De khao sat chat luong

6 28 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:23

SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT TRẦN NGUYÊN HÃN (Đề thi gồm có 06 trang) ĐỀ KSCĐ LẦN NĂM HỌC 2017 - 2018 Môn: SINH HỌC - Khối: 12 Thời gian làm bài:50 phút, không kể thời gian phát đề Họ tên thí sinh:………………… ……………… SBD:………………… Mã đề thi 218 Câu 1: Để xác định mật độ quần thể, người ta cần biết số lượng cá thể quần thể A Tỉ lệ sinh sản tỉ lệ tử vong quần thể B Diện tích thể tích khu vực phân bố quần thể C Kiểu phân bố cá thể quần thể D Các yếu tố giới hạn tăng trưởng quần thể Câu 2: Mối quan hệ sau đem lại lợi ích khơng có hại cho lồi tham gia ? A Một số loài tảo biển nở hoa lồi tơm, cá sống mơi trường B Dây tơ hồng sống tán rừng C Cây tầm gửi sống thân gỗ lớn rừng D Các loài phong lan sống thân gỗ lớn Câu 3: Hooc môn gây biến thái từ nòng nọc thành ếch? A Hooc môn sinh trưởng B Ecđixơn C Tyroxin D Juvenin Câu 4: Trong kĩ thuật chuyển gen vào tế bào vi khuẩn, phải dùng thể truyền mang gen đánh dấu? A Vì thể truyền phải có gen để nhận gen cần chuyển B Để giúp cho enzim cắt (restrictaza) cắt vị trí thể truyền C Để chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào vi khuẩn dễ dàng D Để dễ dàng phát tế bào vi khuẩn nhận ADN tái tổ hợp Câu 5: Quan sát hình ảnh bên cho biết hoocmôn thực vật giữ vai trò q trình này? A Êtilen B Xitôkinin C Axit abxixic D Gibêrelin Câu 6: Động vật sau có hệ tuần hồn hở? A Thằn lằn B Châu chấu C Cá chép D Khỉ Câu 7: Bóng đen ập xuống lặp lại nhiều lần mà khơng có nguy hiểm nào, gà khơng chạy ẩn nẩp hình thức học tập A học khôn B in vết C quen nhờn D học ngầm Câu 8: Trong bậc cấu trúc xoắn nhiễm sắc thể, mức xoắn (sợi chất nhiễm sắc) có đường kính chuỗi xoắn là: A 300 nm B 30 nm C 20 nm D 11 nm Câu 9: Đột biến sau góp phần tăng cường sai khác nòi lồi, cung cấp nguồn ngun liệu cho q trình tiến hóa? A Đảo đoạn B Lặp đoạn C Chuyển đoạn D Mất đoạn Câu 10: Trong lịch sử phát triển sinh giới qua đại địa chất, loài người phát sinh kỉ sau đây? A Kỉ Cacbon B Kỉ Đệ tam C Kỉ Jura D Kỉ Đệ tứ Câu 11: Một quần thể thực vật trạng thái cân di truyền có tần số alen a 0,2 Theo lí thuyết, tần số kiểu gen Aa quần thể A 0,64 B 0,04 C 0,32 D 0,16 Trang 1/6 - Mã đề thi 218 Câu 12: Theo quan niệm thuyết tiến hóa đại, nhân tố tiến hóa sau làm phong phú vốn gen quần thể? A Di – nhập gen B Giao phối không ngẫu nhiên C Các yếu tố ngẫu nhiên D Chọn lọc tự nhiên Câu 13: Khi nói q trình nhân đơi ADN xảy chạc tái hình chữ Y, phát biểu sau sai? A Q trình nhân đơi ADN thực nhờ enzim ADN polimeraza số loại enzim khác B Trong hai chuỗi polinuclêôtit mới, mạch tổng hợp theo chiều 3’5’; mạch lại tổng hợp theo chiều 5’3’ C Việc tổng hợp chuỗi polinuclêôtit thực theo nguyên tắc bổ sung D Enzim nối ligaza có vai trò nối đoạn okazaki tạo từ mạch khuôn có chiều 5’3’ (theo chiều tháo xoắn) để tạo thành chuỗi polinuclêôtit Câu 14: Giai đoạn quang hợp thực tạo nên C6H12O6 mía giai đoạn sau đây? A Chu trình Canvin B Pha tối C Pha sáng D Quang phân li nước Câu 15: Người ta tiến hành phép lai: AABB x aabb Biết cặp alen nằm cặp nhiễm sắc thể khác Khi lai F1 tự đa bội hố có kiểu gen A AAaaBBbb B AaaaBBbb C AAaaBBBb D AAaaBbbb Câu 16: Khi nói tiến hóa nhỏ, phát biểu sau khơng đúng? A Chọn lọc tự nhiên quy định chiều hướng q trình tiến hóa nhỏ B Kết tiến hóa nhỏ hình thành nên lồi C Tiến hóa nhỏ khơng thể diễn khơng có cách li địa lý D Nguyên liệu thứ cấp tiến hóa nhỏ biến dị tổ hợp Câu 17: Thụ tinh tiến hố thụ tinh ngồi vì? A Đỡ tiêu tốn lượng B Khơng thiết phải cần môi trường nước C Không chịu ảnh hưởng tác nhân môi trường D Cho hiệu suất thụ tinh cao Câu 18: Biết không xảy đột biến Theo lý thuyết, phép lai AaBb x aaBb cho đời có kiểu gen? A B C D Câu 19: Giả sử lưới thức ăn đơn giản gồm sinh vật mô tả sau: cào cào, thỏ nai ăn thực vật; chim sâu ăn cào cào; báo ăn thỏ nai; mèo rừng ăn thỏ chim sâu Trong lưới thức ăn này, sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp A chim sâu, thỏ, mèo rừng B cào cào, thỏ, nai C chim sâu, mèo rừng, báo D cào cào, chim sâu, báo Câu 20: Khi nói biến động số lượng cá thể quần thể sinh vật, phát biểu sau sai? A Hươu nai loài có khả bảo vệ vùng sống nên khả sống sót non phụ thuộc nhiều vào số lượng kẻ thù ăn thịt B Ở chim, cạnh tranh nơi làm tổ ảnh hưởng tới khả sinh sản cá thể quần thể C Hổ báo lồi có khả bảo vệ vùng sống nên cạnh tranh để bảo vệ vùng sống không ảnh hưởng tới số lượng cá thể quần thể D Trong nhân tố sinh thái vơ sinh, nhân tố khí hậu có ảnh hưởng thường xuyên rõ rệt tới biến động số lượng cá thể quần thể Câu 21: Có hoạt động người giải pháp nâng cao hiệu sử dụng hệ sinh thái? (1) Bón phân, tưới nước, diệt cỏ dại hệ sinh thái nông nghiệp (2) Khai thác triệt để nguồn tài nguyên không tái sinh (3) Loại bỏ loài tảo độc, cá hệ sinh thái ao hồ nuôi tôm, cá (4) Xây dựng hệ sinh thái nhân tạo cách hợp lí (5) Bảo vệ lồi thiên địch (6) Tăng cường sử dụng chất hóa học để tiêu diệt loài sâu hại A B C D Trang 2/6 - Mã đề thi 218 Câu 22: Nghiên cứu thay đổi thành phần kiểu gen quần thể qua hệ liên tiếp, người ta thu kết sau: Thành phần kiểu gen Thế hệ F1 Thế hệ F2 Thế hệ F3 Thế hệ F4 AA 0,5 0,6 0,65 0,675 Aa 0,4 0,2 0,1 0,05 aa 0,1 0,2 0,25 0,275 Nhân tố gây nên thay đổi thành phần kiểu gen quần thể qua hệ A đột biến B giao phối ngẫu nhiên C yếu tố ngẫu nhiên D giao phối không ngẫu nhiên Câu 23: Giả sử quần thể loài thú kí hiệu A, B, C, D có diện tích khu phân bố mật độ cá thể sau: Quần thể A B C D Diện tích khu phân bố (ha) 250 200 240 220 Mật độ (cá thể/ha) 10 15 20 25 Cho biết diện tích khu phân bố quần thể không thay đổi, tượng xuất cư nhập cư Theo lí thuyết, có phát biểu sau sai? I Quần thể D có kích thước lớn II Kích thước quần thể B kích thước quần thể D III Kích thước quần thể B nhỏ kích thước quần thể C IV Giả sử kích thước quần thể A tăng 2%/năm sau năm, quần thể A tăng thêm 50 cá thể A B C D Câu 24: Ở ruồi giấm, gen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; gen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt Hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường Gen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng, cặp gen quy định màu mắt nằm nhiễm sắc thể giới tính X, khơng có alen tương ứng Y Cho phép lai AB D d AB D (P): X X x X Y , hoán vị gen xảy với tần số f = 17% Tính theo lí thuyết, tỉ lệ ruồi F1 có ab ab kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ A 20,75% B 10,375% C 5,187% D 8,611% Câu 25: Phép lai P: ♀XAXa × ♂XaY, thu F1 Biết trình giảm phân hình thành giao tử đực, cặp nhiễm sắc thể giới tính không phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường; giảm phân hình thành giao tử diễn bình thường Theo lí thuyết, số cá thể F1, khơng xuất cá thể có kiểu gen sau đây? A XaXaY B XAO C XAXaY D XAXAY Câu 26: Ở ruồi giấm đực có nhiễm sắc thể ký hiệu AaBbDdXY Trong trình phát triển phơi sớm, lần phân bào thứ người ta thấy số tế bào cặp Dd khơng phân ly Thể đột biến có A hai dòng tế bào đột biến (2n+1) (2n-1) B ba dòng tế bào gồm dòng bình thường (2n) hai dòng đột biến (2n+2) (2n-2) C ba dòng tế bào gồm dòng bình thường (2n) hai dòng dột biến (2n+1) (2n-1) D hai dòng tế bào đột biến (2n+2) (2n-2) Câu 27: Vùng mã hố gen khơng phân mảnh có khối lượng 780000 đvC Sau xảy đột biến điểm, vùng có chiều dài 442 nm Gen đột biến tiến hành nhân đôi liên tiếp lần, nhu cầu nuclêôtit loại T 3493 (giảm nuclêôtit so với gen ban đầu) Hãy tính tổng số liên kết hiđrơ vùng mã hố gen trước đột biến A 3399 B 3100 C 3400 D 3401 Câu 28: Ở loài thực vật, A: thân cao, a thân thấp; B: đỏ, b: vàng Cho cá thể có kiểu gen Ab aB (hốn vị gen với tần số f = 24% ) tự thụ phấn Biết không xảy đột biến Theo lý thuyết, tỉ lệ kiểu hình thấp, đỏ hệ sau là: A 50,56% B 12,42% C 1,44% D 23,56% Trang 3/6 - Mã đề thi 218 Câu 29: Dựa vào hình ảnh em cho biết có phát biểu hình ảnh đúng? (1) Đây phương pháp tạo giống áp dụng cho động vật thực vật (2) Các thu có kiểu gen chủng tất gen (3) Các dòng đơn bội qua chọn lọc lưỡng bội hóa cách (4) Phương pháp cần sử dụng hooc môn thực vật công nghệ nuôi cấy đại A B C D Câu 30: Có phát biểu khơng q trình sinh sản hữu tính thực vật? (1) Chỉ có tinh tử sinh từ hạt phấn tham gia vào trình thụ tinh tạo hợp tử (2) Quá trình hình thành hạt phấn túi phơi trải qua hình thức nguyên phân giảm phân (3) Sau thụ tinh, hợp tử phát triển thành phôi nội nhũ bên hạt (4) Các tạo có kiểu hình giống giống với bố mẹ A B C D Câu 31: Có ví dụ thuộc hình thức ứng động khơng sinh trưởng? (1) Khí khổng mở có ánh sáng (2) Cây trinh nữ cụp có va chạm học (3) Hoa bồ cơng anh nở vào buổi sáng cụp lại chiều tối (4) Cây nắp ấm bắt mồi cách đậy “nắp ấm” A B C D Câu 32: Một lồi thực vật, tính trạng màu hoa hai cặp gen A, a B, b quy định Tính trạng chiều cao gen có alen D, d quy định Cho hoa đỏ, thân cao (P) tự thụ phấn, thu F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: hoa đỏ, thân cao : hoa hồng, thân cao : hoa hồng, thân thấp : hoa trắng, thân thấp Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, F1 có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, thân cao? A B C D Câu 33: Một quần thể lưỡng bội, xét gen có alen nằm nhiễm sắc thể thường, alen trội trội hồn tồn Thế hệ xuất phát (P) có số cá thể mang kiểu hình trội chiếm 90% tổng số cá thể quần thể Qua ngẫu phối, hệ F1 có số cá thể mang kiểu hình lặn chiếm 4% Biết quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hố Có phát biểu sau đúng? I Thế hệ P trạng thái cân di truyền II Thế hệ P có số cá thể mang kiểu gen đồng hợp tử chiếm 70% III Trong tổng số cá thể mang kiểu hình trội hệ P, số cá thể có kiểu gen dị hợp tử chiếm 1/9 IV Cho tất cá thể mang kiểu hình trội hệ P giao phối ngẫu nhiên, thu đời có số cá thể mang kiểu hình lặn chiếm tỉ lệ 1/81 A B C D Ab D d Ab D Câu 34: Cho phép lai : ♀ X X x♂ X Y, thu F1 có số cá thể mang kiểu hình trội aB aB tính trạng chiếm tỉ lệ 27% Biết gen quy định tính trạng, trội lặn hồn tồn, khơng xảy đột biến xảy hoán vị gen giới với tần số Theo lý thuyết, có phát biểu phát biểu sau đúng? I F1 có tối đa 36 kiểu gen Trang 4/6 - Mã đề thi 218 II Khoảng cách gen A gen B 40cM III F1 có 6,5% số cá thể dị hợp cặp gen IV F1 có 45% số cá thể có kiểu hình trội cặp tính trạng A B C D Câu 35: Một quần thể thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Thế hệ xuất phát (P) quần thể có thành phần kiểu gen là: 0,4 AA : 0,4 Aa : 0,2 aa Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Nếu quần thể giao phấn ngẫu nhiên thành phần kiểu gen F1 là: 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa II Nếu cho tất hoa đỏ P giao phấn ngẫu nhiên thu F1 có 93,75% số hoa đỏ III Nếu cho tất hoa đỏ P tự thụ phấn thu F1 có 1/8 số hoa trắng IV Nếu quần thể tự thụ phấn liên tiếp thành phần kiểu gen F2 là: 0,55 AA : 0,1 Aa : 0,35 aa A B C D Câu 36: Cho (P) tự thụ phấn, thu F1 gồm 59% thân cao, hoa đỏ; 16% thân cao, hoa trắng; 16% thân thấp, hoa đỏ; 9% thân thấp, hoa trắng Cho biết gen quy định tính trạng, khơng xảy đột biến xảy hốn vị gen trình phát sinh giao tử đực giao tử với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I F1 có 4% số thân cao, hoa đỏ chủng II F1 có loại kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ III Trong tổng số thân cao, hoa đỏ F1, số dị hợp tử cặp gen chiếm tỉ lệ 26/59 IV Lấy ngẫu nhiên thân thấp, hoa đỏ F1, xác suất lấy chủng 1/4 A B C D Câu 37: Cho hai tròn giao phấn với F1 gồm toàn dẹt Tiếp tục cho F1 tự thụ phấn, thu F2 có tỷ lệ kiểu hình dẹt : tròn : dài Biết khơng xảy đột biến Theo lý thuyết có phát biểu sau đúng? I F2 có kiểu gen quy định tròn II Chọn ngẫu nhiên hai dẹt F1 cho giao phấn với nhau, xác suất thu đời dài 1/81 III Cho tất tròn F2 giao phấn ngẫu nhiên, thu F3 có số dẹt chiếm tỉ lệ 2/9 IV Chọn ngẫu nhiên F1 dẹt dài cho giao phấn với nhau, xác suất để thu đời dài 1/9 A B C D Câu 38: Cho biết cặp tính trạng cặp gen quy định trội lặn hoàn toàn Xét phép lai đây, tính theo lý thuyết có phép lai mà đời có loại kiểu hình phân li theo tỉ lệ 9:3:3:1? (1) aaBbDd x AABbDd (2) AaBbDd x AaBBDd (3) AaBbDd x AaBbdd (4) AaBBDd x AabbDd (5) AaBbDD x AabbDd (6) aaBbDd x aaBbDd A B C D Câu 39: Cho sơ đồ phả hệ mô tả bệnh mù màu bệnh bạch tạng gia đình sau: Nam bình thường Nữ bình thường 13 14 10 11 Nam bệnh mù màu Nữ mắc bạch tạng 12 15 Nữ mắc hai bệnh Theo lý thuyết, có phát biểu đúng? I Bệnh bạch tạng bệnh mù màu gen lặn nằm NST giới tính X quy định II Với gen quy định bệnh bạch tạng, xác định xác kiểu gen người III Với gen quy định bệnh mù màu, xác định xác kiểu gen 12 người IV Xác xuất để cặp vợ chồng 13-14 hệ thứ sinh gái đầu lòng bình thường trai thứ hai bị mù màu 4/81 Trang 5/6 - Mã đề thi 218 A B C D Câu 40: Ở loài thực vật, alen H quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với alen h quy định hạt trắng Biết tứ bội (4n) tạo giao tử 2n có khả thụ tinh bình thường, khơng có đột biến xảy Trong phép lai sau, có phép lai cho tỷ lệ kiểu hình hạt trắng đời nhỏ 25% P1: HHhh x HHhh P2: HHhh x Hh P3: HHhh x Hhhh P4: Hhhh x HHHh P5: Hhhh x Hhhh P6: HHhh x hh P7: Hhhh x Hh P8: Hh x Hh A B C D - - HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 218
- Xem thêm -

Xem thêm: De khao sat chat luong , De khao sat chat luong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay