Luyen de cung gv nguyen thanh cong de 15 file word co loi giai chi tiet

21 44 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 10:19

ĐỀ SỐ 15 I MA TRẬN ĐỀ THI Cấp độ câu hỏi Chuyên Đơn vị kiến thức Nhớ đề Hiểu Vận dụng Vận Tổng dụng cao ADN- cấu trúc chức Mã di truyền chế di Quá trình dịch mã truyền Điều hòa hoạt động gen Đột biến gen biến dị Đột biến số lượng NST Quy luật phân li độc lập Tương tác gen Liên kết gen Hoán vị gen Quy luật DT liên kết với giới tính Bài tập tích hợp quy luật di di truyền Bài tập tính số loại, tỉ lệ giao tử Bài tập tính số loại, tỉ lệ KG, KH Di truyền Bài tập quần thể tự phối quần thể Bài tập quần thể ngẫu phối Di truyền Lý thuyết DT người Bài tập DT người người Ứng Câu Câu Câu Câu 10 Câu Câu 11 Câu 25 Câu 25 Câu 36 Câu 26 Câu 37 Câu 27 Câu 38 Câu 28 Câu 39 Câu 13 Tiến hóa Sinh thái Câu 40 1 Câu 14 dụng di truyền Câu 22 Câu 23 Câu 24 Kĩ thuật lai tạo ứng dụng Các chứng tiến hóa Học thuyết tiến hóa đại Các nhân tố tiến hóa Q trình hình thành loài Nguồn gốc sống phát sinh sống Môi trường nhân tố sinh thái Quần thể sinh vật Diễn sinh thái Hệ sinh thái Chu trình sinh địa hóa, Sinh quyển, Câu 1 1 Câu 15 Câu 16 Câu 18 Câu Câu 19 Câu Câu 20 Câu 21 Câu 32 Câu 33 Câu 34 Sinh học thể 1 1 2 1 1 1 1 1 Bài tập tính tốn sinh thái học Chuyển hóa VCNL ST Phát triển Cảm ứng Câu 12 Câu 29 Câu truy cập Website http://tailieugiangday.com – để xem lời giải chi tiết 1 1 1 1 thực vật Sinh học thể động vật Sinh sản Chuyển hóa VCNL ST Phát triển Cảm ứng Sinh sản Câu 30 Câu 31 1 1 Câu 17 Câu 21 Câu Tổng 14 13 40 II ĐỀ THI MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT Câu Mã di truyền phân tử mARN codon kết thúc? A 5’UAA3’ B 5’UAG3’ C 5’AUG3’ D 5’UGA3’ Câu Loại đột biến gen sau KHƠNG khả truyền từ hệ sang hệ khác qua sinh sản hữu tính A Đột biến gen tế bào sinh dưỡng B Đột biến gen tế bào sinh giao tử C Đột biến gen xảy hợp tử D Đột biến gen giao tử Câu Tất tượng kể biểu tính hướng dương tác nhân kích thích, ngoại trừ: A Tính hướng trọng lực rễ B Tính hướng sáng C Tính hướng nước rễ D Tính hướng sáng rễ Câu Loại chứng tiến hóa chứng tiến hóa trực tiếp: A Ruột thừa người nguồn gốc từ manh tràng loài động vật ăn thực vật B Cánh chim cánh dơi cấu trúc xương cánh với thành phần cấu tạo tương tự C Trình tự amino acid chuỗi globin người tinh tinh giống khơng điểm sai khác D Hóa thạch lồi người Homo erectus cho thấy nhiều đặc điểm trung gian Australopithecus Homo sapiens Câu Quyết trần phát triển rực rỡ sau vào diệt vong, trình xảy ở: A Kỷ Cambri đại Cổ sinh B Kỷ Cacbon đại Cổ sinh C Kỷ Jura đại Trung sinh D Kỷ Silua đại Cổ sinh Câu Thứ tự sau mơ tả giai đoạn q trình xuất biến điện hoạt động điểm nằm sợi trục tế bào thần kinh? A Điện nghỉ giai đoạn phân cực giai đoạn đảo cực giai đoạn tái phân cực B Giai đoạn đảo cực giai đoạn phân cực giai đoạn điện nghỉ giai đoạn tái phân cực truy cập Website http://tailieugiangday.com – để xem lời giải chi tiết C Giai đoạn phân cực giai đoạn tái phân cực giai đoạn đảo cực điện nghỉ D Giai đoạn tái phân cực giai đoạn phân cực điện nghỉ giai đoạn đảo cực Câu Tập hợp quần thể sinh vật: A Một phòng thi THPT Quốc gia 24 thí sinh, 10 thí sinh nữ 14 thí sinh nam với giám thị B Những chè đồi chè Mộc Châu - Sơn La C Tập hợp gà lồng gà chợ vào buổi sáng sớm D Tập hợp cá sống Hồ Tây MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU Câu Nguyên nhân khiến phân tử ADN chứa thơng tin di truyền? A Trình tự xếp đơn phân mạch gốc ADN tính đa dạng lớn, trình tự mối tương quan với trình tự mARN từ quy định trình tự axit amin B Mơi nucleotide ADN chứa thông tin chi phối ribonucleotide mARN từ chi phối thơng tin axit amin chuỗi polypeptide C Các nucleotide mạch mang mã gốc ADN liên kết với ribonucleotide mARN theo nguyên tắc bổ sung D Hai mạch đơn phân tử ADN gồm nucleotide liên kết với theo nguyên tắc bổ sung tạo phân tử ADN mạch kép Câu Trong số phát biểu trình dịch mã tế bào nhân sơ, phát biểu KHƠNG xác? A Trong q trình dịch mã hình thành liên kết hydro bazơ nitơ ribonucleotide B Các axit amin liên kết với mạch khuôn mARN theo nguyên tắc bổ sung hình thành nên liên kết peptide C Các ribosome trượt dọc theo sợi mARN từ chiều 5’ đến chiều 3’, kết thúc trình chuỗi polypeptide hình thành D Số axit amin chuỗi polypeptide nhỏ số ba gen chi phối chuỗi polypeptide Câu 10 Khi nghiên cứu cấu trúc operon lactose E.coli, khẳng định gen điều hòa xác? A Gen điều hòa cung cấp vùng trình tự cho phép ARN polymerase nhận biết, bám vào thực q trình phiên mã B Gen điều hòa nằm xen kẽ trình tự vận hành trình tự khởi động nhóm gen cấu trúc truy cập Website http://tailieugiangday.com – để xem lời giải chi tiết C Gen điều hòa hoạt động tổng hợp nên protein ức chế, khả liên kết với vùng khởi động ngăn cản trình tái D Sản phẩm gen điều hòa bị cấu hình khơng gian phân tử lactose bám vào làm chúng bám vào vùng vận hành operon Câu 11 Trong q trình giảm phân hình thành nỗn bào tế bào sinh trứng lồi nhím biển Paracentrotus lividus NST kép cặp NST số khơng phân ly kỳ sau giảm phân II tế bào sau trình giảm phân I Trong số khẳng định đây, khẳng định xác? A Từ tế bào sinh trứng này, tạo trứng NST n bình thường B Quá trình tạo bốn trứng, hai trứng NST n, trứng NST (n - 1) trứng NST (n + 1) C Q trình đồng thời tạo hai loại trứng, loại bình thường loại NST thừa D Sản phẩm trình chắn hình thành trứng NST thừa, thiếu NST Câu 12 Sự thiếu hụt nguyên tố khoáng Mg dẫn tới tượng vàng lá, chế giải thích cho tượng trên? A Thiếu Mg dẫn đến thiếu hụt enzyme phục vụ cho trình quang phân li nước, lục lạp không thực quang hợp được, thiếu sinh chất nên màu xanh B Thiếu Mg dẫn tới thiếu nguyên liệu tổng hợp phân tử diệp lục Mg nằm cấu trúc diệp lục, thiếu diệp lục nên bị vàng C thể thiếu Mg khiến nguyên tố phải di chuyển từ xuống nuôi thân rễ nên màu xanh D Mg tham gia vai trò cấu trúc enzyme tham gia vào trình tổng hợp diệp lục nên thiếu Mg diệp lục không tổng hợp, màu vàng Câu 13 Ở người, chế gây bệnh di truyền phân tử: A Alen đột biến hồn tồn khơng tổng hợp protein, tăng/giảm/ lượng protein tạo chức protein alen đột biến mã hóa bị biến đổi dẫn đến bệnh di truyền B Đột biến đảo đoạn NST phát sinh làm ảnh hưởng đến protein mà mang gen mã hóa protein khơng tạo ra, protein chức chức bất thường C Đột biến thay cặp nucleotide alen bình thường tạo codon tính thối hóa mã di truyền so với codon cũ, điều dẫn đến biểu bất thường gây bệnh di truyền phân tử truy cập Website http://tailieugiangday.com – để xem lời giải chi tiết D Các alen gây bệnh di truyền phân tử truyền từ bố mẹ sang đời dẫn đến tượng mang bệnh di truyền Câu 14 Trong việc tạo ưu lai, lai thuận lai nghịch dòng chủng giúp chúng ta: A Phát đặc điểm tạo từ tượng hốn vị gen để tìm tổ hợp lai giá trị kinh tế B Xác định tác động gen di truyền liên kết giới tính vai trò tế bào chất lên biểu gen nhân C Thấy khác locus nằm NST thường tương tác với để tạo kiểu hình D Thấy biểu khác locus nằm NST thường khác Câu 15 Vai trò chủ yếu chọn lọc tự nhiên tiến hóa nhỏ là: A Làm cho tần số tương đối alen locus biến đổi theo hướng xác định B Quy định chiều hướng, nhịp độ biến đổi thành phần kiểu gen quần thể, định hướng q trình tiến hóa C Làm cho thành phần kiểu gen tần số alen quần thể thay đổi đột ngột khoảng thời gian ngắn D Đảm bảo sống sót sinh sản ưu cá thể mang nhiều đặc điểm thích nghi với điều kiện môi trường Câu 16 Phát biểu chọn lọc tự nhiên KHÔNG xác? A Dưới tác dụng chọn lọc tự nhiên quần thể vốn gen thích nghi thay quần thể thích nghi B Chọn lọc tự nhiên làm cho tần số tương đối alen locus biến đổi theo hướng xác định C Chọn lọc tự nhiên không tác động lên locus riêng rẽ mà tác động lên tồn kiểu gen, khơng tác động lên cá thể riêng rẽ mà tác động lên quần thể D Trong quần thể đa hình chọn lọc tự nhiên đảm bảo sống sót sinh sản ưu cá thể mang nhiều đột biến trung tính, qua biến đổi thành phần kiểu gen quần thể Câu 17 Nguyên nhân sau cho thấy hơ hấp chim hình thức hơ hấp hiệu cao lồi động vật xương sống cạn? A Ở chim hơ hấp hệ thống túi khí phân tán khắp thể thay hơ hấp phổi giống lồi động vật xương sống cạn khác truy cập Website http://tailieugiangday.com – để xem lời giải chi tiết B Q trình hơ hấp chim thực trao đổi khí máu số lượng lớn phế nang phổi nên hiệu trao đổi khí cao C Hơ hấp chim phối hợp phổi túi khí nên dòng khí theo chiều, khơng khí cặn, đồng thời dòng khí dòng máu trao đổi ngược dòng với hiệu suất cao D Các túi khí chim dự trữ lượng khí lớn nên chim lấy oxy khí túi cách triệt khơng làm thất oxy ngồi Câu 18 Phát biểu liên quan đến q trình hình thành lồi KHƠNG xác? A Q trình hình thành lồi diễn từ từ hàng triệu năm diễn mọt khoảng thời gian ngắn B Loài không xuất với cá thể mà phải quần thể hay nhóm quần thể tồn tại, phát triển mắt xích hệ sinh thái, vượt qua chọn lọc tự nhiên theo thời gian C Lai xa đa bội hóa đường hình thành lồi thường gặp thực vật, gặp động vật chế cách ly sinh sản hai loài phức tạp việc đa bội hóa thành cơng D Hình thành lồi tác động cách ly địa lý cách ly sinh thái diễn độc lập với dẫn tới chế hình thành lồi khu khác khu Câu 19 Trong tập quán du canh, du cư số dân tộc thiểu số bà phá rừng làm nương trồng ngơ vài vụ khơng cần phải bón phân mà suất cao, sau khơng bón phân suất ngày giảm Giải thích xác? A Các chất dinh dưỡng bị rửa trôi nên đất ngày nghèo dinh dưỡng B Các chất dinh dưỡng từ đất không luân chuyển trở lại cho đất chúng bị người thu hoạch chuyển nơi khác nên đất trở nên nghèo dinh dưỡng C Vì trồng ngơ nên chất hữu bị phân hủy thành chất vô bị rửa trôi D Khi phá rừng, khống chất khơng bao phủ thảm thực vật cũ nên chúng bốc hởi vào khơng khí bay nơi khác Câu 20 Trong điều kiện môi trường tương đối ổn định diễn sinh thái xảy ra, số nguyên nhân đây: (1) Số loài tăng, quan hệ sinh học trở nên căng thẳng cạnh tranh gay gắt dẫn đến quần xã biến đổi (2) Nhóm lồi ưu phát triển làm mơi trường biến đổi mạnh gây diễn (3) Nhóm lồi ưu bị suy thối lồi thứ yếu phát triển thành loài chủ yếu, quần xã biến đổi truy cập Website http://tailieugiangday.com – để xem lời giải chi tiết (4) Lượng quang cung cấp cho khu hệ sinh thái bị thay đổi cách đột ngột dẫn đến diễn sinh thái Số nguyên nhân giải thích tượng: A B C D Câu 21 Trong trình biến thái sâu bướm, cần thiết phải giai đoạn hóa nhộng? A Ở giai đoạn hóa nhộng, cá thể sâu tiêu hóa nốt phần thức ăn mà sâu non ăn vào để chuẩn bị cho giai đoạn lột xác B Giai đoạn hóa nhộng cần thiết để cá thể sâu hình thành hệ tiêu hóa phục vụ cho mục đích tiêu hóa thức ăn mà sâu non ăn vào giai đoạn trước C Giai đoạn thực q trình điều hòa biểu gen, biệt hóa quan hồn chỉnh quan phục vụ cho giai đoạn sống với đặc điểm sinh lí D Là giai đoạn chuyển hóa chất dự trữ thể sâu non làm tăng trưởng kích thước hệ quan thể sâu non chuyển thành sâu trưởng thành MỨC ĐỘ VẬN DỤNG Câu 22 Một đoạn phân tử ADN dài 0,306µm tỷ lệ A = A G bị đột biến khiến tỷ lệ thay G đổi đạt giá trị 42,18% không làm thay đổi chiều dài phân tử ADN Đoạn ADN bị đột biến số liên kết hydro là: A 2431 B 2433 C 2435 D 2437 Câu 23 Tiến hành phép lai hai thể dị hợp cặp gen trội hoàn toàn AaBb, trình phát sinh giao tử đực, số tế bào tượng khơng phân ly cặp NST chứa alen B b giảm phân I, tế bào khác bình thường, giảm phân II diễn bình thường Về mặt lý thuyết, kết trình tạo loại hợp tử khác nhau? A 14 B 24 C 21 D 32 Câu 24 Ở lồi thực vật, tính trạng màu sắc hoa gen hai alen quy định Cho hoa đỏ chủng giao phấn với hoa trắng chủng (P), thu F toàn hoa hồng F1 tự thụ phấn, thu F2 kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 25% hoa đỏ : 50% hoa hồng : 25% hoa trắng Biết biểu gen không phụ thuộc vào môi trường Dựa vào kết trên, số kết luận sau đây: (1) Đời cặp bố mẹ tỉ lệ kiểu gen giống tỉ lệ kiểu hình (2) Kết phép lai xuất đời tỷ lệ: 3:1 1:2:1 1:1 100% (3) Nếu cho hoa đỏ F giao phấn với hoa trắng, thu đời kiểu hình phân li theo tỉ lệ hoa đỏ : hoa trắng truy cập Website http://tailieugiangday.com – để xem lời giải chi tiết (4) Cần sử dụng phép lai phân tích xác định kiểu gen cá thể F2 Số kết luận xác là: A B C D Câu 25 Ở lồi thực vật, xét tính trạng, tính trạng gen alen quy định, alen trội trội hoàn toàn Hai gen nằm nhiễm sắc thể thường, khoảng cách di truyền locus đủ nhỏ để không dẫn đến tượng trao đổi chéo Giao phấn chủng tương phản tính trạng (P), thu F Cho F1 giao phấn với nhau, thu F2 Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, số kết luận sau đây: (1) 10 loại kiểu gen (2) phép lai P thỏa mãn mơ tả (3) tối đa loại kiểu gen loại kiểu hình xuất F2 (4) loại kiểu gen dị hợp tử cặp gen tạo F2 Số kết luận phép lai là: A B C D Câu 26 Ở người, gen A quy định kiểu hình da bình thường trội hồn tồn so với alen a quy định da bạch tạng, cặp alen nằm cặp NST thường Alen M quy định kiểu hình mắt bình thường, trội hồn tồn so với alen m quy định mù màu đỏ lục Locus chi phối khả nhìn màu đỏ lục nằm NST X vùng không tương đồng XY Người bố bạch tạng khả nhìn bình thường kết với người mẹ kiểu hình bình thường hai tính trạng sinh người trai vừa mù màu, vừa bạch tạng Cho không xuất đột biến mới, xác suất cặp vợ chồng sinh thêm hai bình thường hai tính trạng là: A 9/64 B 3/64 C 3/32 D 3/16 Câu 27 Ở ruồi giấm, hai tế bào phát sinh giao tử kiểu gen AaBb X DeXdE tiến hành trình giảm phân bình thường hốn vị gen hai tế bào Theo lý thuyết, số loại giao tử tối đa tạo là: A B C D 16 Câu 28 Nghiên cứu di truyền quần thể thực vật tự thụ phấn bắt buộc cấu trúc di truyền hệ xuất phát dạng 0,3aaBB: 0,6AaBb: 0,1AaBB Biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn, giao tử, hợp tử sức sống phát triển bình thường Trong số nhận định hệ F1: (1) Chỉ xuất tối đa loại kiểu gen F1 (2) 50% số cá thể đời F1 tự thụ phấn khơng tượng phân ly kiểu hình đời (3) Khơng xuất kiểu gen đồng hợp tử locus đời (4) Tỷ lệ cá thể mang kiểu gen đồng hợp lặn locus xuất với tỷ lệ 3,75% truy cập Website http://tailieugiangday.com – để xem lời giải chi tiết Số nhận định xác là: A B C D Câu 29 Trong số phát biểu sau ứng dụng phitohormone: (1) Hormone ethylen dạng hormone thể khí, tác dụng gây rụng lá bị tổn thương, dùng kích thích chín (2) Để loại bỏ tác dụng gây ngủ hạt axit abxixic, người ta dùng GA tác động lên hạt ngâm nước (3) Đối với dạng lấy sợi, xử lí GA tác dụng kéo dài thân cây, thu sợi dài suất cao (4) Các đột biến lùn sai hỏng thụ thể tiếp nhận GA gia tăng chiều cao phun lượng GA với nồng độ cao Số phát biểu xác là: A B C D Câu 30 Khi nói q trình sinh sản loài thực vật ứng dụng sinh sản giống trồng, cho phát biểu sau đây: (1) Trong kỹ thuật ghép mắt ghép cành, tế bào sinh dưỡng cành ghép với gốc ghép kiểu gen khác (2) Việc ghép cành sử dụng cành ghép lồi để ghép lên gốc ghép loài khác (3) Việc ghép cành tạo cành ghép với đặc tính lai tạo cho cành ghép cho gốc ghép (4) Trong kỹ thuật ghép cành, người làm vườn cắt bỏ cành ghép nhằm hạn chế nước cành ghép giai đoạn đầu cành chưa liền với thân Số phát biểu là: A B C D Câu 31 Khi nói q trình sinh sản vật ni, cho phát biểu sau đây: (1) Ở vật nuôi, tiến hành thụ tinh nhân tạo bên ngồi bên thể vật nuôi với hiệu suất cao (2) Việc thay đổi chế độ chiếu sáng gia cầm tác dụng thay đổi tập tính sinh sản gia cầm (3) Kỹ thuật cấy phôi gây đa thai nhân tạo vật nuôi tạo non với đặc tính di truyền giống nhau, trưởng thành giao phối với sinh đời sau hữu thụ (4) Dùng nitơ lỏng nhiệt độ -196 oC bảo quản tinh trùng vật nuôi thời gian hàng năm sử dụng sau mà tinh trùng khả thụ tinh Số phát biểu xác là: truy cập Website http://tailieugiangday.com – để xem lời giải chi tiết A B C D Câu 32 Ở số địa phương, việc giao đất giao rừng cho số hộ dân quản lý hiệu định Các hộ gia đình thường xây dựng hệ sinh thái Vườn - Ao - Chuồng - Rừng để thu lợi ích kinh tế nơng lâm kết hợp Trong số hoạt động giải thích tương ứng (1) Trong vườn, trồng ăn tầng trên, gốc trồng số loại rau, củ nhằm tận dụng khoảng không ánh sáng (2) Sử dụng số loại rau già, cây, cỏ vườn làm nguồn thức ăn cung cấp cho vật ni chuồng, trì chuỗi thức ăn (3) Sử dụng phân chất thải từ chuồng làm phân bón cho trồng vườn nhằm quay vòng vật chất lượng cung cấp cho hệ sinh thái (4) Sử dụng nước ao để tưới vườn, cung cấp độ ẩm cần thiết cho lồi trồng Số giải thích khơng với hoạt động là: A B C D Câu 33 Trong số hoạt động đây: (1) Trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc loại rừng (2) Tăng cường chăn ni bò lồi động vật hoạt động cộng sinh với sinh vật sản sinh mê tan (3) Khai thác dầu mỏ loại đá phiến nhằm cung cấp nhiên liệu cho loài phương tiện giao thơng sử dụng xăng (4) Sử dụng bình nước nóng lượng mặt trời (5) Xây dựng trung tâm liệu sử dụng điện từ gió Số hoạt động khả làm giảm tốc độ nóng lên tồn cầu gây tượng hiệu ứng nhà kính A B C D Câu 34 Các vi khuẩn E.coli sinh sản trực phân, từ tế bào phân chia thành tế bào sau 20 phút (gọi thời gian hệ) điều kiện môi trường sống lý tưởng Giả sử từ tế bào ban đầu nuôi cấy điều kiện lý tưởng, sau thời gian tổng sinh khối tế bào khối lượng khối lượng trái đất 6.10 21 tấn, biết trung bình tế bào nặng 5.10-13g A 34,3 B 54,5 C 44,4 D 48,5 MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO Câu 35 Ở loài thực vật, lai hai giống hoa vàng chủng thu F tồn hoa đỏ, cho F1 giao phấn với F gồm 872 hoa đỏ: 614 hoa vàng: 114 hoa trắng Sử dụng truy cập Website http://tailieugiangday.com – để xem lời giải chi tiết phương pháp thống kê  để kiểm định quy luật tương tác theo mơ hình 9:6:1, học sinh đưa nhận xét sau chế di truyền vấn đề liên quan đến tính trạng Với giả thiết Ho số liệu thu phù hợp với mơ hình tương tác 9:6:1 (1) Giá trị  = 3,16 (2) Ứng với giá trị  tính tốn được, ta bác bỏ giả thuyết Ho cho nhữn sai khác xuất thực tế phép lai so với lý thuyết nguyên nhân khác (3) Nếu cho hoa vàng F giao phấn với nhau, xác suất đời sau thu hoa đỏ giá trị khác 22,22% (4) Khi cho hoa đỏ F2 giao phấn với hoa trắng, tỷ lệ kiểu hình trắng thu đời sau 11,11% Biết bảng phân phối  cụ thể sau: p n 0,9 0,5 0,1 0,05 0,01 0,016 0,211 0,584 1,064 1,610 0,455 1,386 2,366 3,357 4,351 2,706 4,605 6,251 7,779 9,236 3,841 5,991 7,815 9,488 11,070 6,635 9,210 11,345 13,277 15,086 Những tổ hợp khẳng định bao gồm: A (1); (2) (4) B Chỉ (1) C (1) (4) D (2); (3) (4) Câu 36 Ở loài chim, tiến hành phép lai chim chủng đuôi dài, xòe chim ngắn, nhọn F1 100% dài, xòe Cho chim đực F giao phối với chim mái chưa biết kiểu gen hệ lai gồm 84 chim mái đuôi ngắn, nhọn; 36 chim mái ngắn, xòe 84 chim mái dài, xòe nhóm khác chưa ghi nhận số liệu; chim trống đề kiểu hình lơng dài, xòe Biết tính trạng cặp gen chi phối, tính trội trội hồn tồn, khơng xảy đột biến, gen chi phối tính trạng khơng nằm NST Y Về mặt lý thuyết, cho chim trống F1 lai phân tích tỷ lệ kiểu hình đuôi ngắn, nhọn thu đời sau chiếm: A 35% B 17,5% C 8,75% D 70% Câu 37 Ở loài thực vật, tiến hành phép lai Pthuần chủng đời 100% thân cao, hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn đời sau thu 2762 thân cao, hoa đỏ; 2124 thân thấp, hoa đỏ; 914 thân cao, hoa trắng 707 thân thấp, hoa trắng Các phân tích di truyền cho thấy màu sắc hoa locus đơn gen alen, trội lặn hoàn toàn chi phối Trong số nhận định phép lai: (1) thể phép lai P cho kết truy cập Website http://tailieugiangday.com – để xem lời giải chi tiết (2) tượng di truyền liên kết khơng hồn tồn q trình di truyền hai tính trạng từ F1 sang F2 (3) tối đa 27 kiểu gen kiểu hình liên quan đến tính trạng (4) Trong số thân thấp, hoa trắng đời F2, chủng chiếm tỷ lệ 42,86% Số nhận định KHÔNG xác là: A B C D Câu 38 Ở loài thực vật, tiến hành phép lai thân cao, hạt tròn, chín sớm thân thấp, hạt dài, chín muộn chủng F 100% thân cao, hạt dài, chín sớm Cho F giao phấn với đời sau lớp kiểu hình thân cao, hạt tròn, chín sớm chiếm tỷ lệ 18% Biết diễn biến giảm phân trình hình thành giao tử trình sinh hạt phấn trình sinh nỗn nhau, tính trạng cặp alen chi phối, trội lặn hoàn toàn Locus chi phối thời gian chín nằm cặp NST khác so với locus lại Cho nhận định sau phép lai: (1) 40% số tế bào sinh hạt phấn xảy tượng hoán vị gen (2) Tỷ lệ giao tử không chứa alen trội chiếm F1 5% (3) Tỷ lệ thể mang kiểu hình lặn F2 chiếm tỷ lệ 61,75% (4) Nếu cho F2 giao phấn với nhau, đời sau tạo tối đa 27 kiểu gen loại kiểu hình khác ba tính trạng Số khẳng định xác: A B C D Câu 39 Ở người, tính trạng nhóm máu ABO locus alen chi phối với mối quan hệ trội lặn sau IA = IB > IO Trong quần thể cân di truyền tính trạng nhóm máu 36% số người nhóm máu O 45% số người nhóm máu A Trong gia đình ngẫu nhiên quần thể kể trên, người vợ máu A người chồng máu B Cho không xuất đột biến quần thể, học sinh tính tốn khả sinh cặp vợ chồng sau: (1) Tỷ số 6:3:1 phản ánh tần số alen alen chi phối tính trạng nhóm máu quần thể (2) Họ mong muốn sinh đứa nhóm máu chuyên cho, xác suất để họ toại nguyện 18,46% (3) Ở đứa thứ nhất, họ toại nguyện với mong muốn người vợ mang bầu đứa thứ 2, họ lại mong muốn đứa trai thứ khác nhóm máu bố mẹ Xác suất để họ toại nguyện lần 25% (4) Đứa thứ họ nhóm máu AB họ mong muốn, họ lại muốn sinh thêm đứa cho họ đủ nhóm máu Xác suất họ toại nguyện 12,5% truy cập Website http://tailieugiangday.com – để xem lời giải chi tiết Số tính tốn xác là: A B C D Câu 40 Ở gia đình người đàn ông (1) bị bệnh mù màu máu khó đơng kết với người phụ nữ (2) bình thường sinh người gái bình thường (3) Người gái bình thường (3) kết với người chồng (4) bị máu khó đơng Cặp vợ chồng sinh đứa trai, trai (5) bị bệnh, trai thứ hai (6) bình thường trai út (7) bị bệnh máu khó đơng giống bố Các phân tích di truyền cho thấy khoảng cách di truyền locus chi phối hai tính trạng kể 12cM Cho nhận định gia đình này: (1) Con trai út cặp vợ chồng (3)-(4) nhận alen chi phối bệnh máu khó đơng từ bố (2) Xác suất sinh đứa út (7) 3% (3) Họ mong muốn sinh thêm đứa gái cho “nếp” lẫn “tẻ” mong đứa trẻ không bị bệnh, khả họ toại nguyện 25% (4) Quá trình giảm phân hình thành giao tử người phụ nữ (3) hốn vị gen giao tử hốn vị vào ba đứa người phụ nữ Những tổ hợp khẳng định bao gồm: A (2) (3) B Chỉ (2) C (2); (3) (4) D (1); (2) (3) III ĐÁP ÁN C 2.A 3.D 4.D 5.B 6.A 7.B 8.A 9.B 10.D 11 A 12.B 13.A 14.B 15.B 16.D 17.C 18.D 19.B 20.B MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT Câu Đáp án C Mã di truyền phân tử mARN codon kết thúc: 5’AUG3’ Câu Đáp án A Loại đột biến gen KHƠNG khả truyền từ hệ sang hệ khác qua sinh sản hữu tính: đột biến gen tế bào sinh dưỡng Câu Đáp án D Tất tượng kể biểu tính hướng dương tác nhân kích thích, ngoại trừ: tính hướng sáng rễ Câu truy cập Website http://tailieugiangday.com – để xem lời giải chi tiết MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU Câu Đáp án A truy cập Website http://tailieugiangday.com – để xem lời giải chi tiết Nguyên nhân khiến phân tử ADN chứa thơng tin di truyền: Trình tự xếp đơn phân mạch gốc ADN tính đa dạng lớn, trình tự mối tương quan với trình tự mARN từ quy định trình tự axit amin Câu Đáp án B Phát biểu KHƠNG xác trình dịch mã tế bào nhân sơ Các axit amin liên kết với mạch khuôn mARN theo nguyên tắc bổ sung hình thành nên liên kết peptide (các aa không liên kết với mạch khuôn mARN) Câu 10 Đáp án D Khi nghiên cứu cấu trúc operon lactose E.coli, sản phẩm gen điều hòa bị cấu hình khơng gian phân tử lactose bám vào làm chúng bám vào vùng vận hành operon Câu 11 Đáp án A A Từ tế bào sinh trứng này, tạo trứng NST n bình thường  B Quá trình tạo bốn trứng, hai trứng NST n, trứng NST (n - 1) trứng NST (n + 1)  sai, giảm phân tế bào sinh trứng tạo trứng C Q trình đồng thời tạo hai loại trứng, loại bình thường loại NST thừa   sai, giảm phân tế bào sinh trứng tạo trứng D Sản phẩm q trình chắn hình thành trứng NST thừa, thiếu NST  sai, tạo trứng NST n bình thường Câu 12 Đáp án B Sự thiếu hụt nguyên tố khoáng Mg dẫn tới tượng vàng lá, nguyên nhân: Thiếu Mg dẫn tới thiếu nguyên liệu tổng hợp phân tử diệp lục Mg nằm cấu trúc diệp lục, thiếu diệp lục nên bị vàng Câu 13 Đáp án A Ở người, chế gây bệnh di truyền phân tử: Alen đột biến hồn tồn khơng tổng hợp protein, tăng/giảm/ lượng protein tạo chức protein alen đột biến mã hóa bị biến đổi dẫn đến bệnh di truyền Câu 14 Đáp án B Trong việc tạo ưu lai, lai thuận lai nghịch dòng chủng giúp chúng ta: Xác định tác động gen di truyền liên kết giới tính vai trò tế bào chất lên biểu gen nhân Câu 15 Đáp án B truy cập Website http://tailieugiangday.com – để xem lời giải chi tiết Vai trò chủ yếu chọn lọc tự nhiên tiến hóa nhỏ là: Quy định chiều hướng, nhịp độ biến đổi thành phần kiểu gen quần thể, định hướng q trình tiến hóa Câu 16 Đáp án D Phát biểu chọn lọc tự nhiên KHƠNG xác: Trong quần thể đa hình chọn lọc tự nhiên đảm bảo sống sót sinh sản ưu cá thể mang nhiều đột biến trung tính, qua biến đổi thành phần kiểu gen quần thể Câu 17 truy cập Website http://tailieugiangday.com – để xem lời giải chi tiết Câu 20 Đáp án B Trong điều kiện môi trường tương đối ổn định diễn sinh thái xảy do: (1) Số loài tăng, quan hệ sinh học trở nên căng thẳng cạnh tranh gay gắt dẫn đến quần xã biến đổi (2) Nhóm lồi ưu phát triển làm môi trường biến đổi mạnh gây diễn (3) Nhóm lồi ưu bị suy thối lồi thứ yếu phát triển thành lồi chủ yếu, quần xã biến đổi Câu 21 Đáp án C Trong trình biến thái sâu bướm, cần phải giai đoạn hóa nhộng giai đoạn thực q trình điều hòa biểu gen, biệt hóa quan hoàn chỉnh quan phục vụ cho giai đoạn sống với đặc điểm sinh lí MỨC ĐỘ VẬN DỤNG Câu 22 Đáp án B - Số nu ADN = 1800nu A= A G  A = T = 270; G = X = 630  = 42,86% G - Gen bị đột biến  A = 42,18% mà chiều dài không đổi  đột biến thay G  A = T = 267; G = X = 633 (thay cặp G-X = cặp A-T) => số liên kết hydro gen đột biến = 2x267+3x633 = 2433 Câu 23 Đáp án C P: ♂ AaBb x ♀ AaBb GP: (A, a)(Bb, O, B, b) (A, a)(B, b) F1: số loại hợp tử = x (4+3) = 21 Câu 24 Đáp án A Ptc: đỏ x trắng F1: 100% hồng truy cập Website http://tailieugiangday.com – để xem lời giải chi tiết F2: đỏ : hồng : trắng Do tính trạng cặp gen gồm hai alen qui định Tính trạng đỏ tính trạng trội trội khơng hồn toàn A qui định hoa đỏ, a qui định hoa trắng truy cập Website http://tailieugiangday.com – để xem lời giải chi tiết Câu 26 Đáp án A - Con trai bị mù màu bạch tạng: aaX mY  mẹ bình thường tính trạng KG dị hợp AaXMXm aaXMY (bố bị bạch tạng, nhìn bình thường) - Xác suất sinh không bị bạch tạng = 1/2 Xác suất sinh không bị mù màu = 3/4 Xác suất cặp vợ chồng sinh thêm hai bình thường hai tính trạng ( � ) = 9/64 Câu 27 Đáp án A Ở ruồi giấm, hai tế bào phát sinh giao tử kiểu gen AaBb X DeXdE  thể  tế bào sinh giao tử tạo trứng Theo lý thuyết, số loại giao tử tối đa tạo là: Câu 28 Đáp án B P: 0,3aaBB: 0,6AaBb: 0,1AaBB (tự thụ phấn bắt buộc) F1: 0,3aaBB  0,3 aaBB 0,6 AaBb  0,0375 AABB: 0,075 AaBB: 0,075 AABb: 0,15 AaBb: 0,075 Aabb: 0,075 aaBb: 0,0375 AAbb: 0,0375 aaBB: 0,0375 aabb 0,1 AaBB  0,025 AABB: 0,05 AaBB: 0,025 aaBB (1) Chỉ xuất tối đa loại kiểu gen F1  (2) 50% số cá thể đời F1 tự thụ phấn tượng phân ly kiểu hình đời  đúng, KG 0,0375 AABB+ 0,0375 AAbb: 0,0375 aaBB: 0,0375 aabb + 0,3 aaBB + 0,025 AABB + 0,025 aaBB = 0,5 = 50% (3) Không xuất kiểu gen đồng hợp tử locus đời  sai, xuất AABB; AAbb; aaBB; aabb (4) Tỷ lệ cá thể mang kiểu gen đồng hợp lặn locus xuất với tỷ lệ 3,75%  Câu 29 Đáp án C truy cập Website http://tailieugiangday.com – để xem lời giải chi tiết (1) Hormone ethylen dạng hormone thể khí, tác dụng gây rụng lá bị tổn thương, dùng kích thích chín  (2) Để loại bỏ tác dụng gây ngủ hạt axit abxixic, người ta dùng GA tác động lên hạt ngâm nước  (3) Đối với dạng lấy sợi, xử lí GA tác dụng kéo dài thân cây, thu sợi dài suất cao  (4) Các đột biến lùn sai hỏng thụ thể tiếp nhận GA gia tăng chiều cao phun lượng GA với nồng độ cao  sai, thụ thể tiếp nhận GA hỏng, việc bổ sung GA khơng tác dụng Câu 30truy cập Website http://tailieugiangday.com – để xem lời giải chi tiết Câu 32 Đáp án B (1) Trong vườn, trồng ăn tầng trên, gốc trồng số loại rau, củ nhằm tận dụng khoảng không ánh sáng  (2) Sử dụng số loại rau già, cây, cỏ vườn làm nguồn thức ăn cung cấp cho vật nuôi chuồng, trì chuỗi thức ăn  (3) Sử dụng phân chất thải từ chuồng làm phân bón cho trồng vườn nhằm quay vòng vật chất lượng cung cấp cho hệ sinh thái  sai, lượng khơng quay vòng (4) Sử dụng nước ao để tưới vườn, cung cấp độ ẩm cần thiết cho loài trồng  Câu 33 Đáp án B Các hoạt động khả làm giảm tốc độ nóng lên tồn cầu gây tượng hiệu ứng nhà kính (1) Trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc loại rừng (4) Sử dụng bình nước nóng lượng mặt trời (5) Xây dựng trung tâm liệu sử dụng điện từ gió Câu 34 Đáp án C Số TB để đạt cân nặng 6.1021 là: (6.1021.106)/(5.10-13) = 1,2.1040 Số hệ để đạt 1,2.1040 tế bào là: 2k = 1,2.1040 (k số lần trực phân)  k ≈ 133  thời gian thực 133 hệ = 133 x 20 = 2660 phút ≈ 44,4 MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO Câu 35 Đáp án C Ở loài thực vật, lai hai giống hoa vàng chủng thu F1 tồn hoa đỏ, cho F1 giao phấn với F2 gồm 872 hoa đỏ: 614 hoa vàng: 114 hoa trắng Sử dụng truy cập Website http://tailieugiangday.com – để xem lời giải chi tiết phương pháp thống kê χ2 để kiểm định quy luật tương tác theo mơ hình 9:6:1, học sinh đưa nhận xét sau chế di truyền vấn đề liên quan đến tính trạng Với giả thiết H0 số liệu thu phù hợp với mơ hình tương tác 9:6:1 A_B_: đỏ A_bb, aaB_: vàng aabb: trắng (1) Giá trị χ2 = 3,16  Tỉ lệ KH O E Đỏ Vàng Trắng Tổng 872 614 114 900 600 100 (O E) ^ E 0,871 0,327 1,96 χ ≈ 3,16 (2) Ứng với giá trị χ2 tính tốn được, ta bác bỏ giả thuyết H0 cho sai khác xuất thực tế phép lai so với lý thuyết nguyên nhân khác  sai, ta chấp nhận giả thuyết H0 (3) Nếu cho hoa vàng F2 giao phấn với nhau, xác suất đời sau thu hoa đỏ giá trị khác 22,22%  sai Aabb: 1AAbb: 2aaBb: 1aaBB  Ab = 1/3; aB = 1/3; ab = 1/3  hoa đỏ = 1 � �2  3 (4) Khi cho hoa đỏ F2 giao phấn với hoa trắng, tỷ lệ kiểu hình trắng thu đời sau 11,11%  Biết bảng phân phối χ2 cụ thể sau: Những tổ hợp khẳng định bao gồm: truy cập Website http://tailieugiangday.com – để xem lời giải chi tiết A (1); (2) (4) B Chỉ (1) C (1) (4) D (2); (3) (4) Câu 36 Đáp án A - Ở loài chim, tiến hành phép lai chim chủng dài, xòe chim ngắn, nhọn F1 100% dài, xòe  dài (A) trội so với ngắn (a); xòe (B) trội so với nhọn (b) - F1 phân li KH khác giới  gen nằm NST X P: XABXAB x XabY F1: XABXab: XABY XABXab x chim mái  XabY = 36 = XABY  tỉ lệ ngắn nhọn XabY = 35%  tỉ lệ giao tử Xab = 35%  tần số hoán vị xảy đực = 30% - Cho chim trống F1 lai phân tích X ABXab x XabY  tỉ lệ ngắn, nhọn = Xab Xab + XabY = 0,35 x 0,5 + 0,35 x 0,5 = 0,35 Câu 37 Đáp án D F2: 2762 thân cao, hoa đỏ; 2124 thân thấp, hoa đỏ; 914 thân cao, hoa trắng 707 thân thấp, hoa trắng Cao/thấp = 9/7  tương tác bổ sung quy định chiều cao A_B_: cao A_bb, aaB_, aabb: thấp Đỏ/trắng = 3/1 D_: đỏ; dd: trắng Mà (cao: thấp) x (đỏ: trắng) = (9: 7) x (3: 1) ≠ tỉ lệ đề  cặp gen nằm NST  42,45% A_B_D_: 32,65%(aaB_+A_bb+aabb)D_: 14%A_B_dd: ( aaB_+A_bb+aabb)dd (1) truy cập Website http://tailieugiangday.com – để xem lời giải chi tiết 4KH Câu 39 Đáp án A IO = 36%  0, IA = 36%  45%  36%  0,3 IB = 0,1 Vợ máu A: IAIA = 0,09/0,45 = 1/5; IAIO = 0,36/0,45 = 4/5 truy cập Website http://tailieugiangday.com – để xem lời giải chi tiết 10,9%  tạo giao tử IA = 3/5; IO = 2/5 Chồng máu B: IBIB = 0,01/(0,01+0,12) = 1/13; IBIO = 0,12/(0,01+0,12) = 12/13  IB = 7/13; IO = 6/13 1 1 � � � �2  2 2 (1) Tỷ số 6:3:1 phản ánh tần số alen alen chi phối tính trạng nhóm máu quần thể  (2) Họ mong muốn sinh đứa nhóm máu chuyên cho, xác suất để họ toại nguyện 18,46%  đúng, xác suất sinh máu O = 12 �  13 65 (3) Ở đứa thứ nhất, họ toại nguyện với mong muốn người vợ mang bầu đứa thứ 2, họ lại mong muốn đứa trai thứ khác nhóm máu bố mẹ Xác suất để họ toại nguyện lần 25%  vợ chồng sinh máu O  KG vợ IAIO ; KG chồng IBIO 1 1 1  xác suất sinh trai KH khác bố mẹ = máu O + máu AB = ( �  � ) �  2 2 (4) Đứa thứ họ nhóm máu AB họ mong muốn, họ lại muốn sinh thêm đứa cho họ đủ nhóm máu Xác suất họ toại nguyện 12,5%  đúng, xác suất sinh người máu A B = 1 1 � � � �2  2 2 Câu 40 Đáp án A (1) bị bệnh mù màu máu khó đơng XabY (3) bình thường XABXab (4) bị máu khó đơng XAbY (5) bị bệnh XabY (6) bình thường XABY (7) bị bệnh máu khó đơng XAbY Bệnh mù màu máu khó đơng gen lặn nằm NST X Mù màu (a) – bình thường (A) Máu khó đơng (b) – bình thường (B) Hốn vị gen = 12% truy cập Website http://tailieugiangday.com – để xem lời giải chi tiết (1) Con trai út cặp vợ chồng (3)-(4) nhận alen chi phối bệnh máu khó đơng từ bố  sai, trai không nhận alen X từ bố (2) Xác suất sinh đứa út (7) 3%  đúng, XAbY = 6%x50% = 3% (3) Họ mong muốn sinh thêm đứa gái cho “nếp” lẫn “tẻ” mong đứa trẻ không bị bệnh, khả họ toại nguyện 25%  1 Sinh gái không bệnh = 44 �  �  25% 2 (4) Quá trình giảm phân hình thành giao tử người phụ nữ (3) hốn vị gen giao tử hoán vị vào ba đứa người phụ nữ  sai, người phụ (3) xảy hốn vị giao tử hoán vị vào người truy cập Website http://tailieugiangday.com – để xem lời giải chi tiết ... đoạn phân cực giai đoạn điện nghỉ giai đoạn tái phân cực truy cập Website http://tailieugiangday.com – để xem lời giải chi tiết C Giai đoạn phân cực giai đoạn tái phân cực giai đoạn đảo... B Mơi nucleotide ADN chứa thông tin chi phối ribonucleotide mARN từ chi phối thơng tin axit amin chuỗi polypeptide C Các nucleotide mạch mang mã gốc ADN liên kết với ribonucleotide mARN theo nguyên... mơ tả giai đoạn q trình xuất biến điện hoạt động điểm nằm sợi trục tế bào thần kinh? A Điện nghỉ giai đoạn phân cực giai đoạn đảo cực giai đoạn tái phân cực B Giai đoạn đảo cực giai đoạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyen de cung gv nguyen thanh cong de 15 file word co loi giai chi tiet , Luyen de cung gv nguyen thanh cong de 15 file word co loi giai chi tiet

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay