Thi thu PTTH thai binh

16 46 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:19

www.LePhuoc.com Mời Bạn Ghé Qua www.LePhuoc.com để tải nhiều đề miễn phí file word SỞ GD & ĐT THÁI BÌNH Trường THPT chun Thái Bình ĐỀ THI THỬ THPT Q́C GIA LẦN NĂM HỌC 2016 – 2017 Mơn: Sinh học Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: Cho phương pháp sau: 1) Tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều hệ 2) Dung hợp tế bào trần khác lồi 3) Lai dòng chủng có kiểu gen khác để tạo F1 4) Ni cấy hạt phấn tiến hành lưỡng bội hóa dòng đơn bội Các phương pháp sử dụng để tạo dòng chủng thực vật là: A (1), (3) B (1), (4) C (2), (3) D (1), (2) Câu 2: Một lồi thực vật có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 32 Giả sử đột biến làm phát sinh thể tất cặp NST Theo lý thuyết, có tối đa dạng thể khác thuộc loài này? A 16 B 32 C 33 D 31 Câu 3: Cho bệnh, tật hội chứng di truyền sau người: (1) Bệnh phenylketo niệu (2) Bệnh ung thư máu (3) Tật có túm lơng vành tai (4) Hội chứng Đao (5) Hội chứng Tơcnơ (6) Bệnh máu khó đơng Bệnh, tật hội chứng di truyền gặp nam nữ là: A (2), (3), (4), (6) B (1), (2), (5) C (1), (2), (4), (6) D (3), (4), (5), (6) Câu 4: Đặc điểm sau có q trình phiên mã mà khơng có q trình nhân đơi DNA? A Chỉ diễn mạch gốc gen riêng rẽ B Mạch polinucleotit tổng hợp kéo dài theo chiều từ 5’ → 3’ C Sử dụng nucleotid Uracin (U) làm nguyên liệu cho trình tổng hợp D Có tham gia enzyme RNA polimerase Câu 5: Mạch gen có A = 100; T1 = 200 Mạch gen có G = 300; X2 = 400 Biết mạch gen mạch khuôn Gen phiên mã, dịch mã tổng hợp chuỗi polipetit Biết mã kết thúc mARN UAG, số nucleotit loại ba đối mã ARN vận chuyển là: www.LePhuoc.com A A = 100; U = 200; G = 400; X = 300 B A = 199; U = 99; G = 300; X = 399 C A = 200; U = 100; G = 300; X = 400 D A = 99; U = 199; G = 399; X = 300 Câu 6: Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể gây hậu nghiêm trọng cho thể A đảo đoạn B chuyển đoạn lớn đảo đoạn C lặp đoạn đoạn lớn D đoạn lớn Câu 7: Một thể loài thực vật tự thụ phấn nghiêm ngặt có kiểu gen Aa BD/bd Cơ thể giảm phân hình thành giao tử khơng xảy trao đổi chéo, vào kì giảm phân I tất tế bào sinh dục có kiểu xếp nhiễm sắc thể, giao tử tạo tham gia thụ tinh bình thường, q trình giảm phân khơng xảy đột biến Đời có kiểu gen sau đây? AA AA BD bd BD BD BD bd ; ;Aa Aa ;aa ;aa bd bd bd bd bd bd A ᄃ ᄃ bd BD BD BD BD bd ; ;Aa Aa ;aa ;aa BD bd bd bd BD bd C B BD BD BD BD BD bd AA AA ; ;Aa Aa ; ;aa aa bd bd bd bd BD bd D Câu 8: Các phát biểu sau với đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể? AA bD Bd BD BD bD Bd ;;Aa Aa ;aa ;aa BD bd bd bd BD bd (1) Làm thay đổi trình tự phân bố gen nhiễm sắc thể (2) Làm giảm tăng số lượng gen nhiễm sắc thể (3) Làm thay đổi thành phần gen nhóm gen liên kết (4) Có thể làm giảm khả sinh sản thể đột biến A (1), (4) B (2), (4) C (1), (2) D (2), (3) Câu 9: Cho biết gen qui định tính trạng, alen trội trội hoàn toàn gen liên kết hoàn toàn Phép lai sau cho đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1: 2: 1? AB Ab AB AB AB Ab aB � � � ab Ab aB ab A ᄃ B C D Câu 10: Trong trường hợp gen quy định tính trạng, kết lai thuận lai nghịch khác hai giới, tính trạng lặn xuất giới dị giao tử (XY) nhiều giới đồng giao tử tính trạng quy định gen: A nằm nhiễm sắc thể (ngoài nhân) B NST giới tính X, khơng có alen tương ứng Y C NST giới tính Y, khơng có alen tương ứng X D nhiễm sắc thể thường Câu 11: Một lồi sinh vật có nhiễm sắc thể 2n = 10 Trên cặp nhiễm sắc thể, xét gen có hai alen Do đột biến, loài xuất dạng thể ba tương ứng với cặp www.LePhuoc.com nhiễm sắc thể Theo lí thuyết, thể ba có tối đa loại kiểu gen gen xét? A 108 B 1620 C 64 D 1024 Câu 12: Khi nói hoán vị gen kết luận sau đây: (1) Hoán vị gen xảy tiếp hợp trao đổi chéo hai cromatit khác nguồn gốc cặp NST tương đồng, diễn vào kì đầu giảm phân I (2) Hoán vị gen xảy giảm phân II mà không xảy giảm phân I (3) Tần số hoán vị gen phản ánh khoảng cách gen NST (4) Hoán vị gen tạo điều kiện cho gen tổ hợp lại với Có kết luận đúng? A B C D Câu 13: Trong phương pháp tạo giống thực vật, phương pháp sau tạo giống từ tế bào sinh dưỡng? A Chọn dòng tế bào xoma có biến dị B Ni cấy tế bào thực vật invitro chọn dòng tế bào xoma có biến dị C Ni cấy hạt phấn chọn dòng tế bào xoma có biến dị D Nuôi cấy hạt phấn nuôi cấy tế bào thực vật invitro Câu 14: Trong trường hợp giảm phân thụ tinh bình thường, gen quy định tính trạng gen trội trội hồn tồn Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdEe x AaBBDdee, kiểu gen mang alen trội đời chiếm tỉ lệ: A 32,13% B 22,43% C 23.42% D 31,25% Câu 15: Khi nói bệnh phêninkêto niệu người, phát biểu sau đúng? A Chỉ cần loại bỏ hoàn toàn axit amin phêninalanin khỏi phần ăn người bệnh người bệnh trở nên khỏe mạnh hồn tồn B Có thể phát bệnh phêninkêto niệu cách làm tiêu tế bào quan sát hình dạng nhiễm sắc thể kính hiển vi C Bệnh phêninkêto niệu lượng axit amin tirôzin dư thừa ứ đọng máu, chuyển lên não gây đầu độc tế bào thần kinh D Bệnh phêninkêto niệu bệnh đột biến gen mã hóa enzim xúc tác cho phản ứng chuyển hóa axit amin phêninalanin thành tirôzin thể Câu 16: Ở người, trường hợp sau không liên quan đến đột biến gen? A Bệnh bạch tạng B Bệnh mù màu C Bệnh hồng cầu hình liềm D Hội chứng Đao www.LePhuoc.com Câu 17: Trong kĩ thuật chuyển gen vào tế bào vi khuẩn, thể truyền plasmit cần phải mang gen đánh dấu A Để chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào dễ dàng B Vì plasmit phải có gen để nhận ADN ngoại lai C Để giúp cho enzim restrictaza cắt vị trí plasmit D Để dễ dàng phát tế bào vi khuẩn tiếp nhận ADN tái tổ hợp Câu 18: Người ta tổng hợp mARN từ hỗn hợp nuclêơtít có tỉ lệ A: U: G: X = 4: 3: 2: Nếu kết hợp trình tổng hợp ngẫu nhiên tỷ lệ ba mã có chứa nuclêơtít A A 65,8% B 52,6% C 72,6% D 78,4% Câu 19: Khi nói đột biến NST, xét kết luận sau đây: (1) Đột biến NST biến đổi cấu trúc số lượng NST (2) Đột biến cấu trúc có dạng thể một, thể ba, thể bốn, thể không (3) Tất đột biến NST gây chết làm cho sinh vật giảm sức sống (4) Đột biến NST nguồn ngun liệu q trình tiến hóa (5) Đột biến số lượng NST khơng làm thay đổi hình dạng NST Có kết luận đúng? A B C D Câu 20: Kết luận sau sai? A Cánh bướm cánh chim hai quan tương tự B Tuyến nọc độc rắn tuyến nước bọt người quan tương đồng C Cánh dơi cánh chim hai quan tương đồng D Gai hoa hồng gai xương rồng biến thái từ tiến hóa theo hướng đồng quy Câu 21: Điểm giống trình phiên mã dịch mã sinh vật nhân thực là: A diễn nhân tế bào B diễn theo nguyên tắc bổ sung C có tham gia ARN polimeraza D diễn đồng thời với q trình nhân đơi ADN Câu 22: Trong phương pháp tạo giống sau đây, có phương pháp tạo giống mang nguồn gen loài sinh vật khác nhau? (1) Tạo giống dựa nguồn biến dị tổ hợp (2) Nuôi cấy hạt phấn (3) Lai tế bào sinh dưỡng tạo nên giống lai khác loài www.LePhuoc.com (4) Tạo giống nhờ công nghệ gen A B C D Câu 23: Đậu Hà Lan có NST lưỡng bội 2n = 14 Tế bào sinh dưỡng thể ba thuộc lồi có NST? A 13 B 12 C 15 D 21 Câu 24: Trong nội dung sau đây, có nhận định chứng tiến hóa phân tử chứng minh nguồn gốc chung loài: 1- AND lồi khác khác nhiều đặc điểm 2- Axit nucleic loài sinh vật cấu tạo từ loại nucleotit 3- Protein loài cấu tạo từ khoảng 20 loại axit amin 4- Mọi loài sinh vật cấu tạo từ tế bào 5- Mã di truyền dùng chung cho loài sinh vật 6- Vật chất di truyền tế bào nhiễm sắc thể A B C D Câu 25: Khi nói q trình nhân đơi ADN (tái ADN) tế bào nhân thực, phát biểu sau sai? A Trong q trình nhân đơi ADN, enzyme ADN pôlimeraza không tham gia tháo xoắn phân tử ADN B Trong q trình nhân đơi ADN, enzim nối ligaza tác động lên hai mạch đơn tổng hợp từ phân tử ADN mẹ C Trong q trình nhân đơi ADN, có liên kết bổ sung A với T, G với X ngược lại D Sự nhân đôi ADN xảy nhiều điểm phân tử ADN tạo nhiều đơn vị nhân đôi Câu 26: Ở thực vật, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen đột biến a qui định hoa trắng Thế hệ xuất phát quần thể ngẫu phối có 100% số hoa đỏ Ở F 2, số cá thể mang gen đột biến a chiếm tỉ lệ 36% Lấy ngẫu nhiên hoa đỏ, xác suất để thu chủng là: A 1/16 B 1/9 C 4/9 D 2/9 Câu 27: Người ta nuôi tế bào vi khuẩn E.coli chứa N 14 môi trường chứa N14 ( lần thứ 1) Sau hai hệ người ta chuyển sang môi trường ni cấy có chứa N 15 (lần thứ 2) tế bào nhân đơi lần Sau lại chuyển tế bào tạo sang ni cấy mơi trường có N14 (lần thứ 3) đế chủng nhân đơi lần Tính số tế bào chứa N 14 N15 ? A B 12 C D 24 www.LePhuoc.com Câu 28: Xét gen alen nhiễm sắc thể thường trội lặn hồn tồn Có thể có tối đa bao nhiều phép lai cho đời lai khơng có tượng phân tính A B C D Câu 29: Ở loài động vật, (XX) mắt đỏ chủng lai với đực (XY) mắt trắng chủng F1 đồng loạt mắt đỏ Cho đực F lai phân tích, đời Fa thu 50% đực mắt trắng: 25% mắt đỏ: 25% mắt trắng Nếu cho F giao phối tự F2 loại cá thể đực mắt trắng chiếm tỉ lệ: A 18,75% B 31,25% C 25% D 37,5% Câu 30: Ở loài chim, xét cặp gen (A,a) (B,b) (D,d) nằm ba cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau, cặp gen NST giới tính, gen quy định tính trạng, alen trội trội hoàn toàn so với alen lặn Thực phép lai P: AaBbDdX MXm x aaBbddXMY Trong tổng số cá thể F1, đực có kiểu hình giống mẹ chiếm tỷ lệ A 3/32 B 3/16 C 9/64 D 3/64 Câu 31: Ở loài thực vật tự thụ phấn, tính trạng màu sắc hạt hai gen không alen phân li độc lập qui định Trong kiểu gen đồng thời có mặt gen A B qui định hạt màu đỏ; kiểu gen có hai gen A B, khơng có hai gen A B qui định hạt màu trắng Cho dị hợp hai cặp gen tự thụ phấn thu F Quá trình giảm phân diễn bình thường, giao tử tham gia thụ tinh hình thành hợp tử Theo lý thuyết, F1 khơng thể có tỉ lệ phân li màu sắc hạt đây? A 100% hạt màu đỏ B 56,25% hạt màu đỏ : 43,75% hạt màu trắng C 50% hạt màu đỏ : 50% hạt màu trắng D 75% hạt màu đỏ : 25% hạt màu trắng Câu 32: Cho tượng sau: (1) Gen điều hòa Operon Lac bị đột biến dẫn tới protein ức chế bị biến đổi không gian chức sinh học (2) Đột biến làm vùng khởi động (vùng P) Operon Lac (3) Gen cấu trúc Y bị đột biến dẫn tới protein gen quy định tổng hợp bị chức (4) Vùng vận hành (vùng O) Operon Lac bị đột biến khơng khả gắn kết với protein ức chế (5) Vùng khởi động gen điều hòa bị đột biến làm thay đổi cấu trúc khơng khả gắn kết với enzyme ARN polimeraza Khi khơng có đường Lactozơ, có trường hợp operon Lac thực phiên mã A B C D Câu 33: Ở loài thực vật lưỡng bội, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; Gen B qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b qui định hoa trắng www.LePhuoc.com Cho thân cao, hoa đỏ chủng giao phấn với thân thấp, hoa trắng hợp tử F Sử dụng consisin tác động lên hợp tử F để gây đột biến tứ bội hóa Các hợp tử đột biến phát triển thành tứ bội cho đột biến giao phấn với tứ bội thân thấp, hoa trắng Cho thể tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội Theo lí thuyết, đời loại kiểu gen AaaaBBbb có tỉ lệ A 1/81 B 4/9 C 2/36 D 1/9 Câu 34: Khi nói gen ngồi nhân, phát biểu sau đúng? A Các gen nhân phân chia cho tế bào phân bào B Gen nhân biểu kiểu hình giới khơng biểu kiểu hình giới đực C Gen ngồi nhân biểu kiểu hình trạng thái đồng hợp tử D Gen nhân di truyền theo dòng mẹ Câu 35: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể sau làm cho hai alen gen nằm nhiễm sắc thể đơn? A Đảo đoạn B Chuyển đoạn nhiễm sắc thể C Lặp đoạn D Mất đoạn Câu 36: Nhiều loại bệnh ung thư xuất gen tiền ung thư bị đột biến chuyển thành gen ung thư Khi đột biến, gen hoạt động mạnh tạo nhiều sản phẩm làm tăng tốc độ phân bào dẫn đến tăng sinh mức mà thể khơng kiểm sốt Những gen ung thư loại thường là: A gen trội khơng di truyền chúng xuất tế bào sinh dưỡng B gen lặn di truyền chúng xuất tế bào sinh dục C gen trội di truyền chúng xuất tế bào sinh dục D gen lặn không di truyền chúng xuất tế bào sinh dưỡng Câu 37: Cho biết cặp gen quy định cặp tính trạng gen trội trội hoàn toàn, thể tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh Xét phép lai sau: (1) AAaaBbbb x aaaaBBbb (2) AAaaBBbb x AaaaBbbb, (3) AaaaBBBb x AAaaBbbb (4) AaaaBBbb x AaBb (5) AaaaBBbb x aaaaBbbb (6) AaaaBBbb x aabb Theo lí thuyết, phép lai nói có phép lai mà đời có 12 kiểu gen, kiểu hình? A phép lai B phép lai C phép lai D phép lai Câu 38: Một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp, gen B qui định tròn trội hồn toàn so với gen b quy định dài Các cặp gen www.LePhuoc.com nằm cặp nhiễm sắc thể Trong phép lai (P) người ta thu F có tỉ lệ: 31% cao, tròn : 44% cao, dài : 19% thấp, tròn : 6% thấp, dài Cho biết khơng có đột biến xảy Nếu lấy ngẫu nhiên cao, tròn F1 xác suất gặp dị hợp hai cặp gen là: A 25/31 B 3/8 C 15/31 D 12/31 Câu 39: Thành tựu sau ứng dụng công nghệ tế bào? A Tạo giống cà chua có gen làm chín bị bất hoạt B Tạo giống cừu sản sinh prôtêin huyết người sữa C Tạo giống trồng lưỡng bội có kiểu gen đồng hợp tử tất gen D Tạo giống lúa “gạo vàng” có khả tổng hợp β-carôten (tiền chất tạo vitamin A) hạt Câu 40: Phát biểu sau không tượng liên kết gen? A Liên kết gen (liên kết hoàn toàn) làm tăng xuất biến dị tổ hợp B Liên kết gen (liên kết hoàn toàn) hạn chế sụ xuất biến dị tổ hợp C Số lượng nhóm gen liên kết lồi thường số lượng nhiễm sắc thể nhiễm sắc thể đơn bội lồi D Các gen nhiễm sắc thể di truyền tạo thành nhóm gen liên kết Đáp án 1-B 11-B 21-B 31-C 2-A 12-C 22-C 32-A 3-C 13-A 23-C 33-D 4-D 14-D 24-C 34-D 5-B 15-D 25-B 35-C 6-A 16-D 26-C 36-A 7-C 17-D 27-D 37-A 8-A 18-D 28-A 38-A 9-C 19-B 29-B 39-C 10-B 20-D 30-B 40-A LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B Các phương pháp sử dụng để tạo dòng chủng thực vật : (1), (4) sai, dung hợp tế bào trần khác lồi, chưa rõ tế bào đem lai có chủng hay không nên đời chưa chủng sai, lai dòng chủng có kiểu gen khác tạo có kiểu gen dị hợp Câu 2: Đáp án A 2n = 32 ↔ có số nhóm gen liên kết 16 Theo lý thuyết, có tối đa số dạng thể C16  16 (2n – 1) khác thuộc loài là: Câu 3: Đáp án C www.LePhuoc.com Các bệnh, tật gặp nam nữ là: (1) (2) (4) (6) tật di truyền gặp nam, gen nằm NST giới tính Y vùng khơng tương đồng qui định hội chứng di truyền gặp nữ, gen có NST giới tính X nên cá thể có kiểu hình nữ Câu 4: Đáp án D Đặc điểm có trình phiên mã, khơng có q trình nhân đơi là: có tham gia enzyme RNA polimerase C sai, q trình nhân đơi DNA, có giai đoạn tổng hợp đoạn RNA mồi, enzyme RNA primase (thuộc họ RNA polimerase) tổng hợp, sử dụng nucleotid A, T, G, U làm nguyên liệu Câu 5: Đáp án B Theo nguyên tắc bổ sung: A1 = T2 A2 = T1 → Mạch khn (mạch 2) có : A2 = 200 , T2 =100 , G2 = 300 , X2 = 400 Theo nguyên tắc bổ sung: Nu mạch mã gốc bổ sung với nu mRNA Nu mRNA bổ sung với nu anti-codon tRNA → số nu ba đối mã tương tự số nu mạch Mã kết thúc UAG (mRNA) – không dịch mã Trên ba đối giảm nu : A, U, X → số nucleotid tRNA : A = A2 – = 200 – = 199 U = T2 – = 100 – = 99 G = G2 = 300 X = G2 – = 400 – = 399 số nucleotid tRNA : A = 199; U = 99; G = 300; X = 399 Câu 6: Đáp án A Loại đột biến cấu trúc gây hậu nghiêm trọng cho thể đảo đoạn đột biến làm đảo lộn nhiều cấu trúc hệ gen Câu 7: Đáp án C Do không xảy trao đổi chéo, kì giảm phân I tất tế bào sinh dục có kiểu xếp nhiễm sắc thể, trình thụ tinh bình thường, khơng xảy đột biến → có TH : TH 1: Aa BD/bd cho giao tử: A BD , a bd → đời : AA BD/BD ; Aa BD/bd ; aa bd/bd TH2: Aa BD/bd cho giao tử: a BD , A bd www.LePhuoc.com → đời con: aa BD/BD ; Aa BD/bd ; AA bd/bd Câu 8: Đáp án A Các phát biểu là: (1) (4) sai, đảo đoạn đứt đoạn NST, quay ngược 180 o nối lại, số lượng gen NST khơng thay đổi sai, đảo đoạn không làm thay đổi thành phần gen nhóm gen liên kết Câu 9: Đáp án C Phép lai cho kiểu hình đời phân li tỉ lệ 1: 2: AB/ab x Ab/aB Phép lai với cặp dị hợp chéo (khơng hốn vị) thường cho đời có KH phân li 1:2:1 Câu 10: Đáp án B Tính trạng gen qui định Kết lai thuận lai nghịch khác hai giới → gen nằm NST / X, vùng không tương đồng Y / Y vùng không tương đồng X Tính trạng lặn xuất giới dị giao tử(XY) nhiều giới đồng giao tử → gen X vùng khơng tương đồng Y Do gen ngồi NST, đời có KH 100% giống mẹ Gen nằm Y, vùng khơng tương đồng X, tính trạng xuất giới XY Câu 11: Đáp án B Thể ba : 2n+1 dạng thể ba tương ứng với cặp NST ba NST, xét gen có alen, có loại kiểu gen: AAA, AAa, Aaa, aaa → dạng thể ba có số kiểu gen là: x 34 = 324 → dạng thể ba có số kiểu gen là: 324 x = 1620 Câu 12: Đáp án C Các kết luận là: (1) (4) Đáp án C sai Hốn vị gen xảy vào kì đầu giảm phân I sai Tần số hoán vị gen không phản ánh khoảng cách gen NST Tần số hốn vị gen có đơn vị cM, phản ánh tần suất diễn bắt cặp trao đổi chéo cromatit cặp tương đồng Ví dụ: giả thuyết Thì ruồi giấm đực, tần số hốn vị gen khoảng cách tất gen ???? → vô lý Câu 13: Đáp án A Các phương pháp tạo giống từ tế bào sinh dưỡng là: www.LePhuoc.com Chọn dòng tế bào xoma có biến dị Nuôi cấy tế bào thực vật invitro, nuôi cấy hạt phấn khơng tạo giống Nó giúp nhân nhanh giống ban đầu Câu 14: Đáp án D P : AaBbDdEe x AaBBDdee F1: có dạng: - - B - - - - e Vậy tỉ lệ kiểu gen mang alen trội C36 là:   0,3125 16 Câu 15: Đáp án D Phát biểu là: D A sai, pheninalanin axit amin cần thiết người Thiếu nó, người bị rối loạn chuyển hóa B sai, bệnh pheninketo niệu alen lặn qui định, phát phương pháp tế bào C sai, bệnh pheninketo niệu bệnh ứ đọng axit amin pheninalanin Câu 16: Đáp án D TH không liên quan đến đột biến gen là: hội chứng Down Đây hội chứng di truyền đột biến số lượng NST ( thể ba – có NST số 21) Câu 17: Đáp án D Thể truyền cần mang gen đánh dấu để : dễ dàng phát tế bào vi khuẩn tiếp nhận ADN tái tổ hợp → từ chọn lọc lấy tế bào tiếp nhận DNA ngoại lai để nuôi phát triển Câu 18: Đáp án D Tỉ lệ ba có khơng chứa nu A (6/10)3 = 27/125 Vậy tỉ lệ ba chứa nu A là: 98/125 = 78,4% Câu 19: Đáp án B Các kết luận : (1) (4) (5) sai Đột biến cấu trúc đột biến cấu tạo NST : đoạn, chuyển đoạn, đảo đoạn, … sai Giá trị đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen chứa mơi trường tác động vào Mặc dù đột biến NST hầu hết gây chết có số đột biến sống sót, phù hợp với mơi trường, ví dụ đột biến chuyển đoạn, sát nhập NST số số thành NST loài vượn để bước đến tiến hóa thành lồi người Câu 20: Đáp án D www.LePhuoc.com Kết luận sai : D Gai hoa hồng tiến hóa từ thân Gai xương rồng biến thái từ Câu 21: Đáp án B Điểm giống trình phiên mã dịch mã sinh vật nhân thực : diễn theo nguyên tắc bổ sung Phiên mã : nguyên tắc bổ sung mARN với ADN Dịch mã : nguyên tắc bổ sung ba đối mã tARN với ba mã hóa mARN Câu 22: Đáp án C Các phương pháp tạo giống mang nguồn gen loài sinh vật khác : (3) (4) Lai tế bào sinh dưỡng tạo tế bào có chứa gen lồi Cơng nghệ gen giúp chuyển gen từ sinh vật sang sinh vật khác → sinh vật mang gen lồi Câu 23: Đáp án C Thể ba 2n+1 có 15 NST tế bào sinh dưỡng Câu 24: Đáp án C Các nhận định chứng tiến hóa phân tử 2, 3, sai chứng chứng minh nguồn gốc chung loài sai, chứng tế bào học sai Câu 25: Đáp án B Phát biểu sai B Trong q trình nhân đơi ADN, enzim nối ligaza tác động lên hai mạch đơn Do đơn vị tái bản, có enzyme tháo xoắn tháo hướng, tạo chạc ba Do mạch, xuất phát từ điểm tổng hợp hướng tạo phần : liên tục, gián đoạn Câu 26: Đáp án C P : AA + Aa Đặt tỉ lệ kiểu gen Aa P 2x (0 < x < 0,5) → tần số alen a x Quần thể ngẫu phối → hệ F2 có : aa = x2; Aa = 2.x.(1 – x) F2 : Aa + aa = 36% = x2 + 2.x.(1 – x) Giải ra, x = 0,2 Vậy F2 : aa = 0,04 ; Aa = 0,32; AA = 0,64 www.LePhuoc.com Lấy ngẫu nhiên hoa đỏ, xác suất thu chủng : (0,64/ 0,96)2 = 4/9 Câu 27: Đáp án D Lần : tế bào chứa N14 môi trường N14 → Sau hệ, tạo : 22 tế bào chứa N14 Lần : tế bào chứa N14 môi trường N15 → sau lần nhân đôi, tạo : 42 = 16 tế bào Trong có x = tế bào chứa N14 N15 tế bào chứa N15 Lần : 16 tế bào môi trường N14 Nhân đôi lần tế bào chứa N14 N15 → cho tế bào N14 tế bào N14và N15 tế bào chứa N15 → cho 16 tế bào N14 N15 → tổng có 24 tế bào chứa N14 N15 Câu 28: Đáp án A Alen A >> alen a Các phép lai mà đời khơng có tượng phân tính : phép lai AA x AA; AA x Aa; AA x aa; aa x aa Câu 29: Đáp án B Ptc : ♀ đỏ x ♂ trắng F1 : 100% mắt đỏ ♂F1 lai phân tích Fa : 2♂ trắng : ♀ đỏ : ♀ trắng Tính trạng khác giới, khơng có tượng di truyền thẳng, di truyền dòng mẹ → tính trạng phụ thuộc giới tính → F1 cho tổ hợp giao tử → F1 AaXBY → Fa : AaXbY : aaXbY : AaXBXb : aaXbXb → tính trạng gen tương tác bổ sung qui định A-B- = đỏ; A-bb = aaB- = aabb = trắng F1 : AaXBY : AaXBXb F1 x F1 : AaXBY x AaXBXb F2 : đực mắt đỏ : A-XBY = 0,75 x 0,25 = 0,1875 → đực F2 mắt trắng = 0,5 – 0,1875 = 0,3125 = 31,25% www.LePhuoc.com Câu 30: Đáp án B P : AaBbDdXMXm x aaBbddXMY loài chim, đực XX, XY → kiểu hình chim mẹ : aaB-ddMF1 , đực có kiểu hình giống mẹ (aaB-ddXMX-) có tỉ lệ : 0,5 x 0,75 x 0,5 x = 0,1875 = 3/16 Câu 31: Đáp án C A-B- = đỏ A-bb = aaB- = aabb = trắng P: AaBb tự thụ F1 : 9A-B- : 3A-bb : 3aaB- : 1aabb Trên F1 , hạt hệ F2 Loài thực vật tự thụ phấn →Vậy xuất tỉ lệ phân li màu sắc F2 50% hạt màu đỏ : 50% hạt màu trắng Hạt màu đỏ A-B- = 50% = ½ = ½ x A- = ↔ AA tự thụ B- = ½ khơng có kiểu gen tự thụ cho đời có tỉ lệ KH trội ½ Câu 32: Đáp án A Khi khơng có đường Lactozo, trường hợp operon Lac thực phiên mã là: (1) (4) : gen điều hòa chức → khơng có yếu tố kiểm soát → phiên mã : vùng vận hành bị đột biến, khơng khả gắn protein ức chế → khơng kiểm sốt → phiên mã Đáp án A : vùng khởi động → ARN polimeraza không bám → không phiên mã : mơi trường khơng có Lactose → gen điều hòa gắn vào vùng vận hành → khơng phiên mã : vùng khởi động bị đột biến → không gắn với ARN polimeraza → không phiên mã Câu 33: Đáp án D Ptc : AABB x aabb F1 : AaBb Tứ bội hóa → AAaaBBbb F1 x tứ bội thân thấp, hoa trắng: AAaaBBbb x aaaabbbb AAaa x aaaa : AAaa cho giao tử: 1/6AA : 4/6Aa : 1/6aa → F2 : Aaaa = 4/6 x = 4/6 www.LePhuoc.com BBbb x bbbb → F2 : BBbb = 1/6 x = 1/6 → F2 : AaaaBBbb = 4/6 x 1/6 = 4/36 = 1/9 Câu 34: Đáp án D Phát biểu là: D A sai, gen nhân nằm ti thể/ lục lạp, nằm tế bào chất Khi phân bào, kì sau kì cuối hình thành màng tế bào, chia tế bào thành tế bào con, tế bào chất bị chia làm phần, không B sai, gen ngồi nhân biểu kiểu hình giới C sai, gen nhân nằm ADN dạng vòng ti thể/ lục lạp Câu 35: Đáp án C Dạng đột biến làm alen gen nằm NST lặp đoạn Câu 36: Đáp án A Những gen ung thư loại thường là: gen trội không di truyền chúng xuất tế bào sinh dưỡng Câu 37: Đáp án A Ta có bảng sau : Số KG đời Phép lai �4  16 Phép lai �4  16 Phép lai �3  12 Phép lai �4  12 Phép lai �4  Phép lai �3  Số KH đời �2  �2  �1  2 �2  �2  �2  Vậy có phép lai số cho 12 kiểu gen kiểu hình Câu 38: Đáp án A gen nằm cặp NST F1 : thấp dài ab/ab = 0,06 Đặt tần số hoán vị gen f = 2x (0< x
- Xem thêm -

Xem thêm: Thi thu PTTH thai binh , Thi thu PTTH thai binh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay