THI THU LAN 2 THPT QG 2018MON SINHTRUONG TH CAO NGUYENDAI HOC TAY NGUYEN

8 36 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:19

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN TRƯỜNG THPT TH CAO NGUYÊN ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 (LẦN 2) Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút (khơng kể thời gian giao đề) (Đề thi có 06 trang-40 câu trắc nghiệm) Mã đề thi: 134 Họ tên thí sinh……………………………………… Số báo danh…………………………………………… Câu 81: Cho thông tin số đột biến người : (1) gen bị đột biến khơng tổng hợp prôtêin (2) phần lớn đột biến điểm thường vơ hại (trung tính) (3) đột biến thay cặp nuclêơtit làm xuất ba thối hóa (4) gen bị đột biến tổng hợp prôtêin bị thay đổi chức (5) gen bị đột biến dẫn đến giảm số lượng prôtêăn tổng hợp Các thông tin dùng làm để giải thích ngun nhân nhiều bệnh di truyền người là: A (3), (4), (5) B (1), (4), (5) C (1), (2), (4) D (2), (3) (5) Câu 82: Quang hợp thực vật: A trình tổng hợp hợp chất cacbonhyđrat O2 từ chất vô đơn giản xảy B trình sử dụng lượng ATP diệp lục hấp thụ để tổng hợp cacbonhydrat giải phóng ơxy từ CO2 nước C trình sử dụng lượng ánh sáng mặt trời diệp lục hấp thu để tổng hợp cacbonhyđrat giải phóng oxy từ cacbonic nước D trình sử dụng lượng ánh sáng mặt trời diệp lục hấp thu để tổng hợp chất hữu từ chất vô đơn giản (CO2) Câu 83: Đặc điểm chung q trình nhân đơi ADN q trình phiên mã sinh vật nhân thực A diễn toàn phân tử ADN NST B thực theo nguyên tắc bổ sung C có tham gia ADN pơlimeraza D diễn hai mạch gen Câu 84: Trình tự sau nói đường thức ăn cấu tạo dày trâu, bò? A Dạ cỏ → tổ ong→ sách→ múi khế B Dạ cỏ → sách → múi khế → tổ ong C Dạ cỏ → sách → tổ ong→ múi khế D Dạ cỏ → tổ ong →dạ múi khế → sách Câu 85: Khi nói gen nhiễm sắc thể giới tính người, cho kết luận sau: A Trên nhiễm sắc thể giới tính có gen quy định giới tính thể B Đoạn khơng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X có gen đoạn khơng tương đồng NST giới tính Y C Gen nằm đoạn tương đồng nhiễm sắc thể X Y tồn theo cặp alen D Gen nằm đoạn không tương đồng nhiễm sắc thể Y thường tồn theo cặp alen Câu 86: Nhân tố quy định chiều hướng nhịp độ biến đổi thành phần kiểu gen quần thể là: A Chọn lọc tự nhiên B Di nhập gen C Giao phối không ngẫu nhiên D Đột biến Câu 87: Ở nhóm động vật sau đây, hệ tuần hồn không làm nhiệm vụ vận chuyển O2? A Lưỡng cư B Cá C Chim D Côn trùng Câu 88: Hãy chọn đáp án kết hợp cột A với cột B là: Cột A Cột B Lá có rộng, mỏng a Trao đổi khí nước quang hợp Mạch dẫn b Chứa lục lạp thực quang hợp Biểu bì c Hấp thụ nhiều ánh sáng Mô giậu d Vận chuyển nước, khống chất hữu Khí khổng e Bảo vệ A C – a, – b, – c, – d, – e B – a, – d, – e, – b, – C – b, – d, – e, – c, – a D – c, – d, – e, – b, – a Trang 1/8 - Mã đề thi 134 Câu 89: Trường hợp biến động số lượng không theo chu kỳ? A Sâu hại xuất nhiều vào mùa xuân B Gà rừng chết rét C Ếch nhái tăng nhiều vào mùa mưa D Cá cơm biển Peru chết nhiều dòng nước nóng chảy qua năm/lần Câu 90: Thể đa bội lẻ: A có tế bào mang NST 2n + B có hàm lượng ADN tăng gấp lần so với thể lưỡng bội C có NST số lẻ D khơng có khả sinh sản hữu tính bình thường Câu 91: Loại enzim sau trực tiếp tham gia vào trình phiên mã gen cấu trúc sinh vật nhân sơ? A ADN polymerase B Ligase C Restrictase D ARN polymerase Câu 92: Mối quan hệ sau thuộc mối quan hệ cộng sinh? A Dây tơ hồng bám thân khác B Nhạn bể cò làm tổ tập đoàn C Vi khuẩn Rhizobium sống rễ họ đậu.D Giun sống quan tiêu hóa động vật Câu 93: Cho giao phấn đỏ, dài chủng với vàng, tròn chủng, thu F1 có loại kiểu hình Cho F1 giao phấn với nhau, F2 gồm 300 đỏ, tròn; 600 đỏ, bầu dục; 300 đỏ, dài; 100 vàng, tròn; 200 vàng, bầu dục; 100 vàng, dài Tính trạng hình dạng tn theo quy luật di truyền? A Đồng trội B Tương tác gen C Phân ly D Trội khơng hồn tồn Câu 94: Cho quần thể ngẫu phối có p, q tần số alen A a, cấu trúc quần thể trạng thái cân là: A (1 - q )2 AA : 2p (1 – p ) Aa : q2 aa B 2p (1 - q ) AA : p2 Aa : (1- q )2 aa 2 C p Aa : 2pq AA : q aa D (1 - q )2 AA : (1 - p )2 Aa : q2 aa Câu 95: Điều sau không đề cập vấn đề vận tốc máu tương quan với huyết áp tổng diện tích mạch? A Khi tổng diện tích mạch lớn, huyết áp cao vận tốc máu lớn B Hệ mạch xa tim, huyết áp giảm C Máu chảy nhanh động mạch nhỏ mao mạch D Máu vận chuyển từ nơi có huyết áp cao đến nơi có huyết áp thấp Câu 96: Q trình hơ hấp hiếu khí hơ hấp kị khí (lên men) tạo lượng nhưng: A hơ hấp kị khí giải phóng CO2 ATP B khác giai đoạn đường phân C hơ hấp kị khí diễn ty thể D khác sản phẩm cuối giá trị lượng thu Câu 97: Cho liệu điều kiện sống số loài sinh vật sau: Loài 1: Sống nhiệt độ 0°C - 16°C độ ẩm 20% - 60% Loài 2: Sống nhiệt độ 10°C - 50°C độ ẩm 10% - 60% Loài 3: Sống nhiệt độ 5°C - 38°C độ ẩm 10% - 20% Loài 4: Sống nhiệt độ 12°C - 52°C độ ẩm 80% - 90% Trong loài trên, loài rộng nhiệt, ưa ẩm là: A Loài B Loài C Loài D Loài Câu 98: Thực phép lai P: AaBbDdEe x AaBbddee Biết gen quy định tính trạng, có quan hệ trội lặn khơng hoàn toàn, cặp gen nằm nhiễm sắc thể thường khác Số loại kiểu hình F1 là? A 16 B 36 C D Câu 99: Trong phát biểu đây, phát biểu sai nói nhân tố tiến hố? A Chọn lọc tự nhiên tác động lên quần thể có nguồn biến dị sơ cấp tạo B Di - nhập gen làm tăng cường khác biệt vốn gen quần thể loài C Đột biến cấu trúc NST thường gây hại nên nhân tố tiên hố D Giao phối khơng ngẫu nhiên làm nghèo số loại alen quần thể Trang 2/8 - Mã đề thi 134 Câu 100: Cho đoạn mạch bổ sung đoạn gen cấu trúc có trình tự nucleotit sau: AAG ATX GGG XGT ATX XTA TTG GTA Tại vị trí cặp nucleotit thứ tính từ đầu 3’ mạch gốc bị cặp Nu Gen đột biến tham gia tổng hợp protein Nhận xét sau không đúng? A Phân tử Protein gen mã hóa có axit amin B Gen có ba có mã hóa axit amin C Đột biến gọi đột biến dịch khung D Phân tử protein tổng hợp có axit amin bị thay đổi so với Protein gen trước đột biến mã hóa Câu 101: Một bệnh nhân bị cảm nên bị nôn nhiều lần ngày làm nhiều nước, thức ăn nhiều dịch vị Tình trạng gây cân nội môi theo hướng sau đây? (1) pH máu tăng (2) Huyết áp giảm (3) Áp suất thẩm thấu tăng (4) Thể tích máu giảm A B C D Câu 102: Theo quan niệm Đacuyn, nguyên liệu chọn lọc tự nhiên gì? A Biến dị di truyền B Biến dị cá thể C Đột biến D Biến dị tổ hợp Câu 103: Hình ảnh bên mơ tả về: A Các lồi chim có nơi kiếm ăn khác nên chịu tác động nhân tố sinh thái khác B Các loài chim có nơi kiếm ăn khác có chung ổ sinh thái C Các lồi chim có nơi khác nên nơi kiếm ăn khác D Các loài chim phân li ổ sinh thái nơi Câu 104: Trong chế điều hòa hoạt động operon Lac, kiện sau thường xuyên diễn ra? (1) Gen điều hòa (R) tổng hợp prơtêin ức chế (2) Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo phân tử mARN phân tử mARN không dịch mã (3) ARN pôlimeraza liên kết với vùng khởi động Operon Lac tiến hành phiên mã (4) Một số phân tử lactôzơ liên kết với prôtêin ức chế (5) Prôtêin ức chế liên kết với vùng vận hành operon Lac A B 2, C 3, D 3, 4, Câu 105: Ở loài thực vật, gen A quy định than cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp, gen B quy định hoa tím trội hồn tồn so với gen b quy định hoa trắng, gen d quy định hạt tròn trội hoàn toàn so với gen d quy định hạt dài Các gen nằm NST thường F1 mang ba tính trạng trên, tự thụ phấn F2 có tỷ lệ kiểu hình (3 : 1)(1 : 2: 1) F1 có kiểu gen ? A B C D Câu 106: Khi nói hơ hấp thực vật, có phát biểu sau đúng? (1) Cường độ hô hấp tỉ lệ thuận với nhiệt độ (2) Cường độ hô hấp tỉ lệ nghịch với hàm lượng nước thể quan hô hấp (3) Cường độ hô hấp tỉ lệ nghịch với nồng độ CO2 (4) Phân giải kỵ khí chế thích nghi thực vật A B C D Câu 107: Phép lai sau cho đời có kiểu gen nhất? AB De AB DE BD H h bd H A X B AAaa X X X AAaa X Y ab dE ab dE bd bd ABD H h AB AB AbD H C Dd XHXh X Dd XHY D X X X X Y abd ab aB aBD Câu 108: Cho P: gà trống có lơng màu xám giao phối với gà mái có kiểu hình, F1 thu tỉ lệ kiểu hình là: Gà trống: lơng xám : lơng vàng; Gà mái: lông xám : lông vàng Kiểu gen gà trồng lông xám P là: A AaXBXb B AaXBY C AaBb D Aa Trang 3/8 - Mã đề thi 134 Câu 109: Cho quần xã sinh vật sau: (1) Rừng thưa gỗ nhỏ ưa sáng (2) Cây bụi cỏ chiếm ưu (3) Cây gỗ nhỏ bụi (4) Rừng lim nguyên sinh (5) Trảng cỏ Sơ đồ trình diễn thứ sinh dẫn đến quần xã bị suy thoái rừng lim Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn là: A (4) → (1) → (3) → (2) → (5) B (5) → (3) → (1) → (2) → (4) C (4) → (5) → (1) → (3) → (2) D (2) → (3) → (1) → (5) → (4) AB AB Câu 110: Thực phép lai p ruồi giấm: ♀ Dd X ♂ Dd thu F1, kiểu hình ab ab lặn tính trạng chiếm tỉ lệ 4% Cho biết gen quy định tính trạng Có dự đoán với kết Fl? Có 30 loại kiểu gen loại kiểu hình Số loại kiểu gen đồng hợp Kiểu gen dị hợp cặp gen chiếm tỉ lệ 16% Tỉ lệ kiểụ hình có tính trạng trội chiếm tỉ lệ 30% A B C D Câu 111: Cho ví dụ sau: Cánh bướm cánh chim Cánh bướm cánh chuồn chuồn Cánh dơi cánh chim Cánh chim sẻ cánh chim đại bàng Ruột thừa người ruột tịt động vật Gai hoàng liên gai xương rồng Gai hoa hồng gai hoàng liên Gai hoa hồng gai xương rồng Gai hoa hồng tua đậu Hà Lan 10 Cổ Hà Mã cổ hươu cao cổ 11 Củ khoai tây củ cà rốt Số ví dụ quan tương đồng quan tương tự là: A B C D Câu 112: Có tuợng sau biểu mối quan hệ cạnh tranh quần thể? (1) Bồ nông xếp thành hàng bắt cá (2) Số luợng thân mềm tăng làm tăng khả lọc nước (3) Khi thiếu thức ăn, cá mập nở ăn trứng chưa nở (4) Cỏ dại lúa sống ruộng (5) Khi trồng thông với mật độ cao, số yếu bị chết A B C D Câu 113: Cho chuỗi thức ăn sau: Tảo → giáp xác chân chèo → cá trích → cá thu → cá mập Có nhận xét sau đúng? (1) Chuỗi thức ăn bao gồm nhóm sinh vật sản xuất nhóm sinh vật tiêu thụ (2) Tảo nhóm sinh vật có mức lượng cao chuỗi thức ăn (3) Tảo nhóm sinh vật có sinh khối lớn chuỗi thức ăn (4) Giáp xác chân chèo nhóm sinh vật có sinh khối nhỏ chuỗi thức ăn (5) Tháp lượng chuỗi thức ăn dạng tháp chuẩn A B C D Câu 114: Trong phát biểu đây, phát biểu nói thể đột biến lệch bội? (1) Không tạo NST mang gen (2) Số lượng NST thể nhiễm đơn số lượng NST thể ba nhiễm (3) Dạng đột biến thể ba nhiễm khơng làm thay đổi số nhóm gen liên tiếp (4) Được ứng dụng để tạo giống ăn không hạt A B 2, C 1, D 1, Trang 4/8 - Mã đề thi 134 Câu 115: Ở loài thực vật, tính trạng màu hoa cặp gen qui định Cho lai hoa đỏ vói hoa trắng F1 thu 100% hoa đỏ Cho hoa đỏ đời F1 lai với hoa trắng P thu Fa Cho câý Fa tạp giao với nhau, F2 thu tỉ lệ kiểu hình 56,25% hoa trắng: 43,75% hoa đỏ Tính xác suất để chọn hoa đỏ F2 mà cho tự thự phấn thi tỉ lệ hạt mọc thành hoa trắng chiếm 6,25% A 8/81 B 32/81 C 6/2401 D 24/2401 Câu 116: Trong quần thể loài động vật lưỡng bội, xét lơcut: lơcut thứ có alen, loocut thứ hai có alen nằm đoạn khơng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X alen lơcut liên kết khơng hồn tồn Biết không xảy đột biến, theo lý thuyết, số loại kiểu gen tối đa lôcut quần thể là: A 21 B 27 C 32 D 24 Câu 117: Đem lai ruồi giấm F1, thu F2 loại kiểu hình phân phối theo số liệu sau: 119 ruồi mắt đỏ, cánh bình thường; 121 ruồi mắt đỏ, cánh xẻ; 72 ruồi đực mắt đỏ, cánh bình thường; 73 ruồi đực mắt hạt lượu, cánh xẻ; 47 ruồi đực mắt đỏ, cánh xẻ; 48 ruồi đực mắt hạt lựu, cánh bình thường Mỗi tính trạng gen chi phối,tính trạng cánh bình thường trội so với cánh xẻ Có nhận xét đúng? Cả hai tính trạng gen liên kết với nhiễm sắc thể giới tính chi phối Kiểu gen ruồi F1 XAXaBb Hoán vị gen xảy ruồi đực với tần số 40% ruồi đực F1 lai với ruồi khác F2 xuất loại kiểu hình với tỉ lệ A B C D Câu 118: Khi lai P chủng khác ba cặp tính trạng tương phản, đời F1 xuất tồn tròn, thơm, lượng vitamin A nhiều Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 phân li kiểu hình theo tỉ lệ: 600 tròn, thơm, lượng vitamin A nhiều; 300 tròn, thơm, lượng vitamin A ; 300 bầu, thơm, lượng vitamin A nhiều; 200 tròn, khơng thơm, lượng vitamin A nhiều; 100 tròn, khơng thơm, lượng vitamin A ít; 100 bầu, khơng thơm, lượng vitamin A nhiều Biết tính trạng cặp gen điều khiển Có nhận định đúng? Tính trạng hàm lượng vitamin A tuân theo quy luật phân ly Tính trạng hình dạng mùi vị phân ly độc lập với Bd Kiểu gen F1 Aa bD Cho F1 lai phân tích xác suất đời thu kiểu hình đồng hợp lặn ¼ Ở F2 xác suất gặp chủng chiếm tỉ lệ ¼ A B C D Câu 119: Cho sơ đồ phả hệ sau: Biết sơ đồ phả hệ mô tả di truyên hai tính trạng đơn gen đường chân tóc nhọn trán (gọi chỏm tóc phụ) dái tai phẳng, tính trạng tương ứng khơng có chỏm tóc phụ dái tai chúc Gen trội trội hoàn toàn, gen nằm NST thường khác không xảy đột biến Theo lý thuyết, kết luận sau có kết luận đúng? (1) Có tối đa người phả hệ xác định xác kiểu gen chưa đủ thơng tin (2) Người I1, II8 II9 có kiểu gen giống (3) Không thể xác định kiểu gen người nữ II5 chưa đủ thông tin Trang 5/8 - Mã đề thi 134 (4) Xác suất sinh đứa trai tiêp theo có tóc phụ dái tai chúc cặp vợ chồng II8 II9 9/32 A B C D Câu 120: Ở loài thực vật, xét hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Cho thân cao, hoa trắng giao phấn với thân thấp, hoa trắng (P), thu F1 gồm 87,5% thân cao, hoa trẳng 12,5% thân thấp, hoa trắng Cho biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, cho thân cao, hoa trắng hệ P giao phấn ngẫu nhiên với thu đời có số thân cao, hoa hắng chiếm tỉ lệ? A 91,1625% B 87,5625% C 98,4375% D 23,4375% - HẾT -GHI CHÚ Đáp án: Xem website: www.thptthuchanhcaonguyen.edu.vn Điểm thi: gửi qua tin nhắn theo số điện thoại cá nhân sau 05 ngày kể từ thời điểm thi Lần 3: Tổ chức thi vào ngày 07, 08 tháng 06 năm 2018 Đăng ký: Đăng ký VP Đoàn Liên hệ: 0938428147 0946718984 gặp Cô Đức Anh Trang 6/8 - Mã đề thi 134 CẤU TRÚC ĐỀ CHỦ ĐỀ I Sinh 11 Di truyền phân tử ĐBG NST ĐB NST Quy luật di truyền Phả hệ Quần thể Tiến hóa 10 Sinh thái Tổng số câu Tỉ lệ Điểm 1 0 12 30% Số câu hỏi Mức độ nhận thức II III IV 1 0 0 0 0 1 2 12 12 30% 30% 10% 3 Tổng 2 10 40 100% 10 GIÁO VIÊN RA ĐỀ CHỦ ĐỀ Quy luật di truyền ĐBG NST Sinh 11 ĐB NST Phả hệ Di truyền phân tử Tiến hóa Quần thể 10 Sinh thái GIÁO VIÊN Trần Thị Hồng Nhung Trần Thị Hồng Nhung Trần Thị Hồng Nhung Vũ Thị Phương Dung Vũ Thị Phương Dung Vũ Thị Phương Dung Vũ Thị Phương Dung Hoàng Thị Thúy Nga Hoàng Thị Thúy Nga Hoàng Thị Thúy Nga TỔNG CÂU 13 14 13 ĐÁP ÁN made 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 cautron 10 11 12 13 dapan B C B A C A D D B D D C D Trang 7/8 - Mã đề thi 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A A A B B C D C B D A C C A A A B C D D C D B B A B C Trang 8/8 - Mã đề thi 134 ... với th n th p, hoa trắng (P), thu F1 gồm 87,5% th n cao, hoa trẳng 12, 5% th n th p, hoa trắng Cho biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, cho th n cao, hoa trắng hệ P giao phấn ngẫu nhiên với thu. .. có số th n cao, hoa hắng chiếm tỉ lệ? A 91,1 625 % B 87,5 625 % C 98,4375% D 23 ,4375% - HẾT -GHI CHÚ Đáp án: Xem website: www.thptthuchanhcaonguyen.edu.vn Điểm thi: gửi qua tin nhắn theo... 134 134 134 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A A A B B C D C B D A C C A A A B C D D C D B B A B C Trang 8/8 - Mã đề thi 134
- Xem thêm -

Xem thêm: THI THU LAN 2 THPT QG 2018MON SINHTRUONG TH CAO NGUYENDAI HOC TAY NGUYEN , THI THU LAN 2 THPT QG 2018MON SINHTRUONG TH CAO NGUYENDAI HOC TAY NGUYEN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay