Cac de luyen thi

8 25 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:23

LỚP ÔN THI SINH CÔ HIỀN ĐỀ THI THAM KHẢO (Đề thi có 05 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đềđề thi 004 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 81: Tính đặc hiệu mã di truyền thể A ba mã di truyền mã hóa cho axitamin B mã di truyền đặc trưng cho đối tượng sinh vật C nhiều ba khác mã hóa cho aa D aa mã hóa ba mã di truyền Câu 81: Đáp án A Câu 82: Có ba tế bào sinh tinh thể có kiểu gen AaBbdd X EY giảm phân bình thường tạo giao tử Số loại giao tử tối đa tạo A B C D 10 Câu 82: Đáp án B Câu 83: Cấu trúc operoonlac gồm A vùng khởi động, vùng vận hành, gen cấu trúc B gen điều hòa, vùng vận hành, vùng khởi động C gen điều hòa, vùng vận hành, gen cấu trúc D gen điều hòa, vùng khởi động, vùng vận hành, gen cấu trúc Câu 83: Đáp án A Câu 84: Khi nói phân tử mARN, phát biểu sai A phân tử mARN cấu trúc từ đơn phân A, U, G, X B phân tử mARN có cấu trúc mạch thẳng C phân tử mARN có nhiều liên kết hidro D phân tử mARN có cấu trúc đa phân Câu 84: Đáp án C Câu 85: Chu kì hoạt động tim gồm pha (1) pha giãn chung (2) pha co tâm thất (3) pha co tâm nhĩ Thứ tự hoạt động pha chu kì hoạt động tim A 3, 2, B 2, 1, C 1, 2, D 3, 1, Câu 85: Đáp án A Mỗi chu kì tim pha co tâm nhĩ => pha co tâm thất => pha giãn chung Mỗi chu kì tim gồm pha – 0,8 s : + Pha co tâm nhĩ : 0,1 s Nút xoang nhĩ lan truyền xung điện tới hai tâm nhĩ →Hai tâm nhĩ co →Van bán nguyệt đóng lại → Thể tích tâm nhĩ giảm, áp lực tâm nhĩ tăng →van nhĩ thất mở → Dồn máu tử hai tâm nhĩ xuống hai tâm thất + Pha co tâm thất : 0,3 s Nút xoang nhĩ lan truyền xung điện tới nút nhĩ thất , bó His mạng lưới Puockin→Hai tâm thất co, van nhĩ thất đóng lại →Áp lực tâm nhĩ tăng lên →Van bán nguyệt mở →Máu từ tim vào động mạch + Pha giãn chung : 0,4 s Tâm thất tâm nhĩ giãn, van nhĩ thất mở , van bán nguyệt đóng →Máu từ tĩnh mạch chảy tâm nhĩ , máu từ tâm nhĩ dồn xuống tâm thất Câu 86: Ở người hoocmon isulin tuyến tiết A tuyến giáp B tuyến yên C tuyến mật D tuyến tụy Câu 86: Đáp án D Câu 87: Biết gen quy định tính trạng phép lai: P: AaBbDd �AaBbdd , cho số loại kiểu hình tối đa đời A B 10 C 12 D 18 Trang 1/8 – Mã đề thi 004 Câu 87: Đáp án A Câu 88: Trong phát biểu đây: (1) có tính hướng đất âm (2) rễ có tính hướng trọng lực dương (3)rễ có tính hướng sáng âm (4) có tính hướng sáng âm Số phát biểu A B C D Câu 88: Đáp án C Câu 89: Phép lai cho ưu lai thấp A AAbbddff �aabbddff B AABBddff �aabbddff C AABBddff �AabbDDff D AABBddFF �aabbDDff Câu 89: Đáp án A Đời chứa nhiều cặp gen dị hợp ưu lai cao ngược lại Đời phép lai A chứa cặp gen dị hợp nhấp phép lai → Phép lai A cho ưu lai thấp Câu 90: Một số loài cá, chim, thú thay đổi nơi sống theo mùa A tập tính kiếm ăn B tận tính di cư C tập tính bảo vệ lãnh thổ D tập tính vị tha Câu 90: Đáp án B Câu 91: Trong sản xuất cơng nghiệp muốn cho chín nhanh hơn, người ta sử dụng hooc môn đây? A Etilen B Axit abxixic C Xitokinin D Gibberelin Câu 91: Đáp án A Câu 92: Liên kết gen có đặc điểm A làm giảm xuất biến dị tổ hợp B làm tăng xuất biến dị tổ hợp C tạo điều kiện cho gen nhiễm sắc thể khác tổ hợp lại với D liên kết gen tạo nhiều giao tử hoán vị Câu 92: Đáp án A Bd BD Aa �aa bD bd Số loại kiểu gen tối đa tạo đời phép lai Câu 93: Cho phép lai A 10 B 20 C 25 D 30 Câu 93: Đáp án B Bd BD �Bd BD � P : Aa �aa   Aa �aa  � � � bD bd �bD bd � Phép lai Aa x aa cho đời loại kiểu gen Bd BD � Phép lai bD bd cho đời tối đa 10 kiểu gen trường hợp hoán vị gen giới) Bd BD P : Aa �aa bD bd cho đời tối đa: 2.10 = 20 kiểu gen Vậy phép lai Câu 94: Trong phát biểu (1) Mọi tượng di truyền qua tế bào chất di truyền theo dòng mẹ (2) Trong di truyền tế bào chất lai mang kiểu hình mẹ (3) Khi tính trạng di truyền theo tế bào chất kết lai thuận lai nghịch khác (4) Mọi tượng di truyền theo dòng mẹ di truyền tế bào chất Số phát biểu sai A B C D Câu 94: Đáp án D Xét phát biểu đề bài: Các phát biểu 1, 2, Phát biểu sai tượng di truyền theo dòng mẹ chưa phải di truyền tế bào chất Ví dụ: Đậu Hà Lan gen nhân quy định: Mẹ: hạt vàng(AA) x bố hạt xanh (aa) → Con: 100% hạt vàng Câu 95: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể không làm tăng hay giảm vật chất di truyền nhiễm sắc thể Trang 2/8 – Mã đề thi 004 A Mất đoạn đảo đoạn B Mất đoạn chuyển đoạn nhiễm sắc thể C Đảo đoạn chuyển đoạn nhiễm sắc thể D Lặp đoạn chuyển đoạn tương hỗ Câu 95: Đáp án C Trong dạng đột biến NST, đột biến đảo đoạn chuyển đoạn NST không làm tăng giảm vật chất di truyền NST → Đáp án C Câu 96: Ở ruồi giấm có nhiễm sắc thể lưỡng 2n = Số nhóm gen liên kết ruồi giấm đực A B C D Câu 96: Đáp án A Ruồi giấm 2n = Ruồi giấm đực có NST giới tính XY nên số nhóm gen liên kết = n + = nhóm gen liên kết → Đáp án A Câu 97: Ở người chu kì tim có pha, pha co tâm nhĩ, pha co tâm thất, pha giãn chung có tỉ lệ 1:3:4 Một em bé có nhịp tim 80 lần/phút Thời gian pha co tâm thất A 0,225 s B 0,28125 s C 0,375 s D 0,5 s Câu 97: Đáp án B Câu 98: Bệnh bạch tạng người dạng đột biến gây ra? A Đột biến gen B Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể C Đột biến số lượng nhiễm sắc thể xảy cặp nhiễm sắc thể thường D Đột biến số lượng nhiễm sắc thể xảy cặp nhiễm sắc thể giới tính Câu 98: Đáp án A Câu 99: Trong trình quang hợp thực vật pha sáng cung cấp cho pha tối sản phẩm A ATP NADPH B CO2 H2O C O2 H2O D Năng lượng ánh sáng Câu 99: Đáp án A Câu 100: Trong phân tử ADN khơng có liên kết A Liên kết hidro B Liên kết peptit C Liên kết hóa trị D Liên kết phospho dieste Câu 100: Đáp án B Câu 101: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể làm tăng số lượng gen nhiễm sắc thể là: A Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể B Đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể C Đột biến đoạn nhiễm sắc thể D Đột biến lặp đoạn Câu 101: Đáp án D Đột biến lặp đoạn làm tăng số lượng gen NST Đột biến đoạn làm giảm số lượng gen NST Đột biến đảo đoạn đột biến chuyển đoạn NST không làm thay đổi số lượng gen NST Câu 102: Nội dung đặc điểm chung mã di truyền A Tính thối hóa B Tính đa dạng C Tính đặc hiệu D Tính phổ biến Câu 102: Đáp án B Đặc điểm mã di truyền - Mã di truyền mã ba: Một ba mã di truyền (1 codon) - Mã di truyền có tính đặc hiệu: Một ba mã hoá loại axit amin - Mã di truyền có tính thối hố: Nhiều ba khác mã hoá cho loại axit amin (trừ AUG UGG) - Mã di truyền có tính phổ biến: Tất lồi có chung mã di truyền (trừ vài ngoại lệ) - Mã di truyền có tính liên tục: Mã di truyền đọc từ điểm xác định, theo & ba khơng gối lên → Tính đa dạng khơng phải đặc điểm mã di truyền Câu 103: Các lồi động vật ruột khoang, giun tròn, giun dẹp có hình thức hơ hấp A Hơ hấp ống khí B Hơ hấp phổi C Hơ hấp qua bề mặt thể D Hô hấp mang Câu 103: Đáp án C Trang 3/8 – Mã đề thi 004 Các loài động vật ruột khoang, giun tròn, giun dẹp có hình thức hơ hấp trực tiếp qua bề mặt thể Câu 104: Cho bệnh, tật di truyền người sau đây: (1) Ung thư máu;(2) Bệnh máu khó đơng; (3) Bệnh bạch tạng; (4) Hội chứng đao; (5) Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm; (6) Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS) Số bệnh, tật di truyền liên quan tới đột biến gen A B C D Câu 104: Đáp án C Trong bệnh trên: (1) Ung thư máu đoạn đầu mút NST số 21 gây nên → Đây dạng đột biến cấu trúc NST (2) Bệnh máu khó đơng đột biến gen lặn NST giới tính X gây nên → Đây dạng đột biến gen (3) Bệnh bạch tạng đột biến gen lặn NST thường gây bên → Đây dạng đột biến gen (4) Hội chứng đao cặp số 21 có → Đây dạng đột biến số lượng NST (5) Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm đột biến gen trội NST thường gây bên → Đây dạng đột biến gen (6) Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS) bệnh virut HIV gây nên khơng liên quan đến đột biến → Có bệnh tật di truyền liên quan tới đột biến gen là: 2, 3, Câu 105: Trong phát biểu đây: (1) Đột biến điểm dạng đột biến thêm, thay nhiều cặp Nu (2) Đột biến xuất tế bào xơ ma, khơng di truyền qua sinh sản hữu tính (3) Gen có cấu trúc bền vững dễ bị đột biến tạo thành nhiều alen (4) Đột biến xuất giao tử di truyền cho hệ sau qua sinh sản hữu tính Số phát biểu sai A B C D Câu 105: Đáp án B Trong phát biểu trên: (1) Sai Đột biến điểm dạng đột biến thêm, thay cặp Nu (3) sai Gen có cấu trúc bền vững khó bị đột biến (2), (4) Đúng Câu 106: Trong phát biểu (1) Thường biến di truyền học (2) Thường biến biến đổi không theo hướng xác định (3) Mức phản ứng di truyền (4) Trong kiểu gen gen có mức phản kháng khác (5) Các tính trạng số lượng thường có mức phản ứng rộng Số phát biểu A B C D Câu 106: Đáp án C Xét phát biểu đề bài: (1) Sai Thường biến không di truyền (2) Sai Thường biến biến đổi theo hướng xác định (3) Đúng Mức phản ứng kiểu gen quy định nên di truyền (4) Đúng Mức phản ứng gen quy định, KG gen có mức phản ứng riêng (5) Đúng Những tính trạng số lượng như: suất sữa, khối lượng, tốc độ sinh trưởng, sản lượng trứng, sữa thường có mức phản ứng rộng Câu 107: Trong phát biểu sau: (1) Khi gen tồn nhiễm sắc thể thường tồn thành cặp alen (2) Khi gen tồn đoạn không tương đồng nhiễm sắc thể X tồn thành cặp alen (3) Khi gen tồn nhiễm sắc thể Y đoạn khơng tương đồng tồn thành alen (4) Khi gen tồn đoạn tương đồng nhiễm sắc thể X Y tồn thành alen (5) Số cặp nhiễm sắc thể giới tính người cặp Số phát biểu sai A B C D Câu 107: Đáp án D Xét phát biểu đề bài: Các phát biểu 1, 3, Trang 4/8 – Mã đề thi 004 (2) Sai Khi gen tồn đoạn không tương đồng nhiễm sắc thể X tồn thành alen (4) Sai Khi gen tồn đoạn tương đồng nhiễm sắc thể X Y tồn thành cặp alen Câu 108: Ở loài động vật có vú xét gen Gen có alen, gen hai có alen, gen gen hai nằm đoạn không tương đồng nhiễm sắc thể X; gen ba có alen nằm cặp nhiễm sắc thể thường; gen bốn có alen nằm đoạn tương đồng nhiễm sắc thể X Y Số loại kiểu gen tối đa có quần thể A 4600 B 4651 C 4652 D 6150 Câu 108: Đáp án D   1  10 Gen có alen nằm NST thường → Số kiểu gen tối đa gen là: kiểu gen Gen có alen nằm NST X Gen có alen nằm NST X Gen bốn có alen nằm X Y → Số alen NST X là: 2.3.5 = 30 alen Số alen NST Y là: alen 30  30  1  465 Số kiểu gen tối đa XX là: kiểu gen Số kiểu gen tối đa XY là: 30.5 = 150 kiểu gen Vậy Số loại kiểu gen tối đa có quần thể là: 10.(465 + 150) = 6150 kiểu gen Câu 109: Ở loài thực vật nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 20 Xét ba thể đột biến thể đảo đoạn, thể lệch bội đơn thể tam bội Số lượng nhiễm sắc thể có tế bào thể đột biến tế bào kì nguyên phân A 20:19:30 B 40:38:60 C 40:19:30 D 20:21:30 Câu 109: Đáp án B Câu 110: Ở loài thực vật alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn; alen a quy định hoa trắng lặn hoàn toàn Lấy hoa đỏ chủng lai với hoa trắng F Lấy F1 lai với F1được F2 Lấy tất có kiểu hình hoa đỏ F cho giao phối ngẫu nhiên với F Trong kết luận (1) Ở F3 hoa trắng chiếm tỉ lệ 1/9 (3) Ở F3 hoa đỏ chủng chiếm tỉ lệ 4/9 (2) Ở F3 hoa đỏ chiếm tỉ lệ 7/9 (4) Ở F3 hoa đỏ không chủng chiếm tỉ lệ 5/9 Số kết luận sai A B C D Câu 110: Đáp án B P: AA x aa → F 1: Aa F2: AA : Aa : aa 2 Hoa đỏ F2: AA : Aa giảm phân cho A : a 2 F3: ( A : a) x ( A : a) F3: 4/9AA : 4/9Aa : 1/9aa hay 8/9 hoa đỏ : 1/9 hoa trắng Xét phát biểu đề bài: (1) Đúng Ở F3 hoa trắng chiếm tỉ lệ 1/9 (2) Sai Ở F3 hoa đỏ chiếm tỉ lệ 8/9 (3) Đúng Ở F3 hoa đỏ chủng (AA) chiếm tỉ lệ 4/9 (4) Sai Ở F3 hoa đỏ không chủng (Aa) chiếm tỉ lệ 4/9 Câu 111: Cho biết bệnh bạch tạng gen lặn a nằm nhiễm sắc thể thường quy định di truyền theo quy luật di truyền Men-den; bệnh máu khó đơng gen lặn b nằm nhiễm sắc thể giới tính X quy định Một cặp vợ chồng khơng bị hai bệnh Bên phía người vợ có ơng ngoại bị máu khó đơng, có mẹ bị bạch tạng; phía bên chồng có ơng nội mẹ bị bạch tạng Những người khác Trang 5/8 – Mã đề thi 004 hai họ không bị bệnh nói Cặp vợ chồng dự định sinh hai Xác suất để hai đứa họ mắc hai bệnh 1 189 A 32 B 152 C 512 D 1024 Câu 111: Đáp án B Câu 112: Xét thể có kiểu gen Aadd(EG/eg) Khi 150 tế bào thể tham gia giảm phân tạo giao tử, giao tử tạo ra, giao tử adEg chiếm tỉ lệ 6% Số tế bào xảy hoán vị gen A 48 B 36 C 24 D 72 Câu 112: Đáp án B Giao tử adEg = 6% → Eg = 12% 150 tế bào thể tham gia giảm phân tạo giao tử tạo 600 giao tử → Có 600.12% = 72 giao tử có hốn vị tế bào giảm phân cho giao tử hoán vị nên số tế bào xảy hoán vị gen là: 72 : = 36 tế bào Câu 113: Biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn, q trình giảm phân không xảy đột biến xảy hoán vị gen với tần số 24% Tiến hành phép lai P: AB aB DdEe � ddEe ab ab Trong phát biểu sau, số phát biểu là: (1) Số loại kiểu gen tạo đời 42 (2) Số loại kiểu hình tạo đời 16 (3) Tỉ lệ kiểu hình mang tính trạng lặn 2,375% (4) Tỉ lệ kiểu hình mang tính trạng trội 23,625% A B C D Câu 113: Đáp án C P = (AB/ab x aB/ab)(Dd x dd)(Ee x Ee) AB/ab x aB/ab cho đời có kiểu gen, kiểu hình Tỉ lệ kiểu hình ab/ab = 38%.50% = 19% Tỉ lệ A-B- = 38%AB.(50%aB + 50%ab) + 12%Ab.50%aB = 44% Dd x dd → kiểu gen, kiểu hình theo tỉ lệ 1/2Dd : 1/2dd Ee x Ee → kiểu gen, kiểu hình theo tỉ lệ: 3/4E- : 1/4ee Xét phát biểu đề bài: (1) Số loại kiểu gen đời là: 7.2.3 = 42 kiểu gen (2) Số loại kiểu hình tạo đời 4.2.2 = 16 kiểu hình (3) Tỉ lệ kiểu hình mang tính trạng lặn là: aabbddee = 19%.(½).(1/4) = 2,375% (4) Sai Tỉ lệ kiểu hình mang tính trạng trội là: 44%.(½).(3/4) = 16,5% BD bD XA Ya Mm �X a Y MM bd Bd Câu 114: Ở phép lai P: Nếu gen quy định tính trạng gen trội lặn hồn tồn tính theo lý thuyết số loại kiểu gen kiểu hình tối đa đời A 40 loại kiểu gen, loại kiểu hình B 20 loại kiểu gen, 16 loại kiểu hình C 80 loại kiểu gen, 16 loại kiểu hình D 40 loại kiểu gen, 16 loại kiểu hình Câu 114: Đáp án C BD Bd � P = (XAYa x XaY)( bd bD ) Mm x MM) XAYa x XaY → Đời cho kiểu gen, kiểu hình BD Bd � ( bd bD ) đời cho tối đa 10 kiểu gen, kiểu hình trường hợp hốn vị gen giới Mm x MM → Đời cho kiểu gen, kiểu hình Phép lai cho tối đa đời con: 4.10.2 = 80 kiểu gen, 2.4.1 = kiểu hình Câu 115: Ở lồi thực vật, tính trạng hình dạng hai gen khơng alen phân li độc lập quy định Khi kiểu gen có mặt đồng thời hai alen trội A B cho dẹt, có hai alen trội cho tròn khơng có alen trội cho dài Tính trạng màu sắc hoa gen có hai alen quy định, alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng Cho dẹt hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 có tỉ lệ kiểu hình dẹt, hoa đỏ:5 Trang 6/8 – Mã đề thi 004 tròn, hoa đỏ:3 dẹt, hoa trắng:1 tròn, hoa trắng:1 dài, hoa đỏ Biết không xảy đột biến Kiểu gen P bD Ad AD Ad Aa BB Bb Bb A bd B AD C ad D aD Câu 115: Đáp án D Quy ước : A-B- : Dẹt; aaB- + A-bb : Tròn ; aabb:Dài ta có tỉ lệ: Dẹt : tròn : dài = :6:1 → P : AaBb × AaBb Tỉ lệ Đỏ : trắng = Dd x Dd Nếu phép lai tuân theo quy luật phân li độc lập tạo 2^3 2^3 =64 tổ hợp, F1 có tỉ lệ = 6:5:3:1:1 = 16 tổ hợp → Liên kết gen Ta thấy F1 khơng có KH dài, trắng → Khơng có giao tử mang alen aa, bb, dd Bd Ad Aa Bb bD aD → Các kiểu gen P : Mà P tự thụ nên KG thỏa mãn Câu 116: Gen B có 390 guanin có tổng số liên kết hidro 1670, bị đột biến thay cặp Nu cặp nu khác thành gen b Gen b nhiều gen B liên kết hidro Số nu loại gen b A A = T = 610; G = X = 390 B A = T = 249; G = X = 391 C A = T = 251; G = X = 389 D A = T = 250; G = X = 390 Câu 116: Đáp án B Gen B có 390 G H = 1690 Số nu loại gen B : A=T = 250; G= X = 390 Gen B đb thành gen b đột biến thay làm số liên kết H tăng lên -> dạng ĐB thay cặp AT cặp GX Gen b có số nu loại: A=T= 249; G= X = 391 Câu 117: Ở lồi trùng, locut A nằm NST thường quy định tính trạng màu mắt có alen Tiến hành ba phép lai: - Phép lai 1: đỏ x đỏ > F1: 75% đỏ, 25% nâu - Phép lai 2: vàng x trắng > F1: 100% vàng - Phép lai 3: nâu x vàng > F1: 25% trắng, 50% nâu, 25% vàng Từ kết trên, thứ tự alen từ trội đến lặn A nâu > vàng > đỏ > trắng B đỏ > nâu > vàng > trắng C đỏ > nâu > trắng > vàng D nâu > đỏ > vàng > trắng Câu 117: Đáp án B Xét phép lai 1: đỏ x đỏ → 75% đỏ : 25% nâu → tính trạng màu đỏ trội so với tính trạng màu nâu Xét phép lai 2: vàng x trắng → 100% vàng → vàng trội so với trắng Xét phép lai 1: Mắt vàng x Mắt nâu → 25% trắng : 50% nâu : 25 % vàng → tổ hợp = x > vàng, nâu dị hợp Có xuất Trắng > vàng, nâu trội vàng PL: avat x anat Thứ tự từ trội đên lặn là: đỏ → nâu → vàng → trắng Câu 118: Theo dõi di truyền cặp tính trạng quy định cặp gen di truyền trội hoàn toàn Nếu F1 có tỉ lệ kiểu hình 7A-B-:5A-bb:1aaB-:3aabb kiểu gen P tần số hoán vị gen Ab Ab AB AB � ;f  37,5% � A aB ab B ab ab ; hoán vị bên với f = 25% AB Ab Ab Ab � ;f  25% � ;f  18, 75% C ab ab D aB aB Câu 118: Đáp án C Ta có: % aabb = 3/16 = 0,1875 = 0,5 ab 0,375 ab → thể giảm phân cho ab = 0,5 thể lại giảm phân cho giao tử ab = 0,375> 0,25 → Giao tử ab giao tử liên kết (AB/ab) Tần số hoán vị gen = (0,5 - 0.375) = 0,25 giao tử hoán vị Ab = aB = 0,125 Trang 7/8 – Mã đề thi 004 → Loại B, D + Ta có: A_bb = 5/16 = 0,3125 Mà thể có kiểu gen liên kết cho giao tử ab = 0,5 nên Ab/ab = 0,125 0,5 = 0,0625 # A_bb → A_bb = Ab/ab + Ab/Ab → Vậy thể liên kết phải cho giao tử Ab → P: AB/ab × Ab/ab, f = 25% Câu 119: Ở lồi động vật có vú gen A quy định tính lơng xám trội hồn tồn, alen a quy định tính trạng lơng trắng lặn hồn tồn; Gen B quy định tính trạng chân cao trội hồn tồn, alen b quy định tính trạng chân thấp lặn hồn tồn; gen D quy định tính trạng mắt đỏ trội hoàn toàn, alen d quy Ab D d AB D P: X x � X Y aB ab định tính trạng nâu Cho phép lai sau: Có hốn vị gen xảy hai bên với tần số giống Trong kiểu hình thu F lơng xám, chân thấp, mắt đỏ chiếm 16,23% Theo lí thuyết tỉ lệ cá thể lơng trắng, chân cao chủng có mắt đỏ F1 A 2,52% B 1,68% C 2,68% D 10,82% Câu 119: Đáp án B �Ab AB � Ab Ab � � � P: aB XDXd x aB XDY = �aB ab �(XDXd x XDY) 1 1 XDXd x XDY cho đời XDXD : XDXd : XDY : XdY hay đỏ : trắng F1 lông xám, chân thấp, mắt đỏ chiếm 16,23% → tỉ lệ F lông xám, chân thấp là: 16,23%.4 : = 21,64% → Tỉ lệ lông trắng, chân thấp (aabb) = 25% - 21,64% = 3,36% 3,36aabb =8%ab 42%ab → f hốn vị = 16% Lơng trắng, chân cao (thần chủng) có kiểu gen AAbb = 42%Ab 8%Ab = 3,36% Tỉ lệ cá thể lơng trắng, chân cao chủng có mắt đỏ F1 là: 3,36% = 1,68% Câu 120: Ở loài thực vật xét hai gen di truyền độc lập, gen thứ có hai alen, alen A quy định cao trội hoàn toàn, alen a quy định thấp lặn hoàn toàn; gen thứ hai có hai alen alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng lặn hoàn toàn Lấy cao hoa đỏ dị hợp hai cặp gen đem lại với F Lấy có kiểu hình thân thấp hoa đỏ F1 đem ngẫu phối F2 Trong kết luận đây: (1) Ở F2 tỉ lệ kiểu hình thân thấp hoa trắng thu là: 1/9 (2) Ở F2 tỉ lệ kiểu hình thân thấp hoa đỏ chủng là: 4/9 (3) Ở F2 tỉ lệ kiểu hình thân thấp hoa trắng cao tỉ lệ kiểu hình thân thấp hoa trắng F1 (4) Ở F2 thân thấp hoa đỏ có kiểu gen quy định Số kết luận A B C D Câu 120: Đáp án D A: thân cao, a: thân thấp B: hoa đỏ, b: hoa trắng P: AaBb x AaBb F 1: 9A-B- : 3A-bb : 3aaB- : 1aabb Thân thấp, hoa đỏ F 1: (1/3aaBB : 2/3aaBb) → Giảm phân cho giao tử 2/3aB : 1/3ab Thân thấp, hoa đỏ F ngẫu phối ta có: (2/3aB : 1/3ab) x (2/3aB : 1/3ab) Xét phát biểu đề bài: (1) Đúng Ở F2 tỉ lệ kiểu hình thân thấp hoa trắng thu là: 1/3ab 1/3ab = 1/9 (2) Đúng Ở F2 tỉ lệ kiểu hình thân thấp hoa đỏ chủng là: 2/3aB 2/3aB = 4/9 (3) Đúng Ở F2 tỉ lệ kiểu hình thân thấp hoa trắng = 1/9, F tỉ lệ kiểu hình thân thấp, hoa trắng = 1/16 (4) Đúng Ở F2 có kg có kiểu hình thân thấp, hoa đỏ Trang 8/8 – Mã đề thi 004 ... gia giảm phân tạo giao tử, giao tử tạo ra, giao tử adEg chiếm tỉ lệ 6% Số tế bào xảy hoán vị gen A 48 B 36 C 24 D 72 Câu 112: Đáp án B Giao tử adEg = 6% → Eg = 12% 150 tế bào thể tham gia giảm phân... trình giảm phân khơng xảy đột biến xảy hoán vị gen với tần số 24% Tiến hành phép lai P: AB aB DdEe � ddEe ab ab Trong phát biểu sau, số phát biểu là: (1) Số loại kiểu gen tạo đời 42 (2) Số loại... sau đây: (1) Ung thư máu;(2) Bệnh máu khó đơng; (3) Bệnh bạch tạng; (4) Hội chứng đao; (5) Bệnh thi u máu hồng cầu hình liềm; (6) Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS) Số bệnh, tật di truyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Cac de luyen thi , Cac de luyen thi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay