Cac de luyen thi (1)

14 26 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:23

LỚP ÔN THI SINH CÔ HIỀN ĐỀ THI THAM KHẢO (Đề thi có 07 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đềđề thi 005 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 81: Lồi số lồi sau khơng phải sinh vật sản xuất? A Lúa B Ngô C Tảo lam D Dây tơ hồng Câu 81: Đáp án D Dây tơ hồng sống ký sinh quang hợp, khơng sinh vật sản xuất Câu 82: Trong lục lạp pha tối diễn A Màng ngồi B Màng C Chất (strơma) D.Tilacôit Câu 82: Đáp án C Trong lục lạp pha tối diễn chất nên (strơma) Câu 83: Hình ảnh khiến em liên tưởng đến mối quan hệ khác loài nào? A Hội sinh B Hợp tác C Cộng sinh D Kí sinh Câu 83: Đáp án C Đây hình ảnh nốt sần rễ họ đậu-một mối quan hệ cộng sinh điển hình tự nhiên Vi khuẩn nốt sần (chi Rhizobium) biến đổi nitơ tự thành nitơ hữu cung cấp cho cây, ngược lại chúng đẩy chất hữu từ (được tạo nhờ q trình quang hợp) để ni sống thân Câu 84: Để khắc phục tình trạng nhiễm mơi trường nay, cần tập trung vào biện pháp biện pháp sau đây? I Xây dựng nhà máy xử lý tái chế rác thải II Quản lí chặt chẽ chất gây nhiễm mơi trường III Tăng cường khai thác rừng đầu nguồn rừng nguyên sinh IV Giáo dục để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người V Tăng cường khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản A B C D Câu 84: Đáp án B Câu 85: Hiện tượng mắt lồi thành mắt dẹt ruồi giấm tượng đột biến gây ra? A Mất đoạn NST 21 B Lặp đoạn NST 21 C Mất đoạn NST X D Lặp đoạn NST X Câu 85: Đáp án D Hiện tượng mắt lồi thành mắt dẹt ruồi giấm lặp đoạn NST giới tính Câu 86: Ví dụ sau thuộc loại sinh sản hữu tính thực vật A Từ cành mẹ sinh nhiều B Từ (chứa hạt )của mẹ sinh nhiều C Từ củ mẹ sinh nhiều D Từ mẹ sinh nhiều Câu 86: Đáp án B Trang 1/14 – Mã đề thi 005 Sinh sản hữu tính hình thức sinh sản có kết hợp giao tử đực giao tử để tạo hợp tử, hợp tử phát triển thành phôi, phôi phát triển thành thể Trong ví dụ nói sinh từ (thực chất chưa hạt noãn thụ tinh phát triển thành) sinh sản hữu tính Câu 87: Sự xâm nhập nước vào tế bào lông hút theo thể A Thẩm thấu B Cần tiêu tốn lượng C Nhờ bơm ion D Chủ động Câu 87: Đáp án A Sự xâm nhập nước vào tế bào lông hút theo chế thẩm thấu Câu 88: Hệ sinh thái sau hệ sinh thái nhân tạo? A Hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới B Hệ sinh thái biển C Hệ sinh thái rạn san hô D Hệ sinh thái vườn-ao-chuồng Câu 88: Đáp án D - Hệ sinh thái nhân tạo hệ sinh thái có tác động người, lượng sử dụng giống hệ sinh thái tự nhiên,để nâng cao hiệu sử dụng, người ta bổ sung cho hệ sinh thái nguồn vật chất lượng khác,đồng thời thực biện pháp cải tạo hệ sinh thái - Trong hệ sinh thái trên, hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới, hệ sinh thái biển,hệ sinh thái rạn san hô hệ sinh thái tự nhiên - Hệ sinh thái vườn-ao-chuồng hệ sinh thái nhân tạo Câu 89: Theo quan niệm đại, nhân tố làm trung hòa tính có hại đột biến là: A Giao phổi B Đột biến C Các chế cách li D Chọn lọc tư nhiên Câu 89: Đáp án A Đột biến saukhi xảy Thông qua trình giao phối, đưa alen đột biến vào trạng thái dị hợp làm trung hòa tính có hại đột biến Câu 90: Đê điều trị bệnh đái tháo đường cho người thiếu Insulin, người ta dùng phương pháp A Lấy gen Insulin động vận đưa vào người B Chuyển gen Insulin người khỏe vào người bệnh C Đưa gen Insulin người vào vi khuẩn sản xuất hộ D Tạo gen Insulin tốt tiêm vào người bệnh Câu 90: Đáp án C Do vi khuẩn sinh sản nhanh � sản sinh lượng lớn Insulin � Để điều trị bệnh đái tháo đường cho người thiếu Insulin, người ta dùng phương pháp đưa gen Insulin người vào vi khuẩn sản xuất hộ Câu 91: Đậu hà lan gen A quy định hạt vàng, gen a quy định hạt xanh Cho hai dòng chủng hạt vàng lai với hạt xanh F1 , cho F1 lai phân tích thu kết quả: A 25%vàng : 75%xanh B 75%vàng : 25%xanh C vàng :1xanh Câu 91: Đáp án D - Theo rat a có phép lai: P : AA x aa � F1 :100%Aa D 50%vàng : 50%xanh - Lai phân tích F1 : Aa x aa � Fa : 50%Aa : 50%aa � Tỉ lệ kiểu hình 50% vàng : 50% xanh Câu 92: Nội dung khơng đúng? A Có nhiều mã ba khác mã hóa cho axit amin B Một ba mã hóa cho nhiều axit amin phân tử protein C Tất lồi có chung mã di truyền, trừ vài ngoại lệ D Các mã ba không nằm chồng gối lên mà nằm Câu 92: Đáp án B Một ba mã hóa cho axit amin phân tử protein Câu 93: Ở người bình thường, chu kì tim kéo dài 0,8 giây Giả sử lần tâm thất co bóp tống vào động mạch chủ 70ml máu nồng độ oxi máu động mạch người 21ml /100ml máu Có ml oxi vận chuyển vào động mạch chủ phút? A 1102, ml B 5250 ml C 110250 ml D 7500 ml Câu 93: Đáp án A Câu 94: Theo Đacuyn, biến dị cá thể gì? A Là biến đổi thể sinh vật tác động môi trường hay tập quán hoạt động Trang 2/14 – Mã đề thi 005 B Là biến đôi thể sinh vật tác động nội mơi hay ngoại mơi di truyền C Là hát sinh sai khác cá thể lồi q trình sinh sản D Là phát sinh sai khác cá thể lồi q trình sống khơng có khả di truyền Câu 94: Đáp án C Đacuyn phân biệt biến dị làm biến dị cá thể biến dị đồng loạt Theo ông biến dị cá thể dùng để sai khác phát sinh trình sinh sản M Câu 95: Ở lồi, cặp NST giới tính XX  và XY Một trứng bình thường AB CD H I X  2n  loài là: Bộ NST lưỡng bội A B 10 C 14 D 16 Câu 95: Đáp án B Ở loài cặp NST giới tính XX XY Bộ NST lồi 2n  10, có cặp NST , cặp số có alen A, B; cặp số có alen C, D; cặp số có alen H; cặp số có alen I, cặp số cặp NST giới tính Câu 96: Ở lồi, hợp tử bình thường ngun phân lần khơng xảy đột biến, số nhiễm sắc thể chứa tế bào 624 Có tế bào sinh dưỡng loài chứa 77 nhiễm sắc thể Cơ thể mang tế bào sinh dưỡng là: A Thể đa bội chẵn B Thể đa bội lẻ C Thể D Thể Câu 96: Đáp án C - Hợp tử bình thường ngun phân lần khơng có đột biến �  tế bào - Số NST  624 � tế bào có: 624 :  78 � 2n  78 - Một tế bào sunh dưỡng lồi có 77 NST, thể mang tế bào sinh dưỡng thể  2n  1 Câu 97: Khi nói trạng thái nghỉ, kênh ion điện tích bên màng trạng thái sau đây?  A Cổng K mở, màng tích điện dương, ngồi màng tích điện âm  B Cổng K mở, màng tích điện âm, ngồi màng tích điện dương  C Cổng Na mở, màng tích điện dương, ngồi màng tích điện âm  D Cổng Na mở, màng tích điện âm, ngồi màng tích điện dương Câu 97: Đáp án B   Khi tế bào trạng thái nghỉ bên màng tồn điện nghỉ, cổng K mở, cổng Na đóng, màng tích điện âm, ngồi màng tích điện dương Câu 98: Ở lồi thực vật , biết tính trạng màu gen có alen quy định.Cây có kiểu gen AA cho hoa đỏ, có kiểu gen Aa cho hoa hồng, có kiểu gen aa cho hoa trắng Khảo sát quần thể loài cho kết sau: Quần thể I II III IV V VII 100% 0% 0% 50% 75% 16% Tỉ lệ kiểu hình Cây hoa đỏ Cây hoa hồng 0% 100% 0% 0% 0% 48% 0% 100% 50% 25% 36% Cây hoa trắng 0% Trong quần thể nói trên, có quần thể trạng thái cân di truyền? A B C D Câu 98: Đáp án B - Cấu trúc di truyền quần thể: Quần thể I :100% Aa Quần thể II : 100% Aa Quần thể III :100% aa Quần thể IV : 50% AA : 50%aa Quần thể V : 75%AA :25% aa Quần thể VI :16% AA : 48%Aa : 36% aa - Quần thể trạng thái cân khi: + Cấu trúc 100% AA 100% aa Trang 3/14 – Mã đề thi 005 +V ới quần thể xAA : yAa : zaa quần thể cân 4.x.z  y Vậy quần thể trên, quần thể I, II, II, VI cân Câu 99: Ở tằm, tính trạng kén màu trắng hình thn dài trội so với kén vàng hình bầu dục Hai cặp gen quy định hai tính trạng nói nằm NST tương đồng Đem giao phối hai cặp bướm tằm đực kén màu trắng, hình dài bướm có kiểu hình kén màu vàng, hình bầu dục Ở cặp thứ bên cạnh kiểu hình giống bố mẹ xuất hai kiểu hình kén trắng, hình bầu dục kén vàng hình dài với tỷ lệ 8, 25% cho kiểu hình Còn cặp thứ hai có kiểu phép lai kiểu hình xuất với tỷ lệ 41, 75% Nhận định cho hai phép lai trên: A Sự xuất kiểu hình với tỷ lệ khác hai phép lai chứng tỏ tần số hoán vị gen khác hai phép lai B Sự bố phân bố alen NST hai cặp alen quy định tính trạng nói không giống hai cặp đôi giao phối C Tần số hoán vị gen phép lai thứ 17% D Ở phép lai thứ hai, tỉ lệ cá thể mang kiểu hình lên tới 93,5% Điều chứng tỏ có đột biến gen xảy tần số trao đổi chéo khơng vượt 50% Câu 99: Đáp án B Quy ước: A  kén trắng, a  kén vàng, B  hình thn dài, b  hình bầu dục ab � Phép lai 1: Đực kén trắng hình dài x màu vàng, bầu dục ab kiểu hình lai khác bố mẹ với tỷ  8, 25% lệ nhỏ aB  8, 25%  ab 0,5 x aB16, � 16,5 aB  0, 25 � Tỷ lệ vàng, dài ab giao tử hoán vị � dị hợp tử Phép lai 2: Đực kén trắng hình dài x màu vàng, bầu dục � lai khác bố mẹ chiếm tỉ lệ lớn (41, 75%) � dị hợp chéo � Kiểu gen hai đực kén trắng hình dài khác hai cặp đôi giao phối 15 Câu 100: Cho vi khuẩn (vi khuẩn không chứa plasmid AND cấu tạo từ N ) vào 14 mơi trường ni có N Sau nhiều hệ sinh sản, người ta thu lấy toàn vi khuẩn, phá màng tế bào chúng tiến hành phân tích phóng xạ thu loại phân tử ADN loại ADN có N14 có số lượng nhiều gấp 15 lần loại phân tử ADN có N15 Phân tử ADN vi khuẩn nói phân đơi lần? A lần B lần C 15 lần D 16 lần Câu 100: Đáp án A Quá trình nhân đơi ADN diễn theo ngun tắc bán bảo tồn nên số ADN tạo ln có phân tử ADN mang mạch ADN ban đầu (mang mạch cũ mạch mới) Ở toán N14 N15 để nguyên liệu cấu trúc nên ADN 15 14 - Vì ln có phân tử ADN mang N nên số phân tử mang N 15 x  30 phân tử � Tổng số phân tử ADN sinh 20   32  � Vậy phân tử ADN nhân đôi lần Câu 101: Khi xét di truyền loại bệnh di truyền người, người ta lập sơ đồ phả hệ sau: Kết luận rút ta tính chất di truyền bệnh là: A Gen lặn nằm NST thường, người phụ nữ hệ thứ có kiểu gen Aa Trang 4/14 – Mã đề thi 005 A a B Gen lặn nằm NST giới tính X, người phụ nữ hệ thứ có kiểu gen X X A a A A C Gen lặn nằm NST giới tính X, người phụ nữ hệ thứ có kiểu gen X X X X D Gen lặn nằm NST thường, người phụ nữ hệ thứ có kiểu gen AA Aa Câu 101: Đáp án A - Cặp vợ chồng II bình thường sinh III bị bệnh nên bệnh gen lặn quy định - Vì người đàn ơng II bình thường sinh trai III bị bệnh nên bệnh không gen nằm Y - Người đàn ơng I bình thường sinh đươc gái II trai II bị bệnh � Bệnh không gen nằm X quy định � Vậy bệnh gen lặn nằm NST thường quy định Cặp vợ chồng hệ I bình thường sinh có bình thường bị bệnh � Bố mẹ dị hợp cặp gen : Aa Câu 102: Quần thể giao phối có thành phần kiểu gen: 0,35AA : 0,50Aa : 0,15aa Nếu xảy đột biến thuận với tần số 5% tần số tương đối alen A  và a là: A 0,57 : 0, 43 B 0,58 : 0, 42 C 0, 62 : 0,38 D 0, 63 : 0,37 Câu 102: Đáp án A Tần số alen hệ đầu là: A  0,35  0, /  0, � a   0,  0, Đột biến thuận A � a � Tần số alen là: A  0,  0, 6.0, 05  0,57;a   0,57  0, 43 Câu 103: Đem lai P chủng khác kiểu gen thu F1 Cho F1 tự thụ nhận F2 : 27 tròn-ngọt, tròn-chua, 18 bầu –ngọt, bầu-chua, dài-ngọt, dài-chua Biết vị cặp alen Dd quy định Kết lai F1 với cá thể khác cho tỉ lệ phân li kiểu hình: 12 : : : : :1 Có sơ đồ lai phù hợp với kết A B C D Câu 103: Đáp án B Hai cặp tính trạng phân li độc lập, hình dạng di truyền theoquy luật tương tác bổ sung, vị di 12 : : : : :1 �  : :1  :1 truyền theo quy luật phân li: AaBbDd x cá thể khác có kiểu hình:  Dd x Dd � 3:1  : :1 � AaBb x Aabb AaBb x aaBb  � phép lai phù hợp Câu 104: Cho kết luận sau: I Cơ quan tương đồng quan có kiểu cấu tạo II Vòi hút bướm đôi hàm bọ cạp quan tương đồng III Cánh chim cánh bướm quan tương đồng IV Cơ quan thoái hóa trường hợp quan tương đồng V Cơ quan tương tự phản ánh tiến hóa đồng quy Số kết luận có nội dung là: A B C D Câu 104: Đáp án C Xét kết luận đề bài: I Đúng quan tương đồng quan có nguồn gốc q trình phát triển phơi chúng có cấu tạo giống II Đúng III Sai cánh chim cánh bướm quan tương tự quan tương đồng Cánh chim có nguồn gốc từ chi trước Cánh bướm có nguồn gốc từ phần trước ngực IV Đúng quan thối hóa quan phát triển không đầy đủ thể trưởng thành Do điều kiện sống loài thay đổi, quan dần chức ban đầu, tiêu giảm dần để lại vài vết tích xưa chúng Cơ quan thối hóa trường hợp quan tương đồng Trang 5/14 – Mã đề thi 005 V Đúng quan tương tự phản ánh tiến hóa hội tụ (đồng quy) Cơ quan tương tự quan khác nguồn gốc đảm nhiệm chức phận giống nên có kiểu hình thái tương tự Câu 105: Khi nói quan hệ cá thể quần thể, có nội dung: I Quan hệ cạnh tranh quần thể thường gây tượng suy thoái dẫn đến diệt vong II Khi mật độ vượt mức chịu đựng môi trường cá thể cạnh tranh với làm tăng khả sinh sản III Sự phân công trách nhiệm ong chúa, ong thợ, ong mật đàn ong biểu thị mối quan hệ hỗ trợ lồi IV Các cá thể quần thể có khả chống lại dịch bệnh sống theo nhóm Số nội dung nói là: A B C D Câu 105: Đáp án A I Sai mật độ quần thể vượt “sức chịu đựng” môi trường, cá thể cạnh tranh với làm tăng mức tử vong, giảm mức sinh sản, đó, kích thước quần thể giảm, phù hợp với điều kiện mơi trường Đó tượng “tự tỉa thưa” thường gặp thực vật động vật Vào mùa sinh sản, cá thể đực nhiều loài tranh giành cáo (ỏ cò) đàn cạnh tranh với giành nơi thuận lợi làm tổ…Quan hệ cạnh tranh giúp trì số lượng cá thể quần thể trì mức phù hợp với sức chứa mơi trường khơng gây tượng suy thối dẫn đến diệt vong II Sai mật độ vượt mức chịu đựng môi trường cá thể cạnh tranh với làm tăng mức tử vong, giảm mức sinh sản làm tăng khả sinh sản III Đúng ong sống thành xã hội theo kiểu mẫu hệ với phân chia thứ bậc chức rõ rang, cá thể ong hỗ trợ tốt IV Sai cá thể quần thể sống theo nhóm tăng tần số lây lan bệnh tật, dịch bệnh khơng có khả chống lại dịch bệnh Câu 106: Giả sử có loại thuốc ức chế thụ thể HCG Một phụ nữ mang thai uống loại thuốc để ức chế thụ thể HCG Có phát biểu sau đúng? I Loại thuốc có tác dụng trực tiếp lên thể vàng II Loại thuốc có tác dụng giảm hàm lượng hoocmon ostrogen máu III Người phụ nữ bị xẩy thai uống thuốc tránh thai tuần thứ IV Người phụ nữ bị xẩy thai uống thuốc tránh thai tuần thứ 17 V Loại thuốc có tác dụng giảm hàm lượng hoocmon HCG máu A B C D Câu 106: Đáp án D - Hoocmon HCG thai tiết ra, hoocmon tác dụng lên thể vàng trì phát triển thể vàng Thuốc ức chế thụ thể HCG nên uống loại thuốc hoocmon HCG khơng tác dụng lên tế bào đích (khơng tác dụng lên thể vàng) dẫn đến thể vàng bị tiêu biến Nếu uống thuốc tuần thứ hai thể vàng bị tiêu biến hoocmon progesteron không tạo Hoocmon progesteron có tác dụng làm dày niêm mạc tử cung an thai, nên máu có nồng độ progesteron thấp gây sẩy thai � Uống thuốc lúc thai tuần gây sẩy thai - Nếu uống thuốc vào tuần thứ 17 khơng gây sẩy thai Vì hoocmon trì thể vàng tháng đầu, từ tháng thứ thể vàng tiêu biến Mặc khác thai phát triển mạnh nên lượng hoocmon progesteron chủ yếu thai tạo � Niêm mạc trì progesteron thai  I   III  - Chỉ có phát biểu Câu 107: Ở lồi động vật, gen quy định tính trạng, alen trội trội hoàn toàn, diễn biến nhiễm AB D d AB D P :♀ X X x ♂ X Y ab ab sắc thể hai giới Cho phép lai tạo F1 có kiểu hình mang tính trạng trội chiếm tỉ lệ 33% Trong dự tốn sau, có dự tốn đúng? I Ở F1 có tối đa 40 loại kiểu gen khác Trang 6/14 – Mã đề thi 005 II Tỉ lệ cá thể mang cặp gen dị hợp F1 chiếm 8,5% III Tần số hoán vị gen 20% IV Tỉ lệ kiểu hình trội tính trạng F1 chiếm 30% A B C D Câu 107: Đáp án D AB D d AB D X X x♂ X Y ab ab từ tỉ lệ F1 có kiểu hình mang tính trạng trội chiếm tỉ lệ 33% � F1 có  A  B   XDX   0,33  A  B    0,33 : 0,5  0, 66 � Có HVG bên tần số f  20%  I   và  III  Đúng  III  Đúng D d  F1 có X X  0, 25 AB Ab    0, 42  0,12   ab aB Tỉ lệ cá thể mang cặp gen dị hợp F1 chiếm 8,5%  IV  Đúng F1 có  A  B   dd   A  bb  aaB-  D  0, 66.0, 25  0,18.0, 75  0,3 Câu 108: Ở loài, kiểu gen có mặt gen trội A B biểu lơng đen, có A : lơng hung, có B : lơng nâu, có mặt cặp alen lặn  aabb  : lông vàng Biết gen nằm nhiễm sắc thể thường phân li độc lập Trong số dự tốn sau, có dự tốn đúng: I Cho lơng đen lai với lơng vàng, sinh có lơng vàng, kiểu gencủa bố mẹ AaBb x aabb II Cho lông lai với lơng nâu sinh đời có lơng đen lơng vàng III Cho lông đen lai với lông chủng sinh lơng vàng IV Có tối đa loại kiểu gen quy định màu lông đen A B C D Câu 108: Đáp án C Quy ước:  A  B :Đen, A bb : hung, aaB : nâu, aabb : vàng I Đúng lơng đen  A  B   x lông vàng  aabb  , sinh có lơng vàng  aabb  nhận ab từ bố ab từ mẹ � Bố lông đen phải có kiểu gen AaBb II Đúng lơng có kiểu gen  A  bb  x lơng nâu  aaB   đời sau sinh có lơng đen lơng vàng kiểu gen P là: Aabb x aaBb III Sai lơng đen  A  B   x AAbb khơng cho đượclơng vàng thể AAbb khơng cho giao tử ab IV Đúng kiểu gen quy định màu lơng đen có: AABB; AABb; AaBB; AaBb Câu 109: Trong ao có quần thể thuộc lồi nhóm lồi sau sinh sống: Cây thủy sinh ven bờ ao, tảo hiến vị, động vật nổi, sâu bọ ăn thịt, ấu trùng ăn mùn, cá lóc, cá giếc, vi khuẩn phân hủy Hãy cho biết có nội dung đây: I Có tối đa mối quan hệ hữu sinh sinh vật có mặt ao II Lưới thức ăn ao là: Trang 7/14 – Mã đề thi 005 III Nếu thay tất cá lóc ao cá rơ phi (ăn tảo hiển vi mùn hữu cơ) đầu số lượng cá giếc tăng so với trước IV Sinh khối trung bình cá rơ phi ổn định lớn sinh khối trung bình cá lóc A B C D Câu 109: Đáp án B I Sai có tối đa mối quan hệ hữu sinh sinh vật có mặt ao:  Quan hệ loài gồm: Hỗ trợ cạnh tranh  Quan hệ khác loài: Cạnh tranh, sinh vật ăn sinh vật khác ức chế cảm nhiễm II Đúng III Đúng thay tất cá lóc ao cá rơ phi, lúc đầu số lượng cá giếc tăng tỉ lệ tử vong giảm cá giếc khơng bị cá lóc ăn thịt IV Đúng cá lóc nằm bậc sinh dưỡng cao (sinh vật tiêu thụ bậc ) bậc dinh dưỡng cá rô phi (sinh vật tiêu thụ bậc ) hiệu suất sinh thái chuyển đến cá lóc làm cho sinh khối trung bình nhỏ Câu 110: Ở loài thú xét gen: gen I gen II nằm cặp nhiễm sắc thể thường số biết quần thể tạo tối đa loại giao tử gen Gen III nằm X khơng có alen tương ứng nằm Y gen IV nằm đoạn tương đồng X Y Biết quần thể tạo tối đa loại tinh trùng gen NST giới tính Biết khơng có đột biến xảy Số loại kiểu gen tối đa có quần thể loại gen là: A 567 B 237 C 819 D 189 Câu 110: Đáp án C - Gen I gen II nằm NST thường số , quần thể tạo tối đa loại giao tử gen 1  21 � số alen NST thường số � Số kiểu gen tối đa tạo NST số là: kiểu gen - Gọi x số alen gen III, y số alen gen IV - Ta có: Số alen NST X là: x.y, số alen NST Y là: y - Vì quần thể tạo tối đa loại tinh trùng gen NST giới tính nên ta có: xy  y  � y  x  1  � y  3, x   � x  2, y  Vậy số alen X là: 2.3  6, số alen Y  Số loại kiểu gen XX là:  21 kiểu gen  Số loại kiểu gen XY là: 6.3  18 kiểu gen  Số loại kiểu gen NST giới tính là: 21  18  39 kiểu gen Số loại kiểu gen tối đa có quần thể loại gen là: 21 x 39   819 kiểu gen Câu 111: Cho phát biểu sau: I Trong chọn giống,người ta ứng dụng dạng đột biến chuyển đoạn để loại bỏ gen không mong muốn II Đột biến gen thường gây hậu nghiêm trọng so với đột biến NST III Trong dạng đột biến cấu trúc NST , dạng đột biến đoạn có vai trò quan trọng IV Dạng đột biến thay cặp Nu ba mã hóa axit amin cuối khơng làm thay đổi cấu trúc prôtein tổng hợp Số phát biểu có nội dung là: A B C D Câu 111: Đáp án D Xét phát biểu đề bài: I Phát biểu sai để loại bỏ gen không mong muốn người ta dùng đột biến đoạn chuyển đoạn II Phát biểu sai đột biến NST thường gây hậu nghiêm trọng đột biến NST làm ảnh hưởng đến nhiều gen làm biến đổi mạnh mẽ vật chất di truyền Trang 8/14 – Mã đề thi 005 III Phát biểu sai đột biến đoạn có vai trò quan trọng đột biến NST thường ảnh hưởng đến sức sống cá thể mang đột biến Các đột biến đảo đoạn, lặp đoạn, chuyển đoạn có vai trò quan trọng so với đoạn IV Phát biểu dựa tính thối hóa mã di truyền, ba mã hóa axit amin thường khác cặp nuclêôtit thứ ba Do dạng đột biến thay cặp nuclêơtit ba mã hóa axit amin cuối không làm thay đổi cấu trúc chuỗi polipeptit  P  thu F1 gồm 901 thân cao 299 Câu 112: Ở đậu Hà Lan, gen A quy định thân cao thân thấp Có dự đoán số dự đoán sau: I Các thân cao P có kiểu gen khác II Cho F1 giao phấn ngẫu nhiên F2 xuất kiểu gen lặn chiếm 12,5% III Cho toàn thân cao F1 tự thụ phấn đời thu số thân thấp chiếm 1/ IV Cho toàn thân cao F1 lai ngẫu nhiên với F2 phân li theo tỉ lệ thấp :1 cao A B C D Câu 112: Đáp án A - P : Cao x Cao � F1 : 3cao :1 thấp � Cây thấp F1 có kiểu gen aa nhận a từ bố a từ mẹ � Kiểu gen P Aa � F1 :1AA : 2Aa :1aa - Xét phát biểu đề bài: I Sai kiểu gen P giống nhau, Aa II Sai F1 giao phối ngẫu nhiên thì:  Cách 1: ♂F1 : Cơ thể AA giảm phân cho 1A Cơ thể 2Aa giảm phân cho 1A :1a Cơ thể 1aa giảm phân cho 1a Vậy ♂F1 giảm phân cho 1/ 2A :1/ 2a Tương tự ♀ F1 giảm phân cho 1/ 2A :1/ 2a F2 :1AA : 2Aa :1aa � Khi cho F1 giao phấn ngẫu nhiên F2 xuất kiểu gen lặn chiếm 25%  Cách 2: Sử dụng di truyền quần thể, F1 cân di truyền � F2 có cấu trúc: 1AA : 2Aa :1aa III Đúng thân cao F1 có kiểu gen: 1AA : 2Aa hay 1/ 3AA : / 3Aa  1/ 3AA tự thụ cho 1/ 3AA  / 3Aa tự thụ cho / 3.1/  1/ aa � / thấp IV Sai thân cao F1 có kiểu gen: 1AA : 2Aa hay1/ 3AA : / 3Aa � đời sau cho tỉ lệ cao : thấp Câu 113: Khi nói trình phát triển sống Trái đất, có kết luận số kết luận sau: I Lịch sử Trái đất có đại, đại Cổ sinh chiếm thời gian dài II Đại Tân sinh đặc trưng phát sinh loài thú, chim mà đỉnh cao phát sinh loài người III Các loài động vật thực vật cạn xuất vào thời đại Cổ sinh IV Đại Trung sinh đặc trưng phát sinh hưng thịnh bò sát khổng lồ A B C D Câu 113: Đáp án A Xét phát biểu đề bài: I Sai đại Thái Cổ chiếm thời gian dìa � Nguyên sinh � Cổ sinh � Trung sinh � Tân sinh Trang 9/14 – Mã đề thi 005 II Sai đại Tân sinh đặc trưng phát sinh lồi người Còn lồi chim, thú phát sinh từ trước III Ở đạiCổ sinh, có tượng lồi động thực vật di cư lên cạn IV Sai kỉ cacbon đại Cổ sinh phát sinh bò sát Câu 114: Cho dụng cụ, hóa chất đối tượng nghiên cứu sau: Các nhỏ trồng chậu có điều kiện nhau, auxin nhân tạo, bơng, dao Trong thao tác sau có thao tác sử dụng thí nghiệm chứng minh vai trò auxin tượng ưu I Dùng thấm auxin nhân tạo đặt vào gốc giữ nguyên II Cắt chồi III Dùng thấm auxin nhân tạo đặt lên vết cắt định giữ nguyên IV Cắt chồi V Dùng miếng tẩm auxin nhân tạo đặt lên vết cắt đỉnh bị cắt đỉnh sinh trưởng không bị cắt VI Dùng miếng tẩm auxin nhân tạo đặt vào gốc VII Lấy làm thí nghiệm A B C D Câu 114: Đáp án B - Auxin tạo ưu ngọn, auxin tổng hợp chiều chồi sau vận chuyển xuống thân, cành rễ nên người ta bố trí thí nghiệm sau: - Dùng trồng chậu làm thí nghiệm.Ở chậu A ta cắt đi, chậu B cắt tẩm auxin vào miếng nhot áp lên vết cắt - Theo dõi phát triển caayta thấy: chậu A cành bên phát triển nhanh, chậu B cành bên khơng phát triển � auxin tạo ưu ngọn, ức chế phát triển cành bên  II  ,  III  ,  VII  Vậy thao tác Câu 115: Cho phát biểu sau nhân đôi ADN tế bào lồi thực vật: I ADN nhân đơi lần pha S chu kỳ tế bào II ARN poolimeraza có chức xác tác hình thành mạch ADN theo chiều 5' 3' III Xét đơn vị tái bản, tháo xoắn diễn theo hai hướng ngược IV Sự tổng hợp đoạn mồi có chất ARN có sử dụng Ađênin môi trường để bổ sung với Uraxin mạch khuôn Số phát biểu là: A B C D Câu 115: Đáp án A I Sai ADN ngồi nhân nhân đơi nhiều lần II Sai ARN  pol có vai trò xúc tác đoạn mồi có chất ARN khơng thể hình thành mạch ADN III Đúng xét đơn vị tái bản, tháo xoắn diễn theo hai hướng ngược IV Sai tổng hợp đoạn mồi sử dụng U môi trường để bổ sung với A mạch khuôn Câu 116: Bệnh mù màu đột biến gen lặn NST X đoạn không tương đồng với Y, alen trội quy định người bình thường.Vợ mang gen dị hợp có chồng bị bệnh mù màu Xác xuất để số người hok có nam bình thường, nam mù màu, nữ bình thường, nữ mù màu bao nhiêu? 15 35 15 35 A 64 B 128 C 128 D 64 Câu 116: Đáp án A 1 X A X a x X a Y � : X A Xa : X A Y : X a Y 4 - Ta có: - Xác suất sinh người con, có nam bình thường, nam mù màu, nữ bình thường, nữ mù màu - Có trường hợp: Trong có: nam bình thường nam mù màu nữ bình thường nữ mù màu Trang 10/14 – Mã đề thi 005 15 �1 1 1 � XS  � x x x x x C52 x C13 x C12 x1� x 4 64 �4 4 4 � Câu 117: Ở ruồi giấm cái, noãn bào nằm cac tế bào nang trứng có vai trò cung cấp chất dinh dưỡng, protein mARN thiết yếu cho phát triển phôi Ở gen mà mARN chúng vận chuyển đến nỗn bào có đột biến X làm cho phôi bị biến dạng khả sống xót Có phát biểu đây: I Nếu đột biến trội, ruồi đời ruồi bố có kiểu gen dị hợp tử ruồi mẹ kiểu dại sống sót II Nếu đột biến trội, cá thể có kiểu gen đồng hợp tử đột biến X khơng thể sống sót đến giai đoạn trưởng thành III Nếu đột biến lặn, phôi ruồi ruồi mẹ dị hợp tử đột biến X bị biến dạng IV Nếu đột biến lặn tiến hành lai hai cá thể dị hợp tử đột biến X để thu F1 , có khoảng số cá thể F2 đồng hợp tử gen X Có phát biểu đúng: A B C D Câu 117: Đáp án B I Đúng đột biến trội, ruồi đời ruồi bố có kiểu gen dị hợp tử ruồi mẹ kiểu dại sống sót II Đúng đột biến trội, cá thể có kiểu gen đồng hợp tử đột biến X khơng thể sống sót đến giai đoạn trưởng thành III Sai đột biến lặn, phơi ruồi đực cá thể mẹ dị hợp tử bị biến dạng IV Đúng đột biến lặn tiến hàng lai hai cá thể dị hợp tử đột biến X để thu F1 , có khoảng số cá thể F2 đồng hợp tử gen X Câu 118: Trong mạch gen có số nucleotit loại Timin số nucleotit loại Adenin; số nuclêootit loại Xitozin gấp lần số nuclêootit loại Timin; số nuclêotit loại Guanin gấp lần số nuclêootit loại Adenin Có nhận định khơng xác: I Số liên kết hiđrô gen 4254 II Nếu tổng liên kết hiđrơ 5700 gen nhân đôi lần, số nuclêotit loại Adênin mà môi trường cung cấp 2100 24 III Tỉ lệ số liên kết hiđrô số nuclêotit gen 19 IV Cùng nhân đôi k lần liên tiếp số nuclêotit loại Ađênin mơi trường cung cấp gấp 2,5 số nuclêotit loại Guanin môi trường cung cấp A B Câu 118: Đáp án A C D A A  T2 A  �  � 5A  2G   1 G Theo ta có: T2  A ; X  2T2 ; G  3T2 suy G G  X I Đúng số liên kết hidro gen 4254 ta có: 2A  3G  4254   Giải hệ phương  1   ta được: A  447, 78 (loại) Vậy số liên kết hiđrô gen 4254 trình tạo II Sai tổng liên kết hiđrơ 5700 2A  3G  5700  3 Giải hệ phương trình tạo  1  3 ta được: A  600 Số nuclêôtit loại A môi trường cung cấp là: Amt=  23  1 600  4200 III Sai tỉ lệ số liên kết hiđrơ gen số nuclêôtit là: Trang 11/14 – Mã đề thi 005 2A  x A 2A  3G  9,5A  19  2A  2G 2A  x A 14 IV Sai gen nhân đơi k lần số nuclêơtit loại môi trường cung cấp là:  A  2k  1  A môi trường  G  2k  1  G môi trường Mà G  2,5A � G môi trường  2,5.A môi trường Câu 119: Ở lồi trùng tính trạng màu sắc quy định hai cặp gen không alen  A,a; B, b  phân li độc lập, kiểu gen có chứa đồng thời hai loại alen trội A B quy định mắt đỏ, kiểu gen lạ quy định mắt trắng; tính trạng màu sắc thân quy định gen có hai alen  D,d  , kiểu gen có chứa alen trội D quy định thân xám, kiểu gen lại quy định thân đen Cho cá thể  P  ; chuẩn mắt đỏ, thân xám giao phối với cá thể đực chuẩn mắt trắng, thân đen hệ F1 thu 50% mắt trắng, thân xám: 50% đực mắt đỏ, thân xám Cho F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau, thu F2 với tỉ lệ kiểu hình hai giới sau: 28,125% mắt đỏ, thân xám : 9,375% mắt đỏ thân đen : 46,875% mắt trắng thân xám :15, 625% mắt trắng thân đen Biết không xảy đột biến, xảy hốn vị gen tần số khác 50% Trong phát biểu có phát biểu đúng: I Có thể cặp gen nằm cặp NST để quy định kiểu hình F2 , thỏa mãn yêu cầu đề II Tần số hoán vị gen cá thể F1 đem lai 25% III Có thể có 16 kiểu gen quy định cá thể đực mắt trắng,thân xám thu hệ F2 IV Một hai cặp gen quy định tính trạng màu sắc mắt liên kết với NST giới tính V Có thể tồn kiểu gen quy định cá thể F1 đem giao phối, thỏa mãn yêu cầu toán A B C D Câu 119: Đáp án D I Sai vì: - Gọi p tần số alen B, q tần số alen b nên p  q  Ở quần thể ban đầu: p  0, 010, q  0,990 Tần số kiểu gen quần thể ban đầu: 2 p BB  2pqBb  q bb   0, 010  BB   0, 010 x 0,990  Bb   0,990  Bb  0, 0001BB  0, 0198Bb  0,9801bb Tỉ lệ sống sót đến tuổi sinh sản: 0, 2BB  0, 2Bb  0,1bb Tần số kiểu gen quần thể thứ sau chọn lọc: 0.00002BB  0, 00396Bb  0, 09801bb Tỉ lệ alen B lại sau chọn lọc: x 0, 00002  0, 00396  0, 004 Tỉ lệ alen b lại sau chọn lọc: 0, 00396  x 0, 09801  0,19998 Tổng số alen lại quần thể sau chọn lọc có tỉ lệ: 0, 00002 x  0, 00396 x  0, 09801 x  0, 20398 0, 004 0,19998 p  0, 02;q   0,98 0, 20398 0, 20398 Do tần số alen hệ sau chọn lọc là: II Đúng đồ thị , tần số alen B tăng chậm hệ thứ nhất, sau tăng nhanh hệ cuối tăng chậm đồ thị có hình chữ S Trang 12/14 – Mã đề thi 005 III Sai đồ thị 2, tần số alen b giảm từ từ hệ thứ giảm nhanh hệ sau Nếu chọn lọc tự nhiên tiếp tục xảy alen b biến quần thể IV Đúng chọn lọc tự nhiên làm biến đổi tần số alen quần thể, màu nâu đặc điểm thích nghi màu trắng có nhiều khả sống sót bướm cánh trắng Câu 120: Trong quần thể bướm sâu đo khu rừng bạch dương ngoại ô thành phố Manchester (nước Anh), alen B quy định màu nâu cánh có tần số 0, 010, alen b quy định màu trắng có tần số 0, 990 Vào thập niên 40 kỷ XIX, thành phố trở thành thành phố công nghiệp, khói nhà máy làm ám khói thân Thế hệ sau, chọn lọc làm thay đổi kiểu hình quần thể: bướm cánh nâu lại 20% , bướm cánh trắng lại 10% Nếu chọn lọc tự nhiên tiếp tục tác động lên quần thể sau 40 hệ bướm, người ta ghi đồ thị tần số alen B, b hình bên Cho nhận xét sau có nhận xét đúng: I.Tần số alen B b quần thể hệ thứ sau chọn lọc 0, 004 0,19998 II Ở đồ thị 1, tần số alen B tăng chậm hệ thứ nhất, sau tăng nhanh hệ cuối tăng chậm đồ thị có hình chữ S III Ở đồ thị 2, tần số alen B giảm từ từ hệ thứ giảm nhanh hệ sau Nếu chọn lọc tự nhiên tiếp tục xảy alen B biến quần thể IV Cá thể bướm cánh màu nâu có nhiều khả sống sót cá thể bướm cánh trắng màu nâu đặc điểm thích nghi màu trắng ám khói A B C D Câu 120: Đáp án B Ta có: F x F : AaBb x aaBb  1 - F2 :mắt đỏ: mắt trắng  : Suy ra: 1 F x F : Dd x Dd   - F2 : Thân xám : thân đen  3:1 Suy ra: 1  1   suy ra: F1 x F1 :  AaBb, Dd  x  aaBb, Dd  Từ - Xét tính trạng màu sắc mắt: Pt /c : mắt đỏ x mắt trắng � F1 : 50% mắt trắng : 50% đực mắt đỏ - Tính trạng màu mắt phân bố khơng đồng hai giới - Một hai cặp gen quy định tính trạng màu sắc mắt liên kết với NST giới tính Nhận xét:  3 Ở F1 : 50%♀aa x 50% ♂AaBb = F1 :100% Bb � cặp gen nằm NST thường + F1 : 50% ♀ aa x 50% ♂Aa � cặp gen liên kết với NST giới tính Pt /c : X A Y x X a X a � F1 : X a Y  ♀  : X A X a  ♂   a a Giới đực có cặp NST XX X X - Xét tính trạng màu xét thân Ở F1 F2 tính trạng màu xét thân phân bố không hai giới � Gen quy định tính trạng màu sắc thân liên kết với NST thường    3 ,   ,  5 suy ra: F1 x F1 : ♂ X A X a Bb, Dd  x ♀  X a Y Bb, Dd  Từ Như ta xét hai trường hợp xảy môi quan hệ hai cặp gen Bb Dd - Xét trương hợp 1: cặp gen phân li độc lập F1 x F1 : ♂XA X a BbDd x ♀ Xa Y BbDd A a a + F1 x F1 : X X Bb x X Y Bb suy F2 : / 8A  B :1/ 8A  bb : / 8aaB :1/ 8aabb Suy ra: KH F2 : / mắt đỏ : / mắt trắng + F1 x F1 : Dd x Dd � F2 : / 4D  :1/ 4dd Trang 13/14 – Mã đề thi 005 Suy ra: KH F2 : ( / mắt đỏ : / mắt trắng) : ( / thân xám : 1/ thân đen) = tỉ lệ kiểu hình giả thiết Chọn trường hợp 1: Kiểu gen cá thể mắt trắng, thân xám thu hệ F2 Kiểu gen thu gọn cá thể mắt trắng, thân xám là: aaB  D, A  bbD, aabbD  + aaB  D :� ♂mắt trắng, thân xám có kiểu gen: X a X a BBDD, X a X a BBDd, X a X a BbDd, X a X a BbDD a a a a + A  bbD :� ♂mắt trắng, thân xám có kiểu gen: X X bbDD, X X bbDd a a a a + aabbD  :� ♂mắt trắng, thân xám có kiểu gen: X X bbDD, X X bbDd - Xét trường hợp : Bb Dd nằm cặp NST - Vì giả thiết cho xảy hốn vị tần số phải khác 50% nên F1 x F1 �BD � �BD � BD Bd c 50%�x � 50%hoa� c 50%�� � 50% hoa� bD bD �bd � �bd � kiểu hình F2 thỏa mãn giả thiết - Cặp NST chứa hai cặp gen Bb Dd ♂ ♀ F1 phải giống nên F1 x F1 là: BD Bd 25% x � bd bD kiểu hình F2 thỏa mãn giả thiết Nên ta loại trường hợp Vì vai trò alen A B nên ta có 16 kiểu gen ♂ mắt trắng, thân xám tồn kiểu gen quy định cá thể F1 đem giao phối  III  ,  IV  ,  V  Vậy có kết luận Trang 14/14 – Mã đề thi 005 ... đề thi 005 15 �1 1 1 � XS  � x x x x x C52 x C13 x C12 x1� x 4 64 �4 4 4 � Câu 117: Ở ruồi giấm cái, nỗn bào nằm cac tế bào nang trứng có vai trò cung cấp chất dinh dưỡng, protein mARN thi t... 9/14 – Mã đề thi 005 II Sai đại Tân sinh đặc trưng phát sinh lồi người Còn lồi chim, thú phát sinh từ trước III Ở đạiCổ sinh, có tượng lồi động thực vật di cư lên cạn IV Sai kỉ cacbon đại Cổ... nucleotit loại Timin số nucleotit loại Adenin; số nuclêootit loại Xitozin gấp lần số nuclêootit loại Timin; số nuclêotit loại Guanin gấp lần số nuclêootit loại Adenin Có nhận định khơng xác: I Số
- Xem thêm -

Xem thêm: Cac de luyen thi (1) , Cac de luyen thi (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay