De luyen thi thay phan khac nghe giai chi tiet

18 19 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:23

www.LePhuoc.com Mời bạn ghé qua www.LePhuoc.com để nhận thêm đề file word miễn phí có lời giải ĐỀ SỐ - Phan Khắc Nghệ Câu 1: Điểm bù ánh sáng A cường độ ánh sáng mà không quang hợp B cường độ ánh sáng mà cường độ quang hợp thấp C cường độ ánh sáng mà cường độ quang hợp cường độ hô hấp D cường độ ánh sáng mà cường độ quang hợp cao Câu 2: Ở nhóm động vật sau đây, hệ tuần hồn không làm nhiệm vụ vận chuyển O2? A Chim B Côn trùng C Cá D Lưỡng cư Câu 3: Khi nói hạt kín, phát biểu sai? A Quả bầu nhụy phát triển thành B Quả khơng hạt hình thành có tượng thụ phấn có tượng thụ tinh C Quả có vai trò bảo vệ hạt D Quả phương tiện để phát tán hạt Câu 4: Việc uống thuốc tránh thai có tác dụng A ngăn không cho tinh trùng gặp trứng B ngăn khơng cho trứng chín rụng C cản trở hình thành phơi D cản trở phát triển phơi Câu 5: Một lồi sinh vật có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n Tế bào sinh dưỡng thể ba thuộc lồi có nhiễm sắc thể A n – B 2n + C n + D 2n – Câu 6: Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: ruồi mắt đỏ : ruối mắt trắng : ruồi đực mắt đỏ : ruồi đực mắt trắng? X aA X aAa ×× X X AaY A ᄃ D ᄃ Câu 7: Đặc điểm di truyền đặc trưng cho quần thể giao phối ngẫu nhiên A nhóm tuổi tỉ lệ giới tính quần thể B tần số alen tần số kiểu gen có quần thể B ᄃ C ᄃ www.LePhuoc.com C phong phú kiểu gen nên đa dạng kiểu hình D cá thể giống nhiều quan hệ bố, mẹ, Câu 8: Trong phương pháp sau, có phương pháp giúp nhân nhanh giống với số lượng lớn? (1) Nuôi cấy mô thực vật (2) Nhân vơ tính tự nhiên (3) Lai tế bào sinh dưỡng (4) Ni cấy hạt phấn, nỗn chưa thụ tinh (5) Cấy truyền phôi (6) Gây đột biến A B C D Câu 9: Theo thuyết tiến hóa đại, nhân tố sau khơng phải nhân tố tiến hóa? A Giao phối ngẫu nhiên B Đột biến C Di – nhập gen D Chọn lọc tự nhiên Câu 10: Trong lịch sử phát triển sinh giới trái đất, loài người xuất A đại Tân Sinh B đại Trung sinh C đại Thái cổ D đại Cổ sinh Câu 11: Cho chuỗi thức ăn: Cây ngô ( Sâu ăn ngô ( Nhái ( Rắn hổ mang ( Diều hâu Trong chuỗi thức ăn này, loài thuộc bậc dinh dưỡng cấp cao nhất? A Nhái B Diều hâu C Sâu ăn ngô D Cây ngô Câu 12: Tảo giáp nở hoa gây độc cho cá, tôm sống mơi trường ví dụ quan hệ A hội sinh B ức chế - cảm nhiễm C kí sinh D cộng sinh Câu 13: Các phân tử H2O có khả liên kết với thành dòng liên tục mạch dẫn Nguyên nhân A phân tử H2O có sức căng bề mặt lớn B phân tử H2O có tính phân cực C phân tử H2O có độ nhớt cao D phân tử H2O có độ nhớt thấp Câu 14: Có lồi động vật sau thực trao đổi khí với mơi trường thơng qua bề mặt thể? (1) Thủy tức; (2) Trai sông; (4) Giun tròn; (5) Giun dẹp A B (3) Tôm; C D Câu 15: Trong chế điều hòa hoạt động operon Lac, có kiện sau thường xuyên diễn ra? (1) Gen điều hòa (R) tổng hợp prơtêin ức chế (2) Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo phân tử mARN phân tử www.LePhuoc.com mARN không dịch mã (3) ARN pôlimeraza liên kết với vùng khởi động Operon Lac tiến hành phiên mã (4) Một số phân tử lactôzơ liên kết với prôtêin ức chế (5) Prôtêin ức chế liên kết với vùng vận hành operon Lac A B C D Câu 16: Khi nói trình dịch mã, phát biểu sau sai? A Axit amin mở đầu chuỗi pôlipeptit sinh vật nhân thực mêtiônin B Ribôxôm dịch chuyển phân tử mARN theo chiều 3’ ( 5’ C Trên phân tử mARN có nhiều ribơxơm tham gia dịch mã D Anticôđon phân tử tARN khớp bổ sung với côđon tương ứng phân tử mARN Câu 17: Ở lồi trùng có NST 2n = 10, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng Thế hệ xuất phát (P) quần thể lồi có loại kiểu gen với tỉ lệ Cho cá thể (P) giao phối ngẫu nhiên thu F1 Theo lí thuyết, kiểu hình mắt trắng F1 chiếm tỉ lệ A 37,5% B 25% C 50% D 43,75% Câu 18: Khi nói nhân tố tiến hóa theo thuyết tiến hóa đại, phát biểu sau sai? A Đột biến cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho trình tiến hóa B Giao phối khơng ngẫu nhiên nhân tố định hướng q trình tiến hóa C Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen quần thể không theo chiều hướng định D Di – nhập gen làm phong phú vốn gen quần thể Câu 19: Trong khu bảo tồn ngập nước có diện tích 1000 Người ta theo dõi số lượng cá thể quần thể chim Cồng Cộc: năm thứ khảo sát thấy mật độ cá thể quần thể 0,15 cá thể/ha; năm thứ hai, khảo sát thấy số lượng cá thể quần thể 180 Biết tỉ lệ tử vong xuất – nhập cư quần thể 3%/năm Có nhận định sau đúng? (1) Kích thước quần thể tăng 20% năm (2) Số lượng cá thể quần thể năm thứ 1225 (3) Tỉ lệ sinh sản quần thể 8%/năm (4) Mật độ cá thể năm thứ 0,18 cá thể/ha A B C D Câu 20: Khi nói diễn nguyên sinh, phát biểu sau đúng? A Trong diễn nguyên sinh, thành phần loài quần xã không thay đổi B Kết diễn ngun sinh hình thành quần xã suy thối www.LePhuoc.com C Diễn nguyên sinh chịu tác động điều kiện ngoại cảnh D Diễn nguyên sinh khởi đầu từ mơi trường chưa có sinh vật Câu 21: Khi nói hơ hấp thực vật, có phát biểu sau đúng? (1) Cường độ hô hấp tỉ lệ thuận với nhiệt độ (2) Cường độ hô hấp tỉ lệ nghịch với hàm lượng nước thể quan hô hấp (3) Cường độ hô hấp tỉ lệ nghịch với nồng độ CO2 (4) Phân giải kỵ khí chế thích nghi thực vật A B C D Câu 22: Một bệnh nhân bị cảm nên bị nôn nhiều lần ngày làm nhiều nước, thức ăn nhiều dịch vị Tình trạng gây cân nội mơi theo hướng sau đây? (1) pH máu tăng (2) Huyết áp giảm (3) Áp suất thẩm thấu tăng (4) Thể tích máu giảm A B C D Câu 23: Khi nói đột biến gen, có phát biểu sau đúng? (1) Đột biến gen làm xuất alen khác quần thể (2) Đột biến gen làm thay đổi vị trí gen nhiễm sắc thể (3) Đột biến gen làm thay đổi cấu trúc gen (4) Đột biến gen làm thay đổi cấu trúc nhiễm sắc thể (5) Đột biên gen làm cho gen cũ bị đi, gen xuất (6) Đột biến gen làm cho alen cũ bị đi, alen xuất A B C D Câu 24: Ở loài động vật, gen A nằm nhiễm sắc thể thường quy định mỏ ngắn trội hoàn toàn so với gen a quy định mỏ dài Cho cá thể dị hợp giao phối với F1 gồm loại kiểu hình với tỉ lệ: mỏ ngắn : mỏ dài Tiếp tục cho cá thể F giao phối ngẫu nhiên với F2 Theo lí thuyết, F2 có tỉ lệ kiểu gen kiểu nào? A 1/4AA : 2/4Aa : 1/4aa; mỏ ngắn : mỏ dài B 1/9AA : 4/9Aa : 4/9aa; mỏ ngắn : mỏ dài C 1/2Aa : 1/2aa; mỏ ngắn : mỏ dài D 2/3Aa : 1/3aa; mỏ ngắn : mỏ dài Câu 25: Đối với lồi ngẫu phối, alen lặn có lợi bị đào thải hoàn toàn khỏi quần thể tác động nhân tố sau đây? (1) Các yếu tố ngẫu nhiên (2) Alen liên kết bền vững với alen trội có hại bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ www.LePhuoc.com (3) Do giao phối không ngẫu nhiên (4) Do đột biến làm cho alen lặn trở thành alen trội A B C D Câu 26: Kích thước quần thể thay đổi phụ thuộc vào nhân tố sau đây? (1) Mức sinh sản (2) Mức tử vong (3) Diện tích mơi trường sống (4) Mức nhập cư (5) Kiểu phân bố quần thể (6) Mức xuất cư A B C D Câu 27: Khi nói quan hệ cạnh tranh cá thể sinh vật tự nhiên, có phát biểu sau đúng? (1) Cạnh tranh cá thể quần thể khơng xảy không ảnh hưởng đến số lượng phân bố cá thể quần thể (2) Khi mật độ cá thể quần thể vượt sức chịu đựng môi trường, cá thể cạnh tranh với làm giảm khả sinh sản (3) Cạnh tranh đặc điểm thích nghi quần thể Nhờ có cạnh tranh mà số lượng phân bố cá thể quần thể trì mức độ phù hợp, đảm bảo cho tồn phát triển quần thể (4) Cạnh tranh loài, ăn thịt đồng loại cá thể quần thể trường hợp gây chọn lọc tự nhiên (5) Khi mật độ cao nguồn sống khan hiếm, cá thể lồi có khuynh hướng cạnh tranh để giành thức ăn, nơi ở, nơi sinh sản (6) Cạnh tranh loài cạnh tranh khác loài dẫn tới làm hại cho loài A B C D Câu 28: Trong khu vườn bỏ hoang có lồi cỏ dại phát triển số thân thảo có hoa Một số lồi gậm nhấm chuột, sóc, sử dụng thực vật làm thức ăn Để ngăn chặn công chuột lên loài thân thảo, nhà nghiên cứu tiến hành xua đuổi loài gậm nhấm dùng lưới thép bao vây khu vườn để ngăn không cho chuột, sóc xâm nhập Sau năm vây lưới số lồi thân thảo (kí hiệu lồi M) phát triển mạnh số lượng loài thân thảo lại (kí hiệu lồi P) bị giảm mạnh số lượng Có suy luận sau phù hợp với kết nghiên cứu nói trên? (1) Các lồi gậm nhấm khơng phải loài gây hại cho loài thân thảo khu vườn (2) Các loài gậm nhấm sử dụng loài M làm nguồn thức ăn (3) Các loài gậm nhấm giúp loài P phát tán hạt www.LePhuoc.com (4) Chất thải loài gậm nhấm nguồn dinh dưỡng chủ yếu cung cấp cho loài thân thảo (5) Các loài P nguồn thức ăn loài gậm nhấm A B C D Câu 29: Thức ăn thực vật nghèo dinh dưỡng động vật nhai lại trâu, bò phát triển bình thường Có giải thích sau đúng? (1) Số lượng thức ăn lấy vào nhiều (2) Các vi sinh vật sử dụng làm nguồn thức ăn cung cấp prôtein cho động vật (3) Lượng nitơ tái sử dụng triệt để không bị qua nước tiểu (4) Các vi sinh vật tiết enzim tiêu hóa xenlulozo cung cấp dinh dưỡng cho động vật A B C D Câu 30: Ở người bình thường, chu kì tim kéo dài 0,8 giây Giả sử lần tâm thất co bóp tống vào động mạch chủ 70ml máu nồng độ ôxi máu động mạch người 21 ml/100 ml máu Có ml ôxi vận chuyển vào động mạch chủ phút? A 1102,5 ml B 5250 ml C 110250 ml D 7500 ml Câu 31: Một có kiểu gen AaBb Mỗi hạt phấn có nhân Giả sử nhân thứ có kiểu gen ab nhân thứ hai có kiểu gen A ab B Ab C aB D AB Câu 32: Áp dụng biện pháp sau cho phép tăng nhanh đàn gia súc? (1) Tăng nhiều đực (2) Tăng nhiều (3) Bố trí số đực (4) Tách non khỏi mẹ sớm A B C D Câu 33: Xét thể đực lồi động vật (có cặp nhiễm sắc thể giới tính XY) giảm phân hình thành tối đa 768 loại giao tử Biết tất tế bào xảy tượng trao đổi chéo điểm cặp nhiễm sắc thể số 1, 2, 3; cặp nhiễm sắc thể giới tính không phân li giảm phân II Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội loài A 2n = 10 B 2n = 12 C 2n = D 2n = 16 Câu 34: Khi nói đột biến gen, có phát biểu sau đúng? (1) Trong dạng đột biến điểm, dạng đột biến thay cặp nuclêơtit thường làm thay đổi thành phần axit amin chuỗi pơlipeptit gen tổng hợp (2) Dưới tác động tác nhân gây đột biến, với cường độ liều lượng www.LePhuoc.com tần số đột biến tất gen (3) Khi bazơ nitơ dạng xuất q trình nhân đơi ADN thường làm phát sinh đột biến gen dạng thêm cặp nuclêôtit (4) Dạng đột biến cặp nu làm nhiều ba mARN A B C D Câu 35: Ở loài động vật, lai cá thể chân ngắn với cá thể chân dài thu F1 100% cá thể chân ngắn Cho F1 tạp giao thu F2, tiếp tục cho F2 tạp giao thu F3 phân li theo tỉ lệ 13 cá thể chân ngắn : cá thể chân dài Biết tính trạng cặp gen quy định, trình giảm phân thụ tinh diễn bình thường Theo lí thuyết, nhận xét sau sai? A Tính trạng chân ngắn trội hồn tồn so với tính trạng chân dài B Tính trạng chân dài chủ yếu gặp giới XY C Cặp gen quy định tính trạng nằm nhiễm sắc thể thường D Gen quy định tính trạng nằm đoạn khơng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Câu 36: Ở quần thể 0, X aY : 0, X A X A : 0,1X A X a : 0, X a X a động vật có vú, A quy định lơng xám trội hồn tồn so với a quy định lông đen Thế hệ xuất phát quần thể ngẫu phối có cấu trúc di truyền ᄃ Có phát biểu sau đúng? (1) Ở đời F1, kiểu hình lơng xám chiếm tỉ lệ 45% (2) Ở đời F2, kiểu hình đực lông đen chiếm tỉ lệ 12,5% (3) Ở quần thể không đạt cân di truyền (4) Tỉ lệ kiểu gen liên tục bị thay đổi qua hệ sinh sản A B C D Câu 37: Ở loài thú, cho lông đen chủng lai với đực lông trắng chủng F1 đồng loạt lông đen Cho đực lai F1 lai phân tích, đời Fa thu tỉ lệ đực lông trắng, lông đen, lông trắng Nếu cho cá thể F1 giao phối ngẫu nhiên hệ F2 Trong số cá thể lông đen F2, đực chiếm tỉ lệ A 1/3 B 1/2 C 3/7 D 2/5 Câu 38: Một loài thực vật, cho thân cao, (P) tự thụ phấn, thu F1 gồm loại kiểu hình, số thân thấp, chua chiếm 4% Biết gen quy định tính trạng, alen trội hồn tồn; khơng xảy đột biến xảy hốn vị gen q trình phát sinh giao tử đực giao tử với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? www.LePhuoc.com (1) F1 có 10 loại kiểu gen (2) Trong trình giảm phân P xảy hoán vị gen với tần số 40% (3) Hai cặp gen xét nằm cặp nhiễm sắc thể (4) Trong tổng số thân cao, chua F1, số có kiểu gen đồng hợp tử chiếm tỉ lệ 4/7 A B C D Câu 39: Một loài thực vật, tính trạng màu sắc cặp gen Aa Bb phân li độc lập tương tác bổ sung quy định Khi kiểu gen có gen A B quy định đỏ, có A B quy định vàng, khơng có A B quy định xanh Một quần thể cân di truyền có tần số A = 0,4 B = 0,5 Biết không xảy đột biến, theo lí thuyết có phát biểu sau đúng? I Số loại kiểu gen quần thể kiểu gen II Tỉ lệ kiểu hình quần thể 48 đỏ : 43 vàng : trắng III Trong quần thể, loại kiểu gen chiếm tỉ lệ cao AABb IV Lấy ngẫu nhiên vàng, xác suất thu chủng 13/43 V Lấy ngẫu nhiên đỏ, xác suất thu chủng 1/12 A B C D Câu 40: Ở người, bệnh A bệnh B hai bệnh đột biến gen lặn nằm vùng không tương đồng NST giới tính X, khoảng cách hai gen 20cM Người bình thường mang gen A B, hai gen trội hoàn toàn so với gen lặn tương ứng Cho sơ đồ phả hệ sau: Biết không phát sinh đột biến tất cá thể phả hệ Có phát biểu sau đúng? www.LePhuoc.com (1) Biết xác kiểu gen người (2) Người số 1, số số 11 có kiểu gen giống (3) Nếu người số 13 kết hôn với người không bị bệnh bố vợ bị hai bệnh xác suất sinh gái khơng bị bệnh 20% (4) Cặp vợ chồng III11 – III12 phả hệ sinh con, xác suất đứa đầu lòng bị hai bệnh 8,82% A B C D Đáp án 1-C 11-B 21-B 31-A 2-B 12-B 22-A 32-C 3-B 13-B 23-B 33-B 4-B 14-D 24-C 34-D 5-B 15-A 25-D 35-C 6-B 16-B 26-D 36-B 7-B 17-A 27-A 37-A 8-A 18-B 28-D 38-D 9-A 19-D 29-A 39-C 10-A 20-D 30-A 40-A LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án C Câu 2: Đáp án B Nhóm trùng hơ hấp hệ thống ống khí, ống khí phân nhánh nhỏ tới tận tế bào để trao đổi khí trực tiếp với tế bào mà khơng thơng qua hệ tuần hồn Câu 3: Đáp án B Vì khơng hạt hình thành có tượng thụ phấn mà khơng có tượng thụ tinh hình thành nguồn chất kích thích ngoại sinh auxin hay giberelin Câu 4: Đáp án B Thuốc tránh thai có chứa hoocmơn progesterone có tác dụng ức chế trình rụng trứng Câu 5: Đáp án B Thể ba 2n+1 Câu 6: Đáp án B → Sinh đời có: → ruồi X a X A :1 X AXXaYa ×: X a YX a : X AY mắt đỏ : ruồi mắt trắng : ruồi đực mắt đỏ : ruồi đực mắt trắng Câu 7: Đáp án B Câu 8: Đáp án A Giải thích: Có phương pháp nhân nhanh giống với số lượng lớn từ vài giống ban đầu, (1), (2), (5) Câu 9: Đáp án A Giao phối ngẫu nhiên nhân tố tiến hóa Câu 10: Đáp án A Câu 11: Đáp án B Diều hâu thuộc bậc dinh dưỡng cấp ( Cấp cao so với lồi lại www.LePhuoc.com Câu 12: Đáp án B Tảo giáp gây độc cho lồi khác khơng có lợi khơng có hại cho tảo giáp Do đó, quan hệ ức chế - cảm nhiễm Câu 13: Đáp án B Một phân tử nước gồm nguyên tử ôxi liên kết với nguyên tử hiđrơ liên kết cộng hóa trị phân cực Phân tử nước có tính phân cực Bản thân phân tử nước liên kết với liên kết hiđrô đồng thời liên kết mạnh với phân tử khác chứa ôxi ( tạo lực liên kết lớn làm động lực đẩy dòng nước hướng lên hệ xylem Câu 14: Đáp án D Trao đổi khí qua bề mặt thể diễn động vật đơn bào đa bào bậc thấp (giun tròn, giun dẹp, giun đốt ruột khoang) ( Có lồi động vật (1), (4), (5) Trai sông tôm lồi hơ hấp mang Câu 15: Đáp án A Giải thích: - Chỉ có kiện (1) thường xun xảy mơi trường có hay khơng có lactozơ - Gen cấu trúc phiên mã vùng O tự - ARN polimeraza thường xuyên liên kết với vùng khởi động P operon Lac tiến hành phiên mã vùng O tự - Lactozơ liên kết với prôtêin ức chế mơi trường có lactozơ - Khi có lactozơ, prôtêin ức chế không liên kết với vùng O Câu 16: Đáp án B Ribôxôm dịch chuyển phân tử mARN theo chiếu 5’ ( 3’ Câu 17: Đáp án A Giải thích: - Gen A có alen, hệ xuất phát có kiểu gen Điều chứng tỏ gen nằm NST X vùng không tương đồng (nằm X mà Y) - Có kiểu gen với tỉ lệ Tức XAXA; XAXa; XaXa; 1XAY; 1XaY; - Các cá thể P giao phối ngẫu nhiên Ta có ᄃ lai với ᄃ - Giao tử cái: ᄃ ᄃ ᄃ Giao tử đực có ᄃ ( 1X X( 1X;1XY ;1XX ;1YX) A A A A aa X 41a X= a1A X A 1X A ;1X a ; 2Y a Xa) www.LePhuoc.com Quá trình giao phối sinh kiểu gen 1XA 1Xa 2Y 1XA 1XAXA 1XAXa 2XAY 1Xa 1XAXa 1XaXa 2XaY ∀Kiểu hình mắt trắng chiếm tỉ lệ = (2+1)/8 = 3/8 = 37,5% Câu 18: Đáp án B Phương án B sai nhân tố định hướng trình tiến hóa CLTN Câu 19: Đáp án D Có nhận định đúng, (1), (2) (4) Giải thích: - Năm thứ có số lượng cá thể ᄃ = 0,15 ×1000 = 150 ( (2) - Tăng trưởng quần thể = ( 180 − 150 ) :150 = 0, = 20% ᄃ.( (1) - Kích thích tăng trưởng = sinh sản + nhập cư – tử vong – di cư ( Tỉ lệ sinh sản = tốc độ tăng trưởng – nhập cư + tử vong + di cư = 20% + 3% = 23% ( (3) sai - Mật độ quần thể năm thứ = 180/1000 = 0,18 cá thể/ha ( (4) Câu 20: Đáp án D A sai Vì diễn nguyên sinh, thành phần lồi quần xã thay đổi B sai Vì kết diễn nguyên sinh hình thành quần xã đỉnh cực ổn định tương đối C sai Vì diễn nguyên sinh chịu tác động nguyên nhân bên nội quần xã D Câu 21: Đáp án B Có phát biểu đúng, (1), (3) (4) Nước dung mơi hòa tan chất, mơi trường cho phản ứng hóa học đồng thời trực tiếp tham gia vào phản ứng Cường độ hô hấp tỉ lệ thuận với hàm lượng nước Câu 22: Đáp án A Cả hướng nói - Nơn nhiều làm nước dày dẫn tới lượng nước hấp thụ vào máu giảm ( Gây giảm thể tích máu - Khi nơn nhiều làm nhiều dịch vị (mất nhiều HCl) lượng ion H+ máu giảm ( làm tăng pH máu www.LePhuoc.com - Nôn nhiều gây muối dẫn tới làm giảm áp suất thẩm thấu máu - Khi máu bị giảm áp suất thẩm thấu nước thẩm thấu vào tế bào mơ làm giảm thể tích máu dẫn tới giảm huyết áp - Nôn nhiều làm nước dày dẫn tới lượng nước hấp thụ vào máu giảm ( Gây giảm thể tích máu từ làm giảm huyết áp Câu 23: Đáp án B Có phát biểu đúng, (1) (3) Giải thích: (2) sai Vì đột biến gen làm thay đổi alen cũ thành alen không làm thay đổi vị trí gen (Gen vị trí locut cũ) Chỉ có đột biến đoạn NST, đảo đoạn NST, chuyển đoạn NST, lặp đoạn NST thay đổi vị trí gen (4) sai Vì đột biến gen liên quan tới số cặp nuclêôtit nên không làm ảnh hưởng đến cấu trúc NST (5) sai Vì đột biến gen khơng làm xuất gen không làm cho gen bị Đột biến gen làm cho gen có thêm alen (Làm tăng số lượng alen gen) (6) sai Vì đột biến gen khơng làm alen cũ Câu 24: Đáp án C Sơ đồ lai: Aa (Aa Theo lí thuyết, thu F1 có tỉ lệ kiểu gen 1AA : 2Aa : 1aa với tỉ lệ kiểu hình mỏ ngắn : mỏ dài Tuy nhiên, tốn này, tỉ lệ kiểu hình mỏ ngắn : mỏ dài ( Đã có tượng gây chết thể đồng hợp trội ( Tỉ lệ cá thể F1 có 2Aa : 1aa F1 với nhau, ta có (2Aa ; 1aa) ( (2Aa ; 1aa) Giao tử F1 có 1A; 2a F2: 1A 1A 1AA (chết) 2a 2Aa Tỉ lệ kiểu gen cá thể sống sót: 4Aa : 4aa = 1Aa : 1aa 2a 2Aa 4aa Tỉ lệ kiểu gen: cá thể mỏ ngắn : cá thể mỏ dài Câu 25: Đáp án D Có trường hợp (1) (2) Giải thích: - Các yếu tố ngẫu nhiên loại alen khỏi quần thể cách ngẫu nhiên Do loại bỏ alen lặn alen trội, loại bỏ alen có lợi có hại www.LePhuoc.com - Chọn lọc tự nhiên đào thải alen có hại Tất alen trội có hại biểu kiểu hình lúc dị hợp, alen trội có hại bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ Vì chọn lọc loại bỏ kiểu gen, alen có lợi liên kết bền vững với alen trội có hại hai alen bị loại bỏ - Các trường hợp giao phối không ngẫu nhiên hay đột biến khơng thể loại bỏ alen lặn có lợi Câu 26: Đáp án D Có nhân tố, (1), (2), (4), (6) Câu 27: Đáp án A Có phát biểu đúng, (2), (3), (4), (5) Giải thích: (1) sai Vì mật độ cá thể q cao khan nguồn sống xảy cạnh tranh loài (2), (3), (4), (5) (6) sai Vì cạnh tranh loại khơng làm hại cho lồi Cạnh tranh lồi ln động lực thúc đẩy tiến hóa lồi Câu 28: Đáp án D Chỉ có suy luận có sở, (2), (3) Câu 29: Đáp án A Thức ăn thực vật nghèo chất dinh dưỡng động vật nhai lại phát triển bình thường do: - Thức ăn chất dinh dưỡng số lượng thức ăn lấy vào nhiều nên đủ bù nhu cầu prôtêin cần thiết - Các vi sinh vật tiết enzim tiêu hóa xenlulozo thành glucozo cung cấp dinh dưỡng cho động vật - Trong dày động vật nhai lại có số lượng lớn vi sinh vật Các vi sinh vật sống cỏ, sử dụng cỏ làm nguồn dinh dưỡng, chúng sinh sản nhanh tạo nên sinh khối lớn Các vi sinh vật chuyển xuống múi khế múi khế phân giải, tiêu hóa thành nguồn dinh dưỡng cung cấp cho bò Các vi sinh vật sống cỏ có hàm lượng prơtêin cao nên múi khế tiêu hóa thu lượng lớn axit amin - Động vật nhai lại tận dụng triệt để nguồn nitơ urê: Urê theo đường máu vào tuyến nước bọt tiết vào nước bọt để cung cấp cho vi sinh vật sống cỏ Urê nước bọt lại vi sinh vật cỏ sử dụng để tổng hợp prôtêin, sau prơtêin lại cung cấp cho thể động vật nhai lại Vì lượng nitơ khơng bị qua www.LePhuoc.com nước tiểu ( Nước tiểu động vật nhai lại có hàm lượng urê thấp Câu 30: Đáp án A Số lần tim co bóp phút là: 60 : 0,8 = 75 Lượng máu tống vào động mạch chủ là: 75 ( 70 = 5250 ml Lượng ôxi vận chuyển vào động mạch chủ là: 5250 ( 21 : 100 = 1102,5 ml Câu 31: Đáp án A Mỗi hạt phấn có nhân kiểu gen hai nhân giống (vì sinh từ nhân nhờ q trình ngun phân) Do đó, nhân thứ có kiểu gen ab nhân thứ hai có kiểu gen ab Câu 32: Đáp án C Có phát biểu đúng, (2) (4) Muốn tăng nhanh đàn gia súc, gia cầm người ta thường áp dụng biện pháp: Tăng nhiều tách non khỏi mẹ sớm Vì gia súc, gia cầm đực đáp ứng nhu cầu sinh sản nhiều cái, số lượng đàn phụ thuộc nhiều vào số lượng số lượng đực Việc tách non khỏi mẹ sớm giúp nhanh chóng quay trở lại chu kì sinh sản tăng số lứa đẻ thời gian định giúp tăng nhanh số lượng đàn Câu 33: Đáp án B Giải thích: - Gọi NST lồi 2n ( có n cặp NST - Ở cặp NST thường: Khi giảm phân cặp NST khơng có hốn vị gen cặp sinh loại giao tử; Nếu có hốn vị gen điểm cặp sinh loại giao tử; Nếu có hốn vị gen điểm cặp sinh tối đa loại giao tử ( Các cặp NST số 1, 2, có số loại giao tử = 2n− = 43; Các cặp NST lại có số loại giao tử ᄃ - Ở cặp NST giới tính: Cặp XY không phân li giảm phân II sinh loại giao tử XX, YY O ( Số loại giao tử thể ᄃ ( ᄃ (ᄃ(ᄃ(ᄃ(ᄃ Câu 34: Đáp án D Chỉ có (1) Giải thích: = 423 n+ ×22×n−34 × = 3768 = 768 n2n+:= 3312 =6=9256 = 29 2n+3 = 768 www.LePhuoc.com (1) Vì đột biến thay cặp nu làm thay đổi ba mARN, gây hậu cho sinh vật Đột biến dạng thêm cặp nu làm thay đổi tồn ba từ vị trí đột biến cuối gen, thường gây hậu nghiêm trọng (2) sai Vì gen khác tầng số đột biến khác (3) sai Vì bazơ nitơ trở thành dạng gây đột biến thay cặp nu đột biến thêm cặp (4) sai Vì đột biến cặp nu làm thay đổi toàn ba từ vị trí đột biến đến cuối gen không làm ba Câu 35: Đáp án C - Tính trạng cặp gen quy định F1 có kiểu hình chân ngắn ( Chân ngắn tính trạng trội ( A - Nếu gen nằm NST thường F1 có kiểu gen Aa, F2 có tỉ lệ kiểu gen 1AA : 2Aa : 1aa Tiếp tục cho F2 giao phối ngẫu nhiên đời F3 có tỉ lệ kiểu gen 1AA : 2Aa : 1aa ( Tỉ lệ kiểu hình F3 cá thể chân ngắn : cá thể chân dài ( Trái với giả thuyết 13 : ( Gen nằm NST giới tính X ( C sai; D - Khi gen nằm NST giới tính X kiểu hình lặn (tính trạng chân dài) chủ yếu gặp giới tính XY ( B Câu 36: Đáp án B Có phát biểu đúng, (1), (3) (4) - Tìm tần số alen giới: Giới đực, có 0,4XAY 0,1XaY ( Tần số A = 0,8; a = 0,2 Giới cái, có ᄃ ( Tần số A = 0, X A X A : 0,1X A X a : 0, X a X a 0,5; a = 0,5 - Tìm phát biểu đúng: (1) Vì lơng xám ᄃ có tỉ lệ = 1/2 ( X A X − ) F1 ( (1 – lông đen) = 1/2 ( (1 – 0,5(0,2) = 0,45 (2) sai Vì đực lơng đen (XaY) F2 có tỉ lệ = giao tử Xa F1 ( 1/2 Giao tử Xa F1 có tỉ lệ = (0,2 + 0,5):2 = 0,35 ( Đực lông đen chiếm tỉ lệ = 0,35 ( 1/2 = 0,175 (3) (4) Vì gen nằm NST X hệ xuất phát có tần số alen giới đực khác với giới quần thể không đạt cân di truyền Tỉ lệ kiểu gen liên tục thay đổi qua hệ ngẫu phối Câu 37: Đáp án A www.LePhuoc.com Giải thích: - F1 lai phân tích đời có tỉ lệ đực lông trắng, lông đen, lông trắng = lông đen : lơng trắng ( Tính trạng di truyền theo quy luật tương tác bổ sung - Quy ước: A-B- lông đen; Các kiểu gen A-bb aaB- aabb quy định lơng trắng - Ở đời lai phân tích, tỉ lệ kiểu hình đực khác với ( Tính trạng liên kết giới tính Khi tính trạng vừa tương tác bổ sung, vừa liên kết giới tính có gen liên kết giới tính - Kiểu gen F1 ᄃ AaX BY × AaX B X b Ở đời F2, cá thể lông đen gồm có ᄃ ᄃ, AA−−XXABXY aA ᄃ Aa ( Aa đời có 3A- ( Trong số cá thể lơng đen, gồm có: Con đực lơng đen ᄃ có tổ hợp A − X AY Con lơng đen ᄃ ᄃ có +3 = tổ A − X A X Aa hợp ( Cá thể đực chiếm tỉ lệ = 3/9 = 1/3 Câu 38: Đáp án D Có phát biểu đúng, (1), (2) (3) Quy ước: A: cao, a: thấp B: ngọt, b: chua - F1 có thấp, chua ᄃ ( Giao tử  ab ab= 0,  ÷ = 0, 04  ab  ᄃ ( Tần số hoán vị ᄃ ( (2) (3) = × 0, = 0, = 40% - P có kiểu gen ᄃ có hốn vị gen nên F1 Ab Ab × aB aB có tối đa 10 loại kiểu gen ( (1) - P có kiểu gen ᄃ sinh đời đồng Ab Ab × aB aB hợp lặn = 0,04 Thì số thân cao, chua (A-bb) F1, số đồng hợp lặn ᄃ ( (4) sai Câu 39: Đáp án C = 0,5 − 0, 04 0,3 = = 0, + 0, 04 0, 7 www.LePhuoc.com Chỉ có phát biểu đúng, I, II, IV V I Vì quần thể có cặp gen phân li độc lập số loại kiểu gen = ( Đúng II Kiểu hình đỏ (A-B-) có tỉ lệ = ( − aa ) × ( − bb ) = ( − 0,36 ) × ( − 0, 25 ) = 0, 48 = 48% ᄃ ( aabb ) = 0, 36 × 0, 25 = 9% = 100% − ( 48% + 9% ) = 43% Kiểu hình xanh ᄃ Kiểu hình vàng ᄃ ( Tỉ lệ kiểu hình: 48 đỏ : 43 vàng : xanh ( Đúng III Muốn biết kiểu gen có tỉ lệ cao phải xét cặp gen: Ở kiểu gen gen A Vì A = 0,4 kiểu gen Aa có tỉ lệ lớn kiểu gen AA lớn aa Ở kiểu gen gen B Vì B = 0,5 kiểu gen Bb có tỉ lệ lớn kiểu gen BB lớn bb ( Kiểu gen AaBb kiểu gen có tỉ lệ lớn ( Sai IV Lấy ngẫu nhiên vàng, xác suất thu chủng ᄃ ( Đúng V Lấy ngẫu = AAbb + aaBB 0,16 × 0, 25 + 0,36 × 0, 25 = = 13 / 43 A − bb + aaB − ( − 0,36 ) × 0, 25 + 0,36 × ( − 0, 25 ) nhiên đỏ, xác xuất thu chủng ᄃ ( Đúng Câu 40: Đáp án A = AABB 0,16 × 0, 25 = = 1/12 A − B − ( − 0,36 ) × ( − 0, 25 ) Có phát biểu đúng, (1), (3) (4) Giải thích: (1) Vì biết kiểu gen người nam người nữ số Người nữ số không bị bệnh, sinh bị X AB X aB hai bệnh nên người số phải có alen a B Mặt khác người số người số có kiểu gen XABY nên người số phải có kiểu gen ᄃ AB aB Người số sinh bị hai bệnh nên X XAb X X ab người số có kiểu gen ᄃ ᄃ (2) sai Vì người chưa biết kiểu gen nên khẳng định kiểu gen họ giống ab 4ab 0, (3) Vì người số 13 có kiểu gen = 0,5X× XAB X Y = 0, ᄃ, vợ người có kiểu gen ᄃ nên xác suất sinh gái bị bệnh = 0,5 – xác suất sinh gái không bị bệnh Con gái khơng bị bệnh có kiểu gen ᄃ có tỉ lệ ᄃ AB AB AB aB ab Người số có kiểu gen ᄃ, người số có X kiểu gen ᄃ nên người số 11 có kiểu gen XXAB X XYAb ᄃ ᄃ ᄃ ᄃ với tỉ lệ www.LePhuoc.com ᄃ = 0, 4X AB X AB : 0, 4X AB X ab : 0,1X AB X Ab : 0,1X AB X aB Cặp vợ chồng số 11, 12 sinh bị hai X AB X ab bệnh người 11 có kiểu gen ᄃ Khi xác suất sinh bị hai bệnh ᄃ ( (4) = 0, 4X AB X ab × X AB Y = 0, × 0, ×1/ = 0, 08 Mời bạn ghé qua www.LePhuoc.com để nhận thêm đề file word miễn phí có lời giải ... làm xuất alen khác quần thể (2) Đột biến gen làm thay đổi vị trí gen nhiễm sắc thể (3) Đột biến gen làm thay đổi cấu trúc gen (4) Đột biến gen làm thay đổi cấu trúc nhiễm sắc thể (5) Đột biên gen... đời F1, kiểu hình lông xám chi m tỉ lệ 45% (2) Ở đời F2, kiểu hình đực lơng đen chi m tỉ lệ 12,5% (3) Ở quần thể không đạt cân di truyền (4) Tỉ lệ kiểu gen liên tục bị thay đổi qua hệ sinh sản... Vì đột biến gen làm thay đổi alen cũ thành alen khơng làm thay đổi vị trí gen (Gen vị trí locut cũ) Chỉ có đột biến đoạn NST, đảo đoạn NST, chuyển đoạn NST, lặp đoạn NST thay đổi vị trí gen (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: De luyen thi thay phan khac nghe giai chi tiet , De luyen thi thay phan khac nghe giai chi tiet

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay