Cac de luyen thi

6 31 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:23

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 - MÔN: SINH HỌC BIÊN SOẠN: THẦY THỊNH NAM - ĐỀ SỐ: 26 (Đề thi bám sát ma trận xu đề thi THPT Quốc gia năm 2018) Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 81 ( ID:59855 ): Theo F.Jacơp J.Mơnơ, mơ hình cấu trúc operon Lac vùng khởi động (promotor) A trình tự nuclêơtit đặc biệt, prơtêin ức chế liên kết làm ngăn cản phiên mã B vùng hoạt động tổng hợp nên prôtêin ức chế, prơtêin có khả ức chế q trình phiên mã C vùng hoạt động tổng hợp nên prơtêin, prơtêin tham gia vào q trình trao đổi chất tế bào hình thành nên tính trạng D nơi mà ARN polymeraza bám vào khởi đầu phiên mã tổng hợp nên ARN thông tin Câu 82 ( ID:63984) : Nhóm động vật sau có quan hô hấp giống A Thuỷ tức, cá, tơm B Giun đất, sò, ếch C Cá, chim, ếch D Trai, cua, cá Câu 83 [ID:69438]: Khi nói đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể, phát biểu sau sai? A Đoạn nhiễm sắc thể bị đảo nằm đầu mút hay nhiễm sắc thể không mang tâm động B Sự xếp lại gen đảo đoạn góp phần tạo nguồn ngun liệu cho q trình tiến hóa C Đảo đoạn nhiễm sắc thể làm thay đổi trình tự phân bố gen nhiễm sắc thể, hoạt động gen bị thay đổi D Một số thể đột biến mang nhiễm sắc thể bị đảo đoạn có tể giảm khả sinh sản Câu 84 (ID: 80510): Sự tương đồng nhiều đặc điểm giải phẫu loài chứng A cho thấy lồi phát triển theo hướng thối sinh học B cho thấy loài phát triển theo hướng tiến sinh học C gián tiếp cho thấy lồi sinh vật tiến hóa từ tổ tiên chung D trực tiếp cho thấy lồi sinh vật tiến hóa từ tổ tiên chung Câu 85 ( ID:60046 ): Cho thành phần kiến thức sau: I Gồm tế bào chết II Gồm quản bào III Gồm mạch ống IV Gồm tế bào sống V Gồm tế bào hình rây VI Gồm tế bào kèm Đặc điểm cấu tạo mạch rây là: A I, IV, V B IV, V, VI C I, II, III D IV, II, III Câu 86 ( ID:61686 ): Trong phép lai aaBbDdeeFf x AABbDdeeff tỉ lệ kiểu hình đời lai A_bbD_eeff là: A 1/8 B 1/16 C 1/32 D 3/32 Câu 87 (V- ID:25802 ): Điểm khác hệ sinh thái nhân tạo so với hệ sinh thái tự nhiên chỗ: A Để trì trạng thái ổn định hệ sinh thái nhân tạo, người thường bổ sung lượng cho chúng B Hệ sinh thái nhân tạo hệ mở hệ sinh thái tự nhiên hệ khép kín C Do có can thiệp người nên hệ sinh thái nhân tạo có khả tự điều chỉnh cao so với hệ sinh thái tự nhiên D Hệ sinh thái nhân tạo có độ đa dạng sinh học cao so với hệ sinh thái tự nhiên Câu 88 (ID: 80517): Khi nói chứng tiến hóa, phát biểu sau đúng? A Cơ quan thoái hố quan tương đồng chúng bắt nguồn từ quan loài tổ tiên khơng chức chức bị tiêu giảm B Những quan thực chức không bắt nguồn từ nguồn gốc gọi quan tương đồng C Các lồi động vật có xương sống có đặc điểm giai đoạn trưởng thành khác khơng thể có giai đoạn phát triển phơi giống D Những quan loài khác bắt nguồn từ quan loài tổ tiên, quan thực chức khác gọi quan tương tự Câu 89 ( ID:63675): Q trình tiêu hóa xenlulơzơ động vật nhai lại chủ yếu diễn ở: A Dạ múi khế B Dạ tổ ong C Dạ sách D Dạ cỏ Hoc24h.vn – Website có hệ thống hỗ trợ học tập online đại hàng đầu Việt Nam! Trang Câu 90 (ID: 80201): Ví dụ sau mơ tả diễn sinh thái? A Châu chấu ăn cỏ, ếch nhái ăn châu chấu B Cỏ hoang dại mọc nhiều lấy hết chất dinh dưỡng đất C Các vi khuẩn nitrat phân hủy mùn đất cung cấp nitơ cho D Cỏ mọc bãi đất trống, sau đến trảng bụi rừng gỗ Câu 91 (ID:39572): Thực vật hấp thụ magiê dạng: A Nguyên tố Mg B Magiê hợp chất C Mg2+ D Mg+ Câu 92 (ID: 79554): Một loài động vật, alen trội trội hoàn toàn, tần số alen pA = 0,3 qa = 0,7 Khi quần thể trạng thái cân di truyền dự đoán sau đúng? Chọn câu trả lời đúng: A Nếu cho cá thể trội quần thể giao phối ngẫu nhiên phải sau hệ cân di truyền B Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp số cá thể mang kiểu hình trội chiếm 9% C Tỉ lệ cá thể mang alen lặn quần thể chiếm 91% D Lấy ngẫu nhiên cá thể trội quần thể xác suất gặp cá thể mang alen lặn chiếm 13/17 Câu 93 ( ID:64020): Cho nhiều hạt nảy mầm vào bình nối kín với ống đựng nước vơi hay Ca(OH)2 lỗng, sau thời gian nước vơi đục chứng tỏ: A Hô hấp tiêu thụ ôxi B Hô hấp sản sinh CO2 C Hơ hấp giải phóng hóa D Hô hấp sinh nhiệt Câu 94 (ID: 77648): Khi lai cải củ (2n = 18) với cải bắp (2n = 18) lai F1 bất thụ A không hoa B thời gian sinh trưởng kéo dài C cấu trúc nhiễm sắc thể không tương đồng D hoa đơn tính Câu 95 (ID: 80634): Điều hình thành lồi theo quan niệm sinh học đại? A Loài hình thành từ tích lũy đột biến có lợi cho sinh vật B Lồi hình thành sinh vật có khả thay đổi tập quán hoạt động để phù hợp với thay đổi điều kiện mơi trường C Lồi hình thành từ hay tập hợp quần thể tồn q trình chọn lọc tự nhiên D Lồi hình thành phân ly tính trạng từ loài ban đầu tác động chọn lọc tự nhiên Câu 96 (ID: 80393): Mối quan hệ sinh học sau làm tăng lượng đạm đất? A Quan hệ lúa với loài rong rêu sống ruộng lúa B Quan hệ lồi thực vật với lồi vi khuẩn kí sinh thể thực vật C Quan hệ tảo nấm sợi để tạo nên địa y D Quan hệ họ đậu với vi khuẩn sống nốt sần loài Câu 97 [62916]: Ở lồi, A qui định tròn, a quy định dài ; B quy định ngọt, b quy định chua, gen nằm cặp nhiễm sắc thể liên kết hoàn toàn Phép lai có kiểu hình đời khơng đồng A AB AB x AB aB B AB AB x aB aB C AB AB x aB Ab D Ab aB x Ab aB Câu 98 ( ID:72092 ): Khi xét nghiệm máu bệnh nhân, người ta thấy nồng độ glucagơn cao nồng độ insulin thấp Giải thích sau nhiều khả nhất? A Bệnh nhân uống lượng lớn nước đường đến bệnh viện B Bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường C Bệnh nhân khơng ăn vài đồng hồ trước D Do đo sai lượng hoocmơn Câu 99 (ID: 77721): Tại vùng sinh sản cá thể có TB sinh dục đực sơ khai thực hiên NP liên tiếp lần, qua vùng sinh trưởng có 87,5% số TB đc tạo chuyển sang vùng chín Biết: khả thụ tinh tinh trùng mang NST X gấp đôi khả thụ tinh tinh trùng mang NST Y, tinh trùng thụ tinh với trứng Quá trình thụ tinh tạo thành 168 hợp tử Hiệu suất thụ tinh tinh trùng chứa NST X tinh trùng chứa NST Y là? A 12,5% 6,25% B 50% 25% C 25% 12,5% D 100% 50% Câu 100 [62326]: Cho mối quan hệ sau: I Vi khuẩn Rhizobium rễ họ đậu II Cây phong lan sống bám thân gỗ III Chim tu hú đẻ trứng vào tổ chim khác IV Vi khuẩn lam nấm sống chung tạo địa y V Chim sáo đậu lưng trâu VI Con kiến kiến Hoc24h.vn – Website có hệ thống hỗ trợ học tập online đại hàng đầu Việt Nam! Trang VII Vi khuẩn lam sống lớp biểu mô san hơ Có mối quan hệ mối quan hệ cộng sinh? A B C D Câu 101 (ID: 84791) : Cho đặc điểm phù hợp với chức quang hợp sau I Hình bản, xếp xen kẽ, hướng quang II Bề mặt có nhiều khí khổng giúp trao đổi khí III Có mơ xốp gồm nhiều khoang trống chứa CO2, mô giậu chứa nhiều lục lạp IV Hệ mạch dẫn (bó mạch gỗ lá) dày đặc, thuận lợi cho việc vận chuyển nước, khoáng sản phẩm quang hợp Số đặc điểm A B C D Câu 102 [66251]: Nhận xét chế di truyền cấp độ phân tử? I Trong trình phiên mã tổng hợp ARN, mạch khuôn ADN phiên mã mạch có chiều 3’-5’ II Trong q trình phiên mã tổng hợp ARN, mạch ARN kéo dài theo chiều 5’ => 3’ III Trong q trình nhân đơi ADN, mạch tổng hợp mạch khuôn ADN chiều 3’ => 5’ liên tục mạch tổng hợp mạch khuôn ADN chiều 5’=>3’ không liên tục( gián đoạn) IV Trong q trình dịch mã tổng hợp prơtêin, phân tử mARN dịch mã theo chiều 3’ => 5’ A 1, 3, B 2, 3, C 1, 2, D 1, 2, Câu 103 [63446]: Cho nhận xét sau: I Trong khu vực, lồi có ổ sinh thái khác tồn tại, không cạnh tranh với II Cùng nơi có ổ sinh thái III Nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm nhân tố sinh thái không phụ thuộc mật độ IV Khoảng nhiệt độ từ 5,60C đến 200C gọi khoảng thuận lợi cá rô phi V Nhân tố sinh thái nhân tố mơi trường có ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống sinh vật Có nhận xét đúng? A B C D Câu 104 (V-ID:30478 ): Ở loài, đem thể F1 dị hợp cặp gen kiểu hình lơng trắng, xoăn lai với nhau, thu F2 có loại kiểu hình theo tỷ lệ: 272 lơng trắng, xoăn : 213 lông nâu, xoăn : 91 lông trắng, thẳng : 71 lơng nâu, thẳng Biết tính trạng gen nằm nhiễm sắc thể thường quy định Có phát biểu số phát biểu sau: I Tính trạng màu sắc lơng di truyền theo quy luật tương tác bổ sung II Một hai cặp tính trạng quy định tính trạng màu sắc lơng liên kết khơng hồn tồn với tính trạng hình dạng lơng III P có trường hợp kiểu gen IV Nếu đem thể F1 lai với thể khác thu F2 có loại kiểu hình phân li theo tỷ lệ : : : thể thứ đem lai có trường hợp kiểu gen A B C D Câu 105 ( ID:77566 ): Quan sát hai loài chim sẻ sống vùng cách biệt thấy chúng có kích thước mỏ tương tự Khi quần thể hai loài di cư đến sống đảo, sau thời gian thấy kích thước mỏ chúng khác biệt Có kết luận sau đúng? I Hai loài chim sống riêng sử dụng hai loại thức ăn khác II Hai loài chim sống chung môi trường chọn lọc theo hướng III Khi sống chung, cạnh tranh hai loài khiến loài mở rộng ổ sinh thái IV Do nhu cầu sử dụng thức ăn khác khiến hai loài chim có phân hóa kích thước mỏ để giảm cạnh tranh A B C D Câu 106 (V- ID:13075 ): Ở hệ sinh thái nước, loài giáp xác ăn thực vật phù du, sinh khối quần thể giáp xác lớn sinh khối quần thể thực vật phù du giáp xác không thiếu thức ăn Có phát biểu sau: I Giáp xác sử dụng thức ăn tiết kiệm nên tiêu thụ thực vật phù du II Giáp xác động vật tiêu thụ nên ln có sinh khối lớn mồi III Thực vật phù du có chu trình sống ngắn, tốc độ sinh sản nhanh IV Thực vật phù du chứa nhiều chất dinh dưỡng giáp xác sử dụng thức ăn Hoc24h.vn – Website có hệ thống hỗ trợ học tập online đại hàng đầu Việt Nam! Trang Số phát biểu là: A B C D Câu 107 ( ID:40919 ): Cho phát biểu sau: I Hệ tuần hồn có vai trò vận chuyển chất nội thể II Các tế bào thể đơn bào đa bào bậc thấp, trao đổi chất trao đổi khí với mơi trường bên ngồi xảy qua dịch mô bao quanh tế bào III Các tế bào thể đa bào bậc cao, trao đổi chất trao đổi khí với mơi trường bên xảy qua dịch bạch huyết IV Để phân loại hệ tuần hoàn dạng động vật bậc thấp bậc cao, người ta chia hệ tuần hồn gồm tuần hồn trao đổi khí tuần hồn trao đổi chất Số phát biểu có nội dung A B C D Câu 108 [69455]: Có nguyên nhân gây biến động số lượng cá thể quần thể số nguyên nhân sau: I Do thay đổi nhân tố sinh thái vô sinh II Do thay đổi tập quán kiếm mồi sinh vật III Do thay đổi nhân tố sinh thái hữu sinh IV Do lớn lên cá thể quần thể A B C D Câu 109 [66420]: Ở loài thực vật, lai hoa tím chủng với hoa vàng chủng F1 có 100% hoa vàng Cho F1 tự thụ phấn, F2 thu 39 hoa vàng ; hoa tím Nếu phép lai khác hoa tím với hoa vàng kết hoa tím ; hoa vàng sơ đồ sau: I AaBB x aaBB II aabb x aaBb III Aabb x aaBb IV AaBb x aaBB V AABB x aaBb VI Aabb x Aabb Có sơ đồ lai phù hợp? A B C D Câu 110 [68610]: Cho thông tin đột biến sau đây: I Đột biến gen phụ thuộc vào cường độ, liều lượng, loại tác nhân gây đột biến đặc điểm cấu trúc gen II Làm thay đổi số lượng gen nhiễm sắc thể III Một gen sau đột biến có chiều dài khơng đổi giảm liên kết hiđrô Gen bị đột biến thuộc dạng thay cặp A - T cặp G - X IV Làm xuất alen quần thể V Thể đột biến thể mang đột biến biểu kiểu hình VI Tất dạng đột biến gen có hại cho thể đột biến VII Đột biến gen nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu trình tiến hoá VIII Phần lớn đột biến gen xảy q trình nhân đơi ADN IX Phần lớn đột biến điểm dạng đột biến cặp nuclêôtit Số câu nói đột biến gen là: A B C D Câu 111 [68616]: Ở loài lưỡng bội xét hai cặp gen nằm hai cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau: A: thân cao, a: thân thấp; B: hoa đỏ, b: hoa vàng Cho thân cao, hoa đỏ có kiểu gen khác tự thụ phấn thu F1, biết khơng có đột biến xảy Theo lý thuyết, số tỷ lệ kiểu hình sau đây, có tối đa trường hợp với tỷ lệ kiểu hình F ba cây? I 33:7:7:1 II 37:7:3:1 III 5:1:1:1 IV 6:1:1 V 8:2:1:1 VI 10:1:1 A B C D Câu 112 [66414]: Ở lồi thực vật, tính trạng màu sắc hoa gen có hai alen quy định Cho hoa chủng giao phấn với hoa trắng chủ (P), thu F1 toàn hoa hồng, F1 tự thụ phấn, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ : 25% hoa đỏ : 50% hoa hồng : 25% hoa trắng Biết biểu gen không phụ thuộc vào môi trường Dựa vào kết trên, cho biết kết luận sau, có kết luận đúng? I Đời cặp bố mẹ có tỉ lệ kiểu gen giống tỉ lệ kiểu hình II Chỉ cần dựa vào kiểu hình phân biệt có kiểu gen đồng hợp tử có kiểu gen dị hợp tử III Nếu cho hoa đỏ F2, giao phấn với hoa trắng, thu đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ hoa đỏ : hoa trắng Hoc24h.vn – Website có hệ thống hỗ trợ học tập online đại hàng đầu Việt Nam! Trang IV Kiểu hình hoa hồng kết tương tác alen gen A B C D Câu 113 (ID: 79496): Ở loài thực vật, chiều cao hai cặp gen Aa Bb quy định theo kiểu: Nếu kiểu gen có mặt hai alen trội A B cho kiểu hình thân cao, thiếu hai alen trội nói cho kiểu hình thân thấp Màu sắc hoa hai cặp gen Dd Ee quy định theo kiểu: Gen E quy định hoa màu đỏ, gen e quy định hoa màu tím, màu sắc hoa biểu khơng có gen D Nếu kiểu gen có gen D cho hoa màu trắng Cho thân cao, hoa trắng (P) tự thụ phấn, thu đời (F1) phân li theo tỉ lệ cao, hoa trắng: thấp, hoa trắng : cao, hoa đỏ:1 cao, hoa tím: thấp, hoa đỏ Biết gen quy định tính trạng nằm nhiễm sắc thể thường, q trình giảm phân khơng xảy đột biến hoán vị gen Kiểu gen thể P: A Ad Be aD bE B AD BbEe ad C AB DE ab de D AaBbDdEe Câu 114 (ID: 79518): Trong q trình di truyền tính trạng có tượng số tính trạng ln không xảy đột biến Hiện tượng xảy do: I Các gen quy định cặp tính trạng nằm cặp NST tương đồng xảy trao đổi đoạn tương ứng II Các tính trạng gen quy định III Các gen quy định tính trạng liên kết hồn tồn IV Nhiều gen quy định tính trạng theo kiểu tương tác bổ sung Số nội dung là: A B C D Câu 115 [68646]: Ở người, bệnh phêninkêtô niệu hai alen gen nằm nhiễm sắc thể thường; bệnh máu khó đơng hai alen gen nằm đoạn không tương đồng nhiễm sắc thể X qui định Theo dõi di truyền hai bệnh gia đình qua hai hệ thể qua sơ đồ phả hệ đây: Khơng có phát sinh đột biến tất cá thể gia đình; tính trạng trội, lặn hồn tồn Có phát biểu số phát biểu nói đứa đầu lòng cặp vợ chồng hệ thứ II hai bệnh nói trên? I Xác suất bị hai bệnh 1/4 II Xác suất không mang alen bệnh hai bệnh 1/4 III Xác suất trai bị hai bệnh 1/8 IV Xác suất gái không bị bệnh số hai bệnh 5/12 A B C D Câu 116 [67703]: Quy ước gen: A: ngọt, a: chua, B: tròn, b: bầu, D: trắng, d: vàng Các gen liên kết hoàn toàn với Một cặp bố mẹ có kiểu gen Aa BD bd  Aa bd bd Có phát biểu số phát biểu sau: I Số kiểu tổ hợp giao tử xuất phép lai kiểu tổ hợp II Có kiểu gen xuất F1 III Loại kiểu gen Aa bd xuất F1 với tỉ lệ 12,5% bd IV Số kiểu hình xuất F1 kiểu hình V Tỉ lệ xuất loại kiểu hình chua, tròn, trắng 25% VI Các loại kiểu hình F1 phân li theo tỉ lệ 3:3:1:1 A B C D Câu 117 (ID: 77611): Sự khác ADN nhân tế bào nhân thực là: I ADN nhân có cấu trúc xoắn kép dạng sợi ADN ngồi nhân có cấu trúc kép dạng vòng Hoc24h.vn – Website có hệ thống hỗ trợ học tập online đại hàng đầu Việt Nam! Trang II ADN nhân có số lượng nuclêơtit lớn so với ADN ngồi nhân III ADN ngồi nhân nhân đơi độc lập so với ADN nhân IV ADN ngồi nhân có cấu trúc xoắn kép dạng sợi ADN nhân có cấu trúc kép dạng vòng Số nội dung là: A B C D Câu 118 [67697]: Tiến hành lai ruồi giấm chủng thân xám, cánh dài với ruồi thân đen, cánh cụt F1 đồng loạt thân xám, cánh dài Tiếp tục cho F1 giao phối với để thu F2 Biết có 2000 tế bào phát sinh giao tử tham gia giảm phân có 400 tế bào xảy hốn vị gen Tỷ lệ tham gia thụ tinh giao tử đực 10%, giao tử 80%; Tỷ lệ sống sót hợp tử 100% Có kết luận số kết luận sau: I Có xảy hốn vị gen với tần số 20% II Khi cho F1 giao phối với kiểu gen Ab/ab chiếm tỉ lệ 2,5% III Khi cho F1 giao phối với kiểu hình thân xám, cánh dài chiếm tỉ lệ 72% IV số tế bào phát sinh giao tử đực tham gia giảm phân 1600 tế bào V Lai ruồi F1 với ruồi khác chưa biết kiểu gen thu hệ lai có tỷ lệ phân ly kiểu hình thân xám, cánh dài : thân xám, cánh cụt : thân đen, cánh dài ruồi khác đem lai có tần số hốn vị gen A B C D Câu 119 [67254]: Xét phát biểu sau đây: I Mã di truyền có tính thối hóa Có nghĩa ba mang thông tin quy định cấu trúc loại axit amin II Trong q trình nhân đơi ADN, mạch dùng làm khuôn để tổng hợp mạch gián đoạn mạch có chiều 3' - 5' chiều với chiều trượt enzim tháo xoắn III Tính phổ biến mã di truyền tượng loại axit amin nhiều ba khác quy định tổng hợp IV Trong trình phiên mã, hai mạch gen sử dụng làm khuôn để tổng hợp phân tử mARN V Trong trinh dịch mã, ribôxôm trượt phân tử mARN theo chiều từ đầu 3' mARN đến đầu 5' mARN có phát biểu có nội dung đúng? A B C D Câu 120 [67683]: Khi cho lai cặp bố mẹ chủng, khác hai cặp tính trạng tương phản, đời F1 đồng loạt xuất gà lơng xám, có lơng chân Cho F1 tiếp tục giao phối với gà lông đen, khơng có lơng chân, thu đời F2 có 21 gà lơng xám, có lơng chân; 19 gà lơng đen, khơng có lơng chân Biết tính trang gen NST thường qui định Cho phát biểu sau: I Hai cặp tính trạng nằm cặp NST II Có xảy hốn vị gen với tần số 25% III F1 có kiểu gen Ab aB IV Nếu đem lai F1 với cá thể khác chưa biết kiểu gen, F2 xuất kiểu hình tỷ lệ : cá thể có kiểu gen AB ab Số phát biểu có nội dung A B C D HẾT -ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 - MÔN SINH HỌC - ĐỀ SỐ: 26 Để xem lời giải chi tiết em xem Website: https://hoc24h.vn/ Trong khóa SUPER-2: LUYỆN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 – MÔN: SINH HỌC 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Hoc24h.vn – Website có hệ thống hỗ trợ học tập online đại hàng đầu Việt Nam! Trang ... giảm phân khơng xảy đột biến hoán vị gen Kiểu gen thể P: A Ad Be aD bE B AD BbEe ad C AB DE ab de D AaBbDdEe Câu 114 (ID: 79518): Trong q trình di truyền tính trạng có tượng số tính trạng ln không... HẾT -ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 - MÔN SINH HỌC - ĐỀ SỐ: 26 Để xem lời giải chi tiết em xem Website: https://hoc24h.vn/ Trong khóa SUPER-2: LUYỆN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM... thực vật phù du, sinh khối quần thể giáp xác lớn sinh khối quần thể thực vật phù du giáp xác không thi u thức ăn Có phát biểu sau: I Giáp xác sử dụng thức ăn tiết kiệm nên tiêu thụ thực vật phù du
- Xem thêm -

Xem thêm: Cac de luyen thi , Cac de luyen thi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay