Chinh phuc diem 910 tuyensinh247 file word co loi giai chi tiet

15 17 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:23

ĐỀ ĐẶC SẮC SỐ Câu 1: Phản xạ A phản ứng thể trả lời lại kích thích từ mơi trường bên ngồi thể B phản ứng thể trả lời lại kích thích từ mơi trường bên thể C phản ứng thể trả lời lại kích thích từ mơi trường sống thơng qua hệ thần kinh D phản ứng thể trả lời lại kích thích từ mơi trường sống Câu 2: Vì tập tính học người động vật hệ thần kinh phát triển hình thành nhiều? A Vì số tế bào thần kinh nhiều tuổi thọ thường cao B Vì sống mơi trường phức tạp C Vì hình thành mối liên hệ nơron D Vì nhiều thời gian để học tập Câu 3: Ong thợ lao động cần mẫn suốt đời để phục vụ cho sinh sản ong chúa kẻ đến phá tổ lăn xả vào chiến đấu hi sinh tính mạng để bảo vệ tổ Đây ví dụ tập tính động vật? A Tập tính kiếm ăn B Tập tính bảo vệ lãnh thổ C Tập tính sinh sản D Tập tính vị tha Câu 4: Sinh trưởng sơ cấp A sinh trưởng làm tăng chiều dài thân rễ phân chia mô phân sinh đỉnh mơ phân sinh lóng B sinh trưởng làm tăng đường kính thân rễ phân chia mô phân sinh đỉnh mơ phân sinh lóng C sinh trưởng làm tăng chiều dài thân rễ phân chia mô phân sinh bên D sinh trưởng làm tăng đường kính thân rễ phân chia mô phân sinh bên Câu 5: Không dùng Auxin nhân tạo nông phẩm trực tiếp làm thức ăn A làm giảm suất sử dụng B khơng enzim phân giải nên tích luỹ nơng phẩm gây độc hại người động vật C làm giảm suất sử dụng củ D làm giảm suất sử dụng thân Câu 6: Phát triển thực vật Website http://tailieugiangday.com – chuyên đề thi thử file word lời giải chi tiết A toàn biến đổi diễn chu trình sống, bao gồm hai trình liên quan với nhau: sinh trưởng, phân hố phát sinh hình thái tạo nên quan thể B tồn biến đổi diễn chu trình sống, bao gồm ba q trình khơng liên quan với nhau: sinh trưởng, phân hố phát sinh hình thái tạo nên quan thể C toàn biến đổi diễn chu trình sống, bao gồm ba trình liên quan với nhau: sinh trưởng, phân hố phát sinh hình thái tạo nên quan thể D toàn biến đổi diễn chu trình sống, bao gồm hai q trình khơng liên quan với nhau: sinh trưởng, phân hố phát sinh hình thái tạo nên quan thể Câu 7: Phát triển động vật không qua biến thái kiểu phát triển mà A ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác ấu trùng biến đổi thành trưởng thành B non đặc điểm hình thái, cấu tạo sinh lí khác với trưởng thành C non đặc điểm hình thái, cấu tạo sinh lí tương tự với trưởng thành D ấu trùng hình dạng, cấu tạo sinh lí khác với trưởng thành, trải qua giai đoạn trung gian (ở côn trùng nhộng) ấu trùng biến đổi thành trưởng thành Câu 8: Tirôxin tác dụng A kích thích phân chia tế bào tăng kích thước tế bào qua tăng tổng hợp prơtêin Kích thích phát triển xương (xương dài to lên) B kích thích chuyển hố tế bào kích thích q trình sinh trưởng phát triển bình thường thể C kích thích sinh trưởng phát triển mạnh giai đoạn dạy nhờ tăng phát triển xương, kích thích phân hóa tế bào để hình thành đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp D kích thích sinh trưởng phát triển mạnh giai đoạn dạy nhờ tăng phát triển xương, kích thích phân hóa tế bào để hình thành đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp đực Câu 9: Tại cho trẻ nhỏ tắm nắng vào sáng sớm chiều tối (khi ánh sáng yếu) lợi cho sinh trưởng phát triển trẻ nhỏ? A Tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D Vitamin D vai trò chuyển hố natri, hình thành xương, qua ảnh hưởng đến q trình sinh trưởng phát triển B Tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D Vitamin D vai trò chuyển hố canxi, hình thành xương, qua ảnh hưởng đến trình sinh trưởng phát triển C Tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D Vitamin D vai trò chuyển hố kali, hình thành xương, qua ảnh hưởng đến q trình sinh trưởng phát triển D Tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D Vitamin D vai trò chuyển hố oxi, hình thành xương, qua ảnh hưởng đến q trình sinh trưởng phát triển Website http://tailieugiangday.com – chuyên đề thi thử file word lời giải chi tiết Câu 10: Đặc điểm khơng nói nguyên nhân sử dụng phương pháp chiết cành ăn lâu năm A để tránh sâu bệnh gây hại B rút ngắn thời gian sinh trưởng C sớm cho thu hoạch D biết trước đặc tính hệ Câu 11: Nhiễm sắc thể cấu tạo từ thành phần A ADN ARN B ADN prôtêin histon C ARN prôtêin histon D Axit nuclêic prơtêin Câu 12: Một tế bào kiểu gen AABb tiến hành giảm phân kỳ sau giảm phân NST kép không phân li A giao tử NST (n+1) B Tạo giao tử NST n kép AABB, AAbb C tạo giao tử NST n đơn AB, Ab D khơng tạo giao tử giao tử bị chết Câu 13: Q trình khơng diễn theo ngun tắc bổ sung làm phát sinh đột biến gen A Phiên mã tổng hợp ARN B Nhân đôi ADN C Dịch mã tổng hợp prôtêin D Phiên mã tổng hợp ARN nhân đôi ADN Câu 14: Nguồn biến dị sau không dùng làm nguyên liệu cho trình tạo giống mới? A Thường biến B ADN tái tổ hợp C Biến dị tổ hợp D Đột biến Câu 15: Trong mức cấu trúc siêu hiển vi nhiễm sắc thể điển hình sinh vật nhân thực, mức cấu trúc sau đường kính 11 nm? A Vùng xếp cuộn (siêu xoắn) B Sợi nhiễm sắc (sợi chất nhiễm sắc) C Crômatit D Sợi Câu 16: Cho nhóm tế bào NST lưỡng bội 2n thực trình nguyên phân Ở vài tế bào q trình NP NST khơng phân li Những tế bào mang NST dị bội sau hình thành nguyên phân? A 2n + 1, 2n – 1, 2n + B 2n + 1, 2n – C 2n + 1, 2n – 1, 2n - D 2n + 1, 2n – 1, 2n Câu 17: dung dịch chứa ADN ARN tinh khiết Dung dịch độ pH A Lớn B Bằng C Bé D Không xác định Câu 18: Một nhà khoa học muốn cài đoạn gen vào plasmit để chuyển gen Ơng tay hai ống nghiệm chứa: Ống nghiệm 1: đoạn ADN mang gen cần chuyển cắt enzim cắt giới hạn X Website http://tailieugiangday.com – chuyên đề thi thử file word lời giải chi tiết Ống nghiệm 2: plasmit dùng làm thể truyền cắt enzim cắt giới hạn Y Quy trình sau giúp nhà khoa học tạo ADN tái tổ hợp mang gen cần chuyển? A Hoà hai ống nghiệm với cho vào enzim ligaza B Cho enzim cắt giới hạn X vào ống nghiệm 2; hoà hai ống nghiệm với kích thích CaCl2 xung điện cao áp C Cho enzim cắt giới hạn Y vào ống nghiệm 1; hoà hai ống nghiệm với cho vào enzim ligaza D Hồ hai ống nghiệm với đồng thời kích thích CaCl2 xung điện cao áp Câu 19: Cho phát biểu sau: (1) Quần thể sinh vật tăng trưởng theo tiềm sinh học mức độ sinh sản giảm mức độ tử vong tăng (2) Quần thể sinh vật tăng trưởng theo tiềm sinh học điều kiện môi trường không bị giới hạn (3) Quần thể sinh vật tăng trưởng theo tiềm sinh học điều kiện môi trường bị giới hạn không đồng (4) Quần thể sinh vật tăng trưởng theo tiềm sinh học cá thể kích thước nhỏ, sinh sản nhiều, đòi hỏi điều kiện chăm sóc nhiều Theo phương diện lí thuyết, phát biểu đúng: A B C D Câu 20: Cho phát biểu khu sinh học cạn (1) Mức độ phức tạp dần lưới thức ăn theo trình tự là: Đồng rêu → Rừng kim phương bắc → Rừng rụng ôn đới → Rừng mưa nhiệt đới (2) Các khu sinh học phân bố theo vĩ độ giảm dần là: Đồng rêu → Rừng kim phương bắc → Rừng rụng theo mùa → Rừng mưa nhiệt đới (3) Trong sinh học cạn, đơn vị diện tích, rừng mưa nhiệt đới sinh khối lớn (4) Thảo nguyên khu sinh học thuộc vùng ôn đới Số phát biểu là: A B C D Câu 21: Chọn lọc tự nhiên không làm biến đổi cấu trúc di truyền quần thể A khơng phát sinh đột biến B giao phối ngẫu nhiên cá thể quần thể C quần thể khơng kiểu hình lặn hại D mức sống sót khả sinh sản kiểu gen quần thể Website http://tailieugiangday.com – chuyên đề thi thử file word lời giải chi tiết Câu 22: Khi nói q trình dịch mã sinh vật nhân thực, nhận định sau không đúng? A Các ribơxơm tARN sử dụng nhiều lần, tồn qua số hệ tế bào khả tham gia tổng hợp nhiều loại prơtêin khác B Trong q trình dịch mã, hình thành liên kết peptit axit amin phải diễn trước ribôxôm dịch chuyển tiếp ba mARN trưởng thành theo chiều 5’ – 3’ C Hiện tượng pôliribôxôm làm tăng hiệu suất trình dịch mã nhờ tổng hợp đồng thời phân đoạn khác chuỗi pôlipeptit D Phân tử mARN làm khn dịch mã thường chiều dài ngắn chiều dài gen tương ứng tượng loại bỏ đoạn intron khỏi phân tử mARN sơ cấp để tạo nên phân tử mARN trưởng thành Câu 23: ADN phân tử xoắn kép chứa loại nucleotit khác phát biểu thành phần hóa học tái ADN đúng? (1) Trình tự nucleotit hai mạch giống (2) Trong phân tử ADN sợi kép, số lượng nucleotit kích thước bé số lượng nucleotit kích thước lớn (3) Nucleotit mạch axit nuclêic xúc tác ADN -pôlimeraza (4) Mạch tổng hợp liên tục mạch bổ sung với mạch khn 5’-3’ tính từ khởi điểm tái A B C D Câu 24: Trong ví dụ sau đây, ví dụ thường biến? (1) Cây bàng rụng mùa đông, sang xuân lại đâm chồi nảy lộc (2) Một số lồi thú xứ lạnh, mùa đơng lơng dày màu trắng, mùa hè lơng thưa màu vàng xám (3) Người mắc hội chứng Đao thường thấp bé, má phệ, khe mắt xếch, lưỡi dày (4) Các hoa cẩm tú cầu kiểu gen biểu màu hoa lại phụ thuộc vào độ pH môi trường đất (5) Ở người bệnh pheninketo niệu gen lặn NST thường quy định Nếu không phát chữa trị kịp thời trẻ em bị bệnh bị thiểu trí tuệ A B C D Câu 25: Về phương diện lí thuyết, quần thể sinh vật tăng trưởng theo tiềm sinh học xảy điều kiện điều số điều kiện đây? (1) Mức độ sinh sản giảm mức độ tử vong tăng (2) Nguồn sống môi trường dồi Website http://tailieugiangday.com – chuyên đề thi thử file word lời giải chi tiết (3) Điều kiện môi trường bị giới hạn không đồng (4) Không gian cư trú quần thể không bị giới hạn (5) Mức độ sinh sản mức độ tử vong xấp xỉ (6) Điều kiện ngoại cảnh hoàn toàn thuận lợi (7) Khả sinh học cá thể thuận lợi cho sinh sản A B C D Câu 26: Cho thông tin sau: (1) Tỉ lệ tử vong không đồng cá thể đực (2) Điều kiện nhiệt độ môi trường (3) Tập tính tập quán hoạt động (4) Hàm lượng chất dinh dưỡng Số lượng nhân tố ảnh hưởng đến tỉ lệ giới tính A B C D Câu 27: Khi nói kích thước quần thể sinh vật, phát biểu sau đúng? (1) Kích thước quần thể dao động từ giá trị tối thiểu tới giá trị tối đa dao động khác lồi (2) Kích thước quần thể khoảng khơng gian cần thiết để quần thể tồn phát triển (3) Kích thước tối đa giới hạn lớn số lượng mà quần thể đạt được, phù hợp với khả cung cấp nguồn sống mơi trường (4) Kích thước tối thiểu số lượng cá thể mà quần thể cần để trì phát triển A B C D Câu 28: Nguyên nhân dẫn tới phân tầng quần xã là: A loài nhu cầu ánh sáng khác nên phân tầng giúp tăng khả sử dụng nguồn sống B lồi nhu cầu nhiệt độ khác nên phân tầng làm giúp tiết kiệm diện tích C nhu cầu làm giảm cạnh tranh nguồn sống, tiết kiệm diện tích D phân bố nhân tố sinh thái không giống nhau, đồng thời lồi thích nghi với điều kiện sống khác Câu 29: Hình bên mơ tả q trình sinh sản người Quan sát hình cho biết khẳng định sau đúng? Website http://tailieugiangday.com – chuyên đề thi thử file word lời giải chi tiết (1) Hình tượng đồng sinh khác trứng, hình tượng đồng sinh trứng (2) Xác suất để hai đứa trẻ (1) (2) nhóm máu 100% (3) Xác suất để hai đứa trẻ (3) (4) nhóm máu 50% (4) Xác suất để hai đứa trẻ (3) (4) giới tính 50% (5) Hình xem tượng nhân vơ tính tự nhiên (6) Người ta xác định mức phản ứng tính trạng đem nuôi hai đứa trẻ (3) (4) điều kiện môi trường khác A B C D Câu 30: Cho lưới thức ăn đồng cỏ đơn giản hình bên Hãy cho biết nhận xét sau, nhận xét đúng? (1) Lưới thức ăn loại chuỗi thức ăn (2) Diều hâu sinh vật tiêu thụ bậc sinh vật tiêu thụ bậc (3) Ếch chuột thuộc bậc dinh dưỡng (4) Rắn sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp mắt xích chung (5) Chuột ếch trùng lặp ổ sinh thái A B C D Website http://tailieugiangday.com – chuyên đề thi thử file word lời giải chi tiết Câu 31: Điểm khác hệ sinh thái nhân tạo so với hệ sinh thái tự nhiên chỗ: A Để trì trạng thái ổn định hệ sinh thái nhân tạo, người thường bổ sung lượng cho chúng B Hệ sinh thái nhân tạo hệ mở hệ sinh thái tự nhiên hệ khép kín C Do can thiệp người nên hệ sinh thái nhân tạo khả tự điều chỉnh cao so với hệ sinh thái tự nhiên D Hệ sinh thái nhân tạo thành phần cấu trúc so với hệ sinh thái tự nhiên Câu 32: Ở loài lưỡng bội (đực XY, cái: XX) xét gen quy định màu mắt alen A: màu đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định màu trắng Khi quần thể ngẫu phối hình thành tối đa loại kiểu gen gen Cho lai hai thể bố mẹ màu mắt đỏ thì: A Chắc chắn tất mắt đỏ B thể xuất mắt trắng C thể xuất đực mắt trắng D Con đực xuất mắt trắng Câu 33: Cho hoa trắng tự thụ phấn F loại kiểu hình, hoa trắng chiếm tỉ lệ 75% Trong phát biểu sau (1) Ở F1 kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng (2) Trong số hoa trắng F1, kiểu gen dị hợp 5/6 (3) Cho hoa trắng F1 tự thụ phấn, xác suất thu hoa trắng đồng hợp lặn 1/4 (4) Màu sắc hoa gen alen tác động theo kiểu át chế trội quy định câu đúng? A B C D Câu 34: Ở lồi thú, lơcut gen quy định màu sắc lông gồm alen, alen trội lặn hồn tồn Lơcut gen quy định màu mắt gồm alen, alen trội trội hoàn toàn Locut quy định hình dạng lơng alen, kiểu gen khác lôcut quy định kiểu hình khác Ba lơcut nằm cặp nhiễm sắc thể thường Cho biết không xảy đột biến, theo lí thuyết, số loại kiểu gen số loại kiểu hình tối đa ba lơcut A 24 kiểu gen kiểu hình B 36 kiểu gen 12 kiểu hình C kiểu gen 12 kiểu hình D 36 kiểu gen kiểu hình Câu 35: Ở lồi thực vật, thực phép lai hai thể P: AB Ab DdEEee × ddEEe , biết ab aB trình giảm phân bố lẫn mẹ xảy hồn tồn bình thuờng khơng đột biến phát sinh Theo lí thuyết, số loại kiểu gen di hợp tất gen quần thể loài là: Website http://tailieugiangday.com – chuyên đề thi thử file word lời giải chi tiết A 18 B C 10 D 12 Câu 36: Ở loài động vật, cho giao phối hai dòng thân đen với thân xám thu F Cho F1 giao phối với F2 tỉ lệ: - Ở giới đực: thân đen : thân xám - Ở giới : thân xám : thân đen Cho biết A qui định thân đen trội hoàn toàn so với a qui định thân xám quần thể tối đa loại kiểu gen Trong nhận định sau, phát biểu đúng? (1) Tính trạng màu lơng gen nằm NST giới tính quy định (2) Sự biểu màu lông điều kiện môi trường chi phối (3)Màu sắc lông gen nằm NST thường quy định bị ảnh hưởng giới tính (4)Nếu đem thân xám F2 lai phân tích tỉ lệ kiểu hình Fa đen : xám A B C D Câu 37: Ở người gen quy định nhóm máu ABO alen I A, IB, IO Trong quần thể người tối đa phép lai cho đời đồng tính tính trạng nhóm máu A B C 11 D 13 Câu 38: Ở quần thể ngẫu phối, xét nhóm cá thể ruồi giấm Trên thể nhóm ruồi này, xét cặp NST số gen mang alen Cặp NST số số gen, gen alen Trên cặp XY xét gen, gen alen nằm vùng tương đồng Nếu không phát sinh đột biến, theo lí thuyết số loại kiểu gen số loại giao tử tối đa tạo từ nhóm ruồi đực là: A 4200 64 B 4200 256 C 1200 64 D 4800 256 Câu 39: Ở ruồi giấm, giả sử cặp gen thứ gồm alen A, a nằm nhiễm sắc thể số 1, cặp gen thứ hai gồm alen B, b và cặp gen thứ ba gồm alen D, d nằm nhiễm sắc thể số cách 40cM, cặp gen thứ tư gồm alen E, e nằm cặp nhiễm sắc thể giới tính Nếu gen qui định tính trạng tính trạng trội trội hồn tồn Cho phát biểu sau kết phép lai cặp bố mẹ (P): Aa Bd E bd E e X Y × aa X X bD bd (1) tối đa 32 kiểu gen 24 kiểu hình (2) Kiểu hình lặn tất tính trạng xuất giới đực (3) Đời khơng kiểu hình giống bố mẹ (4) Kiểu hình gồm tính trạng trội tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 37,5% Các phát biểu Website http://tailieugiangday.com – chuyên đề thi thử file word lời giải chi tiết A (1), (2) B (3), (4) C (1), (2), (4) D (2), (3), (4) Câu 40: Bình người đàn ơng bình thường Bình kết với Mai, sinh người trai tên Minh bị u xơ nang Khi Mai chết bệnh u xơ nang, Bình lấy Thu người bình thường, sinh đứa trai bình thường tên An Được tin Toàn anh Thu chết bệnh u xơ nang, người hàng xóm đưa nhiều nhận xét người gia đình khả sinh Bình Thu Các nhận xét sau: (1) Bệnh u xơ nang gặp chủ yếu nam giới (2) Bố mẹ Bình, Thu Mai người mang gen bệnh (3) Bình Thu kiểu gen dị hợp (4) Xác suất An mang gen gây bệnh u xơ nang 3/5 (5) Xác suất để Bình Thu sinh gái thứ hai bị bệnh u xơ nang 1/6 Biết bố mẹ Bình, Mai Thu người bình thường Số nhận xét khơng xác là: A B C D LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án C - Phản xạ coi dạng điển hình cảm ứng Phản xạ thực nhờ cung phản xạ Cung phản xạ gồm phận sau đây: + Bộ phận tiếp nhận kích thích (thụ thể quan thụ cảm) + Đường dẫn truyền vào (đường cảm giác) + Bộ phận phân tích kích thích tổng hợp thông tin (thần kinh Trung ương) + Đường dẫn truyền (đường vận động) + Bộ phận thực phản ứng (cơ, tuyến…) - Cần lưu ý rằng, tế bào quan thể khả cảm ứng, nghĩa phản ứng lại bị kích thích, khơng phải tất phản ứng chúng phản xạ Chỉ phản ứng tham gia hệ thần kinh gọi phản xạ Câu 2: Truy cập Website http://tailieugiangday.com –để xem chi tiết Câu 5: Đáp án B Câu 6: Đáp án C - Phát triển thực vật toàn biến đổi diễn chu trình sống, bao gồm ba q trình liên quan với nhau: sinh trưởng, phân hố phát sinh hình thái tạo nên quan thể Câu 7: Đáp án C Website http://tailieugiangday.com – chuyên đề thi thử file word lời giải chi tiết - Phát triển động vật không qua biến thái kiểu phát triển mà non đặc điểm hình thái, cấu tạo sinh lí tương tự với trưởng thành - Phát triển động vật qua biến thái hoàn toàn kiểu phát triển mà ấu trùng hình dạng, cấu tạo sinh lí khác với trưởng thành, trải qua giai đoạn trung gian (ở côn trùng nhộng) ấu trùng biến đổi thành trưởng thành - Phát triển động vật qua biến thái khơng hồn tồn kiểu phát triển mà ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác ấu trùng biến đổi thành trưởng thành Câu 8: Đáp án B - Phương án A sai, tác dụng hoocmôn sinh trưởng - Phương án B đúng, tirơxin tác dụng kích thích chuyển hố tế bào kích thích q trình sinh trưởng phát triển bình thường thể - Phương án C sai, tác dụng Ơstrogen - Phương án D sai, tác dụng Testostêrôn Câu 9: Truy cập Website http://tailieugiangday.com –để xem chi tiết Câu 14: Đáp án A - Biến dị làm nguyên liệu cho tạo giống biến dị di truyền (ADN tái tổ hợp, biến dị tổ hợp, đột biến) Thường biến không di truyền nên khơng ngun liệu cho q trình tạo giống Câu 15: Đáp án D Câu 16: Đáp án B - Từ nhóm tế bào thực ngun phân, NST khơng phân li vài tế bào Kết tạo loại tế bào : 2n + 1, 2n – 2n - Nhưng tế bào lệch bội 2n + 1, 2n – Câu 17: Đáp án C - ADN ARN axit nên độ pH dung dịch chứa axit dạng tinh khiết pH < Câu 18: Đáp án C A sai Vì đầu dính tạo loại enzyme cắt giới hạn X Y khác nêu Ligaza không nối lại để tạo ADN tái tổ hợp B sai Vì CaCl2 xung điện cao áp nhân tố làm giãn màng sinh chất áp dụng cho việc đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhân D sai Vì hòa tan plasmit bị cắt mở vòng nhiều điểm loại enzyme X Y Đoạn ADN bị cắt em ezyme cắt giới hạn X Y Kết không tạo ADN tái tổ hợp Câu 19: Đáp án A Website http://tailieugiangday.com – chuyên đề thi thử file word lời giải chi tiết (1) Tăng trưởng theo tiềm sinh học tỉ lệ sinh tăng, tỉ lệ tử giảm (3) Tăng trưởng theo tiềm sinh học diễn môi trường không bị giới hạn (4) Muốn tăng theo tiềm sinh học điều kiện chăm sóc Câu 20: Đáp án A - Cả ý Câu 21: Truy cập Website http://tailieugiangday.com –để xem chi tiết Câu 24: Đáp án C Thường biến biến đổi kiểu hình kiểu gen, khơng liên quan đến kiểu gen Ý (3) sai vì: Người mắc hội chứng Đao đột biến số lượng NST (3 NST số 21) Câu 25: Đáp án B Về phương diện lí thuyết, nguồn sống mơi trường dồi hoàn toàn thoả mãn nhu cầu cá thể, không gian cư trú quần thể không bị giới hạn, điều kiện ngoại cảnh khả sinh học cá thể thuận lợi cho sinh sản quần thể quần thể tăng trưởng theo tiềm sinh học (đường cong tăng trưởng hình chữ J) Các điều kiện là: (2), (4), (6), (7) Câu 26: Đáp án B (1) Đúng vì: Tỉ lệ giới tính chắn bị ảnh hưởng tỉ lệ tử vong giới đực giới khơng (2) Đúng vì: Ví dụ trứng rùa nhiệt độ thấp nở thành rùa đực, ngược lại nở thành rùa (3) Đúng: Gà tập tính đa thê, nên gà mái thường nhiều gà trống (4) Đúng: Ở Ráy (Thiên Nam Tinh) điều kiện dinh dưỡng cao hình thành hoa ngược lại Câu 27: Đáp án C Kích thước quần thể số lượng cá thể điều kiện mơi trường định Kích thước quần thể khoảng không gian cần thiết để quần thể tồn phát triển Câu 28: Đáp án D Mỗi lồi sống mơi trường chịu ảnh hưởng tác động tổng hợp nhân tố sinh thái Sinh vật không chịu tác động nhân tố riêng lẻ Nguyên nhân phân tầng phân bố nhân tố sinh thái không giống nhau, đồng thời lồi thích nghi với điều kiện sống khác Câu 29: Đáp án B (1) sai: Hình tượng đồng sinh trứng, hình tượng đồng sinh khác trứng Website http://tailieugiangday.com – chuyên đề thi thử file word lời giải chi tiết (2) đúng: Hai đứa trẻ chắn giới tính chúng kiểu gen (3) sai: Khơng đủ sở để tính (4) đúng: XS hai đứa giới tính là: 1/2x1/2 + 1/2x1/2 = 1/2 (5) (5) sai: Hai đứa trẻ (3) (4) khác kiểu gen nên không xác định mức phản ứng Câu 30: Truy cập Website http://tailieugiangday.com –để xem chi tiết Câu 34: Đáp án B Số kiểu gen tối đa là: 2.2.2(2.2.2 + 1) = 36 ; Số kiểu hình tối đa là: 2.2.3 = 12 Câu 35: Đáp án C Số KG dị hợp tất cặp gene là: [AB//ab + Ab/aB] × × [ EEee + EEEe+ Eeee+ EEe + Eee]= 10 Câu 36: Đáp án C (1) sai : Vì gen alen A a, quần thể cho tối đa loại kiểu gen → gen nằm NST thường (2) sai : Vì khơng đủ điều kiện để khẳng định kiểu hình điều kiện MT (3) Đúng : Tỉ lệ kiểu hình F cho thấy màu sắc thân bị chi phối giới tính, biểu đực khác (4) Đúng: - Sơ đồ lai: Pt/c: thân đen ´ thân xám AA F1: F2: Aa : Aa 1AA : 2Aa đực: cái: aa đen đen : : aa xám : xám → [giới đực: Đen (AA, Aa), Xám (aa)] → [giới cái: Đen (AA) Xám (Aa, aa)] Các xám F2 [2Aa: aa] lai phân tích x đực aa Tần số: Bên [A = 1, a = 2] ´ bên đực [a = 1] → Aa = 1/3 Mà Aa chứa nửa (tức 1/6) đực, 1/6 Ở giới đực Aa biểu màu đen Vậy đen = 1/6 Lấy – 1/6 = 5/6 (Xám) Vậy Đen : Xám = 1: Câu 37: Đáp án D - Các kiểu gen nhóm máu: IAIA, IAIO, IBIB, IBIO, IAIB, IOIO đời đồng tính ( kiểu hình giống nhau) về: + nhóm máu A: p Phải kiểu gen: AA x AA → phép lai Website http://tailieugiangday.com – chuyên đề thi thử file word lời giải chi tiết AA ×AO, AO ×AA → phép lai ( đảo vai trò làm bố mẹ) AA × OO → phép lai ( đảo vai trò làm bố mẹ) + Nhóm máu B : Tương tự với nhóm máu A nên phép lai + Nhóm máu O : OO × OO → phép lai + Nhóm máu AB : AA × BB ; BB × AA → Phép lai - Số phép lai cho đời đồng tính tính trạng nhóm máu = + + + + + + + = 13 phép lai (tính vai trò giới tính) Câu 38: Đáp án D Số loại KG = x 10 x 10 x x = 4800; Số loại giao tử: x x x = 256 Câu 39: Đáp án B Phép lai xảy ruồi giấm, đó, ruồi đực Aa tồn, ruồi aa Bd E X Y xảy tượng liên kết hoàn bD bd E e X X hốn vị gen khơng ý nghĩa khơng làm thay đổi tỉ lệ giao tử bd (1) sai Số kiểu gen tối đa là: x x = 16 Số hiểu hình tối đa là: x x = 12 (2) sai Phép lai khơng thể xuất kiểu hình lặn tất tính trạng, Bd bd × bD bd khơng tạo kiểu hình lặn hai cặp tính trạng (3) Truy cập Website http://tailieugiangday.com –để xem chi tiết Đời khơng thể kiểu hình giống bố ( A− B − D − X Y) E  bd E e  X X ÷ cặp mẹ  aa  bd  Bd bd × tạo kiểu hình B-dd bbD- bD bd (4) Aa Bd E bd E e X Y × aa X X bD bd Cặp Bd bd × ln cho kiểu hình trội lặn nên kiểu hình tính trạng trội tính trạng bD bd E lặn tương ứng với kiểu hình A − X − = × = 37,5% Website http://tailieugiangday.com – chuyên đề thi thử file word lời giải chi tiết Câu 40: Đáp án C (1) sai Mai bị bệnh u xơ nang bố mẹ Mai người bình thường nên bệnh u xơ nang gen lặn NST thường qui định Tần số bắt gặp nam nữ (2) sai Bố mẹ Thu Mai kiểu gen dị hợp Aa mang bệnh u xơ nang chưa thể khẳng định kiểu gen bố mẹ Bình dị hợp (3) sai Bình kiểu gen dị hợp (Aa) sinh Minh bị bệnh (aa) Chưa thể khẳng định kiểu gen Thu Bố mẹ Thu (Aa x Aa) nên Thu khơng bị bệnh kiểu gen với tỉ lệ: 1/3 AA: 2/3 Aa (4) Ta phép lai Bình Thu: Aa x (1/3 AA: 2/3 Aa) Xác suất xuất người bình thường (A-) = 1- aa = 1-2/3 x 1/4 = 5/6 Xác suất xuất kiểu gen Aa = 1/3 x 1/2 + 2/3x 2/4 =1/2 An người bình thường nên xác suất An mang gen gây bệnh u xơ nang = Aa/A- = 1/2: 5/6 = 3/5 (5) sai Xác suất để Bình Thu sinh gái thứ hai bị bệnh u xơ nang (aa) là: 2/3 x 1/4 x 1/2 = 1/12 Vậy, phát biểu khơng xác nên phương án C Truy cập Website http://tailieugiangday.com –để xem chi tiết Website http://tailieugiangday.com – chuyên đề thi thử file word lời giải chi tiết ... phương án C Truy cập Website http://tailieugiangday.com –để xem chi tiết Website http://tailieugiangday.com – chuyên đề thi thử file word có lời giải chi tiết ... Kiểu hình gồm tính trạng trội tính trạng lặn chi m tỉ lệ 37,5% Các phát biểu Website http://tailieugiangday.com – chuyên đề thi thử file word có lời giải chi tiết A (1), (2) B (3), (4) C (1), (2),... phát triển Website http://tailieugiangday.com – chuyên đề thi thử file word có lời giải chi tiết Câu 10: Đặc điểm không nói nguyên nhân sử dụng phương pháp chi t cành ăn lâu năm A để tránh sâu bệnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Chinh phuc diem 910 tuyensinh247 file word co loi giai chi tiet , Chinh phuc diem 910 tuyensinh247 file word co loi giai chi tiet

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay