DE THI THU THPT CHUYEN DAI HOC VINH LAN 2

14 21 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:24

WWW.LePhuoc.com Bạn Có thể ghé qua www.lePhuoc.com để nhận thêm nhiều đề miễn phí file word giải chi tiết Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Đại học Vinh - lần Câu 1: Đột biến lệch bội A làm giảm số lượng NST hay số cặp tương đồng B làm thay đổi số lượng NST hay số cặp tương đồng C làm thay đổi số lượng NST tất cặp tương đồng D làm tăng số lượng NST hay số cặp tương đồng Câu 2: Tác động sau đột biến gen? A Tăng số lượng gen B Có lợi C Gây hại D Vô hại Câu 3: Động vật sau chưa có quan tiêu hóa? A Mực B Châu chấu C Trùng biến hình D Giun đất Câu 4: Khi nói đồ di truyền phát biểu sau không đúng? A Bản đồ di truyền cho ta biết tương quan trội lặn gen B Bản đồ di truyền sơ đồ phân bố gen nhiễm sắc thể loài C Tần số hoán vị gen thể khoảng cách tương đối gen D Dựa vào tần số hoán vị gen dự đốn tần số tổ hợp gen phép lai Câu 5: Môi trường sống vi khuẩn nốt sần Rhizobium cộng sinh rễ họ đậu A nước B không khí C sinh vật D đất Câu 6: Nhân tố sinh thái có ảnh hưởng thường xuyên rõ rệt sinh vật A mật độ sinh vật B đất C khí hậu D chất hóa học Câu 7: Châu chấu trao đổi khí thể với môi trường qua A phổi B da C mang D hệ thống ống khí Câu 8: Một quần thể thực vật tự thụ phấn gồm 80 có kiểu gen AA, 20 có kiểu gen aa, 100 có kiểu gen Aa Tần số alen A a là: A 0,6 0,4 B 0,8 0,2 C 0,6525 0,3475 D 0,65 0,35 Câu 9: Phần lớn lồi thực vật có hoa dương xỉ hình thành chế A cách li địa lí B cách li sinh thái C cách li tập tính D Lai xa đa bội hóa Câu 10: Sự hấp thụ nước tế bào lông hút theo chế A khuếch tán B Thẩm thấu C vận chuyển chủ động D khuếch tán tăng cường Câu 11: Đặc điểm bật đại Cổ sinh là: WWW.LePhuoc.com A chuyển từ đời sống nước lên cạn nhiều loài thực vật động vật B phát triển hạt kín, chim thú C phát triển hạt kín sâu bọ D phát triển hạt trần bò sát Câu 12: Ở thực vật, nước diễn qua A khí khổng lớp cutin B rễ C lớp vỏ thân D lớp sáp cutin Câu 13: Thứ tự trình tạo phức hệ tiến hành dịch mã gồm bước: I Bộ ba đối mã phức hợp mở đầu Met – tARN bổ sung xác với cơđon mở đầu mARN II Tiểu đơn vị bé ribôxôm gắn với mARN vị trí nhận biết đặc hiệu III Tiểu đơn vị lớn ribơxơm kết hợp tạo ribơxơm hồn chỉnh A II→I→III B I→II→III C III→II→I D II → III →I Câu 14: Hơ hấp thực vật khơng có vai trò sau đây? A Tạo H2O cung cấp cho quang hợp B Tạo hợp chất trung gian cho q trình đồng hóa thể C Tạo nhiệt để trì hoạt động sống D Tạo ATP cung cấp cho mọi hoạt động sống Câu 15: Lồi có vai trò quan trọng quần xã có số lượng nhiều hoạt động mạnh A loài thứ yếu B loài ưu C loài chủ chốt D loài đặc trưng Câu 16: Nhân tố tiến hóa sau làm thay đổi đồng thời tần số alen thuộc gen hai quần thể? A Chọc lọc tự nhiên B Yếu tố ngẫu nhiên C Di – nhập gen D Đột biến Câu 17: Ở người, alen A quy định máu đơng bình thường trội hoàn toàn so với alen a quy định máu khó đơng, gen nằm nhiễm sắc thể X khơng có alen tương ứng Y; alen B quy định da bình thường trội hồn tồn so với alen b quy định bạch tạng, gen nằm nhiễm sắc thể thường Biết khơng có đột biến theo lí thuyết cặp vợ chồng sau có khả sinh trai mắc hai bệnh? A XAXabb × XAYBBB XAXABb × XaYBb C XAXaBb × XAYBb D XAXABB XAYBb Câu 18: Năng suất quang hợp thực vật C3 thấp thực vật C4 thực vật C3 A chuyển hóa vật chất chậm B có cường độ hô hấp mạnh C sống nơi có ánh sáng mạnh D có tượng hơ hấp sáng Câu 19: Đặc điểm hệ tiêu hóa thỏ ngựa × WWW.LePhuoc.com A nanh phát triển, hàm to B dày đơn, manh tràng phát triển C dày đơn, manh tràng phát triển D dày đơn, ruột ngắn Câu 20: Khi nói quan hệ cạnh tranh cá thể quần thể, có phát biểu sau đúng? I Cạnh tranh giành nguồn sống, cạnh tranh đực giành (hoặc ngược lại) hình thức phổ biến II Quan hệ cạnh tranh đảm bảo tồn phát triển quần thể III Cạnh tranh gay gắt làm quan hệ cá thể trở nên đối kháng nguyên nhân chủ yếu gây diễn sinh thái IV Hiện tượng tỉa thưa thực vật di cư động vật làm giảm nhẹ cạnh tranh cá thể loài A B C D Câu 21: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn Theo lí thuyết, phép lai sau cho tỉ lệ kiểu gen 1:1:1:1? Ab aB × ab ab A Aabb × aaBB AB ab × ab ab AaBb × aaBb C ᄃ B ᄃ D Câu 22: Nhận định sau cho tất trình truyền đạt thông tin di truyền nhân tế bào động vật? A Trong nhân tế bào có q trình nhân đôi ADN B Cùng sử dụng phức hệ enzim giống C Diễn theo nguyên tắc bổ sung D Sử dụng hai mạch pôlinuclêôtit phân tử ADN làm mạch khn Câu 23: Tính đặc hiệu mã di truyền thể A ba mã hóa nhiều loại axit amin B ba mã hóa loại axit amin C nhiều ba mã hóa loại axit amin D Mỗi lồi sinh vật có bảng mã di truyền khác Câu 24: Khi nói hệ tuần hồn kín, có phát biểu sau đúng? I Máu tiếp xúc trao đổi chất trực tiếp với tế bào II Máu từ động mạch sang mao mạch theo tĩnh mạch trở tim III Máu chảy động mạch với áp lực trung bình cao WWW.LePhuoc.com IV Tốc độ máu chảy mạch nhanh A B C D Câu 25: Ở loài thực vật, tính trạng màu hoa cặp gen (A,a; B, b; D,d) phân li độc lập quy định, kiểu gen có mặt alen A, B, D quy định hoa đỏ; kiểu gen lại quy định hoa trắng Tính trạng hình dạng hạt cặp gen quy định alen E quy định tròn, alen e quy định dài Phép lai P: AaBBDdEe × AaBbDdEe, thu F1 Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, F1 tối đa có kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng, tròn? A 20 B 28 C 16 D Câu 26: Khi nghiên cứu loài sinh vật thuộc chuỗi thức ăn quần xã người ta thu số liệu sau: Loài Số cá thể 1000 500 Khối lượng trung bình cá thể Bình quân lượng (đơn vị tính theo mức tương quan đơn vị khối lượng (đơn vị 25,0 10,0 0,002 300000,0 tính theo mức tương quan) 1,0 2,0 1,8 0,5 Dòng lượng qua chuỗi thức ăn A 2→3→1→4 B 4→1→2→3 C 4→3→2→1 D 1→2→3→4 Câu 27: Ở loài thực vật, cho (P) chủng, hoa đỏ giao phấn với hoa trắng thu F1 100% hoa đỏ Tiếp tục cho hoa đỏ F1 lai với hoa trắng (P) thu F2 gồm 51 hoa đỏ; 99 hoa vàng; 50 hoa trắng Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở F2 có kiểu gen quy định hoa vàng II Tính trạng màu sắc hoa cặp gen quy định III Tỉ lệ phân li kiểu gen F2 1:2:1 IV Cây hoa đỏ F2 có kiểu gen đồng hợp A B C D Câu 28: Có nhận định nói điều hòa hạt động gen? I Điều hòa hoạt động gen xảy tất mọi lồi sinh vật II Trong chế điều hòa hoạt động opêron Lac vi khuẩn E.coli Khi đường lactozơ prơtêin ức chế tổng hợp III Gen điều hòa khơng nằm cấu trúc opêron Lac WWW.LePhuoc.com IV Opêron gồm gen cấu trúc không liên quan chức A B C D Câu 29: Khi nói chu trình tuần hồn nước tự nhiên, có phát biểu sau đúng? I Nước luận chuyển theo vòng tuần hồn chủ yếu nhờ tác động sinh vật II Nước trở lại khí chủ yếu nhờ thoát nước thực vật III Sử dụng nước lãng phí làm cạn kiệt nước mặt nước ngầm IV Phá rừng làm giảm lượng nước ngầm đất A B C D Câu 30: Một phân tử mARN có: 150 ađênin; 210 uraxin; 90 guanin 300 xitôzin Số axit amin cần cung cấp cho phân tử mARN thực dịch mã là: A 248 B 249 C 251 D 250 Câu 31: Vào năm 80 kỉ XX, ốc bươu vàng du nhập vào Việt Nam phát triển mạnh gây thiệt hại cho ngành nông nghiệp Sự gia tăng nhanh số lượng ốc bươu vàng do: I Tốc độ sinh sản cao II Gần chưa có thiên địch III Nguồn số dồi nên tốc độ tăng trưởng nhanh IV Giới hạn sinh thái rộng Số phương án A B C D Câu 32: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hoa vàng trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, cặp gen phân li độc lập Cho hai dị hợp (P) giao phấn với thu F1 gồm 37,5% thân cao, hoa vàng: 37,5% thân thấp, hoa vàng;12,5% thân cao, hoa trắng; 12,5% thân thấp, hoa trắng Biết không xảy đột biến, theo lí thuyết tỉ lệ phân li kiểu gen F1 là: A 1:1:1:1 B 2:2:1:1:1:1 C 4:2:2:1:1 D 3:3:1:1:1:1 Câu 33: Một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Đem lai hai (P) có kiểu hình khác Sử dụng cơnsixin tác động vào trình giảm phân hình thành giao tử, tạo F1 tứ bội gồm hai loại kiểu hình Biết tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh Theo lí thuyết, nhận định sau đúng? A F1 có tối đa loại kiểu gen B Thế hệ P có kiểu gen chủng tính trạng đem lai C F1 tạo tối đa loại giao tử D F1 có tối đa loại kiểu gen WWW.LePhuoc.com Câu 34: Theo thuyết tiến hóa đại, nói nhân tố tiến hóa có phát biểu sau đúng? I Nếu có di – nhập gen chắn làm giảm alen quần thể II Nếu quần thể chịu tác động yếu tố ngẫu nhiên làm nghèo vốn gen quần thể III Nếu quần thể chịu tác động đột biến xuất alen IV Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen làm biến đổi tần số alen quần thể A B C D Câu 35: Cho gà trống lông trơn chủng lai với gà mái lông vằn, thu F1 100% gà lông trơn Tiếp tục cho gà mái lơng trơn F1 lai phân tích thu đời (Fa) có tỉ lệ kiểu hình gà lơng trơn: gà lơng vằn, lơng trơn tồn gà trống Theo lí thuyết, có nhận xét sau đúng? I Tính trạng màu lơng gà di truyền tương tác có cặp gen nằm nhiễm sắc thể giới tính X II Cho gà lông vằn Fa giao phối với nhau, có phép lai đời xuất gà mái lông trơn III Cho gà F1 giao phối với thu F2 có tỉ lệ gà trống lông trơn gà mái lông vằn 3/8 IV Ở Fa có hai kiểu gen quy định gà mái lông vằn A B C D Câu 36: Ở loài thực vật, cho đỏ lai với vàng chủng thu F1 toàn đỏ Cho F1 giao phấn với thu F2 với tỉ lệ 56,25% đỏ: 43,75% vàng Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Cho đỏ F1 giao phấn với số đỏ F2 thu tỉ lệ kiểu hình đời đỏ: vàng II Ở F2 có kiểu gen quy định đỏ III Cho đỏ F2 giao phấn với vàng F2 thu F3 có tỉ lệ đỏ: vàng IV Trong số đỏ F2 đỏ không chủng chiếm 8/9 A B C D Câu 37: Một quần thể thực vật giao phấn, alen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vàng, alen B quy định tròn trội hồn tồn so với alen b quy định dài Hai cặp gen phân li độc lập Thống kê quần thể (P) thu kết sau: 32,76% đỏ, tròn; 3,24% đỏ, dài; 58,24% vàng, tròn; 5,76% WWW.LePhuoc.com vàng, dài Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Tần số alen B, b 0,2 0,8 II Tỉ lệ đỏ, tròn đồng hợp quần thể chiếm 1,96% III Trong số vàng, tròn có kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ 53,8% IV Nếu cho tất đỏ, dài tự thụ phấn thu F1 có 8% vàng, dài A B C D Câu 38: Ở loài thực vật, alen A AB Ab Dd × Dd ab aB quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Hai căp gen A, a B, b nằm cặp NST thường Alen D quy định to trội hoàn toàn so với alen d quy định nhỏ Cho phép lai P: ᄃ,thu F1 có tỉ lệ kiểu hình thân thấp, hoa trắng, nhỏ chiếm tỉ lệ 1,5% Biết không xảy đột biến, hoán vị hai bên với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở F1 thu 30 kiểu gen kiểu hình II Ở F1 tỉ lệ kiểu hình có hai tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 14% III Ở F1 thân cao, hoa đỏ, to dị hợp ba cặp gen chiếm tỉ lệ 12% IV Ở F1 tổng số thu thân cao, hoa đỏ, nhỏ chiếm tỉ lệ 28% A B C D Câu 39: Ở loài thực vật, màu sắc hoa hai cặp gen A, a B, b quy định Khi kiểu gen có mặt alen A B cho kiểu hình hoa màu đỏ; kiểu gen lại cho kiểu hình hoa trắng Cho hoa đỏ (P) lai với hoa trắng đồng hợp lặn thu F1 có kiểu tổ hợp giao tử khác Biết khơng có đột biến xảy Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Cho hoa đỏ F1 tự thụ phấn thu F2 có kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ II Cho hoa trắng có kiểu gen khác giao phấn, xuất phép lai thu hoa đỏ III.Cho hoa trắng có kiểu gen khác giao phấn, xuất phép lai có tỉ lệ kiểu hình đời hoa đỏ: hoa trắng IV Cho hoa đỏ (P) giao phấn với hoa trắng chủng thu đời có tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ: hoa trắng A B Câu 40: Cho sơ đồ phả hệ sau: C D WWW.LePhuoc.com Biết rằng, người bệnh X hai gen lặn a b quy định; kiểu gen đồng hợp lặn hai gen gây sẩy thai Theo lí thuyết, có nhận xét sau đúng? I Xác suất sinh bình thường cặp vợ, chồng 9, 10 5/12 II Có thể xác định kiểu gen tối đa người phả hệ III Người phụ nữ có kiểu gen đồng hợp IV Cặp vợ chồng 9, 10 sinh chắn bị bệnh X A B C D Đáp án 1-B 11-A 21-B 31-A 2-A 12-A 22-C 32-B 3-C 13-A 23-B 33-D 4-A 14-A 24-D 34-D 5-C 15-B 25-A 35-D 6-C 16-C 26-B 36-D 7-D 17-C 27-D 37-C 8-D 18-D 28-C 38-B 9-D 19-B 29-C 39-C 10-B 20-A 30-B 40-A LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B Câu 2: Đáp án A Đột biến gen xảy cấu trúc gen không làm tăng số lượng gen Câu 3: Đáp án C Trùng biến hình chưa có quan tiêu hóa, chúng tiêu hóa cách thực bào Câu 4: Đáp án A Phát biểu sai A, đồ di truyền tương quan trội lặn gen Câu 5: Đáp án C Vi khuẩn nốt sần Rhizobium cộng sinh rễ họ đậu nên môi trường sinh vật (cây họ Đậu) Câu 6: Đáp án C WWW.LePhuoc.com Câu 7: Đáp án D Câu 8: Đáp án D Tần số alen A = Câu 9: Đáp án D 80 × + 100 = 0, 65 → a = 0,35 ( 80 + 100 + 20 ) × Cách ly địa lý thường xảy với lồi động vật có khả di chuyển, phát tán mạnh, cách ly tập tính, cách ly sinh thái xảy với động vật Phần lớn lồi thực vật có hoa dương xỉ hình thành chế lai xa đa bội hóa Câu 10: Đáp án B Câu 11: Đáp án A Câu 12: Đáp án A Câu 13: Đáp án A Quá trình dịch mã diễn theo bước II → I → III Câu 14: Đáp án A Hơ hấp thực vật khơng có vai trò tạo H2O cung cấp cho quang hợp Câu 15: Đáp án B Câu 16: Đáp án C Di nhập gen làm thay đổi tần số alen quần thể Câu 17: Đáp án C Cặp vợ chồng C sinh trai bị bệnh Câu 18: Đáp án D Ở thực vật C3 có tượng hơ hấp sáng gây lãng phí suất quang hợp (không tạo lượng cho thể) nên suất C3 thấp so với C4 Câu 19: Đáp án B Thỏ ngựa động vật ăn thực vật không nhai lại nên có dày đơn manh tràng phát triển để tiêu hóa tốt Câu 20: Đáp án A Các phát biểu là: I, II, IV Ý III sai cạnh tranh gay gắt cá thể làm cá thể quần thể đối kháng nhau, làm cho số lượng phân bố cá thể trì mức độ phù hợp, đảm bảo cho tồn phát triển Câu 21: Đáp án B PL A: 1:1 PL B: 1:1:1:1 PL C: 1:1 WWW.LePhuoc.com PL D: 3:3:1:1 Câu 22: Đáp án C Nhận định C Trong nhân tế bào có q trình phiên mã nhân đơi ADN nên A,B,D sai Câu 23: Đáp án B Câu 24: Đáp án D I sai, máu trao đổi chất với tế bào qua thành mạch máu II III IV Câu 25: Đáp án A Xét tính trạng màu sắc: số kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng 3×2×3 - 2×2×2 =10 Xét tính trạng hình dạng số kiểu gen quy định tròn Vậy số kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng, tròn 20 Câu 26: Đáp án B Lồi Số cá thể 1000 500 Khối lượng trung Bình quân lượng Năng lượng bình cá thể đơn vị khối tích lũy (đơn vị tính theo lượng (đơn vị tính theo mức tương quan 25,0 10,0 0,002 300000,0 mức tương quan) 1,0 2,0 1,8 0,5 25000 100 1,8 750000 Như dòng lượng chuỗi thức ăn 4→1→2→3 Câu 27: Đáp án D Vì F1 có 100% hoa đỏ nên ta loại trường hợp gen quy định tính trạng trội khơng hồn tồn → II, III sai F1 lai phân tích cho tổ hợp → tính trạng gen không alen quy định Quy ước gen A-B- hoa đỏ: A-bb/aaB-: hoa vàng; aabb: hoa trắng F1: AaBb × aabb (cây hoa trắng) → 1AaBb:1aaBb:1Aabb:1aabb → I đúng, IV sai Câu 28: Đáp án C Các phát biểu là: I, II, III, Ý IV sai, gen cấu trúc có liên quan chức Câu 29: Đáp án C WWW.LePhuoc.com Các phát biểu III, IV Ý IV phá rừng làm nước chảy nhanh hơn, khó thấm vào đất để trở thành nước ngầm Ý I sai tác động sinh vật phần chu trình nước Ý II sai nước trở lại khí nhờ nước bốc nước mặt đất, biển, ao hồ… Câu 30: Đáp án B Số axit amin ᄃ Câu 31: Đáp án A 150 + 210 + 90 + 300 − = 249 Ốc bươu vàng lồi ngoại lai, chúng có tất đặc điểm Câu 32: Đáp án B Tỷ lệ KH F1 3:3:1:1 = (3:1)(1:1) → P: AaBb × aaBb Aabb Tỷ lệ kiểu gen F1 (1:2:1)(1:1) =2:2:1:1:1:1 Câu 33: Đáp án D Cây tứ bội F1 có loại kiểu hình → P: Aa, aa ( khơng thể AA AA ln nhận alen A nên khơng thể có kiểu hình) → tứ bội F1: AAaa; aaaa, Aaaa → A, B sai, D Cây tứ bội giảm phân tạo giao tử 2n nên số loại giao tử tối đa 3: AA, Aa, aa → C sai Câu 34: Đáp án D Các nhận xét là: II, III Ý I sai nhập gen mang alen vào quần thể Ý IV sai CLTN tác động trực tiếp lên kiểu hình, gián tiếp lên kiểu gen Câu 35: Đáp án D F1 lai phân tích cho tổ hợp → tính trạng gen quy định, tỷ lệ kiểu hình giới khác nên có cặp nằm vùng không tương đồng X → I Quy ước gen A-B- lông trơn ; A-bb/aaB-/aabb : lông vằn P: ♂AAXBXB ×♀aaXbY →AaXBXb: AaXBY Cho F1 lai phân tích: ♀AaXBY ×♂ aaXbXb → (Aa:aa)(XBXb:XbY) Xét phát biểu I II, cho gà lông vằn Fa giao phối với nhau: aaXBXb × (Aa:aa)XbY → II sai, có phép lai xuất gà mái lông trơn III, cho F1 giao phối với nhau: AaXBXb× AaXBY→ (3A-:1aa)(XBXB:XBXb: XBY:XbY), tỷ lệ gà trống lông trơn = 3/8; tỷ lệ gà mái lông vằn = 1- 3/4×1/4=13/16 → III sai WWW.LePhuoc.com IV đúng, Câu 36: Đáp án D F2 phân ly theo tỷ lệ đỏ: vàng → kiểu hình gen tương tác bổ sung, P: AABB × aabb →F1: AaBb × AaBb → 9A-B-:3A-bb:3aaB-:1aabb Xét phát biểu I, phép lai: AaBb × AaBB AABb cho kiểu hình đỏ:1 vàng II Sai, có kiểu gen quy định đỏ III đúng, AaBb ×Aabb aaBb cho kiểu hình đời đỏ: vàng IV Đúng, tỷ lệ đỏ chủng 1/9 nên đỏ không chủng chiếm 8/9 Câu 37: Đáp án C Phương pháp: - Quần thể tự thụ phấn có cấu trúc di x+ y (1 − 1/ 2n ) y y (1 − 1/ 2n ) AA : n Aa : z + aa 2 truyền: xAA:yAa:zaa sau n hệ tự thụ phấn có cấu trúc di truyền - Quần thể cân di truyền có cấu trúc p2AA + 2pqAa +q2aa =1 Cách giải: Ta thấy tỷ lệ kiểu hình quần thể (36% đỏ:64% vàng)(91%quả tròn:9% dài) → tần số alen a = ᄃ = 0,8→ A=0,2; b= 0, 09 64 =0,3 → B=0,7 (vì quần thể cân di truyền) → I sai Cấu trúc di truyền quần thể (0,04AA:0,32Aa:0,64aa)(0,49Bb:0,42Bb:0,09bb) Xét phát biểu I sai II, Tỷ lệ đỏ, tròn đồng hợp = 0,04×0,49 =1,96% → II III, Trong số vàng, tròn 0, 64 × 0, 49 ≈ 53,8% 0, 64 × 0,91 có kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ →III IV: Các đỏ, dài tự thụ phấn: × = (0,04AA:0,32Aa)bb ↔ (1AA:8Aa)bb → 9 tỷ lệ vàng dài → IV sai Chọn C Câu 38: Đáp án B Phương pháp: - Sử dụng công thức :A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 – aabb WWW.LePhuoc.com - Hoán vị gen bên cho 10 loại kiểu gen, bên cho kiểu gen - Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hốn vị: f/2 Cách giải: Tỷ lệ kiểu hình thân thấp, hoa trắng, nhỏ chiếm tỉ lệ 1,5% hay ab ab 0, 015 dd = 0, 015 → = = 0, 06 → A − B − = 0,56; A − bb = aaB − = 0,19 ab ab 0, 25 f = 40% Xét phát biểu: I đúng, có 3×10 = 30 kiểu gen; 4×2 =8 kiểu hình II, tỷ lệ kiểu hình mang tính trạng lặn là: 0,06 ×0,75 +2×0,19×0,25 =0,14 →II III, Cây thân cao, hoa đỏ, to dị hợp ba cặp gen chiếm tỉ lệ 4×0,2×0,3 ×0,5 = 12% → III IV, thân cao, hoa đỏ, nhỏ chiếm 0,56×0,25 =0,14 → IV sai Câu 39: Đáp án C F1 cho tổ hợp giao tử → P: AaBb ×aabb →AaBb:Aabb:aaBb:aabb Xét phát biểu I, cho hoa đỏ F1 tự thụ phấn:AaBb ×AaBb → loại kiểu gen hoa đỏ: AABB; AABb;AaBB, AaBb→ I II, Các phép lai hoa trắng thu hoa đỏ là: AAbb × aaBB; Aabb× aaBB; AAbb× aaBb, Aabb × aaBb → II III sai, khơng có phép lai hoa trắng cho tỷ lệ kiểu hình hoa đỏ: hoa trắng IV, cho hoa đỏ P giao phấn với hoa trắng chủng , phép lai AaBb × aaBB AAbb cho kiểu hình hình hoa đỏ: hoa trắng → IV Câu 40: Đáp án A Cặp vợ chồng (6), (7) bị bệnh mà bị sảy thai lần →mỗi người mang đồng hợp lặn cặp gen nên người (10) phải có kiểu gen AaBb, cặp vợ chồng (6), (7) có kiểu gen Aabb × aaBb Cặp vợ chồng (4),(5) có lần sảy thai nên người phải có kiểu gen AaBb ×AaBb → người (9) có kiểu gen: (1AA:2Aa)bb aa(1BB:2Bb) giả sử người (9) có kiểu gen (1AA:2Aa)bb Cặp vợ chồng (9),(10): (1AA:2Aa)bb × AaBb ↔ (2A:1a)b× (1A:1a)(1B:1b) → XS họ sinh bình thường 5/6 × 1/2 =5/12 →I WWW.LePhuoc.com II, xác định kiểu gen người (10), Cặp vợ chồng (4),(5), (2)AaBb Người số (2) xác định kiểu gen vợ chồng người có lần sảy thai → II III, Sai, người có kiểu gen đồng hợp (AAbb aaBB) sẽ khơng có lần sảy thai IV sai, họ sinh bình thường Bạn Có thể ghé qua www.lePhuoc.com để nhận thêm nhiều đề miễn phí file word giải chi tiết ... án 1-B 11-A 21 -B 31-A 2- A 12- A 22 -C 32- B 3-C 13-A 23 -B 33-D 4-A 14-A 24 -D 34-D 5-C 15-B 25 -A 35-D 6-C 16-C 26 -B 36-D 7-D 17-C 27 -D 37-C 8-D 18-D 28 -C 38-B 9-D 19-B 29 -C 39-C 10-B 20 -A 30-B 40-A... P: AaBBDdEe × AaBbDdEe, thu F1 Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, F1 tối đa có kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng, tròn? A 20 B 28 C 16 D Câu 26 : Khi nghiên cứu loài sinh vật thu c chuỗi... phấn với thu F2 với tỉ lệ 56 ,25 % đỏ: 43,75% vàng Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Cho đỏ F1 giao phấn với số đỏ F2 thu tỉ lệ kiểu hình đời đỏ: vàng II Ở F2 có kiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI THU THPT CHUYEN DAI HOC VINH LAN 2 , DE THI THU THPT CHUYEN DAI HOC VINH LAN 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay