Thi thu PTTH ninh binh 2

5 16 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:19

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 05 trang) ĐỀ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA CHO HỌC SINH/HỌC VIÊN LỚP 12 THPT, BT THPT NĂM HỌC 2017-2018 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 002 Câu 1: Động vật sau chưa có quan tiêu hóa? A Cá chép B Trùng biến hình C Giun đất D Gà Câu 2: Khi nói hơ hấp thực vật, nhân tố môi trường sau không ảnh hưởng đến hô hấp? A Nồng độ khí CO2 B Nhiệt độ C Nồng độ khí Nitơ (N2) D Hàm lượng nước Câu 3: Cho chuỗi thức ăn: Cây ngô → Sâu ăn ngô → Nhái → Rắn hổ mang→ Diều hâu Trong chuỗi thức ăn này, loài thuộc bậc dinh dưỡng cao nhất? A Cây ngô B Sâu ăn ngô C Nhái D Diều hâu Câu 4: Trong khí nguyên thủy vỏ Trái Đất khơng có khí sau đây? A NH3 B O2 C CO2 D CH4 Câu 5: Bộ ba sau mang tín hiệu kết thúc trình dịch mã? A 5'UAG3' B 5'AUG3' C 5'UUG3' D 5'AAU3' Câu 6: Khi nói tuần hồn máu thú, phát biểu sau đúng? A Có loại hệ tuần hồn, hệ tuần hồn hở hệ tuần hồn kín B Máu chảy động mạch ln giàu O2 C Thành phần máu có hồng cầu D Nhịp tim voi chậm nhịp tim chuột Câu 7: Một nhân tố bên ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật A Hoocmôn B Nhiệt độ C Thức ăn D Ánh sáng Câu 8: Khẳng định sau nói xináp sai? A Xináp diện tiếp xúc tế bào thần kinh với tế bào thần kinh B Xináp diện tiếp xúc tế bào thần kinh với tế bào tuyến C Xináp diện tiếp xúc tế bào thần kinh với tế bào xương D Xináp diện tiếp xúc tế bào thần kinh với tế bào Câu 9: Đối với loài thực vật cạn, nước hấp thụ chủ yếu qua phận sau đây? A Chóp rễ B Khí khổng C Tồn bề mặt thể D Lông hút rễ Câu 10: Trong hệ sinh thái, lượng truyền từ mặt trời theo chiều sau đây? A Sinh vật tiêu thụ vào sinh vật sản xuất trở môi trường B Sinh vật sang sinh vật khác quay trở lại sinh vật ban đầu C Sinh vật sản xuất qua bậc dinh dưỡng tới môi trường D Môi trường vào sinh vật phân giải sau đến sinh vật sản xuất Câu 11: Cặp quan sau quan tương tự? A Mang cá mang tôm B Vây ngực cá voi chân trước mèo C Chân trước mèo cánh dơi D Tuyến nước bọt người tuyến nọc độc rắn Câu 12: Xét quần thể sinh vật có cấu trúc di truyền 0,8 AA : 0,1 Aa : 0,1 aa Tần số alen a quần thể A 0,2 B 0,15 C 0,1 D 0,85 Câu 13: Phát biểu không với ưu điểm phương pháp nuôi cấy mô? A Dễ tạo nhiều biến dị di truyền cung cấp cho chọn giống B Duy trì tính trạng mong muốn mặt di truyền C Nhân nhanh với số lượng lớn giống bệnh Trang 1/5 - Mã đề thi 002 D Phục chế giống quý, hạ giá thành nhờ giảm mặt sản xuất Câu 14: Khi nói diễn nguyên sinh phát biểu sau không đúng? A Quá trình diễn gắn liền với phá hại mơi trường B Được biến đổi qua quần xã trung gian C Bắt đầu từ môi trường chưa có sinh vật D Kết cuối thường hình thành quần xã đỉnh cực Câu 15: Lấy 100g hạt nhú mầm chia thành phần Đổ nước sôi lên hai phần để giết chết hạt Tiếp theo cho phần hạt vào bình nút chặt để khoảng từ 1,5 đến Mở nút bình chứa hạt sống (bình a) nhanh chóng đưa nến cháy vào bình, nến tắt Sau đó, mở nút bình chứa hạt chết (bình b) đưa nến cháy vào bình, nến tiếp tục cháy Nhận xét sau đúng? A Bình a hạt khơng xảy hơ hấp khơng tạo O2 nến tắt B Bình b hạt hơ hấp cung cấp nhiệt cho nến cháy C Bình a hạt hơ hấp hút O2 nên nến tắt D Bình b hạt hô hấp tạo O2 nên nến cháy Câu 16: Một gen sinh vật nhân sơ dài 408 nm có số nucleotit loại A chiếm 18% tổng số nucleotit gen Theo lí thuyết, gen có số nucleotit loại X A 384 B 216 C 432 D 768 Câu 17: Khi nói nhân tố di - nhập gen, phát biểu sau đúng? A Di – nhập gen làm thay đổi tần số alen không làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể B Di – nhập gen làm tăng tần số alen trội quần thể C Di – nhập gen mang đến cho quần thể alen có lợi D Sự phát tán hạt phấn thực vật hình thức di – nhập gen Câu 18: Ở lồi thực vật, tính trạng màu hoa cặp gen Aa, Bb, Dd phân li độc lập quy định Kiểu gen có đủ gen trội A, B, D quy định hoa tím; kiểu gen lại quy định hoa trắng Cho hoa tím lai phân tích, thu Fa Theo lí thuyết, thu tỉ lệ kiểu hình Fa là: A hoa tím : hoa trắng B 100% hoa trắng C hoa tím : hoa trắng D hoa tím : 15 hoa trắng Câu 19: Khi nói đột biến nhiễm sắc thể, có phát biểu sau đúng? I Tất đột biến số lượng nhiễm sắc thể làm thay đổi hàm lượng ADN nhân tế bào II Tất đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể làm thay đổi cấu trúc nhiễm sắc thể III Tất đột biến đa bội lẽ làm tăng hàm lượng ADN nhân tế bào IV Tất đột biến đa bội chẵn làm thay đổi số lượng gen có nhiễm sắc thể A B C D AB Câu 20: Một tế bào sinh tinh thể có kiểu gen giảm phân bình thường, khơng có đột biến Theo ab lí thuyết, phát biểu sau khơng đúng? A Nếu có hốn vị gen sinh giao tử ab với tỉ lệ 25% B Nếu có trao đổi chéo B b tạo loại giao tử với tỉ lệ tùy vào tần số hoán vị gen C Cho dù có hốn vị hay khơng có hốn vị ln sinh giao tử AB D Nếu khơng có trao đổi chéo tạo loại giao tử Câu 21: Khi nói nhân tố tiến hố, có đặc điểm sau đặc điểm chung cho nhân tố chọn lọc tự nhiên yếu tố ngẫu nhiên? I Làm thay đổi thành phần kiểu gen tần số alen quần thể II Có thể làm giảm tính đa dạng di truyền quần thể III Có thể loại bỏ hồn tồn alen khỏi quần thể IV Làm tăng tần số alen có lợi giảm tần số alen có hại A B C D Câu 22: Sự không phân li cặp nhiễm sắc thể số tế bào giảm phân hình thành giao tử bên bố mẹ, qua thụ tinh hình thành hợp tử mang nhiễm sắc thể A 2n; 2n  2; 2n  B 2n; 2n  1; 2n  C 2n  1; 2n  D 2n; 2n  Câu 23: Khi nói cạnh tranh lồi, có phát biểu sau đúng? I Trong quần thể, thường xuyên diễn cạnh tranh thức ăn, nơi sinh sản, Trang 2/5 - Mã đề thi 002 II Cạnh tranh loài động lực thúc đẩy tiến hóa quần thể III Cạnh tranh lồi giúp trì ổn định số lượng cá thể mức phù hợp, đảm bảo tồn phát triển quần thể IV Cạnh tranh loài làm giảm tỉ lệ sinh sản, tăng tỉ lệ tử vong Do làm giảm kích thước quần thể xuống mức tối thiểu A B C D Câu 24: Khi nói kích thước quần thể, phát biểu sau không đúng? A Nếu môi trường sống thuận lợi, nguồn sống dồi tỉ lệ sinh sản tăng thường dẫn tới làm tăng kích thước quần thể B Nếu kích thước quần thể giảm xuống mức tối thiểu quần thể rơi vào trạng thái tuyệt chủng C Cạnh tranh lồi góp phần trì ổn định kích thước quần thể phù hợp với sức chứa mơi trường D Nếu khơng có nhập cư tỉ lệ sinh sản tỉ lệ tử vong kích thước quần thể trì ổn định Câu 25: Trong chế điều hòa hoạt động opêron Lac vi khuẩn E.coli, giả sử gen Z nhân đôi lần phiên mã 20 lần Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? A Gen điều hòa nhân đơi lần B Gen A phiên mã 10 lần C Môi trường sống lactơzơ D Gen Y phiên mã 20 lần Câu 26: Loại đột biến sau làm tăng hàm lượng ADN nhân tế bào? A Đột biến gen B Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể C Đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể D Đột biến số lượng nhiễm sắc thể Câu 27: Cho biết gen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai sau thu đời có 100% cá thể mang kiểu hình trội? A aaBb × Aabb B AaBB × aaBb C aaBB × AABb D AaBb × AaBb Câu 28: Xét lưới thức ăn sau: Có phát biểu sau đúng? I Chuỗi thức ăn dài có mắt xích II Quan hệ lồi C loài E quan hệ cạnh tranh khác loài III Tổng sinh khối loài A lớn tổng sinh khối lồi lại IV Nếu lồi C bị tuyệt diệt lồi D bị giảm số lượng cá thể A B C D Câu 29: Cho đực thân đen chủng giao phối với thân xám chủng (P), thu F đồng loạt thân xám Ngược lại, cho đực thân xám chủng giao phối với thân đen chủng (P), thu F1 đồng loạt thân đen Phát biểu sau đúng? A Gen quy định tính trạng nằm nhiễm sắc thể thường B Gen quy định tính trạng nằm bào quan ti thể C Gen quy định tính trạng nằm lục lạp D Gen quy định tính trạng nằm nhiễm sắc thể giới tính Câu 30: Trong phát biểu sau đây, có phát biểu đúng? I Tính thối hố mã di truyền tượng ba mang thông tin quy định cấu trúc nhiều loại axit amin II Tính phổ biến mã di truyền tượng loại axit amin nhiều ba khác quy định tổng hợp III Trong trình phiên mã, có mạch gen sử dụng làm khuôn để tổng hợp phân tử mARN IV Trong trình dịch mã, ribơxơm trượt phân tử mARN theo chiều từ đầu 5' đến 3' mARN A B C D Trang 3/5 - Mã đề thi 002 Câu 31: Ở lồi trùng, cặp nhiễm sắc thể giới tính giới XX, giới đực XY; tính trạng màu sắc cánh hai cặp gen phân li độc lập quy định Cho cánh đen chủng giao phối với đực cánh trắng chủng (P), thu F có 100% cá thể cánh đen Cho đực F1 lai với có kiểu gen đồng hợp tử lặn, thu F a có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: đực cánh trắng : cánh đen : cánh trắng Cho F giao phối ngẫu nhiên, thu F Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Tính trạng màu sắc cánh di truyền theo quy luật tương tác bổ sung liên kết giới tính II Trong số cánh trắng F2, số đực chiếm tỉ lệ 5/7 III Trong số cánh đen F2, số đực chiếm tỉ lệ 1/3 IV Trong số đực F2, số cánh trắng chiếm tỉ lệ 5/8 A B C D Câu 32: Sơ đồ phả hệ sau mô tả hai bệnh di truyền phân li độc lập với Biết không xảy đột biến tất người phả hệ Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Có người chưa biết xác kiểu gen II Người số người số chắn có kiểu gen giống III Xác suất sinh không bị bệnh cặp vợ chồng số - 2/3 IV Cặp vợ chồng số – sinh bị bệnh H với xác suất cao sinh bị bệnh G A B C D Câu 33: Một quần thể thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Thế hệ xuất phát (P) có kiểu hình, hoa trắng chiếm 40% Qua hệ ngẫu phối, F có tỉ lệ kiểu hình: (16 hoa đỏ : hoa trắng) Biết quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hóa Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Tần số alen A lớn tần số alen a II Ở hệ P, cá thể chủng chiếm tỉ lệ 60% III Giả sử cá thể P tự thụ phấn F1, sau F1 tự thụ phấn thu F2 Ở F2, hoa đỏ chiếm tỉ lệ 9/20 IV Nếu cá thể F2 tự thụ phấn hai lần liên tiếp thu F4 tỉ lệ kiểu hình F4 là: (23 hoa đỏ : 27 hoa trắng) A B C D Câu 34: Một loài động vật, gen quy định tính trạng, alen trội trội hoàn toàn Tiến hành phép AB AB Dd �♂ Dd , thu F1 có kiểu hình lặn tính trạng chiếm tỉ lệ 2,25% Biết khơng lai P: ♀ ab ab xảy đột biến xảy hoán vị gen hai giới với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Khoảng cách gen A gen B 40cM II F1 có tối đa 30 loại kiểu gen, loại kiểu hình III F1 có kiểu hình mang tính trạng trội tính trạng lặn chiếm 16,5% IV Trong số cá thể có kiểu hình mang tính trạng trội, cá thể chủng chiếm tỉ lệ 3/59 A B C D Câu 35: Ở loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa gen có alen A1; A2; A3 quy định Trong đó, alen A1 quy định hoa đỏ trội hồn tồn so với alen A2 quy định hoa vàng trội hoàn toàn so với alen A3 quy định hoa trắng Cho hoa đỏ (P) giao phấn với nhau, thu hợp tử F Gây đột biến tứ bội hóa hợp tử F1 thu tứ bội Lấy tứ bội có hoa đỏ F cho tự thụ phấn, thu F2 có kiểu hình hoa vàng chiếm tỉ lệ 1/36 Cho tứ bội giảm phân sinh giao tử Trang 4/5 - Mã đề thi 002 lưỡng bội; giao tử lưỡng bội thụ tinh với xác suất Theo lí thuyết, có phát biểu sau F2 đúng? I Loại kiểu gen có alen A1 chiếm tỉ lệ 1/36 II Loại kiểu gen có alen A3 chiếm tỉ lệ 2/9 III Có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa vàng IV Lấy ngẫu nhiên hoa vàng, xác suất thu không mang alen A3 1/35 A B C D Câu 36: Cho biết gen quy định tính trạng, gen phân li độc lập, alen trội trội hồn tồn khơng có đột biến xảy Cho phép lai P: AaBbDdeeHh×AaBbDdEeHH Theo lý thuyết số cá thể có kiểu hình mang tính trạng trội, tính trạng lặn thu F1 chiếm tỉ lệ A 9/32 B 3/32 C 9/128 D 27/128 Câu 37: Một gen có chiều dài 408nm số nuclêôtit loại A chiếm 20% tổng số nuclêôtit gen Trên mạch gen có 200T số nuclêôtit loại G chiếm 15% tổng số nuclêôtit mạch Có phát biểu sau đúng? G1 G1  T1 23   I Tỉ lệ II Tỉ lệ A1 14 A1  X1 57 III Tỉ lệ G1  T1  A1  X1 IV Tỉ lệ TG  AX A B C D Câu 38: Ở loài thực vật, cho thân cao (P) giao phấn với thân thấp, thu F đồng loạt xuất kiểu hình thân cao, F1 tự thụ phấn thu F2 có tỉ lệ kiểu hình 56,25% thân cao : 43,75% thân thấp Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Trong số thân cao F2, chủng chiếm tỉ lệ 1/9 II Trong số thân thấp F2, chủng chiếm tỉ lệ 3/7 III Ở đời F2, thân cao không chủng chiếm tỉ lệ ½ IV Ở F2, thân cao chủng chiếm tỉ lệ lớn A B C D Câu 39: Ở loài thực vật, cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp; B quy định chín sớm trội hồn tồn so với b quy định chín muộn Cho thân cao, chín sớm (P) tự thụ phấn, thu F1 có loại kiểu hình, có 3,24% số thân thấp, chín muộn Biết khơng xảy đột biến xảy hoán vị gen hai giới với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở F1, kiểu hình thân cao, chín sớm chủng chiếm tỉ lệ 3,24% II Ở F1, kiểu hình thân thấp, chín sớm chủng chiếm tỉ lệ 10,24% III Ở F1, tổng số cá thể đồng hợp hai cặp gen chiếm tỉ lệ 26,96% IV Ở F1, tổng số cá thể dị hợp cặp gen chiếm tỉ lệ 23,04% A B C D Câu 40: Ở lồi thú, tính trạng màu lơng cặp gen có alen quy định, lơng đỏ trội hồn tồn so với lơng trắng Khi cho cá thể lông đỏ giao phối với cá thể lơng trắng thu F có tỉ lệ 50% cá thể lông đỏ : 50% cá thể lông trắng Cho F giao phối tự thu đời F2 có tỉ lệ 50% cá thể lơng đỏ : 50% cá thể lơng trắng Có phát biểu sau đúng? I Gen quy định tính trạng màu lông nằm nhiễm sắc thể thường II Nếu F2 tiếp tục giao phối ngẫu nhiên đời F3 có tỉ lệ kiểu hình cá thể lông đỏ : cá thể lông trắng III Trong quần thể lồi này, có tối đa kiểu gen tính trạng màu lơng IV Trong quần thể lồi này, có kiểu gen quy định lông trắng A B C D - -HẾT Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm Trang 5/5 - Mã đề thi 002 ... Câu 22 : Sự không phân li cặp nhiễm sắc thể số tế bào giảm phân hình thành giao tử bên bố mẹ, qua thụ tinh hình thành hợp tử mang nhiễm sắc thể A 2n; 2n  2; 2n  B 2n; 2n  1; 2n  C 2n  1; 2n... Theo lý thuyết số cá thể có kiểu hình mang tính trạng trội, tính trạng lặn thu F1 chiếm tỉ lệ A 9/ 32 B 3/ 32 C 9/ 128 D 27 / 128 Câu 37: Một gen có chiều dài 408nm số nuclêơtit loại A chiếm 20 % tổng... 2n  1; 2n  D 2n; 2n  Câu 23 : Khi nói cạnh tranh lồi, có phát biểu sau đúng? I Trong quần thể, thường xuyên diễn cạnh tranh thức ăn, nơi sinh sản, Trang 2/ 5 - Mã đề thi 0 02 II Cạnh tranh
- Xem thêm -

Xem thêm: Thi thu PTTH ninh binh 2 , Thi thu PTTH ninh binh 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay