THI THU DAI HOC THEO CAU TRUC 2018 CO DAP AN CHI TIET

11 30 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:19

ĐỀ THI THỬ 2018 - ĐÁP ÁN CHI TIẾT TS.GVC ĐỖ THANH TUÂN – ĐHY DƯỢC THÁI BÌNH Câu 1: Đai caspari vai trò sau đây? A Cố định nitơ B Vận chuyển nước muối khoáng C Tạo áp suất rễ D Kiểm tra lượng nước chất khống hấp thụ Câu 2: Khi nói tính hướng động rễ cây, phát biểu sau đúng? A Rễ tính hướng đất âm, hướng sáng dương B Rễ tính hướng đất dương, hướng sáng âm C Rễ tính hướng đất âm, hướng sáng âm D Rễ tính hướng đất dương, hướng sáng dương Câu 3: Khi nói điện nghỉ, phát biểu sau đúng? A Điện nghỉ điện điểm hai bên màng tế bào, tế bào bị kích thích B Điện nghỉ chênh lệch điện hai bên màng tế bào không bị kích thích, phía màng tích điện âm, phía ngồi màng tích điện dương C Điện nghỉ chênh lệch điện hai bên màng tế bào khơng bị kích thích, phía màng tích điện dương, phía ngồi màng tích điện âm D Điện nghỉ chênh lệch điện hai bên màng tế bào khơng bị kích thích, phía màng tích điện dương, phía ngồi màng tích điện âm Câu 4: Loại mô phân sinh sau khơng mầm? A Mơ phân sinh bên B Mô phân sinh đỉnh thân C Mô phân sinh lóng D Mơ phân sinh đỉnh rễ Câu 5: Loại đơn phân tham gia cấu tạo nên prôtêin A axit amin B nuclêôtit C glucôzơ D axit béo Câu 6: Tập tính bắt chuột mèo thuộc dạng A Bẩm sinh B Học C Rút kinh nghiệm D Hỗn hợp Câu 7: Trong thơng tin diễn sinh thái sau đây, thơng tin diễn thứ sinh mà khơng diễn ngun sinh? (1) Xuất mơi trường quần xã sinh vật sống (2) biến đổi quần xã qua giai đoạn tương ứng với biến đổi môi trường (3) Song song với trình diễn trình biến đổi điều kiện tự nhiên môi trường (4) thể dẫn tới quần xã bị suy thối A B C D Câu 8: Quá trình dịch mã gồm giai đoạn hoạt hóa axit amin giai đoạn tổng hợp chuỗi polipeptit Sự kiện sau xảy chuỗi kiện q trình dịch mã? A Ribơxơm trượt theo ba mARN, tARN mang axit amin tương ứng vào ribơxơm, hình thành liên kết peptit B tARN mang axit amin mở đầu vào ribơxơm, ba đối mã khớp bổ sung với ba mở đầu C Hai tiểu phần ribơxơm tách ra, giải phóng chuỗi polipeptit D Các axit amin tự gắn với tARN tương ứng nhờ xúc tác enzim Câu 9: Cho chuỗi thức ăn: Cỏ → chuột → rắn → đại bàng Nhận xét sau chuỗi thức ăn này? A Đại bàng thuộc sinh vật ăn thịt bậc B Đại bàng mắc xích sinh khối thấp q trình hơ hấp làm thất lượng lớn C Hiệu suất sinh thái chuột cỏ nhỏ hiệu suất sinh thái rắn chuột D Năng lượng tích lũy mơ sống tăng dần qua mắt xích chuỗi thức ăn Câu 10: Giao phấn hai (P) chủng, thu F gồm 100% hoa đỏ Cho F tự thụ phấn, thu F kiểu hình phân li theo tỉ lệ: hoa đỏ: hoa vàng: hoa trắng Dự đoán sau đúng? A Cho hoa vàng giao phấn với hoa trắng đời thu tỉ lệ hoa vàng: hoa trắng B Cho hoa đỏ giao phấn với hoa trắng thu đời tỉ lệ hoa đỏ: hoa vàng: hoa trắng C Cho hoa đỏ giao phấn với hoa vàng thu đời tỉ lệ hoa đỏ: hoa vàng hoa trắng D Cho hoa vàng giao phấn với hoa vàng thu F1 toàn hoa đỏ, cho F1 tự thu phấn thu F2 loại kiểu hình hoa đỏ hoa vàng Câu 11: Khi nghiên cứu mối quan hệ dinh dưỡng loài hệ sinh thái đồng cỏ, bạn học sinh mô tả sau: Cỏ nguồn thức ăn cào cào, châu chấu, dế chuột đồng, thỏ, cừu Giun đất sử dụng mùn hữu làm thức ăn Cào cào, châu chấu, giun đất, dế nguồn thức ăn loài gà Chuột đồng, gà nguồn thức ăn rắn Đại bàng sử dụng thỏ, rắn, chuột đồng, gà làm nguồn thức ăn Cừu lồi động vật ni để lấy lơng nên người bảo vệ Nếu tên lồi nói lồi lưới thức ăn nói chuỗi thức ăn? A 10 B 12 C 13 D 11 Câu 12: Ở loài thực vật nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 20 Một hợp tử đột biến loài tiến hành nguyên phân liên tiếp lần cần môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương 330 nhiễm sắc thể Theo lí thuyết, hợp tử đột biến hình thành kết hợp (1) giao tử n+1 với giao tử n+1 (2) giao tử n+1 với giao tử n (3) giao tử n+1 với giao tử n (4) giao tử n-1 với giao tử n-1 A B C D Câu 13: Trong thơng tin q trình hình thành lồi sau đây, thơng tin với q trình hình thành lồi đường địa lí (khác khu vực địa lí)? (1) Hai quần thể loài sống khu vực địa lí hai ổ sinh thái khác lâu dần dẫn đến cách li sinh sản hình thành lồi (2) Cách li địa lí góp phần trì khác biệt tần số alen thành phần kiểu gen quần thể tạo nhân tố tiến hóa (3) Xảy lồi động vật khả phát tán mạnh (4) Một số cá thể quần thể đột biến kiểu gen định làm thay đổi tập tính giao phối cá thể xu hướng giao phối với tạo nên quần thể cách li sinh sản với quần thể gốc (5) Những quần thể nhỏ sống cách biệt điều kiện môi trường khác nhân tố tiến hóa làm cho khác biệt tần số alen thành phần kiểu gen A B C D Câu 14: Sự phát tán, di cư cá thể loài từ quần thể sang quần thể khác ý nghĩa sau đây? (1) Góp phần điều chỉnh số lượng cá thể quần thể (2) Phân bố lại cá thể quần thể cho phù hợp với nguồn sống (3) Giảm bớt tính chất căng thẳng cạnh tranh (4) Tăng mật độ cá thể quần thể A B C D Câu 15: Ở loài thực vật, tính trạng hình dạng gen (A, a B, b) quy định Kiểu gen hai alen trội A B quy định tròn, kiểu gen alen trội A B quy định dài, kiểu gen đồng hợp lặn quy định dẹt Cho (P) tròn lai với dài thu đời F1 kiểu tổ hợp khác Theo lí thuyết, nhận định sau nhận định đúng? (1) Ở F1 tạo tối đa loại kiểu gen (2) Ở (P) phép lai phù hợp với kết (3) phép lai (P) thu tỉ lệ phân li kiểu hình tròn: dài (4) Ở F1 dẹt chiếm tỉ lệ 25% A B C D Câu 16: Ở bò, kiểu gen AA quy định lông đen; kiểu gen Aa quy định lông đốm; kiểu gen aa quy định lông vàng; alen B quy định khơng sừng trội hồn tồn so với alen b quy định sừng; alen D quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen d quy định chân ngắn Biết cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường khác Để đời thu kiểu hình phân li theo tỉ lệ 18 : : : : : : : : : : : kiểu gen bố mẹ A AaBbdd x aaBbDd B AaBbDd x AaBbDd C AabbDd x AaBbDd D AaBbDd x AaBbdd Câu 17: Cho chuỗi thức ăn sau đây: Lúa → Chuột đồng → Rắn hổ mang → Diều hâu Hãy chọn khẳng định khẳng định A Bậc dinh dưỡng chuột đồng bậc B Năng lượng tích lũy quần thể diều hầu cao C Việc tiêu diệt diều hâu làm giảm số lượng chuột đồng D Rắn hổ mang sinh vật tiêu thụ cấp Câu 18: Ở quần thể thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Hai cặp gen nằm hai cặp NST khác Sau hai hệ ngẫu phối, thu F 53,76% thân cao, hoa đỏ; 30,24% thân cao, hoa trắng; 10,24% thân thấp, hoa đỏ; 5.76% thân thấp, hoa trắng Biết quần thể khơng chịu tác động nhân tố tiến hóa Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? (1) Các thân cao, hoa trắng chủng F2 chiếm tỉ lệ 12,96% (2) Trong số thân cao, hoa đỏ F2, chủng chiếm tỉ lệ 3/28 (3) Lấy ngẫu nhiên thân thấp, hoa đỏ F2 xác suất để chủng 25% (4) Nếu cho tất thân thấp, hoa đỏ F2 tự thụ phấn tỉ lệ kiểu hình F3 13 thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa trắng A B C D Câu 19: Trong nguyên nhân đây, nguyên nhân làm cho động vật bậc thấp thường số lượng phản xạ điều kiện phản xạ khơng điều kiện? A Môi trường sống động vật bậc thấp thay đổi B Động vật bậc thấp người luyện tập hướng dẫn C Động vật bậc thấp số lượng tế bào thần kinh phân tán D Động vật bậc thấp chịu tác động kích thích đồng thời Câu 20: Khi nói cấu trúc tuổi quần thể, phát biểu sau sai? A Cấu trúc tuổi quần thể bị thay đổi thay đổi điều kiện môi trường B Cấu trúc tuổi quần thể phản ánh tỉ lệ loại nhóm tuổi quần thể C Dựa vào cấu trúc tuổi quần thể biết thành phần kiểu gen quần thể D Cấu trúc tuổi quần thể không phản ánh tỉ lệ đực : quần thể Câu 21: Khi nói đột biến gen, phát biểu sau đúng? (1) Đột biến cặp nuclêôtit dẫn đến kết thúc sớm trình dịch mã (2) Đột biến gen tạo alen làm phong phú vốn gen quần thể (3) Đột biến điểm dạng đột biến gen liên quan đến số cặp nuclêôtit (4) Đột biến gen phát sinh nguyên phân phát sinh giảm phân (5) Ở lồi sinh sản hữu tính, đột biến gen phát sinh phân bào nguyên phân tế bào sinh dưỡng không di truyền cho đời sau (6) Mức độ gây hại alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen điều kiện môi trường A B C D Câu 22: trường hợp sau thuộc dạng gen đa hiệu? (1) Người bị đột biến bệnh hồng cầu hình liềm dẫn tới bị suy thận, suy gan (2) Các hoa cẩm tú cầu màu sắc thay đổi theo độ pH môi trường đất (3) Người mang gen đột biến bạch tạng dạng đồng hợp da, tóc màu trắng, dễ bị ung thư da, sức sống yếu (4) Người mang đột biến bị bệnh mù màu khơng phân biệt màu đỏ với màu xanh lục A B C D Câu 23: Ở loài động vật, cho biết kiểu gen AA quy định lông đỏ, kiểu gen Aa quy định lông vàng, kiểu gen aa quy định lông trắng Quần thể tỉ lệ kiểu hình sau tỉ lệ kiểu gen cân theo định luật Hacđi – Vanbec? A Quần thể 64% cá thể lông đỏ : 32% cá thể lông vàng : 4% cá thể lơng trắng B Quần thể 64% cá thể lông vàng : 32% cá thể lông đỏ : 4% cá thể lông trắng C Quần thể 64% cá thể lơng trắng : 32% cá thể lông đỏ : 4% cá thể lông vàng D Quần thể 64% cá thể lơng đỏ : 32% cá thể lông trắng : 4% cá thể lông vàng Câu 24: Ở loài thực vật tự thụ phấn, kiểu gen AA quy định hoa màu đỏ; aa quy định hoa màu trắng; Aa quy định hoa màu hồng Xét quần thể hệ xuất phát 30% hoa màu đỏ; 50% hoa màu hồng; 20% hoa màu trắng Sau số hệ tự thụ phấn, thống kê quần thể 320 20 hoa màu hồng Theo lí thuyết, quần thể trãi qua số hệ tự thụ phấn A B C D Câu 25: Ở loài giao phối, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; hai cặp gen nằm cặp NST khác Ở quần thể cân di truyền tần số A 0,8; a 0,2 tần số B 0,9; b 0,1 phát biểu sau đúng? (1) Cây thân cao, hoa đỏ chiếm tỉ lệ 95,04% (2) Quần thể loại kiểu gen (3) Cây thân cao, hoa trắng chiếm tỉ lệ 0,96% (4) kiểu gen quy định kiểu hình cao, hoa đỏ A B C D Câu 26: Thành tựu sau ứng dụng công nghệ tế bào? A Tạo giống cà chua gen làm chín bị bất hoạt B Tạo giống cừu sản sinh prôtêin huyết người sữa C Tạo giống lúa “gạo vàng” khả tổng hợp β-carôten (tiền chất tạo vitamin A) hạt D Tạo giống trồng lưỡng bội kiểu gen đồng hợp tử tất gen Câu 27: Trong nguyên nhân sau đây, nguyên nhân dẫn đến tập tính di cư động vật? (1) Thức ăn (2) Hoạt động sinh sản (3) Hướng nước chảy (4) Thời tiết không thuận lợi A B C D Câu 28: Bằng chứng sau coi chứng tiến hóa trực tiếp? A Chi trước mèo cánh của dơi xương phân bố theo thứ tự tương tự B Tất sinh vật trái đất cấu tạo từ tế bào C Các axit amin chuỗi β-hemoglobin người tinh tinh giống D Di tích thực vật sống thời đại trước tìm thấy lớp than đá Quảng Ninh Câu 29: Lai hai thể bố mẹ chủng khác cặp gen, F thu 100% thân cao, hoa đỏ Cho F tự thụ phấn, F2 tỉ lệ phân li kiểu hình 56,25% thân cao, hoa đỏ : 18,75% thân thấp, hoa đỏ : 6% thân cao, hoa trắng : 6% thân thấp, hoa vàng : 121,75% thân cao, hoa vàng : 0,25% thân thấp, hoa trắng Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? A Màu sắc hoa di truyền theo kiểu tương tác bổ sung B Trong số thân cao, hoa đỏ kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ 25% C tượng hoán vị gen với tần số 20% D kiểu gen quy định kiểu hình thân thấp, hoa đỏ Câu 30: Mục đích phương pháp cấy truyền phơi A tạo giống suất cao B tạo số lượng lớn cá thể kiểu gen giống C tạo đa dạng kiểu gen kiểu hình D tạo nhiều biến dị tổ hợp để cung cấp nguyên liệu cho chọn lọc Câu 31: Một quần thể người trạng thái cân di truyền tần số alen I A, IB, IO 0,2; 0,3; 0,5 Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? A Trong quần thể, người máu A chiếm tỉ lệ 39% B Một người đàn ơng máu B kết với phụ nữ máu A, đứa đầu lòng chắn máu AB C Một người đàn ơng máu AB kết với phụ nữ máu O, khả đứa đầu lòng máu B máu A với xác suất D Một người đàn ơng máu A kết với phụ nữ máu O, đứa đầu lòng chắn máu A Câu 32: Cho nhóm sinh vật hệ sinh thái (1) Thực vật (2) Động vật (3) Giun (4) Cỏ (5) Cá ăn thịt nhóm sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp 1? A B C D Câu 33: Một học sinh làm tiêu châu chấu đực, quan sát hình thái số lượng nhiễm sắc thể kính hiển vi thấy 23 nhiễm sắc thể Nhận xét sau học sinh đúng? A Cặp nhiễm sắc thể giới tính châu chấu đực XY B Bộ nhiễm sắc thể loài = 24 C Đây đột biến tam bội D Đây đột biến lệch bội dạng 2n − Câu 34: Khi kích thước quần thể xuống mức tối thiểu kéo theo đặc điểm sau diễn tiếp theo? (1) Số lượng cá thể quần thể nên giao phối gần thường xảy ra, đe dọa tồn quần thể (2) Số lượng loài quần xã tăng làm gia tăng cạnh tranh khác loài dẫn tới làm giảm số lượng cá thể quần thể (3) Sự hỗ trợ cá thể bị giảm, quần thể khơng khả chống chọi với thay đổi môi trường (4) Khả sinh sản suy giảm hội gặp cá thể đực với cá thể (5) Mơi trường suy giảm nguồn sống, không đủ cung cấp cho nhu cầu tối thiểu cá thể quần thể A B Câu 35: Ở lúa NST C D 2n = 24 Do đột biến, số thể đột biến số lượng nhiễm sắc thể thay đổi Dạng đột biến NST sau đột biến lệch bội? A Tế bào sinh dưỡng 22 NST B Tế bào sinh dưỡng 28 NST C Tế bào sinh dưỡng 48 NST D Tế bào sinh dưỡng 26 NST Câu 36: Trong nhân tố tiến hóa, nhân tố làm thay đổi tần số tương đối alen không theo hướng xác định? A B C D Câu 37: Khi nói vai trò cách li địa lí q trình hình thành lồi mới, phát biểu sau đúng? (1) Cách li địa lí trì khác biệt tần số alen thành phần kiểu gen quần thể tạo nhân tố tiến hóa (2) Cách li địa lí nhân tố chọn lọc kiểu gen thích nghi theo hướng xác định (3) Cách li địa lí kéo dài dẫn đến hình thành lồi (4) Cách li địa lí ngăn cản cá thể quần thể loài gặp gỡ giao phối với (5) Cách li địa lí ln dẫn tới cách li sinh sản A B C D Câu 38: Tại việc tắm nắng vào lúc ánh sáng yếu lại lợi cho sinh trưởng phát triển trẻ nhỏ? A Vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D vai trò chuyển hóa natri để hình thành xương B Vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D vai trò chuyển hóa canxi để hình thành xương C Vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D vai trò chuyển hóa kali để hình thành xương D Vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D vai trò làm cho sụn hóa thành xương Câu 39: Ở ruồi giấm ( 2n = 8) , cặp nhiễm sắc thể chứa cặp gen dị hợp Một thể ruồi giấm tế bào sinh trứng giảm phân cho tối đa loại giao tử? A 16 B 12 C D 24 Câu 40: Trong nhân tố sau đây, nhân tố vừa khả làm thay đổi tần số alen quần thể, vừa khả làm phong phú thêm vốn gen quần thể? (1) Chọn lọc tự nhiên (2) Giao phối ngẫu nhiên (3) Tự thụ phấn (4) Các yếu tố ngẫu nhiên (5) Đột biến (6) Di – nhập gen A B C D Đáp án 1-D 11-B 21-B 31-C 2-B 12-B 22-B 32-C 3-B 13-B 23-A 33-B 4-A 14-A 24-A 34-C 5-A 15-C 25-D 35-C 6-D 16-B 26-D 36-B 7-D 17-C 27-C 37-D 8-D 18-D 28-D 38-B 9-B 19-C 29-C 39-C 10-C 20-C 30-B 40-B LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án D Trong đường vận chuyển nước từ đất vào mạch gỗ rễ đường thành tế bào – gian bào (Dẫn truyền apoplast): Nước từ đất vào lông hút → Nước thành tế bào, khoảng gian bào mao quản thành, đến tế bào nội bì gặp đai Caspari bị chặn lại phải vào không bào chất nguyên sinh tế bào nội bì Câu 2: Đáp án B Rễ vươn phía lòng đất tránh xa ánh sáng, nhờ mà rễ hút nhiều nước ion khoáng để cung cấp cho Câu 3: Đáp án B Điện nghỉ điện bề mặt màng tế bào Điện tồn tế bào khơng bị kích thích Điện nghỉ hình thành phía ngồi màng tích điện dương (dư ion Na+) phía màng tích điện âm Câu 4: Đáp án A Cây mầm khơng mơ phân sinh bên nên khơng sinh trưởng thứ cấp Câu 5: Đáp án A Câu 6: Đáp án D Tập tính bắt chuột mèo tập tính hỗn hợp Việc mèo kiếm thức ăn đói mang tính bẩm sinh, việc rình, vồ mồi, cách săn mồi học Câu 7: Đáp án D phương án Đó (1) (4) Giải thích: (1) Vì diễn thứ sinh mơi trường quần xã (2) (3) sai Vì diễn nguyên sinh diễn thứ sinh đặc điểm (4) Vì diễn thứ sinh dẫn tới quần xã bị suy thối dẫn tới quần xã đỉnh cực Diễn nguyên sinh dẫn tới hình thành quần xã đỉnh cực Câu 8: Đáp án D Câu 9: Đáp án B Câu 10: Đáp án C Giải thích: - F2 tỉ lệ : : → Tính trạng di truyền theo quy luật tương tác bổ sung Quy ước gen: A-B- quy định hoa đỏ; A-bb aaB- quy định hoa vàng; aa quy định hoa trắng - A sai Vì hoa vàng kiểu gen Aabb giao phấn với hoa trắng đời 100% hoa vàng Nếu hoa vàng kiểu gen Aabb giao phấn với hoa trắng đời tỉ lệ 50% hoa vàng : 50% hoa trắng - B sai Vì hoa đỏ kiểu gen AABB đời 100% hoa đỏ Nếu hoa đỏ kiểu gen Aabb lai với hoa trắng thu đời tỉ lệ hoa đỏ : hoa vàng : hoa trắng - C Vì hoa đỏ kiểu gen AaBb lai với hoa vàng kiểu gen Aabb đời tỉ lệ hoa đỏ : hoa vàng hoa trắng - D sai Vì cho hoa vàng giao phấn với hoa vàng thu F tồn hoa đỏ chứng tỏ F1 kiểu gen AaBb Khi tiếp tục cho F1 tự thụ phấn thu F2 loại kiểu hình hoa đỏ : hoa vàng : hoa trắng Câu 11: Đáp án B Ở dạng này, phải viết sơ đồ lưới thức ăn, sau dựa vào lưới thức ăn để làm Theo mơ tả đề lưới thức ăn hệ sinh thái là: Dựa vào sơ đồ lưới thức ăn, ta thấy 12 chuỗi thức ăn Câu 12: Đáp án B phương án đúng, (1) (3) Giải thích: Gọi NST hợp tử đột biến a Số lượng NST mà môi trường cung cấp cho hợp tử nguyên phân là: a ( 24 − 1) = 330 → a = 330:15 = 22 Loại NST 2n = 20 Hợp tử 22 NST, chứng tỏ hợp tử đột biến thể ba kép thể bốn Hợp tử 22 NST thuộc dạng 2n + 2n + + - giao tử n + thụ tinh với giao tử n + tạo hợp tử 2n + 2n + + - giao tử n + + thụ tinh với giao tử n tạo hợp tử 2n + + Câu 13: Đáp án B thơng tin đúng, (2), (3), (5) Giải thích: (1) sai Vì (1) thuộc dạng hình thành lồi đường sinh thái khơng phải hình thành lồi đường địa lí (4) sai Vì (4) thuộc dạng cách li tập tính dẫn tới hình thành lồi đường tập tính Câu 14: Đáp án A ý nghĩa, (1), (2), (3) Giải thích: (1) Vì phát tán cá thể xảy mật độ quần thể cao Sự phát tán làm giảm lượng cá thể quần thể, làm giảm mật độ mức phù hợp → Góp phần điều chỉnh số lượng cá thể quần thể (2) Vì phát tán chuyển cá thể từ quần thể mật độ cao sang quần thể mật độ thấp (3) Vì phát tán cá thể làm giảm số lượng cá thể nên giảm cạnh tranh (4) sai Vì phát tán làm giảm số lượng cá thể nên làm giảm cạnh tranh Câu 15: Đáp án C nhận định đúng, (2), (3) Giải thích: - Theo đề ta có: A-B- quy định tròn; A-bb aaB- quy định dài; aabb quy định dẹt - Cây P tròn kiểu gen AABB AaBB AABb AaBb Cây dài kiểu gen Aabb Aabb aaBB aaBb (1) Sai Vì F1 kiểu tổ hợp tạo tối đa loại kiểu gen (2) Đúng Vì đời F1 tổ hợp trường hợp sau: Trường hợp 1: Cây P cho loại giao tử; dài cho loại giao tử phép lai là: AaBb x Aabb AaBb x aaBb Trường hợp 2: Cây P cho loại giao tử; dài cho loại giao tử phép lai là: AABb x Aabb AABb x aaBb AaBB x Aabb AaBB x aaBb (3) Đúng Vì phép lai nói trên, phép lai cho đời tỉ lệ kiểu hình 3: phép lai AABb x aaBb AaBB x Aabb (4) Sai Vì phép lai nói trên, phép lai khơng sinh dẹt Câu 16: Đáp án B Giải thích: Tỉ lệ kiểu hình 18 : : : : : : : : : : : gồm 64 tổ hợp Trong phương án mà tốn đưa phép lai phương án B cho đời 64 tổ hợp Câu 17: Đáp án C Giải thích: Khi diều hâu giảm số lượng rắn hổ mang tăng số lượng Khi rắn tăng số lượng làm giảm số lượng chuột đồng Câu 18: Đáp án D Cả phương án Giải thích: Cần phải xem xét toán dạng toán quần thể, tiến hành tìm tần số alen - Tìm tần số alen: + Cá thể thân thấp chiếm tỉ lệ = 10, 24% + 5, 76% = 16% → tần số a = 0, + Cá thể hoa trắng chiếm tỉ lệ = 30, 24% + 5, 76% = 36% → tần số b = 0, = 0,36x0,36 = 0,1296 = 12,96% - (1) Vì thân cao, hoa trắng chủng (Aabb) tỉ lệ - (2) Vì số thân cao, hoa đỏ F2 chủng chiếm tỉ lệ = AABB / A − B− = ( 0,36x0,16 ) / 0,5376 = / 28 - đỏ (3) Vì lấy ngẫu nhiên thân thấp, hoa F2, xác suất để chủng ( aaBB ) = ( 0,16 × 0,16 ) / 0,1024 = 0, 25 = 25% - Tất thân thấp, hoa đỏ F2 gồm aaBB aaBb với tỉ lệ = 0,16x0,16aaBB:0,16 × 0, 48aaBb = 1aaBB: 3aaBb Các tự thụ phấn thấp, hoa trắng đời F3 tỉ lệ 3/4 x 1/4 =3/16 → Tỉ lệ kiểu hình F3 13 thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa trắng → (4) Câu 19: Đáp án C Phản xạ điều kiện hình thành trình sống trình học tập rèn luyện nhờ hình thành mối liên hệ nơron, trung thu khác não Sự hình thành phản xạ điều kiện phụ thuộc vào mức độ tiến hóa hệ thần kinh khả học tập Động vật bậc thấp có: - Hệ thần kinh chưa phát triển, số lượng tế bào thần kinh ít, khả học tập, rút kinh nghiệm - Khả tập trung tế bào thần kinh nên khả tạo liên kết tế bào thần kinh - Tuổi thọ ngắn nên thời gian học tập số phản xạ điều kiện Câu 20: Đáp án C Giải thích: Quẩn thể nhóm tuổi, nhóm tuổi trước sinh sản, nhóm tuổi sinh sản nhóm tuổi sau sinh sản - A Vì điều kiện mơi trường thay đổi tỉ lệ tử vong, sinh sản thay đổi làm cho thành phần nhóm tuổi thay đổi Ví dụ điều kiện mơi trường thuận lợi tỉ lệ sinh sản tăng làm tăng số lượng cá thể non làm cho nhóm tuổi trước sinh sản tăng lên - B - C sai Vì cấu trúc tuổi phản ánh số lượng cá thể nhóm tuổi khơng phản ánh kiểu gen - D Vì tỉ lệ giới tính phản ánh tỉ lệ đực quần thể Câu 21: Đáp án B phát biểu đúng, (2), (4), (5), (6) Giải thích: (1) sai Vì trường hợp đột biến cặp nu làm cho ba kết thúc gen trở thành ba khác Khi kéo dài trình dịch mã (2) Vì đột biến gen làm xuất alen Các alen khác cặp nuclêôtit (3) sai Vì đột biến điểm liên quan đến cặp nuclêơtit (4) Vì đột biến gen phát sinh q trình nhân đơi ADN Phân bào ngun phân giảm phân gắn liền với nhân đôi ADN (5) Vì đột biến xảy tế bào sinh dưỡng khơng vào giao tử (chỉ đột biến tế bào sinh dục vào giao tử) Đột biến không vào giao tử nên không di truyền cho đời sau (6) Câu 22: Đáp án B Giải thích: - Gen đa hiệu tượng gen chi phối biểu nhiều tính trạng - Trong ví dụ nói trên, ví dụ gen đa hiệu, (1) (3) Câu 23: Đáp án A Giải thích: Quần thể cân di truyền tỉ lệ kiểu gen thỏa mãn công thức định luật Hacđi-Vanbec Câu 24: Đáp án A Giải thích: 0,3AA + 0,5Aa + 0, 2aa = - Tỉ lệ kiểu gen hệ xuất phát - Ở hệ Fn, tỉ lệ kiểu gen Aa = 0,5 / n = 1/ 22+1 Theo ra, hệ Fn tỉ lệ hoa hồng ( Aa ) = 20 / 320 = 1/16 = 1/ 24 → 1/ 2n +1 = 1/ 24 → n + = → n = Vậy, quần thể trãi qua hệ tự thụ phấn Câu 25: Đáp án D Giải thích: - Cây cao, hoa đỏ kiểu gen A-B- tỉ lệ = ( − aa ) ( − bb ) = ( − 0, 04 ) ( − 0, 01) = 0,9504 = 95, 04% → (1) - Hai cặp gen phân li độc lập nên tối đa số kiểu gen = 3x3 = kiểu gen → (2) - Cây cao, hoa trắng kiểu gen A-bb chiếm tỉ lệ = ( − aa ) bb = ( − 0, 04 ) ( 0, 01) = 0, 0096 = 0,96% → (3) - Thân cao, hoa đỏ kí hiệu kiểu gen A-B- gồm kiểu gen AABB, AABb, AaBB, aabb → (4) Câu 26: Đáp án D Giải thích: - Các phương án A, B, C thành tựu công nghệ gen - Tạo giống trồng lưỡng bội kiểu gen đồng hợp tử tất gen thành tựu công nghệ tế bào thực vật Tiến hành nuôi cấy hạt phấn thành dòng tế bào đơn bội, sau gây lưỡng bội hóa thu dòng chủng tất gặp gen Câu 27: Đáp án C (1), (2) (4) Nguyên nhân dẫn đến tập tính di cư động vật thường điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thiếu thức ăn, chỗ di cư để tim nơi sinh sản Câu 28: Đáp án D Giải thích: - Hóa thạch chứng trực tiếp phản ảnh q trình tiến hóa giới sinh vật Các chứng lại chứng gián tiếp suy luận - Các phương án A, B, C chứng gián tiếp Di tích thực vật hóa thạch nên chứng trực tiếp Câu 29: Đáp án C Giải thích: - Xét di truyền cặp tính trạng: + Tính trạng màu hoa: Hoa đỏ : hoa vàng : hoa trắng = ( 56, 25% + 18, 75% ) : ( 6% + 12,5% ) : ( 6% + 0, 25% ) = 12 : : Quy ước: A-B- A-bb quy định hoa đỏ; aaB- quy định hoa vàng; aabb quy định hoa trắng → Tính trạng di truyền theo quy luật tương tác át chế → A sai + Tính trạng chiều cao thân: Thân cao : thân thấp = ( 56, 25% + 6% + 12, 75% ) : ( 18, 75% + 6% + 0, 25% ) = : → Thân cao trội so với thân thấp - Nếu hai cặp tính trạng di truyền độc lập kiểu hình thân thấp, hoa trắng chiếm tỉ lệ = 1/16 x1/ /4 = 1/ 64 = 0, 015625 Trái với giả thuyết 0,0025 Như vậy, hai cặp gen liên kết gen khơng hồn tồn - Cây thấp, hoa trắng kiểu gen gen aabb/dd Nếu b liên kết với d aa chiếm tỉ lệ 1/ = 0, 25 → Kiểu gen bbdd chiếm tỉ lệ = 0, 0025 : 0, 25 = 0, 01 Kiểu gen bbdd chiếm tỉ lệ 0,01 → giao tử bd chiếm tỉ lệ 0,1 → Hoán vị gen 20% → C - Cây thân cao, hoa đỏ đồng hợp (có kiểu gen AABD/BD AabD/bD) Vì AA phân li độc lập với cặp gen lại nên kiểu gen AA tỉ lệ =1/4 Kiểu gen BD/BD chiếm tỉ lệ = tỉ lệ kiểu gen ab/ab = 0,01; kiểu gen bD/bD chiếm tỉ lệ =0,16 → Cây cao, hoa đỏ chủng chiếm tỉ lệ = 1/ 4x ( 0, 01 + 0,16 ) = 0, 0425 → Trong số thân cao, hoa đỏ kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ = 0, 0425 : 0,5625 = 0, 0756 → B sai - Kiểu hình thân thấp, hoa đỏ kí hiệu kiểu gen A-B-dd A-bbdd Sẽ kiểu gen quy định kiểu hình (vì A- kiểu gen, B- kiểu gen nên A-B-dd kiểu gen A-bbdd kiểu gen) Câu 30: Đáp án B Giải thích: Các phương án A, C, D sai Vì cấy truyền phôi cho phép tạo nhiều cá thể kiểu gen giống Do khơng tạo giống mới, không tạo biến dị, không tạo tính đa dạng kiểu gen kiểu hình Câu 31: Đáp án C Giải thích: - Người máu A gồm IAIA IAIO tỉ lệ = 0, 04 + 2.0, 2.0,5 = 0, 24 → A sai - Nếu người đàn ơng máu A kiểu gen I AIO, người vợ máu B kiểu gen I BIO đầu lòng sinh máu A máu B máu O → B sai - Người đàn ơng máu AB kiểu gen IAIB nên cho loại giao tử I A IB với tỉ lệ ngang Do họ máu A máu B với xác suất → C - Nếu người đàn ơng máu A kiểu gen IAIO đứa đầu lòng máu A máu B Câu 32: Đáp án C → D sai Có phương án đúng, (1) (4) Câu 33: Đáp án B Giải thích: Vì châu chấu, đực cặp NST giới tính XO nên số NST 23, cặp NST giới tính XX nên 24 NST Câu 34: Đáp án C trường hợp, (1), (3), (4) Câu 35: Đáp án C Câu 36: Đáp án B Trong nhân tố tiến hóa nhân tố làm thay đổi tần số alen không theo hướng xác định, nhân tố đột biến; nhân tố di – nhập gen; nhân tố yếu tố ngẫu nhiên - Nhân tố giao phối không ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số alen; Nhân tố chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen theo hướng xác định Câu 37: Đáp án D phát biểu đúng, (1), (3) (4) Giải thích: (1) Vì cách li địa lí ngăn ngừa giao phối tự phần thể trì khác biệt nhân tố tiến hóa tạo (2) sai Vì cách li địa lí khơng phải nhân tố chọn lọc Điều kiện địa lí (nhiệt độ, độ ẩm,…) nhân tố chọn lọc (3) Vì cách li địa lí kéo dài dẫn tới phân hóa sâu sắc thành phần kiểu gen quần thể Do dẫn tới cách li sinh sản hình thành lồi (4) Vì bị chướng ngại địa lí ngăn cách cá thể khơng thể đến giao phối với (5) sai Vì cách li sinh sản xảy sinh vật cấu tạo quan sinh sản khác biệt dẫn tới không Câu 38: Đáp án B Ánh sáng yếu lượng tia tử ngoại mức hợp lí; trẻ tắm nắng vào lúc tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D vai trò chuyển hóa Ca để hình thành xương Ngược lại lúc nắng gắt lượng tia tử ngoại cao lại gây hại cho người gây ung thư da… Câu 39: Đáp án C Giải thích: Vì tế bào sinh dục cái, tế bào giảm phân cho giao tử Vì tế bào giảm phân cho loại giao tử Câu 40: Đáp án B Giải thích: Chỉ nhân tố vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen vừa làm phong phú vốn gen quần thể Đó đột biến nhập gen ... (P) chủng, thu F gồm 100% hoa đỏ Cho F tự thụ phấn, thu F có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: hoa đỏ: hoa vàng: hoa trắng Dự đoán sau đúng? A Cho hoa vàng giao phấn với hoa trắng đời thu tỉ lệ hoa... lai với dài thu đời F1 có kiểu tổ hợp khác Theo lí thuyết, nhận định sau có nhận định đúng? (1) Ở F1 tạo tối đa loại kiểu gen (2) Ở (P) có phép lai phù hợp với kết (3) Có phép lai (P) thu tỉ lệ... (3) Hướng nước chảy (4) Thời tiết không thu n lợi A B C D Câu 28: Bằng chứng sau coi chứng tiến hóa trực tiếp? A Chi trước mèo cánh của dơi có xương phân bố theo thứ tự tương tự B Tất sinh vật trái
- Xem thêm -

Xem thêm: THI THU DAI HOC THEO CAU TRUC 2018 CO DAP AN CHI TIET , THI THU DAI HOC THEO CAU TRUC 2018 CO DAP AN CHI TIET

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay