De 22 sinh hoc thay thinh nambo de so 2 file word co loi giai chi tietdoc

18 25 1
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:23

ĐỀ SỐ 22 Câu 1: Ở lồi, thứ thấp chủng nguồn gốc khác gọi thấp thấp TN1: cho thấp giao phấn với cao chủng F1-1 kiểu hình cao Cho F1-1 tự thụ phấn F2-1 phân li theo tỷ lệ cao : thấp TN2: cho thấp giao phấn với cao chủng F1-2 kiểu hình cao Cho F1-2 tự thụ phấn F2-2 phân li theo tỷ lệ cao : TN3: cho thấp thấp giao phấn với nhau, thu F1-3 toàn cao, cho F 1-3 tự thụ, thu F2-3 phân li theo tỷ lệ cao : thấp Cho kết luận sau: (1) Tính trạng chiều cao thân chịu chi phối quy luật tương tác bổ sung (2) Giả sử A-B-: cao; A-bb+ aaB- + aabb: thấp kiểu gen thấp Aabb (3) Giả sử A-B-: cao; A-bb+ aaB- + aabb: thấp kiểu gen thấp aaBB (4) Trong số thấp F2 thu từ thí nghiệm tỉ lệ thấp đồng hợp 3/7 (5) Trong số cao F2 thu từ thí nghiệm tỉ lệ cao dị hợp 2/3 Số kết luận nội dung A B C D Câu 2: Cho biết A-B- A-bb quy định hoa trắng, aaB- quy định hoa vàng, aabb quy định hoa tím D quy định tròn, d quy định dài Trong phép lai P người ta thu F1 tỉ lệ kiểu hình là: hoa trắng, dài : hoa trắng, tròn : hoa vàng, tròn : hoa tím, tròn Kiểu gen P là: A Ad Ad AD Ad Bb × Bb Bb × Bb aD aD ad aD B Aa Bd Bd BD BD × Aa × Aa Aa bD bD bd bd C Ad Ad AD AD Bb × Bb Bb × Bb aD aD ad ad D Aa Bd Bd BD Bd × Aa × Aa Aa bD bD bd bD Câu 3: Đem lai P chủng khác kiểu gen thu F1 Cho F1 tự thụ nhận F2: 27 tròn- ngọt, tròn-chua, 18 bầu - ngọt, bầu -chua, dài - ngọt, dài – chua Biết vị cặp alen Dd quy định Kết lai F1 với cá thể khác cho tỉ lệ phân li kiểu hình: 4: 4: 3: 3: 1: Số phép lai phù hợp với kết trên: A B C D Câu 4: Ở loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp, gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trắng Lai thân cao, hoa đỏ với thân thấp, hoa trắng hệ lai F1 thu loại kiểu hình, Truy cập website http://tailieugiangday.com –để xem lời giải chi tiết 16% thân thấp, hoa trắng Cho biết khơng đột biến xảy kết luận sau hệ lai F1: (1) kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ (2) Ở hệ lai 50% thân cao, hoa đỏ mang kiểu gen dị hợp (3) Tỉ lệ % cao, hoa đỏ chủng thấp, hoa trắng (4) Ở hệ lai thu loại kiểu hình với tỉ lệ khơng kết luận đúng? A B C D Câu 5: Cho đực thân đen mắt trắng chủng lai với thân xám mắt đỏ chủng F1 toàn thân xám mắt đỏ Cho F1 giao phối với nhau, đời F2 tỉ lệ: Ở giới cái:100% thân xám mắt đỏ Ở giới đực: 40% thân xám mắt đỏ: 40% thân đen mắt trắng: 10% thân xám mắt trắng: 10% thân đen mắt đỏ Biết tính trạng cặp gen quy định Phép lai chịu chi phối quy luật: (1) Di truyên trội lặn hoàn toàn (2) Gen nằm NST X, di truyền chéo (3) Liên kết gen khơng hồn tồn (4) Gen nằm NST Y, di truyền thẳng Số phương án A B C D Câu 6: Ở ruồi giấm, hai gen B V nằm cặp NST tương đồng B quy định thân xám trội hoàn toàn so với b quy định thân đen; V quy định cánh dài trội hoàn toàn so với v quy định cánh cụt Gen D nằm NST giới tính X đoạn khơng tương đồng quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với d quy định mắt trắng Cho ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ giao phối với ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt trắng F1 100% cá thể mang kiểu hình giống ruồi mẹ Các cá thể F1 giao phối tự thu F2 Ở F2, loại ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 1,25% Nếu cho ruồi F1 lai phân tích đời con, loại ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ A 12,5% B 25% Câu 7: Gen B chiều dài 0,51µm tỷ lệ C 1,25% D 2,5% A = Gen B bị đột biến tạo alen b kích G thước khơng đổi 4051 liên kết hidro Khi tế bào kiểu gen Bb bước vào nguyên phân, kỳ giữa, tổng số nucleotit loại gen B b là: A cặp nuclêôtit B thêm thay cặp nuclêôtit C thay cặp nuclêôtit D thêm cặp nuclêôtit Truy cập website http://tailieugiangday.com –để xem lời giải chi tiết Câu 8: Gen B chiều dài 0,51µm tỷ lệ Gen B bị đột biến tạo alen b kích thước khơng đổi 4051 liên kết hidro Khi tế bào kiểu gen Bb bước vào nguyên phân, kỳ giữa, tổng số nucleotit loại gen B b là: A G = X = 4202; A = T = 1798 B G = X = 2010; A = T = 900 C G = X = 1798; A = T = 4202 D G = X = 2101; A = T = 999 Câu 9: Ở loài động vật, biết tính trạng màu sắc mắt hai cặp gen A,a,B,b phân li độc lập quy định Cho F1 kiểu hình đỏ lai phân tích với thể đồng hợp lặn thu tỉ lệ đỏ : trắng Dự đoán sau đúng? Chọn câu trả lời đúng: A P: AaBb × aaBB cho đời tỉ lệ kiểu hình : B P: AaBb × aaBb P AaBb × Aabb cho kết đời giống C loại kiểu gen quy định kiểu hình trắng D Cho F1 lai với F1 thu tỉ lệ kiểu hình trắng: đỏ Câu 10: Số alen gen I, II III 2, Biết gen nằm cặp NST thường Nếu trật tự xếp gen thay đổi Số kiểu gen đồng hợp dị hợp quần thể là: A 24 253 B 144 1656 C 24 1518 D 144 270 Câu 11: Trong trường hợp giảm phân thụ tinh bình thường, gen quy định tính trạng gen trội trội hồn tồn Tính theo lí thuyết, phép lai Ab Ab DdEe x DdEe liên kết aB aB hoàn toàn cho kiểu gen mang alen trội alen lặn đời chiếm tỉ lệ A 7/32 B 9/64 C 3/8 D 9/16 Câu 12: Nhân tố không tạo nguồn biến dị di truyền được? A Quá trình đột biến B Giảm phân C Chọn lọc tự nhiên D Thụ tinh Câu 13: Kết tiến hoá tiền sinh học tạo nên A động vật bậc thấp B tế bào khai C thể đa bào đơn giản D thực vật bậc thấp Câu 14: Trong nhận đinh nhận định ? I Điểm bù ánh sáng điểm bù CO2 thực vật C4 cao nên chúng suất sinh học cao II Trong q trình bảo quản nông sản, thực phẩm cần phải khống chế cho cường độ hô hấp mức tối thiểu Truy cập website http://tailieugiangday.com –để xem lời giải chi tiết III Ở rễ, việc kiểm sốt dòng nước khống từ ngồi vào mạch gỗ chênh lệch áp suất thẩm thấu IV Khi độ ẩm không khí cao, hình thành giọt nước mép áp suất rễ A B C D Câu 15: quan tương đồng quan: A Bắt nguồn từ quan tổ tiên quan khơng chức chức bị tiêu giảm B nguồn gốc khác nhau, nằm vị trí tương ứng thể, kiểu cấu tạo giống C Bắt nguồn từ quan tổ tiên, đảm nhiệm chức phận giống D Bắt nguồn từ quan tổ tiên quan thực chức khác Câu 16: Trong tổ chức sống sau đây, tổ chức sống nằm tổ chức sống lại ? A Quần xã B Sinh C Hệ sinh thái D Quần thể Câu 17: Ở loài thực vật, gen trội A quy định đỏ, alen lặn a quy định vàng Một quần thể loài trạng thái cân di truyền 75% số đỏ 25% số vàng Tần số tương đối alen A a quần thể A 0,4A 0,6a B 0,5A 0,5a C 0,2A 0,8a D 0,6A 0,4a Câu 18: Trạng thái cân quần thể trạng thái số lượng cá thể ổn định, phù hợp với nguồn sống chế điều chỉnh A tương quan tỉ lệ sinh tỉ lệ tử B sức sinh sản tăng, mức độ tử vong giảm C sức sinh sản giảm, mức độ tử vong tăng D sức sinh sản giảm, mức độ tử vong giảm Câu 19: Trong mối quan hệ tương tác loài, dấu + thể lồi lợi, dấu – thể lồi bị hại, thể lồi khơng lợi không bị hại Mối quan hệ cỏ dại lúa ruộng lúa biểu diễn A -/- B 0/+ C +/ D +/- Câu 20: Khi nói chọn lọc tự nhiên (CLTN), xét kết luận sau đây: (1) CLTN không tạo kiểu gen thích nghi, đào thải kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi (2) CLTN tác động đào thải alen trội làm thay đổi thành phần kiểu gen nhanh với đào thải alen lặn (3) Các cá thể loài, sống khu vực địa lí ln CLTN tích lũy theo biến dị theo hướng Truy cập website http://tailieugiangday.com –để xem lời giải chi tiết (4) CLTN tác động lên quần thể vi khuẩn làm thay đổi tần số alen nhanh so với tác động lên quần thể động vật bậc cao (5) CLTN tác động trực tiếp lên alen, loại bỏ tất alen hại khởi quần thể kết luận đúng? A B C D Câu 21: Trong quần xã rừng tự nhiên vùng Đông Nam Á, loài động vật ăn cỏ cỡ lớn bò rừng di chuyển thường đánh động làm lồi trùng bay khỏi tổ Lúc này, loài chim diệc bạc bắt côn trùng bay khỏi tổ làm thức ăn Việc côn trùng bay khỏi tổ việc chim diệc bạc bắt trùng khơng ảnh hưởng đến đời sống bò rừng Chim gõ bò (một lồi chim nhỏ màu xám) bắt ve bét da bò rừng làm thức ăn Trong nhận xét đây, nhận xét nói mối quan hệ loài sinh vật trên? (1) Quan hệ ve bét chim gõ bò quan hệ sinh vật ăn sinh vật khác (2) Quan hệ chim gõ bò bò rừng mối quan hệ hợp tác (3) Quan hệ bò rừng lồi trùng mối quan hệ ức chế - cảm nhiễm (4) Quan hệ chim diệc bạc cỏn trùng mối quan hệ cạnh tranh (5) Quan hệ bò rừng chim diệc bạc mối quan hệ hợp tác (6) Quan hệ ve bét bò rừng mối quan hệ kí sinh - vật chủ A B C D Câu 22: Các dạng nitơ mà thực vật hấp thụ là: A NO2- NH4+ B NH4+ N2 C NO2- NO3 D NO3- NH4+ Câu 23: Bào quan sau thực chức quang hợp? A Lục lạp B Ty thể C Grana D Diệp lục Câu 24: nhận xét sau đây: Khả phản ứng thể trước môi trường ngoại cảnh định Hằng bố truyền cho tính trạng da trắng, mũi cao, má lúm đồng tiền Kiểu hình tạo thành kết tổ hợp tính trạng chọn lọc bố, mẹ Mức độ mềm dẻo kiểu hình thể sinh vật phụ thuộc vào kiểu gen quy định kiểu hình Tính trạng gen tế bào chất quy định tồn thay nhân tế bào Số nhận xét không là: A B C D Câu 25: Đặc điểm đường thoát nước qua bề mặt cutin là: A Vận tốc lớn, không điều chỉnh B Vận tốc lớn, điều chỉnh C Vận tốc nhỏ, không điều chỉnh D Vận tốc nhỏ, điều chỉnh Truy cập website http://tailieugiangday.com –để xem lời giải chi tiết Câu 26: Một cá thể sinh vật tất tế bào xoma thừa NST cặp định so với bình thường Cá thể gọi A thể B thể tam bội C thể khuyết D thể ba Câu 27: Cho thông tin diễn sinh thái sau: (1) Xuất môi trường trống trơn (chưa quần xã sinh vật sinh sống) (2) biến đổi quần xã qua giai đoạn tương ứng với biến đổi điều kiện môi trường (3) Song song với trình biến đổi quần xã diễn trình biến đổi điều kiện tự nhiên mơi trường (4) Kết cuối hình thành quần xã đỉnh cực (5) Song song với q trình diễn biến đổi cấu trúc quần xã sinh vật (6) Quá trình diễn tác động nhân tố bên quần xã tác động quần xã Trong thơng tin trên, thông tin đặc điểm chung cho diễn thứ sinh diễn nguyên sinh? A B C D Câu 28: Cho phát biểu sau: I Hơ hấp ngồi q trình hơ hấp xảy tế bào quan hơ hấp II Hơ hấp q trình hơ hấp xảy thể III Hô hấp tế bào q trình sử dụng oxi để oxi hóa đường glucozo, giải phóng CO2, H2O tích lũy lượng cho hoạt động sống tế bào IV Hình thức trao đổi khí trực tiếp qua màng tế bào xảy lưỡng cư V Tôm cua trao đổi khí với mơi trường nhờ ống khí Số phát biểu nội dung A B C D Câu 29: Quá trình tự nhân đơi AND, mạch tổng hợp liên tục mạch lại tổng hợp gián đoạn enzim AND – polimeraza A lúc trượt theo mạch khn theo chiều 5’→ 3’, lúc trượt mạch khuôn theo chiều 3’ → 5’ mạch tổng hợp theo chiều từ 5’→ 3’ B trượt mạch khuôn theo chiều 5’ → 3’và tổng hợp mạch bổ sung theo chiều từ 3’ → 5’ C lúc trượt theo mạch khn theo chiều 5’→ 3’, lúc trượt mạch khn theo chiều 3’ → 5’ mạch tổng hợp theo chiều từ 3’ → 5’ Truy cập website http://tailieugiangday.com –để xem lời giải chi tiết D trượt mạch khuôn theo chiều 3’ → 5’ tổng hợp mạch bổ sung theo chiều từ 5’ → 3’ Câu 30: Phát biểu sau không nói hệ sinh thái? A Trong hệ sinh thái chu trình trao đổi vật chất B Kích thước hệ sinh thái đa dạng, nhỏ giọt nước ao vơ lớn trái đất C Chức hệ sinh thái không giống với chức thể chúng mối quan hệ bên trong, khơng trao đổi vật chất lượng với mơi trường bên ngồi D Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật môi trường vơ sinh quần xã, sinh vật tác động lẫn tác động qua lại với thành phần vô sinh sinh cảnh Câu 31: Trên hai cánh NST số hình chữ V ruồi giấm đoạn NST đánh dấu từ a đến h Khi nghiên cứu nòi sau thuộc giống Nòi 1: thứ tự đoạn NST: AHBDCFEG Nòi 2: thứ tự đoạn NST: AEDCFBHG Nòi 3: thứ tự đoạn NST: AHBDGEFC Nòi 4: thứ tự đoạn NST: AEFCDBHG Cho biết nòi xuất phát từ nòi xuất đột biến cấu trúc NST Cho phát biểu sau: I Đột biến cấu trúc NST thuộc kiểu đột biến đảo đoạn NST xảy trình phân bào II Dạng đột biến thường gây hậu nghiêm trọng làm cá thể đột biến bị chết III Nếu nòi nòi xuất phát tạo thành nòi IV Hiện tượng đảo đoạn nòi tạo thành nòi Số phát biểu A B C D Câu 32: Trong vòng tuần hồn nhỏ hệ tuần hoàn kép, máu theo tĩnh mạch phổi trở tim máu: A giàu CO2 B giàu O2 C nghèo O2 D nghèo dinh dưỡng Câu 33: Sự tiến hóa hình thức tiêu hóa diễn nào? A Tiêu hóa nội bào → Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào → Tiêu hóa ngoại bào B Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào → Tiêu hóa nội bào → Tiêu hóa ngoại bào C Tiêu hóa ngoại bào → Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào → Tiêu hóa nội bào D Tiêu hóa nội bào → Tiêu hóa ngoại bào → Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào Câu 34: Cho biết đặc điểm sau: Truy cập website http://tailieugiangday.com –để xem lời giải chi tiết (1) Số lượng cá thể quần thể nên giao phối gần thường xảy ra, đe dọa tồn quần thể (2) Số lượng loài quần xã tăng làm gia tăng cạnh tranh khác loài dẫn tới làm giảm số lượng cá thể quần thể (3) Sự hỗ trợ cá thể bị giảm, quần thể khơng khả chống chọi với thay đổi môi trường (4) Khả sinh sản suy giảm hội gặp cá thể đực với cá thể (5) Môi trường suy giảm nguồn sống, không đủ cung cấp cho nhu cầu tối thiểu cá thể quần thể Khi kích thước quần thể xuống mức tối thiểu kéo theo đặc điểm diễn tiếp theo? A B C D Câu 35: Vận tốc máu giảm dần từ: A Động mạch => tĩnh mạch => mao mạch B Tĩnh mạch => động mạch => mao mạch C Động mạch => mao mạch => tĩnh mạch D Mao mạch => động mạch => tĩnh mạch Câu 36: Cho đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người gen lặn s quy định, alen tương ứng S không quy định bệnh Cho biết bố mẹ người II5, II7, II10 III13 khơng mang alen gây bệnh Theo lý thuyết, kết luận sau đúng? (1) Xác suất để cặp bố mẹ IV17 - IV18 sinh đứa bị bệnh 1/96 (2) Xác suất để cặp bố mẹ IV17 - IV18 sinh đứa trai không bị bệnh 39/80 (3) Xác suất để cặp bố mẹ IV17 - IV18 sinh đứa bị bệnh, đứa bình thường 3/80 (4) Xác suất để cặp bố mẹ IV17 - IV18 sinh đứa gái đầu lòng bình thường, trai sau bị bệnh 95/36864 (5) Người IV16 kiểu gen dị hợp với xác suất 2/3 A B C Truy cập website http://tailieugiangday.com –để xem lời giải chi tiết D Câu 37: Ở loài thực vật cặp gen AA quy định hoa đỏ; Aa quy định hoa hồng; aa quy định hoa trắng Khi kiểu gen hai alen B D cho dẹt; kiểu gen B D cho dài; kiểu gen khơng alen B D cho tròn Phép lai: AB AB Dd x dd cho tỉ lệ hồng, tròn hệ lai bao nhiêu? Biết hoán vị xảy ab ab hai bên với tần số 40% A 9% B 6,25% C 6% D 12,5% Câu 38: Xét phát biểu sau đây: (1) Tính thối hóa mã di truyền tượng ba mang thông tin quy định cấu trúc loại axit amin (2) Trong trình dịch mã, riboxom trượt phân tử mARN theo chiều từ đầu 3’ – 5’ mARN (3) Tính phổ biến mã di truyền tượng loại aa nhiều khác quy định tổng hợp (4) Trong trình phiên mã, mạch gen sử dụng làm khuôn để tổng hợp phân tử mARN Trong phát biểu trên,có phát biểu đúng? A B C D Câu 39: Cấu trúc di truyền quần thể giao phối hệ xuất phát sau: - Giới đực: 0,8 XAY: 0,2 XaY - Giới cái: 0,4 XAXA: 0,4 XAXa: 0,2 XaXa Sau hệ ngẫu phối, cấu trúc di truyền quần thể là: A Giới đực: 0,8 XAY: 0,2 XaY; giới cái: 0,4 XAXA: 0,4 XAXa: 0,2 XaXa B Giới đực 0,4 XAY: 0,6 XaY; giới cái: 0,48 XAXA: 0,44 XAXa: 0,08 XaXa C Giới đực: 0,6 XAY: 0,4 XaY; giới cái: 0,44 XAXA: 0,48 XAXa: 0,08 XaXa D Giới đực: 0,6 XAY: 0,4 XaY; giới cái: 0,48 XAXA: 0,44 XAXa: 0,08 XaXa Câu 40: Hình ảnh cho biết mơ hình cấu trúc ADN J.Watson C.Crick công bố năm 1953 Hãy quan sát hình cho biết nhận xét đây, nhận xét đúng? Truy cập website http://tailieugiangday.com –để xem lời giải chi tiết (1) ADN cấu tạo theo nguyên tắc bổ sung Trên mạch A liên kết với T liên kết hiđrô, G liên kết với X liên kết hiđrơ (2) Đường kính phân tử ADN nm (3) Mỗi chu kì xoắn dài 34Ao gồm 20 cặp nuclêơtit tỉ lệ A+T đặc thù G+X (4) ADN cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân loại bazơ nitơ A, T, G, X (5) Các nuclêôtit mạch liên kết với liên kết yếu, điều ý nghĩa quan trọng q trình nhân đơi ADN (6) ADN gồm hai mạch đối song song: 5’OH – 3’P 3’OH – 5’P, xoắn xung quanh trục A B C Truy cập website http://tailieugiangday.com –để xem lời giải chi tiết D Đáp án 1-D 11-C 21-B 31-D 2-A 12-C 22-D 32-B 3-C 13-B 23-A 33-A 4-B 14-D 24-C 34-A 5-D 15-D 25-C 35-C 6-D 16-D 26-D 36-A 7-A 17-B 27-B 37-C 8-A 18-A 28-B 38-C 9-B 19-A 29-D 39-D 10-B 20-A 30-C 40-C LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án D Câu 2: Đáp án A Xét riêng: Tính trạng màu sắc: 12 trắng : vàng : tím → P là: AaBb x AaBb Tính trạng hình dạng: tròn : dài → P là: Dd x Dd P dị hợp cặp gen F1 16 kiểu tổ hợp giao tử → tượng liên kết gen: Dd liên kết với Aa Bb F1 xuất hện hoa tím, tròn aabbD- → P tổ hợp aaD- bbDNhưng F1 khơng xuất hoa vàng, dài: aaB-dd nên B không liên kết với d Vậy P là: (Ad/aD)Bb x (Ad/aD)Bb (AD/ad)Bb x (Ad/aD)Bb Câu 3: Đáp án C Truy cập website http://tailieugiangday.com –để xem lời giải chi tiết Câu 4: Đáp án B P: Cao, đỏ x Thấp, trắng → F1 thu kiểu hình F1: Thấp, trắng (aabb)= 16% Mà P: thấp, trắng cho giao tử ab → aabb = 16%ab 100%ab ab = 16% < 25% → Đây giao tử sinh hoán vị f hốn vị = 2.16% = 32% P cao, đỏ kiểu gen Ab/aB Xét phát biểu đề bài: (1) sai Đây phép lai phân tích nên kiểu hình cao, đỏ hệ lai kiểu gen AB/ab (2) sai tất thân cao, hoa đỏ mang kiểu gen dị hợp (3) sai cao, hoa đỏ ln kiểu gen dị hợp (4) Thế hệ lai thu tỉ lệ kiểu hình: 32% cao, trắng : 32% thấp, đỏ : 16% cao, đỏ : 16% thấp, trắng → phát biểu phát biểu Câu 5: Đáp án D Truy cập website http://tailieugiangday.com –để xem lời giải chi tiết Câu 6: Đáp án D Truy cập website http://tailieugiangday.com –để xem lời giải chi tiết Gen A, B trội hoàn toàn với a, b tương ứng gen NST ( di truyền liên kết) D mắt đỏ> d trắng P (Cái)xám dài đỏ x (đực)đen, cụt, trắng F1 100% xám dài đỏ F1 giao phối tự do: F2 (đực) xám, cụt đỏ = 1,25% Ta F1 tính trạng màu mắt XDXd x XDY ->F2: XDY = 0,25 Xám, cụt 0,0125/ 0,25 = 0,05 Vậy G (Ab) thể (do thể xảy hoán vị, giới đực khơng xảy hốn vị) = 0.05/0,5 = 0,1 Vậy tần số hoán vị thể 0,2 F1 AB/ab XDXd x ab/ab XdY F1:ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ A-bb XDY = 0.1 x x 0,25 = 0,025 Câu 7: Đáp án A Gen a nhân đôi lần số nu tự mơi trường cung cấp gen A 14 nu Số nu gen a gen A = 14 : (2k – 1) = Vậy dạng đột biến cặp nucleotit Câu 8: Đáp án A 0,51µm = 5100Ao Tổng số nucleotit gen B là: 5100 : 3,4 x = 3000 (nu) A + G = N/2 = 1500 … Truy cập website http://tailieugiangday.com –để xem lời giải chi tiết Câu 9: Đáp án B F1: đỏ lai phân tích thu đỏ : trắng → tương tác bổ trợ, F1 kiểu gen AaBb F1 × F1 thu đỏ : trắng → A sai P: AaBb × aaBb thu đỏ : trắng P AaBb × Aabb thu đỏ : trắng → D P: AaBb × aaBB thu được đỏ : trắng → C sai loại kiểu gen quy định kiểu hình trắng → B sai Câu 10: Đáp án B Số alen gen I , II, III là: 2, 3, Các gen nằm cặp NST thường → số loại NST là: 2× 3× = 24 Vì vị trí gen hốn đổi cho → 3! cách hốn đối 24 loại NST → 24 kiểu gen đồng hợp → số kiểu gen đồng hợp hốn đổi vị trí : 24× 3! = 144 Truy cập website http://tailieugiangday.com –để xem lời giải chi tiết Số kiểu dị hợp : C 24 × 3! = 1656 Câu 11: Đáp án C Xét riêng cặp tính trạng: P:Ab/aB x Ab/aB → 1/4 Ab/Ab : 1/2 Ab/aB : 1/4 aB/aB P: Dd x Dd → 1/4 DD : 1/2 Dd : 1/4 dd P: Ee x Ee → 1/4 EE : 1/2 Ee : 1/4 ee Kiểu gen mang alen trội alen lặn đời chiếm tỉ lệ là: TH1 : Trội tính trạng A-B-D-E- = 1/2.1/2.1/2 = 1/8 TH2 : Trội tính trạng A-B-DD- A-B-EE- = 1/2.1/4.1/4.2 = 1/16 TH3: AAbbDD- AAbbEE- aaBBDD-hoặc aaBBEE-= 1/4.1/4.1/4.4 = 1/16 TH4 : AAbbD-E- aaBBD-E- = 1/4 1/2 1/2 = 1/8 Vậy kiểu gen mang alen trội alen lặn đời chiếm tỉ lệ: 1/8 + 1/16 + 1/16 + 1/8 = 3/8 Câu 12: Đáp án C Trong đáp án trên, chọn lọc tự nhiên khơng tạo nguồn biến dị di truyền Nó sàng lọc để loại bỏ kiểu hình hại quần thể giữ lại kiểu hình lợi Còn đột biến tạo nguồn biến dị đột biến, trình thụ tinh tạo nguồn biến dị tổ hợp Các nguồn biến dị di truyền Câu 13: Đáp án B Kết tiến hoá tiền sinh học tạo nên tế bào khai → Chọn đáp án B Các đáp án A, C, D sai kết tiến hóa sinh học khơng phải tiến hóa tiền sinh học Câu 14: Đáp án D Câu 15: Đáp án D quan tương đồng: (cơ quan nguồn) - Là quan bắt nguồn từ quan loài tổ tiên (hiện thực chức khác nhau) Ví dụ: Xương chi trước mèo cá voi, dơi xương chi trước người quan tương đồng - quan tương đồng phản ánh nguồn gốc chung, tiến hoá phân ly Câu 16: Đáp án D Thế giới sống tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc: Tế bào → cá thể → Quần thể → Quần xã → Hệ sinh thái → Sinh Nên trobg tổ chức sống quần thể cấp độ tổ chức sống cấu trúc nên cấp lại Truy cập website http://tailieugiangday.com –để xem lời giải chi tiết Câu 17: Đáp án B A- đỏ, a-quả vàng Một quần thể trạng thái cân di truyền 75% đỏ 25% vàng Cây vàng (aa) = 0,25 → alen a = 0,5 → alen A = 0,5 Cấu trúc di truyền quần thể: 0,25 AA : 0,5 Aa: 0,25 aa Câu 18: Đáp án A Câu 19: Đáp án A Cỏ dại lúa thuộc mối quan hệ cạnh tranh, chúng cạnh tranh giành ánh sáng, nước muối khoáng Trong mối quan hệ này, loài bất lợi Câu 20: Đáp án A (1) (2) (3) sai, cá thể sống khu vực địa lí chúng sống điều kiện sinh thái khác CLTN diễn theo hướng khác (4) đúng, vi khuẩn tốc độ sinh sản nhanh, hệ gen đơn bội nên alen trội hay hại biểu kiểu hình (5) sai, CLTN tác động trực tiếp lên kiểu hình, từ tác động kiểu gen Vậy ý là: (1), (2), (4) Câu 21: Đáp án B Truy cập website http://tailieugiangday.com –để xem lời giải chi tiết Câu 22: Đáp án D Thực vật hấp thụ nito dạng muối nitrat (NO3-) amoni (NH4+) Câu 23: Đáp án A Lục lạp bào quan quang hợp * Đặc điểm cấu tạo lục lap thích nghi với chức quang hợp : - Hình dạng : Lục lạp hình bầu dục xoay bề mặt để tiếp xúc với ánh sáng - Màng bảo vệ lục lạp màng kép - Hệ thống màng quang hợp : + Bao gồm tập hợp màng chứa sắc tố quang hợp xếp vô định hướng + Tập hợp màng chồng đĩa xếp chồng lên tạo thành cấu trúc gọi hạt grama + Xoang tilacoit nơi diễn phản ứng quang phân li nước tổng hợp ATP - Chất stroma :bên khối chất không màu , chứa enzim quang họp nơi diễn phản ững pha tối Câu 24: Đáp án C Truy cập website http://tailieugiangday.com –để xem lời giải chi tiết Sai.Khả phản ứng thể trước môi trường kiểu gen định Sai Hằng bố mẹ truyền cho tính trạng da trắng, mũi cao, má lúm đồng tiền Sai Kiểu hình tạo thành kết tương tác tổ hợp kiểu gen bố mẹ với môi trường Đúng Đúng Câu 25: Đáp án C Truy cập website http://tailieugiangday.com –để xem lời giải chi tiết Câu 26: Đáp án D cá thể sinh vật tất tế bào xoma thừa NST cặp định so với bình thường → Đây dạng 2n + → Thể ba Câu 27: Đáp án B Đặc điểm chung cho diễn sinh thái thứ sinh diễn sinh thái nguyên sinh: (1) Xuất mơi trường trống trơn (chưa quần xã sinh vật sinh sống)→ với DTST nguyên sinh (2) biến đổi quần xã qua giai đoạn tương ứng với biến đổi điều kiện môi trường → đúng, phát biểu trình diễn sinh thái (3) Song song với trình biến đổi quần xã diễn trình biến đổi điều kiện tự nhiên môi trường → đúng, diễn biến xảy trình diễn Truy cập website http://tailieugiangday.com –để xem lời giải chi tiết Câu 28: Đáp án B I – Sai Vì hơ hấp ngồi q trình trao đổi khí thể với mơi trường ngồi thể II – Sai Vì hơ hấp q trình trao đổi khí O2 CO2 xảy máu đến mô với mô III – Hô hấp tế bào trình phân giải nguyên liệu hữu xảy bào quan ti thể, sử dụng oxi để oxi hóa đường glucozo, giải phóng CO 2, H2O tích lũy lượng cho hoạt động sống tế bào IV – Sai Vì hình thức trao đổi khí trực tiếp qua màng tế bào xảy động vật đơn bào V – Sai Vì tơm cua trao đổi khí với mơi trường nhờ mang Câu 29: Đáp án D Q trình tự nhân đơi AND, mạch tổng hợp liên tục mạch lại tổng hợp gián đoạn enzim AND – polimeraza trượt mạch khuôn theo chiều 3’ → 5’ tổng hợp mạch bổ sung theo chiều từ 5’ → 3’ Câu 30: Đáp án C Truy cập website http://tailieugiangday.com –để xem lời giải chi tiết Hệ sinh thái gồm quần xã sinh vật môi trường vơ sinh quần xã, sinh vật tác động lẫn tác động qua lại với thành phần vô sinh sinh cảnh Trong hệ sinh thái chu trình trao đổi vật chất: chu trình nước, chu trình nito, Hệ sinh thái đa dạng giọt nước ao vơ lớn trái đất Hệ sinh thái hệ thống trao đổi vật chất lượng với môi trường nên đáp án C sai Câu 31: Đáp án D Nội dung Nội dung sai Đột biến đoạn thường gây hậu nghiêm trọng cho thể đột biến Đột biến đảo đoạn thường gây hậu nghiêm trọng, thường không gây chết cho thể đột biến Nội dung Nòi đột biến lần tạo thành nòi 4, sau từ nòi đột biến tạo thành nòi Nội dung Câu 32: Đáp án B Câu 33: Đáp án A Câu 34: Đáp án A Khi kích thước quần thể mức tối thiểu đặc điểm xảy với quần thể : (1), (3), (4) Câu 35: Đáp án C Câu 36: Đáp án A Bố mẹ người II5, II7, II10 III13 khơng mang alen gây bệnh → II5, II7, II10 III13 kiểu gen SS I2 bị bệnh (ss) → II6 bình thường chắn kiểu gen Ss → giảm phân cho 1/2S, 1/2s II5 bình thường chắn kiểu gen SS → II5 x II6 → III11 kiểu gen 1/2SS : 1/2Ss → giảm phân cho 3/4S : 1/4s Tương tự trên, người II8, II9 bình thường chắn kiểu gen Ss II7 bình thường chắn kiểu gen SS → II7 x II8 → III12 kiểu gen 1/2SS : 1/2Ss → giảm phân cho 3/4S : 1/4s III11 x III12 → (3/4S : 1/4s) x (3/4S : 1/4s) → IV17 bình thường là: 3/5SS : 2/5Ss→ Giảm phân cho 4/5S : 1/5s II9 kiểu gen Aa, II10 chắn kiểu gen AA → III14 kiểu gen 1/2SS : 1/2Ss → giảm phân cho 3/4S : 1/4s III13 kiểu gen SS → giảm phân cho 100%S III13 x III14 → 100%S (3/4S : 1/4s) → III18 kiểu gen: 3/4SS : 1/4Ss → giảm phân cho 7/8S : 1/8s Truy cập website http://tailieugiangday.com –để xem lời giải chi tiết IV 17 x IV 18 → (4/5S : 1/5s).(7/8S : 1/8s) Xét phát biểu đề bài: Xác suất để cặp bố mẹ IV17 - IV18 sinh đứa bị bệnh là: 1/5 1/8 = 1/40 → (1) sai … Truy cập website http://tailieugiangday.com –để xem lời giải chi tiết Câu 37: Đáp án C Đây dạng mà đề thi Đại học chưa vào (đã xuất nhiều hóa LTĐH LT 9, 10 moon.vn) Để làm dạng em cần lưu ý đến hai yêu tố - Thứ ta phải biết cách tìm tỷ lệ giao tử tỷ lệ kiểu gen nhanh - Thứ hai xác định kiểu gen đề hỏi để tìm tỷ lệ kiểu hình cho nhanh Cách giải 1: Ta thấy hồng, tròn cần tìm kiểu gen Ab dd = Ab d x ab d = 10%.30% + ab 15%.20% = 6% Câu 38: Đáp án C Câu 39: Đáp án D Xét giới đực, tần số tương đối alen XA = 0,8; Xa = 0,2; Y = Xét giới cái, tần số tương đối alen XA = 0,4 + 0,4/2 = 0,6; Xa = 0,2 + 0,4/2 = 0,4 Sau hệ ngẫu phối: Ở giới đực cấu trúc: 0,4XAY : 0,6XaY Ở giới cấu trúc: 0,48 XAXA : 0,44 XAXa : 0,08 XaXa Câu 40: Đáp án C Xét nội dung đề bài: (1) sai mạch nucleotit liên kết với liên kết hóa trị Còn mạch A liên kết với T liên kết hiđrô, G liên kết với X liên kết hiđrô (2) (3) sai chu kì xoắn gồm 10 cặp nucleotit = 20 nucleotit khơng phải chu kì xoắn gồm 20 cặp nuclêơtit (4) sai ADN cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân nucleotit Mỗi nucleotit gồm thành phần: đường deoxyriboz, H3PO4, loại bazo nito: A, T, G, X (5) sai nuclêơtit mạch liên kết với liên kết hóa trị Đây liên kết mạnh Các nucleotit mạch liên kết với liên kết yếu, điều ý nghĩa quan trọng q trình nhân đơi ADN Truy cập website http://tailieugiangday.com –để xem lời giải chi tiết (6) sai ADN gồm hai mạch đối song song: 3'OH - 5'P 5'P - 3'OH xoắn xung quanh trục Vậy nội dung nội dung Truy cập website http://tailieugiangday.com –để xem lời giải chi tiết ... đối song song: 5’OH – 3’P 3’OH – 5’P, xoắn xung quanh trục A B C Truy cập website http://tailieugiangday.com –để xem lời giải chi tiết D Đáp án 1-D 11-C 21 -B 31-D 2- A 12- C 22 - D 32- B 3-C 13-B 23 -A... 33-A 4-B 14-D 24 -C 34-A 5-D 15-D 25 -C 35-C 6-D 16-D 26 -D 36-A 7-A 17-B 27 -B 37-C 8-A 18-A 28 -B 38-C 9-B 19-A 29 -D 39-D 10-B 20 -A 30-C 40-C LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án D Câu 2: Đáp án A Xét... Thể ba Câu 27 : Đáp án B Đặc điểm chung cho diễn sinh thái thứ sinh diễn sinh thái nguyên sinh: (1) Xuất mơi trường trống trơn (chưa có quần xã sinh vật sinh sống)→ với DTST nguyên sinh (2) Có biến
- Xem thêm -

Xem thêm: De 22 sinh hoc thay thinh nambo de so 2 file word co loi giai chi tietdoc , De 22 sinh hoc thay thinh nambo de so 2 file word co loi giai chi tietdoc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay