Chinh phuc diem 910 tuyensinh247 file word co loi giai chi tiet (1)

16 25 1
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:23

ĐỀ ĐẶC SẮC SỐ Câu 1: Vì cá xương lấy 80% lượng O2 nước qua mang? A Vì dòng nước chảy chiều qua mang dòng máu chảy mao mạch song song với dòng nước B Vì dòng nước chảy chiều qua mang dòng máu chảy mao mạch song song chiều với dòng nước C Vì dòng nước chảy chiều qua mang dòng máu chảy mao mạch xuyên ngang với dòng nước D Vì dòng nước chảy chiều qua mang dòng máu chảy mao mạch song song ngược chiều với dòng nước Câu 2: chế điều hồ hàm lượng glucôzơ máu tăng diễn theo trật tự nào? A Tuyến tuỵ → Insulin → Gan tế bào thể → Glucôzơ máu giảm B Gan → Insulin → Tuyến tuỵ tế bào thể → Glucôzơ máu giảm C Gan → Tuyến tuỵ tế bào thể → Insulin → Glucôzơ máu giảm D Tuyến tuỵ → Insulin → Gan → tế bào thể → Glucôzơ máu giảm Câu 3: Khi cá thở ra, diễn biến diễn đúng? A Thể tích khoang miệng tăng, áp suất khoang miệng không đổi, nước từ khoang miệng qua mang B Thể tích khoang miệng giảm, áp suất khoang miệng giảm, nước từ khoang miệng qua mang C Thể tích khoang miệng tăng, áp suất khoang miệng tăng, nước từ khoang miệng qua mang D Thể tích khoang miệng giảm, áp suất khoang miệng tăng nước từ khoang miệng qua mang Câu 4: Trong dịch tiêu hoá sau đây, loại dịch tiêu hố chứa enzim tiêu hố thức ăn? Nước bọt A 1,2,4,5 Dịch vị Dịch mật B 2,3,4,5 Dịch tuỵ Dịch ruột C 1,3,4,5 D 1,2,3,4,5 Câu 5: Vì cung phản xạ, xung thần kinh dẫn truyền theo chiều từ quan thụ cảm đến quan đáp ứng? A Vì chuyển giao xung thần kinh qua xinap nhờ chất trung gian hoá học theo chiều B Vì thụ thể màng sau xináp tiếp nhận chất trung gian hoá học theo chiều C Vì khe xináp ngăn cản truyền tin ngược chiều D Vì chất trung gian hố học bị phân giải sau đến màng sau Câu 6: Rễ phát triển nhanh bề mặt hấp thụ do: A Rễ sinh trưởng nhanh chiều sâu B Rễ phân nhánh chiếm chiều rộng C Rễ lan toả hướng đến nguồn nước đất D Rễ hình thành số lượng khổng lồ tế bào lông hút Câu 7: Nguyên nhân trước tiên làm cho không ưa mặn khả sinh trưởng đất độ mặn cao là: A Các phân tử muối sát bề mặt đất gây khó khăn cho xuyên qua mặt đất B Các ion khoáng độc hại C Thế nước đất thấp D Hàm lượng oxy đất thấp Câu 8: Nitơ chức chủ yếu thiếu nitơ triệu chứng gì? A Thành phần thành tế bào, màu vàng B Thành phần prơtêin, axit nuclêic, sinh trưởng bị còi cọc, màu vàng C Duy trì cân ion, bị còi cọc D Thành phần xitơcrơm, màu vàng Câu 9: Sự nước qua ý nghĩa cây? A Làm cho khơng khí ẩm dịu mát ngày nắng nóng B Làm cho dịu mát khơng bị đốt cháy ánh mặt trời C Tạo sức hút để vận chuyển nước muối khoáng từ rễ lên D Làm cho dịu mát không bị đốt cháy ánh mặt trời tạo sức hút để vận chuyển nước muối khoáng từ rễ lên Câu 10: Sản phẩm pha sáng gồm có: A ATP, NADPH O2 B ATP, NADPH CO2 C ATP, NADP+ O2 D ATP, NADPH Câu 11: Ni cấy hạt phấn kiểu gen AaBbDDee để tạo nên mô đơn bội Sau xử lí mơ đơn bội cơnsixin để gây lưỡng bội hoá, thu 80 lưỡng bội Cho biết không xảy đột biến gen đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể Theo lí thuyết, nói 80 này, số phát biểu đây, phát biểu sai? (1) Mỗi giảm phân bình thường cho loại giao tử (2) Trong này, mang kiểu gen AAbbDDee (3) Các kiều gen đồng hợp tử cà cặp gen (4) Các tối đa loại kiểu gen A B C D Câu 12: Giả sử lưới thức ăn sau gồm loài sinh vật kí hiệu: A, B, C, D, E, F, G, H, I Cho biết loài A sinh vật sản xuất loài E sinh vật tiêu thụ bậc cao phát biểu sau đúng? (1) Lưới thức ăn tối đa chuỗi thức ăn (2) lồi tham gia vào tất chuỗi thức ăn (3) Loài D thuộc bậc dinh dưỡng cấp cấp (4) Loài F tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn loài G A B C D Câu 13: Một loài sinh vật ngẫu phối, xét gen hai alen nằm nhiễm sắc thể thường, alen A trội hoàn toàn so với alen a, bốn quần thể loài trạng thái cân di truyền tỉ lệ cá thể mang kiểu hình trội sau: Quần thể I Tỉ lệ kiểu hình trội 96% Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? II 64% III 75% IV 84% A Tần số kiểu gen Aa quần thể I lớn tần số kiểu gen Aa quần thể II B Quần thể IV tần số kiểu gen Aa lớn gấp lần tần số kiểu gen aa C Quần thể III tần số kiểu gen AA tần số kiểu gen aa D Tần số kiểu gen Aa quần thể IV nhỏ tần số kiểu gen Aa quần thể II Câu 14: Giả sử quần thể loài thú kí hiệu A, B, C, D diện tích khu phân bố mật độ cá thể sau: Quần thể A B C D Diện tích khu phân bố (ha) 25 240 193 195 Mật độ (cá thể/ha) 10 15 20 25 Cho biết diện tích khu phân bố quần thể không thay đổi, khơng tượng xuất cư nhập cư Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? (1) Quần thể A kích thước nhỏ (2) Kích thước quần thề B lớn kích thước quần thể C (3) Nếu kích thước quần thể B quần thể D tăng 2%/năm sau năm kích thước hai quần thể (4) Thứ tự xếp quần thể từ kích thước nhỏ đến kích thước lớn là: A, C, B, D A B C D Câu 15: Xét tính trạng lặn mắt trắng ruồi giấm gen s quy định nằm NST X (Khơng gen tương ứng Y) Trong quần thể ruồi giấm cân di truyền gồm 1800 cá thể, người ta đếm 99 ruồi mắt trắng Biết tỉ lệ giới tính 1:1 Trong nhận xét sau, nhận xét đúng? (1) Tính trạng màu mắt đỏ dễ biểu giới dị giao (XY) giới đồng giao (2) Tần số alen s quần thể ruồi 10% (3) Số mắt trắng (4) Số phép lai tối đa xảy quần thể 10 (5) Tính trạng màu mắt tuân theo quy luật di truyền chéo A B C D Câu 16: Thành phần nuclêơtit tách khỏi chuỗi pôlinuclêôtit mà không làm đứt chuỗi pơlinuclêơtit? A Đường pentose B Nhóm phơtphát C Bazơ nitơ nhóm phơtphát D Bazơ nitơ Câu 17: Nhân tố sinh thái sau nhân tố vô sinh? A Vi sinh vật B Động vật C Thực vật D Nhiệt độ Câu 18: Ở người, xét bệnh gen lặn a nằm NST thường quy định, alen trội A quy định tính trạng bình thường Một người phụ nữ khơng bị bệnh bố bị bệnh kết với người chồng bình thường đến từ quần thể cân di truyền với 19% số người mang gen bệnh Xác suất để đứa đầu lòng họ gái khơng bị bệnh là: A 3/44 B 3/22 C 21/44 D 21/22 Câu 19: Một thể chứa cặp gen dị hợp giảm phân bình thường thấy xuất loại giao tử AE BD = 17,5% Hãy cho biết loại giao tử sau tạo từ q trình trên, xảy hốn vị cặp gen Aa? A Giao tử Ae BD = 7,5% B Giao tử aE bd = 17,5% C Giao tử ae BD = 7,5% D Giao tử AE Bd= 17,5% Câu 20: Một gen Ađênin (A) 300 nucleotit tỉ lệ Đột biến xảy cặp nucleotit gen dẫn đến số liên kết hiđrô gen sau đột biến 1951 Dạng đột biến gen xảy là: A thay cặp A- T cặp G-X B thay cặp G-X cặp A- T C cặp nucleotit loại A-T D cặp nucleotit G- X Câu 21: Cho sơ đồ phả hệ mô tả di truyền nhóm máu hệ ABO bệnh Z người Biết rằng, bệnh Z alen quan hệ trội lặn hồn tồn gen quy định; gen quy định nhóm máu gồm alen I A, IB, IO; alen IA quy định nhóm máu A, alen I B quy định nhóm máu B trội hồn tồn so với alen I O quy định nhóm máu O quần thể trạng thái cân di truyền tính trạng nhóm máu với 4% số người nhóm máu O 21% số người nhóm máu B Các cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể khác phát biểu sau đúng? (1) người chưa xác định kiểu gen tính trạng bệnh Z (2) Tối đa 10 người mang kiểu gen đồng hợp nhóm máu (3) Tỉ lệ để người III14 mang kiểu gen dị hợp nhóm máu A 34,57% (4) Xác suất để cặp vợ chồng III13 III14 sinh đứa đầu nhóm máu AB 287/ 360 A B C D Câu 22: Xét quần thể động vật vú, người ta phát gen thứ alen, gen thứ hai alen, q trình ngẫu phối tạo quần thể tối đa 42 kiểu gen hai gen Cho biết không phát sinh thêm đột biến phát biểu số phát biểu sau? (1) Gen thứ hai nằm NST X đoạn tương đồng với Y (2) Hai gen phân li độc lập q trình giảm phân (3) kiểu gen dị hợp hai gen (4) Số loại kiểu gen tối đa giới giới đực A B C D Câu 23: Cho biết cặp gen quy định cặp tính trạng, alen trội trội hồn tồn, hốn vị gen xảy giới với tần số 40% Tiến hành phép lai ♂ AB Ab Dd × ♀ Dd , thu F1 ab aB Lấy ngẫu nhiên cá thể F1, xác suất để cá thể kiểu hình mang hai tính trạng trội tính trạng lặn là: A 17,275% B 39,875% C 48,875% D 52,275% Câu 24: Ở lồi thực vật, nghiên cứu q trình tổng hợp sắc tố cánh hoa loài xảy theo chế: chất trắng chuyển thành sắc tố vàng nhờ enzim alen A quy định; sắc tố vàng chuyển thành sắc tố đỏ nhờ enzim alen B quy định, sắc tố đỏ chuyển thành sắc tố tím nhờ enzim alen D quy định Các alen tương ứng a, b, d khơng tạo enzim chức Phép lai P : AaBbDd × AaBbDd tạo F1 dự đốn sau với F1? (1) Các hoa trắng kiểu gen (2) Các hoa vàng chiếm tỉ lệ 18,75% (3) Tỉ lệ đỏ dị hợp cặp gen tổng số đỏ 44,4% (4) Tỉ lệ hoa tím mang alen trội tổng số hoa tím 4,6875% A B C D Câu 25: Hoạt động sau nguyên nhân trực tiếp làm tăng hàm lượng khí CO2 khí quyển? A Hiện tượng chặt phá rừng bừa bãi B Hoạt động sản xuất công nghiệp C Sự phát triển phương tiện giao thông vận tải D Hiện tượng phun trào núi lửa Câu 26: Để khôi phục rừng tự nhiên đồi trọc bị nhiễm chất độc màu da cam vùng núi A Lưới – tỉnh Thừa Thiên Huế, biện pháp sau phù hợp nhất? A Trồng lồi phù hợp khả khép tán nhanh trước, sau trồng rừng địa phương B Để cho trình diễn sinh thái diễn cách tự nhiên để tạo cân sinh thái C Chỉ trồng rừng địa phương vốn thích nghi với điều kiện khí hậu địa phương D Trồng rừng địa phương trước sau trồng thêm lồi phù hợp khả khép tán nhanh Câu 27: Một bệnh di truyền gặp người gen ADN ti thể quy định Một người mẹ bị bệnh sinh người khơng bệnh Biết khơng đột biến phát sinh Nguyên nhân chủ yếu tượng A gen ti thể chịu ảnh hưởng nhiều điều kiện môi trường B gen ti thể khơng alen tương ứng nên dễ biểu đời C gen ti thể không phân li đồng tế bào D nhận gen bình thường từ bố Câu 28: Ở vùng biển, lượng xạ chiếu xuống mặt nước đạt đến 3.10 kcal/m2/ngày Tảo silic đồng hoá 0,3% tổng lượng đó, giáp xác khai thác 10% lượng tích luỹ tảo, cá ăn giáp xác khai thác 15% lượng giáp xác Phát biểu sau đúng? A Năng lượng tích lũy bậc dinh dưỡng sinh khối lớn 900 kcal/m2/ngày B Bậc dinh dưỡng bậc thất thoát lượng nhỏ C Năng lượng tích lũy sinh vật tiêu thụ bậc 135 kcal/m2/ngày D Sinh vật sản xuất tích lũy 9.105 kcal/m2/ngày Câu 29: phát biểu sau khơng nói đột biến gen? (1) Đột biến gen gây biến đổi cặp nuclêôtit gen (2) Đột biến gen làm phát sinh alen so với alen trước đột biến (3) Đột biến gen làm biến đổi đồng thời số tính trạng thể sinh vật (4) Đột biến gen làm thay đổi cấu trúc mà không làm thay đổi lượng sản phẩm gen (5) Đột biến gen không làm thay đổi số lượng gen tế bào (6) Đột biến gen không làm thay đổi nguyên tắc bổ sung gen A B C D Câu 30: Cho bệnh, tật sau đây: (1) Hội chứng Down (2) Hội chứng AIDS (4) Bệnh bạch tạng (5) Bệnh ung thư vú (3) Tật dính ngón tay 2-3 trường hợp xếp vào bệnh, tật di truyền? A B C D Câu 31: Khẳng định sau mô hình hoạt động ơperơn Lac E Coli khơng đúng? A Trong operon Lac gen cấu trúc gen điều hòa B Trong mơi trường lactose, gen điều hòa phiên mã C Chất ức chế bám vào vùng vận hành mơi trường khơng lactose D Đột biến gen xảy gen Z không ảnh hưởng đến cấu trúc chuỗi pôlipeptit gen Y A qui định Câu 32: Phát biểu sau quan niệm Đacuyn? A Chọn lọc tự nhiên tác động thơng qua đặc tính biến dị di truyền sinh vật B Chỉ biến dị phát sinh trình sinh sản nguyên liệu tiến hóa C Ngoại cảnh thay đổi mạnh nguyên nhân gây biến đổi thể sinh vật D Toàn sinh giới ngày kết q trình tiến hóa từ nguồn gốc chung Câu 33: Mối quan hệ sau khơng mang tính chất thường xun bắt buộc? A Cây phong lan sống thân gỗ B Trùng roi sống ruột mối C Giun sán sống ruột người D Nấm sống chung với địa y Câu 34: Phát biểu sau nói công nghệ gen? A Thể truyền đoạn gen cần chuyển phải xử lý hai loại enzim cắt giới hạn khác B Thể truyền plasmit, virut số NST nhân tạo C Thể truyền tồn tế bào chất tế bào nhận nhân đôi độc lập với nhân đôi tế bào D Các gen đánh dấu gắn sẵn vào thể truyền để tạo nhiều sản phẩm tế bào nhận Câu 35: Q trình hình thành lồi lồi thực vật mơ tả hình sau: Biết lồi A B mùa sinh sản trùng hình thái cấu tạo quan sinh sản khác Cho số phát biểu sau đường hình thành lồi này: (1) Con đường hình thành loài gặp phổ biến thực vật gặp động vật (2) Điều kiện độ ẩm khác tạo khác biệt hình thái cấu tạo quan sinh sản hai quần thể A quần thể B (3) Hai quần thể A B xem hai nòi sinh thái (4) Trong q trình hình thành lồi lồi thực vật tham gia yếu tố ngẫu nhiên, cách li địa lý cách li học Số phát biểu không là: A B C D Câu 36: Ở lồi, q trình giảm phân bình thường xảy tượng trao đổi chéo điểm cặp NST tạo tối đa 4096 loại giao tử khác nguồn gốc cấu trúc NST hợp tử bình thường lồi thực q trình nguyên phân liên tiếp với số lần Khi quan sát tiêu tế bào vào kỳ sau lần nguyên phân cuối cùng, người ta đếm 10240 NST đơn 248 tế bào Biết lần nguyên phân xảy lần thoi vơ sắc khơng hình thành tế bào Số lượng tế bào bình thường sau kết thúc trình nguyên phân lần nguyên phân bị xảy đột biến là: A 480 B 480 C 240 D 240 Câu 37: Ở lồi thú, gen không alen phân li độc lập, tác động qua lại quy định màu sắc lơng, gen alen (A, a; B, b; D, d) Khi kiểu gen mặt đồng thời alen trội A, B, D cho lơng xám; kiểu gen lại cho lông trắng Cho cá thể lông xám giao phối với cá thể lông trắng, đời thu 25% số cá thể lông xám Số phép lai xảy là: A 12 B C D 24 Câu 38: Khi lai hai thứ bí tròn chủng thu F đồng loạt dẹt Cho F1 giao phấn với thu F2 gồm 56,25% dẹt; 37,5% tròn; 6,25% dài Cho tất tròn dài F giao phấn ngẫu nhiên với Về mặt lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu hình F3 là: A dẹt: 32 tròn: dài B 32 dẹt: tròn: dài C dẹt: tròn: dài D dẹt: 20 tròn: dài Câu 39: Cho hai giống lúa mì chủng hạt đỏ thẫm hạt trắng lai với thu F 100% hạt đỏ vừa Cho F1 tự thụ phấn F2 phân tính theo tỉ lệ đỏ thẫm: đỏ tươi: hồng: hồng nhạt: trắng Biết mặt alen trội làm tăng biểu màu đỏ Nếu cho F1 lai phân tích tỉ lệ kiểu hình Fb là: A đỏ thẫm: hồng: trắng B đỏ thẫm: đỏ tươi: hồng: hồng nhạt: trắng C hồng: hồng nhạt: trắng D hồng: hồng nhạt : trắng Câu 40: Một quần thể loài động vật sinh sản giao phối bao gồm cá thể thân xám thân đen Giả sử quần thể đạt trạng thái cân di truyền kiểu gen quy định màu thân, tỉ lệ cá thể thân xám chiếm 36% Nếu người ta cho kiểu hình giống giao phối qua hệ theo lý thuyết, tỉ lệ thân đen quần thể thu bao nhiêu? Biết tính trạng màu thân gen quy định, thân xám trội hoàn toàn so với thân đen A 54/65 B 42/65 C 42/65 D 48/65 Đáp án LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án D Cá hô hấp mang Khi cá thở vào: Cửa miệng cá mở ra, thềm miệng hạ thấp xuống, nắp mang đóng dẫn đến thể tích khoang miệng tăng lên, áp suất khoang miệng giảm, nước tràn qua miệng vào khoang Khi cá thở ra: miệng cá đóng lại, thềm miệng nâng lên, nắp mang mở làm giảm thể tích khoang miệng, áp lực khoang miệng tăng lên tác dụng đẩy nước từ khoang miệng qua mang Nhờ hoạt động nhịp nhàng của miệng, thềm miệng nắp mang nên dòng nước chảy từ miệng qua mang theo chiều gần liên tục Hiện tượng dòng chảy song song ngược: Dòng nước chảy bên ngồi mao mạch ngược chiều với dòng chảy mao mạch mang Nếu dòng nước chảy bên ngồi mao mạch mang chiều với dòng máu chảy mao mạch mang hiệu trao đổi khí Câu 2: Truy cập website http://tailieugiangday.com –xem chi tiết lời giải Câu 4: Đáp án A + Nước bọt chứa enzim amylase phân giải tinh bột → glucose + Dịch vị tuyến vị dày tiết Nó bao gồm HCl enzim pepsin giúp phân giải protein + Dịch tụy chứa nhiều loại enzim tiêu hóa tripsin, protease… + Dịch ruột chứa nhiều loại enzim phân giải đường, protein, lipid… + Dịch mật không chứa enzim tiêu hóa mà chứa muối mật giúp hỗ trợ tiêu hóa thức ăn Câu 5: Đáp án A + Trong cung phản xạ dẫn truyền xung thần kinh theo chiều nơron cung phản xạ liên hệ với qua xináp mà xináp cho xung thần kinh theo chiều + Mặt khác, xinap màng sau khơng chất trung gian hố học để phía màng trước màng trước khơng thụ thể để tiếp nhận chất trung gian hoá học Câu 6: Truy cập website http://tailieugiangday.com –xem chi tiết lời giải Câu 10: Đáp án A Câu 11: Đáp án B (1) Đúng Vì kiểu gen đồng hợp nên GP cho loại giao tử (2) Đúng Vì AaBbDDee cho loại giao tử AbDe nên tạo AAbbDDee (3) Đúng Vì đăc điểm phương pháp nuôi cấy hạt phấn (4) Sai Vì cho tối đa loại KG Câu 12: Đáp án C (1) Sai Vì chuỗi thức ăn (2) Đúng Lồi A E (3) Đúng Chuỗi ABCDE D bậc dd cấp Chuỗi AFDE D thuộc bậc dd cấp (4) Đúng F tham gia chuỗi, G tham gia chuỗi Câu 13: Đáp án C Quần thể q2 = 0,25 → q= 0,5 → p =0,5 Tần số kiểu gen AA tần số kiểu gen aa = p2 = q2= 0,25 Câu 14: Đáp án B Quần thể Diện tích khu phân bố (ha) A 25 B 240 C 193 D 195 Mật độ (cá thể/ha) Kích thước = mật độ x diện tích (1) Đúng 10 250 15 3600 20 3860 25 4875 (2) Sai Vì kích thước QT C lớn B (3) Sai Vì kích thước ban đầu B D khác (4) Sai Vì thứ tự ABCD Câu 15: Đáp án C (1) Sai (2) Đúng Vì q2  q 99  1800 → q = 0,1 p = 0,9 (3) Đúng Vì mắt trắng XsXs = q2 × 1800 = (4) Sai Vì số phép lai tối đa: × đực = (5) Đúng Gen NST giới tính tuân theo quy luật di truyền chéo Câu 16: Truy cập website http://tailieugiangday.com –xem chi tiết lời giải Xác suất cặp vợ chồng sinh bình thường là:  21  22 22 Xác suất để đứa đầu lòng họ gái không bị bệnh là: 21 21  22 44 Câu 19: Đáp án A Tỉ lệ gt AE=0.175/0.5=0.35 → Ae BD = 0,5  0,35  0, 075 Câu 20: Đáp án A Ta : G=3.A/2 = 3.300/2=450 → số liên kết Hidro=2.300+3.450=1950 → ĐB liên quan đến cặp Nu làm số liên kết Hidro tăng lên → thay cặp A-T cặp G-X Câu 21: Đáp án B Câu 22: Đ Truy cập website http://tailieugiangday.com –xem chi tiết lời giải Nếu gen nằm NST thường số kiểu gen tối đa là: �3  �3  1  21 ≠ đề Nếu gen nằm vùng không thương đồng NST giới tính X, gen nằm NST thường: - Gen 1: �3 25 - Gen 2: �4 6 Vậy 30 kiểu gen Nếu gen nằm tren NST thường, gen nằm vùng tương đồng × Y: - Gen 1: �3 47 - Gen 2: �4 6 Vậy 42 kiểu gen, thỏa mãn Xét phát biểu: (1) (2) Sai gen thứ nằm X (3) Số kiểu gen dị hợp gen: - Gen kiểu gen dị hợp (XAXa; XAYa; XaYA) - Gen kiểu gen dị hợp → tất kiểu gen dị hợp gen → (3) (4) Số kiểu gen tối đa giới là: , số kiểu gen giới đực là: → 18/24 = 3/4 → (4) Đúng Câu 23 Truy cập website http://tailieugiangday.com –xem chi tiết lời giải Câu 24: Đáp án D P : AaBbDd × AaBbDd F1 : Các hoa trắng kiểu gen là: aa(BB, Bb, bb) (DD, Dd, dd) ↔ số KG 3.3 = → (1) Các hoa vàng kiểu gen : (AA, Aa) bb (DD, Dd, dd) chiếm tỉ lệ : 0,75 0,25 = 3/16 → (2) Các hoa đỏ kiểu gen : (AA,Aa) (BB, Bb) dd chiếm tỉ lệ : 0,75 0,75 0,25 = 9/64 Cây dị hợp cặp gen (AaBBdd + AABbdd) chiếm tỉ lệ : 0,5 0,25 0,25 = 1/16 → số hoa đỏ, dị hợp cặp gen chiếm tỉ lệ 4/9 → (3) Các hoa tím kiểu gen (AA,Aa) (BB,Bb) (DD,Dd) chiếm tỉ lệ : 0,753 = 27/64 Cây hoa tím (A-B-D-) mang alen trội kiểu gen AaBbDd, chiếm tỉ lệ : 0,53 = 1/8 → hoa tím, tỉ lệ mang alen trội là: 1/8 : 27/64 = 8/27 = 29,629% → (4) sai Ý 1,2,3 Câu 25: Đáp án A Hiện tượng chặt phá rừng bừa bãi hoạt động không trực tiếp tạo CO2 Câu 26: Đáp án A A đúng: Trồng khép tán tốt để giữ ẩm, giữ nước, tránh xói mòn chất dinh dưỡng, tạo tiền đề cho địa phương mọc Câu 27: Truy cập website http://tailieugiangday.com –xem chi tiết lời giải Câu 29: Đáp án D (1) đột biến gen theo định nghĩa SGK, phải biến đổi cặp, cho dù thay loại tính biến đổi (2) sai, đột biến làm xuất alen hay làm xuất alen sẵn quần thể ban đầu (3) đúng, tượng đột biến gen đa hiệu (4) sai, đột biến xảy vùng vận hành làm thay đổi lượng sản phẩm gen (liên quan đến điều hòa hoạt động gen) (5) đúng, đột biến gen tạo alen trạng thái khác gen nên làm thay đổi số lượng gen tế bào (6) đúng, đột biến gen biến đổi đơn vị số cặp nu nghĩa làm thay đổi nguyên tắc bổ sung (tiền đột biến ko phải đột biến gen biến đổi mạch) Câu 30: Đáp án C Chú ý: Bệnh di truyền bệnh mà nguyên nhân biến đổi vật chất di truyền (đb gen, đb nst ), bệnh di truyền ko thiết phải truyền qua hệ HIV khơng phải bệnh di truyền khơng làm biến đổi vật chất di truyền Câu 31: Truy cập website http://tailieugiangday.com –xem chi tiết lời giải Câu 32: Đáp án C Phát biểu không : C Ngoại cảnh thay đổi mạnh nguyên nhân gây nên biến đổi thể sinh vật học thuyết tiến hóa Lamac Câu 33: Đáp án A Quan hệ cộng sinh hay ký sinh thường mang tính thường xun bắt buộc, hội sinh ko mang tính bắt buộc lồi Câu 34: Đáp án B A sai, thể truyền đoạn gen cần chuyển phải xử lý loại enzim cắt giới hạn để chỗ nối bên giống C sai, thể truyền tồn vùng nhân tế bào nhận ví dụ dùng virut để gắn đoạn gen cần chuyển vào D sai gen đánh dấu gắn vào thể truyền để giúp nhận định tế bào nhận gen cần chuyển khả loại tế bào chưa nhận Câu 35: Đáp án C Truy cập website http://tailieugiangday.com –xem chi tiết lời giải Câu 37: Đáp án A - P: Phép lai lông xám (A-B-D-) với lông trắng (không chứa đồng thời A-B-D-) - F1: Đời tỉ lệ lông xám (A-B-D-) = 1/4 = 1/2 × 1/2 × = 1/4 × × (loại trường hợp 1/4 × × khơng phép lai cho kiểu hình trội = 1/4) - Con F1: A-B-D- = 1/2 × 1/2 × = 1/2A- × 1/2B- × 1D- + 1/2A- × 1B- × 1/2D- + 1A- × 1/2B- × 1/2D+ Xét trường hợp: Con A-B-D- = 1/2A- × 1/2B- × 1D- → P: (Aa × aa)(Bb × bb)(DD × DD + DD × Dd + Dd × DD + DD × dd) = phép lai + Các trường hợp 1/2A- × 1B- × 1/2D- 1A- × 1/2B- × 1/2D- , trường hợp phép lai → Tổng số phép lai cho A-B-D- = 1/4 gồm × = 12 phép lai Câu 38: Đáp án A Quy ước: A-B- dẹt; A-bb aaB- tròn aabb: dài F1: KG AaBbb→ F1 × F1: AaBb × AaBb F2 ta lập bảng nhanh: Đề cho tròn dài F2 giao phấn ngẫu nhiên Cây tròn, dài tỉ lệ KG: 1/7AAbb : 2/7Aabb : 1/7aaBB : 2/7aaBb : 1/7aabb Khi cậy phát sinh giao tử cho giao tử với tỉ lệ sau: Ab = aB = 2/7; ab = 3/7 Sau giao phấn ngẫu nhiên ta có: aabb = 9/49 A-bb + aaB - = 32/49 Câu 39: Đáp án D Phép lai tuân theo quy luật tương tác cộng gộp F2 16 tổ hợp → F1: dị hợp cặp → F1: AaBb Quy ước gen: alen trội: đỏ thẫm; alen trội: đỏ tươi; alen trội: hồng (đỏ vừa) alen trội: hồng nhạt alen trội: trắng F1 lai phân tích: AaBb × aabb F2: 1AaBb (hồng) 1Aabb (hồng nhạt) 1aaBb (hồng nhạt) 1aabb (trắng) hồng : hồng nhạt :1 trắng Câu 40: Đáp án D - A xám >> a đen - Quần thể cân di truyền: Tỉ lệ 0,36A- + 0,64aa = → tần số a = 0,8 ↔ P: 0,04AA : 0,32Aa : 0,64aa - Chỉ cho cá thể giống giao phối qua hệ = xám × xám + đen × đen + P giao phối: 0,36 [(1/9AA : 8/9Aa) × (1/9AA : 8/9Aa)] + 0,64 (aa × aa) ↔ F1 : 0,36 (25/81AA + 40/81Aa + 16/81aa) + 0,64aa = ↔ F1 : 5/45AA + 8/45Aa + 32/45aa = + F1 giao phối: 13/45[(5/13AA : 8/13Aa) × (5/13AA : 8/13Aa)] + 32/45(aa × aa) ↔ F2 : Tỉ lệ đen (aa) = 13/45 × 4/13 × 4/13 + 32/45 = 48/65 ... đến màng sau Câu 6: Rễ phát triển nhanh bề mặt hấp thụ do: A Rễ sinh trưởng nhanh chi u sâu B Rễ phân nhánh chi m chi u rộng C Rễ lan toả hướng đến nguồn nước đất D Rễ hình thành số lượng khổng... mang theo chi u gần liên tục Hiện tượng dòng chảy song song ngược: Dòng nước chảy bên ngồi mao mạch ngược chi u với dòng chảy mao mạch mang Nếu dòng nước chảy bên ngồi mao mạch mang chi u với... Câu 2: Truy cập website http://tailieugiangday.com –xem chi tiết lời giải Câu 4: Đáp án A + Nước bọt chứa enzim amylase phân giải tinh bột → glucose + Dịch vị tuyến vị dày tiết Nó bao gồm HCl
- Xem thêm -

Xem thêm: Chinh phuc diem 910 tuyensinh247 file word co loi giai chi tiet (1) , Chinh phuc diem 910 tuyensinh247 file word co loi giai chi tiet (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay