Câu 1: Ở thực vật, bào quan thực chức quang hợp A máy Gôngi B ribôxôm C lục lạp D ti thể Câu 2: Khi nói trình hình thành hạt, phát biểu sau khơng đúng? A Tế bào tam bội hạt phát triển thành nội nhũ B Hạt mầm khơng nội nhũ C Nỗn thụ tinh phát triển thành hạt D Hợp tử hạt phát triển thành phôi Câu 3: Cho thành tựu sau: (1) Tạo giống lúa khả tổng hợp β-caroten hạt (2) Tạo giống dâu tằm tứ bội (3) Tạo giống bơng gen kháng sâu hại (4) Tạo cừu khả sản sinh prơtêin người sữa thành tựu tạo giống nhờ công nghệ gen? A B C D Câu 4: Thứ tự phận ống tiêu hóa người A miệng → dày → thực quản → ruột non → ruột già → hậu môn B miệng → dày → ruột non → thực quản → ruột già → hậu môn C miệng → thực quản → dày → ruột non → ruột già → hậu môn D miệng → ruột non → dày → thực quản → ruột già → hậu môn Câu 5: Q trình truyền tin qua xináp hóa học diễn theo trật tự nào? A Mang trước xináp → Chùy xináp → Khe xináp → Màng sau xináp B Chùy xináp → Màng trước xináp → Khe xináp → Màng sau xináp C Màng sau xináp → Khe xináp → Chùy xináp → Màng trước xináp D Khe xináp → Màng trước xináp → Chùy xináp → Màng sau xináp Câu 6: Các ion khoáng hấp thụ vào rễ theo chế A thụ động thẩm thấu B thụ động chủ động C chủ động D thẩm thấu Câu 7: Một đặc điểm tập tính bẩm sinh A hình thành q trình sống cá thể B khơng đặc trưng cho loài C di truyền từ bố mẹ D khơng bền vững thay đổi Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 8: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định tính trạng hạt vàng trội hồn tồn so với alen a quy định tính trạng hạt xanh Phép lai sau cho đời tỉ lệ kiểu hình hạt vàng : hạt xanh? A AA x Aa B AA x aa C Aa x aa D Aa x Aa Câu 9: Ở thực vật, hình thức sinh sản bào tử ngành A Rêu, B Quyết, Hạt kin C Rêu, hạt trần D Quyết, hạt trần Câu 10: Quá trình nước diễn chủ yếu qua A tế bào mô giậu B không bào C lớp cutin D Khí khổng Câu 11: Ở ếch, trao đổi khí thể với mơi trường thực qua A da phổi B hệ thống ống khí C phổi D da Câu 12: Nhân tố ngoại cảnh ảnh hưởng mạnh đến q trình sinh trưởng phát triển động vật A nhiệt độ B ánh sáng C độ ẩm D thức ăn Câu 13: Đặc điểm gen nhân sinh vật nhân thực A không phân chia cho tế bào B không bị đột biến tác động tác nhân gây đột biến C tồn thành cặp alen D mã hóa cho prơtêin tham gia cấu trúc nhiễm sắc thể Câu 14: Hai loại enzim sử dụng kĩ thuật chuyển gen A ADN pôlimeraza ARN pôlimeraza B enzim tháo xoắn restrictaza C ADN pôlimeraza ligaza D restrictaza ligaza Câu 15: Tập tính sau tập tính bẩm sinh? A Ếch đực kêu vào mùa sinh sản B Học sinh giải tập toán C Người đường thấy đèn giao thơng chuyển sang màu đỏ dừng lại D Khi mở nắp bể, đàn cá cảnh tập trung nơi thường cho ăn Câu 16: Khi nói q trình phiên mã sinh vật nhân thực, phát biểu sau không đúng? A Quá trình phiên mã diễn nhân tế bào B mARN sau phiên mã cắt bỏ intron, nối êxôn lại với thành mARN trưởng thành C Quá trình phiên mã diễn chất ti thể D Enzim xúc tác cho trình phiên mã ADN pôlimeraza Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 17: Cho quần thể thực vật cấu trúc di truyền: 0,5AA : 0,4Aa : 0,1aa Sau hệ tự thụ phấn liên tiếp, hệ F3 loại kiểu gen AA A 27,5% B 67,5% C 49% D 17,5% Câu 18: Cần phải cấm xác định giới tính thai nhi người A sợ ảnh hưởng đến tâm lí người mẹ B định kiến "trọng nam khinh nữ'' C sợ ảnh hưởng đến phát triển thai nhi D tâm lí người thân muốn biết trước trai hay gái Câu 19: Theo định luật Hacđi - Vanbec, quần thể sau không đạt trạng thái cân di truyền? A 100% Aa B 100% AA C 0,04 AA : 0,32 Aa : 0,64 aa D 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa Câu 20: Ở động vật, thể cảm giác khát nước A áp suất thẩm thấu máu tăng cao B nồng độ Na+ máu giảm C nồng độ glucozơ máu giảm D áp suất thẩm thấu máu giảm Câu 21: Quang hợp góp phần ngăn chặn hiệu ứng nhà kính A tích lũy lượng B tạo lượng chất hữu lớn C làm giảm CO2 khí D giải phóng O2 Câu 22: Người khổng lồ hậu tuyến yên tiết A q hoocmơn sinh trưởng vào giai đoạn trưởng thành B q hoocmơn sinh trưởng vào giai đoạn trẻ em C nhiều hoocmôn sinh trưởng vào giai đoạn trưởng thành D nhiều hoocmôn sinh trưởng vào giai đoạn trẻ em Câu 23: Vận động cụp trinh nữ va chạm học thuộc kiểu A hướng động dương B hướng động âm C ứng động sinh trưởng D ứng động không sinh trưởng Câu 24: Khi nói biện pháp sản xuất nơng nghiệp ứng dụng hoocmơn thực vật, phát biểu sau không đúng? A Sử dụng đất đèn ( sản sinh etylen) để thúc cà chua chóng chín B Phun dung dịch axit abxixic để tạo không hạt nho C Sử dụng chất 2, 4D ( auxin nhân tạo) với nồng độ cao để làm thuốc diệt cỏ D Phun gibêrelin để phá trạng thái ngủ cho củ khoai tây II Thông hiểu Câu 25: ví dụ sau nói thường biến? Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải (1) Trên hoa giấy xuất cành hoa trắng (2) Cây bàng rụng mùa đông, đến mùa xuân lại đâm chồi nảy lộc (3) Lợn sinh vành tai xẻ thùy, chân dị dạng (4) Một số loài thú xứ lạnh lơng dày, màu trắng vào mùa đơng; mùa hè lơng thưa, màu vàng xám A B C D Câu 26: Khi nói hơ hấp sáng, phát biểu sau không đúng? A Hô hấp sáng xảy chủ yếu thực vật C4 B Hô hấp sáng xảy đồng thời với quang hợp, gây lãng phí sản phẩm quang hợp C Hơ hấp sáng xảy điều kiện cường độ ánh sáng cao, lượng CO cạn kiệt, O2 tích lũy nhiều D Hơ hấp sáng q trình hấp thụ O2 giải phóng CO2 ngồi sáng Câu 27: Khi nói ưu điểm hình thức sinh sản vơ tính động vật, phát biểu sau khơng đúng? A Tạo số lượng lớn cháu giống thời gian ngắn B Cá thể sống độc lập, đơn lẻ sinh sản bình thường C Tạo cá thể thích nghi tốt với mơi trường sống ổn định, biến động D Tạo cá thể khả thích nghi tốt với thay đổi điều kiện môi trường Câu 28: Ở lồi thực vật, tính trạng chiều cao cặp gen không alen (A,a ; B,b; D, d)tương tác theo kiểu cộng gộp quy định Trong alen trội làm cho cao thêm 20 cm Lấy hạt phấn cao ( chiều cao 240 cm) thụ phấn cho thấp thu F1; cho F1 tự thụ phấn F2 Biết khơng đột biến xảy ra, theo lí thuyết, chiều cao 180 cm F2 chiếm tỉ lệ A 37,5% B 42,5% C 12,5% D 31,25% Câu 29: Một gen chiều dài 0,408 μm tổng số liên kết hiđrơ 3120 Gen bị đột biến làm tăng liên kết hiđrô chiều dài gen không bị thay đổi Số nuclêôtit loại gen sau đột biến là: A A = T = 484; G = X = 715 B A = T = 720; G = X = 480 C A = T = 475; G = X = 725 D A = T = 480; G = X = 720 Câu 30: Biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn Khoảng cách gen A B đồ di truyền cM, diễn biến giảm phân tế bào sinh dục Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải đực Tiến hành phép lai P: ♂ AB Ab x♀ thu F1 Tính theo lí thuyết, ab aB tỉ lệ kiểu hình ( A-bb) F1 A 21,64% B 23,16% C 52,25% D 66,25% Câu 31: Ở cà chua, alen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vàng Lai thứ cà chua lưỡng bội chủng đỏ với vàng, thu F toàn đỏ Xử lý F1 dung dịch cơnxixin, sau cho F lai với F2 thu 385 đỏ 11 vàng Biết đột biến gen xảy ra, giao tử hợp tử khả sống Kiểu gen F1 A AAaa x Aa B Aaaa x AAAa C AAaa x AAaa D Aaaa x Aaaa Câu 32: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Cho thân cao, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F gồm loại kiểu hình khác Trong tổng số F1, số kiểu hình thân thấp, hoa đỏ chiếm tỉ lệ 21% Biết không xảy đột biến xảy hoán vị gen trình phát sinh giao tử đực giao tử với tần số kết luận phép lai trên: (1) F1 10 loại kiểu gen (2) F1 loại kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ (3) Ở F1, số cá thể kiểu gen giống kiểu gen P chiếm tỉ lệ 18% (4) P xảy hoán vị gen với tần số 20% A B C D Câu 33: Ở người, bệnh phêninkêtô niệu gen lặn a nằm NST thường quy định, alen trội A quy định tính trạng bình thường Một quần thể người trạng thái cân di truyền gen nói trên, 19% số người mang gen bệnh Một cặp vợ chồng thuộc quần thể khơng bị bệnh bố người vợ bị bệnh Xác suất để đứa đầu lòng họ gái khơng bị bệnh A 21/44 B 21/22 C 3/44 D 3/22 Câu 34: Cho lai ruồi thân xám, mắt đỏ với ruồi giấm đực thân đen, mắt trắng thu toàn ruồi F1 thân xám, mắt đỏ Cho F1 giao phối ngẫu nhiên thu F2 phân li theo tỉ lệ Kiểu gen ruồi F1 phép lai là: Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải A AaXBXb B AaXBXB C AaXBY D AaBb III Vận dụng Câu 35: Khi nói hoạt động tim hệ mạch, phát biểu sau đúng? (1) Huyết áp tâm thu đạt ứng với lúc tim co, huyết áp tâm trương đạt ứng với lúc tim dãn (2) Ở đa số động vật, nhịp tim tỉ lệ thuận với khối lượng thể (3) Khi tim đập nhanh mạch co huyết áp tăng, tim đập chậm mạch dãn huyết áp giảm (4) Trình tự hoạt động chu kì tim pha co tâm thất, pha co tâm nhĩ, pha dãn chung (5) Vận tốc máu hệ mạch tỉ lệ nghịch với tổng tiết diện mạch A B C D Câu 36: Cho phép lai : ♂ AaBbDdEe x ♀ AaBbDDee, đời cá thể mang tính trạng trội tính trạng lặn chiếm tỉ lệ bao nhiêu? Biết gen quy định tính trạng trội lặn hồn tồn A 28,125% B 56,25% C 46,875% D 37,5% Câu 37: Cho phép lai (P): ♂ AaBbdd x ♀ AaBbDd Biết rằng: 8% số tế bào sinh tinh cặp NST mang cặp gen Aa không phân li giảm phân I, cặp NST khác phân li bình thường, giảm phân II bình thường, tế bào sinh tinh khác giảm phân bình thường; 10% số tế bào sinh trứng cặp NST mang cặp gen Dd khơng phân li giảm phân I, cặp NST khác phân li bình thường, giảm phân II bình thường; 2% số tế bào sinh trứng khác cặp NST mang cặp gen Bb không phân li giảm phân I, cặp NST khác phân li bình thường, giảm phân II bình thường, tế bào sinh trứng khác giảm phân bình thường, giao tử sức sống khả thụ tinh ngang Theo lí thuyết, đời con, tỉ lệ hợp tử đột biến A 80,96% B 9,84% C 19,04% D 17,2% Câu 38: Ở loài thực vật, cho thân cao, hoa đỏ ( M) lai phân tích thu hệ lai F1 gồm: 35 thân cao, hoa đỏ; 90 thân cao, hoa trắng; 215 thân thấp, hoa đỏ; 160 thân thấp, hoa trắng Biết tính trạng hoa đỏ trội hoàn toàn so với hoa trắng; diễn biến giảm phân tế bào sinh dục đực Nhận định sau đúng? A Kiểu gen M Aa BD bd B Trong trình giảm phân xảy hoán vị gen M với tần số 36% C Tính trạng chiều cao di truyền theo quy luật tương tác cộng gộp Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải D Cho M tự thụ phấn, tỉ lệ đời kiểu gen giống M 12,96% Câu 39: Cho biết cặp gen quy định cặp tính trạng, alen trội trội hồn tồn, hốn vị gen xảy giới với tần số 40% Tiến hành phép lai ♂ AB Ab Dd x ♀ Dd , thu F1 ab aB Lấy ngẫu nhiên cá thể F1, xác suất để thu cá thể kiểu hình mang tính trạng trội tính trạng lặn A 48,875% B 52,5% C 17,5% D 39,875% Câu 40: đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy định, alen trội trội hoàn toàn Biết khơng đột biến xảy ra; bố người đàn ông hệ thứ III không mang alen gây bệnh Xác suất để cặp vợ chồng III.10- III 11 sinh đứa trai không bị bệnh bao nhiêu? A 19/36 B 17/36 C 17/18 D 1/18 LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án C Câu 2: Đáp án B Trong phát biêu trên, B sai Hạt mầm: Phơi hạt mầm ; Chất dinh dưỡng hạt chứa nội nhũ → Hạt mầm nội nhũ Câu 3: Đáp án C Tròng thành tựu trên, thành tựu 1, 3, thành tựu tạo giống nhờ công nghệ gen thành tựu phương pháp gây đột biến → thành tựu tạo giống nhờ cơng nghệ gen Câu 4: Đáp án A Câu 5: Đáp án B Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 6: Đáp án B - Các ion khoáng xâm nhập vào tế bào rễ theo chế: + chế thụ động: số ion khoáng từ đất vào tế bào lông hút theo chế thụ động (đi từ nơi nồng độ cao sang nơi nồng độ thấp) + chế chủ động: số ion khoáng mà nhu cầu cao (ion kali) di chuyển ngược chiều gradien nồng độ, xâm nhập vào rễ theo chế chủ động, đòi hỏi phải tiêu tốn lượng Câu 7: Truy cập Website http://tailieugiangday.com –để xem chi tiết Câu 12: Đáp án B Ánh sáng nhân tố ảnh hưởng mạnh đến trình sinh trưởng phát triển động vật, ánh sáng chi phối đến nhân tố lại Câu 13: Đáp án A Câu 14: Đáp án D Câu 15: Đáp án A Câu 16: Đáp án D D sai Enzim xúc tác cho q trình phiên mã ARN pơlimeraza Câu 17: Đáp án B Sau hệ tự thụ liên tiếp, kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ: 0,5 + 0,4   1/  = 67,5% Câu 18: Đáp án B Câu 19: Đáp án A Quần thể cân quần thể cấu trúc 100%AA, 100%aa �y � - Với quần thể cấu trúc xAA : yAa : zaa = cân x.z = � � �2 � → Trong quần thể trên, quần thể A không cân Câu 20: Đáp án A Khi áp suất thẩm thấu máu tăng ăn mặn, đổ nhiều mồ hôi… → thận tăng cường tái hấp thu nước trả máu, đồng thời động vật cảm giác khát nước uống nước vào → giúp cân áp suất thẩm thấu Câu 21: Đáp án C Câu 22: Đáp án D Câu 23: Đáp án D Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Lá trinh nữ nhạy cảm với trương nước (xòe hay cụp lá) cấu trúc thể gối (khớp gối) ln căng nước, làm cành xòe rộng Khi va chạm, ion K+ rời khỏi không bào tế bào thể gối phía dưới, nước bị di chyển nhanh, làm cụp xuống → Thuộc kiểu ứng động không sinh trưởng Câu 24: Đáp án B Câu 25: Truy cập Website http://tailieugiangday.com –để xem chi tiết Câu 27: Đáp án D - Ưu điểm sinh sản vô tính động vật: + Cá thể sống độc lập, đơn lẻ tạo cháu, lợi hợp mật độ quần thể thấp + Tạo cá thể giống giống cá thể mẹ mặt di truyền + Tạo số lượng lớn cháu giống thời gian ngắn + Tạo cá thể thích nghi tốt với mơi trưởng sơng ổn định, biến động, nhờ quần thể phát triển nhanh - Nhược điểm sinh sản vơ tính động vật: + Tạo hệ cháu giống mặt di truyền Vì vậy, điều kiện sống thay đổi dẫn đến hàng loạt cá thể bị chết, chí tồn quần thể bị tiêu diệt D sai điều kiện sống thay đổi dẫn đến hàng loạt cá thể bị chết, chí tồn quần thể bị tiêu diệt → Đây nhược điểm sinh sản vơ tính động vật Câu 28: Đáp án D F1 kiểu gen dị hợp cặp gen: AaBbDd Cây chiều cao 180 cm = 240 - 20.3 → Cây cao 180 cm chứa alen trội F 1: AaBbDd x AaBbDd F2 cao 180 cm chiếm tỉ lệ: C36 = 31,25% 43 Câu 29: Đáp án C Số nucleotit loại gen lúc chưa đột biến - Tổng số nucleotit gen là: 4080.2/3,4 = 2400 nucleotit N = 2A + 2G - Ta có: Tổng số nucleotit gen là: 2A + 2G = 2400 (1) Tổng số liên kết hidro gen là: 2A + 3G = 3120 (2) Giải hệ phương trình tạo → G = X = 720, A = T = 480 Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải - Đột biến không làm thay đổi chiều dài gen chứng tỏ dạng đột biến thay cặp nucleotit cặp nucleotit khác Nếu thay cặp A- T cặp G-X làm tăng liên kết hidro Đột biến làm tăng liên kết hidro chứng tỏ dạng đột biến thay cặp A-T cặp G-X - Số nucleotit loại gen đột biến là: A=T = 480 - = 475, G = X = 720 + = 725 Câu 30: Truy cập Website http://tailieugiangday.com –để xem chi tiết % Câu 33: Đáp án A Quy ước: A: bình thường, a: bị bệnh Quần thể người trạng thái cân di truyền gen nói trên, 19% số người mang gen bệnh → Số người khơng mang gen gây bệnh kiểu gen AA chiếm tỉ lệ: - 19% = 81% Tần số alen A = 0,9, tần số alen a = - 0,9 = 0,1 Quần thể cân cấu trúc: 0,81AA : 0,18Aa : 0,01aa Người vợ bố bị bệnh nên chắn kiểu gen dị hợp Aa → Giảm phân cho giao tử A : a Người chồng kiểu gen: 0,81AA : 0,18Aa hay AA : 0,81 0,18 AA : Aa hay 0,81  0,18 0,81  0,18 11 10 Aa giảm phân cho giao tử A: a 11 11 11 Cặp vợ chồng sinh bị bệnh chiếm tỉ lệ: 1 a a  11 22 Xác suất cặp vợ chồng sinh bình thường là:  21  22 22 Xác suất để đứa đầu lòng họ gái không bị bệnh là: 21 21  22 44 Câu 34: Đáp án A Câu 35: Đáp án B (1) - Đúng Huyết áp tối đa (tâm thu) huyết áp tối thiểu (tâm trương) Huyết áp cực đại ( huyết áp tối đa ) ứng với lúc tim co đẩy máu động mạch Huyết áp cực tiểu ( huyết áp tối thiểu) ứng với lúc tim giãn Trang 10 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải (2) - Sai Nhịp tim tỉ lệ nghịch với khối lượng thể Vì động vật nhỏ tỉ lệ Diện tích/ Thể tích lớn => Tốc độ chuyển hóa cao, tiêu tốn nhiều luợng, nhu cầu O2 cao => nhịp tim nhịp thở cao (3) - Đúng Tim đập nhanh mạnh làm huyết áp tăng tim đập nhanh mạnh đẩy lượng lớn máu vào động mạch đồng thời tạo áp lực lớn tác dụng lên thành mạch làm huyết áp tăng Ngược lại, tim đập chậm yếu đẩy lượng máu vào động mạch, đồng thời tạo áp lực yếu tác động vào thành mạch làm huyết áp giảm (4) - Sai Mỗi chu kì tim pha co tâm nhĩ => pha co tâm thất => pha giãn chung (5) - Đúng Tốc độ máu tỉ lệ nghịch với tổng tiết diện mạch Tổng tiết diện lớn tốc độ máu giảm ngược lại tổng tiết diện nhỏ tốc độ máu nhanh Trong hệ thống động mạch, tổng tiết diện tăng dần nên tốc độ giảm dần Mao mạch tổng tiết diện lớn nên máu chảy với tốc độ chậm Trong hệ thống tĩnh mạch, tổng tiết diện giảm dần tốc độ máu tăng dần Câu 36: Đáp án C P : ♂ AaBbDdEe x ♀ AaBbDDee Đời 100% dạng : D- -e Vậy kiểu hình tính trạng trội, tính trạng lặn : A-B-ee + A-bbE- + aaB-E- chiếm tỉ lệ : 0,75 x 0,75 x 0,5 + 0,75 x 0,25 x 0,5 + 0,25 x 0,75 x 0,5 = 46,875% Câu 37: Đáp án C Câu 38: Đáp án D Xét di truyền riêng rẽ cặp tính trạng Thân cao : thân thấp = : mà kết phép lai phân tích → Tính trạng chiều cao thân di truyền theo quy luật tương tác gen bổ sung Quy ước: A-B-: thân cao, A-bb + aaB- + aabb: thân thấp Hoa đỏ : hoa trắng = : → Màu sắc hoa di truyền theo quy luật phân li Menđen Fa thân cao, hoa trắng: A-B-dd = 18% → cặp tính trạng chiều cao di truyền liên kết với tính trạng màu sắc hoa xảy hốn vị gen Giả sử cặp Aa liên kết với Dd Ta có: (A-dd)B- = 18% → A-dd = 36% → Mà kết phép lai phân tích nên 36%A-dd = 36%Ad 100%ad Ad = 36% → Đây giao tử liên kết, f hoán vị = 100% - 2.36% = 28% → B sai M kiểu gen Ad/aD Bb AaBd/bD → A sai Câu 39: Đáp án A Trang 11 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải �AB Ab � � Dd�Dd  P: � � � �ab aB � Dd x Dd → AB Ab � ab aB D- : dd 4 đời con: aabb = 30%ab 20%ab = 6% A-B- = 50% + 6% = 56% A-bb = aaB- = 25% - 6% = 19% Xác suất F tính trạng trội tính trạng lặn là: A-bbD- + aaB-D- + A-B-dd = 19% 19% + + 56% = 42,5% Xác suất F kiểu hình khác tính trạng trội tính trạng lặn là: - 42,5% = 57,5% Lấy ngẫu nhiên cá thể F1, xác suất để thu cá thể kiểu hình mang tính trạng trội tính trạng lặn là: 2C1 42,5% 57,5% = 48,875% Câu 40: Đáp án B Bố mẹ bình thường, sinh gái trai bị bệnh → Tính trạng bị bệnh gen lặn NST thường quy định Quy ước: A: bình thường, a: bị bệnh II7, II bình thường sinh III12 bị bệnh → II7, II8 kiểu gen Aa, người gái III11 kiểu gen 1/3AA : 2/3Aa hay 2/3A : 1/3a Tương tự II4 kiểu gen 1/3AA : 2/3Aa hay 2/3A : 1/3a, Theo giả thiết II kiểu gen AA → III10 kiểu gen (2/3A : 1/3a) x A → (2/3AA : 1/3Aa) hay (5/6A : 1/6a) Ta có: III10 x III11: (5/6A : 1/6a) x (2/3A : 1/3a) Xác suất sinh bị bệnh cặp vợ chồng là: 1/6 1/3 = 1/18 Xác suất sinh bình thường cặp vợ chồng là: - 1/18 = 17/18 Xác suất để cặp vợ chồng III.10- III 11 sinh đứa trai khơng bị bệnh là: ½ 17/18 = 17/36 Truy cập Website http://tailieugiangday.com –để xem chi tiết Trang 12 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải ... có kiểu gen: 0,81AA : 0 ,18 Aa hay AA : 0, 81 0 ,18 AA : Aa hay 0, 81  0 ,18 0, 81  0 ,18 11 10 Aa giảm phân cho giao tử A: a 11 11 11 Cặp vợ chồng sinh bị bệnh chi m tỉ lệ: 1 a a  11 22 Xác suất cặp... 1/ 18 = 17 /18 Xác suất để cặp vợ chồng III .10 - III 11 sinh đứa trai khơng bị bệnh là: ½ 17 /18 = 17 /36 Truy cập Website http://tailieugiangday.com –để xem chi tiết Trang 12 http://tailieugiangday.com... có kiểu gen (2/3A : 1/ 3a) x A → (2/3AA : 1/ 3Aa) hay (5/6A : 1/ 6a) Ta có: III10 x III 11: (5/6A : 1/ 6a) x (2/3A : 1/ 3a) Xác suất sinh bị bệnh cặp vợ chồng là: 1/ 6 1/ 3 = 1/ 18 Xác suất sinh bình
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi thu THPT so GD DT vinh phuc lan 1 file word co loi giai chi tiet , De thi thu THPT so GD DT vinh phuc lan 1 file word co loi giai chi tiet

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay